Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Centrummanagement Valkenswaard"

Transcriptie

1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli

2 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard, vertegenwoordigd door de burgemeester,de heer drs. A.B.A.M. Ederveen; en Stichting Centrum-Management Valkenswaard, gevestigd te Valkenswaard, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H.M.J.M. Schenkelaars; hierna genoemd "de partijen", komen als volgt overeen: 1. De partijen streven gezamenlijk naar het vergroten van de aantrekkelijkheid en uitstraling van het centrum van Valkenswaard met als doel versterking van het economisch functioneren van de winkels, horeca, dienstverlening en de weekmarkt. 2. Ter uitvoering van de ambities genoemd onder artikel 1 is een Plan van Aanpak opgesteld door Stichting Centrum-Management Valkenswaard (bijlage 1), waarin actiepunten zijn benoemd voor de onderstaande zeven aandachtsgebieden: branchering en bestrijding leegstand; bereikbaarheid en parkeren; kwaliteit van de fysieke ruimte; communicatie en online activiteiten promotie & marketing; evenementen; veiligheid. 3. De partijen onderschrijven de doelstellingen en activiteiten zoals deze in het Plan van Aanpak Centrummanagement Valkenswaard van 10 april 2014 omschreven staan. 4. De Stichting Centrum-Management Valkenswaard heeft een bestuur bestaande uit drie personen zonder zakelijke belangen in het centrum van Valkenswaard. Het bestuur ziet toe op een adequate uitvoering van het jaarplan. Daartoe stelt zij een professionele Centrummanager aan. Deze initieert en coördineert de verschillende activiteiten en legt verantwoording af aan het Stichtingsbestuur. 5. De Centrummanager wordt ondersteund door een Stuurgroep die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van alle geledingen in het centrumgebied. De Stuurgroep bespreekt de voortgang van de activiteiten, stelt het concept-jaarplan op en functioneert als adviesorgaan van het Stichtingsbestuur. De concrete uitvoering van actiepunten en projecten vindt plaats door en in de diverse thematische Werkgroepen. 6. De gemeente Valkenswaard maakt formeel geen deel uit van de Stuurgroep of van het Stichtingsbestuur, maar treedt op als adviseur. Namens de gemeente Valkenswaard zullen de projectleider Masterplan Centrum en de accountmanager Economische Zaken deelnemen aan de stuurgroepbijeenkomsten. 2

3 7. Partijen zullen viermaal per jaar bestuurlijk overleg hebben over de voortgang van Centrummanagement. Voorgesteld wordt tweemaal per jaar (februari en augustus) een bilateraal overleg te arrangeren tussen de portefeuillehouder Economische Zaken en het Stichtingsbestuur, en tweemaal per jaar (mei en november) tussen Stichtingsbestuur en het voltallige college van Burgemeester en Wethouders. 8. De Stichting Centrum-Management Valkenswaard stelt vóór 1 december van elk jaar een programma (werkplan) met begroting vast voor het aankomende jaar. Dit jaarplan omvat projecten die passen binnen de doelstelling zoals omschreven in artikel 1 en de thema's zoals omschreven in artikel 2 van dit convenant. Partijen stemmen in met het instellen van een planning & controle-cyclus waarbij evaluatie van het jaarplan, de jaarlijkse uitgaven en de nieuwe begroting onderwerp van gesprek zullen zijn. 9. Ten behoeve van de financiering van het Centrummanagement Valkenswaard zullen partijen financiële bijdragen in een Ondernemersfonds storten, welke is ondergebracht bij de Stichting Centrum-Management Valkenswaard. 10. Het college van Burgemeester en Wethouders zal een voorstel indienen bij de gemeenteraad om de volgende regeling te treffen: 10.1 voor het bijeenbrengen van de financiële bijdragen van de individuele ondernemers wordt op verzoek van de Stichting Centrum-Management Valkenswaard een reclamebelasting geheven, mede gebaseerd op de WOZ-waarde van de door de ondernemer gebruikte onroerende zaak; 10.2 de opbrengst van de reclameheffing wordt door de gemeente Valkenswaard, na aftrek van de perceptiekosten 1, in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds gestort tot maximaal de geïncasseerde heffing van de reclamebelasting; 10.3 onder verwijzing naar de Programmabegroting 2014 en een nog nader op te stellen beschikking, wordt gedurende de periode 2014 tot en met 2017 jaarlijks een gemeentelijke subsidie ter hoogte van ,-- in het Ondernemersfonds gestort, onder de ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor jaarlijks instemming verleent. 11.Aangezien door oninbare posten en door gehonoreerde bezwaar- en beroepschriften het uiteindelijke bedrag van de subsidie minder kan bedragen dan de verstrekte subsidie, verplicht het Stichtingsbestuur zich om op basis van nacalculatie de dan teveel uitbetaalde subsidie terug te betalen of zal de teveel betaalde subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie voor het volgende jaar. In het geval dat perceptiekosten lager zijn dan begroot en/of de opbrengsten hoger zijn, verplicht het college van Burgemeester en Wethouders zich om op basis van nacalculatie de dan te weinig uitbetaalde subsidie alsnog over te maken of te verrekenen met de subsidie voor het volgend jaar. 12. De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie (opbrengst reclameheffing) in kwartaaltermijnen en wel per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het lopende subsidiejaar. Voor het 1 e kwartaal geldt een voorschot van 40%; voor de resterende drie kwartalen bedraagt het voorschot 20% van de subsidie. 13. Betaling van de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting zal geschieden voor of uiterlijk op de 1 e dag van elk boekjaar, met uitzondering van de opbrengst van de reclameheffing zoals in artikel 12 is opgenomen. 1 De aan de heffing verbonden perceptiekosten zullen op de subsidie in mindering worden gebracht. De opbouw van de perceptiekosten voor de periode is inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. 3

4 14.Het Stichtingsbestuur dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in bij het college van Burgemeester en Wethouders. De hiervoor bedoelde stukken worden jaarlijks uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het betreffende boekjaar ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. 15.Het Stichtingsbestuur legt jaarlijks uiterlijk 18 weken na afloop van het subsidiejaar schriftelijk verantwoording af aan het college van Burgemeester en Wethouders in de vorm van een jaarverslag en een voortgangsrapportage van haar activiteiten, waaronder het beoogde uitvoeringsprogramma voor het volgend jaar. Het financiële deel van het jaarverslag omvat een door een onafhankelijke registeraccountant vastgestelde samenstellingsverklaring en dient eveneens uiterlijk 18 weken na afloop van het subsidiejaar te zijn ingediend. Het Stichtingsbestuur kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk en met redenen omkleed om maximaal 9 weken uitstel vragen voor het uitbrengen van de hiervoor genoemde verslagen. Dit verzoek moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van hiervoor genoemde datum bij het college van Burgemeester en Wethouders worden ingediend. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van het verzoek om uitstel beslist het college of het verzoek wordt ingewilligd. 16. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten. Het Stichtingsbestuur verleent in dit geval haar volledige medewerking door het beschikbaar stellen van gegevens en anderszins. 17. Voor alle overige bepalingen rondom subsidieverlening en de gemeentelijke bijdrage wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Valkenswaard 2012, zoals vastgesteld op 22 december Partijen spreken af, bij vaststelling door de Tweede Kamer van de Wet BIZ (bedrijveninvesteringszone), een overgang van het model Reclameheffing naar een model BIZ voor Valkenswaard Centrum te onderzoeken en eventueel daartoe te besluiten. 19. Dit convenant treedt in werking op de dag na ondertekening van dit convenant en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. 20. Elke partij mag dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden schriftelijk opzeggen, indien gewijzigde omstandigheden zich verzetten tegen (ongewijzigde) voortzetting van het convenant. 21. Bij beëindiging van Centrummanagement in Valkenswaard zal de Stichting de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard verzoeken de reclameheffing in te trekken, nadat voldaan is aan alle financiële verplichtingen. 22. Dit convenant wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad in 2014 instemt met de heffing van reclamebelasting en met het verstrekken van de opbrengst (minus perceptiekosten) via een subsidie aan het Ondernemersfonds van de Stichting Centrum-Management Valkenswaard. 4

5 Aldus overeengekomen, opgemaakt en in 3-voud ondertekend te Valkenswaard op 2014, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenswaard, de heer drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester namens de Stichting Centrum-Management Valkenswaard de heer H.M.J.M. Schenkelaars, voorzitter 5

6 Bijlage 1: Plan van Aanpak Centrummanagement Valkenswaard van 10 april

7 Bijlage 2: Overzicht perceptiekosten overzicht kosten reclamebelasting post eenmalig / incidenteel kosten status 1 opstellen belastingverordening 240,00 2 inventariseren objecten die onder verordening vallen 1.280,00 3 toevoegen belastingsoort binnen groep 80, ,00 hard jaarlijks / structureel kosten status 4 toevoegen grondslag economische waarde 800,00 5 vervaardigen aanslagen & bijsluiter 640,00 6 doorsluizen naar FA (inlezen) 160,00 7 invoering aanslagen 320,00 8 mutatieregister bijhouden 640,00 9 correcties doorvoeren 320,00 10 correctie aanslagen 320,00 11 interne controle 400, ,00 hard interne kosten bezwaar / beroep schatting status 12 afhandeling bezwaarschriften (15 stuks x 4 uur) 4.800,00 13 behandeling beroep / verweerschrift (3 stuks x 6 uur) 1.440,00 14 mondelinge behandeling (3 stuks x 4 uur) 960, ,00 zacht externe kosten bezwaar / beroep schatting status 15 proceskostenvergoeding bezwaar (8 x 470 euro) 3.760,00 16 proceskosten beroep (2 x 1000 euro) 2.000, ,00 zacht perceptiekosten kwart van eenmalige kosten 400,00 jaarlijkse structurele kosten 3.600,00 totaal 4.000,00 kosten bezwaar / beroep afhankelijk van werkelijke aantallen bezwaren pm-post 7

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout Ondergetekenden, De gemeente Oosterhout, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. M.P.C. Willemsen, handelende

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones

Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones UITVOERINGSOVEREENKOMST Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones Stichting BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht Ondergetekenden, De gemeente Zwijndrecht, hierbij

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones Stichting BI-zone Louter Bloemen te Dordrecht Ondergetekenden, De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ;

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ; Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de Bedrijveninvesteringszones Gemeente Ridderkerk / Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk Ondergetekenden, De gemeente Ridderkerk, hierbij

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

. De gemeenteraad op 18 februari 2014 een nieuwe Retail- & Horecavisie heeft vastgesteld;

. De gemeenteraad op 18 februari 2014 een nieuwe Retail- & Horecavisie heeft vastgesteld; Convenant Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort Ondergetekenden, De gemeente Zandvoort, vertegenwoordigd door wethouder G. Kuipers op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet, handelend ter uitvoering van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Centrum Papendrecht en gemeente Papendrecht

Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Centrum Papendrecht en gemeente Papendrecht Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Centrum Papendrecht en gemeente Papendrecht Ondergetekenden, De gemeente Papendrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder A. van Eekelen, handelt

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE HEUMEN RAADSBESLUIT Onderwerp: Gewijzigde verordening Datum: Besluitnr.: 14.05 Raad Bedrijveninvesteringszone Malden 2017-2021 1 december 2016 De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016 Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016 Ondergetekenden, Gemeente Schouwen Duiveland, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1151756 Datum: 27 november 2014 Behandeld door: C.F.J. Mens Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Oprichting ondernemersfonds voor de Binnenstad. Samenvatting:

Nadere informatie

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg 2018-2023 Ondergetekenden, Gemeente Veere, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heerin zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Convenant Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel

Convenant Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel Convenant Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel Gemeente Uithoorn Stichting Ondernemersfonds Uithoorn De ondergetekenden: 1. De heer M.D. Polak, wethouder voor Economische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling,

Nadere informatie

De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer N. Kettelerij, hierna te noemen Vereniging,

De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer N. Kettelerij, hierna te noemen Vereniging, Uitvoeringsovereenkomst BIZ Amsterdamstraat 2019-2023 Vereniging BIZ Amsterdamstraat en de Gemeente Haarlem De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum

Toelichting op de Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum Toelichting op de Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum I Algemene toelichting De uit de reclameheffing verkregen opbrengst kan in beginsel vrij besteed worden. De reclameheffing is, net als

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 Registratienummer PBS/ 2016.131 RIS294872 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

De gemeente Teylingen, hierna te noemen de gemeente vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw C.G.J. Breuer.

De gemeente Teylingen, hierna te noemen de gemeente vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw C.G.J. Breuer. 1. Convenant inzake Ondernemersfonds Teylingen 1.1 Ondergetekenden, De gemeente Teylingen, hierna te noemen de gemeente vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw C.G.J. Breuer. En De Stichting Ondernemersfonds

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016 Gemeente Den Haag rv 131 Dienst Publiekszaken PBS/2015.209 RIS 286863_151027 Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den

Nadere informatie

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting,

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting, Uitvoeringsovereenkomst BIZ Cronjé 2018-2022 BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem en de Gemeente Haarlem De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard

Nadere informatie

Gemeenteraad: 14 december 2017

Gemeenteraad: 14 december 2017 Verordening Onderwerp: BIZ Winkelhart Ridderkerk 2018-2022 Gemeenteraad: 14 december 2017 Commissie: Samen leven en Samen wonen 30 november 2017 BBVnr: 1281714 Verordeningsnr: 1281925 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Beleid ondernemersfondsen

Beleid ondernemersfondsen Beleid ondernemersfondsen Bijlagen - Brief handelsvereniging Leek-Nietap ingekomen 7 mei 2018 - Advies inzake harmonisatie belastingen en heffingen van 7 juni 2018 Inleiding Ondernemersfondsen zijn fondsen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Gemeente Coevorden Stichting Ondernemersfonds Coevorden Ondergetekenden, De gemeente Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 11 april 2017 Versie Agendapunt 10 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Onderwerp Invoering Bedrijven-investeringszone

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015

Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015 Verordening BI-Zone Osdorper Ban eigenaren 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 1, eerste lid

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Cruquius 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Cruquius 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Cruquius 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2016,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 januari 2011 Nummer voorstel: 2011/13 Voor raadsvergadering d.d.: 08-02-2011 Agendapunt: 13

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016, nummer

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Uitvoeringsovereenkomst. bedrijveninvesteringszone Dam 2019 BEDRUVENINVESTERINGSZONES AMSTERDAM

Gemeente Amsterdam. Uitvoeringsovereenkomst. bedrijveninvesteringszone Dam 2019 BEDRUVENINVESTERINGSZONES AMSTERDAM X Gemeente Amsterdam Uitvoeringsovereenkomst bedrijveninvesteringszone Dam 2019 EDRUVENINVESTERINGSZONES Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Kaatee, directeur

Nadere informatie

Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere

Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere Convenant Almeerse Scholen Groep Gemeente Almere Partijen 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, ter zake van de convenant op grond van artikel 171 eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015

Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015 Verordening BI-Zone Dam gebruikers en eigenaren 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2015; gelet op artikel 1, eerste

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 16 oktober 2012

Gemeente Boxmeer. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 16 oktober 2012 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de invoering van een reclamebelasting en vaststelling van de Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2013. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Spoorzicht 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Spoorzicht 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Spoorzicht 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april 2016,

Nadere informatie

Financiële consequenties De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier.

Financiële consequenties De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier. Registratienummer PBS/ 2016.138 RIS294878 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Zeeheldenkwartier Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

1. De Stichting BIZ de Briellaerd i.o. te Barneveld, hierbij reehtsgeldig vertegenwoordigd door Johan

1. De Stichting BIZ de Briellaerd i.o. te Barneveld, hierbij reehtsgeldig vertegenwoordigd door Johan Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone de Briellaerd De ondergetekenden: 1. De Stichting BIZ de Briellaerd i.o. te Barneveld, hierbij reehtsgeldig vertegenwoordigd door Johan en Wagteveld, Bart

Nadere informatie

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst IZ ruine Kilhaven Ondergetekenden, de gemeente Werkendam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van Oosten, wethouder Economische zaken, handelend

Nadere informatie

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van >, , inzake de Algemene

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Haaksbergen 2017 t/m 2021 Samenvatting Deze verordening geeft aan dat binnen het aangewezen gebied een BIZ bijdrage (= een belasting die strekt ter bestrijding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 december Agendapunt : 11 : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G.

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 december Agendapunt : 11 : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G. Raadsvoorstel Vergadering : 15 december 2016 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G. Schippers Behandelend ambt. : Jan Sijtsma E-mail : jsijtsma@t-diel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 21-12-2010 Onderwerp: Invoering Bedrijven Investering Zone (BIZ) Centrumgebied Steenwijk Conceptbesluit: besluitvorming aan de raad

Nadere informatie

Naar een Ondernemersfonds. 22 januari Stefan van Aarle

Naar een Ondernemersfonds. 22 januari Stefan van Aarle Naar een Ondernemersfonds 22 januari 2018 Stefan van Aarle Wie ben ik? Ondernemer Regisseur binnenstad Tilburg Centrummanager Oosterhout Gebiedsregisseur Waalkade Nijmegen Transformatiemanager Winkelcentrum

Nadere informatie

Convenant Vereniging Toeristisch Platform Apeldoorn en Gemeente Apeldoorn

Convenant Vereniging Toeristisch Platform Apeldoorn en Gemeente Apeldoorn Convenant Vereniging Toeristisch Platform Apeldoorn en Gemeente Apeldoorn Ondergetekenden, De Gemeente Apeldoorn, hierna te noemen de gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder M.J.P.

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015

Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015 Verordening BI-Zone Cornelis Schuytstraat gebruikers 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, gelet op artikel 1,

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259 Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259 Gelet op artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvestering Zone Trekkersveld Zeewolde 2018

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvestering Zone Trekkersveld Zeewolde 2018 Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvestering Zone Trekkersveld Zeewolde 2018 2 Ondergetekenden, Gemeente Zeewolde, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester de heer

Nadere informatie

VERORDENING BI-ZONE KRABBEPOLDER/ZEEHAVEN DORDRECHT gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011

VERORDENING BI-ZONE KRABBEPOLDER/ZEEHAVEN DORDRECHT gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011 VERORDENING BI-ZONE KRABBEPOLDER/ZEEHAVEN DORDRECHT 2012 De raad van de gemeente Dordrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011 gelet op artikel 1 en

Nadere informatie

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan.

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan. College van Burgemeester & Wethouders Postbus 1 6650 AA Druten Betreft : advies Ondernemersfonds Druten Centrum Druten, 30 juni 2016 Geacht College, Het afgelopen half jaar werkten wij in de begeleidingscommissie

Nadere informatie

Overeenkomst Subsidieverstrekking Ondernemingsfonds Tilburg

Overeenkomst Subsidieverstrekking Ondernemingsfonds Tilburg Overeenkomst Subsidieverstrekking Ondernemingsfonds Tilburg Ondergetekenden, Gemeente Tilburg, op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, namens wie op grond van het

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016

Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016 Verordening BI-Zone Albert Cuyp gebruikers 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk I Algemene bepalingen Deze verordening verstaat onder: a. BI-zone: het aangewezen en gearceerde gebied op de van

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Binnenstad 2018

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Binnenstad 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tilburg Nr. 208992 28 november 2017 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Binnenstad 2018 Raadsbesluit 2017_585 De raad van de gemeente

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , , inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel

Algemene subsidieverordening Texel Algemene subsidieverordening Texel Gemeenteblad Texel 2016 nr 36 datum 24-03-2016 INTREKKING Algemene subsidieverordening Texel 2011 De raad van de gemeente Texel gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen, is daarvan

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 188222 29 december 2016 Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015

Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015 Verordening BI-Zone Oud West gebruikers 2015 De raad van de gemeente Amsterdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 gelet op artikel 1, eerste lid en

Nadere informatie

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00508 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

De offerte beschrijft uw verzoek, de visie op de aanpak en het gewenste eindresultaat.

De offerte beschrijft uw verzoek, de visie op de aanpak en het gewenste eindresultaat. StadsKracht Korvelseweg 98 5025 JK TILBURG Datum 6 december 2016 Offertenummer 2016_2511_009 Geachte heer Bosveld, Conform afspraak doet StadsKracht, vertegenwoordigd door Stefan van Aarle, u hierbij een

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Invoering reclamebelasting/ondernemersfondsen 1. Samenvatting Op 16 juli 2009 is door de fractie PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het college

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Reghthuysplein e.o.

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Reghthuysplein e.o. Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Reghthuysplein e.o. (2017-103) Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle gemeente Tubbergen «% Aan de gemeenteraad Vergadering: 15 december 2014 Nummer: 15A Tubbergen, 4 december 2014 nderwerp: V a s t s t e l l e n v e r o r d e n i n g r e c l a m e b e l a s t i n g 2 0

Nadere informatie

2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Prioriteitsaandelen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b)

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Samenvatting Deze verordening geeft aan welke begrippen bij subsidies worden gebruikt, welke soorten subsidies er zijn, welke regels er gelden voor aanvragen,

Nadere informatie

Datum Van Steller Aan. Verordening Reclamebelasting Valkenswaard Centrum /308845

Datum Van Steller Aan. Verordening Reclamebelasting Valkenswaard Centrum /308845 Intern voorstel Datum Van Steller Aan 12 september 2017 H.J.M. Venner H.J.M. Venner Onderwerp College van burgemeester en wethouders Kenmerk Verordening Reclamebelasting Valkenswaard Centrum 2018. 303077/308845

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie