Programmabegroting Meerjarenraming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015"

Transcriptie

1

2 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming

3 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2012 en de jaren erna. Ondanks de verslechterende economische situatie in Nederland slagen wij er in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In het coalitie-akkoord voor deze collegeperiode was al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de meerjarenbegroting al bezuinigingen aangekondigd, die een verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota Met de realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor 2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de inflatie is daarbij niet aan de orde. Wij realiseren ons terdege dat deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap en de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is een vermindering van de personeelsformatie opgenomen van circa 10 fte op een totale formatie van 251 fte per 1 januari Dit realiseren wij mede door een verkleining van het management. Daarnaast kan deze inkrimping van de formatie door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Daarbij blijft de dienstverlening op peil. Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is naar het Klant Contact Centrum. In dit KCC moeten in deze collegeperiode de meeste vragen van onze klanten direct worden beantwoord en verzoeken in behandeling worden genomen. Op het gebied van de maatschappelijke zorg staan wij voor grote uitdagingen. Allereerst dient de toekomstbestendigheid van het welzijnswerk te worden verzekerd. Daarnaast staan wij voor de uitdaging om de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdzorg vorm te geven. Ook de Wet Werken naar Vermogen draagt veel en grote verantwoordelijkheden naar ons over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Dit vraagt van ons veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een adequaat niveau te handhaven. Door meer de focus te leggen op kwetsbare groepen en de activiteiten voor andere bewoners meer kostendekkend te maken kunnen de gemeentelijke kosten worden teruggebracht. Wij verwachten van deze aanpak dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor die inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de ondersteuning en diensten van de welzijns- en zorginstellingen. In de WMO worden wij geconfronteerd met grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente beperken wij de ingrepen in het voorzieningenniveau. Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof). Hoewel ook de budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte niet ontkomen aan de bezuinigingen, streven wij er naar dat deze ingrepen geen grote invloed hebben op het straatbeeld. Met een herijking van het beheer van de openbare ruimte begin volgend jaar leggen we de uitgangspunten vast voor het gewenste kwaliteitsniveau. Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeenten zitten, zijn wij er in geslaagd om ook ruimte te vinden voor nieuwe investeringen in onzes inziens noodzakelijke voorzieningen. Voor de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg hebben wij in deze meerjarenbegroting een reservering

4 opgenomen van 2 miljoen. Met bijdragen van het Rijk en overige overheden, verwachten wij dat de realisatie van deze tunnel mogelijk wordt. Ook voor een nieuw sport- en zalencentrum in De Bilt en realisatie van nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief Centrum een vervolg. Wij verwachten dat een tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kunnen worden uitgegeven. Zeker in deze economisch onzekere tijden vraagt de beheersing van de risico s in deze projecten extra aandacht. Wij sturen daarop en zullen de gemeenteraad rapporteren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De focus ligt daarbij op energie, waarbij locale energiebesparing en opwekking leidend thema zijn. Wij willen onderzoeken of wij samen met ondernemers, instellingen en inwoners dit thema in de vorm van een energiecoöperatie of andere samenwerkingsvorm gestalte kunnen geven. Een belangrijk thema is verder de erkenning als Fairtrade gemeente. Samen met externe partners werken wij verder aan de invulling van dit thema. Er gebeurt veel in De Bilt. Naast alle in het oog springende projecten draait de uitvoering van de taken in de organisatie gewoon door. Nieuwe wetgeving krijgt een plaats in werkprocessen. Het besef dat wij ten dienste staan van de Biltse samenleving staat centraal. Ook in 2012 werken wij hier met plezier aan! Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, de secretaris, R.A.K. Huijbregts de burgemeester, A.J. Gerritsen

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Leeswijzer 7 1 Inleiding Aanleiding Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Reservepositie Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen Nieuw beleid en beleidsaanpassingen Beslispunten 15 2 Programma s Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en berijkbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport ensportaccomodaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 71 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies 116

6 4 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten per programma Toelichting op verschillen met begroting de Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan Bijlagen 133 Bijlage 1 Samenstelling Bestuur 134 Bijlage 2 Kerngegevens 136 Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire Bijlage 4 EMU-Saldo 139 Bijlage 5 Overzicht Producten 140 Bijlage 6 Overzicht Lopende Investeringen 151 Bijlage 7 Specificatie Investeringen Bijlage 8 Nieuw Beleid 156 Bijlage 9 Gehanteerde Begrippen 157 Bijlage 10 Gebruikte Afkortingen 159

7 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de aanleiding voor deze begroting en presenteren wij de saldi van de begroting 2012 en van de meerjarenraming Ook geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota In paragraaf 1.4 gaan wij in op de ontwikkelingen van de reservepositie van onze gemeente en in 1.5 lichten wij de ontwikkeling van de lastendruk toe. In paragraaf 1.6 geven wij de stand van zaken van de realisatie van de bezuinigingen, en in 1.7 geven wij het nieuwe beleid weer, zoals dat bij de voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en doen wij een voorstel voor een beleidsaanpassing. Tot slot worden in paragraaf 1.8 de beslispunten genoemd. In hoofdstuk 2 komen de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? Naast de effect indicatoren die wij voor het eerst in de begroting 2011 hebben opgenomen, worden in deze begroting ook prestatie indicatoren gedefinieerd in hoofdstuk 2. Voor elk van de indicatoren geldt dat deze in zijn context moet worden gezien. Veel van deze indicatoren zijn een onderdeel van de tweejaarlijkse burgerpeiling. In de komende jaren willen wij de indicatoren verder ontwikkelen. In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma s te bundelen waardoor de raad beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting In hoofdstuk vier vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd, zoals een specificatie van de programmacijfers, om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting. 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 7 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de voorjaarsnota Ten opzichte van de voorjaarsnota leggen wij u in deze begroting slechts één beleidsaanpassing voor. Deze wordt toegelicht in paragraaf 1.7. Ook financieel gezien is er een verschil met de cijfers die wij u gepresenteerd hebben in de voorjaarsnota. Hierin waren de cijfers van de meicirculaire voor de algemene uitkering nog niet verwerkt. In deze begroting hebben we de meicirculaire wel verwerkt, wat leidt tot een voordeliger saldo in de komende jaren. In paragraaf 1.2 gaan we nader op deze financiële ontwikkelingen in. 1.2 Financieel perspectief Het financiële perspectief voor de komende jaren is gunstiger dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Dit komt met name omdat de raming van de algemene uitkering op basis van de meest recente informatie, de meicirculaire, hoger is dan we verwacht hadden door een verwachte stijging van de rijksuitgaven. Na verwerking van de meicirculaire en de structurele begrotingswijzigingen tot en met augustus, is het positieve saldo van de begroting 2012 en de meerjarenraming als volgt: Totaal programma s Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie. In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten. De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota Een ander financieel risico lopen wij bij de leges voor identiteitskaarten. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Identiteitskaart gratis moet zijn voor iedere burger die zich op straat moet 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 9 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

10 kunnen identificeren. Dit betekent dat geen leges meer in rekening worden gebracht voor identiteitskaarten voor burgers van 14 jaar en ouder. Sinds oktober 2010 hebben wij, conform het advies van de VNG, burgers van onze gemeente actief de mogelijkheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak heeft tot gevolg dat wij de komende periode de geheven leges terugstorten indien een bezwaar is ingediend. De VNG en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over compensatie van de kosten. Zo gauw hierover meer bekend is, zullen wij de consequenties hiervan voor 2011 toelichten in de jaarrekening en voor 2012 meenemen in de voorjaarsnota. Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico s in, zoals de bezuinigingstaakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Deze loopt op van ruim 1,9 miljoen in 2012 naar 4,3 miljoen in Ervaring leert ons dat bezuinigingen niet altijd volgens de planning worden gerealiseerd, en ook niet in alle gevallen voor het volledige bedrag kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte noemen wij de risico s in grondexploitaties, zoals bij De Kwinkelier, de ondertunneling van de spoorwegovergangen in de Soestdijkseweg en de Leijenseweg en bij de verkoop van een tiental percelen op Larenstein. Dit alles maakt dat, ondanks de positieve begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting, voorzichtigheid is geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd. 1.3 Analyse begrotingssaldi Saldo voorjaarsnota Saldo begroting Verklaring verschillen begroting-voorjaarsnota: Bijgestelde raming Algemene Uitkering* Extra opbrengst hondenbelasting Voordeel kapitaallasten Niet te realiseren ombuigingen Nationaal Uitvoeringsprogramma Diverse kleine aanpassingen *Dit bedrag is exclusief de uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; tegenover deze inkomsten hebben wij in programma 12 uitgaven geraamd. Het saldo van de begroting 2012 stijgt ten opzichte van de voorjaarsnota met in Ook in de jaren 2013, 2014 en 2015 stijgt het saldo met ongeveer ten opzichte van de uitkomsten die wij u bij de voorjaarsnota hebben gepresenteerd. De stijging wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Daarnaast verwachten we vanaf 2012 een meeropbrengst van te realiseren bij de heffing van hondenbelasting. Een controle in 2011 heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij een aanname gedaan met betrekking tot de hoogte van de vrijval op de kapitaallasten. Deze vrijval wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen naar volgende jaren. Wij hebben de verwachte vrijval geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en Tegenover deze voordelen staat een nadeel ter hoogte van vanaf Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van met betrekking tot de toeristenbelasting slechts deels gerealiseerd kan worden. Ook hebben wij twee bezuinigingen, milieubeheer en deregulering, afgeboekt. In paragraaf 1.5 worden de redenen hiervoor toegelicht. In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten tot en met 2014 gecompenseerd worden voor de kosten die zij maken voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid. Tegenover de compensatie die wij hiervoor ontvangen via de algemene uitkering, ramen wij de daarvoor te maken kosten op in de jaren 2012, 2013 en PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 10 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

11 1.4 Reservepositie Hoewel uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de begrotingssaldi na bestemming positief zijn, onttrekken wij de komende jaren ook flinke bedragen aan onze reserves. Onderstaande tabel laat zien dat hierdoor ons eigen vermogen de komende jaren daalt. Verloop eigen vermogen Totaal reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Waarvan: Onderwijshuisvesting Automatisering Wet maatschappelijke ondersteuning (HH) De onttrekking aan de reserves neemt af van 2,2 miljoen in 2012 tot 1,2 miljoen in In de tabel worden de bedragen van de hoogste onttrekkingen getoond. In 2012 wordt er een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve automatisering, ter dekking van de hogere kapitaallasten op ICT-gebied. Ook wordt in 2012 en 2013 onttrokken aan de reserve Wmo als compensatie voor de korting vanuit het Rijk op het Wmo budget als gevolg van het nadelige herverdeeleffect. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is gebaseerd op het in juni 2011 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan In paragraaf 4.1 vindt u een overzicht van alle mutaties binnen de reserves. 1.5 Ontwikkeling tarieven Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met 21,60 ten opzichte van In het Gemeentelijk Rioleringplan is rekening gehouden met deze stijging. In paragraaf 3.1 lichten wij dit verder toe. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling en verwerking van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. De tarieven blijven nagenoeg gelijk. De legestarieven worden aangepast aan de verwachte inflatie in PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 11 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

12 1.6 Bezuinigingen In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bezuinigingstaakstellingen die wij ons opgelegd hebben voor Onder de tabel geven wij bij elk van deze bezuinigingen aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie ervan. Van de gerealiseerde bezuinigingen zijn de bezuinigingen op personeelskosten reeds verwerkt in deze begroting. De overige gerealiseerde bezuinigingen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van De nog te realiseren bezuinigingen en de niet gerealiseerde bezuinigingen lichten wij toe onder de tabel. Voor een meerjarig overzicht van de bezuinigingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Taakstelling Gerealiseerd Nog te Niet Te realiseren bezuinigingen in 2012 realiseren gerealiseerd 1. Bestuurlijke aangelegenheden Aframen budget wijk en dorpsgericht werken Beperking gemeentelijke berichtgeving Dienstverlening Opzeggen abonnementen Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges Openbare veiligheid Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid Ruimtelijke ordening Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Volkshuisvesting Inventarisatie woningvoorraad Beheer openbare ruimte Opbrengsten leges Opruimen slootvuil Verminderen groenonderhoud Energiebesparing Energiekosten Milieu Milieubeheer Tarieven van begraafplaatsen kostendekkend maken Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu budgetten Maatschappelijke ondersteuning Taakstelling welzijnsprogramma Bezuiniging Wmo Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Monumenten subsidies Uitvoering monumentenbeleid Sport en sportaccommodaties Tennisbanen Algemene dekkingsmiddelen Deregulering Privatisering Inkoopvoordelen Efficiencymaatregelen Concernstaf Beperking voorziening gebouwen Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristen- en forensenbelasting PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 12 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

13 Optimalisatie opbrengst precariorechten Herstructurering management Personele taakstellingen Totaal bezuinigingen Eigen bijdrage mobiele telefoons De diverse mogelijkheden van bijdragen worden thans onderzocht. Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Wij verwachten met ingang van 2012 een deel van de personeelskosten van het projectenbureau toe te kunnen rekenen aan de grondexploitatie projecten. Hiermee kunnen wij een bezuiniging van realiseren. Inventarisatie woningvoorraad Uit een inventarisatie van de woningvoorraad binnen onze gemeente is gebleken dat bij het CBS minder woningen geregistreerd staan dan wij in werkelijkheid hebben. Hierdoor ontvangen wij minder middelen uit de algemene uitkering. Na verwerking van de goede aantallen door het CBS verwachten wij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds te ontvangen. Energiebesparing Door het gebruik van LED verlichting bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, en het gebruik van energiezuinige verlichting binnen het gemeentehuis verwachten wij de taakstelling te kunnen realiseren. Milieubeheer Deze taakstelling uit de voorjaarsnota 2007 betreft een bezuiniging op de energielasten van het gemeentehuis en het zwembad. We hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik is afgenomen. De taakstelling is echter in de begroting blijven staan. Wij stellen voor deze met ingang van 2012 als gerealiseerd te beschouwen, en deze bezuiniging af te boeken. Taakstelling welzijnsprogramma Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hierbij is de vraag aan de orde of het peuterspeelzaalwerk kan worden geïntegreerd in de kinderopvang. Wij verwachten hiermee de taalstelling te realiseren, zo mogelijk tegen een hoger bedrag dan in de taakstelling is opgenomen. Bezuiniging Wmo De bezuiniging op de Wmo hebben wij voor een deel gerealiseerd door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij de kosten voor de woningaanpassingen evenals die voor de Regiotaxi kunnen verminderen. Uitvoering monumentenbeleid Met een andere inrichting van de werkprocessen verwachten wij deze taakstelling te kunnen realiseren. Tennisbanen In 2012 wordt het laatste tennispark geprivatiseerd. Wij verwachten op dat moment meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van de te realiseren bezuiniging. Deregulering In het kader van de deregulering hebben we de afgelopen jaren verschillende processen onder de loep genomen en vereenvoudigd. Vooralsnog is gekozen voor het continueren van het welstandsbeleid. Het nieuwe beleid voor kapvergunningen wordt geïmplementeerd. Dit leidt niet tot significante kostenbesparingen. De financiële besparing die de operatie heeft opgeleverd is moeilijk te kwantificeren. Wij stellen daarom voor deze bezuiniging af te boeken. Privatisering sportaccommodaties De besluitvorming over de beheersvorm is mede afhankelijk van de realisatie van nieuwbouw de Vierstee en een nieuw sport- en zalencentrum in de Bilt. 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 13 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

14 Inkoopvoordelen Door professionalisering van onze inkoopfunctie verwachten wij de komende jaren een bezuiniging te kunnen realiseren door inkoopvoordelen. Wij hebben reeds een inkoopvoordeel van gerealiseerd op de gemeentelijke verzekeringen. De taakstelling is hierdoor afgeraamd naar Ook op een aantal nieuw af te sluiten contracten verwachten wij de komende tijd voordelen te behalen. Beperking voorziening gebouwen In 2011 hebben wij ons accommodatiebeleid geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan verwachten wij door het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen een bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten. Lagere onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen maken een lagere storting in de voorziening gebouwenbeheer mogelijk. Invoering toeristenbelasting Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de belastingplichtigen en de verwachte opbrengst uit de toeristenbelasting. Uit deze inventarisatie hebben wij twee conclusies kunnen trekken. De eerste is dat de taakstelling van niet is te realiseren. De taakstelling is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van 300 per vakantiewoning. Tijdens overleg met de betrokken ondernemers bleek dat deze raming alleen gehaald zou kunnen worden door met de tarieven (ver) boven die van de meeste buurgemeenten te gaan zitten. Dat willen wij niet. Ten tweede blijkt een flink aantal vakantiewoningen buiten deze heffing te vallen omdat deze op grond staan die in eigendom is van de gebruiker en niet worden verhuurd aan derden. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat op hetzelfde terrein wordt de één wel, de ander niet belast - voorgesteld om naast toeristenbelasting ook forensenbelasting in te voeren waarmee deze ongelijkheid wordt opgeheven. Wij verwachten met ingang van 2012 een bezuiniging van te kunnen realiseren door invoering van de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Optimalisatie opbrengst precariorechten Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de opbrengst uit de precariorechten te optimaliseren. 1.7 Nieuw beleid en beleidsaanpassingen In de voorjaarsnota 2011 hebben wij u diverse voorstellen voor nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder voorgelegd. Deze zijn: Mediation bezwaar en beroepschriften Burgernet Ondertunneling Leijenseweg Aankoop grond Groenekanseweg Duurzaamheidbeleid Inrichting gymzaal CEC Melkweg Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale) Vitras/CMD Huiselijk geweld Voorbereidingskosten Nieuwbouw De Vierstee Maartensdijk Project de Vierstee Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt Webportaal cultuur De Bilt Vernieuwing zwembad (sport- en zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 14 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

15 Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 zijn ook bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Aanvullend op het in de voorjaarsnota vastgestelde nieuwe beleid, achten wij de volgende beleidsaanpassing noodzakelijk. Structureel beheer BAG Medio 2011 is de opzet van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Voor het beheer is een structureel budget benodigd om onder andere jaarlijks vanuit de luchtfoto s het vergunningsvrij bouwen in de BAG te verwerken. Wij stellen voor hier een structureel budget van voor op te nemen Lasten structureel beheer BAG Beslispunten De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De programmabegroting 2012 vast te stellen. Met het vaststellen van de programma s stelt u het beleid vast dat het college uit gaat voeren. 2. Het batige saldo toe te voegen aan de algemene reserve. 3. De kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting de kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2012 (zie bijlage 7). 4. In te stemmen met de beleidsaanpassing bij het BAG beheer en aanwending van het budget hiervoor. In paragraaf 1.7 lichten wij dit voorstel toe. 5. In te stemmen met de meerjarenbegroting en het investeringsplan De autorisatie van de budgetten vindt plaats bij de desbetreffende begroting. 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 15 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

16 16 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

17 2 Programma s PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente 2. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. 3. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern 4. Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 5. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 1. Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 3. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 4. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen 64,25% Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur 6,3 6,5 6, Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat 7,3 7,4 7, Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern 77% 77% 80% 1.5 Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn 100% 100% 100% 100% 100% 1.6 Aantal inwoners dat actief deelneemt aan bewonersgroepen Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening 6,3 6,4 6,5 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 17 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

18 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Communicatie: Zorgvuldige communicatie is essentieel bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie tussen de gemeente en inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' biedt de kaders voor de gemeentelijke communicatie en voor participatie van burgers en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid. De vertrouwde schriftelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven bij projecten en de wekelijkse gemeentepagina in de krant, zullen blijven bestaan. In de loop van 2012 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de gemeentepagina. De huidige overeenkomst loopt tot 1 april Daarnaast zullen in 2012 de digitale middelen voor communicatie en participatie verder worden uitgebreid. Er wordt een proef gedraaid met online peilingen via de gemeentelijke website en met de inzet van social media voor de gemeentelijke communicatie. In lijn daarmee wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website verder uitgebouwd. 2. Participatie: Het gemeentebestuur wil adequate participatie van inwoners bij het beleid bevorderen. In 2012 zal het college meer aandacht besteden aan krachtenveldanalyse bij het inrichten van projecten en bij het formuleren van nieuw beleid. De participatiewijzer zal worden geactualiseerd. Met deze werkwijze beogen wij de kwaliteit van het beleid en het maatschappelijke draagvlak voor politieke beslissingen te vergroten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken: In het kader van Wijk en Dorpsgericht Werken willen we in 2012 meer aandacht van de burgers vragen voor social media. Met behulp van social media kunnen bewoners elkaar sneller vinden en kunnen dan ook met elkaar tot oplossingen komen. In het komende jaar gaan we het programma Gebiedsgericht Werken verder doorontwikkelen. In 2011 en 2012 maken wij wijkanalyses voor de 10 werkgebieden. Aan de hand van deze analyses krijgen wij inzicht in de specifieke kenmerken en vraagstukken van een wijk en de doelgroepen in die wijk. Op deze manier kan maatwerk worden geboden bij het ontwikkelen van de wijken. 4. Project Buurtbemiddeling: Het huidige aanbod van buurtbemiddeling zal in 2012 worden vergroot. Het aanbod richt zich met name op buren die overlast melden en waarbij hun buren geen medewerking verlenen of niet willen deelnemen aan een bemiddelingsgesprek. In deze gevallen wordt coaching en/of pendelbemiddeling ingezet. Coaching richt zich op de overlastmelder om te bespreken hoe hij/zij het beste met de overlastsituatie om kan gaan. Pendelbemiddeling richt zich op schriftelijke in plaats van mondelinge communicatie, waarbij de bemiddelaars wensen, behoeftes en aannames van beide buren op een positieve manier op schrift zetten. Deze stukken worden vervolgens als uitgangspunt voor de bemiddeling gebruikt. Op dit moment worden alle vrijwilligers hierin geschoold en getraind. Er zal in 2012 aandacht besteed worden aan alternatieve / nieuwe samenwerkingsvormen met andere instellingen in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraag- en resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de welzijnsinstellingen. Via de media worden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen. 18 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE DE BILT

19 3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Prestatie indicator Bezwaar en beroep (aantal): percentage ontvankelijk 71% 70% 70% 70% 70% 2013 percentage gegrond 16% 16% 15% 15% 15% Aantal klachten percentage ontvankelijk 100% 100% 100% 100% percentage gegrond 71% 70% 70% 70% Afhandeling klachten 100% 100% 100% 100% binnen 6 weken 74% 75% 80% 80% binnen 10 weken 12% 15% 15% 15% 4 KADERSTELLENDE NOTA S Nota/plan Burgerpeiling De Bilt 2009 Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 Beleidskader communicatie De Bilt in beeld van WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. Rekening B 11 na 2010 wijzing Bestaand beleid TOTAAL LASTEN Bestaand beleid TOTAAL BATEN SALDO PROGRAMMA Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Rekening 2010 B 11 na wijzing Reserve 900-jarig bestaan De Bilt PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 19 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

20 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten. 2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden. 2B Operationele doelstellingen 1. De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. 2. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. 3. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. 4. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt. 2C Effect indicatoren PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Effect indicator Klanttevredenheid over balie dienstverlening 83% 84% 84% 85% Klanttevredenheid over wachttijden balie 67% 70% 74% 75% Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening 37% 45% 45% 50% Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening 56% 60% 70% 70% 2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening 56% 60% 80% 85% 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT 20 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016

Programmabegroting 2013. Meerjarenraming 2014-2016 Programmabegroting 2013 Meerjarenraming 2014-2016 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2013 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING

GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 Muntendam: 17 februari 2016 1 Inleiding De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2013 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie