Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

2

3 ARCHIEF VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2015

4 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND Attribution - Pas d Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Identificatienummer Numéro d identification: Publ Algemeen Rijksarchief Archives générales du Royaume Ruisbroekstraat 2 rue de Ruysbroeck 1000 Brussel Bruxelles

5 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 162 Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën Archiefselectielijst 2015 door Geert LELOUP Brussel Bruxelles 2015

6

7 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 INLEIDING... 7 LIJST VAN AFKORTINGEN... 9 ARCHIEFSELECTIELIJST I. CENTRALE DIENSTEN A. LEIDING A1. Leiding van de algemene administratie A2. Leiding van de administraties (zowel P, KMO als GO: variaties mogelijk) A3. Beheer- en overlegorganen B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. Organisatie en planning (zowel P, KMO als GO: variaties mogelijk) B2. Interne inspectie B3. Interne controle B4. Beheerscontrole B5. Coördinatie van de taxatieprocedures en -verplichtingen B6. Coördinatie van de controleacties B7. Coördinatie van de internationale betrekkingen B8. [Coördinatie van de] behandeling van geschillen B9. Behandeling van parlementaire vragen B10. Archief- en informatiebeheer B11. Opmaak en druk van formulieren en ander drukwerk B12. Ontwikkeling van applicaties C. INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN FISCALE WETGEVING C1. Personenbelasting (PB) C2. Belasting niet-inwoners (BNI) / natuurlijke personen en vennootschappen C3. Vennootschapsbelastingen (VENB) C4. Rechtspersonenbelasting (RPB) C5. Roerende inkomsten C6. Roerende voorheffing (RV) C7. Bedrijfsvoorheffing (BV) C8. Onroerende voorheffing (OV)

8 C9. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen grotendeels geregionaliseerd) C10. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) C11. Voormalige bedrijfsbelasting op bedrijfsinkomsten C12. Voormalige mobiliënbelasting op roerende inkomsten C13. Voormalige oorlogsbelastingen na de Tweede Wereldoorlog C14. Voormalige belastingen voor koloniale maatschappijen en firma s C15. Stukken zonder aantoonbaar verband II. BUITENDIENSTEN D. LEIDING E. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES F. TOEPASSING VAN FISCALE WETGEVING - VESTIGING EN CONTROLE VAN BELASTINGEN F1. Behandeling van geschillen (voor alle of meerdere belastingen en voorheffingen) F2. Personenbelasting (PB) F3. Belasting niet-inwoners (BNI) / natuurlijke personen en vennootschappen F4. Vennootschapsbelastingen (VENB) F5. Rechtspersonenbelasting (RPB) F6. Roerende inkomsten / voorheffing (RV) F7. Bedrijfsvoorheffing (BV) F8. Onroerende voorheffing (OV) F9. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling, belasting op spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen grotendeels geregionaliseerd) F10. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) F11. Voormalige inkomstenbelastingen uit de periode vóór 1962 (grondbelasting, bedrijfsbelasting, mobiliënbelasting) F12. Voormalige oorlogsbelastingen na de Eerste Wereldoorlog F13. Voormalige oorlogsbelastingen na de Tweede Wereldoorlog

9 INLEIDING Archieven zijn documenten die, ongeacht de datum, vorm of drager, door uw instelling worden opgemaakt of ontvangen bij het uitoefenen van uw taken of activiteiten, en die gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard. Het betreft allerlei soorten documenten, zowel op papieren als op magnetische, optische, elektronische of andere dragers. Archieven hebben een dubbele functie. Ze hebben in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde. Archieven zijn van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering en onmisbaar in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen tegenover de maatschappij. Archieven hebben daarnaast ook een potentiële cultuurhistorische waarde. Zij vormen het bronnenmateriaal op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van uw instelling en haar impact op de maatschappij zullen reconstrueren. Het is daarom dat de Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt dat overheidsarchieven niet vernietigd mogen worden zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of diens gemachtigden en dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar naar het Rijksarchief overgebracht moeten worden. Omdat het in de praktijk nogal omslachtig zou zijn om de vernietiging of de overdracht van archieven geval per geval te organiseren, stelt het Rijksarchief archiefselectielijsten ter beschikking van de administraties. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle, door een instelling gevormde archiefreeksen, op papieren of digitale dragers, met vermelding van hun administratieve en hun definitieve, dit is de die de documenten krijgen na het verstrijken van het administratief nut. Het geeft aan welke documenten na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke documenten wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak van de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken van de administratieve vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken van de wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed documentbeheer; de toepassing ervan kan belangrijke voordelen opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. De steeds snellere aangroei van de papiermassa en de digitalisering van de werkprocessen hebben in de administraties geleid tot een complexe, hybride documentproductie, en van informatiebeheer een belangrijke uitdaging gemaakt. Indien het personeel van uw instelling zelf zou moeten beslissen welke papieren en digitale archieven al dan niet bewaard moeten blijven, en hoe of waar dit moet gebeuren, dan zou dit funeste gevolgen kunnen hebben voor de instelling. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van documenten met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar kan ook leiden tot ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke documenten. Een archiefselectielijst is een essentieel instrument voor een kwaliteitsvol beheer van de werkprocessen, in het bijzonder voor het document- en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat documenten met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, 7

10 economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 8

11 LIJST VAN AFKORTINGEN A AAB AABI AAFisc BNI BNI/Ven. BO BTW BV BVL C Auto [verkeersbelasting] Algemene Administratie van de Belastingen Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering Algemene Administratie van de Fiscaliteit Belasting Niet-Inwoners Belasting Niet-Inwoners Vennootschappen Bureau d ordre Belasting over de Toegevoegde Waarde Bedrijfsvoorheffing Bedrijfsvoorheffing land Contentieux CA Contentieux Cour d Arbitrage (?) CE Contentieux Conseil d Etat (?) Cf Ci CIRC Classement formulaires Classement impôts Circulaires CJ Contentieux Juridiques (?) Co Cp CREDAF CRM Cult. D EEG EN Classement organisation Classement personnel Centre de rencontres et d études des dirigeants des administrations fiscales Citizen Relationship Management Cultivateurs (landbouwers) Divers Europese Economische Gemeenschap Ennemi [speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand] 9

12 ET EUV EX FOD GO ICPC IOTA J KMO M OB OD OV P (1) P (2) PB PVCS QPV R RA RH RPB RV VAT VENB VIES VOES VIP Enregistrement - TVA Eurovignet Exceptionnel [extra belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten] Federale Overheidsdienst Grote Ondernemingen Inning en comptabiliteit perception et comptabilité Intra-European Organization of Tax Administrations Jeux [Belastingen op spelen en weddenschappen] Kleine en Middelgrote Ondernemingen Taxe mobilaire [mobiliënbelasting] Ordebureau Ontspanning - Divertissement Onroerende Voorheffing Taxe Professionnelle [bedrijfsbelasting] Particulieren Personenbelasting Program Version Control System Questions Parlementaires - Parlementaire Vragen Revenus Rijksarchief Reforme - Hervorming Rechtspersonenbelasting Roerende Voorheffing Value Added Tax Vennootschapsbelastingen VAT Information Exchange System VAT on electronic services Very Important Precedents 10

13 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefreeksen worden in de selectielijst niet volgens de organisatiestructuur van de instelling geordend, maar wel volgens de bevoegdheden en de activiteiten in het kader waarvan de documenten tot stand kwamen of ontvangen werden. Om de reeksen van uw dienst terug te vinden, moet u zich de vraag stellen welke bevoegdheden en activiteiten uw dienst uitoefent, en deze vervolgens opzoeken in de grijze regels van de tabel. Deze functionele indeling heeft de voorkeur boven een structurele, op het organogram gebaseerde indeling omdat: de administratie in volle reorganisatie is; de archiefvorming deels oude, deels nieuwe structuren en taken weerspiegelt: binnen de centrale diensten is de integratie van Directe Belastingen en BTW voor de leiding en voor de ondersteunende functies veel verder gevorderd dan voor de interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving; idem dito voor de buitendiensten; voor de interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving het type belasting voor de gebruiker een belangrijk houvast biedt, op verschillende wettelijke grondslagen berust en bijgevolg verschillende en oplevert. Bovendien bood dit ook de mogelijkheid om een aantal bij de centrale diensten aangetroffen archiefreeksen met betrekking tot voormalige belastingen in de selectielijst op te nemen. Ter verduidelijking werd evenwel eerst aangegeven welke taken en daaraan gekoppelde archiefreeksen onder de centrale, dan wel de buitendiensten vallen. De selectielijst bevat de volgende gegevens, verdeeld over de kolommen en de regels: De bevoegdheden en uitgeoefende activiteiten (taken) De bevoegdheden en de activiteiten worden op een horizontale grijze lijn uitgezet. Codes van de archiefreeksen Deze codes bieden de mogelijkheid om bij contacten met het Rijksarchief bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toelating tot vernietiging van archieven de archiefreeksen moeiteloos, snel en ondubbelzinnig te identificeren. Deze codes hebben geen enkel verband met eventuele door de organisatie gehanteerde codes. Archiefreeksen Het archief wordt per archiefreeks omschreven omdat de reeksen de belangrijkste intellectuele en materiële onderverdelingen vormen voor de ordening van documenten. Bovendien is het eenvoudiger het archief op dit niveau te selecteren (en bijvoorbeeld niet op stukniveau) om een al te zware werkbelasting voor hen die met de uitvoering van de selectie belast worden, te vermijden. Voor meer informatie over de afbakening en inhoud van de archiefreeksen, zie het studiedossier. Datering (uiterste data) De archiefreeksen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudste en het jongste aanwezige document of dossier. Opgelet: dit veld werd enkel opgenomen voor de centrale diensten waar sprake is van unieke archiefreeksen. Administratieve De wordt bepaald door uw instelling en geeft aan hoe lang u de archiefreeksen en -documenten zelf moet bewaren, zowel om de eigen werking te garanderen, als in het kader van de informatie- en verantwoordingsplicht. De bepaling ervan is ofwel gebaseerd op een wet, een besluit, een decreet, een ordonnantie, een rondzendbrief of een dienstnota, ofwel op 11

14 een overeenkomst tussen het Rijksarchief en uw instelling. De wordt doorgaans uitgedrukt in jaren of in maanden, dus in gesloten termijnen. Sommige reeksen vereisen echter meer soepelheid en het gebruik van open en. Tenzij anders vermeld, vangt de steeds aan vanaf de afsluiting van het dossier, vanaf de datum van het meest recente document in het dossier. De geadviseerde is een minimumtermijn, wat bijgevolg een langere bewaring niet uitsluit. Voor meer informatie over de geadviseerde en, zie het studiedossier. van de documenten Dit is de die aan de documenten moet gegeven worden na het verstrijken van het administratief nut. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief, op basis van de waarde van het archiefstuk voor het cultureel, wetenschappelijk en in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: bewaren en : integrale bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief selecteren en : gedeeltelijke bewaring en overbrenging naar het Rijksarchief vernietigen: integrale vernietiging. Krachtens de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, gebeurt de overbrenging naar het Rijksarchief 30 jaar na het afsluiten van de dossiers (of na de datum van het laatste document in het dossier). Deze termijn kan verkort worden bij beslissing van het Rijksarchief. Indien u documenten wenst over te brengen die geen administratief nut meer hebben, maar die nog jonger zijn dan de voorgeschreven 30 jaar, neem dan contact op met het Rijksarchief bevoegd voor het ressort van uw instelling. De in voorliggende archiefselectielijst vermelde definitieve en kunnen enkel met de toelating van het Rijksarchief aangepast worden. Bovendien mag een instelling niet vernietigen zonder een voorafgaandelijk toelating van het Rijksarchief. Voor meer informatie over de geadviseerde definitieve en, zie het studiedossier. De eventuele opmerkingen bieden nuttige bijkomende informatie over de inhoud, functie en/of nadere selectie van de archiefreeks in kwestie en verwijst eventueel ook naar het studiedossier. 12

15 I. CENTRALE DIENSTEN A. LEIDING A1. LEIDING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE A1.001 Inventaris prioritaire producten (proces 114 AAFisc), tabellen voor opvolging en kwaliteitscontrole van prioritaire dossiers (digitaal) A1.002 Dossiers van de administrateur-generaal inzake de organisatie en werking (papier) A1.003 Dossiers inzake de betrekkingen met internationale organisaties zoals CREDAF, IOTA, enz. (papier) A1.004 Dossiers inzake de organisatie van de Belgisch- Nederlandse Conferentie (papier) A1.005 Publicaties en brochures van de Algemene Administratie Fiscaliteit (papier) 2014-heden 10 jaar Bewaren en 1996-heden 10 jaar Selecteren en 2000-heden 10 jaar Selecteren en 2000-heden 10 jaar Selecteren en 2009-heden 10 jaar 1 exemplaar in elke taal bewaren en Selecteren op basis van de inhoud en in overleg met het Rijksarchief. Eventuele stukken die een Belgisch standpunt weergeven bewaren, de overige vernietigen. De van deze organisaties ontvangen notulen, verslagen, documenten vernietigen. De inhoudelijk stukken bewaren, de overige stukken betreffende de praktische organisatie vernietigen. 13

16 A1.006 Jaarverslagen, publicaties en brochures van andere instellingen en diensten (papier) 2000-heden 5 jaar Vernietigen A2. LEIDING VAN DE ADMINISTRATIES (ZOWEL P, KMO ALS GO: VARIATIES MOGELIJK) A2.001 Agenda van de briefwisseling 2012-heden 20 jaar Bewaren A2.002 Briefwisseling 2006-heden 20 jaar Vernietigen A2.003 Dossiers van de administrateur 2004-heden Zolang deze administratief nut bezitten Selecteren en Documentatie en dubbels mogen vernietigd worden. De overige stukken worden geselecteerd in overleg met een rijksarchivaris. A2.004 Dossiers inzake de behandeling van parlementaire vragen A2.005 Dossiers inzake de behandeling van specifieke vragen van de voogdijminister of van belastingplichtigen 2012-heden 10 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. Zie ook rubriek B heden 5 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. A2.006 Dossiers inzake de behandeling van klachten 2012-heden 5 jaar Vernietigen De antwoorden worden niet op dit niveau behandeld of bewaard. A2.007 Dossiers inzake de organisatie en werking, personeel, enz heden 10 jaar Vernietigen 14

17 A3. BEHEER- EN OVERLEGORGANEN A3.001 Notulen en bijhorende stukken van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën (papier, chronologisch geordend) A3.002 Notulen en bijhorende stukken van het College van Dienstchefs van de Algemene Administratie der Belastingen en Invordering (papier, chronologisch geordend) A3.003 Notulen en bijhorende stukken van het Personeelscomité van de Algemene Administratie der Belastingen en Invordering (papier, chronologisch geordend) A3.004 Notulen en bijhorende stukken van het College van Dienstchefs van de Algemene Administratie Fiscaliteit (digitaal) A3.005 Notulen en bijhorende stukken van het Beheerscomité van de Algemene Administratie Fiscaliteit (digitaal) 2003-heden 10 jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard door de Stafdienst P&O en de Diensten van de Voorzitter jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard in het archief van de voormalige Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering jaar Vernietigen De originele stukken worden bewaard door de Stafdienst P&O jaar Bewaren en 2014-heden 10 jaar Bewaren en 15

18 B. ONDERSTEUNENDE FUNCTIES B1. ORGANISATIE EN PLANNING (ZOWEL P, KMO ALS GO: VARIATIES MOGELIJK) B1.001 Handleidingen voor taxatie en verificatie directe belastingen, met inbegrip van aanvullingen (papier) B1.002 Dossiers inzake reorganisaties, hergroeperingen, enz. [papier (Ci.RH.81 en ET) en/of digitaal] B1.003 Dossiers inzake de ontwikkeling en/of verbetering van werkmethodes, -procedures en -instrumenten, zoals SLA s [papier (Ci.RH.81 en ET) en/of digitaal] jaar 1 exemplaar bewaren en [1963]-heden 10 jaar Bewaren en [1963]-heden 10 jaar Bewaren en Reorganisaties worden steeds besproken door het Beheerscomité (zie reeks A3.005) en vervolgens bekrachtigd door een besluit van de Voorzitter van de FOD Financiën (voorheen: Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. Voorstellen en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. De instructies worden gepubliceerd op Fisconet. 16

19 B1.004 Dossiers inzake de inzameling van statistische gegevens over het beheer van en de controle door de buitendiensten via inspectierapporten (papier en/of digitaal) [ ] 10 jaar Vernietigen Mogelijk reeds grotendeels vernietigd. De cijfergegevens worden sinds de automatisering uit applicaties van de Cel Beheerscontrole gehaald (zie reeks B4.002). B1.005 Dossiers inzake de opmaak van de jaarlijkse werkplannen voor het beheer van en de controle door de buitendiensten [papier (Ci.RH.81 en ET) en digitaal] [1963]-heden 10 jaar Bewaren en Werkplannen, controleprogramma s en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005), maar navraag leert dat de informatie niet altijd volledig bewaard gebleven is. De instructies worden gepubliceerd op Fisconet. B1.006 Dossiers inzake de opmaak van mededelingen met betrekking tot de toepassing van de jaarlijkse werkplannen voor het beheer van en de controle door de buitendiensten (digitaal) B1.007 Dossiers inzake de inhoudelijke voorbereiding van strategische seminaries en de aanlevering van cijfermateriaal (digitaal) 2000-heden 10 jaar Vernietigen De instructies worden gepubliceerd op Fisconet, de meer praktische mededelingen daarentegen niet heden 5 jaar Vernietigen De cijfergegevens zijn afkomstig van andere diensten, zoals de Cel Beheerscontrole (zie reeks B4.002). Pro memorie Dossiers inzake de oprichting van de controlecentra (papier) Verstreken Bewaren en Deze worden bewaard door enkele individuele medewerkers. 17

20 B2. INTERNE INSPECTIE B2.001 Verslagen van de vergaderingen inzake interne inspectie (digitaal) B2.002 Inventarissen van de dossiers meldingen en klachten over het optreden en de dienstverlening van ambtenaren van de administratie (digitaal) B2.003 Dossiers inzake de behandeling van meldingen en klachten over het optreden en de dienstverlening van ambtenaren van de administratie 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en Momenteel nog één enkel verslag voor zowel interne inspectie als interen controle (zie reeks B3.001). De systematische registratie werd ingevoerd in 2012 waardoor oudere inventarissen ontbreken. - papier 2004-heden 10 jaar Vernietigen - digitaal 2013-heden 10 jaar Vernietigen Rapporten en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan de Stafdienst P&O. B3. INTERNE CONTROLE B3.001 Verslagen van de vergaderingen inzake interne controle (digitaal) B3.002 Inventarissen van de dossiers inzake de uitvoering van interne controle (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en Momenteel nog één enkel verslag voor zowel interne controle als interne inspectie (zie reeks B2.001). 18

21 B3.003 Dossiers inzake de uitvoering van interne controle (digitaal, deels papier) B3.004 Dossiers inzake de ondersteuning en opvolging van externe audits (Rekenhof, enz.) (digitaal) 2012-heden 10 jaar Vernietigen Rapporten en andere belangrijke stukken worden voor verder gevolg overgemaakt aan het Beheerscomité (zie reeks A3.005). Vooraleer te vernietigen moet geverifieerd worden of deze effectief allemaal overgemaakt en bewaard gebleven zijn heden 10 jaar Vernietigen B4. BEHEERSCONTROLE B4.001 Dossiers inzake de opmaak van instructies voor invoering van gegevens in de databank met boordtabellen buitendiensten (papier, digitaal) 2003-heden 10 jaar Vernietigen B4.002 Databank met boordtabellen buitendiensten (digitaal) - opvolgingsrapporten 2012-heden 2 jaar Vernietigen - gedetailleerde cijfers per buitendienst 2003-heden 10 jaar Vernietigen - totale cijfers per buitendienst 2003-heden 30 jaar Bewaren en Nader onderzoek moet uitwijzen of de opsplitsing en selectie van cijfers technisch haalbaar is. 19

22 B4.003 Notulen en bijhorende stukken van de evaluatievergaderingen met de gewestelijke directeurs (digitaal) 2010-heden 10 jaar Bewaren en B5. COÖRDINATIE VAN DE TAXATIEPROCEDURES EN -VERPLICHTINGEN B5.001 Vragen om advies, dossiers inzake de opmaak van studies met betrekking tot de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) B5.002 Commentaar, dossiers inzake de becommentariëring van de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) B5.003 Dossiers inzake de opmaak van circulaires en beslissingen met betrekking tot de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) [1963]-heden 30 jaar Bewaren en [1963]-heden 30 jaar Bewaren en [1963]-heden 30 jaar Bewaren en 20

23 B5.004 Dossiers inzake de interpretatie van de wetgeving inkomstenbelastingen (papier, Ci.RH.81, 82, 83x, 84x, 85x, 86x, 89x) - principedossiers [1963]-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers [1963]-heden 3 jaar Vernietigen B Dossiers inzake de opmaak van circulaires en beslissingen met betrekking tot BTW-wetgeving (papier, ET) [1968]-heden 30 jaar Bewaren en B5.006 Permanente dossiers, algemene principedossiers met betrekking tot BTW-wetgeving (papier, ET.10, met bijhorende lijst) [1968]-heden 30 jaar Bewaren en B5.007 Dossiers inzake de interpretatie van de BTW wetgeving (papier, ET) - principedossiers [1968]-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers [1968]-heden 3 jaar Vernietigen 21

24 B6. COÖRDINATIE VAN DE CONTROLEACTIES B6.001 Dossiers inzake de opmaak van meerjarenplannen (digitaal) B6.002 Dossiers inzake de opmaak van jaarplannen (digitaal ) B6.003 Dossiers inzake de beschrijving van doelgroepen en opmaak van risicoprofielen (digitaal) B6.004 Dossiers inzake de opmaak van instrumenten voor controleacties en sensibiliseringsacties (Citizen Relationship Management, CRM) (digitaal) B6.005 Lijsten van te controleren dossiers in het kader van controleacties (digitaal) B6.006 Databanken en lijsten voor de opvolging van de individuele dossiers (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Bewaren en 2012-heden 10 jaar Selecteren en 2012-heden 10 jaar Selecteren en 2012-heden 10 jaar Vernietigen 2012-heden 10 jaar Bewaren en versie van het eindrapport [(met inbegrip van de scripts (query s) voor de opmaak van lijsten van te controleren dossiers] bewaren, alle overige stukken vernietigen. versie van het eindproduct (richtlijn, controlemodel, syllabus, brief in kader van CRM, enz.) bewaren, alle overige stukken vernietigen. De oudste gegevens klimmen op tot Momenteel wordt gewerkt aan één geïntegreerde databank. 22

25 B6.007 Dossiers inzake de samenwerking met andere administraties (papier, Ci.BT) De rubriek Ci.BT bevat ook dossiers inzake de Registratie van aannemers : zie reeks C dossiers inzake de organisatie van de samenwerking 30 jaar Bewaren en individuele dossiers 10 jaar Vernietigen B6.008 Dossiers inzake de coördinatie van controles op individuele dossiers op basis van door andere instanties aangeleverde informatie (papier en digitaal, geordend op instantie, daarbinnen per maand en per volgnummer) 2012-heden Dossiers te klasseren en ter info : 1 jaar Imperatieve en indicatieve dossiers: 10 jaar Vernietigen Voor individuele dossiers worden doorgaans geen richtlijnen uitgevaardigd, tenzij een link gelegd kan worden met een eerdere of lopende controleactie: vandaar het gebruik van het meer algemene woord coördinatie. B6.009 Lijsten voor de opvolging van de dossiers uitlopers (digitaal) 2012-heden 10 jaar Bewaren en 23

26 B6.010 Dossiers inzake de opmaak van richtlijnen voor de uitvoering van controles op dossiers uitlopers op basis van door andere instanties aangeleverde informatie [papier (Ci.R.15) en digitaal) , 2012-heden 10 jaar Bewaren en In de archiefruimten worden oudere dossiers uit de periode bewaard, waarvoor dezelfde bepalingen gelden; eventuele in deze rubriek aangetroffen individuele dossiers mogen vernietigd worden. Binnenkort wordt overgestapt op een ordening per controleperiode. B7. COÖRDINATIE VAN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN B7.001 Dossiers inzake internationale dubbelbelastingverdragen (papier, Ci.R.9, per land) - dossiers inzake zetelakkoorden Tot 10 jaar na [1961]-heden inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - dossiers inzake akkoorden administratieve samenwerking Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. 24

27 - principedossiers 30 jaar Bewaren en - routinedossiers 10 jaar Vernietigen B7.002 Dossiers inzake BTW-verdragen internationale organisaties (papier, ET) - dossiers inzake zetelakkoorden 1969-heden Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - dossiers inzake akkoorden administratieve samenwerking 1969-heden Tot 10 jaar na inwerkingtreding nieuw akkoord Bewaren en Eventueel kunnen deze dossiers gereproduceerd worden waardoor de originelen reeds vroeger naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. - principedossiers 1969-heden 30 jaar Bewaren en - routinedossiers 1969-heden 20 jaar Vernietigen 25

28 B7.003 Dossiers inzake de jaarlijkse validatie van het certificaat voor vrijstelling van BTW voor diplomatiek en consulair personeel (papier, ET) B7.004 Dossiers inzake de inzameling van jaarlijkse gegevens over de vergunningen voor BTWvrijstellingen aan de lucht- en zeevaartsector (papier, ET) B7.005 Dossiers inzake de aflevering van vergunningen voor BTW-vrijstellingen aan onderzoeksinstellingen (papier, ET ) B7.006 Dossiers inzake de wegingbeslissingen (papier, ET ) B7.007 Dossiers inzake de aflevering van vergunningen voor BTW-vrijstellingen aan internationale organisaties (papier, ET ) 2010-heden 3 jaar Vernietigen [1969]-heden 3 jaar Vernietigen 1990-heden 10 jaar Vernietigen 1993-heden 10 jaar Vernietigen 2012-heden 30 jaar Vernietigen B7.008 Dossiers inzake de behandeling van vragen van het Raadgevend Comité met betrekking tot de toepassing van de communautaire BTW-bepalingen (papier, ET) [1977]-heden Tot en met 1995: 50 jaar Na 1995: 10 jaar Vernietigen De geschatte begindatum is gebaseerd op het oprichtingsjaar van het BTW-comité met de Zesde BTW-richtlijn 77/388/EEG. 26

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011 Brochures: aanbevelingen en advies 10 Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling Versie december 2011 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Intracommunautaire btw-fraude. Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof

Intracommunautaire btw-fraude. Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof REKENHOF Intracommunautaire btw-fraude Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie