25 juni /34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg"

Transcriptie

1 Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni /34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk * * Datum B&W-besluit 12 juni 2012 Onderwerp Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2011 (Jaarstukken 2011) INLEIDING We hebben u de Jaarstukken 2011, bestaande uit het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011, aangeboden. In het jaarverslag en de jaarrekening 2011 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financiële begroting De opzet van het jaarverslag volgt de indeling van de Beleidsbegroting In het jaarverslag is de verantwoording opgenomen met betrekking tot de negen programma s, de algemene dekkingsmiddelen en de zeven paragrafen uit de beleidsbegroting Kenmerkend voor de programmabegroting is het drieluik: wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten? Het jaarverslag geeft antwoord op de vragen wat wilden wij bereiken, wat hebben wij bereikt, wat hebben wij hiervoor gedaan en wat heeft het gekost? Grondexploitatie Per 1 januari 2012 zijn alle grondexploitatieberekeningen opnieuw doorgerekend. Actuele grondexploitaties zijn van belang voor inzicht in de gemeentelijke financiële positie en een gezonde grondexploitatie. De economische crisis en de stagnerende huizenmarkt drukken een zware stempel op het resultaat van de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn doorgerekend op prijspeil 1 januari Door de veranderende markt laten bijna alle grondexploitaties een minder positief beeld zien. Op basis van de uitkomsten zal een keuze gemaakt moeten worden ten aanzien van de woningbouwlocatie in Olst, Zonnekamp Oost fase 2. Het betreft het gedeelte, waarvoor nog geen bestemmingsplan is ontwikkeld. BEOOGD RESULTAAT Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financiële begroting 2011, waarmee uw raad ons décharge verleent voor de uitvoering van het beleid in KADER Het wettelijk kader voor de jaarrekening en het jaarverslag - gezamenlijk de jaarstukken vormend- is vastgelegd in de artikelen 197 tot en met 201 van de Gemeentewet

2 ARGUMENTEN Grondexploitatie Diverse complexen Voor dit jaar wordt voorgesteld om over te gaan tot het afsluiten van vijf grondexploitatiecomplexen. Noordmanshoek is het voorgaande jaar reeds afgesloten. Het afwaarderen en afboeken wordt voorgesteld om niet te lang te blijven rapporteren over projecten, die al klaar zijn of waar geen grond voor is aangekocht en die dus geen grondexploitatieproject(meer) zijn. Het gaat om de volgende grondexploitatiecomplexen: Den Nul: De boekwaarde voor het complex Den Nul is ultimo Het gaat hier om een woningbouwontwikkeling door een derde partij. De gemeente heeft geen grond aangekocht en heeft ook niet het plan om hier gronden aan te kopen. Voorgesteld wordt dit af te boeken ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. Welsum: De boekwaarde voor het complex Welsum is ultimo In de tweede berap 2011 is een overschrijding van het voorbereidingskrediet gerapporteerd. Het voornemen was dit voorbereidingskrediet over te laten gaan in een grondexploitatie. Tot op heden is nog geen grond aangekocht voor ontwikkelingen in Welsum. Voorgesteld wordt dit complex te sluiten en de boekwaarde ten laste van de algemene reserve grondexploitatie te laten vallen. Als het plan Welsum in een verder stadium is, kan worden besloten over het al dan niet starten van een grondexploitatie. Kleistraat: In het verleden is hier strategisch grond aangekocht. Deze grond is al in een eerder stadium afgewaardeerd tot een waarde van 5 per m2. De rente wordt jaarlijks ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. Om alle afgewaardeerde gronden gelijk te stellen wordt voorgesteld om verder af te waarderen tot 4,- per m2. Voorgesteld wordt om de voorraad grond over te boeken naar de algemene dienst, de extra afwaardering van komt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. De gronden zijn nog wel gemeentelijk grondbezit, er wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden voor inkomsten. Lt. Andersonstraat: De boekwaarde voor dit complex ultimo 2011 is , de daadwerkelijke voorraad grond m2, dit resulteert in een boekwaarde van 9,56 per m2. Voorgesteld wordt om dit verder af te waarderen tot 4,- per m2. De voorraad grond wordt overgeboekt naar de algemene dienst, de extra afwaardering van komt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. De gronden zijn nog wel gemeentelijk grondbezit, er wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden voor inkomsten De Lange Slagen/SPOC: De boekwaarde hiervoor bedraagt ultimo 2011 ad Dit complex wordt afgesloten en de boekwaarde wordt afgeboekt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie (conform het raadsbesluit 2006). Zonnekamp Oost Zonnekamp Oost bestaat uit twee fasen. Fase 1 is in 2011 bouwrijp gemaakt, ook is in 2011 gestart met de kaveluitgifte. Hiervoor is net als vorig jaar een exploitatieberekening opgesteld. De ontwikkelingen van fase 2 liggen in de verdere toekomst en kennen daardoor veel onzekerheden: fase 2 is weergegeven op de kaart in bijlage 1. De grondexploitatie voor fase 2 is uitgefaseerd tot 2028, de woningbouwontwikkelingen starten in Het laatste gedeelte wordt volgens de huidige planning woonrijp gemaakt in Door de lange fasering zijn de rentekosten hoog, met name gelet op de hoge boekwaarde van aangekochte gronden bij de start van het project

3 Ook het effect van de andere tijdsinvloeden (kosten- en opbrengstenstijging) is bij langlopende projecten als deze erg groot. De vraag is aan de orde of de grondexploitatie voor Zonnekamp Oost fase 2 moet worden voortgezet, of dat er op dit moment niet kan worden gesproken over een reëel en stellig voornemen voor bebouwing in de nabije toekomst. Er worden twee varianten voorgelegd: variant 1: Fase 2 blijft in exploitatie. Voor fase 2 moet een aanvullende verliesvoorziening worden opgenomen. variant 2: Fase 2 wordt voorlopig stopgezet en de grond wordt afgewaardeerd op basis van de huidige bestemming. Dit betekent financieel het volgende: Tabel variant 1: fase 2 niet afwaarderen variant 2: fase 2 afwaarderen 2 Fase 1 0 verliesvoorziening 0 verliesvoorziening ** Fase verliesvoorziening afwaardering Totaal * verliesvoorziening afwaardering *: restant van het tekort wordt gedekt uit fase 1 (fase 1: , fase 2: , geeft totaal van: verliesvoorziening) **: de winst in variant 2, fase 1 gaat naar het fonds bovenwijkse voorzieningen (winst fase 1: wordt afgedragen aan fonds bovenwijkse voorzieningen) Het verschil tussen wel en niet afwaarderen (variant 1 en variant 2) bedraagt 0,98 miljoen. Het voordeel van afwaarderen en voorlopig stoppen van fase 2 is, dat het risico op de grond nul is geworden. Mocht in de toekomst besloten worden het gebied te ontwikkelen, dan is het eenvoudiger een financieel haalbaar plan te maken. Er hoeft immers geen rekening te worden gehouden met een hoge boekwaarde uit het verleden, waar vanuit het project niet meer op kan worden gestuurd. Nadeel van afwaarderen is, dat er op dit moment 0,98 miljoen extra geld beschikbaar moet worden gesteld. Wij stellen voor om Zonnekamp Oost fase 2 af te waarderen. De afwaardering is verwerkt in de jaarrekening Uitgegaan is van het aantal vierkante meters, dat is aangekocht voor fase 2. De aankoopbedragen hiervoor zijn onderzocht, evenals het jaar, waarin de gronden zijn aangekocht. Rekening houdende met de rente, is berekend, welke grondverwervingskosten zijn gemaakt voor fase 2. De overige gemaakte kosten voor Zonnekamp Oost zijn op basis van de verdeling van het aantal vierkante meters over fase 1 en 2 verdeeld. Op basis van deze berekening wordt m2 afgewaardeerd tot agrarische waarde van 4 per m 2. Het af te waarderen bedrag bedraagt 1,13 miljoen. Jaarstukken Voor gedetailleerde informatie over de verantwoording in het jaarverslag en de jaarrekening verwijzen wij u naar de toelichting per programma/paragraaf en de jaarrekening van de Jaarstukken. Het financieel resultaat 2011 is voordelig na resultaatbepaling (mutaties in reserves). Het volgende overzicht geeft weer waar dit resultaat is ontstaan

4 Programma Realisatie 2011 * Veiligheid 240 V 2 Fysieke infrastructuur V 3 Economische aangelegenheden 484 V 4 Onderwijs 221 V 5 Maatschappelijk welzijn 88- N 6 Dienstverlening en zorg 603 V 7 Milieu 132 V 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting N 9 Bestuur en Communicatie 28 V 10 Financiën (algemene dekkingsmiddelen 179 V V Mutatie reserves N 219 V Voor een groot deel is het resultaat bepaald door een andere fasering van projecten en de herwaardering van grond en grondexploitaties. Hieronder wordt kort een aantal grote afwijkingen benoemd. Voor een volledige en meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verschillen per programma in de jaarstukken. 1 Veiligheid Voordeel door het niet inzetten van het eenmalig budget bluswaterplan (nadeel mutatie reserves). 2 Fysieke infrastructuur Voordeel door het verschuiven van de uitvoering herinrichting Raalterwegzone en Loswal (nadeel mutatie reserves). Voordeel door vrijval stelpost reconstructie wegen (nadeel mutatie reserves , via resultaatbestemming ). Voordeel op riolering (nadeel mutatie reserves). 3 Economische aangelegenheden Voordeel hogere dividend van de opvolgers van Essent door vooral de vrijval van middelen uit de verkoop kerncentrale Borsele. 4 Onderwijs Voordeel door lagere kapitaallasten Capellenborg door een andere verdeling over sport, cultuur en onderwijs (nadeel op programma 5). 5 Maatschappelijk welzijn Nadeel op sport en cultuur door hogere lasten voor sporthal De Lange Slag en Capellenborg door onder andere een andere verdeling over sport, cultuur en onderwijs (voordeel op programma 4). 6 Dienstverlening en zorg Voordeel op uitkeringen en ontvangen rijksbijdrage, vooral door een nabetaling van het Rijk over Milieu Voordeel door verschuiving van de inzet van het budget duurzaamheid (nadeel mutatie reserves)

5 8 Ruimtelijke ordening en Nadeel door de afwaardering van volkshuisvesting grond(exploitaties) en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties (voordeel mutatie reserves). 9 Bestuur en communicatie Voordeel door lagere bestuurslasten in het 10 Financiën (algemene dekkingsmiddelen) Mutatie reserves algemeen. Voordeel hangt samen met toerekening kostenplaatsen en kapitaallasten onder aftrek van geraamde taakstellingen. Nadeel door het verschuiven van uitvoering op verschillende budgetten naar 2012 met dekking reserves zoals is aangegeven bij de verschillende programma s Nadeel van door het niet onttrekken van de geraamde tekorten aan de reserve nog te bestemmen middelen. Nadeel van door een hogere storting in de reserve riolering. Voordeel door de inzet van de reserve grondexploitatie voor de afwaardering gronden en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties. Resultaatbestemming Uw Raad wordt voorgesteld om voor 2011 gesaldeerd voor ruim aan resultaat te bestemmen, waardoor uiteindelijk een nadelig rekeningresultaat overblijft van Voorgesteld wordt dit nadelig rekeningresultaat ten laste van de reserve nader te bestemmen middelen te brengen. Resultaat voor resultaatbepaling N Resultaatbepaling (mutaties reserves) V V 2. Toevoeging aan budgetten 2012 (reserveren middelen 2011 voor ontwikkelingen in 2012) 3. Inzet reserve huisvesting onderwijs Afboeking Noordmanshoek conform 2010 ten laste van de algemene reserve Voorstel resultaat bestemming (zie ook samenvatting resultaatbestemming) 1. Overhevelen budgetten als gevolg van andere fasering uitvoering werkzaamheden Met dekking uit: - reserve nader te Investeringsreserve Bestemmingsreserve duurzaamheid Reserve grondexploitaties: aanvullen tot gewenst weerstandsvermogen van Met dekking via algemene reserve Vrijval reserves conform nota reserves en voorzieningen Resultaat na bestemming N N

6 Toelichting op voorstel resultaatbestemming: 1. Overhevelen budgetten Het betreft eenmalige budgetten die in de begroting 2011 zijn geraamd met dekking uit verschillende reserves. Alleen voor reconstructie wegen gaat het deels om het budget Door het verschuiven van de werkzaamheden naar 2012 zijn de bestedingen in 2011 achtergebleven bij de raming en is ook minder onttrokken aan de verschillende reserves. Om de uitvoering in 2012 te kunnen realiseren wordt voorgesteld deze budgetten inclusief de onttrekkingen aan de reserves over te hevelen naar de begroting Toevoeging aan budgetten 2012 Voor ontwikkelingen in 2012 wordt voorgesteld om de budgetten in 2012 aan te vullen met budgetten 2011 die niet of niet volledig zijn besteed of met (niet geraamde) inkomsten 2011 die samenhangen met deze ontwikkelingen. Voor het project Impuls brede school en sport is in 2011 meer onttrokken aan de reserve dan besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2012 weer beschikbaar te stellen. 3. Inzet reserve decentralisatie onderwijs huisvesting Voor onderwijshuisvesting zijn in 2011 per saldo extra lasten ontstaan (herstel schade, verwijderen asbest, subsidie binnenklimaat). Voorgesteld wordt om het verschil aan de reserve te onttrekken. 4. Afboeking Noordmanshoek In 2010 is de grond van de Noordmanshoek afgewaardeerd. Voorgesteld wordt om de aanvullende kosten 2011 voor deze locatie (rente boekwaarde etc.) te onttrekken aan de algemene reserve. 5. Reserve grondexploitaties De reserve grondexploitaties is door de afwaardering van gronden en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties onder het gewenste niveau gekomen. Voorgesteld wordt om het saldo van deze reserve met aan te vullen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 6. Vrijval reserves Op de saldi van de reserves Centrumplan Olst en Sociale vernieuwing rusten geen verplichtingen meer. Voorgesteld wordt om deze bedragen vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat conform de Nota reserves & voorzieningen. Totaal overzicht resultaatbestemming: Budget Lasten Baten Toelichting 1. Zalencentrum Wesepe, budget achterstallig onderhoud Ten laste van reserve nader te 1. Budget digitalisering vergunningendossier Ten laste van reserve nader te 1. Recontructie Ter Stegestraat en J. Schamhartstraat Ten laste van reserve nader te 1. Aanjaagbudget ontwikkelplan recreatie&toerisme Ten laste van reserve nader te 1. Budget bluswaterplan brandweer Ten laste van reserve nader te 1. Informatiebudget communicatie Ten laste van reserve nader te 1. Her inrichting Raalterwegzone en Ten laste van investeringsreserve Loswal 1. Programma duurzaamheid Ten laste van bestemmingsreserve duurzaamheid 2. Inzetbaarheid medewerkers Belastingvoordeel 2011 reserveren voor IBP-budget Budget 2011 inzetten in i-nup gelden Ontvangen middelen via Algemene Uitkering Actualisering bestemmingsplannen Budget 2011 doorschuiven naar Bestemmingsplan buitengebied Budget 2011 doorschuiven naar 2012 confrom college besluit 14 februari

7 2. Project cultuurhistorische waardenkaart Project impuls brede school, sport Te veel onttrokken aan reserve nader te in Reserve decentralisatie onderwijs huisvesting Onttrekking voor vervanging/herstel onderwijshuisvesting onder aftrek subsidie binnenklimaat 4. Algemene reserve Onttrekking voor afwaardering/rente Noordmanshoek 5. Reserve Grondexploitatie Toevoeging om saldo aan te vullen naar benodigd weerstandsvermogen van Algemene reserve Onttrekking voor toevoeging aan reserve grondexploitatie 6. Reserve centrumplan Olst Vrijval conform Nota reserves&voorzieningen 6. Reserve Sociale vernieuwing Vrijval conform Nota reserves&voorzieningen Totaal lasten en baten Saldo Rapport accountant De accountant heeft op 29 mei 2012 een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. De tekst van de controleverklaring is in de Jaarstukken 2011 opgenomen. Het accountantsverslag van de controle van de jaarrekening hebben wij u afzonderlijk aangeboden. Met betrekking tot de adviezen, die de accountant in dit verslag heeft gegeven (managementsamenvatting), zullen wij de hieronder vermelde acties ondernemen. Onderwerp Advies Actie Weerstandsvermogen Een bedrag toevoegen aan de algemene reserve grondexploitatie Dit wordt geregeld via dit raadsvoorstel Ontwikkeling grondexploitatie Tussentijds regelmatig de ontwikkelingen blijven monitoren Conform de met u gemaakte afspraak worden de ontwikkelingen periodiek gemonitord. In de tweede bestuursrapportage 2012 wordt over het 1 e halfjaar 2012 Verbijzonderde interne controle op (Europese) aanbestedingen Eerder afronden van de Verbijzonderde interne controle op (Europese) aanbestedingen (tot en met vierde kwartaal) gerapporteerd Hiermee wordt rekening gehouden in de planning Verbijzonderde Interne Controle DRAAGVLAK - FINANCIËLE CONSEQUENTIES Verwezen naar wat hierboven is weergegeven. AANPAK/UITVOERING De consequenties van de besluitvorming verwerken in de begroting

8 VOORSTEL met betrekking tot de grondexploitaties: 1. Een afboeking van een drietal projecten met een (restant) boekwaarde (Welsum, Den Nul en Spoc) tot een totaal bedrag van , dit ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties brengen; 2. Een afwaardering van twee projecten (niet in exploitatie genomen gronden: Kleistraat en Lt. Andersonstraat) naar agrarische waarde ( 4,= per m2) Dit betekent, dat een bedrag van ten laste wordt gebracht van de Algemene Reserve Grondexploitaties; 3. Een bedrag van onttrekken aan de Reserve nader te en toevoegen aan het weerstandsvermogen van de grondexploitaties; 4. De boekwaarde van de gronden Kleistraat en Lt. Andersonstraat opnemen in de staat van vaste activa van de algemene dienst. met betrekking tot Zonnekamp Oost fase 2: 5. Het woningbouwgebied Zonnekamp Oost fase 2 niet ontwikkelen; 6. De gronden, die zijn aangekocht voor de woningbouwontwikkeling Zonnekamp Oost fase 2, afwaarderen naar agrarische waarde ( 4 per m2); 7. De boekwaarde van de gronden van Zonnekamp Oost fase 2 opnemen in de staat van vaste activa van de algemene dienst. met betrekking tot de Jaarstukken 2011: 8. De jaarrekening en het jaarverslag 2011 vast te stellen; 9. Besluiten tot het muteren van de reserves conform het voorstel; 10. Besluiten tot overheveling en het bestemmen van de middelen in de desbetreffende reserves volgens specificatie alsmede het nadelig rekeningresultaat 2011 ten laste van de reserve nader te te brengen; 11. De financiële mutaties uit dit voorstel op te nemen in de 5 de wijziging van de begroting Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, de secretaris, de burgemeester, A. (Arie) Oeseburg. A.G.J. (Ton) Strien. Informatie in te winnen bij: Gerard Luijmes Doorkiesnummer:

9 Nr. 2012/34 Onderwerp Besluit tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2011 De raad van de gemeente Olst-Wijhe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012, nr. 2012/34; gelet op artikel 196 tot en met 201 van de Gemeentewet; besluit: met betrekking tot de grondexploitaties: 1. Een afboeking van een drietal projecten met een (restant) boekwaarde (Welsum, Den Nul en Spoc) tot een totaal bedrag van , dit ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties brengen; 2. Een afwaardering van twee projecten (niet in exploitatie genomen gronden: Kleistraat en Lt. Andersonstraat) naar agrarische waarde ( 4,= per m2). Dit betekent, dat een bedrag van ten laste wordt gebracht van de Algemene Reserve Grondexploitaties; 3. Een bedrag van onttrekken aan de Reserve nader te en toevoegen aan het weerstandsvermogen van de grondexploitaties; 4. De boekwaarde van de gronden de Kleistraat en Lt. Andersonstraat opnemen in de staat van vaste activa van de algemene dienst. met betrekking tot Zonnekamp Oost fase 2: 5. Het woningbouwgebied Zonnekamp Oost fase 2 niet ontwikkelen; 6. De gronden, die zijn aangekocht voor de woningbouwontwikkeling Zonnekamp Oost fase 2, afwaarderen naar agrarische waarde ( 4 per m2); 7. De boekwaarde van de gronden van Zonnekamp Oost fase 2 opnemen in de staat van vaste activa van de algemene dienst. met betrekking tot de Jaarstukken 2011: 8. De jaarrekening en het jaarverslag 2011 vast te stellen; 9. Besluiten tot het muteren van de reserves conform het voorstel; 10. Besluiten tot overheveling en het bestemmen van de middelen in de desbetreffende reserves volgens specificatie alsmede het nadelig rekeningresultaat 2011 ten laste van de reserve nader te te brengen; 11. De financiële mutaties uit dit voorstel op te nemen in de 5 de wijziging van de begroting Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 25 juni De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.G.J. (Ton) Strien. B.A. (Bart) Duursema

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2015 Datum voorstel: 7 juli 2016 Vergaderdatum: 12 juli 2016 Registratienr.

Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2015 Datum voorstel: 7 juli 2016 Vergaderdatum: 12 juli 2016 Registratienr. Agendapunt: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2015 Datum voorstel: 7 juli 2016 Vergaderdatum: 12 juli 2016 Registratienr.: 027-2016 Opsteller: Ingrid Hospel Portefeuillehouder: Wethouder

Nadere informatie

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening

wethouder economie, wonen, cultuur en dienstverlening Voorstel aan de raad Nummer: 131003374 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: H. van Dam Afdeling: EVO Ontwikkeling Telefoon: 278305 E-mail: h.van.dam@lelystad.nl wethouder economie, wonen,

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

10 september n.v.t.

10 september n.v.t. Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 september 2018 9 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 7184-2018 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 15 Voorstelnr.: RB2018057 Onderwerp: Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie: V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Afsluiting van de grondexploitaties

Onderwerp: Afsluiting van de grondexploitaties Vergadering gemeenteraad d.d. 20 december 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.A. Ronde Onderwerp: Afsluiting van de grondexploitaties Korte inhoud: De grondexploitaties Delfzijl-Noord,

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

24 september september 2018

24 september september 2018 Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 24 september 2018 10 10 september 2018 wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 7184-2018

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Raadsstuk. Onderwerp Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Raadsstuk Onderwerp Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Nummer 2017/241492 Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CS/CC Auteur

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

22 september Begrotingswijziging

22 september Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 22 september 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 3 AB / 30-06-2017 Datum nota: 12 juni 2017 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 Te besluiten om: 1. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 vast te stellen en daarmee:

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Jaarstukken 2016 Te besluiten om: 1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 2. Tot het bestemmen van 762.000 voor activiteiten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk *Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk Aan de raad, Inleiding Er zijn drie aanleidingen voor dit voorstel:

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016

Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016 Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 13 juni 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Herziening Grondexploitatie winkelcentrum Keizerslanden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000329 Datum 08-03-2017 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Presentatie jaarrekeningcontrole juni 2017

Gemeente Doetinchem. Presentatie jaarrekeningcontrole juni 2017 Gemeente Doetinchem Presentatie jaarrekeningcontrole 2016 15 juni 2017 Samenvatting Reikwijdte van de controle Met de gunning van 25 mei 2015 welke door middel van onze vaktechnische opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control Datum: 26 november 2012.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control Datum: 26 november 2012. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control 2012 Datum: 26 november 2012 Portefeuillehouder: dhr. E. Goldsteen Decosnummer: 124 Informant: Jan van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:

Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1570977 Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: 1570979 B. en W. 29 september 2015 Behandeld door: mw. G.J. Jansonius E-mail: Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: 2e

Nadere informatie

: 27 augustus 2012 : 10 september : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

: 27 augustus 2012 : 10 september : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 augustus 2012 : 10 september 2012 Documentnr. Zaaknummer : 890 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

: 7 mei 2012 : 21 mei : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

: 7 mei 2012 : 21 mei : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 7 mei 2012 : 21 mei 2012 Documentnr. Zaaknummer : 835 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Gemeente Bladel. Aan de raad. Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016

Gemeente Bladel. Aan de raad. Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016 Gemeente Bladel mi linn in i ii iiii ii Nummer : R2017.003 Onderwerp : Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016 Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Aan de raad Samenvatting Het college legt verantwoording

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

akkoord bespreken afwijzen ^Conform ū Aangepast akkoord

akkoord bespreken afwijzen ^Conform ū Aangepast akkoord B en W voorstel Onderwerp I4int00856 Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Businesspark (RBT) Samenvatting voorstel 1. Geen bezwaar te maken tegen het vaststellen van de jaarstukken, de grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend Datum: 140715 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Status Besluitvormend Voorstel in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: BI Portefeuillehouder: B. Fritzsche

Raadsvoorstel Registratienummer: BI Portefeuillehouder: B. Fritzsche gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: BI08.00945 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Van afdeling: BCF Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: WMoliink o Program ma rekening

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Zaaknummer: Raadsvergadering d.d. 10 juli 2018 agendapunt. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 12 juni 2018

Zaaknummer: Raadsvergadering d.d. 10 juli 2018 agendapunt. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 12 juni 2018 Zaaknummer: 465753 Raadsvergadering d.d. 10 juli 2018 agendapunt Aan: De Gemeenteraad Vries, 12 juni 2018 Portefeuillehouder: J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: M.T. Jonker Doorkiesnummer: 972 E-mail

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen. Aan de raad *R18.007* Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2017

Economisch hart van de Kempen. Aan de raad *R18.007* Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2017 *R18.007* Economisch hart van de Kempen Nummer : R18.007.04 Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2017 Aan de raad Samenvatting Als afronding van de budgetcyclus 2017 stelt u de jaarstukken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie