Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Werk Zorg en inkomen Baadsbijiase nummer rss rnboeknummer orimosos Besiisdatnm Brkw rr september snor Dossiernummer Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen 1 Inleiding In I ggg heeft de toenmalige dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid een grote reorganisatie doorgemaakt. Inmiddels tot dienst Werk, Zorg en Inkomen (WZI) omgedoopt, wil de dienst met de missie "werken aan zorg, zorgen voor werk" voor zoveel mogelijk mensen de weg naar arbeid openen, maar ook aandacht geven aan hen voor wie werk niet haalbaar is. Vanuit de visie dat alle klanten met hun problemen en vragen bij cpn contactpersoon terechtkunnen, biedt de dienst een breed scala aan diensten om haar klanten te bedienen. Dooreen aantal ontwikkelingen in het veld van de sociale zekerheid wordt deze een contactpersoongedachte vanaf 2002 doorontwikkeld naar casemanagement. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de invoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), het Fonds Werk en Inkomen (FWI) en de Agenda voorde Toekomst ( ). Een casemanager is het aanspreekpunt voorde klant binnen de diensten de regisseur van het gehele traject rond de klant, waarin aspecten rond werk, reintegratie, inkomen en zorg in samenhang kunnen worden bezien Door de ontwikkelingen rond SUWI gaat de dienst WZI zich steeds meer ontwikkelen ais een organisatie die vanuit een centrale positie in het netwerk van werk en inkomen de regie voert over de uitvoering van de taken rond werken inkomen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. In het kader van SUWI krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid hun inspanningen met betrekking tot uitstroom verder te intensiveren. De dienst WZI moet daarbij samenwerken met de op te richten CWI 3, die verantwoordelijk zijn voor de intake van gegevens van aanstaande klanten en de in schatting maken van de afstand tot de arbeidsmarkt Voor de uitstroomactiviteiten moet de dienst WZI samenwerken met de instellingen van het particulier initiatief en reintegratiebednjven. Om vorm te geven aan een sluitende aanpak voor zowel njeuwe als bestaande klanten is de invoering van casemanagement noodzakelijk. De verschillende aspecten kunnen in hun onderhnge samenhang dan worden bekeken.

2 Aaaaabijlage nummer rss De invoering van het FWI sinds 1 januari 2001 heeft tot gevolg dat gemeenten een grotere financieel risico lopen op de uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw). Gemeenten hebben een grotere financiele prikkel gekregen om clienten te laten uitstromen uit de uitkering. Casema nagement is een belangrijk instrument om vorm te geven aan de verdere intensivering van uitstroornactiviteiten bij de dienst WZI. Een derde belangnjke ontwikkeling die de invoering van casemanagement noodzakelijk maakt is de Agenda voor de Toekomst. In april is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Agenda voor de Toekomst ondertekend, waarin voor de periode afspraken zijn gemaakt over de realisatie van een sluitende aanpak voor het gehele Abw-bestand, uitstroomdoelen, het oppakken van nieuwe klantgroepen, armoedebeleid en handhaving en financiering van deze activiteiten. Als onderdeel van de Agenda voor de Toekomst is geconcludeerd dat casemanagement een belangrijke bijdrage levert aan een efficiente aanpak van uitstroom en activering. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat de ontwikkeling van casemanagement bevorderd zal worden. 2 Probleemstelling De raad dient de inzet van extra middelen, die nodig zijn door de invoering van casemanagement goed te keuren. Daarnaast dient de raad kennis te nemen van de invoering van casernanagement bij de dienst WZI. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Door de invoering van casemanagement geeft de dienst WZI verder vorm aan het uitgangspunt van een contactpersoon voor de client. De casemanager kan de aspecten van inkomen en activering/reintegratie integraal bezien. Dit komt de kwaliteitenn effectiviteit van de djenstverlening ten goede. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting Binnen de sector Werk en Inkomen van de dienst WZI heeft in de periode februariapril 2001 middels een aantal workshops samen met de medewerkers visieontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot casemanagement. In de formulering van de visie is een aantal aspecten meegenomen: ontwikkelingen van buitenaf die van invloed zijn op de inrichting van casernanagement, ontwikkelingen intern die van invloed zijn; de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om casemanagement goed te kunneninvoeren; de interne ondersteuning die een casemanager nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren

3 Raartabijlaga nummer rss In de bijeenkomsten in het kader van visieontwikkeling casemanagement werd casema nagement als uitgangspunt onderschreven. Duidelijk is dat de casemanager het aanspreekpunt voor de klant is binnen de dienst WZI, zowel voor de uitkering als voor de sociale activering en de toeleiding naar werk Vanuit dat oogpunt is de casemanager een generalist. In de workshops is op dit punt een aantal maal het voorbeeld van de relatie huisarts-specialist genoemd. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de klant en schakelt een specialist in als dat nodig is en op het terrein waarvan de generalistische huisarts denkt dat het nodig is, vanuit zijn diagnose. De casemanager voert de regie op de klant, en is verantwoordelijk voor de claimbeoordeling en heeft in dat kader een relatie met het CWI. Daarnaast draagt de casemanager er zorg voor dat de klant op traject gezet wordt. De casemanager heeft dus een relatie met de uitvoerder van het traject: een instelling of een reintegratiebedrijf. Kortom, de casemanager is verantwoordelijk voor de interne en externe dienstverlening van de klant en de coordinatie daarvan. Het model dat aldus ontstaat wordt door Divosa het netwerkmodel genoemd. Voor de casemanager worden in deze visie de volgende taken onderscheiden: I de casemanager voert de regie op de klant, is verantwoordelijk voor de claimbeoordeling en zet klanten op traject richting werk, zorg of sociale activering. Voor het neerleggen van deze taken bij de casemanager is het van wezenlijk belang dat er een goede ondersteuning wordt ingeregeld. Hierop wordt verderop teruggekomen; 2 de casemanager is een generalist. Hierbij is het belangrijk dat een casemanager kennis heeft van zowel (on-)rechtmatigheidsaspecten als doelmatighejdsaspecten; 3 decasemanageris hetaanspreekpunt voorde klant; 4 de casemanager heeft contacten met CWI en reintegratiebedrijf over een klant. Het uitgangspunt voorde casemanager in het netwerkmodel is de output van het CWk voor de uitkering is dat de gegevensset die in het CWI wordt uitgevraagd, voor de doelmatigheid is dat de kwint (kwalitatieve Intake). De kwint bevat de inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt, zoals die door het CWI wordt opgesteld en geeft een overzicht van kansen en (on)mogelijkheden voor een traject naar werk voor een client. De casemanager moet in elk geval over voldoende informatie beschikken om een traject voor de klant te kunnen uitzetten, het trajectplan kan dan worden opgesteld dooreen reintegratiebedrijf. Het remtegratieplan kan vervolgens weer gebruikt worden door de casemanager om de vooruitgang van het traject te volgen. De belangrijkste taak van de casernanager tijdens het traject is het monitoren en dus minder van de inhoud van het traject. Aan het einde van het traject evalueert de casemanager het traject. De inrichting van een organisatievorm met casemanagement gaat gepaard met de inrichting van de ondersteunende taken. Het gaat om taken als uitkeringsbere-

4 aaadabillage nummer rss keningen en kwaliteitsborging Voor zaken rond bijvoorbeeld inkomensondersteuning en Wvg schakelt een casemanager een specialist in op dat terrein. 5 Financiele gevolgen en risico s De invoering van casemanagement heeft gevolgen voor de processen binnen de dienst WZI. De functie-inhoud van medewerkers verbreedt. Tegelijkertijd wordt aansluiting gezocht bij ontwikkelingen rond de vorming van het CWI in Eindhoven, de invoering van het inlichtingenbureau en de inzet van nieuwe ICT-systemen, om een goede ondersteuning voor het proces te verzorgen. Het inlichtingenbureau is een systeem waarbij signalen vanuit de belastingdienst binnenkomen op basis van vergelijking van gegevens van klanten van de dienst WZI met de gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn. Doordat er verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd spelen is een ruim tijdspad uitgezet voor de invoering van casernanagernent. De implementatie zal op I april 2002 afgerond zijn. De invoering van casemanagement wordt vanuit het Rijk gefaciliteerd met het instellen van een subsidieregeling voor de invoering van Âńasemanagernent. Deze regeling is gekoppeld aan de afspraken tussen de minister van 5ociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de zogenaamde Agenda voor de 1oe komst. De subsidieregeling zal naar verwachting in augustus bekend worden gemaakt Bij het schrijven van deze nota is de inhoud van de defrnitieve regeling nog niet bekend. Personele consequenties. Bij de raming van de financiele aspecten van de invoering van casemanagement is uitgegaan van de realisatie van de sluitende aanpak van het zittend bestand ultimo Deze sluitende aanpak dient te worden gerealiseerd als gevolg van de Agenda voor de Toekomst. De invoering van casemanagement en de sluitende aanpak voor het zittend bestand heeft tot gevolg dat de productie van zwaartepunt zal verschuiven. De taken rond de rechtmatigheid van de uitkering kunnen, onder meer door de komst van het inlichtingenbureau, doelgerichter worden ingezet. Daartegenover staat een verzwaring van de accenten op activiteiten met betrekking tot de doelmatigheid van de uitkering. Tabel 1 geeft een overzicht van de verwacht de ontwikkeling (ligt voor u ter inzage). Als gevolg van de Agenda van de Toekomst dienen in 2002 met alle klanten gesprekken te worden gevoerd. In deze gesprekken dient aan de klant een passend aanbod van werk en/of zorgproducten gedaan te worden. Deze inspanning moeten leiden tot een bestandsdaling van 1096 per jaar in de periode rk

5 Raadsailtage nummer rss ++ Op basis van de normtijden uit het normtildenonderzoek dat bij de dienst WZI heeft plaatsgevonden is op dit moment binnen de sector W5rl een formatie van 65,2 forrnatieplaatsen beschikbaar voor de uitvoering van producten, zoals in tabel I zijn opgenomen Tabel 2 geeft een overzicht van de inzet van formatie op de verschillende producten lligt voor u ter inzage). In de huidige formatie van 65 2 formatieplaatsen is een aantal van 7 formatieplaatsen opgenomen die vanuit het normtijdenonderzoek vrij vielen, maar die in het kader van de verbreding van de doelmatigheid structureei nodig zijn voor de formatie van de dienst WZI. In het kader van de besluitvorming over het dossier normtijdenonderzoek heeft de raad besloten de inzet van deze 7 formatieplaatsen structureel te regelen. In het kader van de Voorjaars nota is deze extra formatie abusievelijk niet meegenomen in de beslispunten Vandaar dat ook voor deze structurele uitbreiding van de huidige formatie via dit dossier nog besluitvorming wordt gevraagd. Uit de tabel blijkt dat als gevolg van het normtijdenonderzoek in 2002 en in 2003 ieder jaar 4,5 formatieplaatsen formatie minder beschikbaar is als gevolg van de correcties uit het normtijdenonderzoek. In totaal is er vanaf 2003 ten opzichte van de huidige situatie g formatieplaatsen minder beschikbaar om de taken uit te voeren. In 2002 bedraagt de benodigde formatie 72,8 formatieplaatsen. Ten opzichte van 2001 kan deze stijging verklaard worden uit de verwachte daling van het bestand en de intensivering van activiteiten met betrekking tot sociale activering en arbeidstoeleiding. Zie hiervoor ook tabel 1. De aan de uitkeringsverzorging gerelateerde diensten vertonen een lichte daling, het aantal trajecten daarentegen vertoont bijna een verdubbeling ten opzichte van 2001 en de eerdere raming voor Na 2002 zal de benodigde formatie weer dalen als gevolg van de daling in het bestand. Zowel de dienstverlening rond de uitkering als de dienstverlening rond arbeidstoeleiding en zorg zal dalen in volume. Voor de jaren 2002 t/m 2004 is steeds extra formatie nodig ten opzichte van eerdere besluiten omtrent de beschikbare formatie. De verwachting is dat de totale extra personele kosten die gemoeid zijn met casemanagement, gefinancierd kunnen worden uit de subsidieregeling die het Rijk voornemens is in te voeren ten behoeve van de invoering van casemanagement. Hoewel de subsidieregeling nog niet bekend is gemaakt, is de verwachting dat de financiele middelen die uit de regeling voortvloeien voldoende zijn om de extra kosten van de invoering van casemanagement in de periode van te financieren. Wij willen u voorstellen om de directeur van de dienst WZI te mandateren tot het inzetten van de uit de subsidieregeling casemanagement vloeiende middelen.

6 Reedebij inge nummer rss De directeur van de dienst WZI streeft er naar om vanaf 2005 de uitvoenng van taken in het kader van casemanagement binnen de formatie op te lossen. Overige kosten. Naast structurele kosten voor de inzet van personeel zijn aan de invoering van casemanagement ook incidentele kosten verbonden. Het gaat hier om: I productieverlies als gevolg van scholing; 2 productieverlies als gevolg van deelname aan werkgroepen; 3 communicatiekosten; 4 hel pdesk; 5 scholingskosten; 6 advies- en begeleidingskosten. Inzet van ondersteunende afdelingen en management wordt niet meegenomen, er van uitgaande dat deze ondersteuning tot de reguliere taken van deze afdeling hoort. ad I In het implementatietraject zullen in totaal78 medewerkers van de dienst WZI geschoold worden voor de functie van casemanager. In totaal zal elke aanstaande casemanager 5 dagen scholing volgen (40 uur). In de reguliere forrnatie is voor elke deelnemer 20 uur beschikbaar, wat inhoudt dat voor de resterende 20 uur per medewerker aanvullende financiering gevonden moet worden. In totaal is het productieverlieste waarderen als 78 medewerkers x 20 uur = uur (= 1,5 formatieplaats). Tegen een tarief van f ,ÃćâĆňâĂİ ( ) bedragen de kosten f ,ÃćâĆňâĂİ ( ,05). ad 2 Het implementatieplan van casernanagernent voorziet in de inrichting van vijf werkgroepen met ieder zeven deelnemers. Naar verwachting zullen de werkgroepleden gedurende 17 weken 4 uur per week activiteiten verrichten in het kader van de implementatie. In totaal betekent dit 17 weken x 5 werkgroepen x 7 deelnemers x 4 uur per week per persoon een extra inzet van uur. Dit komt overeen met 2,0 forrnatieplaatsen. Tegen de kosten van f ,ÃćâĆňâĂİ ( ) per formatieplaats bedragen de kosten voor deelname aan werkgroepen f ,ÃćâĆňâĂİ ( ,41). ad 3 De kosten van communicatie worden geraamd op f ,ÃćâĆňâĂİ ( ,01). Deze kosten bestaan met name uit de inzet van medewerkers en het vervaardigen van informatiemateriaal, zowel intern als extern gericht. ad 4 Er wordt een voltijds helpdesk ingesteld voor de periode van een halfjaar. Kosten: f ,ÃćâĆňâĂİ ( ,70). ad 5 De scholingskosten bedragen naar verwachting f ,-( ). Dit is gebaseerd op de verwachting dat de medewerkers in vijf groepen 10 dagdelen opleiding aangeboden krijgen (zie ad I). Een dagdeel scholing kosten ongeveer f 2.000,ÃćâĆňâĂİ (6907,56).

7 Aeedenijlege nummer rss ad 6 De implementatie van casemanagement wordt begeleid door een extern bureau. De kosten van begeleiding en advies, die onder meer daaraan worden besteed bedragen f ,ÃćâĆňâĂİ ( ,03). De totale incidentele kosten gemoeid met de invoering van casemanagement bedragen naar verwachting f ,ÃćâĆňâĂİ (C ,23). Voorgesteld wordt om deze kosten te financieren uit de incidentele middelen die in het kader van de Voorjaarsnota aan de dienst WZI voor 2002 is toegekend voor de uitvoering van extra activiteiten in het kader van arbeidsactivering en somale activering. De totale reservering bedraagt f 2,0 miljoen (8 0,91 miljoen). Indien wordt ingestemd met dit voorstel resteert een bedrag van fl,2 miljoen (8 0,64 miljoen). Voor dit bedrag kunnen ongeveer 125 trajecten worden gefinancierd. 5amen met het werkdeel van het Fonds Werk en Inkomen, dat aan de gemeente Eindhoven wordt toegekend voor de inkoop van trajecten ten behoeve van haar klanten is dit voldoende voorde inkoop van extra trajecten om vorm te geven aan de sluitende aanpak. Omdat het bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ (E ,93) pas vanaf 1 januari 2002 beschikbaar zal zijn, zal de dienst WZI de kosten die in dit verband al gemaakt worden in 2001 zelf voorfinancieren. Zij beschikt daartoe over voldoende middelen. Per I januari 2002 zullen deze kosten alsnog ten laste gebracht worden van de incidentele middelen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Niet van toepassing. 7 Resultaten van overleg /inspraak Bij de visieontwikkeling zijn de medewerkers van de dienst WZI betrokken geweest. De visie op casemanagement weerspiegelt daarmee zowel de ideeen van de medewerkers als van het M1. 8 Communicatie Over de invoering van casernanagement moet zowel intern als extern gecommuniceerd worden, zoals richting medewerkers, klanten en contractrelaties. De afdeling Communicatie van de dienst WZI heeft hierin een rol. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor sociale en economische zaken hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. De meerderheid in de commissie stemt in met het voorstel. Een minderheid stemt niet in met het voorstel ten aanzien van de dekking. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

8 Asadsbijlage nummer rss M 4 Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. C. Tettero, secretaris.

9 Raadabij lage nummer ras Besl tzit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2001, nr. 155; gelet op het advies van de commissie voor sociale en economische zaken; besluit: I kennis te nemen van de invoering van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen; 2 akkoord te gaan met het toekennen van zeven formatie plaatsen structurele formatie aan de dienst Werk, Zorg en Inkomen ten behoeve van de verbreding van taken met betrekking tot doelmatigheid van de uitkering; 3 akkoord te gaan met de financiering van de meerkosten van de uitvoering taken als gevolg van de invoering van casemanagement uit de gelden die voortvloeien uit de subsidieregeling van het Rijk in de jaren ; 4 het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de directeur van dienst Werk, Zorg en Inkomen te mandateren om de middelen, voortvloeiend uit de aanstaande subsidieregeling casemanagement, in te zetten voor de uitvoeringskosten voor casemanagement. Deze middelen gelden als maximaal beschikbare middelen om deformatie uit te breiden voor de invoering van casernanagernent; 5 akkoord te gaan met het financieren van de incidentele kosten voorde invoering van casemanagement uit de incidentele middelen van f 2,0 miljoen (E 0,91 miljoenl die in het Beleidsplan zijn opgenomen. De kosten gemaakt in 2001 zal de dienst Werk, Zorg en Inkomen zelf voorfinancieren; 6 de meerjarenbegroting hierop aan te passen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september R. Welschen, voorzitter. C. Tetteroo, secretaris. B

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 247 Inboeknummer 99U003249 Beslisdatum BSW 2 november 1999 Dossiernummer 944.505 Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4a Inboeknummer oa Toooogo Beslisdatum BikW rg februari 2002 Dossiernummer ao8.6os Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21 ufo gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenbeid Raadsbijlage nummer 213 Inboeknummer 99U003489 Beslisdatum B8cW 7 december 1999 Dossiernummer 949.501 Raadsbijlage Voorstel tot verlening

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk gemeente Eindhoven Dienst Maatsehappelij ke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 82 Inboeknummer OOU000666 Beslisdatum BaW4 april 2000 Dossiernummer 014.201 Raadsbijlage Voorstel inzake financiering

Nadere informatie

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer S lnboeknummer oxkoo436y Beslisdatum BTW ss januari zooz Dossiernummer 204.3o3 Raadsbijlage Voorstel tot het uitbreiden van de formatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rg88.oor Inboeknummer o4uoox9zs Classificatienummer x.a44.sx Dossiernummer 44o.6ox x9 oktober 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft kxivijtschelding

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de huidige en de toekomstige uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de huidige en de toekomstige uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer r Sr Inboeknummer gguoor SZg Beslisdatum BikW 9 juni 1999 Dossiernummer 923.503 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r3o Inboeknummer 99N000332 Beslisdatum Bg W y juni r 999 Dossiernummer 923 2or Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van de vigerende Bestuursovereenkomst in een Bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd

Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van de vigerende Bestuursovereenkomst in een Bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 218 Inboeknummer OOU002717 Beslisdatum B&W 24 oktober 2000 Dossiernummer.043.205 Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het verkrijgen van een bewindvoerderschap

Raadsbijlage Voorstel tot het verkrijgen van een bewindvoerderschap gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer xo8 Inboeknummer oxtooogso Beslisdatum Blkw S juni aoox Dossiernummer xas.6os Raadsbijlage Voorstel tot het verkrijgen van een bewindvoerderschap

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Inboeknummer oxloxsos4 Beslisdatum Bikw 4 december 2oox Dossiernummer x49.306 Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot aanpak van integrale schuldhulpverlening in

Raadsbijlage Voorstel tot aanpak van integrale schuldhulpverlening in gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer a68 Inboeknummer 98uoo8966 Beslisdatum Bhw 8 december 1998 Dos sier nummer 8 S o. Sop Raadsbijlage Voorstel tot aanpak van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 40 Inboeknummer 01J001225 Beslisdatum BfkW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.302 Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U003286 Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer 944.506 Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Raadsbijlage Voorstel tot invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Inboeknummer oxmoo3z3z Beslisdatum Bikw zz november zoor Dossiernummer r48.307 Raadsbijlage Voorstel tot invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y gemeente Eindhoven Bouwtoezirht, Beheer en Vergunningen Raadsbijlage nummer t&9 Inboetnummer 9&joe& Sog Beshsdatum B%W s& Junx 1998 Dossxernummer &a6 4t4 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in het kader van Interregio Brabant-Limburg

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in het kader van Interregio Brabant-Limburg gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 131 Inboeknummer OOJ006658 Beslisdatum B%w 30 mei 2000 Dossiernummer 022.503 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Bepaling minimale omvang Reserve WFA : SMD/06/32 Sector : Maatschappelijke 2 O DEC. 2006 Dienstverlening Afdeling : Beleidsatelier : Sociale

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen van deel A van het Mobiliteitsplan

Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen van deel A van het Mobiliteitsplan gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 243 Inboeknummer OOSOOS782 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.602 Raadsbij lage Voorstel inzake het vaststellen

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbij lage nummer 205 lnboeknummer orvoo48ox Beslisdatum B&W a3 oktober soox Dossiernummer t43.404 Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer 2003001074 opsteller advies H. Roodenburg telefoonnummer 010-5931531 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller medeparaaf

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug.

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. 2005) - Vaststellingsovereenkomst. - Huurovereenkomst. - Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RZZ97.OOI Inboeknummer osbstoops4 Beslisdatum B&W S april 2005 Dossiernummer Sr4.6Sx Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de veiligheid van speeltoesteilen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de veiligheid van speeltoesteilen gemeente Eindhoven Dienst Openbare Werken Raadsbijlage nummer r95 Inboeknummer 98Voos4os Beslisdatum BBA a9 september 1998 Dossiernummer 84o.4x o Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de veiligheid

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 493 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07 Ag nr. : 9 Onderwerp Aanpassing Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Voorstel 1. Artikel 16 van de Re-integratieverordening gemeente Boxtel, zoals vastgesteld op 15-12-2005 onder nummer 0510742

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo

Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbij lage nummer xsa lnboeknummer oxuooxsg6 Beslisdatum BgxW xs juni soox Dossiernummer xss.6ox Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer zes Inboeknummer Beslisdatum B8rW z november zoor Dossiernummer AS.6oz Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de formatie van het

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de formatie van het i. j+)j " gemeente Eindhoven Dienst Openbare Werken Raadsbijlage nummer 215 Inboeknummer 99J014343 Beslisdatum Baw Dossiernummer Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de formatie van het parkeerbedrijf

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Uitvoerbaarheid UWV acht zowel de WIN als de AMvB in principe uitvoerbaar, met uitzondering van de hierna genoemde aspecten.

Uitvoerbaarheid UWV acht zowel de WIN als de AMvB in principe uitvoerbaar, met uitzondering van de hierna genoemde aspecten. Datum Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag Van mw. drs. I.A.G. de Kroon T (020) 687 52 53, F (020) 687 59

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer og.r*4s.oos Inboeknummer oguoorszs Classificatienummer r 844 Sr Dossiernummer $29.607 g september 2003 Raads informatiebrief Betreft ontwikkelingen Stedelijk Steunpunt Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven van het betaaltij dstip van de uitkering ingevolge de Abw, de loaw en de loaz

Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven van het betaaltij dstip van de uitkering ingevolge de Abw, de loaw en de loaz r gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer x6z Inboeknummer Sguoo2436 Beslisdatum BtkW rr juli rgg8 Dossiernummer 830. 502 Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Vanaf 1996 hebben gemeenten gewerkt aan het tot stand brengen van onafhankelijke,

gemeente Eindhoven Vanaf 1996 hebben gemeenten gewerkt aan het tot stand brengen van onafhankelijke, r p gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbij lage nummer xs Inboeknummer oxuooaao6 Beslisdatum B8cW 22 januari 2002 Dossiernummer 204.2xs Raadsbijlage Voorstel inzake robuuste indicatiestelling

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake eenmalige bijdrage aan particulieren in

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake eenmalige bijdrage aan particulieren in &r++ gemeente Eindhoven Milieudienst Regio Eindhoven Raadsbijlage nummer 6 lnboeknummer 97Xoo r Ba 6 Beslisdatum Bhw r6 december r997 Dossiernummer 75 I.304 Raadsbijlage Voorstel inzake eenmalige bijdrage

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 118 Inboeknummer OOV002807 Beslisdatum BTW 16 mei 2000 Dossiernummer 020.302 RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Afwijzing aanvraag incidentele aanvullende uitkering WWB Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 15 januari 2013 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake speerpunt sociale activering... de zorgfunctie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgewerkt

Raadsbijlage Voorstel inzake speerpunt sociale activering... de zorgfunctie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgewerkt gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer s ra Inboeknummer99Toox99e Beslisdatum BgxW sg september x 999 Dossiernummer 939.502 Raadsbijlage Voorstel inzake speerpunt

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Tarief Hulp bij

Nadere informatie

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid:

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: Aanbiedingsformulier Onderwerp 1e Algemene begrotingswijziging 2001 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.1092/27 11 2001 Dienst : BD BD FAWV

Nadere informatie

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen.

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. svoorstel jaar stuknr. Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. Portefeuillehouder: C. Bijl Griffie Griffie A.S.Heine, telefoon (0591-68 95 04) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie