Fonds voor de beroepsziekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor de beroepsziekten"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 165 Archief van het Fonds voor de beroepsziekten Archiefselectielijst [2014] door Kathleen DEVOLDER Brussel Bruxelles 2015

2

3 ARCHIEF VAN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN ARCHIEFSELECTIELIJST [2014]

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 165 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Identificatienummer Numéro d identification : Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 165 Archief van het Fonds voor de beroepsziekten Archiefselectielijst [2014] door Kathleen DEVOLDER Brussel Bruxelles 2015

6

7 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 DE ARCHIEFSELECTIELIJST: EEN MANAGEMENT TOOL... 7 GEBRUIKSAANWIJZING... 9 ARCHIEFSELECTIELIJST A. BEHEERSCOMITÉ B. WETENSCHAPPELIJKE RAAD C. COMMISSIE OPEN SYSTEEM D. ALGEMEEN BESTUUR D1. Beleidsondersteuning D2. Klachtendienst D3. Communicatie D4. Vertalingen D5. Statistieken D6. Juridische dienst E. COÖRDINATIE ADMINISTRATIE EN VERGOEDING E1. Toekenning Nl/Fr E2. Vergoeding en boekhouding E3. Internationaal E4. Archieven F. COÖRDINATIE MEDISCH EN PREVENTIE F1. Medisch N/F F2. Preventie en risicobepaling Laboratorium G. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN G1. Budget G2. Economaat G3. Gebouwen G4. Interne controle G5. Onthaal G6. Catering G7. Briefwisseling/verzendingen G8. Bibliotheek G09. Personeel G10. HR G11. Informatica

8

9 DE ARCHIEFSELECTIELIJST: EEN MANAGEMENT TOOL Archieven zijn documenten die, ongeacht de datum, vorm of drager, door uw instelling worden opgemaakt of ontvangen bij het uitoefenen van uw taken of activiteiten, en die gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard. Het betreft allerlei soorten documenten, zowel op papieren als op magnetische, optische, elektronische of andere dragers. Archieven hebben een dubbele functie. Ze hebben in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde. Archieven zijn van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering en onmisbaar in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen tegenover de maatschappij. Archieven hebben daarnaast ook een potentiële cultuurhistorische waarde. Zij vormen het bronnenmateriaal op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van uw instelling en haar impact op de maatschappij zullen reconstrueren. Het is daarom dat de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) 1 bepaalt dat overheidsarchieven niet vernietigd mogen worden zonder toestemming van de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden en dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht moeten worden. Omdat het in de praktijk nogal omslachtig zou zijn om de vernietiging of de overdracht van archieven geval per geval te organiseren, stelt het Rijksarchief archiefselectielijsten ter beschikking van de administraties. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle, door een instelling gevormde archiefreeksen, op papieren of digitale dragers, met vermelding van hun administratieve en hun definitieve bestemming, dit is de bestemming die de documenten krijgen na het verstrijken van het administratief nut. Het geeft aan welke documenten na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke documenten wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden. Deze laatste dienen naar het Rijksarchief overgebracht te worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is een basisinstrument voor een goed documentbeheer; de toepassing ervan kan belangrijke voordelen opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. De steeds snellere aangroei van de papiermassa en de digitalisering van de werkprocessen hebben in de administraties geleid tot een complexe, hybride documentproductie, en van informatiebeheer een belangrijke uitdaging gemaakt. Indien het personeel van uw instelling zelf zou moeten beslissen welke papieren en digitale archieven al dan niet bewaard moeten blijven, en hoe of waar dit moet gebeuren, dan zou dit funeste gevolgen kunnen hebben voor de instelling. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van documenten met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar kan ook leiden tot ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke documenten. Een selectielijst maakt regelmatige en gecontroleerde archiefvernietigingen mogelijk. Op die manier wordt tijd en ruimte uitgespaard, blijft de informatiestroom beheersbaar en kan efficiënter gewerkt worden. Een correcte naleving van de archiefselectielijst zal er ten slotte voor zorgen dat documenten met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, 1 Archiefwet van 24 juni 1955, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 (Belgisch Staatsblad, ); KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 en KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, ). 7

10 politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 8

11 GEBRUIKSAANWIJZING De archiefreeksen worden in de selectielijst volgens de organisatiestructuur of het organigram van de instelling geordend. De selectielijst bevat de volgende gegevens, verdeeld over de kolommen en de regels: De archiefvormende diensten Men beschouwt de verschillende onderafdelingen van de organisatie als archiefvormende entiteiten, met inachtneming van de hiërarchie der diensten. De diensten worden op een horizontale lijn uitgezet, die grijs is ingekleurd om de tabel gemakkelijker leesbaar te maken. Codes van de archiefreeksen Deze codes bieden de mogelijkheid om bij contacten met het Rijksarchief bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toelating tot vernietiging van archieven de archiefreeksen moeiteloos, snel en ondubbelzinnig te identificeren. Deze codes hebben geen enkel verband met eventuele door de organisatie gehanteerde codes. Archiefreeksen Het archief wordt per archiefreeks omschreven omdat de reeksen de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening van documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren (en niet op stukniveau; dit laatste zou een te zware werkbelasting betekenen). Administratieve (in de instelling) De wordt bepaald door uw instelling en geeft aan hoe lang u de archiefreeksen en -documenten zelf moet bewaren, zowel om de eigen werking te garanderen, als in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota, ofwel op een overeenkomst tussen het Rijksarchief en uw instelling. De wordt doorgaans uitgedrukt in jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige reeksen vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open en. Tenzij anders vermeld, vangt de steeds aan vanaf de afsluiting van het dossier, vanaf de datum van het meest recente document in het dossier. De geadviseerde is een minimumtermijn, wat bijgevolg een langere bewaring niet uitsluit. van de documenten Dit is de bestemming die aan de documenten moet gegeven worden na het verstrijken van het administratief nut. De definitieve bestemming wordt bepaald door het Rijksarchief, op basis van de waarde van het archiefstuk voor het cultureel, wetenschappelijk en in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: Bewaren en overbrengen : integrale bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief Selecteren en overbrengen : gedeeltelijke bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief Vernietigen: integrale vernietiging. Krachtens de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, gebeurt de overbrenging naar het Rijksarchief 30 jaar na het afsluiten van de dossiers (of na de datum van het laatste document in het dossier). Deze termijn kan verkort worden bij beslissing van het Rijksarchief. Indien u documenten wenst over te brengen die geen administratief nut meer 9

12 hebben, maar die nog jonger zijn dan de voorgeschreven 30 jaar, neem dan contact op met het Rijksarchief bevoegd voor het ressort van uw instelling. De in voorliggende archiefselectielijst vermelde definitieve bestemmingen kunnen enkel met de toelating van het Rijksarchief aangepast worden. Bovendien mag een instelling geen archief vernietigen zonder voorafgaande toelating van het Rijksarchief. Een aanvraagformulier voor vernietiging van archieven is beschikbaar op de website van het RA (www.arch.be) onder de rubriek advies over archiefbeheer. De eventuele opmerkingen bieden nuttige bijkomende informatie over de inhoud, functie en/of nadere selectie van de archiefreeks in kwestie. 10

13 A. BEHEERSCOMITÉ A.001 Huishoudelijk reglement tot aanpassing of vervanging bewaren en overbrengen A.002 Dossiers inzake de samenstelling van het Beheerscomité: benoeming/ontslag van de voorzitter en van de leden A.003 Agenda s, processen-verbaal en bijhorende stukken van de vergaderingen A.004 Adviezen over alle wetsvoorstellen of -ontwerpen die worden voorgelegd, en voorstellen aan de minister/ staatssecretaris over nodig geachte wijzigingen aan de wetgeving 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar bewaren en overbrengen Er zijn 2 volledige reeksen notulen: één reeks wordt bewaard in de bibliotheek; de tweede bij de administrateur-generaal. A.005 Aanwezigheidslijsten (met handtekeningen) 10 jaar bewaren en overbrengen A.006 Dossiers inzake de betaling van vergoedingen en presentiegelden aan de leden 10 jaar vernietigen 11

14 B. WETENSCHAPPELIJKE RAAD B.001 Huishoudelijk reglement tot aanpassing of vervanging bewaren en overbrengen De Wetenschappelijke Raad, het hoogste medische adviesorgaan van het FBZ, werd opgericht in 2007 ter vervanging van de vroegere Technische Raad (KB van 25 februari 2007). 2 B.002 Dossiers inzake de samenstelling van de raad B.003 Agenda s, processen-verbaal en bijhorende stukken van de vergaderingen 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar bewaren en overbrengen B.004 Databank van de documenten van de Wetenschappelijke Raad (Access-databank) tot vervanging bewaren en overbrengen 2 Koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen, Belgisch Staatsblad,

15 B.005 Dossiers inzake de betaling van vergoedingen en presentiegelden aan de leden van de Wetenschappelijke Raad B.006 Dossiers inzake de samenstelling van de medische commissies (een medische commissie per discipline) 3 B.007 Agenda s, processen-verbaal en bijhorende stukken van de vergaderingen van de medische commissies B.008 Dossiers inzake de betaling van vergoedingen en presentiegelden aan de leden van de medische commissies B.009 Verslagen en adviezen van de medische commissies naar de Wetenschappelijke Raad toe 10 jaar vernietigen 10 jaar vernietigen Deze informatie is terug te vinden in de archieven van het beheerscomité. 10 jaar vernietigen De commissies doen het voorbereidende werk voor de Wetenschappelijke Raad. De informatie zal op dit niveau bewaard worden. 10 jaar vernietigen 10 jaar vernietigen De commissies doen het voorbereidende werk voor de Wetenschappelijke Raad. Verslagen en adviezen zullen op het niveau van deze raad bewaard worden. 3 Art 17 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit gecoördineerd op 3 juni 1970, Belgisch Staatsblad,

16 B.010 Jaarlijkse verslagen over de werkzaamheden van de Wetenschappelijke Raad 10 jaar bewaren en overbrengen Ieder jaar stelt de Wetenschappelijke Raad verslag op over de ontwikkeling van de beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling of aangifte en over de middelen ter voorkoming ervan die in België of elders zijn toegepast of ontdekt. Dit verslag geeft per ziekte het aantal gevallen aan die vastgesteld zijn in elke industrie, elk beroep of elke bedrijfstak welke door de Koning opgesomd zijn met toepassing van artikel 32 of volgens een nauwkeuriger indeling die passender mocht lijken. Art 17bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni C. COMMISSIE OPEN SYSTEEM C.001 Huishoudelijk reglement tot aanpassing of vervanging bewaren en overbrengen Deze commissie werd ingesteld bij KB van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de Beroepsziekten worden ingediend en onderzocht (art. 9). 5 4 Belgisch Staatsblad, Belgisch Staatsblad,

17 C.002 Dossiers inzake de samenstelling van de commissie C.003 Agenda s, processen-verbaal van de vergaderingen en werkdocumenten C.004 Stukken betreffende de betaling van de vergoedingen van leden van de Commissie open systeem die niet tot het personeel van FBZ behoren 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar vernietigen D. ALGEMEEN BESTUUR D.001 Dossiers inzake het strategisch beleid (beleidsnota s, beleidsplannen, beheersovereenkomsten enz.) 10 jaar bewaren en overbrengen D.002 Kabinetsnota s 5 jaar bewaren en overbrengen D.003 Notulen en bijhorende stukken van overleg met het kabinet (beleidscel) D.004 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen D.005 Agenda s, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen van de directieraad 5 jaar bewaren en overbrengen 5 jaar vernietigen Parlementaire vragen worden gepubliceerd. 10 jaar bewaren en overbrengen 15

18 D.006 Verslagen van de stafvergaderingen 10 jaar vernietigen Het betreft informele vergaderingen. D.007 Agenda s, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen van het basisoverlegcomité D.008 Agenda s, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen van comité voor preventie en bescherming op het werk 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar bewaren en overbrengen Deze documenten worden bewaard door de preventieadviseur. D.009 Verslagen van de stagecommissie 10 jaar vernietigen Sinds vorig jaar bestaat deze stagecommissie niet langer (dit wordt nu interdepartementaal geregeld). D.010 Dossiers inzake het comité sociale dienst 10 jaar vernietigen Het budget van de dienst en het jaarlijks verslag worden goedgekeurd door het Beheerscomité (deze stukken zijn bijgevolg terug te vinden in de archieven van het Beheerscomité) D.011 Verslagen van de vergaderingen van het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid (vergaderingen van de administrateurs-generaal van deze instellingen) 10 jaar vernietigen Het secretariaat wordt waargenomen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 16

19 D.012 Stukken betreffende contactvergaderingen met COPREV (Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) D.013 Dossiers inzake contacten met andere federale diensten (bijvoorbeeld FOD WASO) 5 jaar vernietigen 5 jaar vernietigen D1. BELEIDSONDERSTEUNING D1.001 Briefwisseling (niet dossiergebonden briefwisseling, bewaard in een thematisch klassement) 10 jaar selecteren en overbrengen Bewaren: de briefwisseling met de beleidscel en met het Rekenhof. De overige briefwisseling vernietigen. D1.002 Register van briefwisseling 10 jaar vernietigen D1.003 Dossiers inzake de organisatie en de interne werking (organigrammen, dossiers inzake reorganisaties enz.) 10 jaar bewaren en overbrengen D2. KLACHTENDIENST D2.001 Toegang op de klachtendossiers 10 jaar vernietigen 17

20 D2.002 Dossiers inzake de behandeling van klachten over de dienstverlening* 10 jaar vernietigen Er wordt jaarlijks verslag overgemaakt aan het Beheerscomité. *Stukken betreffende klachten over een welbepaald dossier worden geklasseerd in het desbetreffende administratief dossier. D3. COMMUNICATIE D3.001 Jaar- en activiteitenverslagen 10 jaar bewaren en overbrengen Eén exemplaar in elke taal (papier of digitaal). D3.002 Publicaties (o.a. wetenschappelijke studies) 5 jaar (of geldigheid van de studie) bewaren en overbrengen Eén exemplaar in elke taal (papier of digitaal). D3.003 Brochures, folders en affiches 5 jaar bewaren en overbrengen Eén exemplaar in elke taal (papier of digitaal). D3.004 Dossiers inzake de redactie en uitgave van publicaties, brochures, folders en affiches (ontwerpteksten, drukproeven enz.) D3.005 Dossiers inzake de organisatie van studiedagen (bijvoorbeeld over herinschakeling op de werkvloer, gezondheid op het werk ) of academische zittingen (bijvoorbeeld de academische zitting op 13 december 2013 n.a.v. het vijftigjarig bestaan van het FBZ) 1 jaar na publicatie vernietigen 5 jaar selecteren en overbrengen Bewaren: programma, presentaties en teksten van lezingen, eventuele foto s van de evenementen. Vernietigen: stukken betreffende de praktische organisatie. 18

21 D3.006 Dossiers inzake de organisatie van persconferenties 5 jaar selecteren en overbrengen De persteksten of het persdossier bewaren, de uitnodigingen en aanwezigheidslijsten vernietigen. D3.007 Persberichten 5 jaar bewaren en overbrengen Eén exemplaar in elke taal bewaren. D3.008 Lijsten van beroepsziekten (Belgische, Europese ) tot wijziging vernietigen Maken deel uit van de wetgeving (gepubliceerd in Belgisch Staatsblad e.a.) D3.009 Elektronische nieuwsbrief (sinds 2009) 5 jaar bewaren en overbrengen D3.010 Internet-, intranet- en/of extranetsite tot vervanging selecteren en overbrengen Vóór en na elke ingrijpende aanpassing, de documentatie over de site, zijn structuur en zijn lay-out, en de statistieken van de bezoeken bewaren. D3.011 Stukken betreffende het inhoudelijk beheer van de internet-, intranet- en/of extranetsite 1 jaar vernietigen D4. VERTALINGEN D4.001 Stukken betreffende vertalingen 1 jaar vernietigen 19

22 D5. STATISTIEKEN D5.001 Statistische jaarverslagen 10 jaar bewaren en overbrengen Vroeger papieren publicaties, nu digitaal. D6. JURIDISCHE DIENST D6.001 Wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, omzendbrieven, circulaires en onderrichtingen m.b.t. de oprichting, de organisatie en de werking van FBZ 30 jaar selecteren en overbrengen Enkel de originele versies bewaren. Kopieën mogen vernietigd worden. D6.002 Dossiers inzake de opmaak van de hierboven vermelde wetten, besluiten, omzendbrieven, circulaires en onderrichtingen D6.003 Statistische gegevens (aantal procedures, vonnissen ) D6.004 Dossiers inzake beroepen tegen beslissingen 10 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar vernietigen Deze gegevens zullen bewaard worden in de archieven van het Beheerscomité. zie reeks E1.002* zie reeks E1.002* *Deze dossiers worden als subdossier toegevoegd aan het administratief dossier (E1.002). 20

23 E. COÖRDINATIE ADMINISTRATIE EN VERGOEDING E1. TOEKENNING NL/FR E1.001 CICS production : elektronisch systeem voor het beheer van de individuele dossiers tot vervanging* vernietigen *Zal op termijn vervangen worden door Workspace. Voor de en van de data: zie de individuele dossiers (E1.002 e.a.). 21

24 E1.002 Administratieve dossiers inzake aanvragen beroepsziektevergoedingen, met inbegrip van de dossiers van het Asbestfonds (AFA) 6 Deze dossiers bevatten: de aanvraag (het administratieve luik), briefwisseling, documenten betreffende de interne procedure, het blootstellingsonderzoek, de loopbaan, het basisloon, het overlijden, de fiche de commission d évaluation, de beslissing. In geval van beroep wordt een juridisch dossier (als subdossier) toegevoegd aan het administratief dossier. Afgewezen aanvragen: 10 jaar en/of tot het overlijden van de aanvrager Personen die een betaling hebben ontvangen: - 10 jaar na het overlijden indien de dood niet werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte - indien de dood werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte: 10 jaar na het overlijden van de betrokkene + zolang er rechthebbenden zijn 7 selecteren en overbrengen Voor een beperkt aantal pathologieën lijst op te stellen door de artsen en de directie van het FBZ dient een 30-tal dossiers per pathologie bewaard te worden als bron voor het historisch onderzoek naar de beroepsziekteverzekering. Voor de administratieve en medische dossiers (F1.001) gelden dezelfde en definitieve bestemming. De dossiers moeten samen vernietigd of bewaard blijven. E1.003 Dossiers inzake terugbetaling van gezondheidszorgen E1.004 Dossiers inzake terugbetalingen van inentingen (bijvoorbeeld vaccinatie hepatitis B) 7 jaar vernietigen 7 jaar vernietigen 6 Het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, kortweg het Asbestfonds genaamd, werd opgericht via de programmawet van 27 december het Het heeft tot doel vergoedingen toe te kennen als schadeloosstelling voor de schade voortvloeiend uit een blootstelling aan asbest. Het Asbestfonds is organiek opgenomen in het Fonds voor de beroepsziekten. Belgisch Staatsblad, Rechthebbenden: de echtgenote of wettelijk samenwonende partner, kinderen die nog kinderbijslag genieten of andere familieleden (onder welbepaalde voorwaarden). https://www.socialsecurity.be/cms/nl/citizen/displayallowance/pri_all_6.xml/private_life (geraadpleegd op 24 april 2014). 22

25 E1.005 Dossiers inzake de tijdelijke verwijdering van zwangere vrouwen uit een risicomilieu E1.006 Formulieren gezondheidstoezicht zwangere werkneemster, ingevuld door de werkgevers (zowel private als publieke sector) E1.007 Databank met informatie betreffende de verwijdering van zwangere werkneemsters E1.008 Analyses inzake de verwijdering van zwangere werkneemsters 10 jaar vernietigen Tot december 2009 bestonden er in België twee procedures voor de verwijdering van zwangere vrouwen. Het FBZ kwam tussen ten voordele van zwangere werkneemsters die tijdelijk uit hun werkmilieu werden verwijderd omwille van een beroepsziekterisico. Sinds 1 januari 2010 bestaat nog slechts één enkele procedure en krijgen alle zwangere werkneemsters die uit een schadelijk werkmilieu verwijderd worden een vergoeding van hun ziekenfonds (het FBZ is dus niet langer bevoegd). 5 jaar vernietigen Formulieren met informatie over het verwijderde personeelslid, de werkplek en de reden waarom het werk schadelijk zou kunnen zijn. 10 jaar vernietigen 10 jaar vernietigen Het is de bedoeling om op basis van deze analyses aanbevelingen te doen voor een meer uniforme behandeling, en voorstellen ter vereenvoudiging en verbetering van de reglementering. 23

26 E1.009 Individuele dossiers inzake preventieprogramma s voor arbeidsgerelateerde ziekten, bijvoorbeeld rugpreventie (aanvragen functionele revalidatie) E1.010 Dossiers inzake opsporing van neus- en sinuskanker bij ex-houtbewerkers 5 jaar vernietigen 5 jaar vernietigen Indien er effectief kanker wordt vastgesteld, zal een dossier beroepsziektevergoeding worden aangemaakt. E1.011 Aangiften zonder verder gevolg 2 jaar vernietigen E2. VERGOEDING EN BOEKHOUDING E2.001 Databank van de boekhouding (PIA) 7 jaar vernietigen E2.002 Databank VNCR (Visualisatie Nieuwe Centrale Rekening) In gebruik sinds 1995 tot vervanging vernietigen VNCR geeft een overzicht van de betalingen per dossier (één lijn per jaar). E2.003 Microfiches (gebruikt tot en met 1994) nut voor de administratie vernietigen De gegevens zijn niet overgenomen in VNCR. De microfiches worden af en toe nog geraadpleegd. E2.004 Jaarlijkse uitvoerrekeningen en toestandsopgave van het actief en passief of jaarlijkse resultatenrekening en balans 7 jaar bewaren en overbrengen 24

27 E2.005 Boekhoudkundig jaarverslag 7 jaar bewaren en overbrengen E2.006 Financiële tabellen Globaal Beheer (per sector: privé, PPO en AFA) 8 10 jaar bewaren en overbrengen Opgemaakt sinds E2.007 Rekeninguittreksels 7 jaar vernietigen In het klassement worden de dagelijkse bankuittreksels bewaard samen met de desbetreffende boekhoudkundige stukken. E2.008 Facturen (bijvoorbeeld: facturen van preventieve inentingen tegen hepatitits B) E2.009 Stukken betreffende de aangifte van belastingen E2.010 Overzichten van de maandelijkse betalingen (aan privé-personen, met inbegrip van het Asbestfonds) E2.011 Overzichten van de trimesteriële betalingen aan PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) 7 jaar* vernietigen *Voor stukken die betrekking hebben op bedrijfsmiddelen met een herzieningstermijn van 15 jaar, zoals bij de oprichting van een gebouw, geldt een van 15 jaar. 5 jaar vernietigen 7 jaar vernietigen 7 jaar vernietigen 8 AFA: Asbestfonds Fonds Amiante 25

28 E2.012 Boekhoudstukken voor betalingen van beslissingen (geklasseerd op datum van betaling) 7 jaar vernietigen E2.013 Dossiers afgesloten nalatenschappen 7 jaar vernietigen E2.014 Dossiers Winst- en verliesrekeningen (d.w.z. nalatenschappen zonder erfgenamen; afboekingen) E2.015 Formulieren Verzoek om uitbetaling van de beroepsziektevergoeding door overschrijving op een rekening bij een financiële instelling 7 jaar vernietigen zolang het dossier actief is vernietigen E2.016 Dossiers beslissingen voor notificatie van schuld (of dossiers artikel 44 ) tot het overlijden van de betrokkene vernietigen E2.017 Dossiers schuldbemiddelaars tot de schuld is afbetaald vernietigen E2.018 Dossiers voorlopige bewindvoerders tot het overlijden van de betrokkene E2.019 Dossiers inbeslagnames tot overlijden of tot de schuld is afbetaald vernietigen vernietigen E2.020 Dossiers eenmalige betalingen (bijv. verplaatsingsonkosten) 7 jaar vernietigen 26

29 E3. INTERNATIONAAL E3.001 Dossiers informatieaanvragen van buitenlandse organismen in het kader van de Europese reglementering over de coördinatie van de sociale zekerheid 10 jaar vernietigen E3.002 Dossiers inzake aanvragen beroepsziektevergoedingen vanwege personen residerend in het buitenland Afgewezen aanvragen: 10 jaar en/of tot het overlijden van de aanvrager Personen die een betaling hebben ontvangen: - 10 jaar na het overlijden indien de dood niet werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte - indien de dood werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte: 10 jaar na het overlijden van de betrokkene + zolang er rechthebbenden zijn 9 selecteren en overbrengen Hetzelfde selectiecriterium als voor de gewone dossiers beroepsziektevergoedingen (reeks E1.002), nl. bewaren en overbrengen van een 30-tal dossiers per pathologie voor een beperkt aantal pathologieën lijst op te stellen door de artsen en de directie van het FBZ als bron voor het historisch onderzoek naar de beroepsziekteverzekering. 9 Rechthebbenden: de echtgenote of wettelijk samenwonende partner, kinderen die nog kinderbijslag genieten of andere familieleden (onder welbepaalde voorwaarden). https://www.socialsecurity.be/cms/nl/citizen/displayallowance/pri_all_6.xml/private_life (geraadpleegd op 24 arpil 2014). 27

30 E3.003 Dossiers prorata tot het overlijden van de betrokkene en van de rechthebbenden vernietigen E3.004 Dossiers terugbetaling van gezondheidszorgen Schuldvorderingen daterend van voor 2010: 20 jaar Schuldvorderingen daterend vanaf 2010: 10 jaar vernietigen 28

31 E4. ARCHIEVEN Zie de reeksen vermeld onder Coördinatie administratie en vergoeding en Coördinatie medisch en preventie F. COÖRDINATIE MEDISCH EN PREVENTIE F1. MEDISCH N/F F1.001 Medische dossiers inzake aanvragen beroepsziektevergoedingen, met inbegrip van de dossiers van het Asbestfonds (AFA) Er wordt een dossier per pathologie aangemaakt. Eén patiënt kan dus meerdere medische dossiers hebben. Deze dossiers bevatten: de aanvraag (het medische luik), medische bewijsstukken, briefwisseling (o.a. uitnodigingen voor medisch onderzoek), stukken betreffende de medische onderzoeken, het blootstellingsonderzoek, de loopbaan, het rapport van de commission d évaluation. Afgewezen aanvragen: 10 jaar en/of tot het overlijden van de aanvrager Personen die een betaling hebben ontvangen: - 10 jaar na het overlijden indien de dood niet werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte - indien de dood werd veroorzaakt of beïnvloed door de beroepsziekte: 10 jaar na het overlijden van de betrokkene + zolang er rechthebbenden zijn 10 selecteren en overbrengen Voor een beperkt aantal pathologieën lijst op te stellen door de artsen en de directie van het FBZ dient een 30-tal dossiers per pathologie bewaard te worden als bron voor het historisch onderzoek naar de beroepsziekteverzekering. Voor de administratieve (E1.002) en de medische dossiers gelden dezelfde en definitieve bestemming. De dossiers moeten samen vernietigd of bewaard blijven. 10 Rechthebbenden: de echtgenote of wettelijk samenwonende partner, kinderen die nog kinderbijslag genieten of andere familieleden (onder welbepaalde voorwaarden). https://www.socialsecurity.be/cms/nl/citizen/displayallowance/pri_all_6.xml/private_life (geraadpleegd op 24 april 2014). 29

32 F1.002 Medische beelden (röntgenfoto s, CT-scans enz.) zelfde als de medische dossiers (ze maken er deel van uit) zelfde definitieve bestemming als de medische dossiers (ze maken er deel van uit) De originele dragers worden in principe terugbezorgd aan de aanvrager. In de archieven berusten nog oude radiografieën die momenteel gedigitaliseerd worden. Aangezien het FBZ bewijskracht heeft verkregen voor de digitale versie, mogen de originelen vernietigd worden. 11 F2. PREVENTIE EN RISICOBEPALING LABORATORIUM F2.001 Uitnodigingen voor de vergaderingen van het Technisch Comité voor Preventie 1 jaar vernietigen Dit comité formuleert voorstellen op het vlak van de preventieve opdrachten van de instelling. Het comité bestaat uit 4 personen voorgesteld door het Beheerscomité, 4 personen gekozen voor hun bijzondere bekwaamheid, voorgesteld door de Wetenschappelijke Raad, 2 artsen en 2 ambtenaren van het FBZ aangewezen door de administrateur-generaal, de administrateur-generaal en de adjunctadministrateur-generaal. Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst Preventie. 11 Advies nr. 07/10 van 24 april 2007 betreffende de aanvraag van het Fonds voor Beroepsziekten voor het verkrijgen van een ministeriële erkenning voor een elektronisch archiveringssysteem in toepassing van het koninklijk besluit van 22 maart 1993 betreffende de bewijskracht (Sectoraal Comité van de sociale zekerheid, SCZZ/07/062). 12 (geraadpleegd op 24 april 2014). 30

33 F2.002 Agenda s, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen van het Technisch Comité voor Preventie 10 jaar bewaren en overbrengen F2.003 Verslagen van dienstvergaderingen 5 jaar vernietigen F2.004 Interne richtlijnen/instructies, zoals het document Werkwijze per pathologie tot aanpassing of vervanging bewaren en overbrengen F2.005 Blootstellingsrapporten 50 jaar vernietigen Deze rapporten bevinden zich eveneens in de individuele dossiers (een exemplaar in het administratief dossier en een exemplaar in het medisch dossier). Een steekproef van deze dossiers zal worden bewaard. F2.006 Databank voor dossierbeheer (Accessdatabank met hyperlinks naar de blootstellingsrapporten) tot vervanging vernietigen F2.007 Wetenschappelijke studies (vnl. stagewerken van ingenieurs van de dienst Preventie) geldigheid van de studie bewaren en overbrengen 1 exemplaar bewaren. F2.008 Sectorale risico-evaluaties (bijvoorbeeld: voor de bouwsector, voor de sector logistiek, transport en distributie..) 10 jaar bewaren en overbrengen De dienst verricht deze studies op aanvraag of op eigen initiatief. Het betreft studies die niet gepubliceerd worden. 31

34 F2.009 Dossiers inzake preventieve adviezen aan bedrijven en organisaties: analyse van de werkomstandigheden en/of metingen ter plaatse om risico s op het ontstaan van beroepsziekten in de kiem te smoren (in uitvoering van het KB van 19 april 1999) 13 F2.010 Databanken met de resultaten van meetcampagnes: - trillingsmetingen - geluidsmetingen - werkpostanalyses - heffen en tillen - chemische agentia s 10 jaar vernietigen Het betreft metingen van fysische agentia mechanische trillingen, geluid, ergonomische analyse van de werkposten (OCRA-methode), heffen en tillen (MDD) en van chemische agentia. 50 jaar bewaren en overbrengen F2.011 Presentaties over de activiteiten van de preventiedienst (gebaseerd op de wetenschappelijke resultaten); voorstellingen van de technische expertise aan de bedrijfswereld tot aanpassing of vervanging selecteren en overbrengen Jaarlijks een aantal presentaties bewaren. 13 Koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken. Belgisch Staatsblad,

35 F2.012 Dossiers inzake deelname aan externe studiedagen of opleidingen (bijvoorbeeld van verzekeringsgeneesheren, arbeidsgeneesheren ) 5 jaar selecteren en overbrengen Bewaren: presentaties en teksten van lezingen. G. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN G1. BUDGET G1.001 Notulen van het Beheerscomité 10 jaar vernietigen Deze documenten worden bewaard op het niveau van het Beheerscomité. G1.002 Dossiers inzake de opmaak van de jaarlijkse begroting en de begrotingswijzigingen G1.003 Excel-bestand voor de opvolging van het budget 7 jaar vernietigen De jaarlijkse begroting wordt voorgelegd aan het Beheerscomité en zal op dat niveau bewaard worden. 7 jaar vernietigen G2. ECONOMAAT G2.001 Dossiers inzake overheidsopdrachten 10 jaar* vernietigen *10 jaar vanaf 1 januari volgend op de definitieve oplevering (voor bouwwerken); minimum 3 jaar na de definitieve oplevering (voor andere werken, leveringen en diensten). Papieren dossiers in het verleden; nu meer en meer digitaal. 33

36 G2.002 Dossier per leverancier: contract, technische fiche, facturen en bestelbons, e- mails Duur van het contract (minimaal 7 jaar)* vernietigen *Voor stukken die betrekking hebben op bedrijfsmiddelen met een herzieningstermijn van 15 jaar, zoals bij de oprichting van een gebouw, geldt een van 15 jaar. G2.003 Facturen (voor kleine bedragen) 7 jaar vernietigen G2.004 Dossiers inzake de productgroepen (overzicht van de productgroepen en van de kosten en kredieten voor alle groepen, met vermelding van het begrotingsartikel) 7 jaar vernietigen G2.005 Stukken betreffende het Beheerscomité 10 jaar vernietigen Deze documenten zullen bewaard worden op het niveau van het Beheerscomité. G2.006 Dossiers inzake duurzaamheid 10 jaar vernietigen G2.007 Dossiers inzake de werkgroep EMAS 5 jaar vernietigen G2.008 Dossiers inzake de werkgroep externe schoonmaak G2.009 Dossier inzake de werkgroep technisch personeel 5 jaar vernietigen 5 jaar vernietigen 34

37 G3. GEBOUWEN G3.001 Akten en dossiers inzake de verwerving, concessie, erfdienstbaarheden, giften, legaten, vervreemding, enz. van terreinen en gebouwen G3.002 Dossiers inzake de bouw, de aanpassing, de renovatie en de restauratie van het gebouw G3.003 Dossiers inzake het onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen 30 jaar bewaren en overbrengen 10 jaar na de werken selecteren en overbrengen 10 jaar na de werken selecteren en overbrengen De verslagen, adviezen en beslissingen van het openbaar onderzoek, ontwerpen, foto s, lastenboeken, weerhouden offertes, verslagen van architecten, bevelen tot aanvang, opleveringsstukken (tekortkomingen, ingebrekestelling en definitieve oplevering) en eindafrekening bewaren. De overige stukken vernietigen. Stukken betreffende belangrijke herstelwerken bewaren. G3.004 Gebouwendossiers, dossiers inzake de veiligheidscoördinatie van een gebouw zolang het gebouw door de instelling benut wordt vernietigen G3.005 Verslagen van de coördinatiestructuur, veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen 10 jaar vernietigen 35

38 G3.006 Plannen en plattegronden van de gebouwen zolang het gebouw door de instelling benut wordt G3.007 Foto s van de terreinen en gebouwen zolang het gebouw door de instelling benut wordt selecteren en overbrengen bewaren en overbrengen De as-built plannen bewaren. G3.008 Inventaris van materieel en/of meubilair tot opmaak nieuwe versie vernietigen G3.009 Lijsten van temperatuuropnames 5 jaar vernietigen G3.010 Dossiers inzake toegangscontrole 5 jaar vernietigen G3.011 Dossiers inzake het onderhoud van het wagenpark 7 jaar na einde gebruik voertuig vernietigen G3.012 Dossiers inzake de afsluiting en opvolging van verzekeringen G3.013 Dossiers inzake de behandeling van schadegevallen aan onroerende en roerende goederen, wagenpark enz. tot 10 jaar na verval polis vernietigen 10 jaar vernietigen G4. INTERNE CONTROLE G4.001 Excel-tabel voor het beheer van procedures tot vervanging vernietigen G4.002 Procedures geldigheid van de procedures vernietigen 36

39 G5. ONTHAAL G5.001 Bezoekersregisters 5 jaar vernietigen G6. CATERING G6.001 Bestelbonnen 7 jaar vernietigen G6.002 Overzichten van de ontvangen en uitgaven van de dienst 7 jaar vernietigen G7. BRIEFWISSELING/VERZENDINGEN G7.001 Handleiding van de dienst (beschrijving van de werkprocessen) tot wijziging of vervanging vernietigen G7.002 Registers van aangetekende zendingen 10 jaar vernietigen 37

40 G8. BIBLIOTHEEK G8.001 Register Relevé des cas indemnités (ca ) verstreken bewaren en overbrengen naar het Rijksarchief Het betreft een register van de rechtsvoorganger van het FBZ, het Voorzorgfonds ten behoeve van door beroepsziekten getroffenen, opgericht op basis van de wet van 4 juli Bij deze instelling werden werknemers verzekerd tegen drie ziekten: loodvergiftiging, kwikvergiftiging en miltvuur (antrax). 14 G8.002 Bibliotheekcatalogus tot vervanging vernietigen G8.003 Dossiers inzake abonnementen 10 jaar vernietigen G9. PERSONEEL G9.001 Arbeidsreglement tot opmaak nieuwe versie bewaren en overbrengen G9.002 Personeelsblad 10 jaar 1 exemplaar in elke taal bewaren Gepubliceerd op het intranet. Het arbeidsreglement behoort in principe tot de sociale documenten en heeft in die zin een van 5 jaar. Een 3-tal jaar geleden werd de papieren publicatie van het personeelsblad stopgezet (nu enkel nog op het intranet). 14 (geraadpleegd op 24 april 2014). 38

41 G9.003 Brochures voor personeelsleden (bijvoorbeeld onthaalbrochure) tot opmaak nieuwe versie 1 exemplaar in elke taal bewaren G9.004 Dienstnota s 10 jaar bewaren en overbrengen Dienstnota s worden gepubliceerd op het intranet. G9.005 Databank Arno (personeelsbeheer) tot vervanging vernietigen G9.006 Personeelsdossiers Voor elk personeelslid zijn er drie dossiers: een administratief (rood), een financieel (groen) en een medisch (blauw) dossier 75 jaar na geboortejaar personeelslid selecteren en overbrengen De personeelsdossiers van de leidende ambtenaren bewaren en overbrengen naar het RA. De overige vernietigen. G9.007 Individuele rekeneningen, loonafrekeningen en eventuele bijlagen 5 jaar vernietigen Dit zijn sociale documenten (dus minimale van 5 jaar). G9.008 Dossiers inzake de oplegging van tuchtstraffen aan individuele personeelsleden 75 jaar na geboortejaar personeelslid vernietigen G9.009 Prikklokgegevens ( Dinklok = programma voor het beheer van de prikklok) G9.010 Dossiers inzake zendingen en studiereizen (klassement opdrachtenbladen ) 18 maanden vernietigen 5 jaar vernietigen G9.011 Dossiers inzake stagiairs en jobstudenten 5 jaar vernietigen 39

42 G9.012 Dossiers inzake de organisatie van personeelsevenementen G10. HR G Dossiers inzake de opmaak en opvolging van de personeelsformatie, taalkader, personeelsbehoeften en personeelsplanning G Dossiers inzake het administratief, geldelijk en syndicaal statuut 5 jaar selecteren en overbrengen 10 jaar bewaren 10 jaar selecteren en overbrengen Teksten van toespraken en foto s bewaren, overige stukken betreffende de praktische organisatie vernietigen De dossiers inzake de zelf opgestelde regelingen bewaren; de overige vernietigen. G Dossiers inzake aanwervings-, benoemings-, bevorderings- en taalexamens of procedures na verstrijken beroepsmogelijkheden selecteren en overbrengen De processen-verbaal met de deelnemerslijsten, model van vragen en uitslagen bewaren, de overige stukken vernietigen. G Stukken betreffende spontane sollicitaties 3 jaar vernietigen G Dossiers inzake de organisatie van opleidingen 3 jaar selecteren De intern opgestelde syllabi en presentaties bewaren. De overige stukken vernietigen. G10.06 Dossiers inzake de ontwikkelcirkels 10 jaar vernietigen 40

43 G11. INFORMATICA G Dossiers inzake de aankoop, levering en implementatie van hard- en softwaresystemen zolang systeem in gebruik is vernietigen G Inventaris van hard- en softwaresystemen tot opmaak nieuwe versie vernietigen G Stukken betreffende het onderhoud en het beheer van hard- en softwaresystemen G Stukken betreffende de ondersteuning van het gebruik van hard- en softwaresystemen 1 jaar vernietigen 1 jaar vernietigen G Softwarelicenties na einde licentie vernietigen 41

44 5488

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap

Directie-generaal Personen met een handicap ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiefselectielijst 2011

Archiefselectielijst 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nationale Plantentuin

Nationale Plantentuin ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Archief van de Regie der Gebouwen. Archiefselectielijst

Archief van de Regie der Gebouwen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE Versie: 1.00 Statuut: GOEDGEKEURD Aantal reeksen: 27 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Einde 46 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 HOOFDSTUK VI. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers Afdeling 1. Opdracht

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen!

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen! Digitaal klasseren Orde in de chaos brengen! Wat wel wat niet? Kantoordocumenten Tekstbestanden Spreadsheets (Simpele) Databases Presentatiebestanden Aangevuld met mails, foto s, Digitaal klasseren ( digitaal

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/103 BERAADSLAGING NR. 13/044 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie