Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

2

3 ARCHIEF VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2015

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Identificatienummer Numéro d identification: Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

6

7 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 INLEIDING... 7 LIJST VAN AFKORTINGEN... 9 ARCHIEFSELECTIELIJST I. CENTRALE DIENSTEN A. LEIDING A1. Leiding van de algemene administratie A2. Leiding van de administraties (zowel P, KMO als GO: variaties mogelijk) A3. Beheer- en overlegorganen B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. Organisatie en planning (zowel P, KMO als GO: variaties mogelijk) B2. Interne inspectie B3. Interne controle B4. Beheerscontrole B5. Coördinatie van de taxatieprocedures en -verplichtingen B6. Coördinatie van de controleacties B7. Coördinatie van de internationale betrekkingen B8. [Coördinatie van de] behandeling van geschillen B9. Behandeling van parlementaire vragen B10. Archief- en informatiebeheer B11. Opmaak en druk van formulieren en ander drukwerk B12. Ontwikkeling van applicaties C. INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN FISCALE WETGEVING C1. Personenbelasting (PB) C2. Belasting niet-inwoners (BNI) / natuurlijke personen en vennootschappen C3. Vennootschapsbelastingen (VENB) C4. Rechtspersonenbelasting (RPB) C5. Roerende inkomsten C6. Roerende voorheffing (RV) C7. Bedrijfsvoorheffing (BV) C8. Onroerende voorheffing (OV)

8 C9. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen grotendeels geregionaliseerd) C10. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) C11. Voormalige bedrijfsbelasting op bedrijfsinkomsten C12. Voormalige mobiliënbelasting op roerende inkomsten C13. Voormalige oorlogsbelastingen na de Tweede Wereldoorlog C14. Voormalige belastingen voor koloniale maatschappijen en firma s C15. Stukken zonder aantoonbaar verband II. BUITENDIENSTEN D. LEIDING E. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES F. TOEPASSING VAN FISCALE WETGEVING - VESTIGING EN CONTROLE VAN BELASTINGEN F1. Behandeling van geschillen (voor alle of meerdere belastingen en voorheffingen) F2. Personenbelasting (PB) F3. Belasting niet-inwoners (BNI) / natuurlijke personen en vennootschappen F4. Vennootschapsbelastingen (VENB) F5. Rechtspersonenbelasting (RPB) F6. Roerende inkomsten / voorheffing (RV) F7. Bedrijfsvoorheffing (BV) F8. Onroerende voorheffing (OV) F9. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen grotendeels geregionaliseerd) F10. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) F11. Voormalige inkomstenbelastingen uit de periode vóór 1962 (grondbelasting, bedrijfsbelasting, mobiliënbelasting) F12. Voormalige oorlogsbelastingen na de Eerste Wereldoorlog F13. Voormalige oorlogsbelastingen na de Tweede Wereldoorlog

9 INLEIDING Archieven zijn documenten die, ongeacht de datum, vorm of drager, door uw instelling worden opgemaakt of ontvangen bij het uitoefenen van uw taken of activiteiten, en die gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard. Het betreft allerlei soorten documenten, zowel op papieren als op magnetische, optische, elektronische of andere dragers. Archieven hebben een dubbele functie. Ze hebben in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde. Archieven zijn van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering en onmisbaar in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen tegenover de maatschappij. Archieven hebben daarnaast ook een potentiële cultuurhistorische waarde. Zij vormen het bronnenmateriaal op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van uw instelling en haar impact op de maatschappij zullen reconstrueren. Het is daarom dat de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt dat overheidsarchieven niet vernietigd mogen worden zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of diens gemachtigden en dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht moeten worden. Omdat het in de praktijk nogal omslachtig zou zijn om de vernietiging of de overdracht van archieven geval per geval te organiseren, stelt het Rijksarchief archiefselectielijsten ter beschikking van de administraties. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle, door een instelling gevormde archiefreeksen, op papieren of digitale dragers, met vermelding van hun administratieve en hun definitieve, dit is de die de documenten krijgen na het verstrijken van het administratief nut. Het geeft aan welke documenten na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke documenten wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak van de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken van de administratieve vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken van de wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed documentbeheer; de toepassing ervan kan belangrijke voordelen opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. De steeds snellere aangroei van de papiermassa en de digitalisering van de werkprocessen hebben in de administraties geleid tot een complexe, hybride documentproductie, en van informatiebeheer een belangrijke uitdaging gemaakt. Indien het personeel van uw instelling zelf zou moeten beslissen welke papieren en digitale archieven al dan niet bewaard moeten blijven, en hoe of waar dit moet gebeuren, dan zou dit funeste gevolgen kunnen hebben voor de instelling. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van documenten met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar kan ook leiden tot ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke documenten. Een archiefselectielijst is een essentieel instrument voor een kwaliteitsvol beheer van de werkprocessen, in het bijzonder voor het document- en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat documenten met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, 7

10 economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 8

11 LIJST VAN AFKORTINGEN A AAB AABI AAFisc BNI BNI/Ven. BO BTW BV BVL C Auto [verkeersbelasting] Algemene Administratie van de Belastingen Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering Algemene Administratie van de Fiscaliteit Belasting Niet-Inwoners Belasting Niet-Inwoners Vennootschappen Bureau d ordre Belasting over de Toegevoegde Waarde Bedrijfsvoorheffing Bedrijfsvoorheffing land Contentieux CA Contentieux Cour d Arbitrage (?) CE Contentieux Conseil d Etat (?) Cf Ci CIRC Classement formulaires Classement impôts Circulaires CJ Contentieux Juridiques (?) Co Cp CREDAF CRM Cult. D EEG EN Classement organisation Classement personnel Centre de rencontres et d études des dirigeants des administrations fiscales Citizen Relationship Management Cultivateurs (landbouwers) Divers Europese Economische Gemeenschap Ennemi [speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand] 9

12 ET EUV EX FOD GO ICPC IOTA J KMO M OB OD OV P (1) P (2) PB PVCS QPV R RA RH RPB RV VAT VENB VIES VOES VIP Enregistrement - TVA Eurovignet Exceptionnel [extra belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten] Federale Overheidsdienst Grote Ondernemingen Inning en comptabiliteit perception et comptabilité Intra-European Organization of Tax Administrations Jeux [Belastingen op spelen en weddenschappen] Kleine en Middelgrote Ondernemingen Taxe mobilaire [mobiliënbelasting] Ordebureau Ontspanning - Divertissement Onroerende Voorheffing Taxe Professionnelle [bedrijfsbelasting] Particulieren Personenbelasting Program Version Control System Questions Parlementaires - Parlementaire Vragen Revenus Rijksarchief Reforme - Hervorming Rechtspersonenbelasting Roerende Voorheffing Value Added Tax Vennootschapsbelastingen VAT Information Exchange System VAT on electronic services Very Important Precedents 10

13 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefreeksen worden in de selectielijst niet volgens de organisatiestructuur van de instelling geordend, maar wel volgens de bevoegdheden en de activiteiten in het kader waarvan de documenten tot stand kwamen of ontvangen werden. Om de reeksen van uw dienst terug te vinden, moet u zich de vraag stellen welke bevoegdheden en activiteiten uw dienst uitoefent, en deze vervolgens opzoeken in de grijze regels van de tabel. Deze functionele indeling heeft de voorkeur boven een structurele, op het organogram gebaseerde indeling omdat: de administratie in volle reorganisatie is; de archiefvorming deels oude, deels nieuwe structuren en taken weerspiegelt: binnen de centrale diensten is de integratie van Directe Belastingen en BTW voor de leiding en voor de ondersteunende functies veel verder gevorderd dan voor de interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving; idem dito voor de buitendiensten; voor de interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving het type belasting voor de gebruiker een belangrijk houvast biedt, op verschillende wettelijke grondslagen berust en bijgevolg verschillende en oplevert. Bovendien bood dit ook de mogelijkheid om een aantal bij de centrale diensten aangetroffen archiefreeksen met betrekking tot voormalige belastingen in de selectielijst op te nemen. Ter verduidelijking werd evenwel eerst aangegeven welke taken en daaraan gekoppelde archiefreeksen onder de centrale, dan wel de buitendiensten vallen. De selectielijst bevat de volgende gegevens, verdeeld over de kolommen en de regels: De bevoegdheden en uitgeoefende activiteiten (taken) De bevoegdheden en de activiteiten worden op een horizontale grijze lijn uitgezet. Codes van de archiefreeksen Deze codes bieden de mogelijkheid om bij contacten met het Rijksarchief bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toelating tot vernietiging van archieven de archiefreeksen moeiteloos, snel en ondubbelzinnig te identificeren. Deze codes hebben geen enkel verband met eventuele door de organisatie gehanteerde codes. Archiefreeksen Het archief wordt per archiefreeks omschreven omdat de reeksen de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening van documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren (en bijvoorbeeld niet op stukniveau) om een al te zware werkbelasting voor hen die met de uitvoering van de selectie belast worden, te vermijden. Voor meer informatie over de afbakening en inhoud van de archiefreeksen, zie het studiedossier. Datering (uiterste data) De archiefreeksen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudste en het jongste aanwezige document of dossier. Opgelet: dit veld werd enkel opgenomen voor de centrale diensten waar sprake is van unieke archiefreeksen. Administratieve De wordt bepaald door uw instelling en geeft aan hoe lang u de archiefreeksen en -documenten zelf moet bewaren, zowel om de eigen werking te garanderen, als in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota, ofwel op 11

14 een overeenkomst tussen het Rijksarchief en uw instelling. De wordt doorgaans uitgedrukt in jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige reeksen vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open en. Tenzij anders vermeld, vangt de steeds aan vanaf de afsluiting van het dossier, vanaf de datum van het meest recente document in het dossier. De geadviseerde is een minimumtermijn, wat bijgevolg een langere bewaring niet uitsluit. Voor meer informatie over de geadviseerde en, zie het studiedossier. van de documenten Dit is de die aan de documenten moet gegeven worden na het verstrijken van het administratief nut. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief, op basis van de waarde van het archiefstuk voor het cultureel, wetenschappelijk en in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: bewaren en : integrale bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief selecteren en : gedeeltelijke bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief vernietigen: integrale vernietiging. Krachtens de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, gebeurt de overbrenging naar het Rijksarchief 30 jaar na het afsluiten van de dossiers (of na de datum van het laatste document in het dossier). Deze termijn kan verkort worden bij beslissing van het Rijksarchief. Indien u documenten wenst over te brengen die geen administratief nut meer hebben, maar die nog jonger zijn dan de voorgeschreven 30 jaar, neem dan contact op met het Rijksarchief bevoegd voor het ressort van uw instelling. De in voorliggende archiefselectielijst vermelde definitieve en kunnen enkel met de toelating van het Rijksarchief aangepast worden. Bovendien mag een instelling niet vernietigen zonder een voorafgaandelijk toelating van het Rijksarchief. Voor meer informatie over de geadviseerde definitieve en, zie het studiedossier. De eventuele opmerkingen bieden nuttige bijkomende informatie over de inhoud, functie en/of nadere selectie van de archiefreeks in kwestie en verwijst eventueel ook naar het studiedossier. 12

15 I. CENTRALE DIENSTEN A. LEIDING A1. LEIDING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE A1.001 Inventaris prioritaire producten (proces 114 AAFisc), tabellen voor opvolging en kwaliteitscontrole van prioritaire dossiers (digitaal) A1.002 Dossiers van de administrateur-generaal inzake de organisatie en werking (papier) A1.003 Dossiers inzake de betrekkingen met internationale organisaties zoals CREDAF, IOTA, enz. (papier) A1.004 Dossiers inzake de organisatie van de Belgisch- Nederlandse Conferentie (papier) A1.005 Publicaties en brochures van de Algemene Administratie Fiscaliteit (papier) 2014-heden 10 jaar Bewaren en 1996-heden 10 jaar Selecteren en 2000-heden 10 jaar Selecteren en 2000-heden 10 jaar Selecteren en 2009-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal bewaren en Selecteren op basis van de inhoud en in overleg met het Rijksarchief. Eventuele stukken die een Belgisch standpunt weergeven bewaren, de overige vernietigen. De van deze organisaties ontvangen notulen, verslagen, documenten vernietigen. De inhoudelijk stukken bewaren, de overige stukken betreffende de praktische organisatie vernietigen. 13

16 A1.006 Jaarverslagen, publicaties en brochures van andere instellingen en diensten (papier) 2000-heden 5 jaar Vernietigen A2. LEIDING VAN DE ADMINISTRATIES (ZOWEL P, KMO ALS GO: VARIATIES MOGELIJK) A2.001 Agenda van de briefwisseling 2012-heden 20 jaar Bewaren A2.002 Briefwisseling 2006-heden 20 jaar Vernietigen A2.003 Dossiers van de administrateur 2004-heden Zolang deze administratief nut bezitten Selecteren en Documentatie en dubbels mogen vernietigd worden. De overige stukken worden geselecteerd in overleg met een rijksarchivaris. A2.004 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen A2.005 Dossiers inzake de behandeling van specifieke vragen van de voogdijminister of van belastingplichtigen 2012-heden 10 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. Zie ook rubriek B heden 5 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. A2.006 Dossiers inzake de behandeling van klachten 2012-heden 5 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. A2.007 Dossiers inzake de organisatie en werking, personeel, enz heden 10 jaar Vernietigen 14

17 A3. BEHEER- EN OVERLEGORGANEN A3.001 Notulen en bijhorende stukken van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën (papier, chronologisch geordend) A3.002 Notulen en bijhorende stukken van het College van Dienstchefs van de Algemene Administratie der Belastingen en Invordering (papier, chronologisch geordend) A3.003 Notulen en bijhorende stukken van het Personeelscomité van de Algemene Administratie der Belastingen en Invordering (papier, chronologisch geordend) A3.004 Notulen en bijhorende stukken van het College van Dienstchefs van de Algemene Administratie Fiscaliteit (digitaal) A3.005 Notulen en bijhorende stukken van het Beheerscomité van de Algemene Administratie Fiscaliteit (digitaal) 2003-heden 10 jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard door de Stafdienst P&O en de Diensten van de Voorzitter jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard in het archief van de voormalige Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard door de Stafdienst P&O jaar Bewaren en 2014-heden 10 jaar Bewaren en 15

18 B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. ORGANISATIE EN PLANNING (ZOWEL P, KMO ALS GO: VARIATIES MOGELIJK) B1.001 Handleidingen voor taxatie en verificatie directe belastingen, met inbegrip van aanvullingen (papier) B1.002 Dossiers inzake reorganisaties, hergroeperingen, enz. [papier (Ci.RH.81 en ET) en/of digitaal] B1.003 Dossiers inzake de ontwikkeling en/of verbetering van werkmethodes, -procedures en -instrumenten, zoals SLA s [papier (Ci.RH.81 en ET) en/of digitaal] jaar 1 exemplaar bewaren en [1963]-heden 10 jaar Bewaren en [1963]-heden 10 jaar Bewaren en Reorganisaties worden steeds besproken door het Beheerscomité (zie reeks A3.005) en vervolgens bekrachtigd door een besluit van de Voorzitter van de FOD Financiën (voorheen: Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. Voorstellen en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. De instructies worden gepubliceerd op Fisconet. 16

19 B1.004 Dossiers inzake de inzameling van statistische gegevens over het beheer van en de controle door de buitendiensten via inspectierapporten (papier en/of digitaal) [ ] 10 jaar Vernietigen Mogelijk reeds grotendeels vernietigd. De cijfergegevens worden sinds de automatisering uit applicaties van de Cel Beheerscontrole gehaald (zie reeks B4.002). B1.005 Dossiers inzake de opmaak van de jaarlijkse werkplannen voor het beheer van en de controle door de buitendiensten [papier (Ci.RH.81 en ET) en digitaal] [1963]-heden 10 jaar Bewaren en Werkplannen, controleprogramma s en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. De instructies worden gepubliceerd op Fisconet. B1.006 Dossiers inzake de opmaak van mededelingen met betrekking tot de toepassing van de jaarlijkse werkplannen voor het beheer van en de controle door de buitendiensten (digitaal) B1.007 Dossiers inzake de inhoudelijke voorbereiding van strategische seminaries en de aanlevering van cijfermateriaal (digitaal) 2000-heden 10 jaar Vernietigen De instructies worden gepubliceerd op Fisconet, de meer praktische mededelingen daarentegen niet heden 5 jaar Vernietigen De cijfergegevens zijn afkomstig van andere diensten, zoals de Cel Beheerscontrole (zie reeks B4.002). Pro memorie Dossiers inzake de oprichting van de controlecentra (papier) Verstreken Bewaren en Deze worden bewaard door enkele individuele medewerkers. 17

20 B2. INTERNE INSPECTIE B2.001 Verslagen van de vergaderingen inzake interne inspectie (digitaal) B2.002 Inventarissen van de dossiers meldingen en klachten over het optreden en de dienstverlening van ambtenaren van de administratie (digitaal) B2.003 Dossiers inzake de behandeling van meldingen en klachten over het optreden en de dienstverlening van ambtenaren van de administratie 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en Momenteel nog één enkel verslag voor zowel interne inspectie als interen controle (zie reeks B3.001). De systematische registratie werd ingevoerd in 2012 waardoor oudere inventarissen ontbreken. - papier 2004-heden 10 jaar Vernietigen - digitaal 2013-heden 10 jaar Vernietigen Rapporten en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan de Stafdienst P&O. B3. INTERNE CONTROLE B3.001 Verslagen van de vergaderingen inzake interne controle (digitaal) B3.002 Inventarissen van de dossiers inzake de uitvoering van interne controle (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en Momenteel nog één enkel verslag voor zowel interne controle als interne inspectie (zie reeks B2.001). 18

21 B3.003 Dossiers inzake de uitvoering van interne controle (digitaal, deels papier) B3.004 Dossiers inzake de ondersteuning en opvolging van externe audits (Rekenhof, enz.) (digitaal) 2012-heden 10 jaar Vernietigen Rapporten en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005). Vooraleer te vernietigen moet geverifieerd worden of deze effectief allemaal overgemaakt en bewaard gebleven zijn heden 10 jaar Vernietigen B4. BEHEERSCONTROLE B4.001 Dossiers inzake de opmaak van instructies voor invoering van gegevens in de databank met boordtabellen buitendiensten (papier, digitaal) 2003-heden 10 jaar Vernietigen B4.002 Databank met boordtabellen buitendiensten (digitaal) - opvolgingsrapporten 2012-heden 2 jaar Vernietigen - gedetailleerde cijfers per buitendienst 2003-heden 10 jaar Vernietigen - totale cijfers per buitendienst 2003-heden 30 jaar Bewaren en Nader onderzoek moet uitwijzen of de opsplitsing en selectie van cijfers technisch haalbaar is. 19

22 B4.003 Notulen en bijhorende stukken van de evaluatievergaderingen met de gewestelijke directeurs (digitaal) 2010-heden 10 jaar Bewaren en B5. COÖRDINATIE VAN DE TAXATIEPROCEDURES EN -VERPLICHTINGEN B5.001 Vragen om advies, dossiers inzake de opmaak van studies met betrekking tot de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) B5.002 Commentaar, dossiers inzake de becommentariëring van de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) B5.003 Dossiers inzake de opmaak van circulaires en beslissingen met betrekking tot de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) [1963]-heden 30 jaar Bewaren en [1963]-heden 30 jaar Bewaren en [1963]-heden 30 jaar Bewaren en 20

23 B5.004 Dossiers inzake de interpretatie van de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) - principedossiers [1963]-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers [1963]-heden 3 jaar Vernietigen B Dossiers inzake de opmaak van circulaires en beslissingen met betrekking tot BTW-wetgeving (papier, ET) [1968]-heden 30 jaar Bewaren en B5.006 Permanente dossiers, algemene principedossiers met betrekking tot BTW-wetgeving (papier, ET.10, met bijhorende lijst) [1968]-heden 30 jaar Bewaren en B5.007 Dossiers inzake de interpretatie van de BTW wetgeving (papier, ET) - principedossiers [1968]-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers [1968]-heden 3 jaar Vernietigen 21

24 B6. COÖRDINATIE VAN DE CONTROLEACTIES B6.001 Dossiers inzake de opmaak van meerjarenplannen (digitaal) B6.002 Dossiers inzake de opmaak van jaarplannen (digitaal ) B6.003 Dossiers inzake de beschrijving van doelgroepen en opmaak van risicoprofielen (digitaal) B6.004 Dossiers inzake de opmaak van instrumenten voor controleacties en sensibiliseringsacties (Citizen Relationship Management, CRM) (digitaal) B6.005 Lijsten van te controleren dossiers in het kader van controleacties (digitaal) B6.006 Databanken en lijsten voor de opvolging van de individuele dossiers (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Selecteren en 2012-heden 10 jaar Selecteren en 2012-heden 10 jaar Vernietigen 2012-heden 10 jaar Bewaren en versie van het eindrapport [(met inbegrip van de scripts (query s) voor de opmaak van lijsten van te controleren dossiers] bewaren, alle overige stukken vernietigen. versie van het eindproduct (richtlijn, controlemodel, syllabus, brief in kader van CRM, enz.) bewaren, alle overige stukken vernietigen. De oudste gegevens klimmen op tot Momenteel wordt gewerkt aan één geïntegreerde databank. 22

25 B6.007 Dossiers inzake de samenwerking met andere administraties (papier, Ci.BT) De rubriek Ci.BT bevat ook dossiers inzake de Registratie van aannemers : zie reeks C dossiers inzake de organisatie van de samenwerking 30 jaar Bewaren en individuele dossiers 10 jaar Vernietigen B6.008 Dossiers inzake de coördinatie van controles op individuele dossiers op basis van door andere instanties aangeleverde informatie (papier en digitaal, geordend op instantie, daarbinnen per maand en per volgnummer) 2012-heden Dossiers te klasseren en ter info : 1 jaar Imperatieve en indicatieve dossiers: 10 jaar Vernietigen Voor individuele dossiers worden doorgaans geen richtlijnen uitgevaardigd, tenzij een link gelegd kan worden met een eerdere of lopende controleactie: vandaar het gebruik van het meer algemene woord coördinatie. B6.009 Lijsten voor de opvolging van de dossiers uitlopers (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 23

26 B6.010 Dossiers inzake de opmaak van richtlijnen voor de uitvoering van controles op dossiers uitlopers op basis van door andere instanties aangeleverde informatie [papier (Ci.R.15) en digitaal) , 2012-heden 10 jaar Bewaren en In de archiefruimten worden oudere dossiers uit de periode bewaard, waarvoor dezelfde bepalingen gelden; eventuele in deze rubriek aangetroffen individuele dossiers mogen vernietigd worden. Binnenkort wordt overgestapt op een ordening per controleperiode. B7. COÖRDINATIE VAN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN B7.001 Dossiers inzake internationale dubbelbelastingverdragen (papier, Ci.R.9, per land) - dossiers inzake zetelakkoorden Tot 10 jaar na [1961]-heden inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - dossiers inzake akkoorden administratieve samenwerking Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. 24

27 - principedossiers 30 jaar Bewaren en - routinedossiers 10 jaar Vernietigen B7.002 Dossiers inzake BTW-verdragen internationale organisaties (papier, ET) - dossiers inzake zetelakkoorden 1969-heden Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - dossiers inzake akkoorden administratieve samenwerking 1969-heden Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - principedossiers 1969-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers 1969-heden 20 jaar Vernietigen 25

28 B7.003 Dossiers inzake de jaarlijkse validatie van het certificaat voor vrijstelling van BTW voor diplomatiek en consulair personeel (papier, ET) B7.004 Dossiers inzake de inzameling van jaarlijkse gegevens over de vergunningen voor BTWvrijstellingen aan de lucht- en zeevaartsector (papier, ET) B7.005 Dossiers inzake de aflevering van vergunningen voor BTW-vrijstellingen aan onderzoeksinstellingen (papier, ET ) B7.006 Dossiers inzake de wegingbeslissingen (papier, ET ) B7.007 Dossiers inzake de aflevering van vergunningen voor BTW-vrijstellingen aan internationale organisaties (papier, ET ) 2010-heden 3 jaar Vernietigen [1969]-heden 3 jaar Vernietigen 1990-heden 10 jaar Vernietigen 1993-heden 10 jaar Vernietigen 2012-heden 30 jaar Vernietigen B7.008 Dossiers inzake de behandeling van vragen van het Raadgevend Comité met betrekking tot de toepassing van de communautaire BTW-bepalingen (papier, ET) [1977]-heden Tot en met 1995: 50 jaar Na 1995: 10 jaar Vernietigen De geschatte begindatum is gebaseerd op het oprichtingsjaar van het BTW-comité met de Zesde BTW-richtlijn 77/388/EEG. 26

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Coördinatiedienst Anti-Fraude van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE Welkom FOD FINANCIEN 2 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2014) Eind 2014 8.970 Personeelsleden 56% 43% 1% > 55 jaar 45-54 jaar 35-44 jaar < 35 jaar Leeftijd Niveau B + A1/A2 53% 14% A3/A4/A5 + mandaten

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) 8.233 medewerkers 182 lokalisaties uiteenlopende opdrachten & taken 4 AAFisc

Nadere informatie

Archiefselectielijst 2011

Archiefselectielijst 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc - ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) Begin 2017 57% > 54 jaar Leeftijd 36% 8.233 Personeelsleden 42% 1% 45-54 jaar

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap

Directie-generaal Personen met een handicap ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Rv-on-web en STIMER RV

Rv-on-web en STIMER RV Rv-on-web en STIMER RV Erwin De Vlieger 13 juni 2012 Agenda Overdracht vestiging roerende voorheffing naar AAFisc STIMER RV? Rv-on-web 2 Agenda Overdracht vestiging roerende voorheffing naar AAFisc STIMER

Nadere informatie

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociale Inspectie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Uitvoering van artikel 81ter, 1, van de financieringswet 1 Inleiding In uitvoering van artikel 81ter, 1 van de financieringswet

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie