Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran"

Transcriptie

1 Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0

2 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?... 7 He werkt de schl aan sciaal emtinele ntwikkeling?... 8 Op welke wijze gaat de schl m met cyberpesten? He werkt het prtcl schrsing / verwijdering?

3 Pestprtcl ICBS De Trimaran Het pestprtcl Pesten een belangrijk aandachtspunt. Vr pestprblemen zijn geen kant en klare plssingen. Ieder geval van pesten heeft een andere rzaak en heeft een eigen aanpak ndig. Eén ding staat vrp: pesten wrdt niet getlereerd bij ns p schl! Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrkkenen te nemen: degene die pest, degene die gepest wrdt en degene die erbij staan. Wij vinden het p schl belangrijk dat aan alle betrkkenen aandacht wrdt besteed. Daarbij met ged gekeken wrden naar de rzaak van het prbleem. Er wrdt zveel mgelijk plssingsgericht gesprken met de kinderen. Kinderen die gepest wrden prberen we p schl weerbaar te maken. Sms gebeurt pesten buiten de schl. Tch heeft de schl er veel last van. Het ruziën en pesten gaat p schl dr. Schlresultaten lijden ernder. Er ntstaat een nveilig klimaat. Kinderen kunnen minder ged leren. Pesten heeft effect p het schlklimaat. 2

4 Pestprtcl ICBS De Trimaran Wat is pesten Er is een verschil tussen plagen en pesten. Daarnaast is er een verschil tussen traditineel pesten en cyberpesten. Wat is plagen? Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spntaan, het duurt niet lang en is nregelmatig. Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar; er is geen machtsverhuding. De rllen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt znder kwade bijbedelingen en is daarm vaak leuk, plezierig en grappig. Bij plagen lpt de geplaagde geen blijvende psychische en/f fysieke schade p en is in staat zich te verweren. i Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk en langdurig bltstaat aan negatieve handelingen verricht dr één f meerdere persnen' 1 Bij pesten is het ene kind sterker en het andere kind zwakker. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Vaak gebeurt pesten niet één keer, maar is het gepeste kind steeds weer de kls. Het sterkere kind; de pester, heeft een grtere mnd en anderen kijken tegen hem f haar p. De pestkp heeft geen psitieve bedelingen; wil pijn den, vernielen f kwetsen. Het gepeste kind velt zich eenzaam en verdrietig, hij f zij is nzeker en bang. ii Wat is cyberpesten Cyberpesten is pesten dr middel van digitale middelen en sciale media. Men kan iemand p verschillende manieren gaan cyberpesten. Het gaat m kwetsende f bedreigende teksten bijvrbeeld via chatprgramma's als MSN f Hyves. Men kan k beledigende ft's, vide's f persnlijke gegevens van het slachtffer p het internet f p sciaalnetwerksites plaatsen (cyberbaiting) zals Facebk en Twitter. Dan is er sprake van cyberstalking, waarbij één f meerdere daders delbewust een slachtffer lastig blijft vallen en er kan p fra en vrij bewerkbare pagina s, bijvrbeeld Wikipedia, beledigende f bedreigende infrmatie geplaatst wrden. 1 APS, Expertisecentrum pesten, Utrecht

5 Pestprtcl ICBS De Trimaran Kenmerken van cyberpesten: Cyberpesten gebeurt vaak anniem. De daders velen zich veilig, ngenaakbaar en nherkenbaar, waardr ze weinig terughudend zijn. Cyberpesten kan ernstiger zijn dan traditineel pesten, mdat dader en slachtffer niet in direct cntact met elkaar staan, maar enkel via de cmputer verbnden zijn. Ok wrden hierdr grenzen verlegd en gaat de dader verder. De dader velt zich niet geremd, waardr meerdere mensen het te weten kmen. Niet enkel fysiek f sciaal dminante persnen den aan cyberpesten. Dr zijn kennis ver het internet velt de dader zich vaak machtiger dan het slachtffer en denkt dan 'veilig achter de cmputer' te handelen. Het slachtffer velt zich nveiliger dan bij gewn pesten want hij is nergens vrij; niet p het werk, schl f thuis. De impact van cyberpesten kan grter zijn dan bij traditineel pesten, want er zijn veel meer teschuwers dr het medium internet. Cyberpesten is niet terug te draaien vaak blijven de gegevens p internet bestaan, zdat het slachtffer er jaren nadien ng mee gecnfrnteerd kan wrden. 4

6 Pestprtcl ICBS De Trimaran Wat is de vijfsprenaanpak De aanpak van de schl is gericht p de verschillende partijen die betrkken zijn bij pesten: het gepeste kind, de pester, de klasgenten de uders, en de schl. Het kind dat gepest wrdt De schl besteedt veel aandacht aan het kind dat gepest wrdt. De schl det dat p de vlgende wijze: Naar het kind luisteren en zijn prbleem serieus nemen. Met het kind verleggen ver mgelijke plssingen. Samen met het kind werken aan plssingen. Zndig zrgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvrbeeld een sciale vaardigheidstraining m weerbaar te wrden. Zrgen vr fllw-up gesprekken. Ouders infrmeren. Het kind dat pest De schl besteed veel aandacht aan de pester. De schl det hierbij veel meer dan het verbinden van cnsequenties aan het gedrag van deze leerling f grep leerlingen. Dat det de schl p de vlgende wijze: Met het kind bespreken wat pesten vr een ander betekent. Het kind helpen m p een psitieve manier relaties te nderhuden met andere kinderen. Het kind helpen m zich aan regels en afspraken te huden. Zrgen dat het kind zich veilig velt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat den m het pesten te stppen. Stel grenzen en verbind daar cnsequenties aan. Zrgen vr fllw-up gesprekken. Ouders infrmeren. De middengrep (de rest van de grep) betrekken bij de plssingen van het pestprbleem De middengrep is een belangrijke grep bij het plssen van een pestprbleem. Op schl wrdt er p deze wijze mee gewerkt: Met de grep praten ver pesten en ver hun eigen rl daarbij. Met de kinderen verleggen ver mgelijke plssingen en ver wat ze zelf kunnen bijdragen aan die plssingen. Samen met de kinderen werken aan plssingen, waarbij ze zelf een actieve rl spelen. De uders van het gepeste en van het pestende kind De schl vindt het belangrijk dat de schl en de uders samen werken aan het plssen van een pestprbleem. De schl det dat p de vlgende wijze: Ouders die zich zrgen maken ver pesten serieus nemen. 5

7 Pestprtcl ICBS De Trimaran Ouders p de hgte huden van pestsituaties. Infrmatie en advies geven ver pesten en de manieren waarp pesten kan wrden aangepakt. In samenwerking tussen schl en uders het pestprbleem aanpakken. Zwel p schl als vanuit de thuissituatie. Zndig uders drverwijzen naar deskundige ndersteuning. De schl verwacht van de uders: Ouders bespreken met hun kind lastige situaties. Ouders benemen hierbij het gedrag (en richt het niet p het kind zelf.) Ouders beperken zich het tt het incident dat nu speelt. Ouders stimuleren het vier-stappenplan, dat de weerbaarheid vergrt. In en rnd de schl spreekt de leerkracht kinderen aan. We vragen uders dit niet zelf te den. Ouders prberen cnflicten die ntstaan zijn in de thuissituatie p te lssen vrdat het kind naar schl gaat. De schl (leerkrachten) De leerlingen en de uders kunnen het vlgende van de schl verwachten: De schl zrgt dat de directie en de leerkrachten vldende infrmatie hebben ver pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de eigen grep en de eigen schl. De schl neemt stelling tegen het pesten. De schl brengt huidige situatie rnd pestbeleid in kaart. Zij den dit met behulp van de het instrument Kwaliteit in Kaart (schlklimaat) De leerkrachten zrgen ervr dat de schl een veilige plek is m te leren. Agressie wrdt niet getlereerd. De schl werkt aan een ged beleid rnd pesten en veiligheid van leerlingen waar de hele schl bij betrkken is. Zij huden het pestprtcl actueel. Kinderen wrden aangesprken p hun gedrag p schl: psitief gedrag wrdt geprezen, kinderen wrden aangesprken p negatief gedrag. Cnflicten wrden uitgesprken met behulp van de zeven guden regels, welke zichtbaar zijn in de grep. De kinderen wrdt geleerd cnflicten te benaderen met het vier-stappen-plan. Tijdens de lessen wrdt aandacht besteed aan de sciale cmpetenties van leerlingen dr: - Het gebruik van het leerling vlgsysteem sciale ntwikkeling (Scl) - De lessen levensbeschuwing - Lessen uit de prject map Kinderen en hun sciale talenten 6

8 Pestprtcl ICBS De Trimaran He vlgt de schl de sciale emtinele ntwikkeling? Vr alle leerlingen wrdt ieder najaar (kt) en ieder vrjaar (maart) een vlgmdel sciaal emtinele ntwikkeling ingevuld. De schl gebruikt hiervr de het digitale prgramma Scl. De Sciale Cmpetentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvlgsysteem vr sciale cmpetentie. Het SCOLpakket bestaat uit een sftwareprgramma, ndersteund dr een gebruikershandleiding en een inhudelijke handleiding. De SCOL PO heeft nlangs een psitieve berdeling gekregen van de Cmmissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Dit betekent dat het meetinstrument SCOL vr Primair Onderwijs valide en betruwbaar is en vldet aan alle kwaliteitseisen die de COTAN vrpstelt. Met de SCOL-scres brengt de schl de sciale cmpetentie van uw leerlingen systematisch in kaart. Daarm gebruikt u de SCOL wanneer u: de ntwikkeling van sciale cmpetenties p klassen- f p schlniveau planmatig wilt aanpakken; met de uitkmsten van de SCOL-scres uw nderwijs inhudelijk vrm wilt geven; leerlingen, die extra ndersteuning ndig hebben, snel p het spr wilt zijn. Als er uit de scres aandachtspunten naar vren kmen, maakt de schl gebruik van de lessen uit Kinderen en hun sciale talenten. Deze lessen zijn cmpetentiegericht en kunnen vr specifieke aandachtspunten wrden ingezet, zwel p individueel niveau alswel p grepsniveau. 7

9 Pestprtcl ICBS De Trimaran He werkt de schl aan sciaal emtinele ntwikkeling? De schl kppelt de thema s en de lessen van de methde levensbeschuwing (Hemel en aarde) aan een van de nderwerpen van de psters van de stichting tegen zinls geweld. De leerkrachten plannen de inhuden in teamverband. Deze methde sluit aan bij de kerndelen vr sciaal emtinele ntwikkeling. Alle aspecten van dit vakgebied meten in de methde aan bd kmen. De daarbij behrende vaardigheden meten p een structurele manier getraind wrden. Bij iedere peride staan twee vaardigheden centraal. Deze vlledige werkwijze is beschreven in het stappenplan met het lieveheersbeestje p stap. Er wrdt gewerkt aan de vlgende vaardigheden: SFEER: Ik kan een bijdrage leveren aan een psitieve sfeer in de grep: Ik ben eerlijk Ik geef cmplimenten aan anderen Ik deel Ik km vr anderen p Ik ben dankbaar Ik verwnder mezelf Ik ben sprtief ZELFVERTROUWEN: Ik weet waar ik ged in ben en ik durf dit te laten zien: Ik kan mezelf presenteren Ik besef dat ik futen mag maken Ik ben trts p mezelf Ik mag mezelf zijn (dus k anders dan de rest) KIEZEN: Ik kan en mag kiezen Ik mag keuzes maken die afwijken van anderen Ik kan mgaan met grepsdruk Ik durf k nee te zeggen Ik accepteer keuzes van anderen Ik ken de gevaren van verslavingen 8

10 Pestprtcl ICBS De Trimaran WEERBAARHEID: Ik kan mgaan met bsheid en ik kan ruzies znder geweld plssen Ik kan het vierstappenplan hanteren Ik zeg dat ik iets niet wil Ik zeg heel duidelijk dat ik iets niet wil Ik waarschuw (bijv: als je nu niet stpt ga ik naar de juf ) Ik ver mijn waarschuwing uit Ik kan anderen een nieuwe kans geven Ik zek zelf naar plssingen Ik weet he ik mijn bsheid vr kan zijn. GEVOEL: Ik hu rekening met de gevelens van mezelf en anderen Ik herken verschillende gevelens: vreugde, verdriet, blijheid, bsheid, angst, enz. Ik kan naar anderen actief luisteren Ik kan iemand steunen Ik kan met iemand verleggen Ik kan gede vragen stellen aan iemand ANDERS ZIJN: Ik mag anders zijn Ik kan mgaan met verschillen in cultuur Ik weet diverse symblen betekenen uit diverse culturen Ik ken verschillende tradities van diverse culturen Ik heb kennis van verschillende geestelijke strmingen Ik kan mgaan met verschillen in uiterlijk Ik kan mgaan met verschillen in kleding Ik kan mgaan met verschillen van karakter Wat zijn de zeven guden afspraken? We creëren een veilige leermgeving dr met de kinderen na te denken ver he je p respectvlle wijze met elkaar kunt mgaan. Om dit te bereiken zijn er verschillende regels en afspraken: vr het gedrag p het schlplein, in de schl en in de grepen. De schl heeft de afspraken samengevat in de zeven guden afspraken. 9

11 Pestprtcl ICBS De Trimaran De zeven guden afspraken hangen zichtbaar in iedere grep, met ndersteuning van illustraties: Ik ben tegen alle vrmen van geweld Iedereen is even belangrijk Ik speel en werk samen, iedereen hrt erbij Ik ga zrgvuldig m met spullen van de schl f van iemand anders Ik nem iedereen bij zijn f haar eigen naam Als ik ruzie heb, de ik mijn best dit uit te praten Ik ga met een ander m, zals ik wil dat de ander met mij mgaat Wat is het vier-stappenplan? De leerlingen wrden p schl gestimuleerd m het vier stappenplan te te passen in vervelende en cnflictsituaties. Met het vier-stappenplan helpt leerlingen in een lastige situatie zelf naar plssingen te zeken. Het vier-stappenplan kmt uit de training rts en water Het vier stappenplan werkt als vlgt: 1. Zeg dat je iets niet wilt: Ik wil niet dat je achter mij aan zit! 2. Zeg met luide stem ngmaals dat je iets niet wilt: Ik zeg tch dat ik niet wil dat je achter mij aan zit! 3. Geef een waarschuwing. Bijvrbeeld: Als je er niet mee p hudt ga ik naar juf te! f Als je niet stp ga ik m hulp repen. 4. Ver de waarschuwing uit: Bijvrbeeld het kind gaat naar de leerkracht. Deze neemt actie. 10

12 Pestprtcl ICBS De Trimaran Op welke wijze gaat de schl m met cyberpesten? De schl ziet cyberpesten als een belangrijk nderdeel van het pestprbleem. De schl heeft zich m.b.v. Kpgrepbiblitheken verdiept in mediawijsheid. Hierbij wrden leerlingen en leerkrachten gewezen p de mgelijkheden en de gevaren van digitale middelen en sciale media. De schl werkt p de vlgende wijze preventief tegen cyberpesten: Leerlingen wrden bewust gemaakt van de gevaren p internet, de effecten van cyberpesten en de strafbare feiten. Er zijn heldere afspraken ver het gebruik van internet. Deze wrden met de leerlingen besprken. De schl kiest ervr m geen pagina s af te schermen. We kiezen vr een aanpak dat leerlingen hiertegen weerbaar gemaakt wrden en weten welke waarden en nrmen aanvaardbaar zijn. Leerlingen hebben een meldplicht. Op het mment dat een leerling p een pagina terecht kmt die niet wenselijk is, dan meld hij dit direct bij de leerkracht. De leerkrachten zijn mediawijs. Zij zijn geschld in mediawijsheid. De leerkrachten maken leerlingen mediawijs. De schl heeft hiervr delen gesteld per leerjaar. De leerkracht besteedt hierbij aandacht aan cyberpesten. Leerlingen wrden p de vlgende wijze gestimuleerd m cyberpesten tegen te gaan: Geef nit je wachtwrd en inlgnaam aan anderen. Zrg dat ze niet makkelijk te raden zijn. Dingen die je vr de webcam det, kunnen later p internet gezet wrden. Let daarm p met wat je det vr de cam, k als je denkt dat je vriend f vriendin dit nit zal den. Als je later ruzie krijgt, dan kan je vriend f vriendin de ft s en/f pnames p internet zetten en kan de hele schl het zien. Als je gepest wrdt dr mensen die je niet kent, vat het dan niet persnlijk p. Via internet schelden mensen makkelijker dan in het echte leven. Praat f chat erver als je gepest wrdt via je mbieltje. Je kunt k een ander nummer nemen en geef je nieuwe nummer dan alleen aan je vrienden. Neem de dreigementen van de ander niet altijd serieus: Ik weet waar je wnt, want ik ken je IPadres, ik kan je altijd achterhalen als je niet meewerkt.. Dat kan vaak helemaal niet, alleen de plitie kan je echte adres via je IP-adres achterhalen bij de prvider. 11

13 Pestprtcl ICBS De Trimaran He handelt de schl bij cyberpesten? Hiernder een beschrijving van een aantal situaties en p welke wijze de schl hierbij handelt. De schl gebruikt hierbij de infrmatie van het expertisecentrum pesten. (www.pestweb.nl) Situatie 1 Een bltft van een leerling is p het internet geplaatst: Luister naar de leerling. Tn begrip en verrdeel niet. Neem cntact met de uders p. Meld dit bij de cntactpersn f vertruwenspersn. Meld dit bij de prvider met verzek tt verwijdering van de ft. Zet juw prvider in dit adres: Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. Prbeer de dader te achterhalen. Ver maatregelen richting dader uit. Situatie 2 Een leerling wrdt steeds lastig gevallen (stalking): Leer de leerling assertief te zijn: nee zeggen, cntact afsluiten. De leerling niet laten ingaan p de stalker. Breng de uders p de hgte. Adviseer de uders en de leerling m bewijslast te verzamelen. Adviseer de uders aangifte bij de plitie te den. Situatie 3 Over een leerling wrdt gerddeld via MSN: Geef steun en luister naar de leerling. Adviseer de leerling berichten te bewaren en p te slaan. Prbeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtffer. Bespreek het met de leerkracht/vertruwenspersn. Spreek de pesters aan. Ver eventueel een klassengesprek. Neem cntact met de uders p. Prbeer de dader p te spren Sms is de identiteit van de dader te achterhalen dr uit te zeken van welke cmputer p schl het bericht is verznden. Je gebruikt daarvr de zgenaamde lgfiles van de schl-server (centrale cmputer). Vanzelfsprekend heb je daar wel (technische) ndersteuning van een ICT-cördinatr, systeembeheerder, en/f externe beheerder vr ndig. Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas p dat mment gebruik maakte van de cmputers. De stijl van het bericht en eventuele taalfuten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht k wrden gevnden dr in de klas te praten ver wat er is gebeurd. Sms is het niet mgelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders p dan het effect te minimaliseren. 12

14 Pestprtcl ICBS De Trimaran Dat kan het beste dr het slachtffer p het hart te drukken niet te reageren p haatmail f andere ngewenste berichten. Blkkeren van afzenders Smmige prgramma s hebben de mgelijkheid m specifieke afzenders te blkkeren. De schl verwijst indien ndzakelijk naar het expertisecentrum pesten (www.pestweb.nl) Op den duur lnt het wellicht de meite de leerling een nieuw mailadres te laten nemen.. We infrmeren de leerlingen dat ze altijd heel vrzichtig meten zijn met het drgeven van hun mailadres aan anderen. Cyberpesten is strafbaar Er zijn verschillende vrmen van cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Ok wanneer het slachtffer lichamelijk letsel f materiële schade is tegebracht, kan de plitie wrden ingeschakeld. Indien er nder schltijd f tegen leerkrachten van de schl strafbare feiten wrden gepleegd zal de schl aangifte den bij de plitie. De schl raadpleegt hiervr het expertisecentrum pesten (www.pestweb.nl) 13

15 Pestprtcl ICBS De Trimaran He werkt het prtcl schrsing en verwijdering? Het prtcl schrsing en verwijdering treedt in werking als er sprake is van ernstig ngewenst gedrag dr een leerling, waarbij psychisch en / f lichamelijk letsel aan derden is tegebracht, f indien hierte een ernstige bedreiging ntstaat. Er zijn in dat geval drie mgelijkheden: Een time ut In geval van een time ut wrdt de leerling vr de rest van de dag de tegang tt de schl ntzegd. Schrsing Bij een vlgend incident, f in een uitznderlijk geval dat het vrgevallen incident z ernstig is, kan wrden vergegaan tt een frmele schrsing. De schrsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hguit 2 maal wrden verlengd. Verwijdering Bij het zich meermalen vrden van een ernstig incident, dat ingrijpende gevlgen heeft vr de veiligheid en/f de nderwijskundige vrtgang van de schl, kan wrden vergegaan tt verwijdering. i APS, Expertisecentrum pesten, Utrecht ii APS, Expertisecentrum pesten, Utrecht

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Leren in een goede en veilige sfeer

Leren in een goede en veilige sfeer Leren in een goede en veilige sfeer Omgangsprotocol RKBS De Marinx 2014-2018 0 Inhoud Het omgangsprotocol... 2 Hoe werkt de school aan sociaal emotionele ontwikkeling?... 3 Hoe volgt de school de sociaal

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Omgangsprotocol 2014-2018

Omgangsprotocol 2014-2018 Omgangsprotocol 2014-2018 Versie 120514 Het omgangsprotocol De H. Henricusschool een katholieke basisschool en wil vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief en goed onderwijs bieden aan alle kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen (Anti) Pestprtcl R.K. basisschl St. Jzef Nieuw- Bergen Mei 2015 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. He werkt het (anti)pestprtcl 4 3. Plagen f Pesten? 4 4. Pedaggisch beleid 5 5. Pestbeleid

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12 Pestprtcl Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zuden den, det gij hun k alz Mattheüs 7 vers 12 Versie juni 2016 Pestprtcl NHB De Lelie Inhudspgave Inleiding... 3 Algemene infrmatie... 3 Wat is

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprotocol ICBS De Trimaran 0 Inhoudsopgave Het pestprotocol... 2 Verschil tussen pesten en plagen... 3 Wat is plagen?... 3 Wat is pesten?... 3 Wat is cyberpesten... 4 Wat is de vijfsporenaanpak... 5

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein Pestprotocol Basisschool Kerensheide Stein Schooljaar 2016-2017 1 THEORETISCHE VERANTWOORDING Doelstelling: Wij, leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Kerensheide, streven naar een pestvrije

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Omgangsprotocol Vredeveldschool

Omgangsprotocol Vredeveldschool Vredeveldschool Het omgangsprotocol De Vredeveldschool een katholieke basisschool en wil vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief en goed onderwijs bieden aan alle kinderen op school. Wij willen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Burgerschap op de Noord

Burgerschap op de Noord Burgerschap p de Nrd expertgrep burgerschap september 2014 Burgerschap p bs De Nrd De Nrd is een schl waar het kind centraal staat. In een warme sfeer, binnen een veilige setting wrden er betekenisvlle

Nadere informatie

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker).

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker). Bijlage Pestprotocol Wat is het? - Een protocol met uitleg, regels en afspraken die leiden tot een veilige schoolomgeving waarin pestgedrag wordt tegengegaan. Dit is belangrijk gezien gepest worden één

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum Z den wij dat! Gedragsprtcl Sint Walfridusschl Bedum 2015-2016 Inleiding Sfeer en cultuur zijn heel belangrijk vr nze Sint Walfridusschl. De wijze waarp leerkrachten met leerlingen mgaan, he leerlingen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt

Stap 4 Deel 2. 4.2.1 Controle willen houden over wat je denkt en voelt Stap 4 Deel 2 De rzaak van stress: de illusie dat we cntrle kunnen hebben als we maar geneg ns best den. 4.2.1 Cntrle willen huden ver wat je denkt en velt Je hebt al gelezen dat gedachten waar je in vastzit,

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Pesten op onze school: wat weten we er van?

Pesten op onze school: wat weten we er van? deel 2: hfdstuk 4 - Pesten p schl: wat weten we ervan? - 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken Hfdstuk 4 Pesten p nze schl: wat weten we er van? 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken. De praktijk tnt

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE Interne referentie OHB: Prcesverantwrdelijke: pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 Hfdstuk 1 Wie zijn wij bij BSO t Melkhuisje BSO het Melkhuisje is vr kinderen van 7 t/m 12 jaar. De BSO bestaat uit 3 stamgrepen:

Nadere informatie

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Pestprtcl basisschl t Getij 1.1 DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. - dr regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

TOP HOGER LAGER SPEL

TOP HOGER LAGER SPEL TOP HOGER LAGER SPEL Een thematraining is een training waarbij je aan de hand van spelvrmen en een grepsgesprek pesten bespreekbaar maakt binnen de grep. De TOP-campagne biedt drie actieve spellen aan

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden:

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

draaiboek pesten Algemeen Waarover gaat het: terminologie1

draaiboek pesten Algemeen Waarover gaat het: terminologie1 draaibek pesten Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Stap 5. Stap 5 Deel 1. 5.1.1 Zo word je flexibel om te kiezen voor jouw ACTies. Wat ga je doen?

Stap 5. Stap 5 Deel 1. 5.1.1 Zo word je flexibel om te kiezen voor jouw ACTies. Wat ga je doen? Stap 5. Wat ga je den? In dit deel tref je infrmatie waarmee je kunt leren bewust te kiezen vr juw acties. Bijvrbeeld he je kunt blijven kiezen vr reacties van jezelf die nu al werken, waar je tevreden

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie