Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima 1 Inleiding Op 10 september 1998 heeft uw raad in het kader van de intensivering van het armoedebeleid besloten te onderzoeken of met ingang van het jaar 2000 een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden kan worden gesloten, hierna te noemen de AV gemeente. In het betreffende raadsvoorstel is ook reeds aangegeven, dat krachtens ministeriele richtlijnen voorzieningen in het minimabeleid niet alleen voor uitkeringsgerechtigden dienen open te staan maar voor alle mensen in vergelijkbare omstandigheden. Een dergelijke verzekering moet een oplossing bieden voor het probleem dat de wettelijke ziekenfondsverzekering sedert een aantal jaren substantieel minder dekking voor ziektekosten biedt. De bestaande aanvullende verzekeringen voldoen niet. Door een aparte polis voor minima kan optimaal worden aangesloten bij de behoeften van de minima om tegen een redelijk bedrag een verzekering voor een aantal grote kostenposten te kunnen afsluiten. Via een bijdrage vanuit het gemeentelijk minimabeleid in de vorm van premiereductie wordt deelname aan de aanvullende verzekering financieel haalbaar. 2 Probleemstelling Voor de realisatie van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima, de AV gemeente, is bestuurlijke besluitvorming vereist. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het beoogd maatschappelijk effect bestaat hieruit, dat de AV gemeente ertoe leidt dat minima beter kunnen rondkomen met een minimuminkomen en dat zij om dat te bereiken minder snel een beroep hoeven doen op de bijzondere bijstand. Tevens wordt een beter bereik van medische voorzieningen beoogd door een verlaging van de drempel om gebruik te maken van de voorzieningen via rechtstreekse vergoeding door de verzekering. Wij stellen u voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op te dragen in het voorjaar 2001 te evalueren of de beoogde deelname van 90/o van de clienten van de

2 Raadabijlage nummer dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereikt en of de ingeschatte afname van aanvragen bijzondere bijstand is gerealiseerd. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting Ter voorbereiding van de AV gemeente is op initiatief van het directeurencontact Divosa Noord-Brabant en Zeeland samengewerkt tussen de gemeenten Breda, Eindhoven, s-hertogenbosch, Tilburg en Terneuzen en het bureau Bestuur Strategie 8 Financieel Beleid (BS&F). BS5F bemiddelt tussen de gemeenten en de grootste ziektekostenverzekeraars in de betreffende regio s. Deze samenwerking heeft in het voorjaar van 1998 geresulteerd in een aantal mogelijke opties voor een per gemeente af te sluiten overeenkomst. Aangezien voor de financiele haalbaarheid van een dergelijke verzekering wordt uitgegaan van een bijdrage in de premie door de gemeente in het kader van het armoedebeleid, hebben wij vervolgens het afsluiten van een aanvullende verzekering aan u ter besluitvorming voorgelegd als een van de opties voor intensivering van armoedebeleid. Na een positief besluit in september 1998 heeft de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met BS8 F een nader onderzoek naar realisering gestart. Hiertoe behoren ook onderhandelingen met het VGZ als grootste verzekeraar in Eindhoven (91/o van de clienten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangesloten bij VGZ) over het pakket, de premie en de administratieve afhandeling. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies en voorstellen. Doelgroep. De doelgroep wordt bepaald door mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Daartoe behoren uiteraard allereerst alle uitkeringsgerechtigden met een algemene periodieke bijstandsuitkering (Abw, loaw, loaz) of een uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik). Om de omvang van de doelgroep te bepalen dient het aantal clienten te worden vermenigvuldigd met 1,2 vanwege meeverzekerde partners (kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd). Uitgaande van de stand van zaken per 1 augustus 1999 komen aldus in totaal personen in aanmerking. Naast uitkeringsgerechtigden behoren de overige minima met een inkomen op bijstandsniveau tot de doelgroep. Wij stellen u voor een uitzondering te maken voor die studenten en vreemdelingen, die in de Algemene bijstandswet zijn uitgezonderd van het recht op algemene bijstand. Voor studerenden geldt dat zij veelal meer mogelijkheden hebben hun financiele positie te verbeteren en voor de betreffende vreemdelingen, grofweg asielzoekers en houders van een vvtv, geldt dat er aparte sluitende voorzieningen zijn. De omvang van de totale doelgroep deelnemers, zijnde bovengenoemde uitkeringsgerechtigden met hun partners en de overige minima, wordt op grond van ervaringsgegevens vanuit het armoedebeleid vooralsnog geschat op personen (7096 uitkeringsgerechtigden: personen en 30 /e overige minima: personen).

3 Raadsbij lage nummer 248 Verzekeri ngspakket. Uitgangspunt is een verzekeringspakket, waarin de voor minima belangrijkste uitgavencategorieen, die buiten het wettelijke ziekenfondspakket vallen, zijn opgenomen. Deze uitgaven zijn af te leiden uit de verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand. Het betreft met name tandartskosten en uitgaven voor brillen en contactlenzen. Verzekeraar Wij stellen u voor een contract af te sluiten met VGZ en voorts andere verzekeraars, indien zij dat wensen, de gelegenheid te bieden eenzelfde contract AV gemeente onder dezelfde voorwaarden af te sluiten. CZ (0 /o van de clienten van van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is CZ-verzekerde) heeft laten weten te willen aansluiten. Daarmee komt het bereik van de totale doelgroep via de eigen verzekeraar op 959o. Deelname. Clienten en overige minima hebben uiteraard de vrije keus om al dan niet deel te nemen aan de verzekering. Om de deelname te bevorderen dient allereerst de premie betaalbaar te zijn. Door een bijdrage in de premiekosten vanuit de middelen voor armoedebeleid kan deelname positief worden beãŕnvloed. 809o van de clienten heeft momenteel een aanvullende verzekering van f 15,ÃćâĆňâĂİ per maand of meer. Wij stellen u voor het deel van de premie dat voor rekening van de deelnemers komt te stellen op f 12,50. Daarbij gaan we uit van het door de verzekeraars voor 1999 gehanteerde prijspeil. In paragraaf 5 gaan we nader in op de financiele gevolgen. Voor 80e/e is aldus sprake van kostenverlaging, voor 20/e echter van kostenverhoging, Daar staat tegenover dat iemand uit de de doelgroep door deelname aan de AV gemeente praktisch volledig verzekerd is tegen medische kosten en geen aanvraag bijzondere bijstand meer hoeft in te dienen met de daaraan gekoppelde voorfinanciering van kosten of overlegging van een rekening pro forma. Bovendien wordt ook in de huidige situatie bij de verstrekking van bijzondere bijstand uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de client om zich aanvullend te verzekeren: bijzondere bijstand voor de in de goedkoopst beschikbare aanvullende verzekering opgenomen verstrekkingen is wegens onvoldoende besef van verantwoordelijkheid alleen mogelijk in de vorm van een geldlening; voor de buiten de verzekering vallende verstrekkingen blijft bijstand om niet mogelijk. Voorts kan, tenminste voorzover het de eigen clienten betreft, nog een tweetal instrumenten ter bevordering van deelname worden ingezet. Als eerste de aanmelding van clienten bij invoering van de AV gemeente door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid met gebruikmaking van een negatieve optie: via een persoonlijke mailing wordt de clienten informatie verstrekt en worden zij aangemeld, tenzij zij via een ingesloten antwoordkaartje hebben laten weten geen prijs te stellen op deelname.

4 Raadabijlage nummer 248 Daarnaast kan via een schuldsaneringsregeling voor de betaling van achterstallige premies aan alle clienten de mogelijkheid van deelname worden geboden. Sedert de invoering van de nominale premie in de Ziekenfondswet is er een groep verzekerden die deze premie niet betaalt en daarmee uitgesloten is van deelname aan aanvullende verzekeringen. Een schuldsaneringsregeling heeft naar verwachting een positief effect op deelname en draagt bij aan armoedebestrijding. De financiele gevolgen voor de gemeente worden behandeld in paragraaf 5. Tot slot zal een goede voorlichting aan de doelgroep over de voordelen van deelname een positief effect hebben. In paragraaf 8 gaan wij nader in op de aan ons voorstel verbonden aspecten van communicatie. Relatie met bijzondere bijstand. Zoals eerder opgemerkt wordt in het beleid inzake de bijzondere bijstand uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de client om zich aanvullend te verzekeren. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst bereikbare aanvullende verzekering. Voor VGZ-verzekerden (zijnde 9196 van de clienten), zijn reeds enkele jaren pakketten vanaf f 15,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar. Door de aan de deelnemers in rekening te brengen premie voor de AV gemeente lager te maken dan de beschikbare verzekeringen wordt deze verzekering daarmee de goedkoopst bereikbare aanvullende verzekering. De uitgangspunten in het bijzondere bijstandsbeleid behoeven daarmee geen wijziging, De verstrekkingen in de AV gemeente worden maatgevend voor toekenning van bijzondere bijstand: bij het ontbreken van een aanvullende verzekering is, op grond van het door de wetgever gehanteerde criterium tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, voor verstrekkingen opgenomen in de AV gemeente in principe slechts leenbijstand mogelijk. De in de uitvoeringspraktijk gehanteerde richtlijnen voor het toekennen van bijzondere bijstand zullen, waar nodig, worden aangepast aan de verstrekkingen in de AV gemeente en de daaraan verbonden voorwaarden. De vergoeding voor tandheelkundige hulp binnen de AV gemeente wordt zodanig geformuleerd, dat de aanvragen voor bijzondere bijstand naar schatting met 50a/o zullen afnemen. De aanvragen voor vergoeding van brillen en contactlenzen zullen naar schatting met 90% afnemen. Wij stellen u voor de besparingen in de verstrekkingen, die worden bereikt door het verminderd beroep op de bijzondere bijstand na invoering van de AV gemeente, in te zetten voor de kostendekking van het voor rekening van de gemeente blijvende aandeel in de premie. Het lijkt ons een logische stap nu deze besparing in wezen gerealiseerd wordt via kostendekking door de verzekering. Wij komen hierop terug in paragraaf 5 inzake de financiele gevolgen. 5 Financiele gevolgen en risico s In een voor u ter inzage liggende bijlage zijn de hieronder genoemde financiele gevolgen en risico s opgenomen in een overzicht. Tevens is daarin een overzicht van de resterende budgetruimte voor armoedebeleid vanaf 1999 opgenomen.

5 Raadsbijlage nummer 248 Kosten verzekeringspakket. De verzekeraar biedt het pakket AV gemeente aan voor f 21,30 per maand (prijspeil 1999). Gezien het verwachte aantal deelnemers van in totaal personen bedragen de kosten daarmee f ,ÃćâĆňâĂİ. De verzekeraar biedt de gemeente bij incasso van de door uitkeringsgerechtigden verschuldigde nominale premie en premie AV gemeente via inhouding op de uitkering, een korting voor alle deelnemers van f 3,ÃćâĆňâĂİ per polis per maand, hetgeen neerkomt op een totaalbedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Indien het aan minima in rekening te brengen gedeelte van de premie conform voorstel wordt bepaald op f 12,50, dan worden de bovengenoemde kosten tot een bedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ gedekt uit deze betalingen. Het gemeentelijk aandeel in de premie komt hiermee op f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Dit bedrag wordt nog met f 6.000,ÃćâĆňâĂİ verhoogd, doordat de gemeente gedurende twee weken per maand de in te houden premies moet voorfinancieren en in verband daarmee rentekosten maakt. Reden hiervan is dat de uitkering, waarop inhouding van de premie plaatsvindt, twee weken na afloop van de maand wordt betaald, terwijl de rekening van de verzekeraar voor het einde van de maand moet worden voldaan. Wij stellen u voor deze structurele kosten te dekken als volgt. Tot een bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ kunnen de kosten worden gedekt door de eerder door ons voorgestelde inzet van de verwachte besparingen op de bijzondere bijstand. Een berekening van dit bedrag is opgenomen in de voor u ter inzage liggende bijlage. Het resterende bedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ kan worden gedekt uit de voor armoedebestrijding via de tweede tranche intensivering bijzondere bijstand beschikbaar gestelde middelen. Een overzicht van de beschikbare middelen voor armoedebeleid is opgenomen in de voor u ter inzage liggende bijlage. Er blijft voor de gemeente een risico voor kostenstijging bestaan door het voorbehoud van de verzekeraar voor nacalculatie op basis van reele kosten voor brillen en contactlenzen: in de kostenramingen van de premie AV gemeente is uitgegaan van een bepaald op basis van uitgaven bijzondere bijstand ingeschat gebruik van verstrekkingen voor brillen en contactlenzen. Indien echter de reele kosten door meergebruik als gevolg van de drempeiverlaging hoger uitvallen, dan behoudt de verzekeraar zich het recht voor de premie eenmalig in het jaar 2000 daarop aan te passen. Gezien de ervaringen in de gemeente Leeuwarden hiermee wordt het financieel risico echter verwaarloosbaar geacht. De toekomstige premiebijstelling, als gevolg van de door kostenontwikkelingen voor alle verzekeringen geldende tariefswijzigingen, komt voor rekening van de deelnemers en vormt aldus geen financieel risico.

6 > e+ Raadsbij lage nummer 248 Schu(dsaneringsregeiing. Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven bevordert een schuldsaneringsregeling de deelname aan de AV gemeente. Achterstand in premiebetaling betekent immers uitsluiting van aanvullende verzekeringen. Volgens inschattingen gaat het om 5s/s van het aantal VGZ-verzekerden. Wij stellen u voor een collectieve regeling voor rekening van de gemeente te treffen bij aanvang van het contract, waardoor deze categorie de mogelijkheid krijgt met een schone lei te beginnen. Een uitgebreider pakket medische voorzieningen komt aldus zonder drempel binnen bereik en wel blijvend door de incassofunctie van de gemeente voor de verschuldigde premies. Een andere optie, die met de verzekeraars is besproken, is een regeling waarbij uitkeringsgerechtigden gedurende maximaal 18 maanden een extra inhouding ad f 15,ÃćâĆňâĂİ accepteren. Uit het oogpunt van armoedebeleid is dat voor ons echter geen reeel alternatief. Met betrekking tot de inhoud van de collectieve regeling is in de onderhandelingen het volgende resultaat gehaald; betaling ineens van 25/o van de premieschulden van clienten resulteert in kwijtschelding van het restant door de verzekeraar en garandeert toetreding gedurende de looptijd van het contract (drie jaar) van alle clienten, VGZ garandeert, mede namens CZ, dat de afkoopsom voor VGZ en CZ samen maximaal f ,ÃćâĆňâĂİ bedraagt. Het maximum is gebaseerd op een eerste inschatting. Een exacte bestandsvergelijking met de bestanden van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in de komende maanden gerealiseerd. De definitieve rekening zal zijn gebaseerd op de peildatum 1 januari Wij stellen u voor deze eenmalige kosten te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebestrijding. Kosten BS&E. Het bureau BSSF werkt op no cure no pay basis en brengt zijn kosten in rekening bij de verzekeraars. Hiermee is in de eerdergenoemde voorbereidingen met de overige gemeenten ingestemd. Uitvoeringskosten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra apparaatskosten door de vooral administratieve werkzaamheden voor de AV gemeente binnen de uitvoering van het minimabeleid worden gecompenseerd door de vermindering van uitvoeringskosten voor de behandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand. De aan de uitvoering van de bijzondere bijstand verbonden kosten nemen volgens huidige inschattingen af met f ,ÃćâĆňâĂİ. Dit bedrag is afgeleid van de verwachte vermindering van capaciteit met twee formatieplaatsen consulenten door het vervallen van de afhandeling van aanvragen. De aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering verbonden structurele uitvoeringskosten zullen naar verwachting eveneens f ,ÃćâĆňâĂİ bedragen, zijnde de kosten verbonden aan de inzet van een formatieplaats uitvoering sociaal administratieve regelingen en een formatieplaats voor aan de verzekering gekoppelde administratieve werkzaamheden.

7 Raadsbij lage nummer 248 In paragraaf 6 wordt inhoudelijk ingegaan op de personele en organisatorische gevolgen. De in paragraaf 3 voorgestelde evaluatie zal ook hieromtrent duidelijkheid moeten verschaffen en, indien nodig, dekkingsvoorstellen voor bijkomende kosten bevatten. in voeringskos ren. Om de invoering soepel te laten verlopen is de inzet van tijdelijk extra personele capaciteit via inhuur personeel noodzakelijk. De implementatie vereist het opzetten en implementeren van een goed lopend systeem voor het dataverkeer tussen verzekeraar en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de invoering van gegevens voor bestaande clienten in het uitkeringssysteem, het beoordelen van de inkornenssituatie van de overige minima als voorwaarde voor deelname en het telefonisch informeren van de doelgroep. Wij stellen u voor deze eenmalige kosten ad f ,ÃćâĆňâĂİ te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebeleid. 6 Overige gevolgen van de aanpak De overige gevolgen bestaan uit organisatorische en structurele personele gevolgen. De uitvoering van de regeling kan worden ingepast in de primaire werkprocessen met gebruikmaking van het uitkeringssysteem (SDMS). De structurele personele gevolgen bestaan enerzijds uit het verminderen van de benodigde personele capaciteit door vermindering van de werkzaamheden voor de bijzondere bijstand en anderzijds uit de uitbreiding van de benodigde capaciteit door nieuwe werkzaamheden binnen de uitvoering van het minimabeleid. Naar verwachting zal het aantal aanvragen bijzondere bijstand afnemen met in totaal aanvragen. Deze verwachting is gebaseerd op de uitgaven in 1998 en de dekking in de AV gemeente voor brillen c.q. contactlenzen en tandartskosten. Uitgaande van de huidige normtijden, in afwachting van de uitkomsten van de in het kader van de reorganisatie uitgevoerde herijking, kan de voor de bijzondere bijstand benodigde capaciteit met twee formatieplaatsen (consulenten) worden verminderd. De vermindering van ondersteunende werkzaamheden voor de bijzondere bijstand is gezien de geringe omvang niet in capaciteit uit te drukken. Daartegenover staat echter uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de nieuwe werkzaamheden voor de AV gemeente. Allereerst dient informatie te worden gegeven aan potentiele deelnemers en dient de inkomenssituatie van de overige minima (ingeschat op deelnemers) te worden beoordeeld alvorens zij kunnen worden aangemeld. De hiervoor benodigde capaciteit wordt ingeschat op een formatieplaats (sociaaladministratieve medewerker). Daarnaast zijn er voornamelijk administratieve werkzaamheden op ondersteunende afdelingen in verband met aan- en afmelding van deelnemers, voortzetting regeling voor overige minima, afstemming van administratieve processen met de verzekeraars, betalingen aan de verzekeraar en incasso van de premies. Naar verwachting zal hiervoor de inzet nodig zijn van een formatieplaats (administratief medewerker mbo+). Vooralsnog wordt aldus

8 Raadsbijlage nummer 248 ingeschat dat moet worden uitgegaan van volledige compensatie, Een definitief oordeel zal in de eerdergenoemde evaluatie worden gegeven. 7 Resultaten van overleg I inspraak De overige gevolgen bestaan uit organisatorische en structurele personele gevolgen. De uitvoering van de regeling kan worden ingepast in de primaire werkprocessen met gebruikmaking van het uitkeringssysteem (SDMS). De structurele personele gevolgen bestaan enerzijds uit het verminderen van de benodigde personele capaciteit door vermindering van de werkzaamheden voor de bijzondere bijstand en anderzijds uit de uitbreiding van de benodigde capaciteit door nieuwe werkzaamheden binnen de uitvoering van het minimabeleid. Naar verwachting zal het aantal aanvragen bijzondere bijstand afnemen met in totaal aanvragen. Deze verwachting is gebaseerd op de uitgaven in 1998 en de dekking in de AV gemeente voor brillen c.q. contactlenzen en tandartskosten. Uitgaande van de huidige normtijden, in afwachting van de uitkomsten van de in het kader van de reorganisatie uitgevoerde herijking, kan de voor de bijzondere bijstand benodigde capaciteit met twee formatieplaatsen (consulenten) worden verminderd. De vermindering van ondersteunende werkzaamheden voor de bijzondere bijstand is gezien de geringe omvang niet in capaciteit uit te drukken. Daartegenover staat echter uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de nieuwe werkzaamheden voor de AV gemeente. Allereerst dient informatie te worden gegeven aan potentiele deelnemers en dient de inkomenssituatie van de overige minima (ingeschat op deelnemers) te worden beoordeeld alvorens zij kunnen worden aangemeld. De hiervoor benodigde capaciteit wordt ingeschat op een formatieplaats (sociaaladministratieve medewerker). Daarnaast zijn er voornamelijk administratieve werkzaamheden op ondersteunende afdelingen in verband met aan- en afmelding van deelnemers, voortzetting regeling voor overige minima, afstemming van administratieve processen met de verzekeraars, betalingen aan de verzekeraar en incasso van de premies. Naar verwachting zal hiervoor de inzet nodig zijn van een forrnatieplaats (administratief medewerker mbo +). Vooralsnog wordt aldus ingeschat dat moet worden uitgegaan van volledige compensatie. Een definitief oordeel zal in de eerdergenoemde evaluatie worden gegeven. 8 Communicatie Externe communicatie. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de doelgroep, voorzover mogelijk, via persoonlijke mailings informeren. Op deze manier is een bereik van 100%o van clienten te realiseren. Voor de overige minima wordt met gebruikmaking van gegevens uit het armoedebeleid, zoals de gemeentelijke ondersteuningsbijdrage en de reductieregeling, getracht een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Daarnaast zal in diverse media informatie worden opgenomen en zullen intermediairs op de hoogte worden gesteld. Tot slot zal een speciale brochure worden ontworpen, die ook onder intermediairs zal worden verspreid.

9 Raadabijlage nummer 248 Interne communicatie. De medewerkers van de dienst Sociale Zaken Werkgelegenheid zullen via de gebruikelijke kanalen op de hoogte worden gesteld. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissies voor sociale en economische zaken en voor middelen, milieu en sport hebben wij over dit voorstel gehoord. Hun positieve adviezen liggen voor u ter inzage, onder aantekening van een minderheid dat eventuele premieverhoging in dezelfde verhouding aan betrokkenen en gemeente wordt doorbelast. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, N. van der Spek, loco-burgemeester C. Tetteroo, secretaris

10 r p Raadsbij lage nummer 248 Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 1999, nr. 248; gelet op de adviezen van de commissies voor sociale en economische zaken en voor middelen, milieu en sport; besluit: 1 in te stemmen met de uitgangspunten voor een collectieve aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima, de AV gemeente, en conform deze uitgangspunten met ingang van 2000 contracten af te sluiten; 2 de structurele kosten van het verzekeringspakket die voor rekening van de gemeente blijven ad f ,ÃćâĆňâĂİ te dekken als volgt: a f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van het budget bijzondere bijstand, zijnde de als gevolg van de verzekering verwachte besparingen op de bijzondere bijstand; b ad f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van de voor armoedebestrijding via de tweede tranche intensivering bijzondere bijstand beschikbaar gestelde middelen; 3 de invoeringskosten ad f ,ÃćâĆňâĂİ en de kosten van de schuldsaneringsregeling ad f ,ÃćâĆňâĂİ (maximaal) te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebeleid; 4 de begrotingswijzigingen 1999 en 2000, waarin de voorstellen onder 2 en 3 zijn verwerkt, vast te stellen; 5 het college van burgemeester en wethouders te verzoeken in het voorjaar 2001 de uitgangspunten en de uitvoering van de AV gemeente te evalueren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november R. Welschen, voorzitter. C, Tetteroo, secretaris. aho/ej

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21 ufo gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenbeid Raadsbijlage nummer 213 Inboeknummer 99U003489 Beslisdatum B8cW 7 december 1999 Dossiernummer 949.501 Raadsbijlage Voorstel tot verlening

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 247 Inboeknummer 99U003249 Beslisdatum BSW 2 november 1999 Dossiernummer 944.505 Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 73 Inboeknummer OOU000440 Beslisdatum B8cW 4 april 2000 Dossiernummer 014.505 RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Potting Datum : 05-11-2014 Onderwerp/Verzoek : Tegemoetkoming kosten van de collectieve ziektekostenverzekering 2015 Algemeen Bestuur : ja, vka Publiceren :

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o 6. Rz83 o. oor Inboeknummer o6bstoztrr Dossiernummer 64a.4or z4 oktober zoo6 Raads inforrnatiebrief Betreft invulling extra gelden zoo6-zoog en invoering zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk gemeente Eindhoven Dienst Maatsehappelij ke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 82 Inboeknummer OOU000666 Beslisdatum BaW4 april 2000 Dossiernummer 014.201 Raadsbijlage Voorstel inzake financiering

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Gemeente Den Haag INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING RIS142017_06-DEC-2006 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2006.618 RIS 142017 INVOERING COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: - in te stemmen met het invoeren

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Inboeknummer oxloxsos4 Beslisdatum Bikw 4 december 2oox Dossiernummer x49.306 Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven 1 Inleiding

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 7 04/1079 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 7 04/1079 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0178 B 7 04/1079 låçéêïéêéw Collectieve ziektekostenverzekering gemeente Emmen. Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst: SZWH

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y gemeente Eindhoven Bouwtoezirht, Beheer en Vergunningen Raadsbijlage nummer t&9 Inboetnummer 9&joe& Sog Beshsdatum B%W s& Junx 1998 Dossxernummer &a6 4t4 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven hebben hierover nog geen beslissing genomen. 18 Raadsleden willen een ISDN-aansluiting via de gemeente; ook hier zijn er

gemeente Eindhoven hebben hierover nog geen beslissing genomen. 18 Raadsleden willen een ISDN-aansluiting via de gemeente; ook hier zijn er gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer x Z4 Inboeknummer 99Jo x x ZZ x Beslisdatum BBxW 3 x augustus x999 Dossiernummer 935.304 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4a Inboeknummer oa Toooogo Beslisdatum BikW rg februari 2002 Dossiernummer ao8.6os Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk

Nadere informatie

Verkorte notitie uitbreiding Collectief Aanvullende Verzekering (CAV) met overige minima 1 t.b.v. cliëntorganisaties. 1. Inleiding...

Verkorte notitie uitbreiding Collectief Aanvullende Verzekering (CAV) met overige minima 1 t.b.v. cliëntorganisaties. 1. Inleiding... Verkorte notitie uitbreiding Collectief Aanvullende Verzekering (CAV) met overige minima 1 t.b.v. cliëntorganisaties. 1. Inleiding...2 2. Collectieve basis- en aanvullende verzekering...2 3. Premie...2

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp collectieve ziektekostenverzekering 2008

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp collectieve ziektekostenverzekering 2008 Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer S lnboeknummer oxkoo436y Beslisdatum BTW ss januari zooz Dossiernummer 204.3o3 Raadsbijlage Voorstel tot het uitbreiden van de formatie

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven van het betaaltij dstip van de uitkering ingevolge de Abw, de loaw en de loaz

Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven van het betaaltij dstip van de uitkering ingevolge de Abw, de loaw en de loaz r gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer x6z Inboeknummer Sguoo2436 Beslisdatum BtkW rr juli rgg8 Dossiernummer 830. 502 Raadsbijlage Voorstel tot het verschuiven

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r3o Inboeknummer 99N000332 Beslisdatum Bg W y juni r 999 Dossiernummer 923 2or Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 14 04/1100 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 14 04/1100 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Middelen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591)68 56 21) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 40 Inboeknummer 01J001225 Beslisdatum BfkW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.302 Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting N.V. Gasbedrijf Regio Eindhoven/N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting N.V. Gasbedrijf Regio Eindhoven/N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven %gr gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S inboeknummer 9y TooSo9t Beslisdatum B&W so januari r 998 Dossiernummer Sop.s t 8 Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van de vigerende Bestuursovereenkomst in een Bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd

Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van de vigerende Bestuursovereenkomst in een Bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 218 Inboeknummer OOU002717 Beslisdatum B&W 24 oktober 2000 Dossiernummer.043.205 Raadsbijlage Voorstel inzake het omzetten van

Nadere informatie

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM)

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Onderwerp Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 20 februari 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R25I7.OOI Inboeknummer o8bstoo4o8 Dossiernummer Sr4.4oy r april zoo8 Raads informatiebrief Betreft intensivering bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. 1

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) Datum 17 januari 2006 Naam steller A.R. van Ginkel Kenmerk Afdeling Maatschappelijke Diensten Afdelingsmanager D. van der Giessen Voorstel 1.

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp Jaar: 2010 Nummer: 46 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B153 TANDHEELKUNDIGE HULP Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer 1055394

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og.ryz6.oox Inboeknummer oauooopxz Beslisdatum BlkW x april xooa Dossiernummer ax4.6ss Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector

Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector Bedrijfsvoering Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product Werk,

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer a x8 Inboeknummer 88+oo6SBS Beslisdatum B&W 8 november r998 Dossiernummer 84S. 6oa Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op 18 augustus 2017 heeft de Cliëntenraad

Nadere informatie

en Tramstraat en verstrekken van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Tramstraat

en Tramstraat en verstrekken van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Tramstraat gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 32 Inboeknummer ospoooso4 Beslisdatum BikW xg februari 2002 Dossiernummer 208.404 Raadsbijlage Voorstel tot het verstrekken

Nadere informatie