Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 104 Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst [2012] door Liesbeth DE FRENNE Brussel Bruxelles 2013

2

3 ARCHIEF VAN DE PROVINCIALE REGISTRATIECOMMISSIES VOOR AANNEMERS VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST [2012]

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 104 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen AfgeleideWerken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND ISBN : Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume D/2013/531/006 Bestelnummer Numéro de commande : Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 104 Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst [2012] door Liesbeth DE FRENNE Brussel Bruxelles 2013

6

7 DANKWOORD Bij het opstellen van deze archiefselectielijst heb ik hulp en medewerking gekregen van een aantal personen die ik in dit woord vooraf wil vermelden. In de eerste plaats wil ik de heren Paul Delsarte, Alain Deberg en Christian De Wit bedanken, mijn contactpersonen inzake het archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Zij gaven mij tekst en uitleg over de organisatie en de werking van deze commissies, de archiefvorming en de werking van de databank. Mijn dank gaat eveneens uit naar dhr. Karel Velle, algemeen rijksarchivaris, en naar mevr. Rolande Depoortere, hoofd van de afdeling Toezicht, Advisering en Coördinatie van Verwerving en Selectie van het Algemeen Rijksarchief. Zij vertrouwden mij deze opdracht toe, verleenden mij de nodige begeleiding en ondersteuning, en stonden ten slotte ook in voor de evaluatie van de archiefselectielijst. 5

8

9 INHOUDSTAFEL DANKWOORD...5 INHOUDSTAFEL...7 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN...9 A. BRONNEN...9 B. WERKEN...9 C. WEBSITES...9 LIJST VAN AFKORTINGEN...11 DE VOORBEREIDING VAN DE STUDIE...13 GESCHIEDENIS EN WERKING VAN DE INSTELLING...15 A. BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE COMMISSIES...15 B. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES...16 C. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE COMMISSIES...17 DE ARCHIEVEN VAN DE INSTELLING EN HUN SELECTIE...18 A. ARCHIEFVORMING EN BEHEER...18 B. SELECTIE VAN HET ARCHIEF

10

11 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN A. BRONNEN Belgisch Staatsblad Erkenning van aannemers, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Brussel, p. 3. [brochure] B. WERKEN P. BOURGEOIS, Le Ministère des Finances. Etude de l administration centrale et répertoires des services publics et commissions. Deuxième partie : , Brussel, H. COPPENS, Archiefterminologie (AT2), Brussel, 2004, p. 44. P. DROSSENS, Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en de praktijk van waardering en selectie, Brussel, Ph. FLAMME, L enregistrement des entrepreneurs, in: Journal des tribunaux, 1979 (94), pp C. WEBSITES FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: FOD Financiën: EUR-Lex databank van de Europese Unie: 9

12

13 LIJST VAN AFKORTINGEN BS BTW FOD KB RA Belgisch Staatsblad Belasting op de Toegevoegde Waarde Federale Overheidsdienst Koninklijk Besluit Rijksarchief 11

14

15 DE VOORBEREIDING VAN DE STUDIE Op 1 september 2012 werd de registratieprocedure voor aannemers afgeschaft. Dit betekende dat de provinciale registratiecommissies opgeheven werden en dat hun archieven bijgevolg alle administratief nut verloren. In juni 2012 contacteerde de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën, die sinds jaar en dag het secretariaat van deze commissies verzorgt, het Rijksarchief met de vraag of het archief van deze commissies in aanmerking kwam voor vernietiging of voor permanente bewaring. Omdat het hier archief betrof dat in elke provincie aanwezig is, werd beslist om een selectielijst te maken die dan bij alle gewestelijke directies verspreid zou kunnen worden. In augustus 2012 bracht de auteur van deze selectielijst een bezoek aan het archief van de provinciale registratiecommissie te Brussel. Op basis daarvan werd een selectielijst opgesteld en een studiedossier opgemaakt. In november 2012 werd deze selectielijst door de Algemeen Rijksarchivaris, dhr. Karel Velle, en door de Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit, dhr. Carlos Six, goedgekeurd. 13

16

17 GESCHIEDENIS EN WERKING VAN DE INSTELLING A. BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE COMMISSIES In de strijd tegen de koppelbazen en de sociale en fiscale fraude in de bouwsector, werd in 1978 het systeem van de registratie van aannemers in het leven geroepen. 1 Enkel bij een bewezen bekwaamheid en een gebrek aan sociale en fiscale schulden kon een aannemer een registratie bekomen, die als garantie kon dienen bij het verwerven van opdrachten. Het systeem werd in de loop van de jaren aangepast en diende zelfs als een soort kwaliteitslabel waaraan een aantal voordelen werden verbonden zoals bijvoorbeeld een verlaagd BTW-tarief of een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. Bovendien moest een aannemer ook over een registratienummer beschikken om tot een overheidsopdracht te worden toegelaten. 2 Vanaf eind jaren 90 kwam het systeem van aannemersregistratie in België steeds meer onder druk te staan, vooral onder invloed van Europese regelgeving, in combinatie met de uitbreiding van de Europese Gemeenschap naar de Oost-Europese landen toe. Voor buitenlandse aannemers had de Belgische registratieplicht als specifiek nadeel dat het een omslachtig en tijdrovend systeem was, wat niet aangepast bleek aan de snel evoluerende economische migratie binnen de EG, en aan haar juridische hoeksteen, het vrij verkeer van diensten. 3 In een arrest van 9 november 2006 heeft het Europees Hof van Justitie gevonnist dat België in overtreding was met het vrij verkeer van diensten binnen de EU, door bepaalde verplichtingen, die waren vervat in de registratiereglementering, op te leggen aan personen die een beroep deden op niet in België geregistreerde buitenlandse aannemers. De voorafgaande registratie betekende een hoge toegangsdrempel voor buitenlandse bouwondernemingen. Na dit arrest onderging de registratieregeling voor aannemers dan ook een aantal grote wijzigingen 4. Zo werd de hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht niet langer afhankelijk gesteld van de registratie, maar wel van het al dan niet hebben van fiscale en sociale schulden. De registratie als aannemer was daarnaast geen regelmatigheidscriterium meer in de beoordeling van een offerte in het kader van overheidsopdrachten. Bovendien werden een aantal belastingverminderingen en fiscale voordelen losgekoppeld van de voorwaarde van het handelen met een geregistreerd aannemer. Deze aanpassingen bleken echter onvoldoende en de Europese Commissie oordeelde dat de registratie van aannemers niet conform was aan de verdragsbepalingen (art. 56 en 57) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie noch aan de bepalingen van de dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt). 5 De herhaaldelijke vermaningen 1 Ph. FLAMME, L enregistrement des entrepreneurs, in: Journal des tribunaux, 1979 (94), pp De registratie is niet te verwarren met het systeem van erkenning als aannemer, dat eerder betrekking heeft op het economisch en technisch kunnen van de aannemer. (Erkenning van aannemers, brochure van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, p. 3) 3 Art. 49 en 50 van het EG-verdrag van 25 maart KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 5 Bericht van 16 augustus 2011 met betrekking tot de afschaffing van de registratie als aannemer (BS, 19 augustus 2011, 2 e editie). 15

18 van Europa noopten de Belgische overheid er uiteindelijk toe de registratie van aannemers en de hiertoe bevoegde provinciale registratiecommissies af te schaffen. 6 B. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES Vanaf hun ontstaan tot hun opheffing hebben de provinciale registratiecommissies voor aannemers steeds dezelfde taken uitgevoerd 7 : beslissen over de door aannemers ingediende aanvragen tot registratie beslissen over de schrapping van de registratie Om deze beslissingen te kunnen nemen diende de commissie te onderzoeken of de in de wetgeving vermelde voorwaarden om de registratie te bekomen vervuld waren of naar de omstandigheden die aanleiding konden geven tot schrapping van de registratie. Hiervoor kon zij een beroep doen op de daartoe aangestelde personeelsleden van de FOD (voordien het Ministerie van Sociale Voorzorg), de FOD Financiën (voorheen het Ministerie van Financiën) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (voordien Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) en van de overheidsdienst belast met het toezicht op de werkloosheidsuitkering. In totaal werden tien registratiecommissies opgericht: één binnen elke provincie, waarbij de commissie voor Vlaams-Brabant ook de Nederlandstalige aanvragen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandelde en de commissie voor Waals-Brabant hetzelfde deed voor de Franstalige aanvragen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke commissie behandelde de aanvragen tot registratie en de verzoeken tot schrapping van: de natuurlijke personen die hun woonplaats hadden in haar ambtsgebied de rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel hadden in haar ambtsgebied de tijdelijke of stille handelsvennootschappen die hun voornaamste inrichting hadden in haar ambtsgebied de maatschappen waarvan één van de vennoten zijn woonplaats of zetel in haar ambtsgebied had. Alle commissies behandelden ook aanvragen van aannemers die hun woonplaats, maatschappelijk zetel of voornaamste inrichting niet in België hadden. Voor deze buitenlandse aannemers gold dat ze hun aanvraag dienden te richten tot de commissie van het gebied waar hun voornaamste Belgische inrichting gelegen was ofwel, bij gebrek aan Belgische inrichting, bij de commissie van het ambtsgebied waar zij hun woonplaats in België gekozen hadden. 6 KB van 3 augustus 2012 tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS, 10 augustus 2012). 7 KB van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS, 7 oktober 1978); KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS, 31 december 2007). 16

19 C. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE COMMISSIES Een provinciale registratiecommissie bestond steeds uit negen leden: drie leden-ambtenaren, respectievelijk uit de bevoegdheidsdomeinen sociale zaken, financiën en werkgelegenheid, drie leden afkomstig uit de representatieve werknemersorganisaties drie leden benoemd op voorstel van de representatieve werkgeversorganisaties Het secretariaat van de commissies was in handen van de FOD Financiën en werd in de praktijk toegevoegd aan de diensten van de directie belastingen in de provinciehoofdplaatsen. De procedure voor de aanvraag tot registratie was wettelijk vastgelegd en kende doorheen de jaren een zekere evolutie. Aanvankelijk diende de aannemer zelf zijn registratie aan te vragen via een daartoe opgesteld formulier, vergezeld van de nodige bewijsstukken. De laatste jaren was de procedure evenwel vereenvoudigd en kon de aanvraag gebeuren door de ondernemingsloketten. Ook was het aantal bewijsstukken die bij de aanvraag moesten worden gevoegd sterk verminderd aangezien een groot deel van de gevraagde gegevens opgenomen was in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, waartoe de commissie toegang had. Dit gold echter niet voor buitenlandse aannemers die nog steeds zelf hun aanvraag indienden en de nodige bewijsstukken verschaften. Binnen de twee maanden na indiening moest de registratiecommissie uitspraak over de aanvraag doen. De beslissing tot schrapping van een voordien door haar verleende registratie werd door de registratiecommissie genomen ingevolge een gemotiveerd verzoekschrift door één van de bevoegde ministers of door één van de in de commissie vertegenwoordigde organisaties. Alle beslissingen werden genomen tijdens de zittingen van de commissie, die slechts geldig waren bij aanwezigheid van minstens vijf leden. Nadien werden de beslissing betekend aan de aanvragende aannemer, waarna nog beroep mogelijk was. Iedere laatste vrijdag van de maand werden de beslissingen ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 8 8 KB van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS, 7 oktober 1978); KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS, 31 december 2007). 17

20 DE ARCHIEVEN VAN DE INSTELLING EN HUN SELECTIE A. ARCHIEFVORMING EN BEHEER Het beheer en de bewaring van het archief van iedere provinciale registratiecommissie voor aannemers is in handen van haar secretariaat, dat de facto uitgeoefend wordt door de dienst van de directe belastingen (Algemene Administratie van de Fiscaliteit) van de FOD Financiën in de provinciehoofdplaats waar de commissie haar zetel heeft. De commissies hebben steeds de autonomie gehad hun eigen archief te organiseren. Er kunnen dus verschillen in ordening en beschrijving van het archief voorkomen tussen de commissies. Om het volume archief van de commissies enigszins in te perken werden vanuit het hoofdbestuur wel richtlijnen gegeven over de bewaartermijnen van de documenten in de dossiers van de aannemers. In onderstaand overzicht van de archiefreeksen gaan we hier dieper op in. In essentie bewaart iedere registratiecommissie twee grote papieren archiefreeksen: de dossiers van geregistreerde aannemers enerzijds en de notulen en bijhorende vergaderstukken van de zittingen van de commissie anderzijds. Daarnaast wordt door het hoofdbestuur ook een centrale databank van alle geregistreerde aannemers bijgehouden. 1. Dossiers van geregistreerde aannemers (en registers) Voor iedere aannemer die een aanvraag indient, wordt een nieuw dossier aangemaakt. Deze krijgen een uniek registratienummer, volgens een vast stramien, bestaande uit het BTWnummer, gevolgd door een code die verwijst naar de bevoegde commissie en de categorieën waarvoor de aannemer geregistreerd is. Voor buitenlandse aannemers wordt het BTWnummer uit hun land van oorsprong gebruikt. De dossiers worden vaak geordend op BTWnummer. Soms worden aparte reeksen aangemaakt voor geregistreerde aannemers, geweigerde dossiers, geschrapte aannemers en buitenlandse aannemers, doch dit is geen algemene regel. De samenstelling van deze dossiers weerspiegelt de gevolgde procedure. Naast het aanvraagformulier en de bewijsstukken die door de aannemer of het ondernemingsloket bij de aanvraag worden ingediend, kan een dossier nog de volgende documenten bevatten: correspondentie, verslagen van het administratief onderzoek, verzoekschriften tot schrapping, een kopie van de beslissing van de commissie en het ontvangstbewijs van de betekening van deze beslissing aan de aannemer. In het geval van een administratief beroep of een juridisch geschil kunnen hierover bijkomende stukken aan het dossier toegevoegd zijn. Omwille van de gestage aangroei van deze reeks stelde de administratie van de directe belastingen zelf selectiecriteria voor deze reeks op: Dossiers van aannemers waarvan de registratie geweigerd wordt en dossiers van geschrapte registraties omwille van beëindiging van beroepsactiviteiten worden 5 jaar na afsluiten van het dossier vernietigd. Dossiers van geregistreerde aannemers worden volledig bewaard gedurende 3 jaar, nadien wordt enkel een basisdossier bewaard, bestaande uit de aanvraag en de kopieën van de beslissingen genomen door de commissie. Alle andere documenten (bewijsstukken bij de aanvraag, correspondentie, ) worden dus na drie jaar vernietigd. Zolang een aannemer geregistreerd blijft, blijft zijn/haar dossier dus bewaard en ook na schrapping wordt steeds een basisdossier bewaart (met uitzondering van de schrappingen omwille van de beëindiging van beroepsactiviteiten). Dit betekent dat deze reeks de volledige bestaansperiode van de commissies overspant, van 1979 tot nu. 18

21 Om eenvoudig en snel dossiers te kunnen terugvinden, hielden de meeste commissies een register bij van alle dossiers die zij behandeld hadden. Er is evenwel geen eenvormigheid aangaande de materiële vorm van deze toegang: bij de ene commissie gaat het om fiches, bij de andere om een accesdatabank, Dit register mag evenwel niet verward worden met de centrale databank van geregistreerde aannemers die door het hoofdbestuur van de directe belastingen bewaard wordt. 2. Notulen en bijhorende vergaderstukken van de zittingen van de registratiecommissie De notulen van de zittingen van de commissie bevatten alle beslissingen inzake registratie, schrapping en weigering, inclusief de motivatie die tot deze beslissing heeft geleid. Doorheen deze reeks notulen krijgen we een duidelijk beeld van de werking van deze commissies. In tegenstelling tot voor de dossiers van geregistreerde aannemers werden door het hoofdbestuur voor deze notulen nooit selectierichtlijnen verspreid. In principe dienden deze notulen onbeperkt bewaard te blijven en zouden alle commissies nog over een volledige reeks, van 1979 tot 2012, moeten beschikken. De informatie in deze notulen is dan ook vollediger dan in de dossiers van geregistreerde aannemers aangezien in deze laatste wel systematisch geselecteerd en vernietigd werd. 3. Centrale databank van geregistreerde aannemers Bij de oprichting van de provinciale registratiecommissies in 1979 werd een centrale databank voor geregistreerde aannemers ontwikkeld om de maandelijkse publicatie van de beslissingen van de commissies in het Belgisch Staatsblad vlot te laten verlopen. Maandelijks wordt een door de databank gegenereerd rapport naar het Staatsblad opgestuurd. Voor de commissies fungeert deze databank soms ook als nadere toegang op de dossiers, vooral in het geval zij zelf geen register ontwikkeld hebben. Per geregistreerde of geschrapte aannemer wordt een record aangemaakt dat de volgende gegevens bevat: Bedrijfsnaam Woonplaats Bedrijfsvorm BTW-nummer Code van de registratie Identificatienummer bij de RSZ Nummer van aansluiting bij een sociaal secretariaat Categorieën van werken die door de aannemer uitgevoerd worden Datum van de laatste beslissing Datum en aard van de laatste en voorlaatste wijziging Aangezien deze databank ontworpen werd voor een vlotte publicatie van de beslissingen van de commissies, worden enkel de laatste twee wijzigingen aan de registratie van de aannemer bewaard. Er is dus geen volledige historiek aanwezig. Men heeft evenwel nooit volledige records gewist. B. SELECTIE VAN HET ARCHIEF Voor een overheidsinstelling is archief in de eerste plaats een instrument voor bedrijfsvoering. De instelling ontvangt of creëert documenten tijdens de uitoefening van haar bevoegdheden. De documenten hebben een onmiddellijk doel: ze ondersteunen de eigen werking en dienen ter verantwoording van haar beslissingen en daden. Een goede informatiehuishouding is een must voor een efficiënte werking van elke administratie. 19

22 Archieven hebben naast deze administratieve waarde echter ook cultuurhistorische waarde: ze vormen het bronnenmateriaal voor de wetenschappelijke studie van de bestuurlijke instellingen en de samenleving, in het heden en in het verleden. Het is de taak van het Rijksarchief om toezicht te houden op de bewaring in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven en om de archieven van openbare besturen en hoven en rechtbanken te verwerven en te bewaren, maar dit gebeurt slechts nadat deze archieven een grondige selectie ondergaan hebben. Archiefselectie en -vernietiging zijn noodzakelijk vanwege plaatsgebrek en vanwege de hoge financiële kosten voor conservering, maar vooral ook omwille van de toegankelijkheid van het archief. Door alle documenten te bewaren, verliest men zicht op wat relevant is. De selectieve vernietiging van minder belangrijke archiefbescheiden is van essentieel belang voor de beheersbaarheid en de toegankelijkheid van het archief. Ze stelt het Rijksarchief in staat om stukken met een permanente waarde op een verantwoorde wijze te bewaren en te ontsluiten. Het bepalen van de definitieve bestemming van een archiefreeks bewaren of vernietigen gebeurt doorgaans op basis van inhoudelijke criteria. Documenten met een grote bewijs- of informatiewaarde (beleidsdocumenten zoals notulen van beslissingsorganen, of bescheiden die informatie over de werking in synthetische vorm weergeven zoals jaarverslagen en statistieken) komen in aanmerking voor permanente bewaring. Documenten die de neerslag vormen van routinematige, ondersteunende taken (zoals personeelsbeheer, financieel of materieel beheer) worden meestal aan een nadere selectie onderworpen of gewoonweg vernietigd. Bij de waardering van de informatie wordt ook rekening gehouden met het bewaarniveau 9, met de ouderdom van de stukken en met de omvang van de reeksen. 10 De notulen van haar zittingen zijn de beleidsdocumenten bij uitstek van de provinciale registratiecommissie. Hierin zijn alle beslissingen opgenomen, voorzien van een uitgebreide motivatie. Deze reeks geeft ook een uitstekend beeld van de werking en de activiteiten van de commissie en komt dus zeker in aanmerking voor permanente bewaring. Omwille van de ordening op zittingsdatum van deze notulen, heeft deze reeks voor de onderzoeker als nadeel dat er niet rechtstreeks gezocht kan worden op naam van de aannemer. Dit struikelblok kan gedeeltelijk opgevangen worden door het gebruiken van de centrale databank van geregistreerde aannemers, die wel een zoekopdracht op naam van de aannemer toelaat. Het nadeel van deze toegang is evenwel dat in de databank geen volledige historiek bewaard is, maar enkel een verwijzing naar de twee laatste beslissingen is bijgehouden. Deze centrale databank dient na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn van 5 jaar dan ook overgebracht te worden naar het Rijksarchief. De dossiers van geregistreerde aannemers bevatten gelijkaardige informatie als de notulen, zij het in een andere ordening. In deze reeks werden echter in het verleden vaak vernietigingen uitgevoerd, zowel op microniveau (binnen de dossiers) als op reeksniveau, waardoor de informatie minder volledig is dan in de notulen. De dossiers van geregistreerde aannemers mogen dan ook na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn vernietigd worden, evenals de registers die er een toegang op vormen. Tot slot wijzen wij er ook nog op dat voor het bepalen van de administratieve bewaartermijnen uitgegaan werd van de afschaffing van de provinciale registratiecommissies 9 Het bewaarniveau wordt gedefinieerd als het niveau of onderdeel van een organisatie, waar de archiefstukken in hoofdzaak zijn behandeld of waar de documenten met bewijskracht naar buiten zijn gevormd, en waar bijgevolg de archiefbescheiden moeten bewaard worden. H. COPPENS, Archiefterminologie (AT2), Brussel, 2004, p P. DROSSENS, Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en de praktijk van waardering en selectie, Brussel, 2011, pp

23 voor aannemers op 1 september De eerder gehanteerde bewaartermijnen werden niet meer in de selectielijst opgenomen. 21

24 ISBN

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401,

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/059 BERAADSLAGING NR 10/032 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen),

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH Aanpassingsaanvraag voor de algemene gegevens van de onderneming rechtspersoon of aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-623/13-1 Zaak C-623/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische medewerkers binnen de facultatieve opdracht jeugdsport Wie kan lesgever / sporttechnische

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie