OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger. Deze termijn vangt aan na de dynamische fase van de stukken of vanaf de eerste januari volgend op de afhandeling van de stukken. De bewaartermijn is de minimale termijn van bewaring en staat los van het feit of archieven uiteindelijk mogen vernietigd worden of permanent moeten bewaard blijven (bij het Algemeen Rijksarchief). Het is dus een aanduiding van hoe lang de documenten door de entiteit zelf moeten worden bijgehouden. 2. Administratieve bewaartermijnen Dit overzicht bevat veelvoorkomende series en dossiertypes die om administratieve redenen gedurende een bepaalde periode in de organisatie moeten worden bewaard. Let wel: deze bewaartermijnen zijn louter indicatief en dus aan geen enkele wettelijke regelgeving gebonden. Benaming Briefwisseling: - originelen - schaduwarchief - in dossiers - begeleidende brieven Schaduwarchief PLOEG-dossiers Omzendbrieven/ dienstorders/ dienstmededelingen Kabinetsnota s Kabinetsnota s in dossiers Parlementaire vragen Beleidsbrieven en beleidsnota s Schaduwarchief van doelmatigheidsanalyses jaar - zolang het dossier moet bewaard worden - verwijderen bij het schonen zolang het personeelslid in dienst is 6 jaar zolang het dossier bewaard wordt 6 jaar permanent (na 10 jaar overdracht naar Rijksarchief mogelijk)

2 Schaduwarchief van PIP/PEP Documenten van - minder belangrijke - belangrijke Schaduwarchief van waarvan men geen archiefvormer is Syllabi en rapporten van Bestelbons Verlofkaarten Delegatiebesluiten - - permanent (na 10 jaar overdracht naar Rijksarchief mogelijk) 1 jaar - - bij belangrijke kunnen deze documenten langer bewaard worden 1 boekhoudkundig jaar na betaling van de factuur 1 jaar 10 jaar 3. Wettelijke bewaartermijnen Dit overzicht bevat veelvoorkomende series en dossiertypes die om wettelijke redenen (verantwoordingsplicht) gedurende een bepaalde periode in de organisatie moeten worden bewaard. De vermelde bewaartermijnen geven de minimum-bewaarperiode aan. Benaming Personeelsdossiers van contractuelen Personeelsdossiers van statutairen na uitdiensttreding 1 50 jaar na uitdiensttreding Verantwoordingsplicht Verantwoordingsplicht 2 1 Na wordt enkel nog een attest van tewerkstelling of dienststaat bewaard gedurende minimum 10 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin het betrokken personeelslid de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Het dossier arbeidsongeval van het contractueel personeelslid wordt bewaard gedurende minimum 3 jaar na definitieve afhandeling ervan; ingeval van blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 16 %: minimum 10 jaar vanaf 1 januari volgend op het tijdstip waarop de toekenning van een rente (na de eventuele herziening) definitief is geworden (Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel 3 juli 1967). 2 Als het overlijden van de ambtenaar bekend is: minimum 10 jaar na 1 januari van het overlijdensjaar. Voor alle dossiers van ambtenaren, die sinds 30 jaar met rustpensioen zijn, kan op basis van de informatie uit het Rijksregister worden nagegaan of ze nog in leven zijn of niet.

3 Sociale documenten KB van 8/8/1980, artikel 25 Boekhoudkundige stukken - originelen - stukken die niet dienen als bewijs tegen derden - 10 jaar - 3 jaar Vlaams Comptabiliteitsdecreet, artikel 26 BTW-stukken 7 jaar Wetboek belasting over de toegevoegde waarde Borgstellingen (origineel bij de firma, kopie bij de afdeling) Persoonlijke rechtsvorderingen 30 jaar Burgerlijk Wetboek, artikel 2262bis Schuldvorderingdossier 10 jaar Wet op de Rijkscomptabiliteit Vastleggingdossier 10 jaar Wet op de Overheidsopdrachten Notulen van de Raad van Beroep Dossiers inzake aanwervingof bevorderingsexamens Dossiers inzake selectie- of bekwaamheidsproeven, bevorderings- of benoemingsprocedures Vlaams Personeelsstatuut, artikel II 15 Bouwdossiers 10 jaar Wet op de aansprakelijkheid van de architect Subsidiedossiers 10 jaar Wet op de Rijkscomptabiliteit, artikel 100

4 Belastingsdossiers - onroerende voorheffing - leegstandsheffing - 5/10 jaar 3-5/10 jaar 4 - Artikel KB/WIB 92 - Artikel 28, decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Centrale geschillendossiers 5/30 jaar 5 Wet op de Rijkscomptabiliteit, artikel 105 Huurdossiers 10 jaar Wet op de Rijkscomptabiliteit, artikel 100 Overheidsopdrachten 10 jaar Algemene Aanbestedingsvoorwaarden, artikel Burgerlijk Wetboek, artikel 1792, 2206bis en 18 Rechtsproceduredossiers 10 jaar 7 Burgerlijk Wetboek, artikel 2262bis Dossiers inzake schadevergoedingen wegens nalatigheid of onvoorzichtigheid of wegens burenhinder Dossiers inzake verwerving of vervreemding van onroerende goederen 5/20 jaar 8 Burgerlijk Wetboek, artikels 1382 en jaar 9 Burgerlijk Wetboek, artikel De niet-betwiste belasting is betaald: minimum vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de belasting dient betaald te zijn (Artikel 145 KB/WIB 92); de beslissing nopens het bezwaar is definitief en de belasting is betaald: minimum vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de belasting dient betaald te zijn; de gerechtelijke uitspraak is definitief en de belasting is betaald: minimum 10 jaar na de definitieve gerechtelijke uitspraak (Artikel 100, laatste lid, Wet 17 juli 1991 Rijkscomptabiliteit); de uitvoerbaar verklaarde kohieren: minimum 10 jaar vanaf 1 januari volgend op het aanslagjaar. 4 Dezelfde bewaartermijnen zijn van toepassing als voor de dossiers inzake onroerende voorheffing (artikel 28, decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten). 5 Beslag onder derden of verzet (afstand of overdracht van schuldvordering ten gunste van derden): minimum 5 jaar vanaf 1 januari volgend op de afhandeling van het dossier; ingeval van overeenkomsten, proceshandelingen of vonnissen betreffende dat beslag onder derden of verzet: minimum 30 jaar vanaf de kennisgeving van deze overeenkomsten, proceshandelingen of vonnissen. 6 Aanneming van werken inzake 'bouwnijverheid': minimum 10 jaar vanaf 1 januari volgend op de definitieve oplevering; aanneming van andere werken, leveringen en diensten: minimum 10 jaar vanaf 1 januari volgend op de gunning en minimum 3 jaar na de definitieve oplevering. De voormelde termijnen zijn vatbaar voor stuiting (een nieuwe termijn begint te lopen) door een gerechtsdeurwaardersexploot of een schulderkenning van de Staat. Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve beslissing is gewezen. 7 Te tellen vanaf de definitieve, gerechtelijke uitspraak. 8 Minimum vanaf 1 januari volgend op de definitieve afhandeling van het dossier, doch minimum 20 jaar na het schadeverwekkende feit (Artikel 2262bis, 1, tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek) of 20 jaar na een definitieve gerechtelijke uitspraak die enig voorbehoud heeft erkend (Artikel 2262bis, 2, Burgerlijk Wetboek). 9 De authentieke akten tot vestiging van zakelijke rechten worden voor onbepaalde tijd bewaard.

5 Dossier m.b.t. belasting op onroerend goed 3 jaar Verantwoordingsplicht Begrotingsvoorstellen Vlaams Comptabiliteitsdecreet Waarborgdossiers 10 jaar Verantwoordingsplicht Ordonnanties en rekeningen van rekenplichtigen en de bijhorende verantwoordingsstukken Rekeningen en verantwoordingsstukken van de rekenplichtigen van de geschillen en van de liggende gelden Rekeningen einde beheer van rekenplichtigen 6 jaar KB van 25/11/ jaar KB van 25/11/ jaar KB van 25/11/1954

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR Oikocredit-be coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen BE 0427.441.386 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie