Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012

2

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen in 2012 afwijken van wat we daar in de begroting 2012 voor hadden geraamd. Ook lichten wij toe wat de redenen voor deze afwijkingen zijn. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, de secretaris R.A.K. Huijbregts de burgemeester A.J. Gerritsen

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 7 1 Algemeen Incidentele afwijkingen in de programma s groter dan Over te hevelen budgetten van 2012 naar Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties 80 3 Algemene dekkingsmiddelen 85 4 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Welzijnssubsidies Programmarekening en toelichting Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten Balans en toelichting Grondslagen Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen 157

6 7 Single Information Single Audit (SISA) Controleverklaring 166 Overzicht bijlagen 169 Bijlage 1 Reserves en voorzieningen 170 Bijlage 2 Doorgeschoven kredieten 174 Bijlage 3 Af te sluiten kredieten 181 Bijlage 4 Overzicht mutaties reserves 182 Bijlage 5 Overzicht mutaties voorzieningen 183 Bijlage 6 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves 184 Bijlage 7 Ombuigingen 186 Bijlage 8 Analyse begrotingsrechtmatigheid 188 Bijlage 9 Kerngegevens 192 Bijlage 10 Samenstelling Bestuur 193 Bijlage 11 Gebruikte afkortingen 195

7 Inleiding Aanleiding De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het uitgangspunt voor deze programmarekening is de begroting 2012, die is bijgesteld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota. De programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarstukken voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Leeswijzer Het eerste deel van deze programmarekening is het jaarverslag, het tweede deel is de jaarrekening. Het jaarverslag begint in hoofdstuk 1 met een toelichting op de afwijkingen in de programma s die groter zijn dan en de verzoeken tot overheveling van budgetten naar In hoofdstuk 2 leggen wij verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid binnen de 16 programma s. De algemene dekkingsmiddelen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De acht paragrafen vormen samen hoofdstuk 4. Het tweede deel van deze programmarekening, de jaarrekening, begint in hoofdstuk 5 met een analyse van de gerealiseerde baten en lasten binnen de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen. In paragraaf 5.2 worden deze samengevat en in 5.3 lichten wij toe welke van deze baten en lasten incidenteel zijn. In hoofdstuk 6, de balans, wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de balans toegelicht. De Single information, Single audit (SiSa) komt aan de orde in hoofdstuk 7 gevolgd door de controleverklaring van de accountant in hoofdstuk 8. Tot slot treft u een aantal bijlagen aan. Als los onderdeel is het burgerjaarverslag 2012 toegevoegd. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2012 is gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en participatie. Resultaat van de jaarrekening 2012 Zoals in onderstaande tabel te zien is, bedraagt het saldo van baten en lasten na mutaties van de reserves nadelig. Wij stellen voor diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te doen. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage 4. Het saldo is het resultaat van diverse voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Bij de najaarsnota hebben wij u op de hoogte gebracht van de toen bekende afwijkingen en hebben we de begroting daarop aangepast. Tussen het opstellen van de najaarsnota en het einde van het jaar hebben zich echter nog ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het saldo van de jaarrekening. Deze en andere afwijkingen boven de vindt u in paragraaf 1.1. Een deel van de begrote middelen is in 2012 niet besteed. Wij stellen voor om hiervan over te hevelen naar 2013 zodat wij reeds afgesproken prestaties en leveringsactiviteiten na kunnen komen. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in paragraaf JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

8 Wij stellen voor om aan restantkredieten over te hevelen naar In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze nog niet afgeronde kredieten, evenals een toelichting op deze kredieten. Ook wordt voorgesteld enkele kredieten, die zijn afgerond, af te sluiten. Een overzicht van deze kredieten staat in bijlage 3. Begroting na wijziging Rekening 2012 Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal programma s Resultaat voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

9 1 Algemeen 1.1 Incidentele afwijkingen in de programma s groter dan PROGRAMMA 1 - BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen. 58 N Wijkgericht werken 52N De bezuinigingstaakstelling van op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan. PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Brandweercentrales Onvoorziene herstelwerkzaamheden inzake het vervangen van twee defecte radiatoren in de kazerne aan de Leyenseweg Bilthoven. Bovendien is in 2012 geen na rekening gehouden met een afrekening inzake afwikkelingsverschillen regionalisering van de brandweer in N PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid 65N Vooruitlopend op de begroting 2013 zijn in 2012 al uitgaven gedaan voor de ondertunneling Leijenseweg. PROGRAMMA 6 - RUIMTELIJKE ORDENING Structuurplannen/visies 55 N Bij de voorjaarsnota 2012 is voor de uitvoering van de structuurvisie beschikbaar gesteld, verdeeld over 2013 en Met een aantal projecten moest al in 2012 een start worden gemaakt. Het gaat hier om een aantal al in 2012 in gang gezette projecten, waarvoor bij de voorjaarsnota 2012 de verwachting was dat de werkzaamheden in 2013 en 2014 zouden plaatsvinden. Het betreft de projecten Life Science As, verkenning Europatuin en het actualiseren van de nota Grondbeleid. Bestemmingsplannen 61 N De voornaamste reden van de overschrijding zijn extra gemaakte kosten voor het bestemmingsplan Bilthoven Noord Deze kosten waren noodzakelijk omdat er, gezien de aard van dit plangebied een maatwerkplan moest worden ontwikkeld. Dit met het oog op het verkrijgen van een zo groot mogelijk maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Daarnaast zijn de meerwerkkosten van het bestemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord Oost debet aan de overschrijding. De overschrijding wordt gedekt uit de reserve bestemmingsplannen 9 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

10 Bouwgrondexploitatie N Grondexploitatie ontwikkeling voormalige gemeentewerf Maartensdijk 605 V Van het project ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk moest per ultimo 2012 nog een viertal bouwkavels worden verkocht. Aangezien alle werkzaamheden voor dat project zijn afgerond is het niet zinvol om de grondexploitatie langer te laten doorlopen, het project is dan ook afgesloten. Het voordelige saldo van is ten gunste van de exploitatie gebracht. De opbrengst van de vier nog niet afgenomen kavels zullen ten gunste van het dan lopende dienstjaar worden gebracht. Grondexploitatie woningbouw Westbroek 120 V Het project woningbouw Westbroek is in 2012 afgerond. Het voordelige saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. Grondexploitatie De kwinkelier N Nu de samenwerking met de projectontwikkelaar is beëindigd is het niet langer wenselijk de grondexploitatie voor dat project te laten doorlopen. Het project is dan ook afgesloten en de boekwaarde is ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde van de gronden die wij in het gebied in eigendom hebben is op nul gesteld. In de toekomst kunnen deze gronden in nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht. Grondexploitatie de Leijen-zuid N De grondexploitatie voor dit project staat onder druk door het afhaken van de projectontwikkelaar voor de woningen. Gezien de huidige marktsituatie is een bijstelling noodzakelijk van de geraamde grondopbrengsten voor het noordelijk deel van het project. Daarnaast vallen de kosten voor het geluidscherm hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Die sluit met een tekort van rond 2.4 miljoen, waarvoor een voorziening moeten worden getroffen. Ophogen voorziening grondexploitatie Centrumplan Bilthoven N De grondexploitatie voor het centrumgebied staat vanuit de marktsituatie onder druk. Bij de actualisatie van de grondexploitatie voor het Centrumplan Bilthoven vertaalt dat zich in onder meer een noodzakelijke bijstelling van de te verwachten opbrengsten voor de ontwikkelingen van het vastgoed aan het Vinkenplein en de ontwikkeling van het Poortgebouw Zuid-Oost. Als gevolg daarvan moet de eerder getroffen voorziening voor dit project met te worden opgehoogd. Niet in exploitatie genomen gronden N Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per ad een bedrag van dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Leges bouwvergunningen 297 N De opbrengst leges bouwvergunningen is op na gehaald. Echter door diverse restituties, is er een nadeel ontstaan van Vastgoedbeheer gemeente eigendommen gebouwen 47N 10 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

11 De overschrijding wordt veroorzaakt door de huur van brandkranen Vitens ( ) en door onvoorziene herstelwerkzaamheden i.v.m. daklekkages (zoals De Vierstee, de Kees Boekehal en zwembad Brandenburg). Daarnaast wordt een overschrijding veroorzaakt door herstelwerkzaamheden brandschade aan Weltevreden 6 waarvan de schade uitkering reeds in voorgaand jaar is ontvangen. Het voordeel ontstaat door de verkoop van een pand aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 30 N 105 V In de najaarsnota is melding gemaakt van de percelen grond in de wijk Weltevreden ad In dit bedrag is abusievelijk BTW opgenomen. 38 N PROGRAMMA 8 - BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheer wegen 110 N Vanwege een verkeersonveilige situatie, het vormen van een wachtrij op het spoor door het verkeer dat uit zuidelijke richting vanaf de Soestdijkseweg linksaf de Jan Steenlaan wil inslaan, zijn er extra werkzaamheden (onder andere het verbieden van linksaf-slaan, het instellen van een omleiding en het plaatsen van een tijdelijk verkeersregelinstallatie) uitgevoerd. Openbaar groen 56 V Door de aanhoudende grote belangstelling voor de aankoop van stukjes snippergroen zijn er ook dit jaar meer inkomsten gerealiseerd. PROGRAMMA 9 - MILIEU Milieubeleid 40V De werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de Lokale Duurzame Energiecoöperatie die gepland waren voor 2012 lopen door in Bovendien moet er nog een bedrag ad toegezegd in betaald worden aan de Fairtrade werkgroep. PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Kapitaallasten 272V Doordat een aantal werkzaamheden met betrekking tot rioolaanpassingen (onder andere aan de Herenweg en Ambachtstraat) doorgeschoven zijn, levert een voordeel op de kapitaallasten op. Rioolbeheer 30V Een deel van de adviseringskosten is betaald vanuit de verschillende investeringsprojecten waarvoor de advisering nodig was. Uit inspectie bleek het laatste gedeelte van de riolering voor de waterzuivering voor 60% verstopt te zijn. Om de toevoer niet te verstoren was onmiddellijke reiniging noodzakelijk. 74N PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Vervoer van Schoolkinderen 47 V Het voordeel op het vervoer van leerlingen als gevolg van de Europese aanbesteding is groter dan destijds bij de voorjaarsnota werd verwacht. 11 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

12 PROGRAMMA 12 JEUGD Jeugd- en Jongerenwerk 36 V De herstelwerkzaamheden aan Weltevreden 4 zijn in 2012 afgerond, waardoor de kapitaallasten pas vanaf 2013 worden toegerekend. Dit levert een voordeel op van PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO Huishoudelijke Zorg 66 V Er zijn meer indicaties/uren hulp bij het huishouden geïndiceerd, waardoor er meer eigen bijdragen zijn geind. AWBZ 64 V In 2011 kondigde het vorige kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door de val van het kabinet is. de wetswijziging doorgeschoven naar WMO Voorziening Gehandicapten Na de Najaarsnota zijn er twee grote woningaanpassingen geindiceerd en uitgekeerd. Voor scootmobielen en woningaanpassing is er vanaf 2012 een eigen bijdrage verschuldigd. 57 N 33 V De invoering van de eigen bijdrage Regiotaxi en de strenge toelatingseisen zijn een kwartaal later ingevoerd dan gepland. Daarnaast is de verstrekking van het aantal gebruikte hulpmiddelen dit jaar sterk toegenomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in de toekomst als gevolg van lagere investeringen, maar hogere éénmalige herstelkosten ten laste van de exploitatie. 191 N Stelpost welzijnsprogramma 41 V Het bedrag op deze post dient als dekking voor de aan welzijnsinstellingen na te betalen subsidies als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in De na te betalen subsidies zijn verantwoord onder de functionele posten binnen de diverse programma s. PROGRAMMA 14 - WERK EN INKOMEN Bijstandsuitkeringen 163 N Het definitieve rijksbudget WWB gebundelde uitkering wordt pas aan het einde van het uitvoeringsjaar bepaald. Uitgangspunt voor de gemeentebegroting is het rijksbudget van het voorgaande jaar. Sociale werkvoorziening 48 V Op basis van realisatiecijfers is het rijksbudget sociale werkvoorziening naar boven bijgesteld gedurende het uitvoeringsjaar. Ook keerde het rijk een bonus uit voor het realisatiecijfer begeleid werken WSW. Regionale Sociale Dienst 122 V De afrekening 2011 met de RSD betreffende van schuldhulpverlening en apparaatskosten vielen voordeliger uit dan was voorzien. Het beroep op de schuldhulpverlening was hoger dan voorzien door de RDWI. Dit bleek pas bij de Najaarsnota van de RDWI, welke later gepresenteerd word dan die van de gemeente. 147 N 12 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

13 Vanwege de regionale financiële verdeelsleutel in relatie tot de rijksbudgetten voor de Bijstandsuitkeringen vallen de apparaatskosten van de RDWI voor onze gemeente hoger uit. 86 N PROGRAMMA 15 - KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen 50 V Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in PROGRAMMA 16 - SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Zwembaden 33 V Er is sprake van toename van incidentele verhuur van het zwembad aan zowel onderwijsinstellingen en een lichte toename van verhuur aan zwemclub Brandenburg. Sportaccommodaties 71 V In afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van het sport- en zalencentrum wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd aan sporthal de Bilt. Groene Sportvelden 468 N De tennisparken in Hollandsche Rading en Groenekan zijn geprivatiseerd. Om de overdracht mogelijk en aanvaardbaar te maken voor de tennisverenigingen moesten de accommodaties worden gerenoveerd. Over de privatisering en de daarmee samenhangende kosten hebben wij uw raad reeds geïnformeerd via de voorhangprocedure. Door de privatisering van de tennisparken moet de boekwaarde in 1 keer worden afgeschreven. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een ontrekking aan de reserve Sport. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Na de afhandeling van de meeste bezwaren is gebleken dat de waardedaling van de woningen in 2012 groter is geweest dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. 88 N Algemene uitkering 214 V De algemene uitkering laat een voordelig saldo zien van Dit komt doordat in de decembercirculaire een financieel technische correctie is verwerkt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 in totaal In verband met een verwachte onderuitputting van het Rijk van 0,5 miljard is in de jaarrekening geanticipeerd op een terugbetaling van Saldo financieringsfunctie N Door lagere investeringen is op de verschillende programma's een voordeel zichtbaar op de kapitaallasten. In de algemene dekkingsmiddelen was reeds rekening gehouden met dit voordeel. Daarnaast is de rente met betrekking tot een nieuw aangetrokken geldlening in 2012 abusievelijk niet in de begroting verwerkt. Saldo compensabele BTW 87 N Doordat de kosten voor vervangingsinvesteringen van de riolering lager uitgevallen zijn dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden is ook het aan compensabele BTW toe te rekenen bedrag gedaald met JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

14 Overige algemene dekkingsmiddelen In de najaarsnota bent u geïnformeerd over de hogere uitgaven op de kostenplaatsen. Deze overschrijding 344 V heeft geleid tot een hoger uurtarief. Als gevolg van deze overschrijding heeft er een hogere doorbelasting plaatsgevonden aan de programma s. Deze wordt volledig gecompenseerd door een voordeel op de algemene dekkingsmiddelen. Voordeel JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

15 1.2 Over te hevelen budgetten van 2012 naar 2013 PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AWBZ In 2011 kondigde het kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 ontvingen wij een bedrag van ,- als bijdrage in de voorbereidingskosten. De wetswijziging is doorgeschoven naar Om de Wmo in 2013 verder te kunnen voorbereiden, wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 15 KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

16 16 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

17 2 Programma s 2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde waardering 7,3. 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2009). 3. De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 77%). 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2009 was 6,3). 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Nvt 1.2 Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,3 6,2 6,2 1.3 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,3 7,5 7,4 1.4 Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 77% 59% 80% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 1.6 Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden werkgroep 15% 17% 17% 1.7 Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,3 6,8 6,5 17 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

18 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1. Communicatie: In 2012 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke communicatie, met accenten op de digitale communicatie en op nieuwe instrumenten voor participatie, zowel intern als extern. De projectenpagina s op de gemeentelijke website zijn in een nieuw jasje gestoken, zodat de informatie voor alle projecten op een eenduidige, herkenbare en toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Voor de bezoeker is de informatie zo goed scanbaar en snel te doorgronden. Wij blijven de trends op het gebied van digitale communicatie en de inzet van social media volgen. In december hebben de gemeentelijke website, de website Bilthoven Bouwt en het Raads Informatie Systeem de toets op de webrichtlijnen goed doorstaan, hetgeen resulteert in certificaat met een groen waarmerklogo voor beide websites en een oranje logo voor het RIS. Dat laatste heeft te maken met het feit dat er geen uitgeschreven notulen van de raadsvergaderingen meer worden gemaakt. Het groene waarmerklogo geeft aan dat de website voldoet aan de basisijkpunten van toegankelijkheid. Zo zijn afbeeldingen voorzien van duidelijke alternatieve teksten en zijn tabellen toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. 2. Participatie Het is een blijvend aandachtspunt van ons college om op transparante wijze heldere afwegingen te maken over de mate waarin en de wijze waarop burgers en andere belanghebbenden kunnen participeren bij gemeentelijk beleid. De Factor C-methode biedt hiertoe een helder afwegingskader en een methode die aansluit bij proces- en projectmatig werken. De ervaring met deze methode in 2012 laat zien dat waar deze wordt toegepast merkbaar meer tevredenheid ontstaat bij de deelnemers aan deze processen. Daarnaast is binnen het project Bilthoven Bouwt (herontwikkeling centrum Bilthoven) in de maanden april en mei van 2012 een pilot gedaan met e-participatie. Inwoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden konden via hun stem uit brengen op hun favoriete variant straatmeubilair voor het toekomstige centrum van Bilthoven. In totaal zijn 490 stemmen uitgebracht. Daarmee is de doelstelling (minimaal 100 deelnemers en bij 400 deelnemers spreken we van een succes) ruimschoots behaald. Een flink aantal mensen heeft aangegeven het erg plezierig te vinden om op deze digitale manier betrokken te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en hoopt dat dit middel in de toekomst bij meer projecten wordt ingezet. 3. Wijk- en dorpsgericht werken De berichten omtrent wijk- en dorpsgericht werken hebben inmiddels een plek gevonden op de gemeentenieuws-pagina van de Biltsche Courant. Het informeren van de achterban door de bewonersgroepen gebeurt zoals verwacht door gebruik te maken van eigen informatiekanalen zoals en eigen website. We blijven de eigen verantwoordelijkheid van bewonersgroepen in deze stimuleren door het zonodig via WDW beschikbaar stellen van een financiële bijdrage (max 300,--) aan bewonersgroepen die voor eerst een eigen website bouwen/starten. Op 5 november 2012 werd voor de vijfde achtereenvolgende keer een bewonersavond georganiseerd. De avond stond in het teken van het programma Gebiedsgericht Werken (GGW) en heeft als resultaat drie belangrijke thema s opgeleverd, te weten: Communicatie, Veiligheid en Wederkerigheid. Deze thema s zullen verder worden uitgewerkt. 18 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

19 4. Project Buurtbemiddeling De aandachtspunten voor 2012, zoals die in de begroting zijn vermeld, zijn in de loop van 2012 als volgt gerealiseerd. Er werd een bijeenkomst belegd om de samenwerking met jongerenwerkers te bevorderen. Aan verschillende buren werd pendelbemiddeling voorgesteld. In twee situaties zijn de buurtbemiddelaars ermee aan de slag gegaan. Pendelbemiddeling wordt ingezet indien beide buren wel een oplossing willen, maar elkaar niet in één ruimte verdragen. De bemiddelaars volgden een nascholing over coachingsvaardigheden, die in de praktijk meteen gebruikt konden worden. Er werd een interactieve regiodag georganiseerd met onder andere veel uitwisseling met andere projecten. In samenwerking met de wijkcontactambtenaar werd een nieuwe procedure vastgesteld met betrekking tot de samenwerking met de woonstichting. Geen van de bemiddelaars heeft het project verlaten, zodat het team nog steeds 14 buurtbemiddelaars telt. In totaal zijn er inmiddels 153 meldingen binnengekomen. Waarvan 25 meldingen in 2009, 38 meldingen in 2010, 41 in 2011 en 52 in Er is dus per jaar sprake van groei in het aantal meldingen. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 71% 70% 70% 70% percentage gegrond 16% 16% 15% 15% 1.2 Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 100% 100% percentage gegrond 71% 70% 70% Afhandeling klachten 100% 100% 100% binnen 6 weken 74% 75% 75% binnen 10 weken 12% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2011; Burgerjaarverslag 2011; Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010; Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

20 5 Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 LASTEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL LASTEN BATEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie -1 Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Raad en Raadscommissies In 2012 heeft de raad het budget niet volledig aangewend. College van Burgemeester en wethouders Door natuurlijk verloop is er dit jaar minder aanspraak gemaakt op de pensioenvoorziening. 23 V 13 V Wijkgericht werken 51 N De bezuinigingstaakstelling van op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan. 20 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

21 Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen. 58 N Advertentiekosten Op dit budget is in 2012 een voordeel behaald. Het voordeel is het gevolg van een nieuwe aanbesteding. 22 V Verschil uren 128 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen 10 V Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden 169 N 21 JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie