HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning"

Transcriptie

1 HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Vesen en Zandvoort i.a.a. raad van de gemeente Haaremmermeer Rampbestrijding Datum 9 mei Ons kenmerk EG/VJ/HDK/BO 27-9 Contactpersoon mr. E. Groot Doorkiesnummer Bijage(n) ontwerp-jaarrekening Onderwerp aanbieding ontwerp-jaarrekening HDK Geachte raad, Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaade in artike 34 van de gemeenschappeijke regeing HupvereningsDienst Kennemerand (HDK), de jaarrekening van de HDK aan. Wij hebben de jaarrekening in onze vergadering van 7 mei j. vooropig vastgested en vernemen, avorens deze ter definitieve vaststeing aan te bieden aan het Agemeen Bestuur ( jui as.), gaarne uw reactie. Voor wat betreft de thans vooriggende jaarrekening merken wij het vogende op: De jaarrekening voor het jaar is opgested overeenkomstig de voorschriften van het Besuit Begroting en Verantwoording (BBV). De accountant heeft inmiddes een goedkeurende verkaring afgegeven. Het definitieve resutaat van de jaarrekening is dat het jaar is afgesoten met een voordeig sado van afgerond 249.,-. Dit resutaat is over de twee onderdeen van de organisatie as vogt te verkaren (x.): GGD V 6 RBK V 89 Voordeig expoitatieresutaat V 249 Het voordeig expoitatieresutaat vindt hoofdzakeijk zijn oorzaak in het feit dat de HDK in een eenmaige nabetaing van 494. vanuit de Brede Doeuitkering Bestrijding Rampen en Zware Ongevaen (Bdur) over de jaren 23- heeft ontvangen. Dit eenmaige bedrag is op basis van de vigerende comptabiiteitsvoorschriften in het resutaat over meegenomen (inkomsten dienen in hetzefde boekjaar waarin zij zijn ontvangen verantwoord te worden). Eén en ander impiceert dat het verzoek van het Agemeen Bestuur van 8 januari 27 (kenmerk EG/cn/DK/BO 27-9) aan de gemeenteraden om in te stemmen met de bestedingsvoorsteen voor de nabetaing Bdur (3 e begrotingswijziging ) si ooi

2 EG/vj/HDK/BO 27-9 niet overeenkomstig de comptabiiteitsvoorschriften is gedaan en derhave as niet verzonden kan worden beschouwd. Wij bieden u hiervoor onze verontschudigingen aan. Naast deze eenmaige meevaer zijn er ook een aanta tegenvaers geweest. Deze betreffen onder meer de kosten van de interim-directeur van de GGD ( 7) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( ). Daarnaast is er bij het onderdee opeidingen een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta opeidingen Bedrijfshupverening - BHV - (markttaak), waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Ook is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - te weten rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Er resteert nog een bedrag van ongeveer 3. aan overige nadeen. De resterende voor- en nadeen zijn binnen de begroting opgevangen. Voor een gedetaieerde toeichting wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening. Voorgested wordt het overschot over toe te voegen aan de agemene reserve van de HDK om van daaruit bestedingsvoorsteen aan het Agemeen Bestuur van de HDK te doen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de dekking van de kosten voor de HDK die voortvoeien uit het onangs - in het kader van het Project Territoriae Congruentie (invechting Haaremmermeer in de regio Kennemerand) - verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiigheid (IOOV) 'Numeting Kennemerand fase 2'. In dit rapport constateert de IOOV dat er in de regio Kennemerand op het gebied van de rampen- en crisisbestrijding sprake is van achterstaig onderhoud dat voor januari 28 (de datum van de overgang van Haaremmermeer naar Kennemerand) moet zijn weggewerkt. Daaraan zijn voor de HDK, de gemeenten en de poitie kosten verbonden. Andere bestedingsopties zijn: de kosten voor het upgraden van het aarmeringssysteem Communicator en de regionaisering van de brandweer. Voor de uiteindeijke besteding zuen nog nadere voorsteen worden gedaan. Toevoeging van het positieve expoitatieresutaat over aan de agemene reserve betekent dat niet conform de criteria inzake de maximae hoogte van de reserves zoas vastgeegd in de door het Agemeen Bestuur op 24 maart 2 vastgestede nota 'Weerstandsvermogen HDK' wordt gehanded. Wij zijn echter van mening dat dit met het presenteren van nadere bestedingsvoorsteen in 27 wordt gecorrigeerd. Wij verzoeken u uw reactie op de ontwerp-jaarrekening van de HDK vóór 4 jui as. aan ons kenbaar te maken. Hoogachtend, Het Dageijks Bestuur van de ^/HupvereningsDienst Kennemerand, /* de i^co-secretaris, d ing. A.F.M. Schippers MPA mr. Ï^.B. Scrjneiders

3 = ERNST &YOUNG Ernst & Young Accountants Aan: HupvereningsDienst Kennemerand te Haarem ACCOUNTANTSVERKLARING Verkaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening van HupvereningsDienst Kennemerand, bestaande uit de baans per 3 december en de programmarekening over met de toeichtingen, gecontroeerd. Verantwoordeijkheid van het Dageijks Bestuur Het Dageijks Bestuur van HupvereningsDienst Kennemerand is verantwoordeijk voor het opmaken van de jaarrekening, asmede voor het opsteen van het jaarversag, beide in overeenstemming met het Besuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordeijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowe de baten en asten as de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, asten en baansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wetteijke regeingen waaronder de gemeenschappeijke regeing. Deze verantwoordeijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem reevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowe de baten en asten as de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materiee beang as gevog van fraude of fouten bevat en voor de naeving van de reevante wet- en regegeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondsagen voor financiëe versaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redeijk zijn. Verantwoordeijkheid van de accountant Onze verantwoordeijkheid is het geven van een oordee over de jaarrekening op basis van onze controe, as bedoed in artike 23, tweede id van de Gemeentewet. Wij hebben onze controe verricht in overeenstemming met Nederands recht, waaronder het Besuit accountantscontroe provincies en gemeenten. Tevens hebben wij de aanwijzingen gevogd in het door het Agemeen Bestuur vastgestede controeprotoco, vastgested d.d. 4 december. Dienovereenkomstig zijn wij verpicht te vodoen aan de voor ons gedende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controe zodanig te pannen en uit te voeren dat een redeijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materiee beang bevat. Een controe omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controe-informatie over de bedragen en de toeichtingen in de jaarrekening.

4 =U ERNST &YOUNG Ernst & Young Accountants De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankeijk van de professionee oordeesvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeing van de risico's van afwijkingen van materiee beang as gevog van fraude of fouten. In die beoordeing neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowe de baten en asten as de activa en passiva, asmede het voor de naeving van de weten regegeving reevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doe hebben een oordee te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de HupvereningsDienst Kennemerand. Tevens omvat een controe onder meer een evauatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondsagen voor financiëe versaggeving, van de redeijkheid van schattingen die het Dageijks Bestuur van de HupvereningsDienst Kennemerand heeft gemaakt, en een evauatie van het agehee beed van de jaarrekening. De bij onze controe toegepaste goedkeuringstoerantie bedraagt voor fouten % en voor onzekerheden 3% van de totae asten. Deze goedkeuringstoerantie is door het Agemeen Bestuur bij besuit van 4 december vastgested. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controe-informatie vodoende en geschikt is as basis voor ons oordee. Oordee Naar ons oordee geeft de jaarrekening van HupvereningsDienst Kennemerand te Haarem een getrouw beed van de grootte en de samensteing van zowe de baten en asten over as van de activa en passiva per 3 december in overeenstemming met het Besuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordee dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en asten asmede de baansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wetteijke regeingen waaronder de gemeenschappeijke regeing. Op grond van de wetteijke verpichting ingevoge artike 23 id 3 onder d Gemeentewet meden wij dat het jaarversag, voor zover wij dat kunnen beoordeen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 7 mei 27 countants

5 HupvereningsDienst Kennemerand JAARREKENING HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND Haarem, 7 mei 27

6 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 2 JAARVERSLAG 4 2. Beeidsevauatie Risicoanayse en -management in 7 3 JAARREKENING 3. Grondsagen voor de jaarrekening.; *. 3.2 Jaarrekening op programmaniveau 3.3 Toeichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting Baans 4 3. Anayse en toeichting op de baans 4 BIJLAGEN 9 Bijage : Productieaantaen en andere kengetaen 9 Bijage 2: Jaarrekening op productniveau 2 Bijage 3: Overzicht gemeenteijke bijdrage 23 Bijage 4: Overzicht Staat B: Saariskosten en formatie 24 Bijage : Overzicht Staat C: geactiveerde investeringen op baansniveau 2 Bijage 6: Staat van restkredieten 33 Bijage 7: Overzicht staat D: Reserveringen en voorzieningen 34 Bijage 8a: Verantwoording i.h.k. van Singe Information en Singe Audit (SISA): overzicht 3 Bijage 8a: Verantwoording i.h.k. van Singe Information en Singe Audit (SISA): overzicht 3 Bijage 8b: Verantwoording in het kader van SISA op basis van het voedige format 36 Bijage 9: Accountantsverkaring 37 Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 2 van 37

7 VOORWOORD In de jaarrekening wordt conform de afspraak met het bestuur voor het eerst op programmaniveau verantwoording afgeegd. Dit houdt concreet in dat op de totaen van GGD, RBK, CPA en Projecten een toeichting wordt gegeven. In de tussentijdse rapportages is we een toeichting op productniveau gegeven. De jaarrekening heeft zodoende een andere opbouw gekregen. Gegevens op productniveau treft u in de bijagen aan. In is vee aandacht en energie gericht op de voorbereiding van de Territoriae Congruentie. Het kabinetsbesuit om de gemeente Haaremmermeer, incusief Schipho, onder te brengen bij de veiigheidsregio Kennemerand heeft gevogen voor de medkamer, de brandweer, de GHOR en de GGD. De regionaisering van de brandweer wordt eveneens voorbereid. Per november is Mw. Dr. Ineke van der Zande benoemd as directeur HDK, onderdee GGD, en as Regionaa Geneeskundig Functionaris. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 3 van 37

8 2 JAARVERSLAG 2. Beeidsevauatie In deze beeidsevauatie worden de financiëe resutaten in reatie gebracht met de inhoudeijke output. Geconstateerde afwijkingen worden toegeicht. Financiee gezien is goed veropen. Het boekjaar wordt afgesoten met een overschot van 249. (na de begrote onttrekking van 6. aan de egaisatiereserve Brandweerkazerne Zijweg 2). Ook zijn de afgesproken inhoudeijke resutaten en productieaantaen voor een groot dee bereikt. Hiervan is reeds separaat gerapporteerd in de tussentijdse rapportages. In is een incidentee voordee van 494. geboekt door de nabetaing van BDUR geden. Er zijn ook een aanta tegenvaers. Dit betreft de kosten van de interim-directeur van de GGD ( 7) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( ). In het kader van opeidingen is er een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta BHV-opeidingen (markttaak) waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Daarnaast is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - te weten rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Er resteert nog een bedrag van ongeveer 3. aan overige nadeen. De resterende voor- en nadeen worden binnen de begroting opgevangen. In is de ontwikkeing van de veiigheidsregio Kennemerand verder ter hand genomen. Versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie, de crisisbeheersing en de bestrijding van de effecten van de terroristische inbreuken op de openbare veiigheid vormen beangrijke onderwerpen. GGD afectieziektebestrij ding De minister van VWS heeft op basis van een andeijk traject versterking mfectieziektebestrijding besoten tot een extra impus. Zo is er bij het RIVM een andeijk centrum inf ectieziektebestrij ding opgericht en is aan de GGD'en gevraagd om de versterking op bovenregionaa niveau uit te werken. In Noord-Hoand en Fevoand maken de GGD'en gezamenijk samenwerkingsafspraken op de terreinen van de tubercuosebestrijding en de Seksuee Overdraagbare Aandoeningen. Uitgangspunt is dat de veiigheidsregio's de schaa zijn voor de basae taken (front office) en dat indien de kwaiteit dit vereist er bovenregionaa wordt samengewerkt. Jeugdgezondheidszorg In is de uitvoering van preventieve screeningen en onderzoeken gecontinueerd. Ook is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkeingen, zoas de ontwikkeing van Ouder en Kind Centra, zorgcoördinatie en de zorgsstructuur in en rond schoen. De samenwerking met de -4-jarigen jeugdgezondheidszorg maar ook met vee andere partners, zoas bureau Jeugdzorg staat hoog op de agenda. Naast het 'uniforme dee' van het basistakenpakket worden extra taken verricht voor het terugdringen van overgewicht en voor opvoedingsondersteuning ('pustaken'). Met de portefeuiehouders Voksgezondheid is intensief van gedachten gewissed over de uitvoering van het basistakenpakket in reatie tot de in de begroting opgenomen bereikcijfers. Bij de introductie van het basistakenpakket in 23 is met het bestuur afgesproken dat bij geijkbijvende middeen het bereik voor de drie wetteijke verpichte contactmomenten - nameijk in groep 2 en in groep 7 in het basisonderwijs asmede in kas 2 in het voortgezet onderwijs - op het bestaande niveau van respectieveijk 9%, 9% en 6% zou bijven. Omdat deze afspraak as onwenseijk wordt gezien is besoten een inhaasag te reaiseren. Deze is in schoojaar -27 uitgevoerd. Voor het programma in schoojaar 2- is de score nu respectieveijk 9%, 93% en 73%. Om ook in schoojaar -27 voor ae contactmomenten een bereik van ten minste 9% te kunnen reaiseren is de werkwijze gedurende schoojaar -27 aangepast. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 4 van 37

9 Door het congruentiebesuit za de gemeente Haaremmermeer haar GGD-taken gaan onderbrengen bij GGD Kennemerand. GGD Haaremmermeer voert de integrae jeugdgezondheidszorg (O tot 9 jaar) uit en wi dit behouden. Zij verwachten dat dit aeen kwaitatief verantwoord gecontinueerd kan worden as ook de andere gemeenten in Kennemerand deze taak integraa bij de GGD onderbrengen. Openbare Geesteijke Gezondheidszorg is het jaar waarin het Schakestation na een jaar te hebben proefgedraaid resutaten boekt. In de eerste paats moet er een goed inzicht ontstaan in de doegroep. Een doegroep die bestaat uit kwetsbare mensen die de regie over hun eigen even kwijt zijn. Veea zijn dit zorgmijders die op meerdere eefgebieden tegeijk probemen hebben. Daarnaast moet zichtbaar worden dat door de coördinatie van zorg vanuit het Schakestation de hup voor de ciënt verbetert. De coördinatie van zorg bestaat uit het toewijzen van een mentor die verantwoordeijk is voor de coördinatie van ae zorg voor deze ciënt. Regionae Brandweer Kennemerand (RBK) Geïntegreerde medkamer (MICK) Het Agemeen Bestuur van de HDK en het Regionae Coege van Poitie hebben in 24 besoten om te komen tot een geïntegreerde medkamer voor poitie, brandweer en ambuance: kortweg het MICK (Med- en Informatiecentrum Kennemerand). Daartoe is een projectstructuur opgericht waarin ae betrokken partijen participeren. In is er in ae opzichten gebouwd aan de nieuwe medkamer. Zo is er gestart met het bouwrijp maken van het terrein bij de Brandweer Haarem. Naar verwachting za in het 2 e kwartaa 27 besoten worden over de juridische vorm, het beheer en de rechtspositie van het personee van het MICK. De verwachting is dat begin mei 27 de eerste paa gesagen kan worden en dat het MICK medio 28 operationee is. Project Territoriae Congruentie (TC) Het kabinet heeft op 3 maart besoten de gemeente Haaremmermeer, incusief Schipho, voor wat betreft de brandweer en GHOR over.te heveen van de regio Amsterdam-Amsteand i.o. naar de regio Kennemerand. In oktober is een gezamenijk pan van aanpak opgested, waarin is aangegeven hoe de drie organisaties in onderinge afstemming invuing geven aan hun aandee in het gehee. De regio Amsterdam-Amsteand evert voornameijk kennis en ervaring, de gemeente Haaremmermeer toetst de kwaiteit en de regio Kennemerand is de ontvangende partij. Op verzoek van het ministerie van BZK wordt het geïntegreerde pan van aanpak bijgested. Het pan za opgedeed worden in 3 fasen: de voorbereidingsfase tot jui 27, de impementatiefase van jui tot 3 december 27 en de versterking van het veiigheidsniveau in het hee gebied na januari 28. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Op basis van het eind 24 vastgestede werkpan rampenbestrijding en crisisbeheersing is er een taakverdeing afgesproken tussen de deenemende gemeenten en de regionae brandweer. Het werkpan heeft ook geeid tot een andere organisatie van de afdeingen binnen de HDK. De rampenbestrijdingstaken worden nu binnen één mutidiscipinaire afdeing (het Veiigheidsbureau) uitgevoerd. Binnen deze afdeing zijn taken van de regionae brandweer, de geneeskundige hupverening bij ongevaen en rampen (GHOR) en van de Poitie ondergebracht. In is vee aandacht uitgaan naar de uitwerking van het in 2 vastgestede beheerspan, het evenementenbeeid, de panvorming en het opeiden en oefenen. Met name de 2 e heft van is vee tijd en aandacht besteed aan de territoriae congruentie en de daarmee samenhangende komst van de Haaremmermeer, incusief Schipho, naar onze regio. Regionae Brandweerzorg (RBZ) De afdeing regionae brandweerzorg verzorgt ae monodiscipinaire brandweertaken zoas het opeiden en examineren van het brandweerpersonee, het verzorgen van cursussen BedrijfsHupVerening (BHV) aan derden en het onderhouden en beheren van het regionae materiee. Tevens is deze afdeing verantwoordeijk voor de beheersing en uitvoering van ae regionae brandweerpiketregeingen. Medkamer Brandweer en Ambuancehupverening (MBA) De invoering van het nieuwe communicatiesysteem C2 en P2 is zo goed as votooid. Het jaar heeft ook in het teken gestaan van verdere impementatie van het Geïntegreerd Medkamer Systeem (GMS) in Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

10 combinatie met de Mobiee Dataterminas. Beide zaken eiden voor zowe de regionae as de okae Brandweer tot een veraging van de aanrijtijden waardoor eersteijnsuitrukvoertuigen sneer de paats van een caamiteit bereiken. As aatste is in de 2 e heft van vee aandacht besteed aan de komst van de Haaremmermeer, incusief Schipho, naar onze regio. Dit heeft verregaande consequenties voor de (wijze van) aarmering en de benodigde personee en technische capaciteit in de MBA. Weerstandsvermogen Bij besuit van 24 maart 2 heeft het Agemeen Bestuur van de Hupverenings Dienst Kennemerand de notitie Weerstandsvermogen HDK definitief vastgested. Financiering De HupvereningsDienst Kennemerand heeft een gezonde financiëe uitgangspositie omdat vee met eigen middeen gefinancierd wordt. Voor tijdeijke financieringstekorten (afwijkingen tussen binnenkomende gemeenteijke bijdragen en "reguiere" uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering) zijn in kortopende eningen afgesoten. Op korte termijn vinden beangrijke investeringen in bedrijfsmiddeen en voorinvesteringen in gebouwen (MICK en GGD) paats waarvoor met goedkeuring van het Agemeen Bestuur angopende eningen zijn afgesoten. Bedrij fs voering Afgeopen jaar heeft voor de ondersteunende afdeingen - Personeeszaken en Organisatie (P&O) en Controe en Financiën en Informatisering (C&F&I) - in het teken van de voortgang van de grootschaige projecten TC en MICK gestaan. Er is de nodige tijd en energie gestoken in de voorbereiding en begeeiding van de komst van de Haaremmermeer naar onze regio. De P&O heeft de vogende stap gezet in het doorvoeren van integraa personeesbeeid. Vee medewerkers beschikken inmiddes over een persoonijk jaarpan. De afdeing C&F&I heeft vee aandacht besteed aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de nodige tijd en energie gestoken in de verdere regionaisering van de Brandweer en de voorbereiding van het separaat aten veropen van processen en activiteiten die nu nog vaak (te vee) geïntegreerd met de gemeente Haarem veropen. As deze ontvechting verder tot stand komt wordt ook duideijk weke (overhead)kosten daarmee samenhangen en bij weke organisatie die dan behoren. Op het gebied van automatisering is de impementatie en operationaisering van zowe C2 as P2 verder doorgezet. Ook heeft het project van het Geografisch Informatie Systeem in combinatie met de Mobiee Datatermina verder gestate gekregen. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 6 van 37

11 2.2 Risicoanayse en -management in Risico is een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de reaisatie van de beeidsdoesteingen en/of het tot stand komen van producten en diensten. Het risicomanagement betekent dat een organisatie op een systematische wijze inzicht krijgt in de factoren die de reaisatie van de beeidsdoesteingen in de weg staan (risicoanayse) asmede een systematische afweging maakt inzake de sturing en beheersing van de risico's. Risicomanagement start bij het in kaart brengen van risico's zowe vanuit de zwakte van de interne organisatie as door externe bedreigingen. Vervogens wordt de kans ingeschat (incusief of deze situatie éénmaig of structuree is) en worén de mogeijke gevogen in kaart gebracht. Tot sot wordt de risicoeigenaar vastgested en wordt er aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. Het gehee wordt vastgeegd in de bestaande P&C-cycus. De kans wordt onderverdeed in Onwaarschijnijk; de aatste 2 jaar niet gebeurd Mogeijk; we eens gebeurd maar niet de aatste jaar Waarschijnijk; de aatste jaar minimaa één kcr gebeurd De gevogen worden financiee onderverdeed in: minder dan.,- tussen de.,-en,- meer dan,-. Er is een risicoanayse gemaakt ten behoeve van de productbegroting. In de oop van het jaar is deze anayse steeds geactuaiseerd. Dit evert voor de HDK het vogende beed op: Kans/gevogen Onwaarscüjnttjk (aatste 2 j aar niet gebeurd) MogeUjk (we gebeurd maar niet de aatste jaar) Waarschijnijk (aatste j aar we gebeurd) Kein (<.) Fraude/diefsta contant ged (HDK: AGZ en C&F) Oninbare debiteuren (ae afdeingen) Midde (.-f ) Grootschaige miieuvervuiing (GGD; AGZ) Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen (ae afdeingen) Bedorven vaccins (AGZ, JGZ) Ziekteverzuim>% (ae afdeingen) Instorten markttaken (GGD; AGZ; RB; bedrijfshupverening) Inzet GHOR: niet betaad door het Rijk ICT-uitva (Ae afdeingen) Afname van kanten bij de reizigersspreekuur door de toename van concurrentie Groot (> ) Brand in gebouwen (ae afdeingen) Caims patiënten (GGD: AGZ, JGZ, RBK:CPA) Afrekening MO/VB doeuitkering met VWS (HDK: B&O) Tot nu toe door BZK in bruikeen gegeven materiaa dat vervangen moet worden en waarvan de kosten niet meer door BZK gedekt worden. Grootschaige uitbraak infectieziekten (GGD; AGZ) Succesvoe projecten met tijdeijke financiering (HDK; B&O) Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding (RBK; ae afdeingen) C2 en GMS (RB; MBA) Project geïntegreerde medkamer (RBK; medkamer) Nieuwe huisvesting GGD Nieuw meerjaren investeringspan Meer BTW-heffing Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 7 van 37

12 De risicoanayse in de begroting heeft geeid tot een concusie dat er zeven risico's (risico's nummer t/m 7) zijn die actie vereisen in. In de oop van zijn er vier nieuwe risico's bijgekomen. Over a deze risico's wordt hier gerapporteerd. De stand van zaken ten aanzien van genomen maatregeen wordt onder toeichting per risico beschreven.. Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding; dit gedt met name voor de brandweer en in mindere mate voor de GHOR; de aatste jaren is er een grote hoeveeheid nieuwe wetgeving gekomen en momentee is de wet kwaiteitsbevordering aanstaande. A deze wetten eiden tot extra noodzakeijke activiteiten. In 24 is vee aandacht besteed aan de vertaing van a deze nieuwe rijksinitiatieven en is er vervogens een hedere taakverdeing tussen de HDK en de gemeenten gemaakt. Een en ander is vastgeegd in het werkpan dat in december 24 door het Agemeen Bestuur is,vastgested. Daarbij is afgesproken om in de budgettair neutrae ijn te kiezen. Probeemhouder: directeur brandweer. 2. ICT-uitva; dit probeem heeft zich een aanta maen voorgedaan; voora voor de bedrijfsvoering van de Medkamer, JGZ, AGZ en Financiën en Controe kan dit ingrijpende consequenties hebben (medewerkers die niet kunnen werken, spreekuren die niet gepand kunnen worden waarbij as dit te ang duurt er geen spreekuren kunnen paatsvinden, facturering die te aat geschiedt). In 2 en is er overeg gevoerd met de ICT-afdeing van de gemeente Haarem om te komen tot een dienstvereningsovereenkomst waarin duideijke afspraken staan over de verantwoordeijkheidsverdeing in dit soort uitvasituaties. In is er echter reatief weinig uitva op cruciae pekken geweest. De verwachting is dat de overeenkomst in 27 ondertekend kan worden. Verder wordt nagegaan of in de toekomst een eigen zefstandige ICT organisatie os van de gemeente Haarem moet worden opgebouwd. Hierbij wordt met name gedacht in het geva van verdere (centrae) huisvesting aan de Zijweg. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 3. Grootschaige infectieziekte uitbraak; deze situatie is vanuit de GGD nauweijks beïnvoedbaar. Op dit moment is er een reserve hiervoor gecreëerd. In 24 is aan de hand van een anayse van gevaen eders in Nederand een inschatting gemaakt over de gewenste hoogte van deze reserve. Dit onderwerp is vervogens meegenomen in de totae anayse van de hoogte van het weerstandsvermogen van de HDK. Probeemhouder: hoofd AGZ en directeur GGD. 4. Niet door het Rijk betaade GHOR-inzet; ervaringen eders (bijvoorbeed brand Schiphopaza) hebben aten zien dat een besuit tot opschaen waarvan achteraf bijkt dat dit niet betited is tot ramp eidt tot forse rekeningen voor de regio voor ambuance inzet. Deze bijken uiteindeijk door degene die opdracht tot opschaen heeft gegeven betaad te moeten worden. De vraag of deze rekening uiteindeijk bij de HDK, dan we bij de gemeente waarin de situatie zich heeft afgespeed, terechtkomt is nog niet aan de orde geweest. Dit onderwerp is in 24 meegenomen in de onder punt 3 genoemde anayse van het weerstandsvermogen. Probeemhouder: hoofd Veiigheidsbureau en directeur GGD.. Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen; hierbij bestaat het risico dat de subsidieverstrekker (een dee) van het verstrekte bedrag terug eist. Om dit te voorkomen is een goede projectbewaking noodzakeijk. Op dit moment gebeurt dit we maar nog niet op een uniforme wijze. Vanaf 24 wordt over projecten met een subsidie van 2.,- of meer apart in de managementrapportages gerapporteerd. Een inventarisatie van de huidige projecten evert het vogende beed op; - Medpunt extreme overast - Projecten Veiigheidsregio - Project Territoriae Congruentie - Extra subsidie BZK voor onderdeen MICK-project. Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en beide directeuren HDK. 6. Med- en Informatie Centrum Kennemerand (MICK); in het Agemeen Bestuur van maart 24 is het besuit genomen om samen met de poitie de geïntegreerde medkamer te gaan opzetten. Dit is een groot project met ta van compexe personee en technische vraagstukken. De projectbegroting is met de Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 8 van 37

13 meeste zorgvudigheid vastgested. As gevog van onvoorziene omstandigheden is de voorgenomen nieuwbouw voor het MICK nog niet van start gegaan. Inmiddes is de aanbesteding gereaiseerd en za het project naar verwachting in het 2 e kwartaa 28 worden afgewikked. De ontwikkeingen worden nauwgezet gevogd. Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en directeur Brandweer. 7. Nieuwe huisvesting voor de GGD; begin 29 za de GGD de vestiging aan de Westergracht moeten veraten. Er is een start gemaakt met onderzoek naar nieuwe huisvestigingsmogeijkheden en inmiddes is gekozen voor de ocatie Zijweg 2. Het uitgangspunt is budgettaire neutraiteit. Inmiddes is door de te verwachten (gedeeteijke) samenvoeging van de GGD Amsteande-de Meeranden en de HDK een nieuw optie ontstaan. In 27 za verder nagegaan worden weke huisvestingsoptie de beste resutaten opevert. Verder dient bezien te worden of in het kader van de regionaisering van de okae brandweerkorpsen extra huisvesting op een centrae pek in de regio gereaiseerd moet worden. Duideijk is we dat er ook eenmaige verhuiskosten zuen zijn. Over de voortgang za apart worden gerapporteerd. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 8. Vervanging van tot nu toe door BZK in bruikeen gegeven materiaa; bij het in 2 vastgestede meerjareninvesteringspan is er vanuit gegaan dat het materiaa dat door BZK in bruikeen is gegeven ook bij vervanging weer door BZK gefinancierd wordt. BZK heeft desgevraagd aangegeven hier nog geen zekerheid over te kunnen bieden. De verwachting is dat dit in de oop van 27 duideijk wordt. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 9. Verpaatsing schakekast automatisch brandmedinstaatie (BMI); in geva van nieuwbouw, verpaatsing of vervaen van brandweerkazernes moeten ook de aanwezige schakekasten van het automatische brandmedinstaaties in de betreffende gemeente worden verpaatst. Dit om de medingen van de BMI's in de gemeente te aten binnenkomen bij de MBA In de nabije toekomst worden een aanta kazernes gesoopt en/of vervangen. Dit za eiden tot nieuwe kosten voor het vervangen van de totae instaatie voor BMI's. De HDK bijkt verantwoordeijk te zijn voor deze kosten. Tot nu toe is hier in de HDK-begrotingen geen rekening mee gehouden. Probeemhouder: beide directeuren HDK. Afname van kanten reizigersspreekuur; ook in de gezondheidszorg is er steeds meer sprake van marktwerking. Een grote zorgverzekeraar (Achmea) heeft reizigersvaccinaties opgenomen in het facutatieve dee van de pois en heeft voor de uitvoering een contract afgesoten met de commerciëe partij. De Achmea verzekerden krijgen % vergoed wanneer ze bij deze commerciëe partij de vaccinaties aten verzorgen en 7% wanneer ze dit bij de GGD doen. Dit heeft geeid tot een afname van het aanta kanten bij de GGD. Deze daende ijn speet ook bij andere GGD'en. Om de openingstijden van de reizigersspreekuur te verruimen en om beter aan te suiten bij de vraag is met ingang van juni gestart met een avondspreekuur. De resutaten hiervan zuen medio 27 geanayseerd worden. Probeemhouder: afdeingshoofd AGZ en directeur GGD.. Meer BTW-heffing; door aanvuende eisen wordt ook de BTW-wetgeving steeds nadrukkeijker voor een aanta geeverde diensten van kracht. Doordat de HDK niet op ae taken de BTW kan doorschuiven naar de deenemende gemeenten eidt dit tot een kostenstijging. Het gaat hierbij met name om personee kosten die BTW-beast zijn. Ongeveer 6% van de kosten wordt via het BTW-compensatiefonds vergoed aan de deenemende gemeenten. Dit omdat de HDK deze decarabee BTW "doorschuift" naar de deenemende gemeenten. Inmiddes heeft het bestuur besoten dat ae extra BTW die door de gemeenten op deze wijze gecaimd kan worden aan de HDK vergoed wordt. Probeemhouder: beide directeuren HDK en controer HDK/SBA. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 9 van 37

14 3 JAARREKENING 3. Grondsagen voor de jaarrekening De jaarrekening is evenas de jaarrekening 2 opgested conform het BBV. De samensteing van de jaarrekening vindt paats op basis van een aanta grondsagen voor de waardering en de bepaing van het resutaat. Deze kunnen worden onderverdeed in drie categorieën a. agemene grondsagen b. waarderingsgrondsagen c. grondsagen voor resutaatbepaing Ad a. Agemene grondsagen Het toerekingsbeginse: de baten en asten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkeijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geeid. Het reaisatiebeginse: aeen gereaiseerde resutaten worden verantwoord. Het voorzichtigheidsbeginse: bij de toepassing van de grondsagen neemt men voorzichtigheid in acht. Ad b. Waarderingsgrondsagen Voor zover niet anders vermed zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt paats op grond van de tabe afschrijvingstermijnen, zoas de gemeente Haarem deze hanteert (raadsbesuit van 29 januari 992, nr. 7). Is een object daarin niet opgenomen, dan gedt de verwachte gemiddede evensduur van een soortgeijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt paats in het jaar vogend op de investering. De objectspecificatie, het veroop van de boekwaarden, gedurende het versagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen bijken uit de staat van geactiveerde investeringen. Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominae waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opsteen van de jaarrekening) bekende atente verpichtingen opgenomen, evenas verwachte veriezen en risico's voor zover de omvang hiervan redeijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominae waarde gewaardeerd In de jaarrekening zijn de vergeijkende cijfers over het boekjaar 2 opgenomen. Deze cijfers zijn onteent aan de vastgestede jaarrekening van de Hupverenings Dienst Kennemerand 2. Ad c. Grondsagen voor de resutaatbepaing Het boekjaar is afgesoten met een voordeig sado van Dit resutaat is over de drie koommen van de organisatie as vogt te verkaren: GGD 6 RBK CPA O Expoitatieresutaat Dit resutaat is incusief de reguiere en begrote onttrekking aan de bestemmingreserve Brandweerkazerne Zijweg 2. Het nadeige resutaat van de CPA (.88) in het boekjaar is onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De RAK dient ter dekking van de eventuee nadeige expoitatieresutaten van de CPA in de komende jaren. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

15 3.2 Jaarrekening op programmaniveau ae bedragen *. GGD Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 RBK Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 Projecten HDK Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 Directe personeeskosten Overige Bijdrage directe Indirecte Totaa Gemeenkosten kosten asten ten Resutaat Voordee Overige voor (V) of inkoms- Totaa bestem- nadee ten baten ming (N) V V N V N Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

16 3.3 Toeichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting GGD Binnen de GGD is door het management geanticipeerd op de wijzigende vraag van de kanten en de gevraagde productie. Om die reden is er geschoven met menskracht tussen producten. Daarnaast is er voor de ontstane vacatures adequaat menskracht ingehuurd. In de begroting waren er op diverse pekken taaksteingen opgenomen die in de meeste gevaen aan personeeskosten waren gereateerd. Vanuit de onderuitputting op saarissen ( 224.) en de extra inkomsten ( 36.) zijn de FPUafkoopsommen voor een tweeta medewerkers gefinancierd ( 6.), is extra inhuur ( 4) en bijstand vanuit de overhead gefinancierd ( 6). Tevens is eeu. aanta medewerkers direct doorbeast ( 97.) aan projecten die extra inkomsten genereerden. Daarnaast zijn extra overige goederen en diensten aangeschaft die doorbeast konden worden ( 6). De extra inkomsten betreffen met name de inzet Mobiee Teams ( 9.), opbrengsten voor Seksuee Overdraagbare Aandoeningen ( 39.), inkomsten vanuit de Medische Opvang Asiezoekers (MOA) ( 7), extra opbrengsten voor Hygiëne en Medische Miieukunde ( 3.) en opbrengsten voor Vangnet en Advies ( 36.). Per sado resuteert dit in een voordeig resutaat voor het GGD-onderdee van 6. RBK In is aan BDUR-bijdrage ontvangen, verantwoord en uitgegeven. Dit is incusief de nabetaing over de priode vanaf 23 ad De extra personeesasten (ongeveer 4) worden voor veroorzaakt door extra inzet binnen de medkamer CPA. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ritten zijn gemaakt dan begroot was. Voor het verwerken van deze ritten was extra menskracht nodig. Deze kosten worden overigens vergoed vanuit de daarmee samenhangende extra opbrengsten ( 3). Verder is binnen de Medkamer brandweerkundig gedeete extra eigen menskracht ( ) ingezet waardoor minder externe kosten ( 8) gemaakt zijn. Tevens is er bij het Veiigheidsbureau extra menskracht ( ) ingezet in het kader van het project Territoriae Congruentie. Deze kosten zijn doorbeast aan het project TC. De afwijkingen tussen overige directe kosten ( 6 voordee) en indirecte kosten ( nadee) worden voor het overgrote gedeete verkaard doordat een zo groot mogeijk gedeete van de werkeijke kosten direct ten aste van het product is geboekt. Bij de begrotingsopzet van zijn deze kosten via de ijnafdeing naar het product doorberekend. De hogere overige inkomsten ( 784.) worden veroorzaakt door extra Medkamer inkomsten ( 3), de gemede extra BDUR bijdrage van 494. en een bijdrage van de provincie ( 7). Tevens zijn de inkomsten vanuit opeiden en oefenen ager dan begroot was ( 6). Per sado resuteren bovenstaande feiten in een voordeig resutaat van het RBK-onderdee van 2. In de bestuursrapportage was a meding gemaakt van een verwachte overschrijding op de kostenpaats 'directie HDK' ( 7) omdat er een groot gedeete van het jaar een interim-directeur ingehuurd is geweest. Verdere tegenvaers waren een afrekening van rente rekening-courantvergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( nadee tussen de sector Faciitaire Dienst van de gemeente Haarem en de HDK). In het kader van opeidingen is er een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta BHV-opeidingen waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Daarnaast is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 2 van 37

17 Projecten H)K Het grote verschi bij de projecten wordt met name veroorzaakt doordat een aanta grote projecten een vee angere doorooptijd hebben dan was gepand. Grote verschien in inkomsten c.q. uitgaven in de oop van een jaar werken in de systematiek en rapportage echter dubbe. Voorbeed: de extra inkomsten in eenjaar worden aan het eind van eenjaar naar de baans geboekt en worden daarom op de projecten as kosten geboekt en gerapporteerd. In het nieuwe jaar wordt het bedrag dan weer van de baans afgeboekt en as opbrengst op het betreffende project geboekt. Vervogens kunnen daar dan weer de jaarijkse projectkosten van betaad worden. Ook worden de kosten en opbrengsten van het project Territoriae Congruentie hier op deze wijze verantwoord terwij de kosten en financiering (inkomsten van BZK) nog niet definitief afgestemd zijn. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door Territoriae Congruentie (,7 mijoen), de atere opevering en ingebruikname van het MICK (,8 mijoen), een interne doorbeasting binnen MICK-project (,3 mijoen) en de gedeeteijke afwikkeing van het C-2 project (,3 mijoen). Ae bovenstaande feiten eiden tot een voordeig resutaat van 249. voor de HDK in. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 3 van 37

18 3.4 Baans ***m*»**m ' \.;'";''. ; Vaste activa 3/2/ Sector Baans 3/2/6 Sector Baans Eigen vermogen 3/2/ Sector Baans 3/2/6 Sector Baans Agemene reserve Materiëe vaste activa Egaisatiereserves 2 2 Materiëe vaste activa met economisch nut Bedrijfsgebouwen Vervoermiddeen Machines, apparaten en instaaties Overig Totaa :«isteacfi va >;*< Financiëe vaste activa Bijdrage activa eigendom derden Effecten , & Bestemmingsreserve Zijweg Overige bestemmingsreserves Sado Jaarrekening 3J33I,, T ** *****"***<' ,&«K JE fi4k SSIS r«*it«n*«ft* '- - i - -,4** 4.S73 Voorzieningen Lopende verpichtingen Toekomstige verpichtingen Vottende activa t^8s(vöoit^ebiaae«, ''= ^ 2,2 ^ *iött *-<»o Gereedproduct en handesgoederen Langopende schuden Vorderingen Overige angopende schuden 3. Vorderingen op openbare ichamen Rekening courant niet financiëe insteingen Overige vorderingen jitzeöingënfëtieyp.qqptijsmfr rransitoria overig OvertapêRctB apiya, ' '. ^üde paydetertftv: Totaa vottende activa p^ ^j8.jïï^ü ii - i -/^iii., ;,-;;.,.,.f,,^-;,,;.,.,,; '-^i' JK ' f42 MM '" fi $ ö8ij '"' Kortopende schuden Rekening courant niet financiëe instei.296 Nog in tarieven te verrekenen CPA ' 'x Transitoria overig, 3.7$ Overige schuden <<<*«* Totaa vottende passfwa ' 9.6 _ ^ Jj7fe 7- : '*, ' r**» ïdüüi.raéèi^fei,.;,-., '...;'..;.. ' '4'.....;4S^ *4 'ifm^i Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 4 van 37

19 3. Anayse en toeichting op de baans De financiëe administratie van HupvereningsDienst Kennemerand wordt gevoerd op het boekhoudpakket "GFS One-Word". Het pakket is eigendom van de gemeente Haarem. De Hupvereningsdienst Kennemerand voert binnen dit systeem een zefstandige administratie. Het jaar 2 heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van het boekhoudpakket en verdergaande professionaisering van de financiëe administratie. ACTIVA A. Vaste activa. Materiëe vaste activa Het veroop van de 'Materiëe vaste activa' is as vogt: onderdee Bedrijfsgebouwen Vervoermiddeen Machines,apparatuur+insta. Over.mat.vas.act. econ.nut Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde Financiëe vaste activa Het veroop van de 'Financiëe vaste activa' is as vogt: 2 Onderdee Brandweerkazerne Zijweg Effecten Totaa Boekwaarde Vermeerdering e Vermindering Afschrijving Boekwaarde Economisch eigendom Zyweg Ad.: Brandweerkazerne Zijweg Door de RBZMK is in de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijweg 2 te Haarem in 993 een bijdrage ineens verstrekt van In 996 heeft een afrekening paatsgevonden van de stichtingskosten. Het aandee van de RBZMK in de accommodatie is hierna bepaad op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de RBZMK een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijweg. Deze (gebruiks)bijdrage is gedekt uit de gevormde reserve van de voormaige BB-geden. De jaarijkse afschrijving ( ) wordt gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Totaa Effecten.7.97 Ad.2: Effecten De opgenomen effecten hebben betrekking op beegde geden in het 'BNG Euro Obigatiefonds -3'. Dit is een fiscaa transparant fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen beegt in vastrentende waarden uitgegeven door in EMU-idstaten gevestigde (semi-) overheidsinsteingen respectieveijk eerstekas debiteuren uit de financiëe sector uidend in euro of de nationae vauta van de EMU-anden. Het aanta participaties bedraagt per 3 december 78,43. Deename aan het fonds dient de goedkeuring te krijgen van ae participanten. Bij het afstoten van de participatie gedt een opzegtermijn van één maand. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

20 B. Vottende activa 3. Vorderingen op korte termijn 3. Vorderingen op openbare ichamen Deze vordering is as vogt opgebouwd: -.62 Kr. Omschrijving Omzetbeasting BedragC Per Bedrag Per Rekening-courant niet financiëe insteingen De vordering is as vogt opgebouwd: Nr. Omschrijving Verrekening met faciitaire dienst Nog in tarieven CPA te verrekenen Bedrag Per Bedrag Per Totaa Overige vorderingen De vordering is as vogt opgebouwd: Nr Omschrijving Regiogemeenten ed. Dubieuze debiteuren Overige nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Bedrag Per Bedrag Per Totaa 3.4 Transitoria overig De vordering is as vogt opgebouwd: Nr. 2 3 Omschrijving Nog te ontvangen expoitatiebaten Nog te ontv. expoitatiebaten pubiek rechterijke ichamen Vooruitbetaade expoitatieasten Totaa Bedrag Per Bedrag Per Liquide middeen De sadi van de dagafschriften van de bank en kasbaden per 3 december, die periodiek geted worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de baans. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 6 van 37

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC JL* Rekenkamei OOST-NEDEHIAND Provinciale Statenvan Overijssel T.a.v. griffie, mevrouwr. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 2 juni 29 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC S, 3 JUN

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie