Programmabegroting Meerjarenraming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015"

Transcriptie

1

2 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2012 en de jaren erna. Ondanks de verslechterende economische situatie in Nederland slagen wij er in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In het coalitie-akkoord voor deze collegeperiode was al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de meerjarenbegroting al bezuinigingen aangekondigd, die een verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota Met de realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor 2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de inflatie is daarbij niet aan de orde. Wij realiseren ons terdege dat deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap en de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is een vermindering van de personeelsformatie opgenomen van circa 10 fte op een totale formatie van 251 fte per 1 januari Dit realiseren wij mede door een verkleining van het management. Daarnaast kan deze inkrimping van de formatie door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Daarbij blijft de dienstverlening op peil. Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is naar het Klant Contact Centrum. In dit KCC moeten in deze collegeperiode de meeste vragen van onze klanten direct worden beantwoord en verzoeken in behandeling worden genomen. Op het gebied van de maatschappelijke zorg staan wij voor grote uitdagingen. Allereerst dient de toekomstbestendigheid van het welzijnswerk te worden verzekerd. Daarnaast staan wij voor de uitdaging om de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdzorg vorm te geven. Ook de Wet Werken naar Vermogen draagt veel en grote verantwoordelijkheden naar ons over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Dit vraagt van ons veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een adequaat niveau te handhaven. Door meer de focus te leggen op kwetsbare groepen en de activiteiten voor andere bewoners meer kostendekkend te maken kunnen de gemeentelijke kosten worden teruggebracht. Wij verwachten van deze aanpak dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor die inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de ondersteuning en diensten van de welzijns- en zorginstellingen. In de WMO worden wij geconfronteerd met grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente beperken wij de ingrepen in het voorzieningenniveau. Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof). Hoewel ook de budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte niet ontkomen aan de bezuinigingen, streven wij er naar dat deze ingrepen geen grote invloed hebben op het straatbeeld. Met een herijking van het beheer van de openbare ruimte begin volgend jaar leggen we de uitgangspunten vast voor het gewenste kwaliteitsniveau. Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeenten zitten, zijn wij er in geslaagd om ook ruimte te vinden voor nieuwe investeringen in onzes inziens noodzakelijke voorzieningen. Voor de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg hebben wij in deze meerjarenbegroting een reservering

4 opgenomen van 2 miljoen. Met bijdragen van het Rijk en overige overheden, verwachten wij dat de realisatie van deze tunnel mogelijk wordt. Ook voor een nieuw sport- en zalencentrum in De Bilt en realisatie van nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief Centrum een vervolg. Wij verwachten dat een tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kunnen worden uitgegeven. Zeker in deze economisch onzekere tijden vraagt de beheersing van de risico s in deze projecten extra aandacht. Wij sturen daarop en zullen de gemeenteraad rapporteren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De focus ligt daarbij op energie, waarbij locale energiebesparing en opwekking leidend thema zijn. Wij willen onderzoeken of wij samen met ondernemers, instellingen en inwoners dit thema in de vorm van een energiecoöperatie of andere samenwerkingsvorm gestalte kunnen geven. Een belangrijk thema is verder de erkenning als Fairtrade gemeente. Samen met externe partners werken wij verder aan de invulling van dit thema. Er gebeurt veel in De Bilt. Naast alle in het oog springende projecten draait de uitvoering van de taken in de organisatie gewoon door. Nieuwe wetgeving krijgt een plaats in werkprocessen. Het besef dat wij ten dienste staan van de Biltse samenleving staat centraal. Ook in 2012 werken wij hier met plezier aan! Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, de secretaris, R.A.K. Huijbregts de burgemeester, A.J. Gerritsen

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Leeswijzer 7 1 Inleiding Aanleiding Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Reservepositie Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen Nieuw beleid en beleidsaanpassingen Beslispunten 15 2 Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en berijkbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport ensportaccomodaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 71 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies 116

6 4 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten per programma Toelichting op verschillen met begroting de Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan Bijlagen 133 Bijlage 1 Samenstelling Bestuur 134 Bijlage 2 Kerngegevens 136 Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire Bijlage 4 EMU-Saldo 139 Bijlage 5 Overzicht Producten 140 Bijlage 6 Overzicht Lopende Investeringen 151 Bijlage 7 Specificatie Investeringen Bijlage 8 Nieuw Beleid 156 Bijlage 9 Gehanteerde Begrippen 157 Bijlage 10 Gebruikte Afkortingen 159

7 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de aanleiding voor deze begroting en presenteren wij de saldi van de begroting 2012 en van de meerjarenraming Ook geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota In paragraaf 1.4 gaan wij in op de ontwikkelingen van de reservepositie van onze gemeente en in 1.5 lichten wij de ontwikkeling van de lastendruk toe. In paragraaf 1.6 geven wij de stand van zaken van de realisatie van de bezuinigingen, en in 1.7 geven wij het nieuwe beleid weer, zoals dat bij de voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en doen wij een voorstel voor een beleidsaanpassing. Tot slot worden in paragraaf 1.8 de beslispunten genoemd. In hoofdstuk 2 komen de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? Naast de effect indicatoren die wij voor het eerst in de begroting 2011 hebben opgenomen, worden in deze begroting ook prestatie indicatoren gedefinieerd in hoofdstuk 2. Voor elk van de indicatoren geldt dat deze in zijn context moet worden gezien. Veel van deze indicatoren zijn een onderdeel van de tweejaarlijkse burgerpeiling. In de komende jaren willen wij de indicatoren verder ontwikkelen. In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma s te bundelen waardoor de raad beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting In hoofdstuk vier vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd, zoals een specificatie van de programmacijfers, om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting. 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de voorjaarsnota Ten opzichte van de voorjaarsnota leggen wij u in deze begroting slechts één beleidsaanpassing voor. Deze wordt toegelicht in paragraaf 1.7. Ook financieel gezien is er een verschil met de cijfers die wij u gepresenteerd hebben in de voorjaarsnota. Hierin waren de cijfers van de meicirculaire voor de algemene uitkering nog niet verwerkt. In deze begroting hebben we de meicirculaire wel verwerkt, wat leidt tot een voordeliger saldo in de komende jaren. In paragraaf 1.2 gaan we nader op deze financiële ontwikkelingen in. 1.2 Financieel perspectief Het financiële perspectief voor de komende jaren is gunstiger dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Dit komt met name omdat de raming van de algemene uitkering op basis van de meest recente informatie, de meicirculaire, hoger is dan we verwacht hadden door een verwachte stijging van de rijksuitgaven. Na verwerking van de meicirculaire en de structurele begrotingswijzigingen tot en met augustus, is het positieve saldo van de begroting 2012 en de meerjarenraming als volgt: Totaal programma s Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie. In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten. De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota Een ander financieel risico lopen wij bij de leges voor identiteitskaarten. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Identiteitskaart gratis moet zijn voor iedere burger die zich op straat moet 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

10 kunnen identificeren. Dit betekent dat geen leges meer in rekening worden gebracht voor identiteitskaarten voor burgers van 14 jaar en ouder. Sinds oktober 2010 hebben wij, conform het advies van de VNG, burgers van onze gemeente actief de mogelijkheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak heeft tot gevolg dat wij de komende periode de geheven leges terugstorten indien een bezwaar is ingediend. De VNG en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over compensatie van de kosten. Zo gauw hierover meer bekend is, zullen wij de consequenties hiervan voor 2011 toelichten in de jaarrekening en voor 2012 meenemen in de voorjaarsnota. Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico s in, zoals de bezuinigingstaakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Deze loopt op van ruim 1,9 miljoen in 2012 naar 4,3 miljoen in Ervaring leert ons dat bezuinigingen niet altijd volgens de planning worden gerealiseerd, en ook niet in alle gevallen voor het volledige bedrag kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte noemen wij de risico s in grondexploitaties, zoals bij De Kwinkelier, de ondertunneling van de spoorwegovergangen in de Soestdijkseweg en de Leijenseweg en bij de verkoop van een tiental percelen op Larenstein. Dit alles maakt dat, ondanks de positieve begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting, voorzichtigheid is geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd. 1.3 Analyse begrotingssaldi Saldo voorjaarsnota Saldo begroting Verklaring verschillen begroting-voorjaarsnota: Bijgestelde raming Algemene Uitkering* Extra opbrengst hondenbelasting Voordeel kapitaallasten Niet te realiseren ombuigingen Nationaal Uitvoeringsprogramma Diverse kleine aanpassingen *Dit bedrag is exclusief de uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; tegenover deze inkomsten hebben wij in programma 12 uitgaven geraamd. Het saldo van de begroting 2012 stijgt ten opzichte van de voorjaarsnota met in Ook in de jaren 2013, 2014 en 2015 stijgt het saldo met ongeveer ten opzichte van de uitkomsten die wij u bij de voorjaarsnota hebben gepresenteerd. De stijging wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Daarnaast verwachten we vanaf 2012 een meeropbrengst van te realiseren bij de heffing van hondenbelasting. Een controle in 2011 heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij een aanname gedaan met betrekking tot de hoogte van de vrijval op de kapitaallasten. Deze vrijval wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen naar volgende jaren. Wij hebben de verwachte vrijval geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en Tegenover deze voordelen staat een nadeel ter hoogte van vanaf Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van met betrekking tot de toeristenbelasting slechts deels gerealiseerd kan worden. Ook hebben wij twee bezuinigingen, milieubeheer en deregulering, afgeboekt. In paragraaf 1.5 worden de redenen hiervoor toegelicht. In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten tot en met 2014 gecompenseerd worden voor de kosten die zij maken voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid. Tegenover de compensatie die wij hiervoor ontvangen via de algemene uitkering, ramen wij de daarvoor te maken kosten op in de jaren 2012, 2013 en PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 10 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

11 1.4 Reservepositie Hoewel uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de begrotingssaldi na bestemming positief zijn, onttrekken wij de komende jaren ook flinke bedragen aan onze reserves. Onderstaande tabel laat zien dat hierdoor ons eigen vermogen de komende jaren daalt. Verloop eigen vermogen Totaal reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Waarvan: Onderwijshuisvesting Automatisering Wet maatschappelijke ondersteuning (HH) De onttrekking aan de reserves neemt af van 2,2 miljoen in 2012 tot 1,2 miljoen in In de tabel worden de bedragen van de hoogste onttrekkingen getoond. In 2012 wordt er een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve automatisering, ter dekking van de hogere kapitaallasten op ICT-gebied. Ook wordt in 2012 en 2013 onttrokken aan de reserve Wmo als compensatie voor de korting vanuit het Rijk op het Wmo budget als gevolg van het nadelige herverdeeleffect. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is gebaseerd op het in juni 2011 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan In paragraaf 4.1 vindt u een overzicht van alle mutaties binnen de reserves. 1.5 Ontwikkeling tarieven Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met 21,60 ten opzichte van In het Gemeentelijk Rioleringplan is rekening gehouden met deze stijging. In paragraaf 3.1 lichten wij dit verder toe. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling en verwerking van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. De tarieven blijven nagenoeg gelijk. De legestarieven worden aangepast aan de verwachte inflatie in PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 11 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

12 1.6 Bezuinigingen In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bezuinigingstaakstellingen die wij ons opgelegd hebben voor Onder de tabel geven wij bij elk van deze bezuinigingen aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie ervan. Van de gerealiseerde bezuinigingen zijn de bezuinigingen op personeelskosten reeds verwerkt in deze begroting. De overige gerealiseerde bezuinigingen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van De nog te realiseren bezuinigingen en de niet gerealiseerde bezuinigingen lichten wij toe onder de tabel. Voor een meerjarig overzicht van de bezuinigingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Taakstelling Gerealiseerd Nog te Niet Te realiseren bezuinigingen in 2012 realiseren gerealiseerd 1. Bestuurlijke aangelegenheden Aframen budget wijk en dorpsgericht werken Beperking gemeentelijke berichtgeving Dienstverlening Opzeggen abonnementen Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges Openbare veiligheid Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid Ruimtelijke ordening Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Volkshuisvesting Inventarisatie woningvoorraad Beheer openbare ruimte Opbrengsten leges Opruimen slootvuil Verminderen groenonderhoud Energiebesparing Energiekosten Milieu Milieubeheer Tarieven van begraafplaatsen kostendekkend maken Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu budgetten Maatschappelijke ondersteuning Taakstelling welzijnsprogramma Bezuiniging Wmo Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Monumenten subsidies Uitvoering monumentenbeleid Sport en sportaccommodaties Tennisbanen Algemene dekkingsmiddelen Deregulering Privatisering Inkoopvoordelen Efficiencymaatregelen Concernstaf Beperking voorziening gebouwen Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristen- en forensenbelasting PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 12 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

13 Optimalisatie opbrengst precariorechten Herstructurering management Personele taakstellingen Totaal bezuinigingen Eigen bijdrage mobiele telefoons De diverse mogelijkheden van bijdragen worden thans onderzocht. Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Wij verwachten met ingang van 2012 een deel van de personeelskosten van het projectenbureau toe te kunnen rekenen aan de grondexploitatie projecten. Hiermee kunnen wij een bezuiniging van realiseren. Inventarisatie woningvoorraad Uit een inventarisatie van de woningvoorraad binnen onze gemeente is gebleken dat bij het CBS minder woningen geregistreerd staan dan wij in werkelijkheid hebben. Hierdoor ontvangen wij minder middelen uit de algemene uitkering. Na verwerking van de goede aantallen door het CBS verwachten wij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds te ontvangen. Energiebesparing Door het gebruik van LED verlichting bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, en het gebruik van energiezuinige verlichting binnen het gemeentehuis verwachten wij de taakstelling te kunnen realiseren. Milieubeheer Deze taakstelling uit de voorjaarsnota 2007 betreft een bezuiniging op de energielasten van het gemeentehuis en het zwembad. We hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik is afgenomen. De taakstelling is echter in de begroting blijven staan. Wij stellen voor deze met ingang van 2012 als gerealiseerd te beschouwen, en deze bezuiniging af te boeken. Taakstelling welzijnsprogramma Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hierbij is de vraag aan de orde of het peuterspeelzaalwerk kan worden geïntegreerd in de kinderopvang. Wij verwachten hiermee de taalstelling te realiseren, zo mogelijk tegen een hoger bedrag dan in de taakstelling is opgenomen. Bezuiniging Wmo De bezuiniging op de Wmo hebben wij voor een deel gerealiseerd door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij de kosten voor de woningaanpassingen evenals die voor de Regiotaxi kunnen verminderen. Uitvoering monumentenbeleid Met een andere inrichting van de werkprocessen verwachten wij deze taakstelling te kunnen realiseren. Tennisbanen In 2012 wordt het laatste tennispark geprivatiseerd. Wij verwachten op dat moment meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van de te realiseren bezuiniging. Deregulering In het kader van de deregulering hebben we de afgelopen jaren verschillende processen onder de loep genomen en vereenvoudigd. Vooralsnog is gekozen voor het continueren van het welstandsbeleid. Het nieuwe beleid voor kapvergunningen wordt geïmplementeerd. Dit leidt niet tot significante kostenbesparingen. De financiële besparing die de operatie heeft opgeleverd is moeilijk te kwantificeren. Wij stellen daarom voor deze bezuiniging af te boeken. Privatisering sportaccommodaties De besluitvorming over de beheersvorm is mede afhankelijk van de realisatie van nieuwbouw de Vierstee en een nieuw sport- en zalencentrum in de Bilt. 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

14 Inkoopvoordelen Door professionalisering van onze inkoopfunctie verwachten wij de komende jaren een bezuiniging te kunnen realiseren door inkoopvoordelen. Wij hebben reeds een inkoopvoordeel van gerealiseerd op de gemeentelijke verzekeringen. De taakstelling is hierdoor afgeraamd naar Ook op een aantal nieuw af te sluiten contracten verwachten wij de komende tijd voordelen te behalen. Beperking voorziening gebouwen In 2011 hebben wij ons accommodatiebeleid geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan verwachten wij door het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen een bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten. Lagere onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen maken een lagere storting in de voorziening gebouwenbeheer mogelijk. Invoering toeristenbelasting Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de belastingplichtigen en de verwachte opbrengst uit de toeristenbelasting. Uit deze inventarisatie hebben wij twee conclusies kunnen trekken. De eerste is dat de taakstelling van niet is te realiseren. De taakstelling is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van 300 per vakantiewoning. Tijdens overleg met de betrokken ondernemers bleek dat deze raming alleen gehaald zou kunnen worden door met de tarieven (ver) boven die van de meeste buurgemeenten te gaan zitten. Dat willen wij niet. Ten tweede blijkt een flink aantal vakantiewoningen buiten deze heffing te vallen omdat deze op grond staan die in eigendom is van de gebruiker en niet worden verhuurd aan derden. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat op hetzelfde terrein wordt de één wel, de ander niet belast - voorgesteld om naast toeristenbelasting ook forensenbelasting in te voeren waarmee deze ongelijkheid wordt opgeheven. Wij verwachten met ingang van 2012 een bezuiniging van te kunnen realiseren door invoering van de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Optimalisatie opbrengst precariorechten Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de opbrengst uit de precariorechten te optimaliseren. 1.7 Nieuw beleid en beleidsaanpassingen In de voorjaarsnota 2011 hebben wij u diverse voorstellen voor nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder voorgelegd. Deze zijn: Mediation bezwaar en beroepschriften Burgernet Ondertunneling Leijenseweg Aankoop grond Groenekanseweg Duurzaamheidbeleid Inrichting gymzaal CEC Melkweg Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale) Vitras/CMD Huiselijk geweld Voorbereidingskosten Nieuwbouw De Vierstee Maartensdijk Project de Vierstee Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt Webportaal cultuur De Bilt Vernieuwing zwembad (sport- en zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 14 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

15 Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 zijn ook bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Aanvullend op het in de voorjaarsnota vastgestelde nieuwe beleid, achten wij de volgende beleidsaanpassing noodzakelijk. Structureel beheer BAG Medio 2011 is de opzet van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Voor het beheer is een structureel budget benodigd om onder andere jaarlijks vanuit de luchtfoto s het vergunningsvrij bouwen in de BAG te verwerken. Wij stellen voor hier een structureel budget van voor op te nemen Lasten structureel beheer BAG Beslispunten De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De programmabegroting 2012 vast te stellen. Met het vaststellen van de programma s stelt u het beleid vast dat het college uit gaat voeren. 2. Het batige saldo toe te voegen aan de algemene reserve. 3. De kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting de kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2012 (zie bijlage 7). 4. In te stemmen met de beleidsaanpassing bij het BAG beheer en aanwending van het budget hiervoor. In paragraaf 1.7 lichten wij dit voorstel toe. 5. In te stemmen met de meerjarenbegroting en het investeringsplan De autorisatie van de budgetten vindt plaats bij de desbetreffende begroting. 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

16 16 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

17 2 Programma s PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. 3. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,3 6,5 6, Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,3 7,4 7, Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 77% 77% 80% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 100% 1.6 Aantal inwoners dat actief deelneemt aan bewonersgroepen Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,3 6,4 6,5 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

18 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Communicatie: Zorgvuldige communicatie is essentieel bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie tussen de gemeente en inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' biedt de kaders voor de gemeentelijke communicatie en voor participatie van burgers en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid. De vertrouwde schriftelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven bij projecten en de wekelijkse gemeentepagina in de krant, zullen blijven bestaan. In de loop van 2012 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de gemeentepagina. De huidige overeenkomst loopt tot 1 april Daarnaast zullen in 2012 de digitale middelen voor communicatie en participatie verder worden uitgebreid. Er wordt een proef gedraaid met online peilingen via de gemeentelijke website en met de inzet van social media voor de gemeentelijke communicatie. In lijn daarmee wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website verder uitgebouwd. 2. Participatie: Het gemeentebestuur wil adequate participatie van inwoners bij het beleid bevorderen. In 2012 zal het college meer aandacht besteden aan krachtenveldanalyse bij het inrichten van projecten en bij het formuleren van nieuw beleid. De participatiewijzer zal worden geactualiseerd. Met deze werkwijze beogen wij de kwaliteit van het beleid en het maatschappelijke draagvlak voor politieke beslissingen te vergroten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken: In het kader van Wijk en Dorpsgericht Werken willen we in 2012 meer aandacht van de burgers vragen voor social media. Met behulp van social media kunnen bewoners elkaar sneller vinden en kunnen dan ook met elkaar tot oplossingen komen. In het komende jaar gaan we het programma Gebiedsgericht Werken verder doorontwikkelen. In 2011 en 2012 maken wij wijkanalyses voor de 10 werkgebieden. Aan de hand van deze analyses krijgen wij inzicht in de specifieke kenmerken en vraagstukken van een wijk en de doelgroepen in die wijk. Op deze manier kan maatwerk worden geboden bij het ontwikkelen van de wijken. 4. Project Buurtbemiddeling: Het huidige aanbod van buurtbemiddeling zal in 2012 worden vergroot. Het aanbod richt zich met name op buren die overlast melden en waarbij hun buren geen medewerking verlenen of niet willen deelnemen aan een bemiddelingsgesprek. In deze gevallen wordt coaching en/of pendelbemiddeling ingezet. Coaching richt zich op de overlastmelder om te bespreken hoe hij/zij het beste met de overlastsituatie om kan gaan. Pendelbemiddeling richt zich op schriftelijke in plaats van mondelinge communicatie, waarbij de bemiddelaars wensen, behoeftes en aannames van beide buren op een positieve manier op schrift zetten. Deze stukken worden vervolgens als uitgangspunt voor de bemiddeling gebruikt. Op dit moment worden alle vrijwilligers hierin geschoold en getraind. Er zal in 2012 aandacht besteed worden aan alternatieve / nieuwe samenwerkingsvormen met andere instellingen in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraag- en resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de welzijnsinstellingen. Via de media worden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen. 18 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE DE BILT

19 3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 71% 70% 70% 70% 70% 2013 percentage gegrond 16% 16% 15% 15% 15% Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 100% 100% 100% percentage gegrond 71% 70% 70% 70% Afhandeling klachten 100% 100% 100% 100% binnen 6 weken 74% 75% 80% 80% binnen 10 weken 12% 15% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2009 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. Rekening B 11 na 2010 wijzing Bestaand beleid TOTAAL LASTEN Bestaand beleid TOTAAL BATEN SALDO PROGRAMMA Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Rekening 2010 B 11 na wijzing Reserve 900-jarig bestaan De Bilt PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 19 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

20 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Effect indicator Klanttevredenheid over balie dienstverlening 83% 84% 84% 85% Klanttevredenheid over wachttijden balie 67% 70% 74% 75% Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening 37% 45% 45% 50% Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 56% 60% 70% 70% 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 56% 60% 80% 85% 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie