HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning"

Transcriptie

1 HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Vesen en Zandvoort i.a.a. raad van de gemeente Haaremmermeer Rampbestrijding Datum 9 mei Ons kenmerk EG/VJ/HDK/BO 27-9 Contactpersoon mr. E. Groot Doorkiesnummer Bijage(n) ontwerp-jaarrekening Onderwerp aanbieding ontwerp-jaarrekening HDK Geachte raad, Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaade in artike 34 van de gemeenschappeijke regeing HupvereningsDienst Kennemerand (HDK), de jaarrekening van de HDK aan. Wij hebben de jaarrekening in onze vergadering van 7 mei j. vooropig vastgested en vernemen, avorens deze ter definitieve vaststeing aan te bieden aan het Agemeen Bestuur ( jui as.), gaarne uw reactie. Voor wat betreft de thans vooriggende jaarrekening merken wij het vogende op: De jaarrekening voor het jaar is opgested overeenkomstig de voorschriften van het Besuit Begroting en Verantwoording (BBV). De accountant heeft inmiddes een goedkeurende verkaring afgegeven. Het definitieve resutaat van de jaarrekening is dat het jaar is afgesoten met een voordeig sado van afgerond 249.,-. Dit resutaat is over de twee onderdeen van de organisatie as vogt te verkaren (x.): GGD V 6 RBK V 89 Voordeig expoitatieresutaat V 249 Het voordeig expoitatieresutaat vindt hoofdzakeijk zijn oorzaak in het feit dat de HDK in een eenmaige nabetaing van 494. vanuit de Brede Doeuitkering Bestrijding Rampen en Zware Ongevaen (Bdur) over de jaren 23- heeft ontvangen. Dit eenmaige bedrag is op basis van de vigerende comptabiiteitsvoorschriften in het resutaat over meegenomen (inkomsten dienen in hetzefde boekjaar waarin zij zijn ontvangen verantwoord te worden). Eén en ander impiceert dat het verzoek van het Agemeen Bestuur van 8 januari 27 (kenmerk EG/cn/DK/BO 27-9) aan de gemeenteraden om in te stemmen met de bestedingsvoorsteen voor de nabetaing Bdur (3 e begrotingswijziging ) si ooi

2 EG/vj/HDK/BO 27-9 niet overeenkomstig de comptabiiteitsvoorschriften is gedaan en derhave as niet verzonden kan worden beschouwd. Wij bieden u hiervoor onze verontschudigingen aan. Naast deze eenmaige meevaer zijn er ook een aanta tegenvaers geweest. Deze betreffen onder meer de kosten van de interim-directeur van de GGD ( 7) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( ). Daarnaast is er bij het onderdee opeidingen een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta opeidingen Bedrijfshupverening - BHV - (markttaak), waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Ook is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - te weten rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Er resteert nog een bedrag van ongeveer 3. aan overige nadeen. De resterende voor- en nadeen zijn binnen de begroting opgevangen. Voor een gedetaieerde toeichting wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening. Voorgested wordt het overschot over toe te voegen aan de agemene reserve van de HDK om van daaruit bestedingsvoorsteen aan het Agemeen Bestuur van de HDK te doen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de dekking van de kosten voor de HDK die voortvoeien uit het onangs - in het kader van het Project Territoriae Congruentie (invechting Haaremmermeer in de regio Kennemerand) - verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiigheid (IOOV) 'Numeting Kennemerand fase 2'. In dit rapport constateert de IOOV dat er in de regio Kennemerand op het gebied van de rampen- en crisisbestrijding sprake is van achterstaig onderhoud dat voor januari 28 (de datum van de overgang van Haaremmermeer naar Kennemerand) moet zijn weggewerkt. Daaraan zijn voor de HDK, de gemeenten en de poitie kosten verbonden. Andere bestedingsopties zijn: de kosten voor het upgraden van het aarmeringssysteem Communicator en de regionaisering van de brandweer. Voor de uiteindeijke besteding zuen nog nadere voorsteen worden gedaan. Toevoeging van het positieve expoitatieresutaat over aan de agemene reserve betekent dat niet conform de criteria inzake de maximae hoogte van de reserves zoas vastgeegd in de door het Agemeen Bestuur op 24 maart 2 vastgestede nota 'Weerstandsvermogen HDK' wordt gehanded. Wij zijn echter van mening dat dit met het presenteren van nadere bestedingsvoorsteen in 27 wordt gecorrigeerd. Wij verzoeken u uw reactie op de ontwerp-jaarrekening van de HDK vóór 4 jui as. aan ons kenbaar te maken. Hoogachtend, Het Dageijks Bestuur van de ^/HupvereningsDienst Kennemerand, /* de i^co-secretaris, d ing. A.F.M. Schippers MPA mr. Ï^.B. Scrjneiders

3 = ERNST &YOUNG Ernst & Young Accountants Aan: HupvereningsDienst Kennemerand te Haarem ACCOUNTANTSVERKLARING Verkaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening van HupvereningsDienst Kennemerand, bestaande uit de baans per 3 december en de programmarekening over met de toeichtingen, gecontroeerd. Verantwoordeijkheid van het Dageijks Bestuur Het Dageijks Bestuur van HupvereningsDienst Kennemerand is verantwoordeijk voor het opmaken van de jaarrekening, asmede voor het opsteen van het jaarversag, beide in overeenstemming met het Besuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordeijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowe de baten en asten as de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, asten en baansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wetteijke regeingen waaronder de gemeenschappeijke regeing. Deze verantwoordeijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem reevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowe de baten en asten as de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materiee beang as gevog van fraude of fouten bevat en voor de naeving van de reevante wet- en regegeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondsagen voor financiëe versaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redeijk zijn. Verantwoordeijkheid van de accountant Onze verantwoordeijkheid is het geven van een oordee over de jaarrekening op basis van onze controe, as bedoed in artike 23, tweede id van de Gemeentewet. Wij hebben onze controe verricht in overeenstemming met Nederands recht, waaronder het Besuit accountantscontroe provincies en gemeenten. Tevens hebben wij de aanwijzingen gevogd in het door het Agemeen Bestuur vastgestede controeprotoco, vastgested d.d. 4 december. Dienovereenkomstig zijn wij verpicht te vodoen aan de voor ons gedende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controe zodanig te pannen en uit te voeren dat een redeijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materiee beang bevat. Een controe omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controe-informatie over de bedragen en de toeichtingen in de jaarrekening.

4 =U ERNST &YOUNG Ernst & Young Accountants De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankeijk van de professionee oordeesvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeing van de risico's van afwijkingen van materiee beang as gevog van fraude of fouten. In die beoordeing neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowe de baten en asten as de activa en passiva, asmede het voor de naeving van de weten regegeving reevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doe hebben een oordee te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de HupvereningsDienst Kennemerand. Tevens omvat een controe onder meer een evauatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondsagen voor financiëe versaggeving, van de redeijkheid van schattingen die het Dageijks Bestuur van de HupvereningsDienst Kennemerand heeft gemaakt, en een evauatie van het agehee beed van de jaarrekening. De bij onze controe toegepaste goedkeuringstoerantie bedraagt voor fouten % en voor onzekerheden 3% van de totae asten. Deze goedkeuringstoerantie is door het Agemeen Bestuur bij besuit van 4 december vastgested. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controe-informatie vodoende en geschikt is as basis voor ons oordee. Oordee Naar ons oordee geeft de jaarrekening van HupvereningsDienst Kennemerand te Haarem een getrouw beed van de grootte en de samensteing van zowe de baten en asten over as van de activa en passiva per 3 december in overeenstemming met het Besuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordee dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en asten asmede de baansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wetteijke regeingen waaronder de gemeenschappeijke regeing. Op grond van de wetteijke verpichting ingevoge artike 23 id 3 onder d Gemeentewet meden wij dat het jaarversag, voor zover wij dat kunnen beoordeen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 7 mei 27 countants

5 HupvereningsDienst Kennemerand JAARREKENING HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND Haarem, 7 mei 27

6 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 2 JAARVERSLAG 4 2. Beeidsevauatie Risicoanayse en -management in 7 3 JAARREKENING 3. Grondsagen voor de jaarrekening.; *. 3.2 Jaarrekening op programmaniveau 3.3 Toeichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting Baans 4 3. Anayse en toeichting op de baans 4 BIJLAGEN 9 Bijage : Productieaantaen en andere kengetaen 9 Bijage 2: Jaarrekening op productniveau 2 Bijage 3: Overzicht gemeenteijke bijdrage 23 Bijage 4: Overzicht Staat B: Saariskosten en formatie 24 Bijage : Overzicht Staat C: geactiveerde investeringen op baansniveau 2 Bijage 6: Staat van restkredieten 33 Bijage 7: Overzicht staat D: Reserveringen en voorzieningen 34 Bijage 8a: Verantwoording i.h.k. van Singe Information en Singe Audit (SISA): overzicht 3 Bijage 8a: Verantwoording i.h.k. van Singe Information en Singe Audit (SISA): overzicht 3 Bijage 8b: Verantwoording in het kader van SISA op basis van het voedige format 36 Bijage 9: Accountantsverkaring 37 Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 2 van 37

7 VOORWOORD In de jaarrekening wordt conform de afspraak met het bestuur voor het eerst op programmaniveau verantwoording afgeegd. Dit houdt concreet in dat op de totaen van GGD, RBK, CPA en Projecten een toeichting wordt gegeven. In de tussentijdse rapportages is we een toeichting op productniveau gegeven. De jaarrekening heeft zodoende een andere opbouw gekregen. Gegevens op productniveau treft u in de bijagen aan. In is vee aandacht en energie gericht op de voorbereiding van de Territoriae Congruentie. Het kabinetsbesuit om de gemeente Haaremmermeer, incusief Schipho, onder te brengen bij de veiigheidsregio Kennemerand heeft gevogen voor de medkamer, de brandweer, de GHOR en de GGD. De regionaisering van de brandweer wordt eveneens voorbereid. Per november is Mw. Dr. Ineke van der Zande benoemd as directeur HDK, onderdee GGD, en as Regionaa Geneeskundig Functionaris. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 3 van 37

8 2 JAARVERSLAG 2. Beeidsevauatie In deze beeidsevauatie worden de financiëe resutaten in reatie gebracht met de inhoudeijke output. Geconstateerde afwijkingen worden toegeicht. Financiee gezien is goed veropen. Het boekjaar wordt afgesoten met een overschot van 249. (na de begrote onttrekking van 6. aan de egaisatiereserve Brandweerkazerne Zijweg 2). Ook zijn de afgesproken inhoudeijke resutaten en productieaantaen voor een groot dee bereikt. Hiervan is reeds separaat gerapporteerd in de tussentijdse rapportages. In is een incidentee voordee van 494. geboekt door de nabetaing van BDUR geden. Er zijn ook een aanta tegenvaers. Dit betreft de kosten van de interim-directeur van de GGD ( 7) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( ). In het kader van opeidingen is er een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta BHV-opeidingen (markttaak) waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Daarnaast is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - te weten rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Er resteert nog een bedrag van ongeveer 3. aan overige nadeen. De resterende voor- en nadeen worden binnen de begroting opgevangen. In is de ontwikkeing van de veiigheidsregio Kennemerand verder ter hand genomen. Versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie, de crisisbeheersing en de bestrijding van de effecten van de terroristische inbreuken op de openbare veiigheid vormen beangrijke onderwerpen. GGD afectieziektebestrij ding De minister van VWS heeft op basis van een andeijk traject versterking mfectieziektebestrijding besoten tot een extra impus. Zo is er bij het RIVM een andeijk centrum inf ectieziektebestrij ding opgericht en is aan de GGD'en gevraagd om de versterking op bovenregionaa niveau uit te werken. In Noord-Hoand en Fevoand maken de GGD'en gezamenijk samenwerkingsafspraken op de terreinen van de tubercuosebestrijding en de Seksuee Overdraagbare Aandoeningen. Uitgangspunt is dat de veiigheidsregio's de schaa zijn voor de basae taken (front office) en dat indien de kwaiteit dit vereist er bovenregionaa wordt samengewerkt. Jeugdgezondheidszorg In is de uitvoering van preventieve screeningen en onderzoeken gecontinueerd. Ook is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkeingen, zoas de ontwikkeing van Ouder en Kind Centra, zorgcoördinatie en de zorgsstructuur in en rond schoen. De samenwerking met de -4-jarigen jeugdgezondheidszorg maar ook met vee andere partners, zoas bureau Jeugdzorg staat hoog op de agenda. Naast het 'uniforme dee' van het basistakenpakket worden extra taken verricht voor het terugdringen van overgewicht en voor opvoedingsondersteuning ('pustaken'). Met de portefeuiehouders Voksgezondheid is intensief van gedachten gewissed over de uitvoering van het basistakenpakket in reatie tot de in de begroting opgenomen bereikcijfers. Bij de introductie van het basistakenpakket in 23 is met het bestuur afgesproken dat bij geijkbijvende middeen het bereik voor de drie wetteijke verpichte contactmomenten - nameijk in groep 2 en in groep 7 in het basisonderwijs asmede in kas 2 in het voortgezet onderwijs - op het bestaande niveau van respectieveijk 9%, 9% en 6% zou bijven. Omdat deze afspraak as onwenseijk wordt gezien is besoten een inhaasag te reaiseren. Deze is in schoojaar -27 uitgevoerd. Voor het programma in schoojaar 2- is de score nu respectieveijk 9%, 93% en 73%. Om ook in schoojaar -27 voor ae contactmomenten een bereik van ten minste 9% te kunnen reaiseren is de werkwijze gedurende schoojaar -27 aangepast. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 4 van 37

9 Door het congruentiebesuit za de gemeente Haaremmermeer haar GGD-taken gaan onderbrengen bij GGD Kennemerand. GGD Haaremmermeer voert de integrae jeugdgezondheidszorg (O tot 9 jaar) uit en wi dit behouden. Zij verwachten dat dit aeen kwaitatief verantwoord gecontinueerd kan worden as ook de andere gemeenten in Kennemerand deze taak integraa bij de GGD onderbrengen. Openbare Geesteijke Gezondheidszorg is het jaar waarin het Schakestation na een jaar te hebben proefgedraaid resutaten boekt. In de eerste paats moet er een goed inzicht ontstaan in de doegroep. Een doegroep die bestaat uit kwetsbare mensen die de regie over hun eigen even kwijt zijn. Veea zijn dit zorgmijders die op meerdere eefgebieden tegeijk probemen hebben. Daarnaast moet zichtbaar worden dat door de coördinatie van zorg vanuit het Schakestation de hup voor de ciënt verbetert. De coördinatie van zorg bestaat uit het toewijzen van een mentor die verantwoordeijk is voor de coördinatie van ae zorg voor deze ciënt. Regionae Brandweer Kennemerand (RBK) Geïntegreerde medkamer (MICK) Het Agemeen Bestuur van de HDK en het Regionae Coege van Poitie hebben in 24 besoten om te komen tot een geïntegreerde medkamer voor poitie, brandweer en ambuance: kortweg het MICK (Med- en Informatiecentrum Kennemerand). Daartoe is een projectstructuur opgericht waarin ae betrokken partijen participeren. In is er in ae opzichten gebouwd aan de nieuwe medkamer. Zo is er gestart met het bouwrijp maken van het terrein bij de Brandweer Haarem. Naar verwachting za in het 2 e kwartaa 27 besoten worden over de juridische vorm, het beheer en de rechtspositie van het personee van het MICK. De verwachting is dat begin mei 27 de eerste paa gesagen kan worden en dat het MICK medio 28 operationee is. Project Territoriae Congruentie (TC) Het kabinet heeft op 3 maart besoten de gemeente Haaremmermeer, incusief Schipho, voor wat betreft de brandweer en GHOR over.te heveen van de regio Amsterdam-Amsteand i.o. naar de regio Kennemerand. In oktober is een gezamenijk pan van aanpak opgested, waarin is aangegeven hoe de drie organisaties in onderinge afstemming invuing geven aan hun aandee in het gehee. De regio Amsterdam-Amsteand evert voornameijk kennis en ervaring, de gemeente Haaremmermeer toetst de kwaiteit en de regio Kennemerand is de ontvangende partij. Op verzoek van het ministerie van BZK wordt het geïntegreerde pan van aanpak bijgested. Het pan za opgedeed worden in 3 fasen: de voorbereidingsfase tot jui 27, de impementatiefase van jui tot 3 december 27 en de versterking van het veiigheidsniveau in het hee gebied na januari 28. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Op basis van het eind 24 vastgestede werkpan rampenbestrijding en crisisbeheersing is er een taakverdeing afgesproken tussen de deenemende gemeenten en de regionae brandweer. Het werkpan heeft ook geeid tot een andere organisatie van de afdeingen binnen de HDK. De rampenbestrijdingstaken worden nu binnen één mutidiscipinaire afdeing (het Veiigheidsbureau) uitgevoerd. Binnen deze afdeing zijn taken van de regionae brandweer, de geneeskundige hupverening bij ongevaen en rampen (GHOR) en van de Poitie ondergebracht. In is vee aandacht uitgaan naar de uitwerking van het in 2 vastgestede beheerspan, het evenementenbeeid, de panvorming en het opeiden en oefenen. Met name de 2 e heft van is vee tijd en aandacht besteed aan de territoriae congruentie en de daarmee samenhangende komst van de Haaremmermeer, incusief Schipho, naar onze regio. Regionae Brandweerzorg (RBZ) De afdeing regionae brandweerzorg verzorgt ae monodiscipinaire brandweertaken zoas het opeiden en examineren van het brandweerpersonee, het verzorgen van cursussen BedrijfsHupVerening (BHV) aan derden en het onderhouden en beheren van het regionae materiee. Tevens is deze afdeing verantwoordeijk voor de beheersing en uitvoering van ae regionae brandweerpiketregeingen. Medkamer Brandweer en Ambuancehupverening (MBA) De invoering van het nieuwe communicatiesysteem C2 en P2 is zo goed as votooid. Het jaar heeft ook in het teken gestaan van verdere impementatie van het Geïntegreerd Medkamer Systeem (GMS) in Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

10 combinatie met de Mobiee Dataterminas. Beide zaken eiden voor zowe de regionae as de okae Brandweer tot een veraging van de aanrijtijden waardoor eersteijnsuitrukvoertuigen sneer de paats van een caamiteit bereiken. As aatste is in de 2 e heft van vee aandacht besteed aan de komst van de Haaremmermeer, incusief Schipho, naar onze regio. Dit heeft verregaande consequenties voor de (wijze van) aarmering en de benodigde personee en technische capaciteit in de MBA. Weerstandsvermogen Bij besuit van 24 maart 2 heeft het Agemeen Bestuur van de Hupverenings Dienst Kennemerand de notitie Weerstandsvermogen HDK definitief vastgested. Financiering De HupvereningsDienst Kennemerand heeft een gezonde financiëe uitgangspositie omdat vee met eigen middeen gefinancierd wordt. Voor tijdeijke financieringstekorten (afwijkingen tussen binnenkomende gemeenteijke bijdragen en "reguiere" uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering) zijn in kortopende eningen afgesoten. Op korte termijn vinden beangrijke investeringen in bedrijfsmiddeen en voorinvesteringen in gebouwen (MICK en GGD) paats waarvoor met goedkeuring van het Agemeen Bestuur angopende eningen zijn afgesoten. Bedrij fs voering Afgeopen jaar heeft voor de ondersteunende afdeingen - Personeeszaken en Organisatie (P&O) en Controe en Financiën en Informatisering (C&F&I) - in het teken van de voortgang van de grootschaige projecten TC en MICK gestaan. Er is de nodige tijd en energie gestoken in de voorbereiding en begeeiding van de komst van de Haaremmermeer naar onze regio. De P&O heeft de vogende stap gezet in het doorvoeren van integraa personeesbeeid. Vee medewerkers beschikken inmiddes over een persoonijk jaarpan. De afdeing C&F&I heeft vee aandacht besteed aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de nodige tijd en energie gestoken in de verdere regionaisering van de Brandweer en de voorbereiding van het separaat aten veropen van processen en activiteiten die nu nog vaak (te vee) geïntegreerd met de gemeente Haarem veropen. As deze ontvechting verder tot stand komt wordt ook duideijk weke (overhead)kosten daarmee samenhangen en bij weke organisatie die dan behoren. Op het gebied van automatisering is de impementatie en operationaisering van zowe C2 as P2 verder doorgezet. Ook heeft het project van het Geografisch Informatie Systeem in combinatie met de Mobiee Datatermina verder gestate gekregen. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 6 van 37

11 2.2 Risicoanayse en -management in Risico is een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de reaisatie van de beeidsdoesteingen en/of het tot stand komen van producten en diensten. Het risicomanagement betekent dat een organisatie op een systematische wijze inzicht krijgt in de factoren die de reaisatie van de beeidsdoesteingen in de weg staan (risicoanayse) asmede een systematische afweging maakt inzake de sturing en beheersing van de risico's. Risicomanagement start bij het in kaart brengen van risico's zowe vanuit de zwakte van de interne organisatie as door externe bedreigingen. Vervogens wordt de kans ingeschat (incusief of deze situatie éénmaig of structuree is) en worén de mogeijke gevogen in kaart gebracht. Tot sot wordt de risicoeigenaar vastgested en wordt er aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. Het gehee wordt vastgeegd in de bestaande P&C-cycus. De kans wordt onderverdeed in Onwaarschijnijk; de aatste 2 jaar niet gebeurd Mogeijk; we eens gebeurd maar niet de aatste jaar Waarschijnijk; de aatste jaar minimaa één kcr gebeurd De gevogen worden financiee onderverdeed in: minder dan.,- tussen de.,-en,- meer dan,-. Er is een risicoanayse gemaakt ten behoeve van de productbegroting. In de oop van het jaar is deze anayse steeds geactuaiseerd. Dit evert voor de HDK het vogende beed op: Kans/gevogen Onwaarscüjnttjk (aatste 2 j aar niet gebeurd) MogeUjk (we gebeurd maar niet de aatste jaar) Waarschijnijk (aatste j aar we gebeurd) Kein (<.) Fraude/diefsta contant ged (HDK: AGZ en C&F) Oninbare debiteuren (ae afdeingen) Midde (.-f ) Grootschaige miieuvervuiing (GGD; AGZ) Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen (ae afdeingen) Bedorven vaccins (AGZ, JGZ) Ziekteverzuim>% (ae afdeingen) Instorten markttaken (GGD; AGZ; RB; bedrijfshupverening) Inzet GHOR: niet betaad door het Rijk ICT-uitva (Ae afdeingen) Afname van kanten bij de reizigersspreekuur door de toename van concurrentie Groot (> ) Brand in gebouwen (ae afdeingen) Caims patiënten (GGD: AGZ, JGZ, RBK:CPA) Afrekening MO/VB doeuitkering met VWS (HDK: B&O) Tot nu toe door BZK in bruikeen gegeven materiaa dat vervangen moet worden en waarvan de kosten niet meer door BZK gedekt worden. Grootschaige uitbraak infectieziekten (GGD; AGZ) Succesvoe projecten met tijdeijke financiering (HDK; B&O) Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding (RBK; ae afdeingen) C2 en GMS (RB; MBA) Project geïntegreerde medkamer (RBK; medkamer) Nieuwe huisvesting GGD Nieuw meerjaren investeringspan Meer BTW-heffing Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 7 van 37

12 De risicoanayse in de begroting heeft geeid tot een concusie dat er zeven risico's (risico's nummer t/m 7) zijn die actie vereisen in. In de oop van zijn er vier nieuwe risico's bijgekomen. Over a deze risico's wordt hier gerapporteerd. De stand van zaken ten aanzien van genomen maatregeen wordt onder toeichting per risico beschreven.. Nieuw andeijk beeid rampenbestrijding; dit gedt met name voor de brandweer en in mindere mate voor de GHOR; de aatste jaren is er een grote hoeveeheid nieuwe wetgeving gekomen en momentee is de wet kwaiteitsbevordering aanstaande. A deze wetten eiden tot extra noodzakeijke activiteiten. In 24 is vee aandacht besteed aan de vertaing van a deze nieuwe rijksinitiatieven en is er vervogens een hedere taakverdeing tussen de HDK en de gemeenten gemaakt. Een en ander is vastgeegd in het werkpan dat in december 24 door het Agemeen Bestuur is,vastgested. Daarbij is afgesproken om in de budgettair neutrae ijn te kiezen. Probeemhouder: directeur brandweer. 2. ICT-uitva; dit probeem heeft zich een aanta maen voorgedaan; voora voor de bedrijfsvoering van de Medkamer, JGZ, AGZ en Financiën en Controe kan dit ingrijpende consequenties hebben (medewerkers die niet kunnen werken, spreekuren die niet gepand kunnen worden waarbij as dit te ang duurt er geen spreekuren kunnen paatsvinden, facturering die te aat geschiedt). In 2 en is er overeg gevoerd met de ICT-afdeing van de gemeente Haarem om te komen tot een dienstvereningsovereenkomst waarin duideijke afspraken staan over de verantwoordeijkheidsverdeing in dit soort uitvasituaties. In is er echter reatief weinig uitva op cruciae pekken geweest. De verwachting is dat de overeenkomst in 27 ondertekend kan worden. Verder wordt nagegaan of in de toekomst een eigen zefstandige ICT organisatie os van de gemeente Haarem moet worden opgebouwd. Hierbij wordt met name gedacht in het geva van verdere (centrae) huisvesting aan de Zijweg. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 3. Grootschaige infectieziekte uitbraak; deze situatie is vanuit de GGD nauweijks beïnvoedbaar. Op dit moment is er een reserve hiervoor gecreëerd. In 24 is aan de hand van een anayse van gevaen eders in Nederand een inschatting gemaakt over de gewenste hoogte van deze reserve. Dit onderwerp is vervogens meegenomen in de totae anayse van de hoogte van het weerstandsvermogen van de HDK. Probeemhouder: hoofd AGZ en directeur GGD. 4. Niet door het Rijk betaade GHOR-inzet; ervaringen eders (bijvoorbeed brand Schiphopaza) hebben aten zien dat een besuit tot opschaen waarvan achteraf bijkt dat dit niet betited is tot ramp eidt tot forse rekeningen voor de regio voor ambuance inzet. Deze bijken uiteindeijk door degene die opdracht tot opschaen heeft gegeven betaad te moeten worden. De vraag of deze rekening uiteindeijk bij de HDK, dan we bij de gemeente waarin de situatie zich heeft afgespeed, terechtkomt is nog niet aan de orde geweest. Dit onderwerp is in 24 meegenomen in de onder punt 3 genoemde anayse van het weerstandsvermogen. Probeemhouder: hoofd Veiigheidsbureau en directeur GGD.. Extern gefinancierde projecten die niet tot resutaat komen; hierbij bestaat het risico dat de subsidieverstrekker (een dee) van het verstrekte bedrag terug eist. Om dit te voorkomen is een goede projectbewaking noodzakeijk. Op dit moment gebeurt dit we maar nog niet op een uniforme wijze. Vanaf 24 wordt over projecten met een subsidie van 2.,- of meer apart in de managementrapportages gerapporteerd. Een inventarisatie van de huidige projecten evert het vogende beed op; - Medpunt extreme overast - Projecten Veiigheidsregio - Project Territoriae Congruentie - Extra subsidie BZK voor onderdeen MICK-project. Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en beide directeuren HDK. 6. Med- en Informatie Centrum Kennemerand (MICK); in het Agemeen Bestuur van maart 24 is het besuit genomen om samen met de poitie de geïntegreerde medkamer te gaan opzetten. Dit is een groot project met ta van compexe personee en technische vraagstukken. De projectbegroting is met de Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 8 van 37

13 meeste zorgvudigheid vastgested. As gevog van onvoorziene omstandigheden is de voorgenomen nieuwbouw voor het MICK nog niet van start gegaan. Inmiddes is de aanbesteding gereaiseerd en za het project naar verwachting in het 2 e kwartaa 28 worden afgewikked. De ontwikkeingen worden nauwgezet gevogd. Probeemhouder: betrokken afdeingshoofd en directeur Brandweer. 7. Nieuwe huisvesting voor de GGD; begin 29 za de GGD de vestiging aan de Westergracht moeten veraten. Er is een start gemaakt met onderzoek naar nieuwe huisvestigingsmogeijkheden en inmiddes is gekozen voor de ocatie Zijweg 2. Het uitgangspunt is budgettaire neutraiteit. Inmiddes is door de te verwachten (gedeeteijke) samenvoeging van de GGD Amsteande-de Meeranden en de HDK een nieuw optie ontstaan. In 27 za verder nagegaan worden weke huisvestingsoptie de beste resutaten opevert. Verder dient bezien te worden of in het kader van de regionaisering van de okae brandweerkorpsen extra huisvesting op een centrae pek in de regio gereaiseerd moet worden. Duideijk is we dat er ook eenmaige verhuiskosten zuen zijn. Over de voortgang za apart worden gerapporteerd. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 8. Vervanging van tot nu toe door BZK in bruikeen gegeven materiaa; bij het in 2 vastgestede meerjareninvesteringspan is er vanuit gegaan dat het materiaa dat door BZK in bruikeen is gegeven ook bij vervanging weer door BZK gefinancierd wordt. BZK heeft desgevraagd aangegeven hier nog geen zekerheid over te kunnen bieden. De verwachting is dat dit in de oop van 27 duideijk wordt. Probeemhouder: beide directeuren HDK. 9. Verpaatsing schakekast automatisch brandmedinstaatie (BMI); in geva van nieuwbouw, verpaatsing of vervaen van brandweerkazernes moeten ook de aanwezige schakekasten van het automatische brandmedinstaaties in de betreffende gemeente worden verpaatst. Dit om de medingen van de BMI's in de gemeente te aten binnenkomen bij de MBA In de nabije toekomst worden een aanta kazernes gesoopt en/of vervangen. Dit za eiden tot nieuwe kosten voor het vervangen van de totae instaatie voor BMI's. De HDK bijkt verantwoordeijk te zijn voor deze kosten. Tot nu toe is hier in de HDK-begrotingen geen rekening mee gehouden. Probeemhouder: beide directeuren HDK. Afname van kanten reizigersspreekuur; ook in de gezondheidszorg is er steeds meer sprake van marktwerking. Een grote zorgverzekeraar (Achmea) heeft reizigersvaccinaties opgenomen in het facutatieve dee van de pois en heeft voor de uitvoering een contract afgesoten met de commerciëe partij. De Achmea verzekerden krijgen % vergoed wanneer ze bij deze commerciëe partij de vaccinaties aten verzorgen en 7% wanneer ze dit bij de GGD doen. Dit heeft geeid tot een afname van het aanta kanten bij de GGD. Deze daende ijn speet ook bij andere GGD'en. Om de openingstijden van de reizigersspreekuur te verruimen en om beter aan te suiten bij de vraag is met ingang van juni gestart met een avondspreekuur. De resutaten hiervan zuen medio 27 geanayseerd worden. Probeemhouder: afdeingshoofd AGZ en directeur GGD.. Meer BTW-heffing; door aanvuende eisen wordt ook de BTW-wetgeving steeds nadrukkeijker voor een aanta geeverde diensten van kracht. Doordat de HDK niet op ae taken de BTW kan doorschuiven naar de deenemende gemeenten eidt dit tot een kostenstijging. Het gaat hierbij met name om personee kosten die BTW-beast zijn. Ongeveer 6% van de kosten wordt via het BTW-compensatiefonds vergoed aan de deenemende gemeenten. Dit omdat de HDK deze decarabee BTW "doorschuift" naar de deenemende gemeenten. Inmiddes heeft het bestuur besoten dat ae extra BTW die door de gemeenten op deze wijze gecaimd kan worden aan de HDK vergoed wordt. Probeemhouder: beide directeuren HDK en controer HDK/SBA. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 9 van 37

14 3 JAARREKENING 3. Grondsagen voor de jaarrekening De jaarrekening is evenas de jaarrekening 2 opgested conform het BBV. De samensteing van de jaarrekening vindt paats op basis van een aanta grondsagen voor de waardering en de bepaing van het resutaat. Deze kunnen worden onderverdeed in drie categorieën a. agemene grondsagen b. waarderingsgrondsagen c. grondsagen voor resutaatbepaing Ad a. Agemene grondsagen Het toerekingsbeginse: de baten en asten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkeijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geeid. Het reaisatiebeginse: aeen gereaiseerde resutaten worden verantwoord. Het voorzichtigheidsbeginse: bij de toepassing van de grondsagen neemt men voorzichtigheid in acht. Ad b. Waarderingsgrondsagen Voor zover niet anders vermed zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt paats op grond van de tabe afschrijvingstermijnen, zoas de gemeente Haarem deze hanteert (raadsbesuit van 29 januari 992, nr. 7). Is een object daarin niet opgenomen, dan gedt de verwachte gemiddede evensduur van een soortgeijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt paats in het jaar vogend op de investering. De objectspecificatie, het veroop van de boekwaarden, gedurende het versagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen bijken uit de staat van geactiveerde investeringen. Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominae waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opsteen van de jaarrekening) bekende atente verpichtingen opgenomen, evenas verwachte veriezen en risico's voor zover de omvang hiervan redeijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominae waarde gewaardeerd In de jaarrekening zijn de vergeijkende cijfers over het boekjaar 2 opgenomen. Deze cijfers zijn onteent aan de vastgestede jaarrekening van de Hupverenings Dienst Kennemerand 2. Ad c. Grondsagen voor de resutaatbepaing Het boekjaar is afgesoten met een voordeig sado van Dit resutaat is over de drie koommen van de organisatie as vogt te verkaren: GGD 6 RBK CPA O Expoitatieresutaat Dit resutaat is incusief de reguiere en begrote onttrekking aan de bestemmingreserve Brandweerkazerne Zijweg 2. Het nadeige resutaat van de CPA (.88) in het boekjaar is onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De RAK dient ter dekking van de eventuee nadeige expoitatieresutaten van de CPA in de komende jaren. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

15 3.2 Jaarrekening op programmaniveau ae bedragen *. GGD Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 RBK Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 Projecten HDK Begroting Werkeijk Verschi Werkeijk 2 Directe personeeskosten Overige Bijdrage directe Indirecte Totaa Gemeenkosten kosten asten ten Resutaat Voordee Overige voor (V) of inkoms- Totaa bestem- nadee ten baten ming (N) V V N V N Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

16 3.3 Toeichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting GGD Binnen de GGD is door het management geanticipeerd op de wijzigende vraag van de kanten en de gevraagde productie. Om die reden is er geschoven met menskracht tussen producten. Daarnaast is er voor de ontstane vacatures adequaat menskracht ingehuurd. In de begroting waren er op diverse pekken taaksteingen opgenomen die in de meeste gevaen aan personeeskosten waren gereateerd. Vanuit de onderuitputting op saarissen ( 224.) en de extra inkomsten ( 36.) zijn de FPUafkoopsommen voor een tweeta medewerkers gefinancierd ( 6.), is extra inhuur ( 4) en bijstand vanuit de overhead gefinancierd ( 6). Tevens is eeu. aanta medewerkers direct doorbeast ( 97.) aan projecten die extra inkomsten genereerden. Daarnaast zijn extra overige goederen en diensten aangeschaft die doorbeast konden worden ( 6). De extra inkomsten betreffen met name de inzet Mobiee Teams ( 9.), opbrengsten voor Seksuee Overdraagbare Aandoeningen ( 39.), inkomsten vanuit de Medische Opvang Asiezoekers (MOA) ( 7), extra opbrengsten voor Hygiëne en Medische Miieukunde ( 3.) en opbrengsten voor Vangnet en Advies ( 36.). Per sado resuteert dit in een voordeig resutaat voor het GGD-onderdee van 6. RBK In is aan BDUR-bijdrage ontvangen, verantwoord en uitgegeven. Dit is incusief de nabetaing over de priode vanaf 23 ad De extra personeesasten (ongeveer 4) worden voor veroorzaakt door extra inzet binnen de medkamer CPA. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ritten zijn gemaakt dan begroot was. Voor het verwerken van deze ritten was extra menskracht nodig. Deze kosten worden overigens vergoed vanuit de daarmee samenhangende extra opbrengsten ( 3). Verder is binnen de Medkamer brandweerkundig gedeete extra eigen menskracht ( ) ingezet waardoor minder externe kosten ( 8) gemaakt zijn. Tevens is er bij het Veiigheidsbureau extra menskracht ( ) ingezet in het kader van het project Territoriae Congruentie. Deze kosten zijn doorbeast aan het project TC. De afwijkingen tussen overige directe kosten ( 6 voordee) en indirecte kosten ( nadee) worden voor het overgrote gedeete verkaard doordat een zo groot mogeijk gedeete van de werkeijke kosten direct ten aste van het product is geboekt. Bij de begrotingsopzet van zijn deze kosten via de ijnafdeing naar het product doorberekend. De hogere overige inkomsten ( 784.) worden veroorzaakt door extra Medkamer inkomsten ( 3), de gemede extra BDUR bijdrage van 494. en een bijdrage van de provincie ( 7). Tevens zijn de inkomsten vanuit opeiden en oefenen ager dan begroot was ( 6). Per sado resuteren bovenstaande feiten in een voordeig resutaat van het RBK-onderdee van 2. In de bestuursrapportage was a meding gemaakt van een verwachte overschrijding op de kostenpaats 'directie HDK' ( 7) omdat er een groot gedeete van het jaar een interim-directeur ingehuurd is geweest. Verdere tegenvaers waren een afrekening van rente rekening-courantvergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkeingen ( nadee tussen de sector Faciitaire Dienst van de gemeente Haarem en de HDK). In het kader van opeidingen is er een tegenvaer van.. Dit wordt voor een dee ( 2.) veroorzaakt door een terugoop in het aanta BHV-opeidingen waardoor minder vergoeding voor totae asten aanwezig is. Daarnaast is invuing gegeven aan een tweeta wetteijk verpicht gestede opeidingen en bijschoingen - rijopeiding en bijschoingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tensotte zijn de noodzakeijke reaistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit eidt tot een nadee van 9.. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 2 van 37

17 Projecten H)K Het grote verschi bij de projecten wordt met name veroorzaakt doordat een aanta grote projecten een vee angere doorooptijd hebben dan was gepand. Grote verschien in inkomsten c.q. uitgaven in de oop van een jaar werken in de systematiek en rapportage echter dubbe. Voorbeed: de extra inkomsten in eenjaar worden aan het eind van eenjaar naar de baans geboekt en worden daarom op de projecten as kosten geboekt en gerapporteerd. In het nieuwe jaar wordt het bedrag dan weer van de baans afgeboekt en as opbrengst op het betreffende project geboekt. Vervogens kunnen daar dan weer de jaarijkse projectkosten van betaad worden. Ook worden de kosten en opbrengsten van het project Territoriae Congruentie hier op deze wijze verantwoord terwij de kosten en financiering (inkomsten van BZK) nog niet definitief afgestemd zijn. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door Territoriae Congruentie (,7 mijoen), de atere opevering en ingebruikname van het MICK (,8 mijoen), een interne doorbeasting binnen MICK-project (,3 mijoen) en de gedeeteijke afwikkeing van het C-2 project (,3 mijoen). Ae bovenstaande feiten eiden tot een voordeig resutaat van 249. voor de HDK in. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 3 van 37

18 3.4 Baans ***m*»**m ' \.;'";''. ; Vaste activa 3/2/ Sector Baans 3/2/6 Sector Baans Eigen vermogen 3/2/ Sector Baans 3/2/6 Sector Baans Agemene reserve Materiëe vaste activa Egaisatiereserves 2 2 Materiëe vaste activa met economisch nut Bedrijfsgebouwen Vervoermiddeen Machines, apparaten en instaaties Overig Totaa :«isteacfi va >;*< Financiëe vaste activa Bijdrage activa eigendom derden Effecten , & Bestemmingsreserve Zijweg Overige bestemmingsreserves Sado Jaarrekening 3J33I,, T ** *****"***<' ,&«K JE fi4k SSIS r«*it«n*«ft* '- - i - -,4** 4.S73 Voorzieningen Lopende verpichtingen Toekomstige verpichtingen Vottende activa t^8s(vöoit^ebiaae«, ''= ^ 2,2 ^ *iött *-<»o Gereedproduct en handesgoederen Langopende schuden Vorderingen Overige angopende schuden 3. Vorderingen op openbare ichamen Rekening courant niet financiëe insteingen Overige vorderingen jitzeöingënfëtieyp.qqptijsmfr rransitoria overig OvertapêRctB apiya, ' '. ^üde paydetertftv: Totaa vottende activa p^ ^j8.jïï^ü ii - i -/^iii., ;,-;;.,.,.f,,^-;,,;.,.,,; '-^i' JK ' f42 MM '" fi $ ö8ij '"' Kortopende schuden Rekening courant niet financiëe instei.296 Nog in tarieven te verrekenen CPA ' 'x Transitoria overig, 3.7$ Overige schuden <<<*«* Totaa vottende passfwa ' 9.6 _ ^ Jj7fe 7- : '*, ' r**» ïdüüi.raéèi^fei,.;,-., '...;'..;.. ' '4'.....;4S^ *4 'ifm^i Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 4 van 37

19 3. Anayse en toeichting op de baans De financiëe administratie van HupvereningsDienst Kennemerand wordt gevoerd op het boekhoudpakket "GFS One-Word". Het pakket is eigendom van de gemeente Haarem. De Hupvereningsdienst Kennemerand voert binnen dit systeem een zefstandige administratie. Het jaar 2 heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van het boekhoudpakket en verdergaande professionaisering van de financiëe administratie. ACTIVA A. Vaste activa. Materiëe vaste activa Het veroop van de 'Materiëe vaste activa' is as vogt: onderdee Bedrijfsgebouwen Vervoermiddeen Machines,apparatuur+insta. Over.mat.vas.act. econ.nut Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde Financiëe vaste activa Het veroop van de 'Financiëe vaste activa' is as vogt: 2 Onderdee Brandweerkazerne Zijweg Effecten Totaa Boekwaarde Vermeerdering e Vermindering Afschrijving Boekwaarde Economisch eigendom Zyweg Ad.: Brandweerkazerne Zijweg Door de RBZMK is in de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijweg 2 te Haarem in 993 een bijdrage ineens verstrekt van In 996 heeft een afrekening paatsgevonden van de stichtingskosten. Het aandee van de RBZMK in de accommodatie is hierna bepaad op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de RBZMK een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijweg. Deze (gebruiks)bijdrage is gedekt uit de gevormde reserve van de voormaige BB-geden. De jaarijkse afschrijving ( ) wordt gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Totaa Effecten.7.97 Ad.2: Effecten De opgenomen effecten hebben betrekking op beegde geden in het 'BNG Euro Obigatiefonds -3'. Dit is een fiscaa transparant fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen beegt in vastrentende waarden uitgegeven door in EMU-idstaten gevestigde (semi-) overheidsinsteingen respectieveijk eerstekas debiteuren uit de financiëe sector uidend in euro of de nationae vauta van de EMU-anden. Het aanta participaties bedraagt per 3 december 78,43. Deename aan het fonds dient de goedkeuring te krijgen van ae participanten. Bij het afstoten van de participatie gedt een opzegtermijn van één maand. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand van 37

20 B. Vottende activa 3. Vorderingen op korte termijn 3. Vorderingen op openbare ichamen Deze vordering is as vogt opgebouwd: -.62 Kr. Omschrijving Omzetbeasting BedragC Per Bedrag Per Rekening-courant niet financiëe insteingen De vordering is as vogt opgebouwd: Nr. Omschrijving Verrekening met faciitaire dienst Nog in tarieven CPA te verrekenen Bedrag Per Bedrag Per Totaa Overige vorderingen De vordering is as vogt opgebouwd: Nr Omschrijving Regiogemeenten ed. Dubieuze debiteuren Overige nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Bedrag Per Bedrag Per Totaa 3.4 Transitoria overig De vordering is as vogt opgebouwd: Nr. 2 3 Omschrijving Nog te ontvangen expoitatiebaten Nog te ontv. expoitatiebaten pubiek rechterijke ichamen Vooruitbetaade expoitatieasten Totaa Bedrag Per Bedrag Per Liquide middeen De sadi van de dagafschriften van de bank en kasbaden per 3 december, die periodiek geted worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de baans. Jaarrekening HupvereningsDienst Kennemerand 6 van 37

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door: i: t.. * k';....... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.:) LLL é y ' y Aan de eden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behanded door: W.M. Wibrink Bijagetn): onderwerp: Bean oording openstaande

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK ũ GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1409/Nutreco - Hencu I. MELDING 1. Op 14 jui 1999

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummerr 1241/REMU - GCN I. MELDING 1. Op 11 februari 1999

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen:

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: Bad 1/5 Vestigingspaats NIEUWERBRUG Handesregisternummer 280524 Bank Statutaire naam en vestigingspaats Coöperatieve U.A., gevestigd te () hierna te noemen: Rekeningnummer 9913.19.745 Tenaamsteing Adres

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jouw pensioenfonds dichtbij

Jaarverslag 2013. Jouw pensioenfonds dichtbij Jaarversag 2013 Jouw pensioenfonds dichtbij Stichting Personeespensioenfonds APG Jaarversag 2013 4 Personeespensioenfonds APG inhoud JAARVERSLAG 2013 5 Voorwoord en vooruitbik naar 2014 / 7 Kerngegevens

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaa van opdrachtverening Tite aanbesteding Aanbestedingsjurist (1,2 fte) Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Veno Garnizoenweg 3 5928NA Veno Contactpersoon Budgethouder

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1378/Van Mee - Kene I. MELDING 1. Op 17 juni 1999

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun

Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun CHECKLIST IB 2014 Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun Om u in staat te steen deze gegevens overzichteijk en voedig aan te everen, hebben wij onderstaande vragenijst opgested. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2A en 2B Extern opdrachtgever Auteur Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhust (Prm) Kenmerk Versie 15 Projectnummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formuier Aanvraag ontsag hoofdeijke aansprakeijkheid Gegevens financiee adviseur Naam financiee adviseur m v Straat en huisnummer Postcode en woonpaats Teefoonnummer E-maiadres Persoonijke gegevens Aanvrager

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college,

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college, Bestuur Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie