Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Rekenkamer 2017/C 114/01 Verslag over het budgettair en financieel beheer NL

2

3 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/1 IV (Informatie) INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE REKENKAMER VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2016 (2017/C 114/01) INHOUD Paragraaf Bladzijde INLEIDING ONTVANGSTEN Voor 2016 vastgestelde rechten en uit 2015 overgedragen rechten BESTEMMINGSONTVANGSTEN UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel Begrotingsoverschrijvingen Titel 1 Aan de instelling verbonden personen Titel 2 Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN Bijlagen BIJLAGE I Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten BIJLAGE II Bestemmingsontvangsten van het jaar en overgedragen bestemmingsontvangsten BIJLAGE III In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten BIJLAGE IV Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar BIJLAGE V Besteding van de uit 2015 overgedragen kredieten

4 C 114/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie INLEIDING Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert. In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren. 1. Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2016 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en toelichting op gebeurtenissen die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. 2. De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. ONTVANGSTEN Voor 2016 vastgestelde rechten en uit 2015 overgedragen rechten 3. De over het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten bedroegen in totaal euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (8 731 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal euro. Tabel 1 Voor 2016 vastgestelde rechten Titel Geraamde ontvangsten 2016 Voor 2016 vastgestelde rechten In 2016 in totaal ingevorderd % van het totaal 4 Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen 5 Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling ,00 % ,00 % 9 Diverse ontvangsten ,00 % Totaal ,00 % Tabel 2 Uit 2015 overgedragen rechten Titel Overgedragen rechten Correcties Totaal Geïnd totaal % van het totaal 4 Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen 5 Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling ,00 % ,91 %

5 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/3 Titel Overgedragen rechten Correcties Totaal Geïnd totaal % van het totaal 9 Diverse ontvangsten ,00 % Totaal ,58 % 4. De voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde rechten ( euro) vertegenwoordigen 98,95 % van de geraamde ontvangsten van euro, tegenover 96,13 % in De per 31 december 2016 geïnde ontvangsten bedroegen in totaal euro, waarvan euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2016 vastgestelde rechten (tabel 1). 6. Van de euro aan geïnde ontvangsten bestaat euro (99,32 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten bedroegen euro en deze hielden voornamelijk verband met dienstreizen, schoonmaak en onderhoud. Ter vergelijking bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel in euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar euro. 7. Aan het einde van het begrotingsjaar moest een bedrag van euro nog worden geïnd, ofwel 0,01 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2015 was dit euro (0,04 %). BESTEMMINGSONTVANGSTEN 8. Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk meubilair, dienstreizen, schoonmaak en onderhoud en gemeenschappelijke tolken- en conferentiediensten. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten is weergegeven in bijlage II. UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel 9. Het totaal van de voor 2016 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2017 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel Een meer gedetailleerder analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten. Tabel 3 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel Titel Definitieve kredieten Vastgelegde kredieten % Titel 1 Aan de instelling verbonden personen Totaal Titel 2 Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven Totaal ,03 % ,11 % Titels 1 en 2 Totaal ,92 %

6 C 114/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie Tabel 4 Vastleggingen en betalingen per titel Vastleggingen Betalingen % Overdracht % Titel 1 Aan de instelling verbonden personen Totaal Titel 2 Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven Totaal ,79 % ,21 % ,81 % ,19 % Titels 1 en 2 Totaal ,29 % ,71 % Begrotingsoverschrijvingen 11. In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 41 begrotingsoverschrijvingen gedaan voor een totaalbedrag van euro (tabel 5). Deze overschrijvingen moesten zorgen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn in bijlage III per post weergegeven. Tabel 5 Begrotingsoverschrijvingen in 2016 Soort overschrijving Aantal overschrijvingen in 2016 In totaal overgeschreven bedrag Van titel naar titel Van hoofdstuk naar hoofdstuk Van artikel naar artikel Van post naar post Van subpost naar subpost Totaal Titel 1 Aan de instelling verbonden personen 12. Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 1. Tabel 6 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 1 Hoofdstukken Definitieve kredieten Vastgelegde kredieten % 1 0 Leden van de instelling ,11 % 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen ,62 %

7 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/5 Hoofdstukken Definitieve kredieten Vastgelegde kredieten % 1 4 Ander personeel en prestaties van derden 1 6 Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen ,92 % ,89 % Titel 1 Totaal ,03 % 13. De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2016 is 99,03 % (in 2015 was dit 99,04 %). 14. De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2016 voor 99,62 % gebruikt (in 2015 was dat 99,58 %). 15. De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was 97,92 %, tegenover 98,02 % in De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen bedroeg 93,76 % van de definitieve kredieten (87,84 % in 2015). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren. Tabel 7 Vastleggingen en betalingen voor titel 1 Hoofdstukken Vastleggingen Betalingen % Overdracht % 1 0 Leden van de instelling ,91 % ,09 % 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 1 4 Ander personeel en prestaties van derden 1 6 Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen ,00 % 0 0,00 % ,49 % ,51 % ,12 % ,88 % Titel 1 Totaal ,79 % ,21 % 17. In 2016 bedroegen de betalingen in totaal euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,83 % van de definitieve kredieten en 98,79 % van de totale vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 97,68 % en 98,63 %). 18. De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen euro, d.w.z. 1,20 % van de definitieve kredieten en 1,21 % van de totale vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 1,36 % en 1,37 %).

8 C 114/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie Het grootste deel van de overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 houdt verband met dienstreizen van het personeel, namelijk euro. In 2016 is een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties waren ontvangen, of wel waren ontvangen maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 vormen waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2016 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf ( euro), beroepsopleiding voor het personeel ( euro) en PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer ( euro). Titel 2 Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven 20. Hieronder geven tabel 8 en tabel 9 een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2016 onder titel 2. Tabel 8 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen voor titel 2 Hoofdstukken Definitieve kredieten Vastgelegde kredieten % 2 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 2 1 Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud ,99 % ,36 % 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven ,93 % 2 5 Vergaderingen en conferenties ,28 % 2 7 Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding ,01 % Titel 2 Totaal ,11 % 21. Over 2016 was de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 98,11 % (tegen 96,22 % over 2015). Tabel 9 Vastleggingen en betalingen voor titel 2 Hoofdstukken Vastleggingen Betalingen % Overdracht % 2 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten 2 1 Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven ,60 % ,40 % ,90 % ,10 % ,76 % ,24 % 2 5 Vergaderingen en conferenties ,76 % ,24 % 2 7 Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding ,05 % ,95 % Titel 2 Totaal ,81 % ,19 %

9 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/7 22. De betalingen beliepen in totaal euro, hetgeen gelijkstaat aan 52,80 % van de definitieve kredieten en 53,81 % van de vastleggingen (in 2015 waren deze percentages 51,52 % en 53,55 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2017 werden overgedragen, bedroegen euro, d.w.z. 45,32 % van de definitieve kredieten en 46,19 % van de vastleggingen (over 2015 waren deze percentages respectievelijk 44,70 % en 46,45 %). 23. Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de veiligheid van en het toezicht op de gebouwen ( euro) vanwege de gewijzigde begroting nr. 3/2016 die werd goedgekeurd in november Evenals in voorgaande jaren hadden de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betrekking op schoonmaak en onderhoud ( euro), energieverbruik ( euro) en de inrichting van de dienstruimten ( euro). 24. Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van euro vanwege aan het eind van het jaar nog lopende IT-projecten (bijv. het ERK-kennisportaal voor kennisbeheer, het nieuwe intranet, ). 25. In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen. UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN 26. De overdracht van kredieten uit 2015 wordt hierna weergegeven in tabel 10. Tabel 10 Overdrachten van kredieten van 2015 naar 2016 Hoofdstukken 2015 naar 2016 Betalingen ten laste van overdrachten Annuleringen 1 0 Leden van de instelling Ambtenaren en tijdelijke functionarissen Ander personeel en prestaties van derden Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen Titel 1 Totaal Gebouwen en daarmee samenhangende kosten Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud Lopende huishoudelijke uitgaven

10 C 114/8 NL Publicatieblad van de Europese Unie Hoofdstukken 2015 naar 2016 Betalingen ten laste van overdrachten Annuleringen 2 5 Vergaderingen en conferenties Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding Titel 2 Totaal Titels 1 en 2 Totaal Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2015 naar begrotingsjaar 2016 voor een totaalbedrag van euro leidden tot betalingen van euro, hetgeen een bestedingsgraad van 94,47 % betekent (92,21 % over 2015).

11 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/9 BIJLAGE I GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN Ontvangsten 2016 Oorspronkelijkebegroting Vastgestelde rechten over het jaar Over het jaar ingevorderd In te vorderen over het jaar Post Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden , , ,72 0,00 Post Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst , , ,48 0,00 HST. 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN , , ,20 0,00 Post Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling , , ,57 0,00 Post Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel 0, , ,73 0,00 Post Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN , , ,30 0,00 TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , ,50 0,00 Post Opbrengst van de verkoop van voertuigen Bestemmingsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van de verkoop van andere activa Bestemmingsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films Bestemmingsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling 0,00 0,00 0,00 0,00

12 C 114/10 NL Publicatieblad van de Europese Unie Oorspronkelijkebegroting Vastgestelde rechten over het jaar Over het jaar ingevorderd In te vorderen over het jaar HST. 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen Bestemmingsontvangsten 0, , ,97 0,00 HST. 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINIS- TRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING 0, , ,97 0,00 Post Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 5 9 OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING 0,00 0,00 0,00 0,00 TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE IN- STELLING 0, , ,97 0,00 Post Diverse ontvangsten 0, , ,81 0,00 HST. 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN 0, , ,81 0,00 TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 0, , ,81 0,00 TOTAAL , , ,28 0,00 Overgedragen ontvangsten Rechten uit J 1 Waardeverandering van overdracht J 1 Totaal overdracht J 1 Geïnd over jaar 1 In te vorderen Post Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 4 0 DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/11 Rechten uit J 1 Waardeverandering van overdracht J 1 Totaal overdracht J 1 Geïnd over jaar 1 In te vorderen Post Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 4 1 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITEL 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van de verkoop van andere activa Bestemmingsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 5 0 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 5 2 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen Bestemmingsontvangsten 7 731,25 0, , , ,25 HST. 5 7 OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINIS- TRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING 7 731,25 0, , , ,25 TITEL 5 ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE IN- STELLING 7 731,25 0, , , ,25 Post Diverse ontvangsten 1 000,00 0, , ,00 0,00 HST. 9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN 1 000,00 0, , ,00 0,00 TITEL 9 DIVERSE ONTVANGSTEN 1 000,00 0, , ,00 0,00 TOTAAL 8 731,25 0, , , ,25

14 C 114/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET JAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN Bestemmingsontvangsten BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR Index 11 Bestemmingsontvangsten Vastleggingen Betalingen (1) (2) (2) (3) Dienstreizen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Geboortepremie en uitkering in geval van overlijden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige externe dienstverlening 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Bijkomende diensten voor de vertaaldienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Diverse uitgaven voor aanwerving 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden 582,93 0,00 0,00 582,93 0, Dienstreizen ,56 0,00 0, ,56 0,00 HST. 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN ,49 0,00 0, ,49 0,00 TITEL 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN ,03 0,00 0, ,03 0, Huur 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inrichting van dienstruimten 996,76 885,25 29,45 111,51 855, Schoonmaak en onderhoud , , , ,50 0, Energieverbruik 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/13 BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR Index 11 Bestemmingsontvangsten Vastleggingen Betalingen (1) (2) (2) (3) Overige uitgaven in verband met de gebouwen 250,11 0,00 0,00 250,11 0,00 HST. 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN , , , ,12 855, Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel 1 215,82 0,00 0, ,82 0, Telecommunicatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vervanging van meubilair , ,32 0, , , Vervanging van voertuigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Groene mobiliteit 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 HST. 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD , ,32 0, , , Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porto- en verzendkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kleine uitgaven 298,75 0,00 0,00 298,75 0,00 HST. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 298,75 0,00 0,00 298,75 0, Vergaderingen in het algemeen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst ,00 0,00 0, ,00 0,00 HST. 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES ,00 0,00 0, ,00 0, Publicatieblad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREI- DING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITEL 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOU- DELIJKE UITGAVEN , , , , ,12 TOTAAL , , , , ,12

16 C 114/14 NL Publicatieblad van de Europese Unie Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN Index 44 Bestemmingsontvangsten Vastleggingen Betalingen (1) (2) (2) (3) Dienstreizen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Geboorte- en overlijdenspremies 2 350, ,00 0,00 0, ,00 HST. 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN 2 350, ,00 0,00 0, , Bijkomende diensten voor de vertaaldienst 1 447, , ,43 163,57 0,00 HST. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN 1 447, , ,43 163,57 0, Diverse uitgaven voor de aanwerving 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dienstreizen , , ,00 83, ,00 HST. 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , ,00 83, ,00 TITEL 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , ,43 247, , Huur 1 966, , ,34 0,00 0, Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inrichting van dienstruimten 4 795, , ,35 24, , Schoonmaak en onderhoud , , ,12 0,00 832, Energieverbruik 1 216, , ,86 0,00 0, Veiligheid van en toezicht op de gebouwen 750,00 276,50 276,50 473,50 0,00

17 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/15 BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN Index 44 Bestemmingsontvangsten Vastleggingen Betalingen (1) (2) (2) (3) Verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige uitgaven in verband met de gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN , , ,17 497, , Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Telecommunicatie 0,52 0,52 0,52 0,00 0, Vervanging van voertuigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen 8 315, , , ,26 0,00 HST. 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD 8 315, , , ,26 0, Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porto- en verzendkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ontvangst- en representatiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergaderingen in het algemeen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergaderingen, congressen en conferenties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 C 114/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN Index 44 Bestemmingsontvangsten Vastleggingen Betalingen (1) (2) (2) (3) Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publicatieblad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREI- DING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITEL 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOU- DELIJKE UITGAVEN , , , , ,00 TOTAAL , , , , ,00

19 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/17 BIJLAGE III IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Post Salarissen, toelagen en pensioenen ,00 0, , ,00 0,00 Post Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst ,00 0, , , ,47 Art Bezoldiging en andere rechten ,00 0, , , ,47 Post Overbruggingstoelagen ,00 0, , ,00 0,00 Art Overbruggingstoelagen ,00 0, , ,00 0,00 Post Pensioenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Pensioenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Dienstreizen ,00 0,00 0, , ,20 Art Dienstreizen ,00 0,00 0, , ,20 Post Opleiding ,00 0,00 0, , ,69 Art Opleiding ,00 0,00 0, , ,69 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING ,00 0, , , ,36

20 C 114/18 NL Publicatieblad van de Europese Unie Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Post Bezoldiging en toelagen ,00 0, , ,00 0,00 Post Betaalde overuren ,00 0, , ,00 0,00 Post Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst ,00 0, , , ,14 Art Bezoldiging en andere rechten ,00 0, , , ,14 Post Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) 0,00 0, , ,00 0,00 Art Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst 0,00 0, , ,00 0,00 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN ,00 0, , , ,14 Post Ander personeel , , , ,00 0,00 Post Stages en uitwisseling van personeel , , , ,00 0,00 Post Overige externe dienstverlening ,00 0, , , ,94 Post Externe dienstverlening op taalkundig gebied ,00 0, , , ,72 Art Andere personeelsleden en derden , , , , ,66 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/19 Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 HST. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN , , , , ,66 Post Diverse uitgaven voor de aanwerving ,00 0, , , ,62 Post Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden ,00 0, , , ,18 Art Uitgaven voor personeelsbeheer ,00 0, , , ,80 Post Dienstreizen ,00 0, , , ,83 Art Dienstreizen ,00 0, , , ,83 Post Sociale dienst ,00 0, , , ,00 Post Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven ,00 0,00 0, , ,80 Art Bijstand aan het personeel van de instelling ,00 0, , , ,80 Post Medische dienst ,00 0, , , ,43 Post Restaurant en kantines ,00 0, , , ,91 Post Kinderdagverblijf ,00 0, , , ,84 Post PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer ,00 0,00 0, , ,00 Art Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen ,00 0, , , ,18 HST. 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PER- SONEN ,00 0, , , ,61 TITEL 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , , , ,77

22 C 114/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Post Huur ,00 0, , , ,70 Post Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Inrichting van dienstruimten ,00 0, , , ,77 Post Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten ,00 0, , , ,26 Art Onroerend goed ,00 0, , , ,73 Post Schoonmaak en onderhoud ,00 0, , , ,54 Post Energieverbruik ,00 0, , , ,65 Post Veiligheid van en toezicht op de gebouwen , ,00 0, , ,89 Post Verzekeringen ,00 0, , , ,03 Post Overige uitgaven in verband met de gebouwen ,00 0, , , ,33 Art Uitgaven in verband met de gebouwen , , , , ,44 HST. 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN , , , , ,17 Post Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software ,00 0, , , ,58 Post Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen ,00 0, , , ,45 Post Telecommunicatie ,00 0, , , ,07

23 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/21 Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Art Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie ,00 0, , , ,10 Post Meubilair ,00 0,00 0, , ,67 Art Meubilair ,00 0,00 0, , ,67 Post Technisch materieel en installaties ,00 0, , , ,83 Art Technisch materieel en installaties ,00 0, , , ,83 Post Voertuigen ,00 0,00 0, , ,02 Art Voertuigen ,00 0,00 0, , ,02 HST. 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD ,00 0, , , ,62 Post Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten ,00 0, , , ,22 Art Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten ,00 0, , , ,22 Post Financiële kosten ,00 0,00 0, , ,85 Art Financiële kosten ,00 0,00 0, , ,85 Post Juridische kosten ,00 0,00 0, ,00 0,00 Art Juridische kosten en schadevergoedingen ,00 0,00 0, ,00 0,00 Post Porto- en verzendkosten ,00 0, , , ,59

24 C 114/22 NL Publicatieblad van de Europese Unie Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Art Porto- en verzendkosten ,00 0, , , ,59 Post Overige huishoudelijke uitgaven ,00 0, , , ,17 Art Overige huishoudelijke uitgaven ,00 0, , , ,17 HST. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN ,00 0, , , ,83 Post Ontvangst- en representatiekosten ,00 0,00 0, , ,54 Art Ontvangst- en representatiekosten ,00 0,00 0, , ,54 Post Vergaderingen, congressen en conferenties ,00 0,00 0, , ,64 Art Vergaderingen, congressen en conferenties ,00 0,00 0, , ,64 Post Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen ,00 0,00 0, , ,35 Art Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen ,00 0,00 0, , ,35 Post Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst ,00 0,00 0, , ,00 Art Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst ,00 0,00 0, , ,00 HST. 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES ,00 0,00 0, , ,53 Post Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes ,00 0, , , ,07

25 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/23 Oorspronkelijke begroting Aanvullende begroting Overschrijvingen Kredieten begrotingsjaar rechtswege J 1 Art Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes ,00 0, , , ,07 Post Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten ,00 0,00 0, , ,09 Art Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten ,00 0,00 0, , ,09 Post Publicatieblad ,00 0, , , ,00 Post Publicaties van algemene aard ,00 0, , , ,89 Art Productie en verspreiding ,00 0, , , ,89 HST. 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VER- SPREIDING ,00 0, , , ,05 TITEL 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUIS- HOUDELIJKE UITGAVEN , , , , , Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST VOORZIENING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITEL 10 OVERIGE UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAAL , ,00 0, , ,97

26 C 114/24 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE IV BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Post Salarissen, toelagen en pensioenen , , ,93 0,00 0,00 0, ,07 Post Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst , , , , ,56 0, ,71 Art Bezoldiging en andere rechten , , , , ,56 0, ,78 Post Overbruggingstoelagen , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Art Overbruggingstoelagen , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Post Pensioenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Pensioenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Dienstreizen , , , , ,30 0, ,00 Art Dienstreizen , , , , ,30 0, ,00 Post Opleiding , , , , ,00 0, ,29 Art Opleiding , , , , ,00 0, ,29 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING , , , , ,86 0, ,26

27 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/25 Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Post Bezoldiging en toelagen , , ,32 0,00 0,00 0, ,68 Post Betaalde overuren , , ,92 0,00 0,00 0, ,08 Post Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst , , ,59 0,00 0,00 0, ,41 Art Bezoldiging en andere rechten , , ,83 0,00 0,00 0, ,17 Post Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Art Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN , , ,38 0,00 0,00 0, ,62 Post Ander personeel , , ,72 0,00 0,00 0, ,28 Post Stages en uitwisseling van personeel , , ,78 0,00 0,00 0, ,22 Post Overige externe dienstverlening , , , , ,69 0, ,16 Post Externe dienstverlening op taalkundig gebied , , , , ,93 0, ,00

28 C 114/26 NL Publicatieblad van de Europese Unie Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Art Andere personeelsleden en derden , , , , ,62 0, ,66 Post Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Voorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HST. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DER- DEN , , , , ,62 0, ,66 Post Diverse uitgaven voor de aanwerving , , , , ,76 0,00 20,00 Post Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden , , , , ,42 0,00 447,80 Art Uitgaven voor personeelsbeheer , , , , ,18 0,00 467,80 Post Dienstreizen , , , , ,90 0, ,95 Art Dienstreizen , , , , ,90 0, ,95 Post Sociale dienst , , , , ,76 0, ,00 Post Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven , , ,33 0,00 0,00 0, ,67 Art Bijstand aan het personeel van de instelling , , , , ,76 0, ,67 Post Medische dienst , , , , ,01 0, ,92 Post Restaurant en kantines , , , , ,63 0, ,59

29 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/27 Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Post Kinderdagverblijf , , , , ,45 0, ,00 Post PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Art Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen , , , , ,09 0, ,51 HST. 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , , , ,93 0, ,93 TITEL 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , , , ,41 0, ,47 Post Huur , , , , ,00 0,00 0,00 Post Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Inrichting van dienstruimten , , , , ,76 0,00 0,15 Post Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten , , , , ,00 0,00 0,11 Art Onroerend goed , , , , ,76 0,00 0,26 Post Schoonmaak en onderhoud , , , , ,76 0,00 333,39 Post Energieverbruik , , , , ,26 0,00 0,00 Post Veiligheid van en toezicht op de gebouwen , , , , ,87 0,00 0,00 Post Verzekeringen , , ,85 955,80 955,80 0,00 0,35

30 C 114/28 NL Publicatieblad van de Europese Unie Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Post Overige uitgaven in verband met de gebouwen , , , , ,28 0,00 287,59 Art Uitgaven in verband met de gebouwen , , , , ,97 0,00 621,33 HST. 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN , , , , ,73 0,00 621,59 Post Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software , , , , ,19 0,00 0,00 Post Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen , , , , ,45 0,00 0,00 Post Telecommunicatie , , , , ,26 0,00 0,00 Art Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie , , , , ,90 0,00 0,00 Post Meubilair , , , , ,70 0, ,12 Art Meubilair , , , , ,70 0, ,12 Post Technisch materieel en installaties , , , , ,50 0, ,32 Art Technisch materieel en installaties , , , , ,50 0, ,32 Post Voertuigen , , , , ,43 0, ,47 Art Voertuigen , , , , ,43 0, ,47

31 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/29 Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten HST. 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOE- DEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD , , , , ,53 0, ,91 Post Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten , , , , ,35 0, ,29 Art Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten , , , , ,35 0, ,29 Post Financiële kosten , , , , ,60 0,00 0,00 Art Financiële kosten , , , , ,60 0,00 0,00 Post Juridische kosten , ,00 0, , ,00 0, ,00 Art Juridische kosten en schadevergoedingen , ,00 0, , ,00 0, ,00 Post Porto- en verzendkosten , , , , ,83 0, ,12 Art Porto- en verzendkosten , , , , ,83 0, ,12 Post Overige huishoudelijke uitgaven , , , , ,04 0, ,89 Art Overige huishoudelijke uitgaven , , , , ,04 0, ,89 HST. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN , , , , ,82 0, ,30 Post Ontvangst- en representatiekosten , , , , ,74 0, ,28

32 C 114/30 NL Publicatieblad van de Europese Unie Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Art Ontvangst- en representatiekosten , , , , ,74 0, ,28 Post Vergaderingen, congressen en conferenties , , , , ,26 0, ,11 Art Vergaderingen, congressen en conferenties , , , , ,26 0, ,11 Post Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen , ,65 864, , ,00 0, ,35 Art Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen , ,65 864, , ,00 0, ,35 Post Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst , , , , ,00 0, ,00 Art Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst , , , , ,00 0, ,00 HST. 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES , , , , ,00 0, ,74 Post Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes , , , , ,70 0, ,33 Art Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes , , , , ,70 0, ,33 Post Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten , , , , ,08 0,00 0,00 Art Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten , , , , ,08 0,00 0,00 Post Publicatieblad , , , , ,00 0,00 0,00 Post Publicaties van algemene aard , , , , ,81 0, ,01

33 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/31 Kredieten begrotingsjaar Vastleggingen Betalingen Nog beschikbaar rechtswege J+1 Overdracht bij besluit J+1 Geannuleerde kredieten Art Productie en verspreiding , , , , ,81 0, ,01 HST. 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING , , , , ,59 0, ,34 TITEL 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN , , , , ,67 0, ,88 TOTAAL , , , , ,08 0, ,35

34 C 114/32 NL Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE V BESTEDING VAN DE UIT 2015 OVERGEDRAGEN KREDIETEN OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT Post Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst ,47 0, ,47 0,00 Art Bezoldiging en andere rechten ,47 0, ,47 0,00 Post Dienstreizen , ,32 5,88 0,00 Art Dienstreizen , ,32 5,88 0,00 Post Opleiding , , ,64 0,00 Art Opleiding , , ,64 0,00 HST. 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING , , ,99 0,00 Post Bezoldiging en toelagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst , ,14 0,00 0,00 Art Bezoldiging en andere rechten , ,14 0,00 0,00 HST. 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN , ,14 0,00 0,00 Post Ander personeel 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Overige externe dienstverlening 1 966,94 560, ,94 0,00 Post Externe dienstverlening op taalkundig gebied , , ,85 0,00 Art Andere personeelsleden en derden , , ,79 0,00

35 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/33 OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT HST. 1 4 ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN , , ,79 0,00 Post Diverse uitgaven voor aanwerving , , ,96 0,00 Post Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden , , ,54 0,00 Art Uitgaven voor personeelsbeheer , , ,50 0,00 Post Dienstreizen , , ,32 0,00 Art Dienstreizen , , ,32 0,00 Post Sociale dienst ,00 999, ,08 0,00 Post Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven 2 635, ,20 128,60 0,00 Art Bijstand aan het personeel van de instelling , , ,68 0,00 Post Medische dienst 6 011, , ,43 0,00 Post Restaurant en kantines , , ,13 0,00 Post Kinderdagverblijf , , ,94 0,00 Post PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer , , ,81 0,00 Art Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen , , ,31 0,00 HST. 1 6 OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , ,81 0,00

36 C 114/34 NL Publicatieblad van de Europese Unie OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT TITEL 1 AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN , , ,59 0,00 Post Huur , , ,45 0,00 Post Verwerving van onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Inrichting van dienstruimten , , ,00 0,00 Post Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten , , ,06 0,00 Art Onroerend goed , , ,51 0,00 Post Schoonmaak en onderhoud , , ,15 0,00 Post Energieverbruik , , ,02 0,00 Post Veiligheid van en toezicht op de gebouwen , , ,16 0,00 Post Verzekeringen 2 091, ,09 481,94 0,00 Post Overige uitgaven in verband met de gebouwen , , ,09 0,00 Art Uitgaven in verband met de gebouwen , , ,36 0,00 HST. 2 0 GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN , , ,87 0,00 Post Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software , ,58 0,00 0,00 Post Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen , , ,40 0,00

37 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/35 OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT Post Telecommunicatie , ,07 0,00 0,00 Art Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie , , ,40 0,00 Post Meubilair , ,67 180,00 0,00 Art Meubilair , ,67 180,00 0,00 Post Technisch materieel en installaties , , ,60 0,00 Art Technisch materieel en installaties , , ,60 0,00 Post Voertuigen , , ,27 0,00 Art Voertuigen , , ,27 0,00 HST. 2 1 INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDER- HOUD , , ,27 0,00 Post Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten , , ,80 0,00 Art Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten , , ,80 0,00 Post Financiële kosten 4 547, , ,50 0,00 Art Financiële kosten 4 547, , ,50 0,00 Post Juridische kosten 0,00 0,00 0,00 0,00

38 C 114/36 NL Publicatieblad van de Europese Unie OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT Art Juridische kosten en schadevergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Post Porto- en verzendkosten 8 456, , ,63 0,00 Art Porto- en verzendkosten 8 456, , ,63 0,00 Post Overige huishoudelijke uitgaven , , ,42 0,00 Art Overige huishoudelijke uitgaven , , ,42 0,00 HST. 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN , , ,35 0,00 Post Ontvangst- en representatiekosten , , ,92 0,00 Art Ontvangst- en representatiekosten , , ,92 0,00 Post Vergaderingen, congressen en conferenties , , ,46 0,00 Art Vergaderingen, congressen en conferenties , , ,46 0,00 Post Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen , ,35 0,00 0,00 Art Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen , ,35 0,00 0,00 Post Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst , , ,00 0,00 Art Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst , , ,00 0,00

39 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 114/37 OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE rechtswege Betalingen overdracht van rechtswege GEANNULEERDE KREDIETEN OVERDRACHT BIJ BESLUIT HST. 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES , , ,38 0,00 Post Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes , , ,35 0,00 Art Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes , , ,35 0,00 Post Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten , ,33 147,76 0,00 Art Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten , ,33 147,76 0,00 Post Publicatieblad ,00 0, ,00 0,00 Post Publicaties van algemene aard , , ,61 0,00 Art Productie en verspreiding , , ,61 0,00 HST. 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING , , ,72 0,00 TITEL 2 GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UIT- GAVEN , , ,59 0,00 TOTAAL , , ,18 0,00

40

41

42

43

44 ISSN (elektronische uitgave) ISSN (papieren uitgave) NL

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 1 EUROPESE COMMISSIE COM(2015) 300 NL 24.6.

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 1 EUROPESE COMMISSIE COM(2015) 300 NL 24.6. EUROPESE COMMISSIE DOCUMENTEN ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 1 AFDELING I PARLEMENT NL COM(2015) 300 NL 24.6.2015 In dit begrotingsdocument zijn,

Nadere informatie

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 6 EUROPESE COMMISSIE COM(2015) 300 NL 24.6.

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 6 EUROPESE COMMISSIE COM(2015) 300 NL 24.6. EUROPESE COMMISSIE DOCUMENTEN ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 VOLUMEN 6 AFDELING VI NL COM(2015) 300 NL 24.6.2015 In dit begrotingsdocument zijn, tenzij

Nadere informatie

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 VOLUMEN 8 EUROPESE COMMISSIE COM(2016) 300 NL 18.7.

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 VOLUMEN 8 EUROPESE COMMISSIE COM(2016) 300 NL 18.7. EUROPESE COMMISSIE DOCUMENTEN ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 VOLUMEN 8 AFDELING VIII NL COM(2016) 300 NL 18.7.2016 In dit begrotingsdocument zijn, tenzij

Nadere informatie

AFDELING VI EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

AFDELING VI EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ AFDELING VI EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ ONTVANGSTEN EIGEN INKOMSTEN Titel Omschrijving 4 ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

Nadere informatie

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 VOLUMEN 7 EUROPESE COMMISSIE COM(2017) 400 NL 29.6.

DOCUMENTEN. ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 VOLUMEN 7 EUROPESE COMMISSIE COM(2017) 400 NL 29.6. EUROPESE COMMISSIE DOCUMENTEN ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 VOLUMEN 7 AFDELING VII COMITÉ VAN DE REGIO S NL COM(2017) 400 NL 29.6.2017 In dit begrotingsdocument

Nadere informatie

14635/16 ADD 4 ass/hh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 ass/hh 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad Betreft: Algemene begroting van de Europese Unie

Nadere informatie

COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SEC (2001) 1997 DEFINITIEF BRUSSEL, 6.12.2001 ALGEMENE BEGROTING - BEGROTINGSJAAR 2001 AFDELING V - REKENKAMER KREDIETOVERSCHRIJVING NR. 62 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-026/NL INHOUD I. INLEIDING A. Algemene inleiding B. Tarieven C. Ontvangsten D. Uitgaven II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

6621/17 mou/gra/ev 1 DG A4

6621/17 mou/gra/ev 1 DG A4 Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2017 (OR. en) 6621/17 FIN 133 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad het Begrotingscomité Betreft: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/143 VERSLAG over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds (2016/C

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33 C 372/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22.12.1999 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor Opleiding, Turijn, betreffende het per 31 december 1998 afgesloten begrotingsjaar,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) 8787/11 ADD 1 CODEC 607 COUR 18 INST 197 JUR 160 PARLNAT 112 BEGELEIDENDE NOTA - ADDENDUM van:

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

HOF VAN JUSTITIE Luxemburg, 25 juni 2008 VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2

HOF VAN JUSTITIE Luxemburg, 25 juni 2008 VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2 HOF VAN JUSTITIE Luxemburg, 25 juni 2008 VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2 NR. 1 Binnen hoofdstuk 10 Leden van de instelling van artikel 102 Overbruggingstoelagen - 400

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/36)

VERSLAG (2016/C 449/36) 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/193 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese eenheid voor de versterking van de justitiële samenwerking betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/23)

VERSLAG (2016/C 449/23) C 449/128 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 23.4.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Onderwerp: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2008 Bijgevoegd is het voorstel voor kredietoverschrijving

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 Hierbij gaat het voorstel tot krediet C 5 Begrotingsjaar 2004. DIRECTORAAT

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Autoriteit 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 Hierbij gaat het voorstel tot kredietoverschrijving C 2 Begrotingsjaar

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 12, rue Alcide De Gasperi

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

(2000/C 373/04) INHOUD OORDEEL VAN DE REKENKAMER... 1-4 21

(2000/C 373/04) INHOUD OORDEEL VAN DE REKENKAMER... 1-4 21 C 373/20 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.12.2000 VERSLAG over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie VBOU Luxemburg)betreffende het per 31 december

Nadere informatie

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2011

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2011 Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Titel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.11.2017 COM(2017) 699 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de gegevens met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de jaarlijkse

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

ECB-PUBLIC BESLUIT (EU) [2017/XX*] VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 24 april 2017

ECB-PUBLIC BESLUIT (EU) [2017/XX*] VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 24 april 2017 NL ECB-PUBLIC BESLUIT (EU) [2017/XX*] VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11) DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Bureau

vergezeld van het antwoord van het Bureau Verslag over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Stichting

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2003

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2003 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2003 14/2003 Hierbij gaat het voorstel tot krediet C13 Begrotingsjaar

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer Aruba JAARVERSLAG

Algemene Rekenkamer Aruba JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2005-2008 29 december 2010 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 3 3 Gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting 5 4 Verrichte werkzaamheden 2005-2008 8 0 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Bureau

vergezeld van het antwoord van het Bureau Verslag over de jaarrekening van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 28.12.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 VERSLAG over de financiële staten van het Europees Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM-Alicante) betreffende het per

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.8.2017 COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005

EUROPEES PARLEMENT. Begrotingscommissie MEDEDELING AAN DE LEDEN. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Begrotingscommissie 2009 21 september 2005 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005 Hierbij gaat het voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Agentschap

vergezeld van het antwoord van het Agentschap Verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 21.1.2013 2012/2208(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Werken bij de Europese Rekenkamer

Werken bij de Europese Rekenkamer Werken bij de Europese Rekenkamer Een baan die ertoe doet Aantrekkelijke voorwaarden Leren en loopbaanontwikkeling Onze werkwijze Wat ons personeel over ons zegt Bezoldiging Secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 9 B (19791980) Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD ferugf3ezorgen CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1979 1980 14 SEPTEMBER 1980 ONTWERP VAN DECREET houdende eindregeling van de begroting

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING BETROUWBAARHEIDSVERKLARING OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER Tabel...

INHOUD INLEIDING BETROUWBAARHEIDSVERKLARING OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER Tabel... C 338/162 Publicatieblad van de Europese Unie 14.12.2010 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC) Europees Parlement 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2015/2190(DEC) 2.2.2016 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/2009 II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT

GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/2009 II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/ CT/CA-040/NL goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 september INHOUD I. INLEIDING II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2002R1605 NL 01.01.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 VAN DE RAAD

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie