Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012

2

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen in 2012 afwijken van wat we daar in de begroting 2012 voor hadden geraamd. Ook lichten wij toe wat de redenen voor deze afwijkingen zijn. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, de secretaris R.A.K. Huijbregts de burgemeester A.J. Gerritsen

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 7 1 Algemeen Incidentele afwijkingen in de programma s groter dan Over te hevelen budgetten van 2012 naar Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties 80 3 Algemene dekkingsmiddelen 85 4 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Welzijnssubsidies Programmarekening en toelichting Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten Balans en toelichting Grondslagen Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen 157

6 7 Single Information Single Audit (SISA) Controleverklaring 166 Overzicht bijlagen 169 Bijlage 1 Reserves en voorzieningen 170 Bijlage 2 Doorgeschoven kredieten 174 Bijlage 3 Af te sluiten kredieten 181 Bijlage 4 Overzicht mutaties reserves 182 Bijlage 5 Overzicht mutaties voorzieningen 183 Bijlage 6 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves 184 Bijlage 7 Ombuigingen 186 Bijlage 8 Analyse begrotingsrechtmatigheid 188 Bijlage 9 Kerngegevens 192 Bijlage 10 Samenstelling Bestuur 193 Bijlage 11 Gebruikte afkortingen 195

7 Inleiding Aanleiding De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het uitgangspunt voor deze programmarekening is de begroting 2012, die is bijgesteld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota. De programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarstukken voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Leeswijzer Het eerste deel van deze programmarekening is het jaarverslag, het tweede deel is de jaarrekening. Het jaarverslag begint in hoofdstuk 1 met een toelichting op de afwijkingen in de programma s die groter zijn dan en de verzoeken tot overheveling van budgetten naar In hoofdstuk 2 leggen wij verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid binnen de 16 programma s. De algemene dekkingsmiddelen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De acht paragrafen vormen samen hoofdstuk 4. Het tweede deel van deze programmarekening, de jaarrekening, begint in hoofdstuk 5 met een analyse van de gerealiseerde baten en lasten binnen de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen. In paragraaf 5.2 worden deze samengevat en in 5.3 lichten wij toe welke van deze baten en lasten incidenteel zijn. In hoofdstuk 6, de balans, wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de balans toegelicht. De Single information, Single audit (SiSa) komt aan de orde in hoofdstuk 7 gevolgd door de controleverklaring van de accountant in hoofdstuk 8. Tot slot treft u een aantal bijlagen aan. Als los onderdeel is het burgerjaarverslag 2012 toegevoegd. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2012 is gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en participatie. Resultaat van de jaarrekening 2012 Zoals in onderstaande tabel te zien is, bedraagt het saldo van baten en lasten na mutaties van de reserves nadelig. Wij stellen voor diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te doen. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage 4. Het saldo is het resultaat van diverse voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Bij de najaarsnota hebben wij u op de hoogte gebracht van de toen bekende afwijkingen en hebben we de begroting daarop aangepast. Tussen het opstellen van de najaarsnota en het einde van het jaar hebben zich echter nog ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het saldo van de jaarrekening. Deze en andere afwijkingen boven de vindt u in paragraaf 1.1. Een deel van de begrote middelen is in 2012 niet besteed. Wij stellen voor om hiervan over te hevelen naar 2013 zodat wij reeds afgesproken prestaties en leveringsactiviteiten na kunnen komen. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in paragraaf JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

8 Wij stellen voor om aan restantkredieten over te hevelen naar In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze nog niet afgeronde kredieten, evenals een toelichting op deze kredieten. Ook wordt voorgesteld enkele kredieten, die zijn afgerond, af te sluiten. Een overzicht van deze kredieten staat in bijlage 3. Begroting na wijziging Rekening 2012 Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal programma s Resultaat voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

9 1 Algemeen 1.1 Incidentele afwijkingen in de programma s groter dan PROGRAMMA 1 - BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen. 58 N Wijkgericht werken 52N De bezuinigingstaakstelling van op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan. PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Brandweercentrales Onvoorziene herstelwerkzaamheden inzake het vervangen van twee defecte radiatoren in de kazerne aan de Leyenseweg Bilthoven. Bovendien is in 2012 geen na rekening gehouden met een afrekening inzake afwikkelingsverschillen regionalisering van de brandweer in N PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid 65N Vooruitlopend op de begroting 2013 zijn in 2012 al uitgaven gedaan voor de ondertunneling Leijenseweg. PROGRAMMA 6 - RUIMTELIJKE ORDENING Structuurplannen/visies 55 N Bij de voorjaarsnota 2012 is voor de uitvoering van de structuurvisie beschikbaar gesteld, verdeeld over 2013 en Met een aantal projecten moest al in 2012 een start worden gemaakt. Het gaat hier om een aantal al in 2012 in gang gezette projecten, waarvoor bij de voorjaarsnota 2012 de verwachting was dat de werkzaamheden in 2013 en 2014 zouden plaatsvinden. Het betreft de projecten Life Science As, verkenning Europatuin en het actualiseren van de nota Grondbeleid. Bestemmingsplannen 61 N De voornaamste reden van de overschrijding zijn extra gemaakte kosten voor het bestemmingsplan Bilthoven Noord Deze kosten waren noodzakelijk omdat er, gezien de aard van dit plangebied een maatwerkplan moest worden ontwikkeld. Dit met het oog op het verkrijgen van een zo groot mogelijk maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Daarnaast zijn de meerwerkkosten van het bestemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord Oost debet aan de overschrijding. De overschrijding wordt gedekt uit de reserve bestemmingsplannen 9 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

10 Bouwgrondexploitatie N Grondexploitatie ontwikkeling voormalige gemeentewerf Maartensdijk 605 V Van het project ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk moest per ultimo 2012 nog een viertal bouwkavels worden verkocht. Aangezien alle werkzaamheden voor dat project zijn afgerond is het niet zinvol om de grondexploitatie langer te laten doorlopen, het project is dan ook afgesloten. Het voordelige saldo van is ten gunste van de exploitatie gebracht. De opbrengst van de vier nog niet afgenomen kavels zullen ten gunste van het dan lopende dienstjaar worden gebracht. Grondexploitatie woningbouw Westbroek 120 V Het project woningbouw Westbroek is in 2012 afgerond. Het voordelige saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. Grondexploitatie De kwinkelier N Nu de samenwerking met de projectontwikkelaar is beëindigd is het niet langer wenselijk de grondexploitatie voor dat project te laten doorlopen. Het project is dan ook afgesloten en de boekwaarde is ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde van de gronden die wij in het gebied in eigendom hebben is op nul gesteld. In de toekomst kunnen deze gronden in nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht. Grondexploitatie de Leijen-zuid N De grondexploitatie voor dit project staat onder druk door het afhaken van de projectontwikkelaar voor de woningen. Gezien de huidige marktsituatie is een bijstelling noodzakelijk van de geraamde grondopbrengsten voor het noordelijk deel van het project. Daarnaast vallen de kosten voor het geluidscherm hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Die sluit met een tekort van rond 2.4 miljoen, waarvoor een voorziening moeten worden getroffen. Ophogen voorziening grondexploitatie Centrumplan Bilthoven N De grondexploitatie voor het centrumgebied staat vanuit de marktsituatie onder druk. Bij de actualisatie van de grondexploitatie voor het Centrumplan Bilthoven vertaalt dat zich in onder meer een noodzakelijke bijstelling van de te verwachten opbrengsten voor de ontwikkelingen van het vastgoed aan het Vinkenplein en de ontwikkeling van het Poortgebouw Zuid-Oost. Als gevolg daarvan moet de eerder getroffen voorziening voor dit project met te worden opgehoogd. Niet in exploitatie genomen gronden N Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per ad een bedrag van dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Leges bouwvergunningen 297 N De opbrengst leges bouwvergunningen is op na gehaald. Echter door diverse restituties, is er een nadeel ontstaan van Vastgoedbeheer gemeente eigendommen gebouwen 47N 10 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

11 De overschrijding wordt veroorzaakt door de huur van brandkranen Vitens ( ) en door onvoorziene herstelwerkzaamheden i.v.m. daklekkages (zoals De Vierstee, de Kees Boekehal en zwembad Brandenburg). Daarnaast wordt een overschrijding veroorzaakt door herstelwerkzaamheden brandschade aan Weltevreden 6 waarvan de schade uitkering reeds in voorgaand jaar is ontvangen. Het voordeel ontstaat door de verkoop van een pand aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 30 N 105 V In de najaarsnota is melding gemaakt van de percelen grond in de wijk Weltevreden ad In dit bedrag is abusievelijk BTW opgenomen. 38 N PROGRAMMA 8 - BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheer wegen 110 N Vanwege een verkeersonveilige situatie, het vormen van een wachtrij op het spoor door het verkeer dat uit zuidelijke richting vanaf de Soestdijkseweg linksaf de Jan Steenlaan wil inslaan, zijn er extra werkzaamheden (onder andere het verbieden van linksaf-slaan, het instellen van een omleiding en het plaatsen van een tijdelijk verkeersregelinstallatie) uitgevoerd. Openbaar groen 56 V Door de aanhoudende grote belangstelling voor de aankoop van stukjes snippergroen zijn er ook dit jaar meer inkomsten gerealiseerd. PROGRAMMA 9 - MILIEU Milieubeleid 40V De werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de Lokale Duurzame Energiecoöperatie die gepland waren voor 2012 lopen door in Bovendien moet er nog een bedrag ad toegezegd in betaald worden aan de Fairtrade werkgroep. PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Kapitaallasten 272V Doordat een aantal werkzaamheden met betrekking tot rioolaanpassingen (onder andere aan de Herenweg en Ambachtstraat) doorgeschoven zijn, levert een voordeel op de kapitaallasten op. Rioolbeheer 30V Een deel van de adviseringskosten is betaald vanuit de verschillende investeringsprojecten waarvoor de advisering nodig was. Uit inspectie bleek het laatste gedeelte van de riolering voor de waterzuivering voor 60% verstopt te zijn. Om de toevoer niet te verstoren was onmiddellijke reiniging noodzakelijk. 74N PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Vervoer van Schoolkinderen 47 V Het voordeel op het vervoer van leerlingen als gevolg van de Europese aanbesteding is groter dan destijds bij de voorjaarsnota werd verwacht. 11 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

12 PROGRAMMA 12 JEUGD Jeugd- en Jongerenwerk 36 V De herstelwerkzaamheden aan Weltevreden 4 zijn in 2012 afgerond, waardoor de kapitaallasten pas vanaf 2013 worden toegerekend. Dit levert een voordeel op van PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO Huishoudelijke Zorg 66 V Er zijn meer indicaties/uren hulp bij het huishouden geïndiceerd, waardoor er meer eigen bijdragen zijn geind. AWBZ 64 V In 2011 kondigde het vorige kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door de val van het kabinet is. de wetswijziging doorgeschoven naar WMO Voorziening Gehandicapten Na de Najaarsnota zijn er twee grote woningaanpassingen geindiceerd en uitgekeerd. Voor scootmobielen en woningaanpassing is er vanaf 2012 een eigen bijdrage verschuldigd. 57 N 33 V De invoering van de eigen bijdrage Regiotaxi en de strenge toelatingseisen zijn een kwartaal later ingevoerd dan gepland. Daarnaast is de verstrekking van het aantal gebruikte hulpmiddelen dit jaar sterk toegenomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in de toekomst als gevolg van lagere investeringen, maar hogere éénmalige herstelkosten ten laste van de exploitatie. 191 N Stelpost welzijnsprogramma 41 V Het bedrag op deze post dient als dekking voor de aan welzijnsinstellingen na te betalen subsidies als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in De na te betalen subsidies zijn verantwoord onder de functionele posten binnen de diverse programma s. PROGRAMMA 14 - WERK EN INKOMEN Bijstandsuitkeringen 163 N Het definitieve rijksbudget WWB gebundelde uitkering wordt pas aan het einde van het uitvoeringsjaar bepaald. Uitgangspunt voor de gemeentebegroting is het rijksbudget van het voorgaande jaar. Sociale werkvoorziening 48 V Op basis van realisatiecijfers is het rijksbudget sociale werkvoorziening naar boven bijgesteld gedurende het uitvoeringsjaar. Ook keerde het rijk een bonus uit voor het realisatiecijfer begeleid werken WSW. Regionale Sociale Dienst 122 V De afrekening 2011 met de RSD betreffende van schuldhulpverlening en apparaatskosten vielen voordeliger uit dan was voorzien. Het beroep op de schuldhulpverlening was hoger dan voorzien door de RDWI. Dit bleek pas bij de Najaarsnota van de RDWI, welke later gepresenteerd word dan die van de gemeente. 147 N 12 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

13 Vanwege de regionale financiële verdeelsleutel in relatie tot de rijksbudgetten voor de Bijstandsuitkeringen vallen de apparaatskosten van de RDWI voor onze gemeente hoger uit. 86 N PROGRAMMA 15 - KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen 50 V Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in PROGRAMMA 16 - SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Zwembaden 33 V Er is sprake van toename van incidentele verhuur van het zwembad aan zowel onderwijsinstellingen en een lichte toename van verhuur aan zwemclub Brandenburg. Sportaccommodaties 71 V In afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van het sport- en zalencentrum wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd aan sporthal de Bilt. Groene Sportvelden 468 N De tennisparken in Hollandsche Rading en Groenekan zijn geprivatiseerd. Om de overdracht mogelijk en aanvaardbaar te maken voor de tennisverenigingen moesten de accommodaties worden gerenoveerd. Over de privatisering en de daarmee samenhangende kosten hebben wij uw raad reeds geïnformeerd via de voorhangprocedure. Door de privatisering van de tennisparken moet de boekwaarde in 1 keer worden afgeschreven. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een ontrekking aan de reserve Sport. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Na de afhandeling van de meeste bezwaren is gebleken dat de waardedaling van de woningen in 2012 groter is geweest dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. 88 N Algemene uitkering 214 V De algemene uitkering laat een voordelig saldo zien van Dit komt doordat in de decembercirculaire een financieel technische correctie is verwerkt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 in totaal In verband met een verwachte onderuitputting van het Rijk van 0,5 miljard is in de jaarrekening geanticipeerd op een terugbetaling van Saldo financieringsfunctie N Door lagere investeringen is op de verschillende programma's een voordeel zichtbaar op de kapitaallasten. In de algemene dekkingsmiddelen was reeds rekening gehouden met dit voordeel. Daarnaast is de rente met betrekking tot een nieuw aangetrokken geldlening in 2012 abusievelijk niet in de begroting verwerkt. Saldo compensabele BTW 87 N Doordat de kosten voor vervangingsinvesteringen van de riolering lager uitgevallen zijn dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden is ook het aan compensabele BTW toe te rekenen bedrag gedaald met JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

14 Overige algemene dekkingsmiddelen In de najaarsnota bent u geïnformeerd over de hogere uitgaven op de kostenplaatsen. Deze overschrijding 344 V heeft geleid tot een hoger uurtarief. Als gevolg van deze overschrijding heeft er een hogere doorbelasting plaatsgevonden aan de programma s. Deze wordt volledig gecompenseerd door een voordeel op de algemene dekkingsmiddelen. Voordeel JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

15 1.2 Over te hevelen budgetten van 2012 naar 2013 PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AWBZ In 2011 kondigde het kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 ontvingen wij een bedrag van ,- als bijdrage in de voorbereidingskosten. De wetswijziging is doorgeschoven naar Om de Wmo in 2013 verder te kunnen voorbereiden, wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 15 KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

16 16 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

17 2 Programma s 2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde waardering 7,3. 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2009). 3. De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 77%). 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2009 was 6,3). 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Nvt 1.2 Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,3 6,2 6,2 1.3 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,3 7,5 7,4 1.4 Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 77% 59% 80% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 1.6 Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden werkgroep 15% 17% 17% 1.7 Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,3 6,8 6,5 17 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

18 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1. Communicatie: In 2012 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke communicatie, met accenten op de digitale communicatie en op nieuwe instrumenten voor participatie, zowel intern als extern. De projectenpagina s op de gemeentelijke website zijn in een nieuw jasje gestoken, zodat de informatie voor alle projecten op een eenduidige, herkenbare en toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Voor de bezoeker is de informatie zo goed scanbaar en snel te doorgronden. Wij blijven de trends op het gebied van digitale communicatie en de inzet van social media volgen. In december hebben de gemeentelijke website, de website Bilthoven Bouwt en het Raads Informatie Systeem de toets op de webrichtlijnen goed doorstaan, hetgeen resulteert in certificaat met een groen waarmerklogo voor beide websites en een oranje logo voor het RIS. Dat laatste heeft te maken met het feit dat er geen uitgeschreven notulen van de raadsvergaderingen meer worden gemaakt. Het groene waarmerklogo geeft aan dat de website voldoet aan de basisijkpunten van toegankelijkheid. Zo zijn afbeeldingen voorzien van duidelijke alternatieve teksten en zijn tabellen toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. 2. Participatie Het is een blijvend aandachtspunt van ons college om op transparante wijze heldere afwegingen te maken over de mate waarin en de wijze waarop burgers en andere belanghebbenden kunnen participeren bij gemeentelijk beleid. De Factor C-methode biedt hiertoe een helder afwegingskader en een methode die aansluit bij proces- en projectmatig werken. De ervaring met deze methode in 2012 laat zien dat waar deze wordt toegepast merkbaar meer tevredenheid ontstaat bij de deelnemers aan deze processen. Daarnaast is binnen het project Bilthoven Bouwt (herontwikkeling centrum Bilthoven) in de maanden april en mei van 2012 een pilot gedaan met e-participatie. Inwoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden konden via hun stem uit brengen op hun favoriete variant straatmeubilair voor het toekomstige centrum van Bilthoven. In totaal zijn 490 stemmen uitgebracht. Daarmee is de doelstelling (minimaal 100 deelnemers en bij 400 deelnemers spreken we van een succes) ruimschoots behaald. Een flink aantal mensen heeft aangegeven het erg plezierig te vinden om op deze digitale manier betrokken te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en hoopt dat dit middel in de toekomst bij meer projecten wordt ingezet. 3. Wijk- en dorpsgericht werken De berichten omtrent wijk- en dorpsgericht werken hebben inmiddels een plek gevonden op de gemeentenieuws-pagina van de Biltsche Courant. Het informeren van de achterban door de bewonersgroepen gebeurt zoals verwacht door gebruik te maken van eigen informatiekanalen zoals en eigen website. We blijven de eigen verantwoordelijkheid van bewonersgroepen in deze stimuleren door het zonodig via WDW beschikbaar stellen van een financiële bijdrage (max 300,--) aan bewonersgroepen die voor eerst een eigen website bouwen/starten. Op 5 november 2012 werd voor de vijfde achtereenvolgende keer een bewonersavond georganiseerd. De avond stond in het teken van het programma Gebiedsgericht Werken (GGW) en heeft als resultaat drie belangrijke thema s opgeleverd, te weten: Communicatie, Veiligheid en Wederkerigheid. Deze thema s zullen verder worden uitgewerkt. 18 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

19 4. Project Buurtbemiddeling De aandachtspunten voor 2012, zoals die in de begroting zijn vermeld, zijn in de loop van 2012 als volgt gerealiseerd. Er werd een bijeenkomst belegd om de samenwerking met jongerenwerkers te bevorderen. Aan verschillende buren werd pendelbemiddeling voorgesteld. In twee situaties zijn de buurtbemiddelaars ermee aan de slag gegaan. Pendelbemiddeling wordt ingezet indien beide buren wel een oplossing willen, maar elkaar niet in één ruimte verdragen. De bemiddelaars volgden een nascholing over coachingsvaardigheden, die in de praktijk meteen gebruikt konden worden. Er werd een interactieve regiodag georganiseerd met onder andere veel uitwisseling met andere projecten. In samenwerking met de wijkcontactambtenaar werd een nieuwe procedure vastgesteld met betrekking tot de samenwerking met de woonstichting. Geen van de bemiddelaars heeft het project verlaten, zodat het team nog steeds 14 buurtbemiddelaars telt. In totaal zijn er inmiddels 153 meldingen binnengekomen. Waarvan 25 meldingen in 2009, 38 meldingen in 2010, 41 in 2011 en 52 in Er is dus per jaar sprake van groei in het aantal meldingen. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 71% 70% 70% 70% percentage gegrond 16% 16% 15% 15% 1.2 Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 100% 100% percentage gegrond 71% 70% 70% Afhandeling klachten 100% 100% 100% binnen 6 weken 74% 75% 75% binnen 10 weken 12% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2011; Burgerjaarverslag 2011; Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010; Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

20 5 Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 LASTEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL LASTEN BATEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie -1 Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Raad en Raadscommissies In 2012 heeft de raad het budget niet volledig aangewend. College van Burgemeester en wethouders Door natuurlijk verloop is er dit jaar minder aanspraak gemaakt op de pensioenvoorziening. 23 V 13 V Wijkgericht werken 51 N De bezuinigingstaakstelling van op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan. 20 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

21 Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen. 58 N Advertentiekosten Op dit budget is in 2012 een voordeel behaald. Het voordeel is het gevolg van een nieuwe aanbesteding. 22 V Verschil uren 128 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen 10 V Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden 169 N 21 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2013 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016 Programmabegroting 2013 Meerjarenraming 2014-2016 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2013 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Besloten is In te stemmen met onderstaande raadsmededeling over de harmonisatie van subsidiebeleid in de Hoeksche Waard

Besloten is In te stemmen met onderstaande raadsmededeling over de harmonisatie van subsidiebeleid in de Hoeksche Waard LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OUD-BEIJERLAND Datum 28 oktober 2014 Status Definitief Openbaar Ja Burgemeester Secretaris K. Tigelaar G. van Hofwegen

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie