i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:"

Transcriptie

1 i: t.. * k'; iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.:) LLL é y ' y Aan de eden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behanded door: W.M. Wibrink Bijagetn): onderwerp: Bean oording openstaande vragen voorbereidende raad 9 juni 22 Geachte heer/mevrouw, Tijdens de voorbereidende raad van 9 juni j.. hebben we de toezegging gedaan de openstaande vragen schrifteijk te bean oorden. Het betreft de beantwoording van vragen over de jaarstukken 2, de * burap 22 en de kadernota 23. As bijage treft u de bean oording aan. Met vriendeijke groet, Burgemeester en wethouders van Buren de secretaris, ;# '. r. R.P. van der Starre de urgemeester, drs. K.C. Tammes p ù t De Postbus 23 * 42 BA Maurik * Te.: * Fax: (344) 5792 * Banknc:

2 Bean oording openstaande vragen Voorbereiden raad van 9 Juni 22, Z/a zn de consequenties voor de panning/badr 'fsvoering van de over te heveen bedragen van het eae naar het vogendejaar? n de meeste gevaen gaat het om meerjarige projecten. Van de totaa aangevraagde over te heveen budgetten ad. f,4 mn van 2 naar 22 betreft het f, mn meerjarige projecten. (zie bz, 9). n zin agemeenheid betekent het dat het een druk op de uren 22 geeft. n weke mate is afhankeijk van de aard van het project en de fase waarin het verkeed. Het kan ook om projeden gaan waarvan de interne voorbereiding is afgerond, maar de j (externe) uitvoering vedraagd, De overoop van uren is dan beperkt. Bij de jaargebonden projecten kunnen het wer aamheden zijn die voedig doorschuiven en dus eiden tot de noodzaak van prioritering in andere gepande taken. Er worden jaarijks uren geraamd en een overoop is de komende jaren in de panning op te vangen. Wanneer ontvangt de raad de reactie van het coege op de aanbeveingen van de rekenkamercommissie? De schrireijke reactie van het coege op de aanbeveingen van de rekenkamercommissie wordt vrijdag 29 juni 22 aan de raadseden verzonden. De raad heeft behoefte aan een diaoog mbt het coege over doorrekening (scenario's) groodexpoitaties?. Het was onmogeijk om in de huidige jaarrekening a rekening te houden met aanbeveingen! uit het rapport van de Rekenkamer. Het coege is van pan de aanbeveingen nader uit te wefken in de op stape staande nota grondbeeid. Deze nota ziet u in het 4* kwartaa 22 terug op uw agenda. We geven dan aan wat we met de aanbeveingen voor de nota grondbeeid hebben gedaan. Uiteraard maken we hierbij gebruik van de mogeijkheid tot afstemming met de kwaiteitscommssie. n overeg met de secretaris van die commissie steen we een panning op zodat we met ingang van de jaarrekening 22 op de afgesproken j manier kunnen rappoderen. Bovendien heeft het coege in de raadsvergadering van 26 juni de raad toegezegd een informatieavond te organiseren. Graag een betere onderbouwing van de risico's zoas opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risîcomanagement, asmede een toeichting hoe de bedragen van de risico inschatting zn berekend?. Het gaat om risico bedragen en dus een inschatting van risico's waarvan geen exacte cijfers of specificaties aanwezig zijn. De vraag weke rsico's er zijn voor de gemeente Buren wordt door de vakafdeingen ge'nventariseerd en benoemd. ndien mogeijk worden de bijbehorende bedragen berekend of ingeschat. Het gaat hierbij om een veesoodigheid aan risico's die de gemeente oopt bij ae verschiende taken, met haar grondgebied, in de j openbare ruimte en in de poitieke context. Niet ae risico's kunnen direct financiee worden j vertaad, bijvoorbeed as er sprake is van imago schade. Vanaf 23 eggen we de risico s vast in ons financiëe pakket LAS. Daarmee maken we gebruik van een meer vaststaand proces en fofmats om de risico's te inventafiseren. Voor de berekening van de hoogte van de diverse risico's maken we gebruik van de simutatietechniek. Hiermee maken we een zo goed mogeijke inschatting van weke risico's, wanneer en in weke mate zich voordoen, Op weke wize worden de frictiekosten van de aangekoadgde reorganisatie gefinancierd?

3 n de aanbiedingsbrief Kadernota meden we een komende reorganisatie. Dit za gepaard gaan met frictiekosten. De hoogte van deze frictiekosten is nog niet bekend. n het najaar 22 presenteren we hiervoor een concreet pan aan uw raad. Dan hebben we ook meer zicht op de te verwachten frictiekosten. We steen voor de frictiekosten in eerste instantie te nancieren vanuit de agemene reserve door de vorming van een bestemmingsrese e frictiekosten. Op termijn, vanaf 25, worden deze frictiekosten terugverdiend door het structuree verminderen van de personee formatie. Hoe hoog zn de achterbb'vende overheadkosten van de komende reorganisatie? Deze vraag is prematuur. Op dit moment hebben we nog geen zcht op de achterbijvende overheadkosten. n het najaar 22 komen we met een concreet pan voor de reorganisatie. Daarmee ontstaat ook inzicht in de eventuee achterbijvende overheadkosten. r ë (: r t t () rtj : (/t r rit t fi r r (itjt r) () tiitf ( ( t rr () r ( () ze j $ r, ë ( in r r (t ù). (). e beoordeet of een vekangingsinvestering technisch noodzakek is? Deze beoordeing vindt paats door de budgethouder. Vervanging is geen automatisme wanneer de vooraf vastgestede economische evensduur om is. Er wordt steeds gekeken of vervanging ook noodzakeijk is. Er wordt veïwacht dat in 22 en 23 de kasgedimiet wordt overschreden. Dit tekort dient te worden gehedinancierd as angopende gedening. at betekent dit voor de iquid 'teit van de gemeente Buren op ange termn? An oord: Wanneer we kort krediet door ang krediet vervangen verbeted de iquiditeit (gouden baansrege). Het veroop van de iquiditeit de komende jaren wordt weergegeven in de overzichten op bz. 4 en 42 van de Kadernota. De meest recente on ikkeingen in de kosten en opbrengsten van de grondexpoitates zijn in deze overzichten meegenomen. As de opbrengsten in de komende jaren meer gaan tegenvaen dan op dit moment is voorzien za de gemeente Buren anger gebruik moeten maken van eenfaciiteiten. Nu is enen goedkoop, maar niet in te schatten is of we de komende jaren een vee hoger rentetarief moeten gaan betaen. As dat zo is dan gaan hogere renteasten voor een angere periode op onze begroting drukken. Om dit op te vangen hebben we een renterisico reserve gevormd voor de grondexpoitaties Maurik-oost en Doeijenburg om eventuee rentetegenvaers op te kunnen vangen tot 25. Daarnaast is een fisicorese e gevormd voor onve achte en onvoorziene kostenstijgingen van de gfondexpoitaties. Vanwege de renteasten die drukken op de jaafijkse begroting moeten we er voor zorgen om de eningen weer zo sne mogeijk op een ager niveau te brengen. Dit doen we o.a. met de inzet van opbrengsten uit grondexpoitaties. Kunt u de kosten van heftïng en inning en controe van de diverse beastingen aangeven? De uikoefingskosten van diverse beastingen zijn opgenomen in de productenrekening 2, bz. 44, beheerproduct beastingen. a zn de kosten van extra vervoer bewegingsonde s en wat is de prognose van de terma waarop dit extra vervoer nodig is?

4 i i Er is sprake van een negatieve on ikkeing van f 5.,- voor het moeten inzetten van busvervoer van Maurikse basisschooeeringen naar de gymzaen in Rijswijk en Eck en Wie. Dit is een gevog van het niet anger kunnen gebruiken van gymzaa De Saag. Omdat we deze kosten niet eerder raamden, doen we de meding bij deze eerste Burap. We betaaden inmiddes de facturen van de vefvoerder (vanaf maad) tot een bedfag van f Het busvefvoer is nodig zoang de basisschoen geen gebruik kunnen maken van een gymgeegenheid in Maurik Oost. Het verder on ikkeen van het gebied De Saag en het ) gebied Maurik Oost kennen hun eigen speers, beangen en tempo. De noodzaak van een j tussenopossing was daarmee niet te vermijden. De tussenopossing is nodig totdat de SWB de deuren opent van het kuturhus/spo aa Maurik Oost. Het is te verwachten dat het busvervoer het hee schoojaar 22/23 nodig bijft. We hebben een opbaasbare gymzaa inderdaad overwogen as aternatief voor busvewoer. Dit beek echter geen goedkoper aternatief. Een opbaasbare gymzaa brengt nameijk de vogende eenmaige kosten met zch mee: aanschaf ha, aanschaf voer, aanpassing grond, aanpassing energienetk ontsuitingj bouweges en kosten paatsingk Daarnaast zijn er kosten voor expotate: onderhoud vecekerng, energie en schoonmaavbeheer. Verder zouden we f kosten voor keedruimten moeten maken. Naast de kosten speede ook de moeiijkheid om voor angere tjd een ocatie vrij te speen n Maurik Oost een ro. Graag een toeichting op mogeke overheveing van taken burgers/bedrven? n de doeenboom van programma 6 Maatschappeijke Voorzieningen is geen sprake van overheveing van gemeenteijke taken aan burgers en bedrijven. We wordt in de tekst een beroep gedaan op een grotere maatschappeijke veran oordeijkheid van burgers voor hun kinderen, hun omgeving en voor Getsbare inwoners. Maar dat is geen overname van gemeenteijke taken. Recente voorbeeden vindt u in het nieuwe speeruimtebeeid, het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeeid, het werken met signaeringsgroepen van (' dorpsbewoners etc. We beperken de gemeenteijke inzet en stimueren de inzet van inwoners. Dat is geen overheveing, want inwoners geven dat op hun eigen wijze vofm. Bovendien dragen ze niet de gemeenteijke veran oordeijkheid. Bedrijven worden in de doeenboom niet genoemd. We proberen we o.a. middes het nieuwe Regiocontract, bedrijven meer te betrekken bij het okae verenigingseven. Ook stimueren we bedrijven om een personeesbeeid te voeren dat rekening houdt met mantezorg en vrijwiige inzet (maatschappeijk betrokken ondernemen). Graag ontvangen we inzicht in de on ikkeing van fte's?. bron jaar fte jaarrekening 2 78, 4 jaarrekening 2 76,74 begroting 22 77,63 Zonder 6 fte Buitendienst (conform uitgangspunten begroting 23 6,4 Kadernota 23) Zonder 35 fte ODR / brandweer j begroting 24 23,8 en 3 fte overigen f Zonder fte TBB, overhead Overige effecten nvt 3,8 en reorganisatie r 3 i

5 Deze e-on ikkeing heeft as voorbehoud dat door de transities mogeijk medewerkers moeten worden aangetrokken. Verder zijn de effecten van samenwerking en de on ikkeing naar regiegemeente buiten beschouwing geaten. Deze effecten zijn immers nog niet bekend. Tot sot de kanttekening dat een reeks on ikkeingen weiswaar het P-budget veragen, maar de kosten feiteijk vefschuiven naar de uitvoeringskosten. Graag asnog toezendea het weggevaen schema weerstandsvermogen bz. 36 Kadernota? Het schema ziet er as vogt uit: #p is (2 () rt () r i S () ( i i (: () E; 4 (2h f ( t t () te () éts t i r ï) t ) ût () i t ( i t è 4) i t i ( ( f) i i () t) t; 4. Ja te ri ( i () () r i s i ï) () #' k i i ( te i i () () E ' i $ r ç) r p (). ( f) ). 4..(j ' ê; t i (' f: r r in i..i er çt..j; * Risico's uit openeindfegeingen dç. nventarisatie van risico's Naatregeen? Verminderen Afdekken WEERST SVE OGEN ccepteren Graag schrineke informatie over de gevogen van de junicircuaire? De informatiebfief over de juncircuaire is 2 juni j.. aan de raadseden verzonden. Graag nadere informatie over de Z/e HOF? De Wet Houdbare overheidsfinanciën bevat strengere feges om te zorgen dat het Nedefandse begrotingstekod beperkt wordt tot 3%. Nederand wi de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipine opnemen in de Wet HOF. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is januari 23. Gemeenten provincies en waterschappen dragen bij aan het begrotingstekod van de coectieve sector. Het wetsvoorste bepaat dat niet aeen het Rijk maar ook het okae bestuur zich moet houden aan de strengere begrotngsreges en sanctiemogeijkheden. De agere overheden dienen hun tekort te houden onder de af te spreken percentages. ndien dat niet gebeurd dan wordt er via het Gemeente- en Provinciefonds een boete opgeegd. De precieze gevogen voor gemeenten zijn nog niet bekend. n de komende septembercircuaire wordt hier duideijkheid over gegeven. Wat is de argumentatie voor de extra stortng in de vooaening pensioenen wethouders? Jaarijks ontvangen we van een externe ( RAET), een berekening van de noodzakeijke hoogte van de voorzening pensioenen wethouders. Op basis van deze berekening passen we jaarijks de hoogte van de voorziening aan. Een extra stoding in de voorziening geeft in de jaarstukken een incidentee nadee voor de expoitatie. Om deze incidentee amijkingen te beperken wordt vanaf 23 in de begroting een bedrag geraamd as aanvuende stoding in de voorziening pensioenen wethouders. De storting baseren we op de gemiddede stortng van de aatste 3 jaren. 4

6 j i Graag toeichting kernbestek Rswk? j An oord: Het kernbestek omvat ae werkaamheden voor een begrotngsjaar in een bepaade kern. j Denk herbij aan reconstructes, aanbrengen drempe pateaus, vergraven watergangen, etc. n het Vereden werd eder werk apart aanbesteed. Het gevog hiervan was dat er J meerdere aannemers n een kern aan het werk waren. Door nu aes te bundeen in één S bestek het kernbestek is er sechts één aannemer werçzaam. De aannemer stemt de uikoeringen nu zef af n overeg met de gemeente, Groot wnstpunt is de ogistiek en minder bestekken schrijven. Vraao: Graag informatie over de actuee stand van zaken dorpshuizen? Asch, Beu ichem, Erichem, Kerk-Avezaath, Ravenswaaf Rpwk en Zoeen Met de besturen Van deze dorpshuizen vond in de periode apri - mei een gesprek paats. n dit gesprek bespfaken we de consequenties van het raadsbesuit van 3 december 2. Hiefin hied u C 4,,- per jaar beschikbaar voor de dorpshuizen. Dit as overgang naar aternatieve huisvestingsmogeijkheden die zich op natuurijke momenten kunnen voordoen. Verder bespraken we met de besturen een eerste voorste tot verdeing van de f 4.- over de Verschiende dofpshuizen voor het onderhoud. De gesprekken veriepen in een goede sfeer en gaven het Vertrouwen dat sne overeenstemming te bereiken s. Btren Begin mei ieten we een taxatierappod opmaken van De Prinsenhof. Dit vofmt de basis voor de Verdere onderhandeing over verkoop. Ook afspraken over spitsing van het zaencentrum ja de aangrenzende gymzaa vormen onderwerp van gesprek. Zo moet de gymzaa ' en bijvoorbeed een eigen toegang en cv instaatie krijgen en moeten we nieuwe afspfaken maken over het beheer en het onderhoud van de gymzaa. i ngen We zijn in gesprek met de diaconie van de Hewormde Kerk en de paatseijke verenigingen over de nieuwe huisvesting voor het verenigingsgebouw ngen. We onderzoeken de g haabaarheid om de verenigingsactiviteiten te combineren met de pannen van de diaconie voor nieuwbouw op de paats van het huidige jeugdgebouw. De pannen bevinden zich nu in de fase van opsteen van de ontwerpen, doorrekenen van de financiën en verkennen van de mogeijke bijdragen van de verschiende padijen. Daarna kunnen we een g uitspraak doen over de haabaarheid. j Lienden Met het bestuur van verenigingsgebouw het Gidehuis en het bestuur van muziekvereniging (' Amicitia werken we aan de overdracht van het Gidehuis aan Amicitia. Amicitia neemt dan het verenigingsgebouw over. Het huidige gebouw en terrein van Amicita gaat daarbij over naar de tennisvereniging.. n mei bespraken we met Amicitia de taxatie van het verenigingsgebouw. Op dit moment aten we geuidsmetingen uitvoeren, We wien daarmee uitsuiten dat een extra muziekvereniging in het Gidehuis tot geuidsoverast voor de omgeving eidt. De tennisvereniging wi op het huidig terrein van Amicita een extra tennisbaan aaneggen. Op een onhandge pek zit een afsuiter van een hoge druk gaseiding. Deze heeft een beangrijke functie voor een dee van de woningen in Lienden, We j onderzoeken momentee de mogeijkheid van verpaatsen. Maurik Het pan is het huidige Kokhuis op te heffen, zodra de SWB het nieuwe Kuturhus/spo aa in j Maurik Oost opent, De activiteiten van de verenigingen gaan dan over naar Maurik Oost. p 5 $

7 Zoemond Met de bouw van de nieuwe schoo in Zoemond verdwijnt de beangrijkste gebruiker van de Groene Eik en is er geen perspectief voor verdere expoitatie. Met het bestuur bespfaken we opheffing van de Groene Eik per januari 23. Het bestuur van de Groene Eik sprak met de huidige gebruikers over aternatieve huisvesting. De vogende stap is het opsteen en ondedekenen van de beëindigingovereenkomst. Graag nadere informatie financiering speetuin Ravenswaa? Was cofinanciering van gemeente en projecton ikkeaar tot nu toe gebruikeijk bij financiering van speevoorzieningen in nieuwbou ijken? Betaade de gemeente mee aan de inrichting van speevoorzieningen? As de gemeente eigenaar was maakte zij de grond bouwrijp. Ook reseweerde de gemeente in de grondexpoitatie ged voor de inrichting van speevoorzienngen. Met de projecton ikkeaar maakte we afspraken voor het bouwen van woningen. Deze everde geen extra financiëe bijdrage voor speevoorzieningen. Lage Korn Buren, Beusichem-zuid en Nieuw Meerten Lienden zijn voofbeeden van projecten waar de gemeente eigenaar van de grond was. As de projecton ikkeaar eigenaar was van de grond ag de uitwerking anders. De projecton ikkeaar egde zijn pannen voor aan de gemeente. Voor de zaken die de gemeente in het pan moest uitvoeren betaade de projecton ikkeaar een bijdrage. Denk hierbij aan openbare ruimte, speevoorzieningen en kunst, Maurik-oost en Zanddekkers Ravenswaaij zijn voorbeeden van ocaties waar de projecton ikkeaar eigenaar is van grond. Het pan Zanddekkers Ravenswaaij vormde een uioonderijke situatie. Hierbij geven zowe de projecton ikkeaar as de gemeente een bijdrage voor de inrichting van speeruimte. De projecton ikkeaaf betaade voor uitbreiding van de speevoorziening', het 'nieuwbouwgedeete'. De gemeente betaade voor de herinrichting van het bestaande dee van de speevoorziening en we vanuit de grondexpoitatie. Graag nadere uiteg over ht) begrip hoogwaardige regiegemeente en rendement? U doet naar wij aannemen op een zinsnede op bz onder vermindefing oonsom''. Daar geven wij aan dat de huidige organisate zich naar wij vewachten ontwikket naar ''een keinere hoogwaardige regie organisatie''. Dat het gaat om een keinere organisatie is het gevog van de ve achtng dat een aanzienijk dee van de uitvoerende taken extern ondergebracht gaat worden in samenwerkingsverbanden ed. De ODR en AVR zijn daar de eerste voorbeeden van. Ons beed is dat dit ook gaat geden voor andere uitvoerende taken. En waar die uitvoerende taken extern ondergebracht worden, zuen de medewefkers vogen. Uiteindeijk za dat resuteren in een compacte organisatie die zich richt op bestuursondersteuning, dienskerening, beeidon ikkeing, advies en regie. Het regie voeren is nieuw en vraagt kwaitatief goed geschoode professionas met inhoudeijke kennis en een reeks vaardigheden as onder andere juridische kennis, prestatemanagement, onderhandeen en communicatieve vaardigheden. Zij zijn het immers die de externe beedsuitvoering aansturen en met bestuur en ketenpadners afstemmen. A met a ontstaat zo een keinere hoogwaardige regie organisatie. De compacte organisatie die resteert heeft voora taken as beeidon ikkeing, advies en regie. En dat zijn over het agemeen goed opgeeide professionas. Graag een overzicht van beastingmogekheden? Antwoord;

8 Voor een overzicht van de beastngmogeijkheden verwijzen we u naar de notitie ''Gemeenteijke heffingen in beed''. Deze notitie is behanded in de kwaiteitscommissie van 7 oktober 2. Graag informatie over de stand van zaken piot restgroen? nmiddes is aan de grffier het verzoek gedaan om een themabijeenkomst met raadseden te pannen. Tijdens deze themabijeenkomst wien we het project restgfoen graag mondeing toeichten, waarbij raadseden hun vragen direct kunnen steen. 7

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Semarangstraat 13 2022 RV Haarem 249 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Semarangstraat 13, 2022 RV Haarem

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaa van opdrachtverening Tite aanbesteding Aanbestedingsjurist (1,2 fte) Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Veno Garnizoenweg 3 5928NA Veno Contactpersoon Budgethouder

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Waddenweg XL Hoofddorp ,- k.k. makelaars. nieuwvennep.hiermakelaars.nl

Waddenweg XL Hoofddorp ,- k.k. makelaars. nieuwvennep.hiermakelaars.nl makeaars Waddenweg 227 2134 XL Hoofddorp 162 500,- k.k. nieuwvennep.hiermakeaars.n Hier Makeaars te (0252) 629 600 nieuwvennep@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Esschilderstraat 4. 2012 BD Haarlem 245 000,- k.k. www.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Esschilderstraat 4. 2012 BD Haarlem 245 000,- k.k. www.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. Esschiderstraat 4 2012 BD Haarem 245 000,- k.k. www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 4, 2012 BD Haarem www.hiermakeaars.n

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD MASTERPROOF HET DSPOSTEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD Op weke wijze kan het disgositiebeeid van institutionee beeggers in direct vastgoed worden ondersteund? drs. W.J. Gedof SBV-MRE Opeihg Jaargang 2001-2003

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-024 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2009 en jaarrekening 2007 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2009

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Graan voor Visch 16211

Graan voor Visch 16211 makeaars Graan voor Visch 16211 2132 XK Hoofddorp 179 500,- k.k. nieuwvennep.hiermakeaars.n Hier Makeaars te (0252) 629 600 nieuwvennep@hiermakeaars.n Agemeen makeaars nieuwvennep.hiermakeaars.n Hier Makeaars

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummerr 1241/REMU - GCN I. MELDING 1. Op 11 februari 1999

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Klaterbos JE Hoofddorp ,- k.k. makelaars. nieuwvennep.hiermakelaars.nl

Klaterbos JE Hoofddorp ,- k.k. makelaars. nieuwvennep.hiermakelaars.nl makeaars Katerbos 30 2134 JE Hoofddorp 265 000,- k.k. nieuwvennep.hiermakeaars.n Hier Makeaars te (0252) 629 600 nieuwvennep@hiermakeaars.n Agemeen Katerbos 30, 2134 JE Hoofddorp makeaars Woning Ligging:

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG Stuk 15A (BZ 1992) - Nr. 6-G 1EF RAW VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET houdende de agemene uitgavenbegroting van de Vaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 VERSLAG namens de Commissie voor de Media

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur, NASIERDAA4 / ArenA 0Nfi**i?AN@E.ii i 7 JULznis Stadsregio Amsterdam s'radion AMSTERDAM c.v. Dageijks Bestuur Stadsregio Amstersdam i>.o. Box 2298 Postbus 626 00 DL AMSTERDAM 000 AP AMSTERDAM THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1378/Van Mee - Kene I. MELDING 1. Op 17 juni 1999

Nadere informatie