Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael"

Transcriptie

1 Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014

2 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv. uders). Agressie kan leiden tt nrust, angst maar k tt lichamelijk letsel. Agressie met daarm serieus genmen wrden. In dit prtcl wrdt nder andere aandacht geschnken aan preventieve maatregelen en de nazrg. Er zijn gedragsafspraken pgesteld die vr iedereen gelden en helderheid brengen binnen de schl. Vrlichting is een essentieel nderdeel van de aanpak van agressie, geweld en seksuele intimidatie. Persneel en uders wrden dr de directie geïnfrmeerd ver het prtcl. Dr de leerkrachten wrden de gedragsregels met de leerlingen besprken. Definities Agressie: alle vrmen van ngewenst f grensverschrijdend gedrag, waardr medewerkers, leerlingen en derden zich nveilig f bedreigd velen f waar zij slachtffer van zijn. Dit kan zwel fysiek f psychisch van aard zijn. Er zijn verschillende vrmen van agressie. Verbale en nn-verbale agressie, bijvrbeeld: Lichte vrmen: fel in discussie gaan, matig beledigen, uitschelden, verwensingen uiten, schreeuwen, middelvinger psteken. Zware vrmen: intimideren, dreigende huding, dreigen met fysiek geweld, treiteren, pesten, stalken, gezinsleden bedreigen, discriminatie. Agressie met gebruiksvrwerpen, bijvrbeeld: Zware vrmen: met bjecten gien, huisraad vernielen. Gevaarlijke vrmen: bedreigen met mes, hnd, gereedschap, pistl f andere wapens, wurgpgingen. Fysieke agressie, bijvrbeeld: Lichte vrmen: duwen, fysiek hinderen. Zware vrmen: slaan, schppen krabben, bijten, kpstt, belemmeren het vertrek te verlaten, aanranden, verwnden, dden, verkrachten. Indirecte agressie, bijvrbeeld: Getuige zijn van agressie. Maar k erver hren, zien f lezen dat leerlingen (f cllega s) slachtffer zijn geweest van geweld. Medewerkers: alle medewerkers, vrijwilligers, invalkrachten en stagiaires en leden van het bestuur. Leerling: alle leerlingen die de Rafael bezeken. Derden: uders/verzrgers en bezekers.

3 Uitgangspunten Op de Rafael wrdt gestreefd naar een veilig klimaat vr leerlingen en persneel. Naast de aandacht vr schlse vaardigheden, bieden we de leerlingen duidelijke structuren en regels. We benaderen de leerlingen psitief. In de mgang gaan we uit van: Het feit dat veel van de aan nze zrg tevertruwde leerlingen behefte hebben aan een cmbinatie van een duidelijke structuur met warmte en een begrijpbare relatinele band met de vlwassenen in schl. Het feit dat als gevlg van sciaal-emtinele prblemen, cnflicten ntstaan en zullen blijven ntstaan, waarbij dr ns gehandeld zal meten wrden. Sms zal fysiek ingrijpen ndzakelijk zijn. Het feit dat er sms bescherming ndig kan zijn van leerlingen/persneel tegen agressief gedrag van een leerling. Tensltte het feit dat we meten handelen znder de relatie met de leerlingen en/f uders te beschadigen en dat daarmee hge eisen wrden gesteld aan nze zelfbeheersing en prfessinaliteit. Vanuit dit veiligheidsprtcl wrden zwel preventief als repressief de ndige maatregelen p het gebied van agressie genmen en weten alle betreffende betrkkenen he zij meten handelen indien zij te maken krijgen met agressie. Het ervaren van agressie en nveiligheid, verbaal en fysiek behrt in principe niet tt het werk van de medewerkers van de Rafael. De schl mag nder bepaalde mstandigheden van de medewerkers vragen enige mate van agressie en nveiligheid dr leerlingen f hun gezinssysteem te tlereren. Medewerkers aan wie dit gevraagd wrdt, hebben recht p emtinele ndersteuning in het team, leidinggevende en van een vertruwenspersn. Er zijn grenzen aan de mate waarin van medewerkers gevraagd kan wrden agressie te tlereren. Onacceptabel is agressie die: Persnlijk gericht is (dit geldt k vr verbale agressie); Fysiek gericht is; Leidt tt vernieling van eigendmmen; Uitingen met zich meebrengt die dermate hevig zijn, dat de medewerker zich persnlijk bedreigd velt. Let wel: dit is een subjectief criterium dat gerespecteerd dient te wrden. Risicvlle situaties Binnen de rganisatie zijn enkele factren die het risic p agressie vergrten. Vanuit de prblematiek van de leerlingen gezien, kan er agressief gedrag van een leerling plaatsvinden binnen de schl. Daarnaast kunnen er vanuit de aanpak, die besprken zijn tijdens leerlingzrgverleg, initiatieven plaatsvinden die vr de leerling der mate cnfrnterend zijn, dat er een mgelijkheid bestaat dat de leerling en/f uders/verzrgers van de desbetreffende leerling agressief reageert f reageren. Bijvrbeeld: het bespreken van slecht nieuws. Een andere risicsituatie det zich vr als medewerkers alleen in een nbekende mgeving werken, bijv. een huisbezek.

4 Risicstrategie Om het risic p agressie binnen de schl z klein mgelijk te maken, wrden er preventieve maatregelen genmen (zie later in dit prtcl) Aangezien niet alle risic s te vrkmen zijn, kmen k de punten signalering, handelen, melding en nazrg aan bd in dit prtcl. Alle medewerkers van de Rafael dienen het veiligheidsprtcl te lezen. Binnen de rganisatie is er een grep medewerkers, die meer kans lpen m met agressie te maken te krijgen dan andere medewerkers. De leidinggevende is er verantwrdelijk vr dat deze grep ged wrdt ingelicht. Ok zrgt de leidinggevende ervr dat het veiligheidsprtcl systematisch wrdt besprken bij nieuwe medewerkers (frisse wind, traject begeleiding nieuwe cllega s). De risic s wrden peridiek in kaart gebracht tijdens het maken van de Risic inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E hudt een lijst in van alle risic s binnen de schl en een plan van aanpak vr het plssen van deze risic s. Een gede registratie van alle incidenten en agressie (incidentmeldingsfrmulier) is van grt belang m mede het beleid en daarmee de preventie van agressie te verbeteren. Wanneer er z n incident plaats vindt wrdt er dr de grepsleiding een incidentenmeldingsfrmulier ingevuld en g d naar de leerlingzrg cördinatr. Dit wrdt dan besprken in het PMT. Zij zullen dit bespreken en uders/verzrgers p de hgte stellen van het prtcl en de stappen/handelingen die daarin genmen wrden. Preventieve maatregelen Cmmunicatie Preventieve maatregelen zijn gede cmmunicatie en het bespreken van mgelijke incidenten in de verschillende vrmen van teamverleg. Maar k het hanteren van gedragsafspraken die vr helderheid binnen de rganisatie zrgen, is van grt belang. Cmmunicatie tussen medewerkers, leerlingen en derden zal z ptimaal mgelijk meten verlpen m misverstanden, prblemen, irritaties en k agressie te vrkmen. Medewerkers verleggen regelmatig met elkaar, zdat ze p één lijn zitten. Daarnaast is het belangrijk dat cllega s elkaar aanspreken p hun gedrag, maar elkaar niet afvallen waar leerlingen en/f uders bij zijn. Medewerkers huden elkaar p de hgte indien er een ntmeting met een leerling f derde (bijv. uder(s)) plaats zal vinden, waarbij men een vermeden heeft dat de leerling f derde agressief kan reageren en maken afspraken ver he zij elkaar in die situatie kunnen ndersteunen. Indien ndig wrdt de leerlingzrg-cördinatr en directie ingelicht. Gedragsafspraken De Rafael wil een veilige en prettige mgeving zijn vr medewerkers, leerlingen en derden. Om dit te bewerkstelligen zijn er gedragsafspraken pgesteld waar medewerkers, leerlingen en derden zich aan dienen te huden. Hierdr wrdt duidelijkheid geschapen ver he men met elkaar mgaat binnen de Rafael. We trekken één lijn, zdat we allemaal weten waar we aan te zijn. Iedereen die de Rafael bezekt (uders/verzrgers, gasten) en iedereen die p de Rafael werkt ( teamleden, stagiaires en leerlingen ), wrden geacht zich naar de regels die p nze schl gelden, te gedragen.

5 We gaan uit van 3 grndregels: gede sfeer veiligheid respect Alle medewerkers en directie dragen er aan bij dat de bejegening van medewerkers, leerlingen en derden plaatsvindt cnfrm de gedragsafspraken (guden regels). Indien de gedragsafspraken niet wrden nageleefd, meten medewerkers de desbetreffende persn hier p aanspreken. Het frmele tezicht p de naleving van de gedragsafspraken ligt bij het MT. Bij strijdig handelen wrden de betrkken persnen p het bestaan en de inhud van de gedragsafspraken gewezen. Teamverleg Het is belangrijk dat alle medewerkers zich bewust zijn van de risic s binnen de schl. De risicsituaties zals in dit prtcl beschreven wrden besprken in het teamverleg en er wrdt bekeken he men zwel preventief en repressief kan handelen. Ok denkt het team na f er ng meer belangrijke risic s zijn binnen de rganisatie. Het veiligheidsprtcl dient jaarlijks aandacht te krijgen in het team, zdat het niet vergeten raakt en alle medewerkers de prcedure kennen. De directeur is verantwrdelijk vr het p de agenda zetten. Agressie-incidenten dienen p regelmatig p het teamverleg besprken te wrden. In dit verleg wrdt gesprken ver he medewerkers agressie-incidenten in de tekmst kunnen vrkmen en he zij tijdens agressie meten handelen. Medewerkers maken hierver afspraken met elkaar. Dr middel van intervisie kunnen medewerkers ervaringen en kennis met elkaar delen. Niet alleen grte incidenten verdienen aandacht, maar k de kleinere incidenten, aangezien k deze incidenten een grte impact kunnen hebben p het slachtffer en betrkkenen. Aandacht vr agressie- incidenten, he klein dan k, kunnen belemmeringen in de aanpak f samenwerking vrkmen. Sciale cntrle en preventie Binnen de veilige schl speelt sciale cntrle een belangrijke rl. Een pen, respectvlle en zrgzame huding naar leerlingen, uders, cllega s en derden is daarbij essentieel. Daarnaast gelden de vlgende uitgangspunten en afspraken: De schl is vr leerlingen tegankelijk via de twee ingangen. Bezekers wrden tegelaten via de vrdeur. Medewerkers spreken p een vriendelijke wijze vreemden aan die in schl aanwezig zijn. De schl is tijdens gangbare tijden tegankelijk vr medewerkers. Het wrdt afgeraden m alleen aanwezig te zijn in het schlgebuw. Is het bij uitzndering ndig m alleen in het schlgebuw te zijn, laat dan anderen (je partner etc.) weten waar je bent. Zrg dat je een mbiele telefn bij je draagt. Spreek met je cllega s af met wie je eventueel het gebuw afsluit. Het is daarm belangrijk het namenbrdje bij binnenkmst f bij het weggaan te gebruiken.

6 Als je risicvlle gesprekken vert met leerlingen, uders/verzrgers f derden zrg dan dat een directe cllega p de hgte is en eventueel in de nabijheid is. Waarschuw eventueel je direct leidinggevende en maak aanvullende afspraken. Zrg dat gesprekken plaats vinden in een transparante ruimte. Tijdens uderavnden e.d. is het duidelijk welke deuren pen zijn. Privacygevelige infrmatie ver leerlingen en medewerkers wrdt niet ter beschikking gesteld aan derden. Zrg ervr dat deze infrmatie k niet vr derden tegankelijk is dr publicatie p het internet, het publicatiebrd en dergelijke. Als een leerling dreigt weg te lpen wrden de buitendeuren afgeslten. Bij dreiging van buitenaf wrden de buitendeuren afgeslten. Signalering en handelen De-escaleren en veiligheid creëren In smmige gevallen kun je agressie zien aankmen. Het is belangrijk dat je signalen leert herkennen die kunnen wijzen p agressie m hier vervlgens p te anticiperen. Als er een vermeden bestaat dat er bij een gesprek eventueel sprake kan zijn van een agressieve reactie zrg dan dat er een tweede cllega aanwezig f in de buurt is m in te grijpen. Medewerkers spreken een sein af m hulp van een cllega in te repen. Als je met agressie te maken krijgt zal je de situatie meten de-escaleren en er vr meten zrgen dat er weer een veilige situatie ntstaat. Als laatste met er een melding wrden gemaakt van het incident via het registratiefrmulier. De meldingsprcedure staat mschreven. Signaleren Luister ged naar verbale uitingen die wijzen p frustratie en bsheid. Kijk naar lichaamstaal, zals dreigende gebaren. Let p signalen die wijzen p alchl- f drugsgebruik. Kijk ged f mensen in het bezit zijn van wapens. Bij dreiging gesprek beëindigen. Vrlichting en schling Medewerkers, leerlingen en uders/verzrgers wrden geïnfrmeerd ver de geldende gedragsregels in nze schl. Medewerkers die regelmatig met agressie, geweld en seksuele intimidatie wrden gecnfrnteerd, wrden gestimuleerd en in staat gesteld m deel te nemen aan cursussen vrkmen en mgaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie, z mgelijk in teamverband. Crrigerend fysiek cntact Lichamelijk cntact kan een nderdeel zijn van ns pedaggisch handelen. Een kind bij de hand nemen, een hand p de schuder leggen f een jnge leerling p scht trsten, hrt daarbij. Lastiger is het als een kind steviger aangepakt met wrden, mdat andere middelen niet tereikend zijn. Dit kan zijn mdat een leerling tegenstribbelt als je hem/haar ergens naar te f vandaan wilt hebben, f mdat je een leerling wilt beletten iets, zichzelf f iemand te beschadigen. Wanneer de veiligheid van jezelf f andere in het geding kmt, met je er sms vr kiezen m een kind fysiek te begrenzen.

7 Bij hlding wrdt nit een leerling gefixeerd p de grnd f in een arrestatiehuding gelegd. Hlding is alleen bedeld m een leerling te beschermen en rustig te laten wrden. Bij hlding is (waar mgelijk) een tweede persneelslid aanwezig. Ok kan het zijn dat een leerling fysiek gedwngen met wrden m bij je in de buurt te blijven f iets anders te den f te laten. Fysiek aanpakken dient prfessineel, integer en vanuit een emtineel neutrale huding plaats te vinden. De schl wijst verder iedere vrm van fysieke crrectie af. Ouders/verzrgers en leerlingzrg-cördinatr wrden bij steviger fysiek cntact p de hgte gesteld. Wanneer persneel bij fysieke crrectie ver de schreef gaat, vlgen er disciplinaire maatregelen. Tebrengen van schade Wanneer een leerling bewust eigendmmen vernielt van schl, wrdt deze z spedig mgelijk pgeknapt en krijgen de uders/verzrgers van de desbetreffende leerling een rekening van de gemaakte/ntstane nksten. Indien een leerling schade tebrengt aan spullen van een ander, kan de schl bemiddelen. Agressie-interventie We willen prfessineel mgaan met kinderen. Dat hudt in dat er nch verbaal, nch lichamelijk met geweld gereageerd kan en mag wrden als een kind verbaal f lichamelijk agressief is. Een cnflict wrdt in eerste instantie pgelst dr erver te praten. In uiterste gevallen mgen leerlingen wrden vastgehuden. Sms kan het gedrag van de leerling dusdanig ernstig zijn geweest, dat er maatregelen genmen meten wrden. Uit de grep plaatsen (time-ut ngewenst gedrag) Wanneer er vr de leerling f de andere leerlingen er een dusdanige nveilige situatie dreigt te ntstaan, kan de leerkracht besluiten de leerling p kantr van een MT lid te plaatsen. Sms is er fysieke hulp ndig m een leerling p kantr te krijgen. Er wrden in het bijzijn van de leerling afspraken gemaakt wanneer de leerling terug kan in de klas. Sms heeft de leerling zich dusdanig misdragen dat plaatsing vr langere tijd buiten de klas ndzakelijk is. De schl maakt geen gebruik van time-utruimtes. Ouders/verzrgers wrden na aflp geïnfrmeerd. (Zie bijlage: Time ut p het SO) Time ut, schrsing en verwijdering (bij zeer ernstig ngewenst gedrag) Dit prtcl treedt in werking als er sprake is van ernstig ngewenst gedrag dr een leerling, waarbij psychisch en f lichamelijk letsel aan derden is tegebracht. Er wrden 3 vrmen van maatregelen genmen: Time-ut: Een ernstig incident leidt tt een time-ut met nmiddellijke ingang. Hierbij gelden de vlgende vrwaarden: In geval van een time-ut wrdt de leerling vr de rest van de dag en de vlgende dag de tegang tt de schl ntzegd. Ouders/verzrgers halen de leerling direct p.

8 Tenzij redelijke grnden zich daartegen verzetten wrden de uders/verzrgers nmiddellijk van het incident en de time-ut gemtiveerd p de hgte gebracht. De time-ut maatregel kan eenmaal wrden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling wrden geschrst vr maximaal 1 week. In beide gevallen dient de schl vraf f indien dat niet mgelijk is z spedig mgelijk na het effectueren van de maatregel cntact p te nemen met de uders. De uders/verzrgers wrden p schl uitgendigd vr een gesprek. Hierbij is de grepsleerkracht en een lid van het MT van de schl aanwezig. Van het incident en het gesprek met de uders/verzrgers wrdt een verslag gemaakt en in het leerlingendssier pgeslagen. De time-ut maatregel kan alleen wrden tegepast na gedkeuring dr de directeur van de schl. Schrsing: Pas bij een vlgend ernstig incident, f in het afznderlijke geval dat het vrgevallen incident z ernstig is, kan wrden vergegaan tt een frmele schrsing. De wettelijke regeling vr het Bijznder nderwijs is hierbij van tepassing. Hierbij gelden de vlgende vrwaarden: Het bevegd gezag van de schl wrdt vrafgaand aan de schrsing in kennis gesteld van deze maatregel en m gedkeuring gevraagd. Gedurende de schrsing wrdt de leerling de tegang tt de schl ntzegd. Vr zver mgelijk wrden er maatregelen getrffen waardr de vrtgang van het leerprces van de leerling gewaarbrgd kan wrden. De schrsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hguit 2 maal wrden verlengd. De betrkken uders/verzrgers wrden dr de directie uitgendigd vr een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk plssingsmgelijkheden te wrden verkend, waarbij de mgelijkheden en de nmgelijkheden van de pvang van de leerling p de schl aan de rde kmen. Van de schrsing en het gesprek met de uders wrdt een verslag gemaakt. Dit verslag wrdt dr de uders/verzrgers vr gezien getekend en in het leerlingendssier pgeslagen. Ouders kunnen berep aantekenen bij het bevegd gezag van de schl. Het bevegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen p het berep. Verwijdering: Bij het zich meermalen vrden van een ernstig incident, dat ingrijpende gevlgen heeft vr de veiligheid en/f de nderwijskundige vrtgang van de schl, kan wrden vergegaan tt verwijdering. De wettelijke regeling vr het Bijznder nderwijs is hierbij van tepassing. Hierbij gelden de vlgende vrwaarden: Verwijdering van een leerling van schl is een beslissing van het bevegd gezag. Vrdat men een beslissing neemt, dient het bevegd gezag de betrkken leerkracht en de directie te hren. Hiervan wrdt een verslag gemaakt wat aan de uders/verzrgers ter kennis wrden gesteld en dr de uders/verzrgers vr gezien wrdt getekend. Het bevegd gezag infrmeert de uders/verzrgers schriftelijk en met redenen ver het vrnemen tt verwijdering, waarbij de uders/verzrgers gewezen wrdt p de mgelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De uders/verzrgers krijgen de mgelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevegd gezag is verplicht de uders/verzrgers te hren ver het bezwaarschrift. Het bevegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ntvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tt verwijdering is pas mgelijk nadat een andere basisschl f een andere schl vr speciaal nderwijs is gevnden m de leerling p te nemen f dat aantnbaar is dat het bevegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan m de leerling elders geplaatst te krijgen.

9 Nt 1: Als veiligheid vrp staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, met de time-ut niet afhankelijk gesteld wrden van f er cntact met de uders/verzrgers is geweest. De vraag blijft dan staan wat er met gebeuren als de uders/verzrgers niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas en pvang elders ng een plssing. Nt 2: de time-ut is geen fficieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij nveilige situaties f bij het herstellen van de rust binnen de schl: het is principieel geen strafmaatregel maar een rdemaatregel in het belang van de schl; daarm geen aantekening van de time-ut maar van het incident in het dssier van de leerling. Nt 3: wezenlijk is dat de schrsing aan een maximum termijn gebnden is; zij mag geen verkapte verwijdering wrden; de termijn is z gekzen dat in het ernstigste geval de schl vldende tijd ter beschikking heeft m een eventuele verwijdering beslissing p zrgvuldige wijze vr te bereiden.

10 Cncreet handelen bij agressie p De Rafael Vraag altijd m assistentie van een cllega. Zrg ervr dat je minimaal met zijn tweeën bent en laat je externe cllega ingrijpen. De leerkracht is regisseur, de ndersteunende cllega wacht instructies af van de leerkracht. Bij fysiek ingrijpen eerst 2 maal de leerling waarschuwen en de kans geven m te herstellen. Alleen de armgreep welke we geleerd hebben van Curage is tegestaan. Hlding alleen wanneer de leerling een gevaar is vr zichzelf en de mgeving. Hlding alleen tegestaan p de manier zals we die van Curage hebben geleerd. Als een leerling te agressief gaat reageren neem je letterlijk afstand. Laat je nit leiden dr persnlijke emties, je bent de prfessinal en dus neutraal. Breng de leerling z snel mgelijk naar de achterwacht (bijv. bij een cördinatr). Overleg, wanneer de leerling tt rust is gekmen, met de achterwacht ver een z spedig mgelijke terugkeer in de grep. De achterwacht geeft geen mening in het bijzijn van de leerling ver het incident. Zijn/haar primaire taak is m de situatie vr de leerling te nrmaliseren. De achterwacht is neutraal. Elk incident wrdt gemeld aan de pveders en gerapprteerd. Elke ingreep wrdt geëvalueerd en berdeeld.

11 Stappenplan bij geweld dr persneel t..v. een leerling f geweld dr uders/verzrgers, leerlingen f derden Diegene die het geweld cnstateert, de melder, (uder, leerling, medewerker, etc.) draagt er zrg vr dat de geweldssituatie nmiddellijk wrdt beëindigd. Vervlgens meldt de melder het incident bij de leerlingzrg-cördinatr en interne vertruwenspersn. De interne vertruwenspersn en/f de melder melden het incident tevens bij de schlschldirecteur. Ok de leerling/persneel zelf (slachtffer) kan de melding bij de interne vertruwenspersn den. De leerlingzrg-cördinatr, maakt een plan in samenspraak met het PMT vr het vervlgtraject. De schldirecteur neemt p grnd van het vrstel van het PMT een besluit ver het vervlgtraject. De leerlingzrg-cördinatr zrgt samen met de schldirecteur, vr het tt stand kmen van een evaluatie met alle betrkkenen.

12 Afspraken m.b.t. tt het afhandelen van: niet telaatbaar gedrag, leerlingen nderling Het gaat hier m ernstig agressief, bedreigend f (seksueel) intimiderend gedrag van een f meer lln. naar een f meer lln. Handel in eerste instantie z pedaggisch verantwrd mgelijk naar beide partijen (slachtffer en dader) Meldt het vrval z snel mgelijk bij de leerlingzrg-cördinatr en de directie, daarbij wrdt afgesprken he verder te handelen. De uders/verzrgers, van beide partijen, wrden z mgelijk telefnisch ingelicht vr dat de leerling thuis. Lukt dit niet, dan schriftelijk per brief in een geslten envelp. Meldt het vrval, de aanpak en de mgelijke vervlgaanpak. Meldt het vrval aan andere betrkkenen (cllega s), zdat vr iedereen duidelijk is, he de betrkken lln. benaderd wrden. In verleg met directie en/f uders/verzrgers wrdt bepaald f melding aan andere uders dan wel andere instanties gewenst is. Bepaalde vrvallen kunnen k bij de vertruwenscmmissie/ vertruwenspersn wrden aangemeld.

13 De Time-ut p het SO Hrt bij: Uit de grep plaatsen (time-ut ngewenst gedrag). Dit dcument is pgesteld n.a.v. de studiedag pedaggisch handelen: crrigeren. Per grep is aangegeven he de time-ut wrdt vrmgegeven. Vanuit deze inventarisatie is dit dcument als gezamenlijk idee ver de time-ut samengesteld. Waarvr wrdt hij ingezet: 1. wanneer een leerling ngewenst gedrag laat zien en/f de rest van de grep strt 2. Ervaren van cnsequenties van het niet huden aan de afspraken. 3. m tt rust te kmen/spanning kwijt te raken. 1 en 2 wrden gebruikt als crrigerende maatregel; de crrigerende time-ut 3 wrdt preventief gebruikt: de preventieve time-ut Benaming van de plek: - crrigerende time-ut: In alle grepen wrdt er gebruik gemaakt van de term Nadenk en dan de benaming van de plek (stel/kruk/etc.). Alleen in de Dribbel wrdt er gebruik gemaakt van de Bsstel vanwege het niveau van de leerlingen. - Preventieve time-ut: In alle grepen wrdt er gebruik gemaakt van de term Nadenk en dan de benaming van de plek (stel/kruk/etc.). Alleen in de Dribbel wrdt er gebruik gemaakt van de Bsstel vanwege het niveau van de leerlingen. Plaats van de time-ut: - crrigerende time-ut: p een plek waar er in ieder geval een lijntje met de leerling gehuden kan wrden. - Preventieve time-ut: Een plek buiten de klas, hek in de klas, berging, snezelruimte. Duur van de time-ut: - er wrdt nit langer dan vijf minuten een time-ut gegeven. De time-ut van de leerlingen in de nderbuw en Pin grep ligt tussen de 1 en 2 minuten. Gevisualiseerde time-ut: - p de plek waar de leerling zit, hangt de pict van de time-ut. Als een leerling uit de grep gaat naar een plek waar geen pict hangt, kan de leerling de pict meekrijgen. Op die manier kan de leerling vasthuden waarvr hij een time-ut heeft en het is vr andere mensen duidelijk dat de leerling met een bepaald del niet in de klas is en dus niet aangesprken heft te wrden. Verlp van de time-ut: - altijd een waarschuwing(en) vraf: Afhankelijk van de leerling f het 1 f 2 waarschuwingen zijn. - Degene die gewaarschuwd heeft, det het time-ut prces - Degene die de time-ut heeft gedaan, sluit af met de leerling. - Mcht het ndig zijn dan is er verleg met grepsleiding nderling - Er kan een werkje gebden wrden bij een time-ut. Dit werkje heeft als del dat de leerling het werkje met den en hem de activiteit in de grep ntzegd wrdt. Of m de duur van de time-ut aan te geven ( als de puzzel af is, mag je weer meeden ) Als rustgevende activiteit Als invulling als het vr de leerling te meilijk is m Na te denken. - In verschillende grepen zijn er k leerlingen die zelf terugkmen vanuit een preventieve time-ut. Vastgesteld in SO-verleg van 18 mei 2011

14 De pict vr de time-ut.

15 Guden regels van de Rafael 1. We spelen samen: iedereen mag meeden. 2. Wij zijn aardig vr elkaar (dus geen lelijke dingen zeggen f uitschelden). 3. Wij luisteren naar de juf f meester en naar elkaar. 4. Wij wachten p nze beurt. 5. Iedereen hrt erbij: iedereen is anders en ergens ged in. 6. Wij zitten niet aan elkaar: dus niet trekken, slaan, schppen f duwen. 7. Als je iets wilt hebben van een ander, vraag je dat netjes. 8. We lpen rustig in de gang en we rennen niet. 9. We gien niet met dingen en maken geen spullen stuk. 10. Samen huden we de klas en het schlplein netjes schn

16 Naam van de melder in het incident: Datum van de melding van het incident: Gegevens ver het incident Datum waarp het incident plaatsvnd: Tijdstip waarp het incident plaatsvnd: Naam betrkken medewerker(s): Naam betrkken leerling(en): Klas van de leerling(en): Incidentenregistratiefrmulier (hrt bij prtcl grensverschrijdend gedrag) Plaats van het incident: Aula Keuken Gang Klaslkaal Gymzaal Buiten p het schlplein/m de schl Anders, namelijk: Srt incident: Fysiek Verbaal Dreigen Vernielzucht Diefstal Anders, namelijk: Krte beschrijving van het incident: Afhandeling van het incident Het hierbven beschreven incident is besprken in het PMT p : De cntactpersn ver dit incident is: De vlgende pers(nen)/instantie(s) zijn ingelicht ver het incident: Schlleiding Leerkracht Vertruwenspersn Schlarts Ouders/verzrgers GG&GD/ambulance Plitie Brandweer Anders, namelijk:

17

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl schrsing en verwijdering van leerlingen Algemeen. Elke schl neemt in zijn schlgids een tekst p i.v.m. het schrsen en verwijderen van een leerling. In die tekst wrdt verwezen naar het prtcl p de website

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Protocol waarden, normen en gedrag inclusief time-out, schorsing en verwijdering. Schoolvereniging Gooilandschool te Bussum.

Protocol waarden, normen en gedrag inclusief time-out, schorsing en verwijdering. Schoolvereniging Gooilandschool te Bussum. Prtcl waarden, nrmen en gedrag inclusief time-ut, schrsing en verwijdering. Schlvereniging Gilandschl te Bussum. Inhudspgave Hfdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hfdstuk 2 Maatregelen bij het vertreden van de

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijnen voor leidinggevenden: 1. bij agressie... 2 2. bij (arbeids-) conflicten... 4 3. bij seksuele intimidatie... 7 4. bij pesten...

Richtlijnen voor leidinggevenden: 1. bij agressie... 2 2. bij (arbeids-) conflicten... 4 3. bij seksuele intimidatie... 7 4. bij pesten... Richtlijnen vr leidinggevenden: 1. bij agressie... 2 2. bij (arbeids-) cnflicten... 4 3. bij seksuele intimidatie... 7 4. bij pesten... 9 Richtlijnen vr medewerkers, cllega s en melders: 5. he te handelen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE Interne referentie OHB: Prcesverantwrdelijke: pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 Hfdstuk 1 Wie zijn wij bij BSO t Melkhuisje BSO het Melkhuisje is vr kinderen van 7 t/m 12 jaar. De BSO bestaat uit 3 stamgrepen:

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen Prcedures rnd ngewenst gedrag binnen de prvincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscmmissie 3. Vertruwenspersnen 1. Hulp van buiten Werknemers kunnen k hulp van buiten de rganisatie inrepen. Veelal

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie