ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 71 ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 door Filip STRUBBE Brussel 2011

2 2

3 ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 door Filip STRUBBE Brussel

4 4

5 DE ARCHIEFSELECTIELIJST: EEN MANAGEMENTTOOL Archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun drager, hun datum of hun materiële vorm, opgemaakt of ontvangen werden door een organisatie in uitoefening van haar functies of activiteiten, en die naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder deze organisatie, persoon of groep personen gedurende een bepaalde periode. Het betreft om het even welk document, zowel op papier als op een magnetische, optische, elektronische of andere drager. Een archief heeft een belangrijke dubbele functie. Het bezit in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde: het is essentieel voor de eigen goede werking en onmisbaar voor de informatie- en verantwoordingsplicht tegenover de maatschappij. Een archief heeft bovendien ook een potentiële historisch-culturele waarde, op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van een instelling en haar impact op de maatschappij kunnen reconstrueren. De Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt omwille van dit laatste dat overheidsarchieven niet vernietigd kunnen worden zonder toestemming van het de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden én dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar aan het Rijksarchief overgedragen moeten of kunnen worden. Het is praktijk heel omslachtig om de vernietiging of overdracht van archieven telkens ad hoc te organiseren. De oplossing schuilt in de opmaak van een archiefselectielijst. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van al de door een archiefvormer gevormde papieren en digitale archiefen, met vermelding van hun bewaartermijn en hun definitieve wanneer deze documenten geen administratieve nut niet meer hebben. Het geeft aan welke archiefstukken na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed archiefbeheer, wat belangrijke voordelen kan opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. Een steeds snellere aangroei papiermassa en een doorgedreven digitalisering leiden immers tot een ingewikkeld hybride systeem, waardoor een goed informatiebeheer een belangrijke uitdaging wordt. Wanneer de personeelsleden in dergelijke omstandigheden zelf (door omstandigheden gedwongen worden te) beslissen welke papieren en digitale archiefstukken wel en niet bewaard blijven of hoe en waar deze worden bewaard, dan heeft dat vroeg of laat nefaste gevolgen voor een organisatie. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van archief met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar ook een ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke archiefstukken. Een archiefselectielijst is dus een essentieel instrument voor qualitymanagement, in het bijzonder voor documentenbeheer (records management) en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat archieven met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 5

6 6

7 LIJST VAN AFKORTINGEN ARA BS CGVS FOD RVS RVV VBC Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Belgisch Staatsblad Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Federale Overheidsdienst Raad van State Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 7

8 8

9 VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN 9

10 10

11 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle archiefen, hun bewaartermijn en hun definitieve. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde blijvend bewaard zullen moeten worden. De archiefselectielijst bevat de volgende gegevens: De archiefvormende bevoegdheden De bevoegdheden worden op een horizontale lijn uitgezet, die grijs wordt ingekleurd om de archiefselectielijst gemakkelijker leesbaar te maken. s archiefen De en worden met het oog op het gebruiksgemak voorzien van een code, waarmee elke moeiteloos, snel en ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden. Archiefen Het archief wordt per archief omschreven omdat deze de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren, zonder dat dit een al te zware werkbelasting met zich meebrengt voor hen die met de uitvoering ervan belast zullen worden. Datering (uiterste data) De archiefen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudste en het jongste aanwezige document of dossier. Bewaartermijn Gebaseerd op de administratieve bewaartermijn, is de bewaartermijn gelijk- of langduriger. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een normatieve tekst, een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota ofwel op een overeenkomst tussen de archivaris-inspecteur en de archiefvormer. De bewaartermijn wordt doorgaans uitgedrukt in aantal jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige en vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open bewaartermijnen, vooral wanneer het niet mogelijk is op voorhand te bepalen wanneer de geen nut meer bezit. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief in overleg met de instelling, op basis cultureel-wetenschappelijke waarde van het archiefstuk, in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: de integrale bewaring, de integrale vernietiging of de selectie. Voor bepaalde archiefen wordt in dit veld nuttige bijkomende informatie opgenomen met betrekking tot hun inhoud, functie en/of nadere selectie. 11

12 12

13 A. BEHEERSORGANEN A.1. UITOEFENING VAN HET VOORZITTERSCHAP A.1.1. Dossiers afkomstig van Paul Lefebvre, voorzitter Nederlandstalige kamer VBC, inzake personeelszaken (uitbreiding van het kader, huishoudelijk reglement, vastleggen van procedures, enz.) Verstreken Bewaren A.1.2. Briefwisseling (met bijlagen) van Jacques Boucquey, voorzitter Franstalige kamer VBC Verstreken Bewaren A.1.3. Briefwisseling (met bijlagen) van Serge Bodart, voorzitter Franstalige kamers VBC: - Papier - Word Verstreken Verstreken Bewaren Bewaren A.1.4. Notulen interne vergaderingen Franstalige magistraten VBC [Word en papier] Verstreken Bewaren 13

14 A.1.5. Beheersplannen VBC Verstreken Bewaren A.1.6. Dienstnota s [Word en papier] Verstreken Bewaren A.1.7. Statistieken betreffende de activiteiten VBC [Excel], met daarin opgenomen: - Algemeen overzicht ( februari 2007) - Aantal beroepen voor de VBC ( ) - Aantal beslissingen VBC ( ) - Overzicht per taalrol ( februari 2007) jaar Bewaren B. ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING B.1. PERSONEELSBEHEER B.1.1. Dossiers afkomstig voormalige beheerder VBC Verstreken Vernietigen Het betreft dossiers inzake de rekrutering van tijdelijke en bijzondere werkkrachten, het behoud van contractuelen en de mogelijkheid tot onderbreking beroepsloopbaan. 14

15 B.1.2. Dossiers inzake de reglementering van personeelszaken (arbeidsongevallen, uitkeringen in het kader van omvormingsprojecten, enz.) Verstreken Vernietigen B.1.3. Dossiers inzake opleidingen (informatica, talen, enz.) Verstreken Vernietigen B.1.4. Dossiers inzake de aanwerving van stagiairs in het kader startbaanovereenkomst 1997 Verstreken Vernietigen B.1.5. Dossiers inzake spontane sollicitaties Verstreken Vernietigen B.1.6. Personeelsdossiers van voormalige personeelsleden VBC: - Nederlandstalige ambtenaren, gerangschikt op familienaam, A-Z - Franstalige ambtenaren, gerangschikt op familienaam, A-Z - Dossiers voormalige beheerder en van twee voormalige bijzitters jaar na de geboorte van het personeelslid Selecteren* Overzichtsfiches loopbaan, originele benoemingsbesluiten of verklaringen van eedaflegging, evaluatiedossiers en eventuele tuchtdossiers bewaren, de overige stukken vernietigen. *De selectie ambtenarendossiers en van het dossier voormalige beheerder dient te gebeuren door de Stafdienst P&O FOD Binnenlandse Zaken. De selectie dossiers voormalige bijzitters kan gebeuren door de 15

16 personeelsdienst RVV. B.1.7. Dienstnota s afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Verstreken Vernietigen B.1.8. Dossier inzake de arbeidsgeneeskunde Verstreken Vernietigen B.2. VERZORGING VAN DE INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Stukken met betrekking tot de website VBC: B Briefwisseling, nota s en lastenboek betreffende de opmaak van de website 2001 Verstreken Bewaren - Briefwisseling en nota s met betrekking tot de inhoud website Verstreken Selecteren De briefwisseling met de privacycommissie bewaren. B.2.2. Nieuwsbrief VBC [Word] Verstreken Bewaren B.2.3. Briefwisseling met diverse instellingen en ngo s Verstreken Selecteren De briefwisseling met het Rijksarchief en met de vluchtelingenorganisaties bewaren. 16

17 B.2.4. Briefwisseling en programma s betreffende opleidingen en evenementen georganiseerd voor personeelsleden VBC Verstreken Selecteren De programma s en de briefwisseling rond hun inhoud bewaren. B.2.5. Notulen (en bijlagen) vergaderingen van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen Verstreken Bewaren B.3. VERZORGING VAN DE JURIDISCHE ONDERSTEUNING B.3.1. Samenvattende nota s van beslissingen geveld door de VBC, eerst geordend per jaar, vervolgens alfabetisch via trefwoord (in het Frans en in het Nederlands) jaar Bewaren B.4. BEHEER VAN DE ICT B.4.1. Dossiers inzake de organisatie van een collectief documentatiecentrum ( Cedoca ) voor DVZ, VBC en CGVS Verstreken Bewaren B.4.2. Dossier inzake de informatisering DVZ, het CGVS en de VBC Verstreken Bewaren B.4.3. Dossiers inzake de ontwikkeling van een gemeenschappelijke databank voor het CGVS en de VBC Verstreken Selecteren De dossiers inzake de functionele analyse oude databank bewaren. 17

18 B.5. LOGISTIEKE COÖRDINATIE, ECONOMAAT EN PREVENTIE OP HET WERK BEHEER VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN B.5.1. Dossiers inzake de aanschaf en het onderhoud van roerende goederen (radio s, fotokopieermachines, enz.) Tot zolang de goederen worden benut Vernietigen B.5.2. Nota s betreffende de verantwoording algemene uitgavenbegroting VBC [Word] Verstreken Vernietigen Deze gegevens zijn integraal gepubliceerd in de handelingen Kamer van Volksvertegenwoordigers. BEHEER VAN DE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN Registers van verzending van dossiers inzake beroepen naar DVZ en het CGVS, met daarin opgenomen: B Het nummer van het dossier geopend door de VBC - De naam betrokken persoon - De datum van verzending en de Verstreken Vernietigen B.5.4. Registers van dossiers overgemaakt aan de Raad van State, chronologisch geordend Verstreken Vernietigen 18

19 COÖRDINATIE VAN VEILIGHEID EN PREVENTIE OP HET WERK B.5.5. Dossiers inzake de Interne Dienst voor Veiligheid en Bescherming op het Werk (IDPB) Verstreken Vernietigen B.5.6. Notulen (en bijlagen) en documentatie van het Comité VGV ( Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van Werkplaatsen ) Verstreken Bewaren C. BEHANDELING VAN BEROEPEN IN HET VREEMDELINGENCONTENTIEUX C.1. VERZORGING VAN ONTHAAL EN EXPEDITIE C.1.1. Indicateurs courante briefwisseling, chronologisch gerangschikt Verstreken Vernietigen C.1.2. Indicateurs aangetekende briefwisseling, chronologisch gerangschikt Verstreken Vernietigen C.1.3. Lijsten van aangetekende stukken, chronologisch gerangschikt jaar Vernietigen 19

20 C.2. ADMINISTRATIEVE OPVOLGING VAN DE BEROEPEN REPERTORIA EN REGISTERS Back-up databank van dossiers afgesloten door de VBC [Oracle 9.2], met negen tabellen: C De naam betrokken vreemdeling - Diens voornaam - Diens geboortedatum - Het nummer van het dossier aangelegd door de VBC - Het nummer van het dossier aangelegd door DVZ - Het nummer van het dossier aangelegd door het CGVS - Het Rijksregisternummer betrokkene jaar na de sluiting van het laatste dossier behandeld door de VBC Vernietigen* *Voor de vernietiging dient te worden geverifieerd of alle gegevens ook voorkomen in de databank van het CGVS. De negen tabellen zijn de enige gegevens uit de oude databank die nog kunnen worden gevisualiseerd. - De datum beslissing VBC - Het type beslissing uitgesproken door de VBC C.2.2. Register van beslissingen VBC [papier], met volgende gegevens: - het nummer van het dossier aangelegd door de VBC - Terechtzitting voor een alleenzetelend rechter of voor drie rechters ( ten gronde ) jaar Bewaren De gegevens zijn chronologisch gerangschikt op de datum betekening beslissing (5 de kolom). Het betreft hier uitsluitend gegevens voor de beslissingen van de Nederlandstalige kamers. Wat 20

21 - de datum terechtzitting - het nummer beslissing - de datum betekening beslissing - een code voor het type uitspraak [ON = onontvankelijk; W = weigering; E = erkenning; A = afstand; ZV = zonder voorwerp; O = onbevoegd; U = uitstel; TW = technische weigering] de Franstalige kamers betreft, is er slechts een register beschikbaar met gegevens die nagenoeg niet meer te interpreteren zijn. Register van beroepen [papier], met daarin opgenomen: - Het dossiernummer VBC C Het nummer van het dossier aangelegd door het CGVS - De datum beslissing van het CGVS - De taal procedure - De naam asielzoeker jaar Vernietigen De gegevens zijn gerangschikt op datum van aantekening van het beroep. Ze zijn ook integraal opgenomen in de databank van het CGVS. - Diens nationaliteit - De naam advocaat verzoekende partij - De datum aantekening van het beroep 21

22 PROCEDURESTUKKEN Individuele dossiers geopend door de VBC, behandeld vóór de oprichting RVV, met daarin opgenomen: C het verzoekschrift, voorzien van bijlagen - ontvangstbewijs van het verzoekschrift en briefwisseling tot kennisgeving van het beroep aan de betrokken overheidsinstanties - het onderzoeksrapport adjunct-adviseur (met een inventaris stukken), eventueel voorzien van een voorbereidend onderzoeksrapport - een kopie van het zittingsverslag, eventueel met bijlagen - een kopie beslissing - de betekening beslissing aan de verzoekende en de verwerende partij 2000-mei 2007 Verstreken Selecteren 10 volledige dossiers per jaar bewaren. De dossiers zijn chronologisch geordend op openingsdatum. Elk nummer bestaat uit een code van zes cijfers: de twee eerste getallen verwijzen naar het jaar waarin het dossier werd geopend, de overige vier getallen vormen het volgnummer binnen de jaargang in kwestie. Bijvoorbeeld: 05/0100 verwijst naar het honderdste dossier dat in 2005 werd geopend. - een papieren identificatiefiche van het dossier, afkomstig uit de oude databank C.2.5. Originele beslissingen VBC, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en geordend volgens drie opeenvolgende niveaus: jaar Bewaren - De taal procedure (Frans of Nederlands). 22

23 - Beslissingen geveld door één rechter of door een kamer samengesteld uit drie rechters. - Het type beslissing (afstand, onontvankelijkheid, erkenning of weigering van het statuut van vluchteling, technische weigering, onbevoegdheid, doorverwijzing en tussenarresten), met een chronologische ordening binnen elke categorie. C.2.6. Kopieën van beslissingen VBC [PDF] jaar Bewaren De arresten zijn geordend op taalrol, vervolgens op jaar en tenslotte op arrestnummer. C.3. INZET VAN TOLKEN C.3.1. Identificatiefiches en cv s van tolken, alfabetisch gerangschikt Verstreken Vernietigen C.3.2. Aanwezigheidslijsten van tolken, chronologisch gerangschikt Verstreken Vernietigen C.3.3. Dossiers inzake niet-operationele tolken, geschrapt uit de databank Verstreken Vernietigen 23

24 24

25 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 25

26 26

27 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle archiefen, hun bewaartermijn en hun definitieve. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde blijvend bewaard zullen moeten worden. De archiefselectielijst bevat de volgende gegevens: De archiefvormende bevoegdheden De bevoegdheden worden op een horizontale lijn uitgezet, die grijs wordt ingekleurd om de archiefselectielijst gemakkelijker leesbaar te maken. s archiefen De en worden met het oog op het gebruiksgemak voorzien van een code, waarmee elke moeiteloos, snel en ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden. Archiefen Het archief wordt per archief omschreven omdat deze de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren, zonder dat dit een al te zware werk - belasting met zich meebrengt voor hen die met de uitvoering ervan belast zullen worden. Datering (uiterste data) De archiefen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudste en het jongste aanwezige document of dossier. Bewaartermijn Gebaseerd op de administratieve bewaartermijn, is de bewaartermijn gelijk- of langduriger. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een normatieve tekst, een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota ofwel op een overeenkomst tussen de archivaris-inspecteur en de archiefvormer. De bewaartermijn wordt doorgaans uitgedrukt in aantal jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige en vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open bewaartermijnen, vooral wanneer het niet mogelijk is op voorhand te bepalen wanneer de geen nut meer bezit. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief in overleg met de instelling, op basis cultureel-wetenschappelijke waarde van het archiefstuk, in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: de integrale bewaring, de integrale vernietiging of de selectie. Voor bepaalde archiefen wordt in dit veld nuttige bijkomende informatie opgenomen met betrekking tot hun inhoud, functie en/of nadere selectie. 27

28 28

29 A. BEHEERSORGANEN A.1. BEHEER VAN HET SECRETARIAAT VAN DE EERSTE VOORZITTER A.1.1. Briefwisseling eerste voorzitter, chronologisch gerangschikt per jaar [papier en Word] 2007-heden 10 jaar Bewaren A.1.2. Jaarverslagen, opgesteld per gerechtelijk jaar [papier en PDF] 2007-heden 10 jaar Bewaren A.1.3. Jaarlijkse werkingsverslagen eerste voorzitter en de beheerder, opgestuurd naar de Minister [papier en Word] 2007-heden 10 jaar Bewaren A.1.4. Kopie halfjaarlijkse werkingsverslagen eerste voorzitter, opgestuurd naar de Minister [papier en Word] 2007-heden 10 jaar Bewaren A.1.5. Beleidsplannen eerste voorzitter [papier en PDF] 2009-heden 10 jaar Bewaren A.1.6. Dienstorders eerste voorzitter 2007-heden 10 jaar Selecteren Mededelingen inzake vervangingen (bijvoorbeeld tijdens ziekteverlof of 29

30 [papier en PDF] vakantieperiodes) vernietigen. A.1.7. Beschikkingen eerste voorzitter [papier en PDF] 2007-heden 10 jaar Selecteren Beschikkingen inzake vakantieperiodes en sluitingsdagen vernietigen. A.1.8. Dossiers inzake de uitvoering van het managementplan en de werking RVV (opmaak van het budget, statistieken, evaluatiecriteria, enz.) [papier en PDF] 2007-heden 10 jaar Selecteren De dossiers bewaren waar gegevens niet elders werden verwerkt (werkingsverslagen, beleidsplan, notulen algemene vergaderingen RVV, enz.). A.1.9. Maandelijkse statistieken betreffende de activiteiten en de werklast binnen de RVV [SQL Server Reporting Services 2005] 2007-heden 30 jaar Bewaren In de toekomst wordt een bijkomende functie voorzien voor de rechtste aanmaak van digitale rapporten op de server. A Organogrammen RVV [papier en Word] 2007-heden Tot de opmaak van een nieuwe versie Vóór en na elke ingrijpende aanpassing bewaren A Kopieën notulen en bijlagen formele vergadering van alle magistraten, chronologisch geordend [papier en Word] 2007-heden 5 jaar Vernietigen De originele notulen worden bewaard door de hoofdgriffier. Zie C

31 A Notulen en bijlagen voorzittersvergadering (de informele vergadering ), chronologisch geordend [papier en PDF] 2007-heden 10 jaar Bewaren De notulen en hun bijlagen worden in aparte ordners geklasseerd. De bijlagen omvatten ook periodieke verslagen kamervoorzitters. Vanaf 2010 is de enkel beschikbaar in digitale vorm. A Notulen en bijlagen beleidsvergadering van het managementteam (de eerste voorzitter, de voorzitter, de hoofdgriffier en de beheerder), chronologisch geordend [papier en PDF] 2007-heden 10 jaar Bewaren De notulen en hun bijlagen worden in aparte ordners geklasseerd. A Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen 2007-heden 10 jaar Vernietigen De vragen en antwoorden werden integraal gepubliceerd. A.2. UITOEFENING VAN HET VOORZITTERSCHAP A.2.1. Briefwisseling (met bijlagen) voorzitter ( ) 2007-heden 3 jaar voor de routinebriefwisseling, 10 jaar voor de overige Selecteren Routinebriefwisseling na 3 jaar vernietigen, de overige briefwisseling selecteren op het niveau bijlagen (nota s, enz.) die in een digitaal mappenklassement worden bewaard. De digitale documenten behouden waar gegevens niet elders werden verwerkt (werkingsverslagen, beleidsplan, notulen algemene vergaderingen RVV, enz.). 31

32 A.2.2. Dossiers inzake de deelname voorzitter aan de EAC (European Asylum Curriculum) jaar Vernietigen Het gaat om documentatiedossiers die eveneens op Europees niveau worden bewaard. B. BEHEER VAN DE ALGEMENE DIENSTEN B.1. ALGEMEEN BEHEER B.1.1. B.1.2. Briefwisseling ( en papier) met de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de opmaak van het personeelsplan RVV Nota s en presentaties betreffende managementprojecten en werkprocessen [Word en Powerpoint] 2007-heden 5 jaar Vernietigen 2007-heden 5 jaar Vernietigen Er bestaat geen afzonderlijk personeelsplan voor de RVV. De voorstellen worden verwerkt in het globale personeelsplan Stafdienst P&O FOD Binnenlandse Zaken. Deze gegevens werden verwerkt in andere en bewaard op het secretariaat eerste voorzitter (beleidsverslag, werkingsplannen, enz.). B.1.3. Jaarlijkse werkingsverslagen [papier en Word] 2007-heden 5 jaar Vernietigen De wordt bewaard op het niveau van het secretariaat eerste voorzitter (zie A.1.03). B.1.4. Halfjaarlijkse werkingsverslagen [papier en Word] 2007-heden 5 jaar Vernietigen De wordt bewaard op het niveau van het secretariaat eerste voorzitter (zie A.1.04). B.1.5. Maandelijkse rapporten aan het kabinet bevoegde minister [Word] jaar Vernietigen Deze gegevens zijn eveneens vervat in de jaarlijkse en halfjaarlijkse werkingsverslagen. 32

33 B.2. PERSONEELSBEHEER B.2.1. Dossiers inzake de organisatie selectie en aanwerving van magistraten en griffiers, geordend op datum verschijning vacature 2007-heden Tot het verstrijken van eventuele beroepen Selecteren De processen-verbaal met de deelnemerslijsten, vragen en uitslagen bewaren, de overige stukken vernietigen. B.2.2. Nota s, briefwisseling en documentatie betreffende de administratieve omkadering selectie van magistraten, griffiers en administratief personeel 2007-heden 10 jaar Bewaren B.2.3. Personeelsdossiers RVV, opgedeeld in twee categorieën: - Dossiers van huidige personeelsleden, opgesplitst in dossiers van magistraten en griffiers (alfabetisch gerangschikt op naam) en dossiers van juristen/ambtenaren (geordend per taalrol, vervolgens alfabetisch gerangschikt op naam) - Dossiers van voormalige personeelsleden, alfabetisch gerangschikt op naam [1988]-heden 75 jaar na de geboorte van het personeelslid Selecteren* Overzichtsfiches loopbaan, originele benoemingsbesluiten of verklaringen van eedaflegging, evaluatiedossiers en eventuele tuchtdossiers bewaren, de overige stukken vernietigen. *De selectie dossiers van de juristen en ambtenaren dient te gebeuren door de Dienst P&O van de FOD Binnenlandse Zaken. De selectie dossiers magistraten en griffiers kan gebeuren door de personeelsdienst RVV. B.2.4. Maandelijkse personeelsinventaris, opgedeeld volgens functieniveau binnen iedere dienst [Excel] 2007-heden 5 jaar Vernietigen De gegevens in dit werkinstrument zijn afkomstig uit de Ulysses databank FOD Binnenlandse Zaken. 33

34 B.2.5. Stukken betreffende jobstudenten (verloffiches, lijsten en evaluaties), geordend per jaar [papieren, Excel en PDF] 2007-heden 3 jaar Vernietigen De contracten en originele evaluaties worden bewaard door de Stafdienst P&O FOD Binnenlandse Zaken. B.2.6. Dossiers inzake stagiairs, opgedeeld in zomerstages en stages van statutairen: - Lijsten verschillende types stagiairs [Excel] 2007-heden 5 jaar Vernietigen - Nota s betreffende de stagiairs [Word] B.2.7. Stukken betreffende spontane sollicitaties 2007-heden 3 jaar Vernietigen B.2.8. Attesten van afwezigheden (Medex formulieren, enz.), alfabetisch gerangschikt op familienaam 2007-heden 5 jaar Vernietigen Het betreft hier enkel de attesten van afwezigheden van ambtenaren. De attesten van magistraten en griffiers bevinden zich in hun personeelsdossiers. B.2.9. WINTIME databank (verlof, prikklok, ziekteverlof, opleidingen, enz.) 2007-heden 3 jaar Vernietigen B Kopieën van dienstnota s met betrekking tot het personeelsbeheer, afkomstig FOD Binnenlandse Zaken [PDF] 2007-heden 10 jaar Vernietigen B Nota s en documentatie afkomstig FOD Binnenlandse Zaken omtrent personeelsbeheer (gecertificeerde opleidingen, 2007-heden 5 jaar Vernietigen 34

35 loopbanen, tuchtprojecten, prikklok, ziekteverzuim, stages, deontologie, enz.) B Publicaties afkomstig FOD Binnenlandse Zaken (vademecums, brochures rond functiefamilies, ontwikkelingscirkels, enz.) 2007-heden 5 jaar Vernietigen B Onthaalbrochure 2007-heden Tot opmaak van nieuwe versie Bewaren B.3. OPMAAK VAN HET BUDGET EN DE BESTELLLINGEN B.3.1. Viermaandelijkse postchequerekeningen, goedgekeurd door het Rekenhof (chronologisch geordend) 2002-heden 10 jaar Vernietigen B.3.2. Orderboeken van facturen, van vastleggingen en van buitenlandse zendingen 2007-heden 7 jaar Vernietigen B.3.3. Vastleggingdossiers inzake diverse uitgaven (energie, aankoop van meubilair, telefoon, enz.), geordend per jaar, vervolgens op visumnummer: - Vastleggingbulletins 1996-heden 7 jaar Vernietigen Het visumnummer wordt toegekend door de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Binnenlandse Zaken. De originele facturen worden verstuurd naar het Rekenhof. 35

36 - Kopieën van facturen - Bestekken en offertes betreffende onderhandelingsprocedures B.3.4. Dossiers inzake wettelijke tarieven omtrent onkosten, geordend per rubriek (o.m. post, kilometercontingent, fietsvergoeding, buitenlandse zendingen, vertalingen en abonnementen MIVB) 2007-heden Tot zolang de tarieven gelden Vernietigen B.3.5. Jaarbalansen, chronologisch geordend per jaar [Excel] 1999-heden 10 jaar Bewaren Vanaf 2011 zal worden voorzien in een softwareapplicatie van SAP AG. B.3.6. Rekeninguittreksels 2005-heden 7 jaar Vernietigen B.3.7. Bestelbonnen (en faxrapporten), geordend per jaar, vervolgens op begrotingsrubriek 2008-heden 7 jaar Vernietigen B.4. VERZORGING VAN INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE INTERNE WERKING B.4.1. Notulen (en bijlagen) maandelijkse vergaderingen functionele chefs, chronologisch geordend [Word] 2007-heden 5 jaar Bewaren 36

37 B.4.2. Notulen (en bijlagen) vergaderingen tussen de juridische dienst en de dienst communicatie (voorlopig enkel beschikbaar in papieren versie) 2007-heden 5 jaar Bewaren B.4.3. Stukken betreffende vertalingen 2007-heden 1 jaar Vernietigen B.4.4. Dossiers inzake de redactie van publicaties, brochures en folders 2007-heden 1 jaar Vernietigen Stukken met betrekking tot de opbouw internetsite: B Briefwisseling en overeenkomsten betreffende onderhoud en webhosting 2007-heden Contractduur Vernietigen - Notulen (en bijlagen) van vergaderingen met de onderhoudsfirma [papier en Word] 2007-heden 5 jaar Bewaren BEHEER VAN INTERNE COMMUNICATIE B.4.6. Maandelijkse nieuwsbrief (in het Nederlands en in het Frans) [Word] 2007-heden 5 jaar Bewaren B.4.7. Infoplus nieuwsbrief voor magistraten [Word] 2007-heden 5 jaar Bewaren Deze nieuwsbrieven zijn chronologisch geordend per gerechtelijk jaar. 37

38 B.4.8. E-direct berichten [Word] 2008-heden 3 jaar Vernietigen B.4.9. Intranetsite 2007-heden Tot vervanging door een andere versie Vernietigen De oude intranetsite VBC werd niet meer bewaard. B Persberichten, samengesteld door de DVZ en de FOD Binnenlandse Zaken [PDF] 2007-heden 5 jaar Vernietigen BEHEER VAN EXTERNE COMMUNICATIE B Internetsite 2007-heden Tot vervanging door een andere versie Selecteren Documentatie over de structuur en de inhoud (o.m. printscreens van de voornaamste pagina s) oude versie bewaren. De oude website VBC werd niet meer bewaard. B Mededelingen bij de arresten RVV, chronologisch geordend [Word en papier] 2007-heden 5 jaar Bewaren B Publieksvragen, verstuurd per of via de website 2007-heden 3 jaar Vernietigen De meeste s worden afgedrukt en afzonderlijk bewaard. 38

39 B Dossiers inzake ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen 2007-heden 5 jaar Vernietigen De definitieve versies worden op papier bijgehouden op het secretariaat eerste voorzitter. Zie A B Dossiers inzake de organisatie van enquêtes [Word en papier] 2007-heden 5 jaar Selecteren De enquêteresultaten bewaren, de overige stukken vernietigen. B Nota s en documentatie omtrent de imagobuilding RVV (logo, huisstijl, enz.) [Word en papier] 2007-heden 5 jaar Bewaren B Publicaties, brochures en folders 2007-heden 5 jaar 1 exemplaar in elke taal bewaren B Dossiers inzake contacten met buitenlandse organisaties 2007-heden 5 jaar Selecteren De dossiers inzake PR-projecten RVV bewaren. B Briefwisseling (gedrukte s met bijlagen) omtrent publieksbezoek en verslagen van Europese uitwisselingsstages aan de RVV 2007-heden 5 jaar Selecteren De stageverslagen en de programma s bezoeken bewaren. B Lijsten betreffende de ontvangst legaties en groepen op de RVV [Word] 2007-heden 5 jaar Bewaren 39

40 B.5. COÖRDINATIE VAN DE JURIDISCHE DIENST INTERNE ORGANISATIE VAN DE DIENST B.5.1. Draaiboek juridische dienst [Word] 2008-heden Tot vervanging door een andere versie Bewaren B.5.2. Notulen van vergaderingen juridische dienst 2008-heden 10 jaar Bewaren De notulen vergaderingen, die ongeveer elke maand plaatsvinden, worden sedert 2010 in beide landstalen opgesteld. COÖRDINATIE VAN JURIDISCHE ONDERSTEUNING B.5.3. Documentatiedossiers inzake de nationale en internationale wet- en regelgeving betreffende het vreemdelingenbeleid, geordend op beleidsniveau (internationale akkoorden, Europese wetgeving, bilaterale akkoorden en Belgische wetgeving) [PDF en Word] 2007-heden Tot de wijziging wetgeving Vernietigen B.5.4. Documentatiedossiers inzake de Dublin II verordening, geordend in drie mappen: overzichten rechtspraak (RVV, Raad van State, andere landen, enz.), rapporten van ngo s en rapporten van Europese instanties [Word, PDF en Excel] 2007-heden 5 jaar Vernietigen B.5.5. Dossiers inzake de Belgische en Europese jurisprudentie in het vreemdelingenrecht, gerangschikt per type instelling (de 2007-heden 10 jaar Vernietigen 40

41 Belgische rechterlijke macht, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europese Hof voor de Rechten Mens en het Europese Hof van Justitie): - Arresten en beschikkingen [PDF] - Samenvattende nota s teksten, opgesteld binnen de RVV [Word] B.5.6. Juridische nota s betreffende de asiel- en migratieproblematiek, opgesteld door de juridische dienst RVV en chronologisch gerangschikt per jaar [Word, PDF en Powerpoint] 2007-heden 10 jaar Vernietigen B.5.7. Tweetalige databank van relevante arresten voor de rechtspraktijk binnen de RVV [File Maker Pro 9.0], met daarin opgenomen: - Een PDF opgenomen arresten - Het nummer en de datum van elk opgenomen arrest - Een korte samenvatting - De naam zetelende magistraat - Een eventuele commentaar bij de procedure 2008-heden 10 jaar Bewaren B.5.8. Documentatie over de structuur databank van relevante arresten RVV 2008-heden 10 jaar Bewaren 41

42 [Word] B.5.9. Back-up van nota s ingevoerd in File Maker Pro, chronologisch gerangschikt per maand [Word] 2009-heden 10 jaar Vernietigen B Notulen interne vergaderingen met de kamerjuristen over de evaluatie en ontwikkeling database in File Maker Pro jaar Vernietigen B Beschikkingen over arresten die niet mogen worden gepubliceerd, ondertekend door de eerste voorzitter 2007-heden 10 jaar Bewaren B Nota s en documentatie betreffende interne en externe opleidingen [Powerpoint, Word en PDF] 2007-heden 5 jaar Selecteren De presentaties rond de voorstelling RVV bewaren. B Interne eindverhandelingen opgesteld door stagiairs [Papier, Word en PDF] 2007-heden 5 jaar 1 PDF en papieren exemplaar van elke verhandeling bewaren Enkele eindverhandelingen betreffende geijkte formules in de rechtspraak RVV bevinden zich in een aparte map op de Comrec. BEHEER VAN DE BIBLIOTHEEK B Thematische en alfabetische inventaris bibliotheek RVV 2007-heden Tot Vernietigen 42

43 [Word] vervanging B Artikels uit diverse juridische tijdschriften [PDF] 2007-heden 10 jaar Vernietigen B Lijsten van ontleende publicaties [Excel] 2007-heden 3 jaar Vernietigen B Lijsten van aangekochte publicaties 2007-heden 3 jaar Vernietigen B.6. BEHEER VAN DE ICT B.6.1. Notulen vergaderingen dienst ICT en de beheerder, chronologisch geordend [Word] 2007-heden 3 jaar Bewaren B.6.2. Databank computers en gebruikers [Access] 2007-heden Tot de opmaak van een nieuwe versie Vernietigen B.6.3. Inventaris hardware van alle computers [Excel] 2007-heden Tot de opmaak van een nieuwe Vernietigen 43

44 versie B.6.4. Gebruikshandleidingen en documentatie rond toepassingen ontwikkeld of gebruikt door de ICT dienst [Word en PDF] 2008-heden Tot de vervanging door een andere toepassing Selecteren Documentatie behouden rond toepassingen waar gegevens geheel of gedeeltelijk worden bewaard. B.6.5. Back-ups server Comrec 2007-heden 1 jaar Vernietigen B.7. LOGISTIEKE COÖRDINATIE EN ECONOMAAT BEHEER VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN B.7.1. Bouwplannen, plattegronden en technische plannen van het Laurentide gebouw 2004-heden Tot zolang het gebouw door de instelling wordt benut Selecteren De as-built plannen en plattegronden bewaren, de overige plannen vernietigen. B.7.2. Kopie van het lastenkohier verbouwingswerkzaamheden aan het Laurentide gebouw 2007-heden Tot zolang het gebouw door de instelling wordt benut Vernietigen Het originele lastenkohier wordt bewaard door de eigenaar. 44

45 B.7.3. Notulen (en bijlagen) vergaderingen met de verhuurders van het Laurentide gebouw [Word] heden 5 jaar Vernietigen B.7.4. Kopieën van driemaandelijkse interventierapporten afkomstig van de beheersvennootschap betreffende het onderhoud van het Laurentide gebouw heden 5 jaar Vernietigen B.7.5. Dossier inzake de verhuis RVV naar het Laurentide gebouw: [Word en Excel] - Nota s betreffende de logistieke noden en de werkplaatsen - Inventarissen van het meubilair, computers en roerende goederen per persoon - Lijst agenten en bureaus jaar Vernietigen B.7.6. Inventaris van het materieel/meubilair, geordend per bureau en per type van materieel [Acces] 2007-heden Tot zolang de goederen in gebruik worden genomen Vernietigen Een inventaris wordt ook bewaard door de Administratie der Domeinen. 45

46 B.7.7. Processen-verbaal van overgave van onroerende goederen aan de dienst der Domeinen 2007-heden 5 jaar Vernietigen BEHEER VAN DE LOGISTIEKE DIENST Stukken betreffende de organisatie van vergaderingen: B Fiches betreffende de opvolging van vergaderingen, chronologisch geordend per jaar, vervolgens per maand [Excel] 2007-heden 1 jaar Vernietigen - Reservatieformulieren, chronologisch geordend per jaar [Word] B.7.9. Kopieën van ontvangstbewijzen betreffende dossiers inzake beroepen overgebracht naar de DVZ, het CGVS, de Raad van State en de FOD Binnenlandse Zaken 2007-heden 1 jaar Vernietigen De originelen worden bewaard door de griffie. B Databank van het transport van dossiers inzake beroepen [Acces] heden 3 jaar Vernietigen B Stukken betreffende evacuatieprocedures: - Evacuatieplan van het gebouw - Reglement en lijst hulpverleners 2007-heden Tot de opmaak van een nieuwe versie Vernietigen 46

47 C. BEHANDELING VAN BEROEPEN IN HET VREEMDELINGENCONTENTIEUX C.1. ORGANISATIE VAN DE INTERNE WERKING VAN DE GRIFFIE Draaiboeken van beroepsprocedures: C Beroepen in volle rechtsmacht - Schorsings- en annulatieberoepen - Beroepen in versnelde procedure 2008-heden Tot vervanging door een andere versie Bewaren - Beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid C.1.2. Draaiboek van werkprocessen inzake de administratieve behandeling van beroepen door de griffie [Word] 2007-heden Tot vervanging door een andere versie Bewaren C.1.3. Nota s griffie betreffende specifieke werkprocedures, goedgekeurd door de eerste voorzitter en de voorzitter [Word en papier] 2007-heden 10 jaar Bewaren C.1.4. Lijst van griffiers die de wacht waarnemen [Word] 2008-heden Tot vervanging door een nieuwe versie Vernietigen 47

48 C.1.5. Notulen en bijlagen formele algemene vergadering van alle magistraten, chronologisch geordend [papier] 2007-heden 10 jaar Bewaren C.2. VERZORGING VAN ONTHAAL EN EXPEDITIE C.2.1. Bewijsformulieren van aangetekende zendingen van procedurestukken 2007-heden 5 jaar Vernietigen C.2.2. Kopie bewijsformulieren van aangetekende zendingen van procedurestukken 2007-heden 1 jaar Vernietigen C.2.3. Ontvangstbewijzen betreffende dossiers inzake beroepen overgebracht naar de DVZ, het CGVS, de Raad van State en de FOD Binnenlandse Zaken 2007-heden 3 jaar Vernietigen C.2.4. Elektronische postbak voor inkomende post, chronologisch geordend [Access] 2007-heden 5 jaar Vernietigen Bevat enkel gegevens over de datum, de verzender en het soort zending (gewone brief of aangetekende zending). C.2.5. Aanwezigheidsformulieren voor de zittingen 2007-heden 1 jaar Vernietigen C.2.6. Kopie van alle arresten, gedepersonaliseerd voor raadpleging aan het onthaal: 48

49 - Papieren kopie Verstreken Vernietigen - PDF-kopie op USB-stick 2007-heden - - Lijst van het klachtenbeheer [Excel], met daarin opgenomen: C De datum ontvangst en het ontvangstbewijs - De naam verzender - Het voorwerp klacht - De kamer waar de zaak aanhangig is - Een korte inhoud van het antwoord en de verzendingsdatum 2007-heden 5 jaar Vernietigen C.3. ADMINISTRATIEVE OPVOLGING VAN DE BEROEPEN REPERTORIA EN REGISTERS C.3.1. Digitaal register griffie RVV [Databank Oracle 8i, bijgenaamd Laurentide], met acht 8 tabellen: - Voorlopig register van onvolledige verzoekschriften - Algemene rol, met een samenvatting en het verloop van elke zaak - Register van arresten RVV, met een link naar hun PDFversie - Overzicht terechtzittingen 2007-heden 10 jaar Selecteren De gegevens in de volgende tabellen dienen te worden bewaard: algemene rol, het register van arresten en de taal van het programma. De databank omvat: (1) de dossiers geopend door de RVV sedert juni 2007 en (2) de dossiers VBC die nog niet waren behandeld voor die datum. 49

50 - Registratiebeheer gebruikers - Parameters: gegevens over de advocaten en de vakantiedagen - Kamer: lijst samenstelling en van het personeel kamers - Taal van het programma (Frans of Nederlands) C.3.2. Databank voor de hernummering van onafgesloten dossiers geopend door de VBC [Access] Verstreken Vernietigen De gegevens in deze voorlopige databank zijn integraal opgenomen in de databank Laurentide. Register van beroepen [papier], met daarin opgenomen: C Het rolnummer van elke zaak - De naam verzoeker - De naam verwerende partij - Het nummer van het dossier aangelegd door het CGVS - Het nummer van het dossier aangelegd door DVZ Verstreken Vernietigen Deze papieren versie algemene rol werd aangelegd als voorzorgsmaatregel. De gegevens, gerangschikt volgens rolnummer, lopen tot nummer (maart 2008) en zijn intussen integraal opgenomen in de databank Laurentide. - Uiterst dringende noodzakelijkheid van het verzoek: ja/neen C.3.4. Register inzake de omzetting van dossiernummers geopend door de VBC en afgehandeld door de RVV [papier], met daarin opgenomen: 2007-heden Verstreken Vernietigen Alle dossiers VBC werden chronologisch genummerd op openingsjaar, terwijl de RVV één doorlopende nummering voor zijn dossiers hanteert. Vermits elk openstaand dossier VBC 50

51 - Het nummer van het oude VBC-dossier - Het rolnummer hiervan bij de RVV - Het arrestnummer - De taal procedure intussen al een RVV-nummer heeft gekregen, zijn deze gegevens redundant geworden. PROCEDURESTUKKEN Tien dossiers per jaar bewaren. C.3.5. C.3.6. Individuele dossiers inzake beroepen geopend door VBC, maar behandeld door de RVV Individuele dossiers inzake beroepen geopend door de RVV, met daarin opgenomen: - het verzoekschrift, voorzien van bijlagen (in zes exemplaren) - controlelijst inzake ontvankelijkheid en procedureel verloop ca heden 3 jaar Selecteren 2007-heden 3 jaar Selecteren De inhoud dossiers is vrijwel identiek aan C.2.04 in de selectielijst VBC, maar bevat een subdossier met bescheiden betreffende de hernieuwing van het beroep voor de RVV. Tien dossiers per jaar bewaren. De dossiers zijn chronologisch geordend op openingsdatum. Elk dossier is voorzien van een uniek identificatienummer. - de procedurestukken (oproep tot de terechtzitting, samenstelling kamer, enz.) - de verweernota verwerende partij (origineel en vier à vijf kopieën) - briefwisseling met de betrokken partijen 51

52 - kopie van het arrest (in zes exemplaren) - inventaris stukken C.3.7. Voorbereidende nota s bij de terechtzittingen, opgesteld door kamerattachés [Word] 2007-heden 1 jaar Vernietigen C.3.8. Dossiers inzake niet-geregulariseerde verzoekschriften, chronologisch geordend volgens een doorlopende nummering heden 3 jaar Vernietigen C.3.9. Stukken betreffende de regeling terechtzittingen: - Agenda terechtzittingen, geordend per kamer [Word] - Kalender zittingen, geordend per maand [Word] - Zittingsbladen [Word] 2007-heden 3 jaar Vernietigen C Notulen terechtzittingen, chronologisch geordend op datum zitting 2007-heden 3 jaar Vernietigen C Notulen van uitspraken van individuele arresten, onderverdeeld volgens twee niveaus: - De taal procedure (Frans of Nederlands) 2007-heden 3 jaar Vernietigen 52

53 - Het type van arrest (geveld door één rechter of door drie rechters, uiterst dringende noodzakelijkheid, enz.), met een chronologische ordening binnen elke categorie C Originele arresten RVV, ondertekend door de kamervoorzitter en de toegevoegde griffier 2007-heden 5 jaar Bewaren Alle arresten zijn doorlopend genummerd. De arresten geveld in uiterst dringende noodzakelijkheid worden wel apart geklasseerd. De overige arresten vormen één, opgedeeld volgens taal (Nederlands of Frans). C Kopieën arresten geveld in uiterst dringende noodzakelijkheid [PDF] 2007-heden 5 jaar Vernietigen Deze kopieën zijn integraal opgenomen in de C C Kopieën van alle arresten [PDF] 2007-heden 5 jaar Bewaren Deze PDF kopieën zijn geïndexeerd en kunnen via Adobe Acrobat PDX (versie 8.1) op een willekeurig trefwoord worden doorzocht. C.4. INZET VAN TOLKEN C.4.1. Dagelijkse lijsten van tolken per kamer [Word] jaar Vernietigen C.4.2. Lijst van tolktalen, alfabetisch geordend per taal en per taalcode [Excel en Word] 2010 Tot de opmaak van een nieuwe Vernietigen 53

54 versie C.4.3. Wachtlijst voor tolken, geordend per taal [Word en PDF] jaar Vernietigen C.4.4. Lijst van beschikbare tolken voor de RVV [Excel] 2010 Tot de opmaak van een nieuwe versie Vernietigen Bevat enkel volgende gegevens: de naam instelling, de code, naam en voornaam tolk en diens talenkennis. C.4.5. Schriftelijke oproepingen van tolken [Word] 2007-heden 1 jaar Vernietigen 54

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN FOD BINNENLANDSE ZAKEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN FOD BINNENLANDSE ZAKEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE Versie: 1.00 Statuut: GOEDGEKEURD Aantal reeksen: 27 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO /12 februari 2010 / 22B

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO /12 februari 2010 / 22B 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO /12 februari 2010 / 22B Inzake :, wonende te, niet aanwezig ter zitting, vertegenwoordigd door, juriste VSOA en, secretaris-begeleider VSOA, Verzoekende

Nadere informatie

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1)

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1) 1000 Brussel, 7 november 2011 Waterloolaan, 115 Tel. : 02/ 552.25.42 Fax : 02 / 552.27.63 Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal rechterlijke organisatie --- Dienst personeelszaken

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE MESDISCHE EXPERTISE (MEDEX) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE MESDISCHE EXPERTISE (MEDEX) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke macht: selectielijsten en bewaartermijnen

Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke macht: selectielijsten en bewaartermijnen Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke macht: selectielijsten en bewaartermijnen 13 oktober 2009 Stefaan De Clerck Minister van Justitie Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.106 In zake : X bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Alain Tytgat

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN. Huishoudelijk reglement van het College van de Federale Ombudsmannen 1

COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN. Huishoudelijk reglement van het College van de Federale Ombudsmannen 1 COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN Huishoudelijk reglement van het College van de Federale Ombudsmannen 1 Op 19 november 1998 door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd (art. 17 van de wet

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, met kantoor gevestigd, Verzoekende partij Tegen :, met maatschappelijke

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015 Tegen, wonende, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Inzake VZW met maatschappelijke

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie