Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 152 Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

2

3 ARCHIEF VAN DE STAFDIENST VOOR BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN EN VAN DE HOGE RAAD VAN FINANCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2015

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 152 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Identificatienummer Numéro d identification: Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 152 Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

6

7 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 INLEIDING... 7 LIJST VAN AFKORTINGEN... 9 ARCHIEFSELECTIELIJST STAFDIENST VOOR BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING A. LEIDING A1. Algemene leiding van de administratie...15 A2. Beheer- en overlegorganen...15 B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. Materieel beheer...15 B2. Personeelsbeheer...16 B3. Beheer van archief...16 B4. Beheer van de bibliotheek...17 B5. Beheer van originele wet- en regelgeving...18 B6. Officieuze coördinatie en publicatie van wet- en regelgeving...18 B7. Behandeling van parlementaire vragen...20 B8. Coördinatie van de communicatie...20 B9. Coördinatie van de samenwerking FOD Financiën - Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)...21 C. OPMAAK VAN STUDIES EN ANALYSES C1. Opmaak van macro-economische studies en analyses...22 C2. Opmaak van fiscaal-budgettaire studies en analyses...23 C3. Berekening van belastingaandeel eigen middelen Europese Economische Gemeenschap - Europese Unie / luik BTW-middelen...23 D. OPMAAK VAN FISCALE WETGEVING D1. Inkomstenbelastingen (personenbelasting, belasting niet-inwoners, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting)

8 D2. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen grotendeels geregionaliseerd)...24 D3. BTW...24 D4. Douane en Accijnzen (pro memorie)...26 D5. Registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten...26 D6. Zegelrechten (pro memorie)...27 D7. Diverse rechten en taksen (tot 2006: met het zegel gelijkgestelde taksen ): taks op de beursverrichtingen en de reporten, jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen, jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen, uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het langetermijnsparen, belasting voor aanplakking, jaarlijkse taks op de kredietinstellingen...27 D8. Internationale samenwerking...28 E. COÖRDINATIE VAN INTERNATIONALE BETREKKINGEN F. COÖRDINATIE VAN HET RISICOBEHEER HOGE RAAD VAN FINANCIËN A. SECRETARIAAT VAN DE HOGE RAAD VAN FINANCIËN

9 INLEIDING Archieven zijn documenten die, ongeacht de datum, vorm of drager, door uw instelling worden opgemaakt of ontvangen bij het uitoefenen van uw taken of activiteiten, en die gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard. Het betreft allerlei soorten documenten, zowel op papieren als op magnetische, optische, elektronische of andere dragers. Archieven hebben een dubbele functie. Ze hebben in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde. Archieven zijn van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering en onmisbaar in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen tegenover de maatschappij. Archieven hebben daarnaast ook een potentiële cultuurhistorische waarde. Zij vormen het bronnenmateriaal op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van uw instelling en haar impact op de maatschappij zullen reconstrueren. Het is daarom dat de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt dat overheidsarchieven niet vernietigd mogen worden zonder toestemming van het de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden, en dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht moeten worden. Omdat het in de praktijk nogal omslachtig zou zijn om de vernietiging of de overdracht van archieven geval per geval te organiseren, stelt het Rijksarchief archiefselectielijsten ter beschikking van de administraties. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle, door een instelling gevormde archiefreeksen, op papieren of digitale dragers, met vermelding van hun administratieve bewaartermijn en hun definitieve bestemming, dit is de bestemming die de documenten krijgen na het verstrijken van het administratief nut. Het geeft aan welke documenten na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke documenten wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak van de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken van de bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed documentbeheer; de toepassing ervan kan belangrijke voordelen opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. De steeds snellere aangroei van de papiermassa en de digitalisering van de werkprocessen hebben in de administraties geleid tot een complexe, hybride documentproductie, en van informatiebeheer een belangrijke uitdaging gemaakt. Indien het personeel van uw instelling zelf zou moeten beslissen welke papieren en digitale archieven al dan niet bewaard moeten blijven, en hoe of waar dit moet gebeuren, dan zou dit funeste gevolgen kunnen hebben voor de instelling. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van documenten met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar kan ook leiden tot ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke documenten. Een archiefselectielijst is een essentieel instrument voor een kwaliteitsvol beheer van de werkprocessen, in het bijzonder voor het document- en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat documenten met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 7

10

11 LIJST VAN AFKORTINGEN AFZ BEO BNI BS BTW Ci. CIRCABC DBV DI DIRCOM DVB EL ELTT ELTZ ETL FOD HJEU IB MI OESO OV PB RPB RV UE Administratie Fiscale Zaken Beleidsexpertise en -ondersteuning Belasting Niet-Inwoners Belgisch Staatsblad Belasting over de Toegevoegde Waarde Classement impôts Communication and Information Resource Centre for Administrations,. Businesses and Citizens dubbelbelastingverdragen onbekend, I staat mogelijk voor Internationa(al) Directiecomité Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken Enregistrement - Législation Enregistrement - Législation - Taxes assimilés au Timbre Enregistrement - Législation - Timbre - Zegel Enregistrement - TVA - Législation Federale Overheidsdienst Hof van Justitie van de Europese Unie Inkomstenbelastingen onbekend, I staat mogelijk voor Internationa(al) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onroerende Voorheffing Personenbelastingen Rechtspersonenbelasting Roerende Voorheffing Union Européenne 9

12 Ven. B. VENB VN WGB Vennootschapsbelastingen Vennootschapsbelastingen Verenigde Naties Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 10

13 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefreeksen worden in de selectielijst niet volgens de organisatiestructuur van de instelling geordend, maar wel volgens de bevoegdheden en de activiteiten in het kader waarvan de documenten tot stand kwamen of ontvangen werden. Om de reeksen van uw dienst terug te vinden, moet u zich afvragen welke bevoegdheden en activiteiten uw dienst uitoefent, en deze vervolgens opzoeken in de grijze regels van de tabel. De selectielijst bevat de volgende gegevens, verdeeld over de kolommen en de regels: De bevoegdheden en uitgeoefende activiteiten (taken) De bevoegdheden en de activiteiten worden op een horizontale grijze lijn uitgezet. Codes van de archiefreeksen Deze codes bieden de mogelijkheid om bij contacten met het Rijksarchief bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toelating tot vernietiging van archieven de archiefreeksen moeiteloos, snel en ondubbelzinnig te identificeren. Deze codes hebben geen enkel verband met eventuele door de organisatie gehanteerde codes. Archiefreeksen Het archief wordt per archiefreeks omschreven omdat de reeksen de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening van documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren (en bijvoorbeeld niet op stukniveau) om een al te zware werkbelasting voor hen die met de uitvoering van de selectie belast worden, te vermijden. Voor meer informatie over de afbakening en inhoud van de archiefreeksen, zie het studiedossier. Administratieve bewaartermijn De bewaartermijn wordt bepaald door uw instelling en geeft aan hoe lang u de archiefreeksen en -documenten zelf moet bewaren, zowel om de eigen werking te garanderen, als in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota, ofwel op een overeenkomst tussen het Rijksarchief en uw instelling. De bewaartermijn wordt doorgaans uitgedrukt in jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige reeksen vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open bewaartermijnen. Tenzij anders vermeld, vangt de bewaartermijn steeds aan vanaf de afsluiting van het dossier, vanaf de datum van het meest recente document in het dossier. De geadviseerde bewaartermijn is een minimumtermijn, wat bijgevolg een langere bewaring niet uitsluit. Voor meer informatie over de geadviseerde bewaartermijnen, zie het studiedossier. Definitieve bestemming van de documenten Dit is de bestemming die aan de documenten moet gegeven worden na het verstrijken van het administratief nut. De definitieve bestemming wordt bepaald door het Rijksarchief, op basis van de waarde van het archiefstuk voor het cultureel, wetenschappelijk en in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: bewaren en : integrale bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief selecteren en : gedeeltelijke bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief vernietigen: integrale vernietiging. 11

14 Krachtens de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, gebeurt de overbrenging naar het Rijksarchief 30 jaar na het afsluiten van de dossiers (of na de datum van het laatste document in het dossier). Deze termijn kan verkort worden bij beslissing van het Rijksarchief. Indien u documenten wenst over te brengen die geen administratief nut meer hebben, maar die nog jonger zijn dan de voorgeschreven 30 jaar, neem dan contact op met het Rijksarchief bevoegd voor het ressort van uw instelling. De in voorliggende archiefselectielijst vermelde definitieve bestemmingen kunnen enkel met de toelating van het Rijksarchief aangepast worden. Bovendien mag een instelling niet vernietigen zonder een voorafgaandelijk toelating van het Rijksarchief. Voor meer informatie over de geadviseerde definitieve bestemmingen, zie het studiedossier. De eventuele opmerkingen bieden nuttige bijkomende informatie over de inhoud, functie en/of nadere selectie van de archiefreeks in kwestie en verwijst eventueel ook naar het studiedossier. 12

15 STAFDIENST VOOR BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING

16

17 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming A. LEIDING A1. ALGEMENE LEIDING VAN DE ADMINISTRATIE A1.001 Stukken overgemaakt aan de leidend ambtenaar (digitaal, geordend per reeks en dossiernummer) 2009-heden 10 jaar Vernietigen Dit zijn dubbels. De originele stukken worden bewaard door de verantwoordelijke diensten. A1.002 Stukken betreffende Coperfin (papier) 2004 verstreken Vernietigen A1.003 Jaarverslagen, publicaties en brochures van andere instellingen en diensten (papier) 1981-heden 5 jaar Vernietigen A2. BEHEER- EN OVERLEGORGANEN A2.001 Notulen en bijhorende stukken van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën (papier, chronologisch geordend) verstreken Vernietigen Dit zijn dubbels. De originele stukken worden bewaard door de Stafdienst P&O en de Diensten van de Voorzitter. B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. MATERIEEL BEHEER B1.001 Dossiers van het economaat (papier, geordend op dossiernummer) verstreken Vernietigen 15

18 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming B2. PERSONEELSBEHEER B2.001 Personeelslijsten (digitaal) 2006-heden 10 jaar Bewaren en Een oudere personeelsdatabank is niet bewaard gebleven. B2.002 Personeelsdossiers (papier, geordend op dossiernummer) 1996-heden Tot vertrek van het personeelslid Bij pensionering: vernietigen Bij overstap naar andere administratie: mee overdragen Deze dossiers bevatten louter dubbels. De originelen werden vroeger bewaard door het Algemeen Secretariaat, nu door de Stafdienst P&O. B2.003 Prikklokkaarten [1996] jaar Vernietigen B3. BEHEER VAN ARCHIEF B3.001 Inventaris van de activiteiten van de dactylografiediensten (digitaal) B3.002 Werkdocumenten dactylografiediensten (digitaal, geordend per reeks, jaar en dossiernummer) 2000-heden 3 jaar Vernietigen 1996-heden 10 jaar Selecteren en De bestanden worden voor verder gevolg overgemaakt aan de verantwoordelijke diensten. Enkel te bewaren indien papieren dossiers minder volledig zouden zijn, zo niet vernietigen. 16

19 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming B3.003 Indicateur, databank voor registratie en opvolging van dossiers met vermelding van dossiernummer, onderwerp, datum van ontvangst en naam afzender en/of datum van verzending en naam bestemmeling (digitaal, geordend per reeks en daarbinnen op dossiernummer) 1996-heden 20 jaar Bewaren en De belangrijkste reeksen zijn: - QPV, parlementaire vragen; - Economaat; - Personeel; - AFZ/AAF, wetgevingsdossiers; - BS/MB, publicatie BS; - Informatieambtenaar. B4. BEHEER VAN DE BIBLIOTHEEK B4.001 Aanwinstenregisters (papier, sinds 2011 ook digitaal) [1860]-heden 10 jaar na (retroactieve) opname van alle relevante gegevens in de catalogus Vernietigen B4.002 Stukken betreffende de aanwinsten: dubbels van bestelbonnen, dubbels van facturen, verzendingslijsten, enz. en bijhorende steekkaarten of tabellen (papier en digitaal) 1980-heden 5 jaar Vernietigen B4.003 Catalogus (digitaal) 2014-heden Tot invoering nieuwe versie Vernietigen B4.004 Inschrijvingsformulieren van lezers (papier) 2008-heden Tot definitief vertrek betrokken ambtenaar bij de FOD Vernietigen 17

20 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming B4.005 Krantenknipselcollectie van de vroegere Eurodesk met betrekking tot de invoering van de euro (papier, chronologisch geordend) verstreken Bewaren en B5. BEHEER VAN ORIGINELE WET- EN REGELGEVING B5.001 Originele koninklijke besluiten van het Ministerie / de FOD Financiën (papier, chronologisch geordend) B5.002 Originele ministeriële besluiten van het Ministerie / de FOD Financiën (papier, chronologisch geordend) 1946-heden 70 jaar Bewaren en 1946-heden 70 jaar Bewaren en Deze uit de periode zijn reeds overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Deze uit de periode zijn reeds overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. B6. OFFICIEUZE COÖRDINATIE EN PUBLICATIE VAN WET- EN REGELGEVING B6.001 Steekkaartensystemen van de documentatie- en collatiediensten van de voormalige Administratie der Directe Belastingen (papier, per trefwoord, per directie/dienst, enz.) B6.002 Dossiers van de documentatie- en collatiediensten van de voormalige Administratie der Directe Belastingen (papier) jaar Selecteren en jaar Vernietigen Steekkaarten per trefwoord bewaren, de overige vernietigen. 18

21 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn B6.003 Publicaties van de voormalige Administratie der Directe Belastingen en van de voormalige Administratie BTW (papier) Definitieve bestemming - Bestuurlijke Verzameling Bulletin der Belastingen BTW-revue jaar Selecteren en Overbrengen indien de over te brengen reeksen bij de Algemene Administratie Fiscaliteit en het Rijksarchief onvolledig zouden zijn, vernietigen indien dit wel het geval zou zijn. B6.004 Stukken ontvangen van fiscale administraties met het oog op hun opname in Fisconet(plus) [papier (tot 2014) en digitaal] B6.005 Fisconetplus, fiscaal-juridische databank met publicatie-, portaal- en zoekmotormodules (digitaal) 2004-heden 10 jaar Vernietigen 2008-heden 30 jaar Inhoud publicatiemodule bewaren en Fisconetplus omvat wetboeken, parlementaire vragen, instructies, circulaires, omzendbrieven, precedenten, (geanonimiseerde) rechtspraak, controlemodellen en cursusmateriaal. Van het jaarlijks WIB wordt wegens de vele wijzigingen na 5 jaar louter een eindversie in PDF bewaard. De informatie uit de oudere databanken Basis ( ), Docufisc en Codifisc ( ) en Fisconet ( ) werd telkens gemigreerd en is integraal opgenomen in Fisconetplus. 19

22 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming B6.006 Dossiers inzake de opmaak van de officieuze gecoördineerde wetboeken (papier en digitaal, per dienst/medewerker) B6.007 Officieuze gecoördineerde wetboeken (papier en digitaal) B6.008 Dossiers inzake de publicatie van wet- en regelgeving in het Belgisch Staatsblad (BS, papier en digitaal) [2004]-heden 10 jaar Vernietigen [2001]-heden 10 jaar Selecteren en 1996-heden 3 jaar Vernietigen Bewaren indien niet opgenomen in Fisconetplus, vernietigen indien dit wel het geval zou zijn. B7. BEHANDELING VAN PARLEMENTAIRE VRAGEN B7.001 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen (papier) - van de Administratie Fiscale Zaken 1996-heden 30 jaar Vernietigen Sommige dossiers worden door het Ordebureau bewaard (reeks QPV, geordend op dossiernummer), andere door diensten zelf. - van de Studiedienst 1980-heden 20 jaar Vernietigen B8. COÖRDINATIE VAN DE COMMUNICATIE B8.001 Stukken betreffende de behandeling van vragen van burgers door de informatieambtenaar (digitaal, ) 2008-heden 3 jaar Vernietigen 20

23 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn B8.002 Internet- en intranetsite(s) 2000-heden Tot invoering nieuwe versie Definitieve bestemming Selecteren en De look and feel van elke site dient vóór en na elke ingrijpende aanpassing gearchiveerd te worden. B9. COÖRDINATIE VAN DE SAMENWERKING FOD FINANCIËN - DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN IN FISCALE ZAKEN (DVB) B9.001 Dossiers inzake de algemene coördinatie van de samenwerking tussen DVB en andere diensten van de FOD Financiën buiten het kader van de concrete prefilingdossiers en aanvraagdossiers tot voorafgaande beslissing in fiscale zaken (digitaal) B9.002 Dossiers inzake de opvolging van de prefilingaanvragen tot voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (digitaal, geordend op dossiernummer DVB) B9.003 Tabellen voor de opvolging van de aanvragen tot voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (digitaal) B9.004 Databank voor de opvolging van de aanvragen tot voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (digitaal) B9.005 Dossiers inzake de opvolging van de aanvragen tot voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (digitaal, geordend op dossiernummer DVB) 2003-heden 20 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij andere administraties van de FOD of bij DVB heden 20 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij DVB jaar Bewaren en 2006-heden 30 jaar Bewaren en 2003-heden 20 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij DVB. 21

24 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming C. OPMAAK VAN STUDIES EN ANALYSES C1. OPMAAK VAN MACRO-ECONOMISCHE STUDIES EN ANALYSES C1.001 Nota s (papier en digitaal, chronologische ordening) C1.002 Stukken betreffende de opmaak van macroeconomische en fiscale studies: briefwisseling, nota s, enz. (papier en digitaal, ordening per medewerker, oudere stukken grotendeels ongeordend) C1.003 Stukken betreffende de opmaak van publicaties en rapporten (papier en digitaal, ordening per publicatie) C1.004 Publicaties en rapporten (papier en digitaal, ordening per publicatie) 1976-heden 30 jaar Bewaren en 1970-heden 30 jaar Bewaren en 2008-heden 3 jaar Vernietigen [1945]-heden 30 jaar 1 exemplaar in elke taal bewaren en Eventuele tussen de stukken aangetroffen gedrukte parlementaire stukken, uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en documentatie kunnen vernietigd worden. Deze selectiebeslissing is eveneens van toepassing op van andere administraties ontvangen publicaties of rapporten die niet of slechts onvolledig bewaard zijn, zoals de rapporten van de maandelijkse schatkisttoestanden uit de periode vóór 1957 (zie de archiefselectielijst voor de Administratie van de Thesaurie uit 2009, reeks C1.002). 22

25 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming C1.005 Stukken betreffende beantwoording van vragenlijsten van Europese en internationale organisaties (papier en digitaal, ordening per organisatie) 1980-heden 5 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij organisaties in kwestie. C2. OPMAAK VAN FISCAAL-BUDGETTAIRE STUDIES EN ANALYSES C2.001 Stukken betreffende de opmaak van fiscaalbudgettaire studies en analyses: thesaurieramingen, ramingen van fiscale ontvangsten en fiscale statistieken Onbekend 30 jaar Bewaren en Wegens gebrek aan medewerking van de Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistieken is geen informatie beschikbaar en worden alle stukken veiligheidshalve aangeduid als blijvend te bewaren en over te brengen na 30 jaar. C3. BEREKENING VAN BELASTINGAANDEEL EIGEN MIDDELEN EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - EUROPESE UNIE / LUIK BTW-MIDDELEN C3.001 Steekkaarten inzake de berekening en verantwoording van het Belgische belastingaandeel in de eigen middelen van de Europese Economische Gemeenschap - Europese Unie - luik BTW-middelen (papier, ordening per trefwoord) C3.002 Dossiers inzake de berekening en verantwoording van het Belgische belastingaandeel in de eigen middelen van de Europese Economische Gemeenschap - Europese Unie - luik BTW-middelen (papier en digitaal; tot 2012 chronologische ordening per jaar, daarbinnen per thema, vanaf 2012 ordening per thema, daarbinnen chronologisch) [ ] 50 jaar Bewaren en [1968-heden] 50 jaar Selecteren en De voorbereidende stukken uit de periode , de eindversie van de jaarlijkse berekeningen en de controleverslagen bewaren, de dubbels, kladversies en eventueel inhoudelijk minder interessante stukken vernietigen. 23

26 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming D. OPMAAK VAN FISCALE WETGEVING D1. INKOMSTENBELASTINGEN (PERSONENBELASTING, BELASTING NIET-INWONERS, VENNOOTSCHAPSBELASTING, RECHTSPERSONENBELASTING) D1.001 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (Ci.D.19, papier, chronologisch geordend op datum van wet of koninklijk besluit) D1.002 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (AFZ, papier en digitaal, geordend op volgnummer) jaar Bewaren en 1996-heden 50 jaar Bewaren en D2. MET INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN (VERKEERSBELASTING, BELASTING INVERKEERSTELLING, BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN, BELASTING OP AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN GROTENDEELS GEREGIONALISEERD) D2.001 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (AFZ, papier en digitaal, geordend op volgnummer) D3. BTW D3.001 Inventarissen van de dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (ETL, papier en digitaal) 1996-heden 50 jaar Bewaren en jaar Bewaren en De oudere dossiers uit de periode worden bewaard door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en worden vermeld in de archiefselectielijst voor de administratie uit 2014 (reeks C5.001). 24

27 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming D3.002 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (ETL, papier en digitaal, geordend op volgnummer) D3.003 Lijsten van de dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (AFZ, digitaal) D3.004 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (AFZ, papier en digitaal, geordend op volgnummer) D3.005 Lijsten van de dossiers inzake de becommentariëring van door parlementsleden ingediende wetsvoorstellen (AFZ, digitaal) D3.006 Dossiers inzake de becommentariëring van door parlementsleden ingediende wetsvoorstellen (AFZ, papier en digitaal, geordend op volgnummer) D3.007 Steekkaartensysteem en lijsten met opgave van wijzigingen aan wet- en regelgeving (papier en digitaal) D3.008 Concordantie- en wijzigingstabellen (papier en digitaal) jaar Bewaren en 1996-heden 50 jaar Bewaren en 1996-heden 50 jaar Bewaren en 2000-heden 50 jaar Bewaren en 2000-heden 50 jaar Bewaren en 1985-heden 50 jaar Bewaren en 2008-heden Tot afsluiting Vernietigen Deze opdracht werd pas op een later tijdstip, omstreeks 2000, door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (nu: Fiscaliteit) overgedragen aan AFZ. 25

28 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn D4. DOUANE EN ACCIJNZEN (PRO MEMORIE) Definitieve bestemming D4.001 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Deze bevoegdheid ressorteert onder de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De dossiers worden vermeld in de archiefselectielijst voor de administratie uit 2012 (rubriek B.6). D5. REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN, SUCCESSIERECHTEN D5.001 Inventarissen van de dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (EL, papier) D5.002 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (EL, papier, ordening op volgnummer) D5.003 Databank van de dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (digitaal) jaar Bewaren en jaar Bewaren en 1996-heden 30 jaar Bewaren en Een vroeger steekkaartensysteem kon (voorlopig) niet meer getraceerd worden. Eén dossier inzake de griffierechten dateert uit Een aantal dossiers werden ontleend door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zoals deze inzake de Commissie Hypothecaire Hervorming met kenmerk EL/414 die vermeld worden in de archiefselectielijst voor de administratie uit 2012 (reeksen O.1.01 en 02). 26

29 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming D5.004 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving en/of adviezen over de technische haalbaarheid van gewestelijke wet- en regelgeving (papier, ordening op volgnummer) 1996-heden 30 jaar Bewaren en D6. ZEGELRECHTEN (PRO MEMORIE) D6.001 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (ELTZ, papier, ordening op volgnummer) Niet van toepassing Niet van toepassing Deze dossiers werden omstreeks overgemaakt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. D7. DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN (TOT 2006: MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN ): TAKS OP DE BEURSVERRICHTINGEN EN DE REPORTEN, JAARLIJKSE TAKS OP DE VERZEKERINGSVERRICHTINGEN, JAARLIJKSE TAKS OP DE WINSTDEELNEMINGEN, JAARLIJKSE TAKS OP DE WINSTDEELNEMINGEN, UITZONDERLIJKE TAKS OP DE STORTINGEN BESTEMD VOOR HET LANGETERMIJNSPAREN, BELASTING VOOR AANPLAKKING, JAARLIJKSE TAKS OP DE KREDIETINSTELLINGEN D7.001 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (ELTT, papier, ordening op volgnummer) D7.002 Dossiers inzake de opmaak of wijziging van wet- en regelgeving (AFZ, papier, ordening op volgnummer) D7.003 Dossiers inzake de toepassing van wet- en regelgeving (diverse codes, papier, ordening op volgnummer) jaar Bewaren en 2004-heden 50 jaar Bewaren en 1934-heden 50 jaar Selecteren en Principedossiers bewaren, routinedossiers vernietigen. 27

30 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming D8. INTERNATIONALE SAMENWERKING D8.001 Dossiers inzake de opvolging van de wetgevinggerelateerde beroepen en prejudiciële vragen bij het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie (AFZ, papier en digitaal, geordend op volgnummer) D8.002 Dossiers inzake de bilaterale samenwerking met betrekking tot inkomstenbelastingen (papier, geordend per land) 1996-heden 20 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Opgelet: de originele verdragsteksten worden bewaard door de FOD Buitenlandse Zaken. - dossiers inzake de dubbelbelastingverdragen (DBV) 1960-heden - dossiers inzake de administratieve akkoorden (informatie-uitwisseling, arbitrage, enz.) 1960-heden 10 jaar na inwerkingtreding nieuw verdrag 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Bewaren en Documentatie (wetgeving van en akkoorden tussen andere landen) en stukken betreffende de vertaling mogen reeds op een vroeger tijdstip vernietigd worden. D8.003 Dossiers inzake de opmaak van circulaires met becommentariëring van de bilaterale samenwerking met betrekking tot inkomstenbelastingen (papier) - geordend per land 1965-heden 10 jaar na inwerkingtreding nieuwe regeling Vernietigen - geordend per artikel Belgisch model 1965-heden 50 jaar Vernietigen De circulaires werden/worden gepubliceerd in het Bulletin van de Administratie der Directe Belastingen en/of op Fisconet. 28

31 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn D8.004 Dossiers inzake de opmaak of wijziging en interpretatie van reglementering met betrekking tot inkomstenbelastingen binnen de Europese Unie (papier, UE, ordening per rubriek en digitaal) Definitieve bestemming - van de EU ontvangen stukken 1998-heden 10 jaar Vernietigen - stukken die een Belgisch standpunt staven 30 jaar Bewaren en D8.005 Dossiers inzake de bepaling van Belgische standpunten met betrekking tot inkomstenbelastingen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (papier en digitaal, per medewerker of orgaan) - van de OESO ontvangen stukken 1975-heden 10 jaar Vernietigen - stukken die een Belgisch standpunt staven D8.006 Dossiers inzake de bepaling van Belgische standpunten met betrekking tot inkomstenbelastingen binnen het Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters van de Verenigde Naties (papier, chronologische ordening) 50 jaar Bewaren en 2000-heden 10 jaar Vernietigen Door het roterend lidmaatschap varieert de rol van België tussen lid en waarnemer. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt online en in het jaarverslag van het comité gepubliceerd. 29

32 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming D8.007 Databank van de dossiers inzake BTW (digitaal) 2000-heden 50 jaar Bewaren en D8.008 Dossiers inzake BTW (papier, ET/MI, ET/DI, enz. en digitaal, per instelling en per rubriek) De oudere dossiers zijn mogelijk deels verloren gegaan bij de verhuis van de Financiëntoren naar North Galaxy in dossiers inzake de opmaak of wijziging van reglementering op Europees of internationaal vlak - principedossiers - interpretatie Europese reglementering - van de EU ontvangen stukken (ook raadpleegbaar via CIRCABC) 1978-heden 50 jaar Bewaren en 1978-heden 20 jaar Vernietigen - stukken die een Belgisch standpunt staven 50 jaar Bewaren en - dossiers inzake de opvolging van gerechtelijke geschillen en prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie 1978-heden 20 jaar Vernietigen De informatie is ook en voornamelijk te vinden bij het HJEU. De memories kunnen desgewenst pas na 50 jaar vernietigd worden. 30

33 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming E. COÖRDINATIE VAN INTERNATIONALE BETREKKINGEN E.001 Dossiers inzake de zetelakkoorden en/of (deel)akkoorden inzake voorrechten en immuniteiten van internationale organisaties als NAVO, SHAPE, Rode Kruis, enz. (papier en digitaal, geordend per organisatie, daarbinnen per rubriek of dossier) 1950-heden tot opheffing van de organisatie Bewaren en E.002 Dossiers inzake de opvolging van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (papier en digitaal) E.003 Dossiers inzake de opvolging van de Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) (papier en digitaal) 2001-heden 20 jaar Selecteren en 2000-heden 20 jaar Selecteren en Stukken die een Belgisch standpunt staven bewaren, de overige vernietigen. Stukken die een Belgisch standpunt staven bewaren, de overige vernietigen. E.004 Dossiers inzake de opvolging van de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa (papier en digitaal) E.005 Dossiers inzake de opvolging van het European Antifraud Office (OLAF) van de Europese Unie (papier en digitaal) 2003-heden 20 jaar Vernietigen De belangrijkste gegevens zijn terug te vinden bij de FOD Justitie heden 20 jaar Vernietigen De belangrijkste gegevens zijn terug te vinden bij de FOD Justitie. 31

34 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming E.006 Dossiers inzake de opvolging van het handelsbeleid van de Europese Unie (papier en digitaal, geordend per thema) 1990-heden 20 jaar Vernietigen De belangrijkste gegevens zijn terug te vinden bij de FOD Buitenlandse Zaken en de EU. E.007 Dossiers inzake de bilaterale samenwerking (papier en digitaal, geordend per land) E.008 Dossiers inzake de opvolging van de Interministeriële Economische Commissie (IEC) (papier en digitaal) 1983-heden 20 jaar Selecteren en Selecteren in overleg met het Rijksarchief op basis van de intensiteit van de samenwerking (structureel dan wel incidenteel). - van de IEC ontvangen (jaar)verslagen 10 jaar Vernietigen 1990-heden - overige stukken 20 jaar Vernietigen De belangrijkste gegevens zijn terug te vinden bij de FOD Economie. E.009 Dossiers inzake de opvolging van de Multilaterale Coördinatie (Coormulti) en de Europese Coördinatie (DGE) van de FOD Buitenlandse Zaken (papier en digitaal) 2005-heden 20 jaar Vernietigen De belangrijkste gegevens zijn terug te vinden bij de FOD Buitenlandse Zaken. F. COÖRDINATIE VAN HET RISICOBEHEER F Vrij recente materie waardoor nog geen richtlijnen verstrekt kunnen worden. 32

35 HOGE RAAD VAN FINANCIËN

36

37 Code Reeks Datering Administratieve bewaartermijn Definitieve bestemming A. SECRETARIAAT VAN DE HOGE RAAD VAN FINANCIËN A1.001 Jaarverslagen (papier) A1.002 Briefwisseling (papier) A1.003 Stukken betreffende de organisatie en werking: oprichting, installatie, reglement van orde, benoeming van leden (papier) 1969-heden 30 jaar Bewaren en jaar Bewaren en 1969-heden 30 jaar Bewaren en Deze worden tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. A1.004 Notulen en bijhorende stukken van de plenaire Raad en van de diverse secties, afdelingen, commissies en werkgroepen (papier) 1937, , 1969-heden 30 jaar Bewaren en Voor de periode 1937 en werden enkel de notulen en bijhorende stukken van de (5 de ) fiscale sectie aangetroffen. De reeks vertoont lacunes door verloren stukken, periodes van inactiviteit, en/of niet opmaak van notulen. A1.005 Adviezen van de Hoge Raad en van de diverse secties, afdelingen, commissies en werkgroepen (papier en digitaal) 1969-heden 30 jaar 1 exemplaar bewaren en 35

38 5440

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap

Directie-generaal Personen met een handicap ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiefselectielijst 2011

Archiefselectielijst 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Fonds voor de beroepsziekten

Fonds voor de beroepsziekten ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2011/466/PCCB Procedure AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Versie 3 In toepassing vanaf : 01-07-2013 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Archiefselectie. è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst. Versie maart 2012. Brochures: aanbevelingen en advies

Archiefselectie. è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst. Versie maart 2012. Brochures: aanbevelingen en advies Brochures: aanbevelingen en advies 11 Archiefselectie è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst Versie maart 2012 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst

Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN DECREET MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting Dit instemmingsdecreet heeft betrekking op de goedkeuring van het dubbelbelastingverdrag en het bijhorende protocol tussen

Nadere informatie

Nationale Plantentuin

Nationale Plantentuin ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie