Archief van de Belgische Technische Coöperatie - zetel. Archiefselectielijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Belgische Technische Coöperatie - zetel. Archiefselectielijst"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 156 Archief Belgische Technische Coöperatie - zetel Archiefselectielijst 2014 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

2

3 ARCHIEF VAN DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE - ZETEL ARCHIEFSELECTIELIJST 2014

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 156 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Identificatienummer Numéro d identification: Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 156 Archief Belgische Technische Coöperatie - zetel Archiefselectielijst 2014 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

6

7 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle archiefen, hun bewaartermijn en hun definitieve. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde blijvend bewaard zullen moeten worden. De archiefselectielijst bevat de volgende gegevens: De bevoegdheden De bevoegdheden worden op een horizontale lijn uitgezet, die grijs wordt ingekleurd om de archiefselectielijst gemakkelijker leesbaar te maken. s archiefen De en worden met het oog op het gebruiksgemak voorzien van een code, waarmee elke moeiteloos, snel en ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden. Archiefen Het archief wordt per archief omschreven omdat deze de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren, zonder dat dit een al te zware werkbelasting met zich meebrengt voor hen die met de uitvoering ervan belast zullen worden. Bewaartermijn Gebaseerd op de administratieve bewaartermijn, is de bewaartermijn gelijk- of langduriger. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een normatieve tekst, een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota ofwel op een overeenkomst tussen de archivaris-inspecteur en de archiefvormer. De bewaartermijn wordt doorgaans uitgedrukt in aantal jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige en vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open bewaartermijnen, vooral wanneer het niet mogelijk is op voorhand te bepalen wanneer de geen nut meer bezit. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief in België in overleg met de instelling, op basis cultureel-wetenschappelijke waarde van het archiefstuk, in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: de integrale bewaring, de integrale vernietiging of de selectie. Voor bepaalde archiefen wordt in dit veld nuttige bijkomende informatie opgenomen met betrekking tot hun inhoud, functie en/of nadere selectie. 5

8 A. ORGANISATIE EN INTERNE WERKING A.1. BEHEER STRATEGIE Algemeen A Rekenblad voor de registratie uitgaande brieven, faxen en s (digitaal) 2004-heden 10 jaar A Minuten uitgaande brieven Voorzitter (papier, chronologisch geordend) 2005-heden 10 jaar Heel wat brieven worden door de Voorzitter ondertekend, maar vervolgens door de desbetreffende diensten beheerd en bewaard. A A Ingekomen brieven voor de Voorzitter (papier, chronologisch geordend) Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen (papier, chronologisch geordend) 2001, 2004-heden 10 jaar 2006-heden 5 jaar vernietigen Heel wat brieven worden door de Voorzitter ondertekend, maar vervolgens door de desbetreffende diensten beheerd en bewaard. Deze dossiers bevatten enkel vraag en antwoord en kunnen vernietigd worden aangezien deze in het Bulletin van Vragen en Antwoorden gepubliceerd worden. A Vennootschapsakten (papier) 1999-heden 5 jaar na de vereffening 6

9 A Contracten en overeenkomsten, zowel met betrekking tot praktische (huur gebouw, facility, consultancy, enz.) als beleidsgebonden (overeenkomsten met andere landen) aspecten 2006-heden 10 jaar na verstrijken contract selecteren De beleidsgebonden contracten, alle overige vernietigen. De contracten in het kader van overheidsopdrachten worden bewaard door de desbetreffende dienst, zie A Nog andere originele contracten bevinden zich bij de betrokken diensten. Ondernemingsplan en beleidsverslag A Stukken betreffende de opmaak van het jaarlijks ondernemingsplan (digitaal) 2007-heden 5 jaar vernietigen A Jaarlijks ondernemingsplan (digitaal) 2000-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal A Stukken betreffende de opmaak van het jaarlijks beleidsverslag (digitaal) , 2010-heden 5 jaar vernietigen De stukken uit de periode worden bewaard door het Secretariaat Voorzitter. A Jaarlijks beleidsverslag (digitaal) 1999-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal Dit beleidsverslag zal vanaf 2010 de informatie uit het jaarverslag en het beleidsverslag bundelen. 7

10 A Rekenblad met performantiemeting van processen (digitaal) 2010-heden 5 jaar vernietigen De belangrijkste gegevens worden opgenomen in de management reviews, zie A Bestuurs- en overlegorganen A Verslagen en bijhorende stukken Ochtendbriefing, het dagelijks overleg Voorzitter met de directeurs (digitaal) 2005-heden 5 jaar vernietigen Tijdens dit overleg worden hoofdzakelijk praktische zaken besproken. Belangrijke punten komen ook aan bod op het Directiecomité. A Notulen en bijhorende stukken van het Directiecomité (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 10 jaar A Notulen en bijhorende stukken van het Gemengd Beheerscomité BTC - DGOS (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2006-heden 10 jaar De oudere stukken uit de periode zijn voorlopig niet terug te vinden. A Notulen en bijhorende stukken Raad van Bestuur (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 5 jaar na de vereffening A Notulen en bijhorende stukken Algemene Vergadering (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 5 jaar na de vereffening 8

11 A Stukken van interne werkgroepen (digitaal) 2006-heden 5 jaar selecteren Selecteren in overleg met een archivaris van het Rijksarchief en op basis van het takenpakket van de werkgroep. Organisatiestructuur en verbeteringsprojecten A Dossiers inzake aanpassingen organisatiestructuur (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2009-heden 10 jaar A Dossiers inzake verbeteringsprojecten (papier en digitaal, geordend per project en daarbinnen chronologisch) 2009-heden 10 jaar selecteren De verslagen en eindrapporten, alle overige stukken vernietigen. Juridisch advies en ondersteuning- personeelskwesties A Dossiers inzake juridisch advies met betrekking tot personeelskwesties (papier en digitaal, thematisch geordend) 2004-heden 10 jaar A Dossiers inzake rechtsprocedures met betrekking tot personeelskwesties (papier, geordend op familienaam) 2004-heden 10 jaar na definitieve uitspraak selecteren De dossiers met precedentwaarde, alle overige vernietigen. 9

12 Juridisch advies en ondersteuning - algemene kwesties en openbare aanbestedingen A Dossiers inzake juridisch advies (papier, chronologisch geordend) 2009-heden 10 jaar Het aantal dossiers is vooralsnog erg beperkt. A Dossiers inzake rechtsprocedures (papier, chronologisch geordend) - zakelijke rechtsvorderingen - persoonlijke rechtsvorderingen 2006-heden 30 jaar na definitieve uitspraak 10 jaar na definitieve uitspraak Het aantal dossiers is vooralsnog erg beperkt. A Rekenblad voor de registratie van aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten (digitaal) 2009-heden 10 jaar A.2. KWALITEITSBEHEER A Policies, guidelines, templates en checklists (digitaal) 1999-heden tot invoering nieuwe versie De oude en nieuwe bestanden worden offline bewaard, maar kunnen geraadpleegd worden via het Quality platform (Q platform) (IDS Scheer ARIS) op het intranet. 10

13 A Procesnomenclatuur en -beschrijvingen (digitaal) 2005-heden tot invoering nieuwe versie De oude en nieuwe bestanden worden offline bewaard, maar kunnen geraadpleegd worden via het Quality platform (Q platform) (IDS Scheer ARIS) op het intranet. A Rekenblad verbeteringsprojecten (digitaal) 2010-heden tot invoering nieuwe versie A Rapporten van process reviews (digitaal) 2010-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal A Rapporten van (half)jaarlijkse management reviews (digitaal) 2010-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal A Management response op externe evaluaties, bijvoorbeeld door DGOS FOD Buitenlandse Zaken (digitaal) 2010-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal De oudere bestanden zijn vooralsnog niet terug te vinden. 11

14 A.3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) Audit A Notulen en bijhorende stukken van het College van Commissarissen en van het Auditcomité (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2001-heden 5 jaar na de vereffening Deze vertoont een lacune in 2003 omdat er toen tijdelijk geen notulen zijn opgesteld. A Dossiers inzake de interne organisatie en de procedures interne audit (papier en digitaal, thematisch geordend) 2008-heden 5 jaar vernietigen De auditeurs rapporteren aan het Auditcomité en maken alle belangrijke stukken over aan dit orgaan. A Permanente dossiers, dossiers inzake de op BTC toepasbare interne en externe richtlijnen en documentatie voor de interne audit (papier en digitaal, thematisch geordend) 2008-heden 7 jaar vernietigen De auditeurs rapporteren aan het Auditcomité en maken alle belangrijke stukken over aan dit orgaan. A Dossiers inzake het intern auditplan en de jaarlijkse risicoanalyse (papier en digitaal, chronologisch geordend op jaar) 2008-heden 7 jaar vernietigen De auditeurs rapporteren aan het Auditcomité en maken alle belangrijke stukken over aan dit orgaan. A Dossiers inzake de uitvoering van interne audits (papier en digitaal, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen per interne audit) , 2008-heden 7 jaar na ondertekening verslag vernietigen De papieren dossiers uit de periode zijn afkomstig externe consultant die de functie van interne auditeur bekleedde. 12

15 Gezondheid en veiligheid A Identificatiedocument 2008-heden tot opmaak nieuwe versie A Vijfjaarlijkse globale preventieplannen 2008-heden 10 jaar A Jaarlijkse actieplannen 2008-heden 10 jaar A Maandverslagen 2008-heden 10 jaar A Jaarverslagen en bijlagen 2008-heden 10 jaar A Stukken betreffende de opmaak of wijziging van het huishoudelijk reglement van het Basisoverlegcomité 2008-heden 10 jaar 13

16 A Register waarin werknemers voorstellen, opmerkingen of advies kunnen optekenen 2010-heden 10 jaar Dit register zal in de loop van 2010 opgestart worden. A Dossiers inzake het beleid inzake de preventie en bescherming op het werk 2008-heden 10 jaar A Dossiers inzake de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 2008-heden 10 jaar vernietigen A Wetten, besluiten en overeenkomsten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2008-heden tot zolang van toepassing vernietigen A Dossiers inzake de adviezen en controles FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2008-heden 10 jaar vernietigen A Dossiers inzake de voorstellen en adviezen preventieadviseur in het kader van het globale preventieplan 2008-heden 10 jaar vernietigen 14

17 A Dossiers inzake de organisatie van vorming, cursussen en bijscholingen 2008-heden 10 jaar vernietigen A Dossiers inzake de organisatie van acties inzake welzijn op het werk 2008-heden 10 jaar vernietigen A Dossiers inzake de opmaak van risicoanalyses 2008-heden 10 jaar vernietigen A Verslagen van periodieke bezoeken aan de werklokalen 2008-heden 10 jaar A "Gebouwendossiers", dossiers inzake de veiligheidscoördinatie van een gebouw 2008-heden zolang het gebouw door de instelling benut wordt vernietigen A Dossiers inzake de veiligheids- en gezondheidscoördinatie bij derden of bij telewerk 2008-heden 10 jaar vernietigen 15

18 A Veiligheidsplan van tijdelijke werkplaatsen 2008-heden 10 jaar vernietigen A Gezondheidsplannen van tijdelijke werkplaatsen 2008-heden 10 jaar vernietigen A Interne noodplannen en -procedures 2008-heden tot opmaak nieuwe versie vernietigen A Verslagen brand- en evacuatieoefeningen 2008-heden 10 jaar vernietigen A Dossiers inzake de organisatie eerste hulp bij ongelukken 2008-heden 10 jaar vernietigen A Dossiers inzake de aankoop van arbeidsmiddelen, collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 2010-heden zolang middel of installatie in dienst is vernietigen 16

19 A Dossiers inzake de installatie of ingebruikname en het indienststellingsverslag van arbeidsmiddelen, collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 2010-heden zolang middel of installatie in dienst is vernietigen A Lijst gebruikte gevaarlijke stoffen en preparaten 2008-heden tot opmaak nieuwe versie vernietigen A Inventaris van het asbest 2000-heden tot opmaak nieuwe versie vernietigen A Arbeidsongevallenformulieren 2009-heden 10 jaar vernietigen A Arbeidsongevallensteekkaarten 2009-heden 10 jaar vernietigen 17

20 A "Klachtendossiers", dossiers inzake psychosociale klachten en inzake klachten over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) of grensoverschrijdend gedrag (GOG) 2002-heden 10 jaar A Register van klachten over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) of grensoverschrijdend gedrag (GOG) 2002-heden 10 jaar Milieu A Dossiers inzake de ontwikkeling van een milieubeleid binnen de organisatie 2009-heden 10 jaar selecteren De strategische nota s, milieujaarverslagen en statistieken, alle overige stukken vernietigen. De stukken met betrekking tot landen en projecten worden opgenomen in de formuleringsdossiers, zie B

21 Integriteit A Dossiers inzake de ontwikkeling van een integriteitsbeleid binnen de organisatie Gender en diversiteit A HIV- en aids A Dossiers inzake de ontwikkeling van een gender- en diversiteitsbeleid binnen de organisatie Dossiers inzake de ontwikkeling van een HIV- en aidsbeleid binnen de organisatie 2009-heden 10 jaar selecteren 2009-heden 10 jaar selecteren 2009-heden 10 jaar selecteren De strategische nota s en statistieken, alle overige stukken vernietigen. De stukken met betrekking tot landen en projecten worden opgenomen in de formuleringsdossiers, zie B De strategische nota s en statistieken, alle overige stukken vernietigen. De stukken met betrekking tot landen en projecten worden opgenomen in de formuleringsdossiers, zie B De strategische nota s en statistieken, alle overige stukken vernietigen. De stukken met betrekking tot landen en projecten worden opgenomen in de formuleringsdossiers, zie B

22 A.4. FINANCIEEL BEHEER Boekhouding A Databank boekhouding (MS Navision) 1999-heden 7 jaar Deze databank is gekoppeld aan de databanken vertegenwoordigingen in het buitenland. A Kredietnota s (papier, geordend op validatienummer databank) 1999-heden 7 jaar vernietigen A Facturen (papier, geordend op validatienummer databank) 1999-heden 7 jaar vernietigen A Kasstukken (papier, geordend op validatienummer databank) 1999-heden 7 jaar vernietigen A Rekeninguittreksels (papier, geordend op validatienummer databank) 1999-heden 7 jaar vernietigen A Dossiers inzake de aanpassingen (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 7 jaar vernietigen 20

23 A Dossiers inzake de opmaak jaarrekening, balans, resultatenrekening en toelichting (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 7 jaar selecteren De definitieve versie, alle voorbereidende stukken vernietigen. A Aangiften rechtspersonenbelasting (papier, chronologisch geordend) 1999-heden 7 jaar vernietigen De BTC is door de wet van 21 december 1998 ze belasting vrijgesteld. A Dossiers inzake de financiële opvolging van activiteiten in het buitenland (papier, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen per project) 1999-heden 7 jaar vernietigen Deze dossiers dateren hoofdzakelijk uit de periode voordat de databanken aan elkaar gekoppeld waren (zie A4.01) en informatie afzonderlijk doorgegeven moest worden. A Dossiers inzake de financiële afsluiting van prestaties in het buitenland (papier en digitaal, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen per project) 1999-heden 7 jaar vernietigen Het financieel eindverslag wordt doorgegeven aan de operationele diensten, die het op hun beurt, samen met hun inhoudelijk verslag, bezorgen aan het DGOS FOD Buitenlandse Zaken. Controlling - begroting, financiële planning, betalingen en bankrekeningen A Dossiers inzake de opmaak en goedkeuring begroting (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2004-heden 7 jaar De oudere dossiers uit de periode zijn voorlopig niet terug te vinden. 21

24 A Dossiers inzake de opvolging van het globaal budget en van het budget hoofdkantoor en de budgetten representaties (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2004-heden 7 jaar vernietigen De oudere dossiers uit de periode zijn voorlopig niet terug te vinden. A Financial Information Tool (FIT), databank met gegevens over de boekhouding, budgetopvolging, en financiële planning van projecten (digitaal: FileMaker Inc. FileMaker Pro) 2005-heden 7 jaar De boekhoudkundige gegevens worden overgeheveld naar de databank boekhouding: zie A De databank is echter wel een interessante bron voor statistische analyses in verband met budgetten. A Cash Calls Requests, betalingsaanvragen voor projecten (papier, geordend per land en daarbinnen per project) 2005-heden 7 jaar vernietigen A Dossiers inzake de opening van bankrekeningen en het beheer van bankmandaten 2006-heden 5 jaar na afsluiting rekening vernietigen A Auditrapporten van buitenlandse zendingen van leden van het College van Commissarissen, actieplannen en stukken betreffende de implementatie ze actieplannen 2007-heden 10 jaar 22

25 A Auditrapporten van lokale audits, actieplannen en stukken betreffende de implementatie ze actieplannen 2008-heden 10 jaar A.5. PERSONEELSBEHEER Algemeen A Verslagen Kern, het intern overleg personeelsdiensten (digitaal, chronologisch geordend) 2010-heden 3 jaar vernietigen Tijdens dit overleg worden hoofdzakelijk praktische zaken besproken. Aanwerving en selectie A s betreffende rekrutering en selectie, bewaard in de mailbox (MS Outlook, vanaf juni 2009 IBM Lotus Notes) - s inzake kandidaten die aan de selectieprocedure hebben deelgenomen - s inzake kandidaten die niet aan de selectieprocedure hebben deelgenomen en s inzake spontane sollicitaties 2004-heden 10 jaar vernietigen 2004-heden 2 jaar vernietigen 23

26 A Dossiers inzake de inschakeling van een externe partner bij de selectie en rekrutering van kandidaten (digitaal) 2008-heden 10 jaar selecteren Het bestek en de weerhouden offerte, alle overige stukken vernietigen. A Selectieoverzicht, rekenblad met gegevens inzake de rekrutering en selectie van kandidaten (digitaal) 2006-heden 10 jaar A Jaarlijkse statistieken inzake de rekrutering en selectie van kandidaten (digitaal) 2007-heden 10 jaar A Databank kandidaten (digitaal: MS Navision) - gegevens met betrekking tot de kandidaten 2002-heden 10 jaar vernietigen - bijlagen (CV, motivatiebrieven en andere briefwisseling) 2002-heden 5 jaar vernietigen A CV s van kandidaten (papier, tot 2007 geordend op Navision volgnummer, vanaf 2008 geordend op volgnummer selectie) 2000-heden 2 jaar vernietigen 24

27 A Dossiers inzake de selectie van kandidaten (papier en digitaal, geordend per land en daarbinnen op volgnummer) - termes de référence, demande d ouverture de poste (DOP), lijst van kandidaten, proces-verbaal en lijst met uitslagen 2000-heden 10 jaar - alle overige stukken 2000-heden 5 jaar vernietigen A Dossiers inzake de rekrutering en selectie van jobstudenten - digitale stukken 2003-heden 5 jaar vernietigen - papieren stukken 2003-heden 2 jaar vernietigen A Dossiers inzake de rekrutering en selectie van stagiairs 2005-heden 2 jaar vernietigen A Dossiers inzake sourcing, de samenwerking met andere openbare diensten en instellingen (digitaal, geordend per instelling) 2005-heden 10 jaar selecteren De briefwisseling, nota s en protocollen, alle overige stukken vernietigen. 25

28 Personeelsbeheer zetel A Databank personeelsleden zetel (digitaal, SD Worx e-blox) 1999-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid A Rekenblad met overzicht personeelsleden personeelsleden zetel (digitaal) 2000-heden 3 jaar vernietigen A Rekenblad met overzicht afwezigheden personeelsleden zetel (digitaal) 2009-heden 3 jaar vernietigen A Personeelsdossiers personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 1999-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid selecteren Personeelsdossiers van: leidende ambtenaren (voorzitter, directeurs en diensthoofden), met inbegrip van diegenen die de functie ad interim uitoefenen experts De overige dossiers vernietigen. 26

29 A Dossiers inzake de individuele evaluatie personeelsleden zetel in het kader ontwikkelcirkels (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2006-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid selecteren Dossiers van: leidende ambtenaren (voorzitter, directeurs en diensthoofden), met inbegrip van diegenen die de functie ad interim uitoefenen experts De overige dossiers vernietigen. A Dossiers inzake de afwezigheden wegens ziekte personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2010-heden 3 jaar vernietigen Deze werden vóór 2010 in het personeelsdossier bewaard. A Vakantieattesten personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2010-heden 3 jaar vernietigen Deze werden vóór 2010 in het personeelsdossier bewaard. A Dossiers inzake de overuren personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2010-heden 3 jaar vernietigen Deze werden vóór 2010 in het personeelsdossier bewaard. A Formulieren bedrijfsvoorheffing personeelsleden zetel (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar vernietigen 27

30 A Maandelijkse lijsten van betalingen personeelsleden zetel (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 3 jaar vernietigen A Rekenblad en lijsten inzake de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden zetel (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 3 jaar vernietigen A Dossiers inzake de uitbetaling van vergoedingen voor het woonwerkverkeer personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 1999-heden 3 jaar vernietigen A Dossiers inzake de checklist, de maandelijkse afsluiting verrichtingen met betrekking tot de personeelsleden zetel (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2010-heden 3 jaar vernietigen A Dossiers inzake de afsluiting en opvolging van verzekeringen voor de personeelsleden zetel (papier en digitaal, geordend per polis) 1999-heden 10 jaar na verval polis vernietigen 28

31 A Dossier inzake de tussenkomst verzekeraar voor de personeelsleden zetel (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2000-heden 5 jaar vernietigen Opgelet: eventuele dossiers inzake ernstige arbeidsongevallen kunnen pas na 30 jaar (indien zonder rente) of na het verstrijken looptijd rente (indien met rente) vernietigd worden. A Dossiers inzake interim-personeelsleden (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 1999-heden 5 jaar vernietigen A Dossiers inzake Junior Assistants (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2009-heden 75 jaar na geboortejaar A Dossiers inzake startbaanovereenkomsten (papier, alfabetisch geordend op familienaam) 2005-heden 5 jaar vernietigen A Dossiers inzake jobstudenten (papier, geordend per groep en daarbinnen alfabetisch op familienaam) 2005-heden 5 jaar vernietigen A Dossiers inzake de leden Raad van Bestuur (papier, chronologisch geordend) 2002-heden 3 jaar vernietigen Deze handelen voornamelijk over praktische zaken, zoals de uitbetaling van zitpenningen. 29

32 A Contracten met sociaal secretariaat (papier) 1999-heden 10 jaar na verstrijken contract vernietigen Personeelsbeheer terrein A Dienstnota s voor personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend) jaar A Nota s voor het directiecomité met betrekking tot de personeelsleden met het statuut van expatriate (papier en digitaal, chronologisch geordend) 1999-heden 20 jaar vernietigen Deze nota s worden ook bewaard door het secretariaat van het Directiecomité (zie A.1.13). A Expats lijsten, rekenbladen met statistische gegevens over de personeelsleden met het statuut van expatriate (digitaal) 2000-heden 20 jaar Deze rekenbladen bevatten veel uitgebreidere gegevens dan het jaarverslag. A Rekenbladen met statistische gegevens over het lokaal aangeworven personeel (digitaal) 2008-heden 20 jaar Deze rekenbladen bevatten veel uitgebreidere gegevens dan het jaarverslag. 30

33 A Databank personeelsleden met het statuut van expatriate (digitaal: AbiWare) 2000-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid Deze databank bevat retroactief opgenomen gegevens uit A Personeelsdossiers personeelsleden met het statuut van expatriate, met inbegrip Junior Assistants (papier, geordend per land en daarbinnen alfabetisch op familienaam, na vertrek alfabetisch geordend op familienaam) 2000-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid A Dossiers inzake de individuele evaluatie van personeelsleden met het statuut van expatriate in het kader ontwikkelcirkels (papier, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen alfabetisch op familienaam) 2009-heden 75 jaar na geboortejaar personeelslid A Verlofformulieren van personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen alfabetisch op familienaam) 2000-heden tot einde contract personeelslid vernietigen A Budget forecasts, rekenbladen met driemaandelijkse begrotingsvoorstellen voor de personeelsleden met het statuut van expatriate (digitaal) 2005-heden 3 jaar vernietigen 31

34 A Richtlijnen FOD Buitenlandse Zaken en studies met betrekking tot het financieel pakket voor de personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar vernietigen A BV lijsten en fiscale fiches , formulieren bedrijfsvoorheffing personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen alfabetisch op familienaam) 2000-heden 10 jaar vernietigen A Banklijsten, maandelijkse lijsten van betalingen personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 3 jaar vernietigen A Dossiers inzake de afsluiting en opvolging van verzekeringen voor personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, geordend per polis) 2000-heden 10 jaar na verval polis vernietigen A Maandelijkse lijsten van betalingen in het kader verzekeringen en de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) voor personeelsleden met het statuut van expatriate (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 3 jaar vernietigen 32

35 Vorming A Jaarprogramma en strategische documenten inzake vorming (papier en digitaal, chronologisch geordend 2004-heden 5 jaar A Statistieken inzake vorming (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2004-heden 5 jaar vernietigen De belangrijkste informatie is ook terug te vinden in het jaarverslag en in de sociale balans. A Rekenblad met gegevens inzake groepsvormingen en individuele vormingen (digitaal) 2003-heden 5 jaar Dit rekenblad zal binnenkort opgevolgd worden door een databank. A Dossiers inzake de organisatie van groepsvormingen (papier en digitaal, geordend per vorming) 2005-heden 3 jaar selecteren Het programma, de syllabi en de presentaties van intern ontwikkelde vormingen, alle overige stukken vernietigen. A Dossiers inzake de opvolging van individuele vormingen (papier, geordend op familienaam personeelsleden) 2004-heden 3 jaar vernietigen De belangrijkste informatie is in principe ook terug te vinden in het desbetreffende personeelsdossier. Overleg met de vakbonden A Notulen en bijhorende stukken van het Basisoverlegcomité (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2002-heden 10 jaar 33

36 A.6. ICT-BEHEER Algemeen A Actieplannen en andere strategische documenten 2009-heden 10 jaar A Stukken betreffende de opmaak begroting 2009-heden 10 jaar vernietigen Aankoop, ontwikkeling en implementatie A Dossiers inzake de aankoop van hard- en softwaresystemen (digitaal, chronologisch geordend op jaar) 2009-heden 3 jaar vernietigen De originele stukken worden overgemaakt aan de logistieke diensten. A Dossiers inzake de ontwikkeling van softwaresystemen (papier en digitaal, geordend per medewerker) 2000-heden zolang systeem in gebruik is selecteren Bewaren indien de software gebruikt wordt voor het beheer van blijvend te informatie, alle overige vernietigen. A Databank voor het versiebeheer bij de ontwikkeling van softwaresystemen (digitaal: My SQL) 2008-heden tot invoering nieuwe versie vernietigen Daarnaast is er ook nog een Excel-rekenblad met gegevens vanaf

37 A Softwarelicenties (digitaal) 2004-heden tot einde licentie vernietigen A Wiki met hypertextdocumenten inzake de implementatie van hard- en softwaresystemen (digitaal: GNU GPL) 2009-heden tot invoering nieuwe versie vernietigen Ondersteuning A Databank voor de ondersteuning van het gebruik van hard- en softwaresystemen (digitaal: Open source Ticket Request System, OTRS) 2010-heden tot invoering nieuwe versie vernietigen A Back-ups (veiligheidskopieën) 2010-heden volgens interne afspraken vernietigen Momenteel worden er zowel wekelijkse als maandelijkse back-ups gemaakt. A.7. KENNISBEHEER A Rekenbladen met lijsten van gearchiveerde dossiers zetel (digitaal, opgesplitst tussen interne en externe bewaring) 2008-heden 10 jaar 35

38 A.8. LOGISTIEK BEHEER Reizen A Rekenblad met belangrijkste gegevens inzake reizen en visa (digitaal) 2002-heden 20 jaar vernietigen A Dossiers inzake de organisatie reizen en visa voor personeelsleden zetel (papier, geordend op familienaam) 2002-heden 5 jaar vernietigen A Dossiers inzake de organisatie reizen en visa voor personeelsleden op het terrein (papier, geordend per land en daarbinnen op familienaam) 2002-heden 1 jaar na beëindiging contract betrokkene integreren in personeelsdossier betrokkene De dossiers worden opgenomen in de personeelsdossiers, zie A A Dossiers inzake de organisatie reizen voor studiebeurzen en -stages (papier, geordend op datum van vertrek) 2002-heden 5 jaar vernietigen 36

39 Gebouwen A Contracten met betrekking tot verzekeringen, nutsvoorzieningen, voertuigen, enz. (papier) 2000-heden tot 10 jaar na einde contract vernietigen Het originele huurcontract wordt bewaard bij het secretariaat van de Voorzitter, zie A A Dossiers inzake de huur van gebouwen in Brussel (papier, chronologisch geordend) 2000-heden tot 10 jaar na einde huurcontract vernietigen A Plannen en plattegronden gebouwen in Brussel 2000-heden zolang het gebouw door de instelling benut wordt selecteren De "as-built" plannen en plattegronden, de plannen van nutsvoorzieningen vernietigen A Dossiers inzake de werken aan gehuurde gebouwen in Brussel (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar na einde huurcontract vernietigen A Rekenblad met inventaris van materieel en/of meubilair in Brussel (digitaal) 2010-heden tot opmaak nieuwe versie vernietigen 37

40 A Stukken betreffende het voorraadbeheer in Brussel en bij de vertegenwoordigingen in het buitenland: dubbels van bestelbons, dubbels van facturen, leveringsbonnen, aanvraagformulieren, enz. (papier) 2000-heden 3 jaar vernietigen A Dossiers inzake de aankopen via openbare aanbestedingen in Brussel en bij de vertegenwoordigingen in het buitenland (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar vernietigen A.9. BEHEER VAN MARKETING Interne communicatie A Processen-verbaal van het Directiecomité voor interne communicatie met geanonimiseerde en geschrapte gegevens (digitaal, chronologisch geordend) 2006-heden 3 jaar vernietigen A Interne nieuwsbrieven (digitaal, chronologisch geordend) 2010-heden 3 jaar 1 exemplaar in elke taal De huidige tweewekelijkse nieuwsbrief, de Management Online Letter (MOL), wordt per verzonden. 38

41 A Interne nieuwsbrieven representaties (digitaal) 2008-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal A Dossiers inzake de ontwikkeling van het intranet (papier) 2006-heden 5 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte, de sitemap en de lijst van gepubliceerde bijdragen, alle overige stukken vernietigen. A Intranetsite (digitaal: Joomla, vanaf 2010 Drupal) 2007-heden tot invoering nieuwe versie selecteren De look and feel intranetsite dient vóór en na elke ingrijpende aanpassing gearchiveerd te worden. A Databank vertalingen, met basisdocumenten (digitaal: SDL Trados) , 2008-heden 10 jaar Deze databank wordt veiligheidshalve bewaard, omdat niet gegarandeerd kan worden dat op de diensten alle stukken blijvend bewaard worden. A Rekenblad voor de registratie ingekomen brieven bij de zetel (digitaal) , 2007-heden 10 jaar A Bezoekerslijsten (papier, chronologisch geordend) 2009-heden 1 jaar vernietigen 39

42 A Verzendingsnota s, onder meer van verzendingen via diplomatieke tas (papier, chronologisch geordend) , 2007-heden 5 jaar vernietigen Externe communicatie A Strategische nota inzake de externe communicatie (digitaal) 2008-heden tot invoering nieuwe versie 1 exemplaar in elke taal A Jaarlijkse communicatieplannen (digitaal) - zetel in Brussel 2005-heden 3 jaar 1 exemplaar in elke taal - vertegenwoordigingen in het buitenland 2010-heden 3 jaar 1 exemplaar in elke taal 40

43 A Guidelines inzake communicatie (digitaal) 2008-heden tot invoering nieuwe versie 1 exemplaar in elke taal A Dossier inzake de organisatie van opleidingen omtrent communicatie (digitaal) 2007-heden 5 jaar selecteren De intern opgestelde syllabi en de presentaties, alle overige stukken vernietigen. A Nieuwsbrieven voor de communicatieverantwoordelijken (Single Point of Contact of SPOC) vertegenwoordigingen in het buitenland (digitaal: MS Outlook, chronologisch geordend) 2009-heden 1 jaar vernietigen Deze tweewekelijkse nieuwsbrief bevat hoofdzakelijk praktische informatie. A Dossier inzake de organisatie van enquêtes (digitaal) 2007-heden 10 jaar selecteren Het enquêteformulier en de enquêteresultaten, alle overige stukken vernietigen A Dossiers inzake de ontwikkeling van een huisstijl 1998-heden 10 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte en de eindproducten, alle overige stukken vernietigen. A Databank met adres- en contactgegevens in België (digitaal: FileMaker Inc. FileMaker Pro) 2007-heden 1 jaar vernietigen Deze databank wordt jaarlijks herzien en geactualiseerd. 41

44 A Perscommuniqués (digitaal) 2004-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal A Dossiers inzake de organisatie van persconferenties en -reizen (digitaal) 2005-heden 5 jaar selecteren Het persdossier, het programma en/of de deelnemerslijsten, alle overige stukken met betrekking tot de praktische organisatie vernietigen. A Dossiers inzake de ontwikkeling internetsite 2003-heden 10 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte en de sitemap, alle overige stukken vernietigen. A Internetsite (digitaal: Drupal) 2010-heden tot vervanging selecteren De look and feel internetsite dient vóór en na elke ingrijpende aanpassing gearchiveerd te worden. Van de vorige versies website uit 2003 en 2005 zijn respectievelijk enkel afdrukken en screenshots (JPEG) bewaard gebleven. 42

45 A Externe nieuwsbrieven (digitaal: MS Outlook, chronologisch geordend) 2005-heden 3 jaar 1 exemplaar in elke taal Deze nieuwsbrieven zijn gekoppeld aan de website en kunnen enkel gearchiveerd worden door middel van een afdruk. Daardoor zijn ze ook niet allemaal bewaard gebleven. A Dossiers inzake de opmaak van publicaties 2005-heden 5 jaar vernietigen A Bronbestanden publicaties (digitaal: Adobe InDesign, Fotoshop en Illustrator) 2009-heden 3 jaar vernietigen A Publicaties, met inbegrip van brochures, leaflets, posters 2005-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal A Dossiers inzake de opmaak jaarverslagen 1998-heden 5 jaar vernietigen 43

46 A Jaarverslagen 1998-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal A Dossiers inzake de ontwikkeling van promomateriaal 2007-heden 5 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte en de eindproducten in de vorm van objecten, enz., alle overige stukken vernietigen. A Databank foto s waarop BTC de rechten bezit (digitaal: MS Expression Media 2) 2008-heden 10 jaar De oudere foto s werden eveneens in de databank opgenomen, maar zijn niet altijd goed gedocumenteerd. A Films waarop BTC de rechten bezit (diverse dragers en formaten) 2004-heden 10 jaar A Dossiers inzake de organisatie van (personeels)evenementen, van tentoonstellingen en van het onthaal van prominente personen en groepen (digitaal) 2006-heden 5 jaar selecteren De verslagen, teksten, zaalteksten, foto's, tekeningen, enz., alle overige stukken vernietigen. 44

47 A.10. BEHEER VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN A Rekenblad voor de registratie van aankopen via openbare aanbestedingen in Brussel (digitaal) 2005-heden 15 jaar A Dossiers inzake de aankopen via openbare aanbestedingen in Brussel (papier en digitaal, geordend op volgnummer) - werken met tienjaarlijkse aansprakelijkheid 10 jaar - alle overige werken, leveringen en diensten voor bedragen lager dan (exclusief BTW) - alle overige werken, leveringen en diensten voor bedragen hoger dan (exclusief BTW) 2009-heden 5 jaar 10 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte, het gunningsverslag, de gunningsbrief en alle processenverbaal ( voorlopige oplevering, definitieve oplevering, tekortkomingen, ingebrekestelling, enz.), alle overige stukken vernietigen. De oudere dossiers worden nog bewaard door de betrokken diensten. Sinds de centralisering overheidsopdrachten worden deze diensten geacht de uitvoeringsdossiers na afronding aan de centrale dienst over te dragen. A Dossiers inzake de interne kwaliteitscontrole ( compliance ) aankopen via openbare aanbestedingen op het terrein (papier, geordend per land en daarbinnen op Navision-code) 2007-heden 10 jaar vernietigen 45

48 A Rekenblad voor de registratie van mandaten voor de toekenning van openbare aanbestedingen op het terrein (digitaal: MS Excel) 2008-heden 10 jaar vernietigen A Mandaten voor de toekenning van openbare aanbestedingen op het terrein (papier en digitaal, geordend per land) 2005-heden 10 jaar vernietigen A.11. BEHEER VAN PARTNERSCHAPPEN A Vooralsnog geen archiefvorming

49 B. BEVOEGDHEDEN B.1. ALGEMEEN B Project Information Tool (PIT), databank met overzicht van projecten (digitaal) 2005-heden tot 5 jaar na definitieve oplevering project B.2. INTERVENTIES IN HET ZUIDEN VOOR DE BELGISCHE OVERHEID Algemeen B Verslagen departementale vergaderingen (digitaal) 2003-heden 5 jaar vernietigen Tijdens deze vergaderingen komen hoofdzakelijk praktische kwesties aan bod. Belangrijke punten worden tevens besproken door het Directiecomité (zie A.1.13). B Zendingsorders en travel expenses reports (TER) (papier, geordend per sector, daarbinnen alfabetisch op familienaam en daarbinnen chronologisch, en digitaal, geordend op code Navision) 2005-heden 10 jaar vernietigen 47

50 B Rekenblad voor de registratie Conventions Mise en Œuvre (CMO) en addenda (digitaal) 1999-heden tot invoering nieuw registratieinstrument B Conventions Mise en Œuvre (CMO) en addenda (papier, geordend per land en daarbinnen op code Navision) 1999-heden tot 5 jaar na definitieve oplevering project Deze bevat ook de originele overdrachtscontracten van projecten van het vroegere ABOS. De digitale versies worden bewaard in de Project Information Tool (PIT), zie B Formulering en technische ondersteuning B Dossiers inzake de sectorgebonden strategie (digitaal, geordend per sector en geordend per land) 2002-heden 20 jaar B Dossiers inzake de formulering projecten in het zuiden (papier en digitaal, geordend per land en daarbinnen op code Navision) 2002-heden tot 5 jaar na aanvaarding door DGD van definitieve oplevering project selecteren Het bestek en de weerhouden offerte, studies, de as built - plannen en foto s, alle overige stukken vernietigen. De originele referentiedocumenten worden bewaard in de B

51 B Dossiers inzake de technische ondersteuning van projecten in het zuiden (papier en digitaal, geordend per land en daarbinnen op code Navision) 2002-heden tot 5 jaar na aanvaarding door DGD van definitieve oplevering project selecteren Het bestek en de weerhouden offerte, de studies,de as built - plannen en foto s, alle overige stukken vernietigen. Uitvoering B Dossiers inzake de partnerprogramma s (papier en digitaal, geordend per land, daarbinnen chronologisch) 1999-heden 10 jaar Deze bevatten de verslagen vierjaarlijkse gemengde commissie, het vierjaarlijks indicatief samenwerkingsprogramma (ISP), de jaarlijkse voortgangnota s, verslagen van het uitgebreid partnercomité, verslagen van het gemengd partnercomité en zendingsorders en travel expenses reports (TER). Deze laatste kunnen vernietigd worden, zie B

52 B Dossiers inzake de uitvoering en opvolging van projecten in het zuiden (papier en digitaal, geordend per land en daarbinnen op code Navision) 1999-heden tot 5 jaar na aanvaarding door DGD van definitieve oplevering project selecteren De originele referentiedocumenten [bijzondere overeenkomst, Convention Mise en Œuvre (CMO), verslagen Gemengde Lokale Overlegstructuur (GLOS), Document Technique et Financier (DTF), het Rapport de Formulation (RDF), jaarrapporten, Mid- Term Review (MTR), eventuele End-of-Term Review (ETR), inhoudelijke en financiële afsluiting], alle overige stukken vernietigen. Studiebeurzen en -stages B Strategische documenten inzake de studiebeurzen en -stages (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar B Dossiers inzake de inschakeling van een externe partner bij het onthaal in het kader studiebeurzen en -stages (papier, chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar selecteren Het bestek en de weerhouden offerte, alle overige stukken vernietigen. 50

53 B Dossiers inzake de jaarlijkse Convention Mise en Œuvre (CMO), opvolging, evaluatie en rapportering studiebeurzen en -stages (papier en digitaal, opgesplitst tussen Belgische en lokale beurzen en daarbinnen chronologisch geordend) 1999-heden 10 jaar Tot 2005 waren er meerdere Conventions Mise en Œuvre. B Databank voor de opvolging van studiebeurzen en -stages (digitaal: FileMaker Inc. FileMaker Pro) 2000-heden 10 jaar B Dossiers inzake de opvolging van studiebeurzen en -stages met stukken betreffende de selectie, de contacten met de instelling, de administratieve opvolging, de betalingen, de verzekeringen, gecertificeerde kopieën van akten en diploma s, een exemplaar van het proefschrift, een evaluatieformulier, enz. (papier, geordend per type beurs of stage, daarbinnen op jaar en daarbinnen alfabetisch op familienaam) 1999-heden 5 jaar selecteren Voor de studiebeurzen:. Voor de stages: één jaar per decennium : 2000, 2010, enz., en de overige vernietigen. Het jaar heeft betrekking op de afsluiting van het dossier. B Lijst van gearchiveerde dossiers inzake de opvolging van studiebeurzen en -stages jaar 51

54 Micro-interventieprogramma (MIP) B Dossiers inzake de jaarlijkse Convention Mise en Œuvre (CMO), opvolging, evaluatie en rapportering van het micro-interventieprogramma (MIP) (papier, chronologisch geordend) 2007-heden 10 jaar De oudere stukken uit de periode zijn voorlopig niet terug te vinden. B.3. INTERVENTIES IN HET NOORDEN VOOR DE BELGISCHE OVERHEID Fair Trade B Dossiers inzake de opmaak, opvolging en evaluatie Convention Mise en Œuvre (CMO) 2005-heden 10 jaar B Rapporten van het pilootcomité 2005-heden 10 jaar B Dossiers inzake de externe evaluatie van het Fair Trade Centre 2005-heden 10 jaar B Dossiers inzake de externe formulering van het Trade for Development Centre 2005-heden 10 jaar 52

55 B Notulen en bijhorende stukken Technische Commissie voor eerlijke handel 2005-heden 10 jaar B Reglement inzake de steun aan producten in het zuiden in het kader van eerlijke handel 2005-heden 10 jaar B Dossiers inzake de steun aan producten in het zuiden in het kader van eerlijke handel (papier en digitaal.) 2006-heden 10 jaar vernietigen Elk ondersteund project wordt toegelicht in een afzonderlijke brochure. Zie : B B Dossiers inzake de technische bijstand in het zuiden in het kader van eerlijke handel 2009-heden 10 jaar selecteren Strategische nota s en zendingsverslagen, alle overige stukken vernietigen. B Dossiers inzake de organisatie van overlegvergaderingen met de actoren, seminaries, marketingateliers, enz. in het kader van eerlijke handel 2006-heden 10 jaar selecteren Verslagen, presentaties, foto s, enz., alle overige stukken vernietigen. B Dossiers inzake de organisatie van onderzoeken en studies met betrekking tot eerlijke handel 2005-heden 10 jaar selecteren De onderzoeksresultaten, alle overige stukken vernietigen 53

56 B Dossiers inzake de organisatie van sensibiliseringscampagnes met betrekking tot eerlijke handel 2002-heden 10 jaar selecteren Het Trade for Development Centre heeft enkele archieven geërfd van het Internationaal Huis en Stichting Max Havelaar uit de periode De begroting, het bestek, de weerhouden offerte en de eindproducten in de vorm van affiches, folders, brochures, de overige vernietigen. B Dossiers inzake de ontwikkeling internetsite met betrekking tot eerlijke handel 2006-heden 10 jaar selecteren Het bestek, de weerhouden offerte en de sitemap, alle overige stukken vernietigen. B Internetsite met betrekking tot eerlijke handel (digitaal: Fusion) 2006-heden tot vervanging selecteren De look and feel internetsite dient vóór en na elke ingrijpende aanpassing gearchiveerd te worden. Tegelijkertijd dient ook een voorbeeld tijdelijke lay-out Week Fair Trade gearchiveerd te worden. B B Nieuwsbrief met betrekking tot eerlijke handel (digitaal) Dossiers inzake de opmaak van publicaties met betrekking tot eerlijke handel 2006-heden 10 jaar 2007-heden 10 jaar vernietigen 54

57 B Publicaties met betrekking tot eerlijke handel, met inbegrip van brochures, leaflets, posters 2007-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal Juniorprogramma B B Notulen en bijhorende stukken van het overlegcomité met kabinet, DGOS en BTC (digitaal, chronologisch geordend) Notulen en bijhorende stukken van het teamoverleg (digitaal, chronologisch geordend) 2007-heden 10 jaar 2006-heden 10 jaar B Dossiers inzake de opmaak activiteitenverslagen (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2006-heden 5 jaar vernietigen B Activiteitenverslagen (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2006-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal B B Dossiers inzake het beleid en de strategie, met Convention Mise en Oeuvre (CMO), Mid-Term Review (MTR), naamsverandering (papier en digitaal, thematisch geordend) Dossiers inzake de organisatie van informatieavonden (papier en digitaal, chronologisch geordend) 2006-heden 10 jaar 2007-heden 5 jaar vernietigen 55

58 B Dossiers inzake de selectie kandidaat Junior Assistenten (papier, geordend per medewerker en digitaal, geordend per procedurestap en daarbinnen chronologisch) 2006-heden 10 jaar vernietigen De gegevens met betrekking tot de kandidaten die geselecteerd én op het terrein ingezet worden, worden in een afzonderlijke bewaard: zie B B Tableau Central, rekenblad met gegevens Junior Assistenten die op het terrein ingezet worden (digitaal) 2009-heden 75 jaar na geboortejaar Deze Excel-tabel groepeert gegevens uit verschillende oudere Excel-tabellen en bevat retroactief gegevens sinds B Dossiers inzake de Junior Assistenten die op het terrein ingezet worden (papier en digitaal, geordend per land en daarbinnen per groep) 2006-heden 75 jaar na geboortejaar De stukken met een tijdelijk belang (zoals verloffiches en ziekteformulieren) kunnen in principe na 5 jaar vernietigd worden. De originele contracten, loonfiches en formulieren C4 worden bewaard door de personeelsdiensten voor de zetel en het terrein, zie en A.5.15 en A B Dossiers inzake de organisatie van opleidingen (papier en digitaal, geordend per groep) 2006-heden 10 jaar selecteren De programma s, de syllabi, de presentaties en de deelnemerslijsten, alle overige stuken vernietigen. 56

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nationale Plantentuin

Nationale Plantentuin ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE Versie: 1.00 Statuut: GOEDGEKEURD Aantal reeksen: 27 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap

Directie-generaal Personen met een handicap ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Archiefselectielijst 2011

Archiefselectielijst 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Regie der Gebouwen. Archiefselectielijst

Archief van de Regie der Gebouwen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Fonds voor de beroepsziekten

Fonds voor de beroepsziekten ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Vernietigen of bewaren?

Vernietigen of bewaren? Rapport Vernietigen of bewaren? Proeve van selectielijst voor privaatrechterlijke archiefcentra Subwerkgroep Selectie Privaatrechterlijk Archief VVBAD 13 juli 2015 Statiestraat 179 2600 Berchem T +32 3

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie. Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie. Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS,

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS, Archiefschema voor het bedrijfsarchief van de NV BBDS, haar voorlopers en rechtsopvolgers. 1. Algemeen Beheer 1.1. Juridische Structuur 1.1.1. Oprichtingsakten en statuten 1.1.2. Naamsveranderingen en

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn

Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn HEALTH & SAFETY Krijg meer tijd voor preventiebeleid Health & Safety Online Een krachtig, gebruiksvriendelijk platform voor preventie & welzijn Eén tool voor uw volledig preventiebeheer Als HR-manager

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten;

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; Bewaartermijn van documenten 1. BOEKHOUDWETGEVING Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; = stukken die geen rechtstreekse betrekkingen met derden weergeven (Bull. CBN april 1981, nr.

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen!

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen! Digitaal klasseren Orde in de chaos brengen! Wat wel wat niet? Kantoordocumenten Tekstbestanden Spreadsheets (Simpele) Databases Presentatiebestanden Aangevuld met mails, foto s, Digitaal klasseren ( digitaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. Tax & Accounting Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. We behandelen het geheel van uw boekhouding en fiscale operaties,

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie