Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen in 2013 afwijken van wat we daar in de begroting 2013 voor hadden geraamd. Ook lichten wij toe wat de redenen voor deze afwijkingen zijn. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, de secretaris F.G. Wietses de burgemeester A.J. Gerritsen

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 7 1 Algemeen Algemeen beeld Over te hevelen budgetten van 2013 naar Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu en Watertaken Jeugd en Educatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties 65 3 Algemene dekkingsmiddelen 69 4 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein Toezichtindicatoren Programmarekening en toelichting Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten Beloning gemeentelijke topambtenaren Balans en toelichting Grondslagen Balans per 31 december Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Single Information Single Audit (SISA) Addendum SISA Controleverklaring 138

6

7 Inleiding Aanleiding De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het uitgangspunt voor deze programmarekening is de begroting 2013, die is bijgesteld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota. De programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarstukken voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Leeswijzer Het eerste deel van deze programmarekening is het jaarverslag, het tweede deel is de jaarrekening. Het jaarverslag begint in hoofdstuk 1 met een algemeen beeld over hetverslagjaar 2013 en de verzoeken tot overheveling van budgetten naar In hoofdstuk 2 leggen wij verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid binnen de 14 programma s. De algemene dekkingsmiddelen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De negen paragrafen vormen samen hoofdstuk 4. Het tweede deel van deze programmarekening, de jaarrekening, begint in hoofdstuk 5 met de recapitulatie van de gerealiseerde baten en lasten binnen de 14 programma s en de algemene dekkingsmiddelen en de opsomming van de incidentele baten en lasten. In hoofdstuk 6, de balans, wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de balans toegelicht. De Single information, Single audit (SiSa) komt aan de orde in hoofdstuk 7 en de herziene Sisa bijlage over 2012 in hoofdstuk 8 gevolgd door de controleverklaring van de accountant in hoofdstuk 9. Tot slot treft u een aantal bijlagen aan. Als los onderdeel is het burgerjaarverslag 2013 toegevoegd. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2013 is gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en participatie. 7 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

8 1 Algemeen 1.1 Algemeen beeld 2013 Algemeen Ook in 2013 heeft de economische crisis in Europa aangehouden. De open Nederlandse economie blijft de nadelen van de crisis ondervinden. De vastgoedmarkt kampt nog steeds met een stagnerende bouwproductie en onder druk staande marktprijzen. Corporaties en particuliere ontwikkelaars leggen projecten stil. De gemeente De Bilt heeft in 2013, zoals het er nu naar uit ziet, in voldoende mate hierin voorzien. Realisaties Ondanks de economische crisis zijn in 2013 veel voorgenomen activiteiten uitgevoerd en doelstellingen gerealiseerd. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de realisatie van de spoorondertunneling Soestdijkseweg, het in gebruik nemen van het Cultureel Educatief Centrum (Het Lichtruim) waarbij positieve ervaringen zijn opgedaan met duurzaam bouwen. Daarnaast is binnen het economisch beleid met name ingezet op realisatie van de life science as, versterking van de samenwerking met en tussen ondernemers en het detailhandelsbeleid. In juli is de verkenning naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van het AL-t tot een science park als satelliet van het Utrecht Science Park succesvol afgerond. Een vervolgtraject loopt en een eerste nieuw bedrijf, Micreos, heeft zich gevestigd. Op het Berg en Bosch terrein hebben het Helen Dowling Instituut (begeleiding van kankerpatiënten) en het Alexander Monroe Ziekenhuis (borstkankerbehandeling) zich gevestigd. Het ondernemersfonds is gestart en het eerste project, het koopstromenonderzoek De Bilt, is met de samenwerkende ondernemers tot stand gekomen. Het onderzoek vormde de basis voor het initiëren en realiseren van een aantal projecten met als doel de detailhandelsstructuur van de gemeente te behouden en te versterken. Op sociaal terrein hebben wij ons voorbereid op de decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en de taken van de AWBZ. Tevens is de verharde oppervlakte van het centrumgebied afgekoppeld van het rioolstelsel. De Julianalaan, Emmaplein, Nachtegaallaan, Merellaan en de Boslaan zijn voorzien van aparte hemelwaterafvoeren. Resultaat Zoals in onderstaande tabel te zien is, bedraagt het saldo van baten en lasten na mutaties van de reserves en voor bestemming voordelig. Begroting 2013 na wijziging Rekening 2013 Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal programma s Resultaat voor mutaties reserves (voor bestemming) Nadelig Nadelig Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Nadelig Voordelig Het resultaat na bestemming over 2013 bedraagt Dit resultaat is positiever ten opzichte van de verwachtingen bij de najaarsnota Dit verschil wordt grotendeels verklaard door een aantal voordelen: De beschikbare middelen voor de realisatie van de ondertunneling Leijenseweg zijn in 2013 niet volledig uitgegeven. Bovendien zijn de opbrengsten voor afvalinzameling in 2013 hoger dan verwacht, door voornamelijk incidentele meevallers. Door uitstel van investeringen zijn de kapitaallasten voor de riolering lager dan begroot. Op het programma jeugd en educatie is een aantal incidentele voordelen ontstaan. 8 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

9 Naar aanleiding van de decembercirculaire is op de algemene uitkering in 2013 ook een meevaller ontstaan. Daarnaast is er een incidentele subsidie voor de aanleg van een rotonde aangevraagd. Tegenover deze voordelen staat ook een aantal nadelen: De opbrengsten voor bouwleges zijn lager en de kosten voor de WMO zijn hoger dan waarop in de najaarsnota is geanticipeerd. Uiteindelijk is er ook een aantal nadelen ontstaan doordat enkele bezuinigingen niet zijn gerealiseerd. De verwachting is echter dat deze in 2014 wel gerealiseerd gaan worden. In 2013 zijn niet alle voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld om aan budget en van de restantkredieten over te hevelen naar Bezuinigingen In 2013 zijn veel van de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd. Van de opgelegde taakstellingen ad is gerealiseerd. Reserve positie Ten opzichte van 2012 is de reservepositie van de gemeente afgenomen met Dit wordt met name veroorzaakt door de resultaatbestemming van 2012 ad inclusief de onttrekking van ruim inzake de grondprijsdaling en hertaxatie van de strategische grondvoorraad. Daarnaast is in 2013 circa onttrokken aan de reserves, deze onttrekkingen zijn conform besluitvorming van de gemeente raad. Het eigen vermogen neemt in 2013 af met Weerstandsvermogen Het risicoprofiel komt op basis van de Monte Carlo simulatie uit op circa 24,2 mln. Hiermee is het risicoprofiel circa 6,3 mln. lager dan het risicoprofiel bij de jaarrekening Dit is vooral het gevolg van de genomen verliezen op de grondexploitaties. Hierdoor zijn de risico s rond het Centrumplan en De Leijen Zuid afgenomen. Daarnaast nemen de risico s af omdat de planvorming steeds concreter wordt en de uitvoering vordert. De risico s rondom de achterblijvende locaties en de reserve onderwijshuisvesting zijn vervallen en zijn de kortingen op de algemene uitkering geconcretiseerd. Hiermee zijn de grootste wijzigingen binnen het gemeentelijk risicoprofiel verklaard. Het verhoudingsgetal van het weerstandsvermogen komt hiermee op 1,06. Langlopende geldleningen Het totaal van de aangetrokken geldleningen is In 2013 is aan reguliere aflossingen een bedrag van voldaan. Daarnaast is er een nieuwe geldlening van aangetrokken. Voor het grootste gedeelte is deze bestemd voor herfinanciering en deels noodzakelijk voor de financiering van de gemeentelijke projecten. Investeringen Voor 2013 is voor ruim aan investeringen geraamd. Het restant van deze kredieten bedraagt aan het einde van dit boekjaar nog waarbij het voorstel is om deze over te hevelen naar het volgend boekjaar. Grondexploitatie De grondexploitaties met betrekking tot Bilthoven Centrum en de ondertunneling Leijenseweg verlopen volgens planning. Voor de overige projecten is vertraging ontstaan in de realisatie als gevolg van de economische crisis. Voor het project Larenstein heeft dit tot gevolg dat de verkoop van de laatste vier kavels in een later studium gerealiseerd gaan worden dan in eerste instantie werd aangenomen. Voor de grondexploitaties van De Melkweg en De Leijen Zuid betekent dit dat inhoudelijke herprogrammering wordt onderzocht, waarna de mogelijk negatieve consequenties op het resultaat van de grondexploitaties in beeld kunnen worden gebracht 9 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

10 1.2 Over te hevelen budgetten van 2013 naar 2014 PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID Ondertunneling Leijenseweg Betreft het restantbudget voor de ondertunneling van de Leyenseweg. De realisatie van het project staat gepand voor PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Verkenning Utrecht Science Park Bilthoven Betreft hier het restant bedrag van de in 2013 afgeronde Verkenning Utrecht Science Park Bilthoven. Het bedrag is opgebouwd uit drie gelijke bijdragen van Provincie Utrecht, Ministerie van VWS en de gemeente De Bilt. Tussen de drie partijen is afgesproken het restbedrag niet onderling te verrekenen, maar in stand te houden voor vervolgkosten in 2014 ten behoeve van het verdere proces ontwikkeling USP Bilthoven PROGRAMMA 15 KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatieterrein de Leijen Voor de renovatie dagrecreatieterrein De Leijen is er in 2012 een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zouden naar verwachting in 2013 plaatsvinden, maar zullen nu in 2014 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar (Zodra het geld niet wordt besteed aan het recreatieterrein, zal het moeten worden teruggestort. 10 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

11 2 Programma s 2.1 Bestuurlijke aangelegenheden 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde waardering 7,3. 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2009). 3. De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 77%). 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2009 was 6,3). 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Nvt Nvt Nvt 1.2 Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,2 Nvt 6,0 1.3 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,5 Nvt Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 59% Nvt 54% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 1.6 Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden werkgroep 17% 17% * 1.7 Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,8 Nvt 6,6 *) wordt sinds 2013 niet meer gemeten 11 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

12 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1. Communicatie In 2013 is verder gewerkt aan verbetering van de digitale communicatie met inwoners. Net als veel andere gemeenten streven wij naar een toegankelijke, duidelijke en toekomstbestendige website. We hebben in 2013 het accent gelegd op de vindbaarheid van informatie en uitbreiding van de digitale dienstverlening. De mogelijkheden van de zoekfunctie zijn uitgebreid en er is een aantal zaken op de website opnieuw gestructureerd. Vanuit één landingspagina (homepage) vindt de bezoeker nu alle informatie. De navigatie is daardoor compact en overzichtelijk. In het afgelopen jaar hebben we dit gedaan voor de onderdelen gemeenteraad, duurzaamheid en wijk- en dorpsgericht werken. Verder is wekelijks informatie aan inwoners verstrekt via de Biltbuispagina in de Biltsche Courant en zijn 88 persberichten/persuitnodigingen verzonden in Social media Steeds meer inwoners en ondernemers maken gebruik van social media zoals Twitter en Facebook. Dankzij hun smartphones zijn veel mensen continu online. We maken als gemeente al enige tijd gebruik van social media. Zo zijn we sinds 2010 actief op Twitter, waar we inmiddels ruim 1000 volgers hebben. We zenden niet alleen, maar gaan ook steeds vaker in gesprek om actief op vragen of opmerkingen van inwoners te reageren. Sinds 2013 hebben we ook een bedrijvenpagina op LinkedIn en sinds juni maken we actief gebruik van onze Facebookpagina. We worden op dit moment gevolgd door meer dan 250 mensen die hebben aangegeven ons Leuk te vinden en we verwachten dat dit aantal snel zal groeien. We gebruiken social media om onze inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er speelt in de gemeente. Waar mogelijk verwijzen we naar aanvullende informatie op de website. Hiermee versterken we de positie van onze website binnen externe zoekmachines. 2. Participatie In 2013 is bij de start van een aantal grote projecten de Factor C methode toegepast. Deze methode ondersteunt beleidsmakers en communicatieadviseurs bij het ontwikkelen van participatie beleid. Bij onder andere het Beeldkwaliteitplan Groen, de transitie Jeugdzorg, het Centrumproject, het Verkeerscirculatieplan De Bilt (VCP) en de samenwerking in het Lichtruim zijn vooraf een krachtenveldanalyse, kernboodschap en communicatiekalender opgesteld. Door deze werkwijze zijn de verschillende actoren/stakeholders, de belangen die spelen en de rol die inwoners hebben bij de totstandkoming van beleid helder in kaart gebracht. Bij het VCP De Bilt konden inwoners door middel van e-participatie knelpunten aangeven en oplossingen aandragen over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren. Op een interactieve kaart kon men op een aantal locaties punaises plaatsen. Via een forum werd daarna over oplossingen en meningen gediscussieerd. Een nieuwe en succesvolle manier van participatie waar we in de komende jaren vaker mee gaan werken. Eind 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat zij bij grote projecten vooraf het niveau van participatie vaststelt. Met dit besluit is het belang van een goede Factor C afweging bij projecten/beleid alleen maar groter geworden. Het participatiebeleid van de gemeente wordt in 2014 verder aangescherpt en geactualiseerd. 3. Wijk- en dorpsgericht werken Het stimuleren van het gebruikmaken van websites door bewonersgroepen heeft geresulteerd in de doorontwikkeling van de website van de Community in Hollandsche Rading en de ontwikkeling van een nieuwe website door het Dorpsberaad van Westbroek. Daarnaast hebben wij in 2013 de (on)mogelijkheden van het inzetten van social media (Facebook en Twitter) bij het wijk en dorpsgericht werken onderzocht. Dit resulteerde in een voorzichtige start met het gebruik van social media. Binnen het programma Gebiedsgericht Werken is na de zomer 2013 een project gestart dat gericht is op het samenwerken in de wijk: van belang is dat actief burgerschap wordt gestimuleerd en dat wij continu aansluiten op opgaven in de wijk, rekening houdend met de karakteristieken en wensen/behoeften van een gebied, wijk of buurt. Daartoe wordt het oprichten van een wijkteam (platform van gemeente, wijkvertegenwoordigers en partners zoals SSW, politie en MENS), het werken met een gemeentelijk serviceteam (gericht op de thema s schoon, heel en veilig en het beheer daarvan in de openbare ruimte) 12 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

13 en het inzetten van wijkregisseurs onderzocht. De bedoeling is dat in het tweede kwartaal 2014 vorm en inhoud wordt gegeven aan het Gebiedsgericht Werken dat het best bij de gemeente De Bilt past. Daarnaast gaan wij gebruik maken van wijkplannen op basis van wijkanalyses. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator 1.1 Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk percentage gegrond 1.2 Aantal klachten percentage ontvankelijk percentage gegrond Afhandeling klachten binnen 6 weken binnen 10 weken % 70% 70% 16% 15% 15% % 100% 100% 71% 70% 70% 100% 100% 100% 74% 75% 75% 12% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2009; Burgerjaarverslag 2011; Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010; Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

14 5 Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN LASTEN Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Rekening 2013 Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL LASTEN BATEN College van burgemeester en wethouders Uitkeringen voormalig personeel TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Raad en Raadscommissies De raad heeft in 2013 het budget niet volledig aangewend. 30 V College van Burgemeester en wethouders Door natuurlijk verloop is er dit jaar minder aanspraak gemaakt op de pensioenvoorziening. Wijkgericht werken In 2013 is er minder beroep gedaan op burgerparticipatieprojecten zoals speeltuinen, plantsoenen en overige initiatieven vanuit de burgers en of bewoners. 13 V 40 V Publiekscommunicatie Omdat het budget voor beheer website voldoende toereikend was voor onderhoud en optimalisatie is het budget niet volledig aangewend. 24 V Rekenkamer Duale gemeente De Griffie heeft in 2013 het budget niet volledig aangewend. 40 V Overige verschillen 6 V Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden 153 V 14 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

15 2.2 Dienstverlening 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren Effect indicator * Klanttevredenheid over balie dienstverlening 8,1 8,1 2.2 Klanttevredenheid over wachttijden balie 8,7 8,7 2.3 Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening 6,9 ** 2.4 Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 7,5 7,3 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 6,6 7,6 * In 2012 is er geen klantentevredenheidsonderzoek geweest. ** In 2013 is er geen klantentevredenheidsonderzoek over schriftelijke dienstverlening geweest. 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1.Versterken gemeentelijke dienstverlening De eerstelijns dienstverlening is in de loop van het jaar verder uitgebreid, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de digitale dienstverlening voor de te standaardiseren dienstverleningsprocessen op diverse terreinen (burgerzaken, zorg en vergunningen). Dit om een snelle en adequate beantwoording van de vraag om informatie of aanvraag te bewerkstelligen. Uiteraard hebben wij daarnaast zorg gedragen voor het ontwikkelen van adequate bediening op de overige kanalen (balie, telefoon, post en ). Per oktober 2013 is de informatiebalie op alle werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur opengesteld voor het afhalen van producten van burgerzaken, zoals paspoorten en rijbewijzen en voor het aanvragen van uittreksels, eigen verklaringen en parkeerkaarten voor gehandicapten. Hiermee zijn de openingstijden wezenlijk verruimd en zijn gemak en toegankelijkheid voor de burger verhoogd. In de baliedienstverlening heeft het werken op afspraak extra aandacht gekregen. 15 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

16 De dienstverlening is door de tweede lijn versterkt. Voor de klant is een casemanager het aanspreekpunt bij minder gestandaardiseerde vragen en aanvragen. De 2e lijn coördineert de afhandeling van complexe aanvragen en houdt regie op de ketensamenwerking. Wij zijn eind 2013 gestart met de ontwikkeling van een subsidieloket om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Als prestatiemeting van onze dienstverlening hebben wij in november/december 2013, tegelijkertijd met de burgerpeiling, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 2. Digitale dienstverlening Nu steeds meer producten digitaal kunnen worden aangevraagd, neemt de wenselijkheid van het versterken van de informatievoorziening naar de burger via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) toe. Nu al kunnen aanvragers via hun PIP een overzicht krijgen van alle aanvragen en de termijn waarbinnen door de gemeente geleverd wordt. In 2014 wordt dit uitgebreid met informatie over de status van de afhandeling. Eind 2013 zijn ruim 10 vergunningen digitaal ontsloten via de website. De bijbehorende processen zijn geoptimaliseerd en beschreven. Inwoners en bedrijven kunnen deze vergunningen digitaal aanvragen. Daarnaast werken wij aan de verbetering van de klantcontacten via het KCC. Wij maken daarbij gebruik van onder andere het formuleren van Vraag Antwoord Combinaties (de 10 meest gestelde vragen voor de eerste lijn). 3. Verkiezingen In 2013 zijn geen verkiezingen gehouden. De voorbereidingen van de verkiezingen in 2014 voor de gemeenteraad (maart) en voor het Europees Parlement (mei) zijn gestart. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend ,5 2.2 Gemiddelde wachttijd op afspraak < 1 min < 1 min Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m 2.3 augustus) < 10 min < 7 min 2.4 Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar) < 5 min < 5 min 2.5 Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC) > 98% > 99% 2.6 Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.7 Percentage klanten dat: > 39% > 48% digitaal een afspraak maakt 15% 1% digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar indient 12% 0% 2.8 Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt Niet bekend Niet Bekend 2.9 Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag standaard aanvraag (weken) > w.t. 8 wk 8 wk bijzondere aanvraag (weken) > w.t. 26 wk 26 wk 2.10 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken) > w.t. 12 wk 8 wk 2.11 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken) > w.t. Vanaf 2013 Grote evenementenvergunningen 2.12 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen: 8 wk 6 maanden leefvoorzieningen 10 wk 10 wk woonvoorzieningen 10 wk 10 wk 2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen structurele subsidie > w.t. 45 wk 41 wk incidentele subsidie > w.t. 8 wk 8 wk 2.14 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager 90% 90% 16 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

17 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2009 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING LASTEN Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Rekening 2013 Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN BATEN Burgerzaken Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Overige verschillen 9 V Totaal programma Dienstverlening 9 V 17 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

18 2.3 Openbare veiligheid 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is een lichte stiiging ten opzichte van 2008 toen het 97% was. Uit de monitor van 2009 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 80% bedraagt. Dit onveiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2008 licht gestegen. Het streven is om dit onveiligheidgevoel naar het oude niveau terug te brengen. 2B Operationele doelstellingen 1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. 2. Openbare orde: Sinds 2010 is er een nieuw Integraal Veiligheidsplan waarin de speerpunten benoemd worden. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma geschreven. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. 3. Tevens wordt door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan gezorgd dat concreet uitvoering wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente. 2C Effectindicatoren Effect indicator 3.1 Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt 90% Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen 3.2 woonomgeving 7,5 * In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden * WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1. Hennepconvenant/ RIEC MN In 2013 zijn zeven hennepplantages ontmanteld. Daarnaast zijn wij in 2013 aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland. Met de versterking van de bestuurlijke aanpak ontstaan verbeterde mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Partners delen informatie ten behoeve van integrale actie binnen het opsporing- en handhavingnetwerk. Het RIEC functioneert als de plek waar de informatie bij elkaar wordt gebracht. Wij constateren dat het convenant de integrale aanpak ondersteunt. 18 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

19 2. Integraal Veiligheidsplan In 2013 is het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Verder is gewerkt aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsprogramma zoals die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uit cijfers tot en met november blijkt dat de het aantal jeugdoverlast meldingen in 2013 (95) sterk gedaald is ten opzichte van 2012 (171). Het aantal fietsendiefstallen is licht gestegen in 2013 (184) ten opzichte van 2012 (164). Een aanzienlijke daling is te constateren bij het aantal diefstallen uit auto s (in 2013 zijn 164 meldingen gedaan ten opzichte van 236 in 2012). Ook het aantal meldingen van vernielingen is afgenomen (227 in 2013 tegen 267 in 2012). Het aantal woninginbraken is gedaald van 300 in 2012 naar 229 in De doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2013 zijn ruim gehaald voor wat betreft het stabiliseren van jeugdoverlast, het aantal diefstallen uit auto s, vernielingen en woninginbraken. Behalve bij fietsendiefstal is op alle prioriteiten een daling gerealiseerd ten opzichte van Omdat het aantal woninginbraken regionaal hoog is, zijn er in 2013 diverse campagnes geweest om de burgers alert te maken en houden op woninginbraak. Daarnaast is in 2013 het project WAAKS gemeentebreed uitgerold. In dit burger participatietraject om veiligheid te bevorderen, zijn inmiddels 106 hondenbezitters de extra ogen en oren voor de politie. 3. Veiligheidshuis Tot 2015 ligt de nazorg voor ex-gedetineerden bij Veiligheidshuis. Verder is gebleken dat de groepsaanpak, waarbij wij als gemeente een regierol hebben, regionaal succesvol is uitgerold. De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis is nog niet geheel afgerond. Door de diverse gemeentelijke makelaars wordt samen met OM gekeken naar de doorontwikkeling in Toezicht en handhaving In 2013 gaven wij vorm aan de samenwerking op het gebied van integrale handhaving. Door integrale samenwerking tussen boa s, bouwinspecteurs, VRU, politie en milieu-inspecteurs verloopt de handhaving efficiënter en effectiever. Daarnaast hebben wij uitgangspunten voor integrale handhaving opgesteld. Het De Algemeen plaatselijke verordening is aangepast aan de nieuwe Drank- en Horecawet. 5.Veiligheidsmonitor In 2013 is geen Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Gezien de gewijzigde vraagstelling in de landelijke monitor is het vergelijken van de resultaten met voorgaande jaren niet mogelijk. Veiligheidsvragen zijn nu opgenomen in de Burgerpeiling 2013 waarbij gerichter gevraagd wordt naar lokale tendensen en meer wordt aangesloten bij de lokale behoeften en beleving. 6. Burgernet De regionale wervingscampagne heeft geleid tot een stijging in de deelname aan Burgernet van naar deelnemers. Wij hebben ervoor gekozen de functionaliteit van Burgernet uit te breiden. Deze uitbreiding ziet bijvoorbeeld toe op het verstrekken van preventietips aan deelnemers. Daarnaast kan sinds september 2013 gebruik worden gemaakt van voorwaarschuwingen in periodes van woninginbraak. 7. Politiekeurmerk Veilig Wonen Wij zijn met de SSW overeengekomen dat bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten het politiekeurmerk Veilig Wonen wordt toegepast. 8. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) In 2013 is de regionale doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie vormgegeven. In deze gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 wordt gewerkt met een dertiental regionale piketfuncties. Deze functies zijn in december 2013 ingevuld met medewerkers uit alle deelnemende gemeenten. De medewerkers werken vanaf 1 mei 2014 mee in regionale expertteams. Deze expertteams worden bij grotere calamiteiten opgeroepen om in een getroffen gemeente te assisteren in het gemeentelijk crisisteam. Vanuit De Bilt zijn drie medewerkers benoemd. 9. Project Buurtbemiddeling Door actieve communicatie (nieuwe flyer, stoppertjes en artikelen in de krant) hebben wij bij inwoners aandacht gevestigd op buurtbemiddeling. Daarbij hebben we tevens gebruik gemaakt van social media (twitter). Binnen buurtbemiddeling is ingezet op het bereiken van meer medewerking van de overlastveroorzakers middels intervisie en scholing. Van de 34 meldingen die in 2013 naar de bemiddelaars zijn uitgezet, wilden 24 veroorzakers meewerken aan een oplossing. 19 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

20 In totaal zijn er sinds meldingen binnengekomen. Waarvan 55 in b Prestatie indicatoren Prestatie indicator Percentage daling (-) of stijging (+) veel voorkomende criminaliteit: autoinbraak -24,9% -20% -25% fietsendiefstal -24,0% -20% -4% vernielingen -9,4% -10% -8% jeugdoverlast -21,3% -20% -3% Woninginbraak -5,2% -10% +16% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Opsomming van vastgestelde beleidsnota s en plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan Integraal Veiligheidsplan Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011 Regionaal Crisisbeheersingsplan JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

21 5 Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 3- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID LASTEN Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijz. Rekening 2013 Rampenbestrijding Brandweercentrales Preparatie Samenwerking en deelneming Integrale veiligheid Politie-aangelegenheden Apv/bijzondere wetten Toezicht omgevingsvergunningen TOTAAL LASTEN BATEN Brandweercentrales Preventie -1 Samenwerking en deelneming Politie-aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoegingen aan reserves (last) Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine voordelen op navolgende budgetten: Rampenbestrijding Integrale veiligheid Politie aangelegenheden Hogere opbrengst leges Totaal programma Openbare Veiligheid 36V 21 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

22 2.4 Economische zaken 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en mogelijk versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen. 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Een groei van de werkgelegenheid volgens het selectieve scenario tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van in 2007 naar in 2020). 2. Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. 3. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. 4. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof versterken. 5. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. 6. Versterken van de creatieve sector. 7. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. 8. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bevorderen van toerisme in de gemeente. 2. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra. 3. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen. 4. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente. 2C Effect indicatoren Effect indicator Bedrijfsvestigingen Aantal starters / startende ondernemingen Percentage leegstand bedrijfsruimten 8% 4.4 Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen 62% *Over het jaar 2012 hebben wij geen betrouwbare gegevens. 22 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

23 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3a Activiteiten 1. Nota Economisch beleid 2020 De huidige economische omstandigheden, de ontwikkelingen rond AL-t/Schapenweide en de richting, die wij hebben gekozen in het Bilts Manifest, vragen een vergaande gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van overheid en bedrijfsleven voor behoud en versterking van de lokale (en indirect ook regionale) economie. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning is vormgegeven door middel van een ondernemersfonds en een samenwerkingsovereenkomst met de Biltse Ondernemers Federatie (BOF). De eerste projecten, zoals het Koopstromenonderzoek en het Vitalisering Winkelcentra, uit het ondernemersfonds zijn reeds uitgevoerd. De economische omstandigheden vragen ook een duidelijke focus gelet op de beschikbare middelen. Binnen de uitvoering van de nota Economisch Beleid 2020 is daarom het accent gelegd op detailhandel, buitengebied en de ontwikkeling van de science as. Deze keuze is uitgewerkt in activiteiten (mede-organiseren van de Rondetafelconferentie Utrecht-Oost/Science Park en de herontwikkeling van Bilthoven Centrum). 2. Opstellen en uitvoeren van een integraal / multidisciplinair plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Life Science As Wij ontwikkelen de Life Science As voor kennisinnovatieve bedrijven. Op het Berg en Bosch terrein hebben zich in 2013 twee toonaangevende instellingen gevestigd uit de medische sector en ook zijn voor de ontwikkeling van het AL-t tot Utrecht Science Park Bilthoven belangrijke stappen gezet. Gekoppeld daaraan zetten wij ons in voor goede regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen) om de bereikbaarheid te vergroten en de verkeersdruk op Utrecht te ontlasten. In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet (oplevering van de snelverkeerstunnel bij het stationsgebied het realiseren van buslijn 258 naar Berg en Bosch). De Life Science As kent een aantal specifieke locaties met eigen vragen en ontwikkelpotenties. Daarnaast dient ook de Life Science As in zijn geheel als ruimtelijk/economisch concept verder ontwikkeld te worden en herkenbaar te zijn, ook om de ontwikkeling ruimtelijk in bestemmingsplannen te kunnen faciliteren. (Met dit doel wordt een plan van aanpak opgesteld, dat is gepland voor 1e kwartaal 2014). Najaar 2013 is gestart met de regionale gebiedsaanpak Utrecht-Oost /Science Park. De ontwikkeling tot science regio is één van de majeure gebiedsopgaven in de MIRTagenda voor de Noordvleugel Randstad. In dit proces participeren Provincie Utrecht, USP, UU, Utrechts Landschap en de gemeenten Utrecht en De Bilt. 3. Uitvoeren van de intentieovereenkomst met de Ministeries van VWS en EL&I, de Provincie Utrecht en het Utrecht Science Park(USP) over de doorontwikkeling van AL-t/Schapenweide De huidige locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan willen wij in samenwerking met de genoemde partijen ontwikkelen tot een Science Park voor Bilthoven, overeenkomstig de daartoe met betrokken partijen gesloten intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst heeft geleid tot een gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein AL-t/Schapenweide tot USP Bilthoven als satelliet van Utrecht Science Park/De Uithof. De rapportage Verkenning USP-Bilthoven is in juni gereed gekomen. De beoogde ontwikkeling is als kansrijk beoordeeld, waarbij een aantal opgaven op gebied van samenwerking, acquisitie en vastgoedstrategie verdere uitwerking vragen. Door de stuurgroep van betrokken partijen is vastgesteld dat het wenselijk en noodzakelijk is de samenwerking te continueren. Voor het terrein is een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan in voorbereiding. De Rijksoverheid zal het terrein naar verwachting op afzienbare termijn verkopen. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening is het verkoopproces nog niet afgerond. Zodra dit wel het geval is, zal uiteraard eerst de Tweede kamer worden geïnformeerd. Vervolgens zullen betrokken partijen onderling afspraken maken over gezamenlijke berichtgeving naar buiten. De regionale partijen zullen samen met de nieuwe eigenaar de mogelijkheden voor de ontwikkeling tot USP-Bilthoven verder uitwerken. 4. Gebiedsvisie voor economische en verkeerskundige ontwikkeling kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg 23 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

24 De provincie is voornemens de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg te reconstrueren. Tevens is een nieuwe economische invulling voor het gebied Europatuin gewenst. Daartoe is in 2013 een voorbereidingsbesluit genomen. Vanuit de doelstelling de Life Science As te ontwikkelen evenals de daartoe noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van bereikbaarheid, waaronder OV, wordt een gebiedsvisie opgesteld met daarin een economische haalbaarheidsstudie voor mogelijke ontwikkeling in het kader van de Life Science As. 5. Herstructureren van bedrijventerrein Rembrandtlaan Aansluitend op de ontwikkelingen in het centrum en het stationsgebied vindt een herstructurering van het bedrijventerrein Rembrandtplein plaats, mede gekoppeld aan de ontwikkeling van de Life Science As. Het einddoel is te komen tot een transformatie van een verouderd voormalig op- en overslag gebied naar een hoogwaardig multifunctioneel bedrijventerrein dat tevens bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling van station Bilthoven. De knooppuntontwikkeling is een belangrijke OV schakel in het verbinden van de Life Science As en de bereikbaarheid van het USP enerzijds en Bilthoven centrum en Berg en Bosch anderzijds. In 2013 is door OV-verbetering en de ondertunneling in deze verbeterde bereikbaarheid voorzien. Voor het gebied is een stedenbouwkundigplan opgesteld en is een bestemmingslan in voorbereiding om de beoogde economische ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. 6. Koopstromenonderzoek gemeente De Bilt Vanuit het detailhandelsbeleid is op basis van het Randstad Koopstromenonderzoek nader verdiepend onderzoek uitgevoerd om te komen tot een gericht beleid voor het optimaal kunnen functioneren van de verschillende detailhandelsgebieden binnen onze gemeente. Via het ondernemersfonds is dit onderzoek uitgevoerd. De BOF heeft op grond van de resultaten van het koopstromenonderzoek, dat op 1 juli 2013 aan het college is aangeboden, het initiatief genomen om de marketing van de detailhandelscentra in de gemeente te verbeteren. De BOF heeft bij het Ondernemersfonds De Bilt een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning van dit project. Het doel is dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het versterken van de koopkrachtbinding in de gemeente. 7. Opstellen van de nota voor recreatie en toerisme Het opstellen van een nota toeristisch recreatief beleid is één van de acties van de uitvoeringsmatrix behorende bij de structuurvisie. Het opstellen en uitbrengen van deze nota is uitgesteld. De reden is de discussie over de toekomst van de recreatieschappen. Het eventueel verdwijnen van de recreatieschappen kan de nodige consequenties met zich meebrengen, zoals een herschikking van taken, organisatie en financiële middelen op het gebied van recreatie en toerisme in onze regio. Tevens zal dit mogelijk leiden tot andere (lokale en regionale) samenwerkingsverbanden tussen overheden onderling en overheden en (recreatie)ondernemers. De inzet van de beschikbare financiële middelen is daarom op de gebruikelijke wijze op projectmatige basis en samen met de lokale ondernemers voortgezet. De lokale en regionale opgaven voor toerisme en recreatie worden in overleg met gebiedspartijen opgepakt in het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Een van de uitgangspunten is behoud door ontwikkeling. 8. Uitwerking groene poort station Hollandsche Rading Samen met de gemeente Baarn en de Provincie Utrecht (AVP Heel de Heuvelrug / SVGV) wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de bereikbaarheid van het gebied Lage Vuursche; ondermeer door de ontwikkeling van groene poorten (waaronder station Hollandsche Rading). Het onderzoek vindt plaats binnen het programma vitaal platteland van AVP gebied Heel de Heuvelrug. Als gevolg van discussie rond het voortbestaan van de AVP gebiedscommissie Oost en SVGV is dit proces in 2013 uitgesteld. 10. Uitwerking ondernemersfonds In samenwerking met de Biltse ondernemers wordt in een drie jarige pilot ervaring opgedaan met het uitvoeren van projecten binnen een gezamenlijke economische agenda. Dit gebeurt op basis van cofinanciering. De pilot heeft tot doel te komen tot een ondernemersfonds voor en door het Biltse bedrijfsleven. De pilot is gestart op 1 maart met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds De Bilt. Het fonds is in werking en het eerste resultaat is het koopstromenonderzoek De Bilt Aan het koopstromenonderzoek wordt nu vervolg gegeven met een gezamenlijke strategie voor koopkrachtbinding en het uitwerken van een eigen profilering voor de verschillende detailhandelscentra in de gemeente. 24 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

25 11. Uitvoeren van een gezamenlijke economische agenda 2013 In juni 2012 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Biltse Ondernemersfederatie. Het doel hiervan is versterking van het onderlinge overleg binnen het Biltse bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven en gemeente. De samenwerkingsoverkomst is uitgewerkt in een gezamenlijke agenda met afspraken en activiteiten gericht op de economische ontwikkeling van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap. In dit kader wordt er onder andere gewerkt aan het gezamenlijk versterken van de organisatiegraad en het oppakken van verschillende projecten zoals het koopstromenonderzoek, onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerrein en uitwisseling over de ontwikkeling van de kenniseconomie. 3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator * Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2) 4.2 Uitgifte bedrijventerreinen (in m2) Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha) *Over het jaar 2012 hebben wij geen betrouwbare gegevens. 4 KADERSTELLENDE NOTA S Opsomming van vastgestelde beleidsnota s en plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan Ruimte voor een Vitaal platteland Nota duurzaamheid Bilts Manifest Detailhandelsnota 2010 Bestemmingsplan Larenstein en het Plan van aanpak voor de ontwikkeling van Larenstein van 2005 Nota Economisch beleid 2020 Dynamiek binnen groene kaders. 25 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

26 5 Gerealiseerde baten en lasten PROGRAMMA 4- ECONOMISCHE ZAKEN LASTEN Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijz. Rekening 2013 Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht TOTAAL LASTEN BATEN Markten en standplaatsen Opbrengst marktgelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoegingen aan reserves (last) Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES Overige handel en ambacht 27 V Betreft het budget van de door de raad besloten medewerking aan de vorming van een regionaal expat center. De trekker hiervan is de provincie Utrecht. De verwachting is dat het center medio 2014 wordt opgericht ter ondersteuning van de internationalisering. Overige verschillen Totaal programma Economische Zaken 5 V 33 V 26 JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016 Programmabegroting 2013 Meerjarenraming 2014-2016 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2013 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Zaaknummer: 00512630 openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 23 mei 2017 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Belangrijk moment Rijk: begrotingswet Belang: Keuzes maken voor de stad: beleidskeuzes in programma s Financieel

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Telefoon 14 0524 Fax 0524-598555 info@coevorden.nl www.coevorden.nl Bezoekadres: Kasteeli 7741GC Coevorden Gemeente Coevorden Aan de raad van de gemeente Coevorden

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Raadsprogramma concept in 48 punten

Raadsprogramma concept in 48 punten Raadsprogramma concept in 48 punten Fracties formuleren gezamenlijke visie Op 2, 8 en 9 april zijn afgevaardigden van de verschillende fracties met elkaar aan tafel gegaan en hebben zij 86 punten besproken.

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie