Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima 1 Inleiding Op 10 september 1998 heeft uw raad in het kader van de intensivering van het armoedebeleid besloten te onderzoeken of met ingang van het jaar 2000 een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden kan worden gesloten, hierna te noemen de AV gemeente. In het betreffende raadsvoorstel is ook reeds aangegeven, dat krachtens ministeriele richtlijnen voorzieningen in het minimabeleid niet alleen voor uitkeringsgerechtigden dienen open te staan maar voor alle mensen in vergelijkbare omstandigheden. Een dergelijke verzekering moet een oplossing bieden voor het probleem dat de wettelijke ziekenfondsverzekering sedert een aantal jaren substantieel minder dekking voor ziektekosten biedt. De bestaande aanvullende verzekeringen voldoen niet. Door een aparte polis voor minima kan optimaal worden aangesloten bij de behoeften van de minima om tegen een redelijk bedrag een verzekering voor een aantal grote kostenposten te kunnen afsluiten. Via een bijdrage vanuit het gemeentelijk minimabeleid in de vorm van premiereductie wordt deelname aan de aanvullende verzekering financieel haalbaar. 2 Probleemstelling Voor de realisatie van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima, de AV gemeente, is bestuurlijke besluitvorming vereist. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het beoogd maatschappelijk effect bestaat hieruit, dat de AV gemeente ertoe leidt dat minima beter kunnen rondkomen met een minimuminkomen en dat zij om dat te bereiken minder snel een beroep hoeven doen op de bijzondere bijstand. Tevens wordt een beter bereik van medische voorzieningen beoogd door een verlaging van de drempel om gebruik te maken van de voorzieningen via rechtstreekse vergoeding door de verzekering. Wij stellen u voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op te dragen in het voorjaar 2001 te evalueren of de beoogde deelname van 90/o van de clienten van de

2 Raadabijlage nummer dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereikt en of de ingeschatte afname van aanvragen bijzondere bijstand is gerealiseerd. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting Ter voorbereiding van de AV gemeente is op initiatief van het directeurencontact Divosa Noord-Brabant en Zeeland samengewerkt tussen de gemeenten Breda, Eindhoven, s-hertogenbosch, Tilburg en Terneuzen en het bureau Bestuur Strategie 8 Financieel Beleid (BS&F). BS5F bemiddelt tussen de gemeenten en de grootste ziektekostenverzekeraars in de betreffende regio s. Deze samenwerking heeft in het voorjaar van 1998 geresulteerd in een aantal mogelijke opties voor een per gemeente af te sluiten overeenkomst. Aangezien voor de financiele haalbaarheid van een dergelijke verzekering wordt uitgegaan van een bijdrage in de premie door de gemeente in het kader van het armoedebeleid, hebben wij vervolgens het afsluiten van een aanvullende verzekering aan u ter besluitvorming voorgelegd als een van de opties voor intensivering van armoedebeleid. Na een positief besluit in september 1998 heeft de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met BS8 F een nader onderzoek naar realisering gestart. Hiertoe behoren ook onderhandelingen met het VGZ als grootste verzekeraar in Eindhoven (91/o van de clienten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangesloten bij VGZ) over het pakket, de premie en de administratieve afhandeling. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies en voorstellen. Doelgroep. De doelgroep wordt bepaald door mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Daartoe behoren uiteraard allereerst alle uitkeringsgerechtigden met een algemene periodieke bijstandsuitkering (Abw, loaw, loaz) of een uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik). Om de omvang van de doelgroep te bepalen dient het aantal clienten te worden vermenigvuldigd met 1,2 vanwege meeverzekerde partners (kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd). Uitgaande van de stand van zaken per 1 augustus 1999 komen aldus in totaal personen in aanmerking. Naast uitkeringsgerechtigden behoren de overige minima met een inkomen op bijstandsniveau tot de doelgroep. Wij stellen u voor een uitzondering te maken voor die studenten en vreemdelingen, die in de Algemene bijstandswet zijn uitgezonderd van het recht op algemene bijstand. Voor studerenden geldt dat zij veelal meer mogelijkheden hebben hun financiele positie te verbeteren en voor de betreffende vreemdelingen, grofweg asielzoekers en houders van een vvtv, geldt dat er aparte sluitende voorzieningen zijn. De omvang van de totale doelgroep deelnemers, zijnde bovengenoemde uitkeringsgerechtigden met hun partners en de overige minima, wordt op grond van ervaringsgegevens vanuit het armoedebeleid vooralsnog geschat op personen (7096 uitkeringsgerechtigden: personen en 30 /e overige minima: personen).

3 Raadsbij lage nummer 248 Verzekeri ngspakket. Uitgangspunt is een verzekeringspakket, waarin de voor minima belangrijkste uitgavencategorieen, die buiten het wettelijke ziekenfondspakket vallen, zijn opgenomen. Deze uitgaven zijn af te leiden uit de verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand. Het betreft met name tandartskosten en uitgaven voor brillen en contactlenzen. Verzekeraar Wij stellen u voor een contract af te sluiten met VGZ en voorts andere verzekeraars, indien zij dat wensen, de gelegenheid te bieden eenzelfde contract AV gemeente onder dezelfde voorwaarden af te sluiten. CZ (0 /o van de clienten van van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is CZ-verzekerde) heeft laten weten te willen aansluiten. Daarmee komt het bereik van de totale doelgroep via de eigen verzekeraar op 959o. Deelname. Clienten en overige minima hebben uiteraard de vrije keus om al dan niet deel te nemen aan de verzekering. Om de deelname te bevorderen dient allereerst de premie betaalbaar te zijn. Door een bijdrage in de premiekosten vanuit de middelen voor armoedebeleid kan deelname positief worden beãŕnvloed. 809o van de clienten heeft momenteel een aanvullende verzekering van f 15,ÃćâĆňâĂİ per maand of meer. Wij stellen u voor het deel van de premie dat voor rekening van de deelnemers komt te stellen op f 12,50. Daarbij gaan we uit van het door de verzekeraars voor 1999 gehanteerde prijspeil. In paragraaf 5 gaan we nader in op de financiele gevolgen. Voor 80e/e is aldus sprake van kostenverlaging, voor 20/e echter van kostenverhoging, Daar staat tegenover dat iemand uit de de doelgroep door deelname aan de AV gemeente praktisch volledig verzekerd is tegen medische kosten en geen aanvraag bijzondere bijstand meer hoeft in te dienen met de daaraan gekoppelde voorfinanciering van kosten of overlegging van een rekening pro forma. Bovendien wordt ook in de huidige situatie bij de verstrekking van bijzondere bijstand uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de client om zich aanvullend te verzekeren: bijzondere bijstand voor de in de goedkoopst beschikbare aanvullende verzekering opgenomen verstrekkingen is wegens onvoldoende besef van verantwoordelijkheid alleen mogelijk in de vorm van een geldlening; voor de buiten de verzekering vallende verstrekkingen blijft bijstand om niet mogelijk. Voorts kan, tenminste voorzover het de eigen clienten betreft, nog een tweetal instrumenten ter bevordering van deelname worden ingezet. Als eerste de aanmelding van clienten bij invoering van de AV gemeente door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid met gebruikmaking van een negatieve optie: via een persoonlijke mailing wordt de clienten informatie verstrekt en worden zij aangemeld, tenzij zij via een ingesloten antwoordkaartje hebben laten weten geen prijs te stellen op deelname.

4 Raadabijlage nummer 248 Daarnaast kan via een schuldsaneringsregeling voor de betaling van achterstallige premies aan alle clienten de mogelijkheid van deelname worden geboden. Sedert de invoering van de nominale premie in de Ziekenfondswet is er een groep verzekerden die deze premie niet betaalt en daarmee uitgesloten is van deelname aan aanvullende verzekeringen. Een schuldsaneringsregeling heeft naar verwachting een positief effect op deelname en draagt bij aan armoedebestrijding. De financiele gevolgen voor de gemeente worden behandeld in paragraaf 5. Tot slot zal een goede voorlichting aan de doelgroep over de voordelen van deelname een positief effect hebben. In paragraaf 8 gaan wij nader in op de aan ons voorstel verbonden aspecten van communicatie. Relatie met bijzondere bijstand. Zoals eerder opgemerkt wordt in het beleid inzake de bijzondere bijstand uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de client om zich aanvullend te verzekeren. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst bereikbare aanvullende verzekering. Voor VGZ-verzekerden (zijnde 9196 van de clienten), zijn reeds enkele jaren pakketten vanaf f 15,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar. Door de aan de deelnemers in rekening te brengen premie voor de AV gemeente lager te maken dan de beschikbare verzekeringen wordt deze verzekering daarmee de goedkoopst bereikbare aanvullende verzekering. De uitgangspunten in het bijzondere bijstandsbeleid behoeven daarmee geen wijziging, De verstrekkingen in de AV gemeente worden maatgevend voor toekenning van bijzondere bijstand: bij het ontbreken van een aanvullende verzekering is, op grond van het door de wetgever gehanteerde criterium tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, voor verstrekkingen opgenomen in de AV gemeente in principe slechts leenbijstand mogelijk. De in de uitvoeringspraktijk gehanteerde richtlijnen voor het toekennen van bijzondere bijstand zullen, waar nodig, worden aangepast aan de verstrekkingen in de AV gemeente en de daaraan verbonden voorwaarden. De vergoeding voor tandheelkundige hulp binnen de AV gemeente wordt zodanig geformuleerd, dat de aanvragen voor bijzondere bijstand naar schatting met 50a/o zullen afnemen. De aanvragen voor vergoeding van brillen en contactlenzen zullen naar schatting met 90% afnemen. Wij stellen u voor de besparingen in de verstrekkingen, die worden bereikt door het verminderd beroep op de bijzondere bijstand na invoering van de AV gemeente, in te zetten voor de kostendekking van het voor rekening van de gemeente blijvende aandeel in de premie. Het lijkt ons een logische stap nu deze besparing in wezen gerealiseerd wordt via kostendekking door de verzekering. Wij komen hierop terug in paragraaf 5 inzake de financiele gevolgen. 5 Financiele gevolgen en risico s In een voor u ter inzage liggende bijlage zijn de hieronder genoemde financiele gevolgen en risico s opgenomen in een overzicht. Tevens is daarin een overzicht van de resterende budgetruimte voor armoedebeleid vanaf 1999 opgenomen.

5 Raadsbijlage nummer 248 Kosten verzekeringspakket. De verzekeraar biedt het pakket AV gemeente aan voor f 21,30 per maand (prijspeil 1999). Gezien het verwachte aantal deelnemers van in totaal personen bedragen de kosten daarmee f ,ÃćâĆňâĂİ. De verzekeraar biedt de gemeente bij incasso van de door uitkeringsgerechtigden verschuldigde nominale premie en premie AV gemeente via inhouding op de uitkering, een korting voor alle deelnemers van f 3,ÃćâĆňâĂİ per polis per maand, hetgeen neerkomt op een totaalbedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Indien het aan minima in rekening te brengen gedeelte van de premie conform voorstel wordt bepaald op f 12,50, dan worden de bovengenoemde kosten tot een bedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ gedekt uit deze betalingen. Het gemeentelijk aandeel in de premie komt hiermee op f ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Dit bedrag wordt nog met f 6.000,ÃćâĆňâĂİ verhoogd, doordat de gemeente gedurende twee weken per maand de in te houden premies moet voorfinancieren en in verband daarmee rentekosten maakt. Reden hiervan is dat de uitkering, waarop inhouding van de premie plaatsvindt, twee weken na afloop van de maand wordt betaald, terwijl de rekening van de verzekeraar voor het einde van de maand moet worden voldaan. Wij stellen u voor deze structurele kosten te dekken als volgt. Tot een bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ kunnen de kosten worden gedekt door de eerder door ons voorgestelde inzet van de verwachte besparingen op de bijzondere bijstand. Een berekening van dit bedrag is opgenomen in de voor u ter inzage liggende bijlage. Het resterende bedrag ad f ,ÃćâĆňâĂİ kan worden gedekt uit de voor armoedebestrijding via de tweede tranche intensivering bijzondere bijstand beschikbaar gestelde middelen. Een overzicht van de beschikbare middelen voor armoedebeleid is opgenomen in de voor u ter inzage liggende bijlage. Er blijft voor de gemeente een risico voor kostenstijging bestaan door het voorbehoud van de verzekeraar voor nacalculatie op basis van reele kosten voor brillen en contactlenzen: in de kostenramingen van de premie AV gemeente is uitgegaan van een bepaald op basis van uitgaven bijzondere bijstand ingeschat gebruik van verstrekkingen voor brillen en contactlenzen. Indien echter de reele kosten door meergebruik als gevolg van de drempeiverlaging hoger uitvallen, dan behoudt de verzekeraar zich het recht voor de premie eenmalig in het jaar 2000 daarop aan te passen. Gezien de ervaringen in de gemeente Leeuwarden hiermee wordt het financieel risico echter verwaarloosbaar geacht. De toekomstige premiebijstelling, als gevolg van de door kostenontwikkelingen voor alle verzekeringen geldende tariefswijzigingen, komt voor rekening van de deelnemers en vormt aldus geen financieel risico.

6 > e+ Raadsbij lage nummer 248 Schu(dsaneringsregeiing. Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven bevordert een schuldsaneringsregeling de deelname aan de AV gemeente. Achterstand in premiebetaling betekent immers uitsluiting van aanvullende verzekeringen. Volgens inschattingen gaat het om 5s/s van het aantal VGZ-verzekerden. Wij stellen u voor een collectieve regeling voor rekening van de gemeente te treffen bij aanvang van het contract, waardoor deze categorie de mogelijkheid krijgt met een schone lei te beginnen. Een uitgebreider pakket medische voorzieningen komt aldus zonder drempel binnen bereik en wel blijvend door de incassofunctie van de gemeente voor de verschuldigde premies. Een andere optie, die met de verzekeraars is besproken, is een regeling waarbij uitkeringsgerechtigden gedurende maximaal 18 maanden een extra inhouding ad f 15,ÃćâĆňâĂİ accepteren. Uit het oogpunt van armoedebeleid is dat voor ons echter geen reeel alternatief. Met betrekking tot de inhoud van de collectieve regeling is in de onderhandelingen het volgende resultaat gehaald; betaling ineens van 25/o van de premieschulden van clienten resulteert in kwijtschelding van het restant door de verzekeraar en garandeert toetreding gedurende de looptijd van het contract (drie jaar) van alle clienten, VGZ garandeert, mede namens CZ, dat de afkoopsom voor VGZ en CZ samen maximaal f ,ÃćâĆňâĂİ bedraagt. Het maximum is gebaseerd op een eerste inschatting. Een exacte bestandsvergelijking met de bestanden van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in de komende maanden gerealiseerd. De definitieve rekening zal zijn gebaseerd op de peildatum 1 januari Wij stellen u voor deze eenmalige kosten te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebestrijding. Kosten BS&E. Het bureau BSSF werkt op no cure no pay basis en brengt zijn kosten in rekening bij de verzekeraars. Hiermee is in de eerdergenoemde voorbereidingen met de overige gemeenten ingestemd. Uitvoeringskosten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra apparaatskosten door de vooral administratieve werkzaamheden voor de AV gemeente binnen de uitvoering van het minimabeleid worden gecompenseerd door de vermindering van uitvoeringskosten voor de behandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand. De aan de uitvoering van de bijzondere bijstand verbonden kosten nemen volgens huidige inschattingen af met f ,ÃćâĆňâĂİ. Dit bedrag is afgeleid van de verwachte vermindering van capaciteit met twee formatieplaatsen consulenten door het vervallen van de afhandeling van aanvragen. De aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering verbonden structurele uitvoeringskosten zullen naar verwachting eveneens f ,ÃćâĆňâĂİ bedragen, zijnde de kosten verbonden aan de inzet van een formatieplaats uitvoering sociaal administratieve regelingen en een formatieplaats voor aan de verzekering gekoppelde administratieve werkzaamheden.

7 Raadsbij lage nummer 248 In paragraaf 6 wordt inhoudelijk ingegaan op de personele en organisatorische gevolgen. De in paragraaf 3 voorgestelde evaluatie zal ook hieromtrent duidelijkheid moeten verschaffen en, indien nodig, dekkingsvoorstellen voor bijkomende kosten bevatten. in voeringskos ren. Om de invoering soepel te laten verlopen is de inzet van tijdelijk extra personele capaciteit via inhuur personeel noodzakelijk. De implementatie vereist het opzetten en implementeren van een goed lopend systeem voor het dataverkeer tussen verzekeraar en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de invoering van gegevens voor bestaande clienten in het uitkeringssysteem, het beoordelen van de inkornenssituatie van de overige minima als voorwaarde voor deelname en het telefonisch informeren van de doelgroep. Wij stellen u voor deze eenmalige kosten ad f ,ÃćâĆňâĂİ te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebeleid. 6 Overige gevolgen van de aanpak De overige gevolgen bestaan uit organisatorische en structurele personele gevolgen. De uitvoering van de regeling kan worden ingepast in de primaire werkprocessen met gebruikmaking van het uitkeringssysteem (SDMS). De structurele personele gevolgen bestaan enerzijds uit het verminderen van de benodigde personele capaciteit door vermindering van de werkzaamheden voor de bijzondere bijstand en anderzijds uit de uitbreiding van de benodigde capaciteit door nieuwe werkzaamheden binnen de uitvoering van het minimabeleid. Naar verwachting zal het aantal aanvragen bijzondere bijstand afnemen met in totaal aanvragen. Deze verwachting is gebaseerd op de uitgaven in 1998 en de dekking in de AV gemeente voor brillen c.q. contactlenzen en tandartskosten. Uitgaande van de huidige normtijden, in afwachting van de uitkomsten van de in het kader van de reorganisatie uitgevoerde herijking, kan de voor de bijzondere bijstand benodigde capaciteit met twee formatieplaatsen (consulenten) worden verminderd. De vermindering van ondersteunende werkzaamheden voor de bijzondere bijstand is gezien de geringe omvang niet in capaciteit uit te drukken. Daartegenover staat echter uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de nieuwe werkzaamheden voor de AV gemeente. Allereerst dient informatie te worden gegeven aan potentiele deelnemers en dient de inkomenssituatie van de overige minima (ingeschat op deelnemers) te worden beoordeeld alvorens zij kunnen worden aangemeld. De hiervoor benodigde capaciteit wordt ingeschat op een formatieplaats (sociaaladministratieve medewerker). Daarnaast zijn er voornamelijk administratieve werkzaamheden op ondersteunende afdelingen in verband met aan- en afmelding van deelnemers, voortzetting regeling voor overige minima, afstemming van administratieve processen met de verzekeraars, betalingen aan de verzekeraar en incasso van de premies. Naar verwachting zal hiervoor de inzet nodig zijn van een formatieplaats (administratief medewerker mbo+). Vooralsnog wordt aldus

8 Raadsbijlage nummer 248 ingeschat dat moet worden uitgegaan van volledige compensatie, Een definitief oordeel zal in de eerdergenoemde evaluatie worden gegeven. 7 Resultaten van overleg I inspraak De overige gevolgen bestaan uit organisatorische en structurele personele gevolgen. De uitvoering van de regeling kan worden ingepast in de primaire werkprocessen met gebruikmaking van het uitkeringssysteem (SDMS). De structurele personele gevolgen bestaan enerzijds uit het verminderen van de benodigde personele capaciteit door vermindering van de werkzaamheden voor de bijzondere bijstand en anderzijds uit de uitbreiding van de benodigde capaciteit door nieuwe werkzaamheden binnen de uitvoering van het minimabeleid. Naar verwachting zal het aantal aanvragen bijzondere bijstand afnemen met in totaal aanvragen. Deze verwachting is gebaseerd op de uitgaven in 1998 en de dekking in de AV gemeente voor brillen c.q. contactlenzen en tandartskosten. Uitgaande van de huidige normtijden, in afwachting van de uitkomsten van de in het kader van de reorganisatie uitgevoerde herijking, kan de voor de bijzondere bijstand benodigde capaciteit met twee formatieplaatsen (consulenten) worden verminderd. De vermindering van ondersteunende werkzaamheden voor de bijzondere bijstand is gezien de geringe omvang niet in capaciteit uit te drukken. Daartegenover staat echter uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de nieuwe werkzaamheden voor de AV gemeente. Allereerst dient informatie te worden gegeven aan potentiele deelnemers en dient de inkomenssituatie van de overige minima (ingeschat op deelnemers) te worden beoordeeld alvorens zij kunnen worden aangemeld. De hiervoor benodigde capaciteit wordt ingeschat op een formatieplaats (sociaaladministratieve medewerker). Daarnaast zijn er voornamelijk administratieve werkzaamheden op ondersteunende afdelingen in verband met aan- en afmelding van deelnemers, voortzetting regeling voor overige minima, afstemming van administratieve processen met de verzekeraars, betalingen aan de verzekeraar en incasso van de premies. Naar verwachting zal hiervoor de inzet nodig zijn van een forrnatieplaats (administratief medewerker mbo +). Vooralsnog wordt aldus ingeschat dat moet worden uitgegaan van volledige compensatie. Een definitief oordeel zal in de eerdergenoemde evaluatie worden gegeven. 8 Communicatie Externe communicatie. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de doelgroep, voorzover mogelijk, via persoonlijke mailings informeren. Op deze manier is een bereik van 100%o van clienten te realiseren. Voor de overige minima wordt met gebruikmaking van gegevens uit het armoedebeleid, zoals de gemeentelijke ondersteuningsbijdrage en de reductieregeling, getracht een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Daarnaast zal in diverse media informatie worden opgenomen en zullen intermediairs op de hoogte worden gesteld. Tot slot zal een speciale brochure worden ontworpen, die ook onder intermediairs zal worden verspreid.

9 Raadabijlage nummer 248 Interne communicatie. De medewerkers van de dienst Sociale Zaken Werkgelegenheid zullen via de gebruikelijke kanalen op de hoogte worden gesteld. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissies voor sociale en economische zaken en voor middelen, milieu en sport hebben wij over dit voorstel gehoord. Hun positieve adviezen liggen voor u ter inzage, onder aantekening van een minderheid dat eventuele premieverhoging in dezelfde verhouding aan betrokkenen en gemeente wordt doorbelast. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, N. van der Spek, loco-burgemeester C. Tetteroo, secretaris

10 r p Raadsbij lage nummer 248 Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 1999, nr. 248; gelet op de adviezen van de commissies voor sociale en economische zaken en voor middelen, milieu en sport; besluit: 1 in te stemmen met de uitgangspunten voor een collectieve aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima, de AV gemeente, en conform deze uitgangspunten met ingang van 2000 contracten af te sluiten; 2 de structurele kosten van het verzekeringspakket die voor rekening van de gemeente blijven ad f ,ÃćâĆňâĂİ te dekken als volgt: a f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van het budget bijzondere bijstand, zijnde de als gevolg van de verzekering verwachte besparingen op de bijzondere bijstand; b ad f ,ÃćâĆňâĂİ ten laste van de voor armoedebestrijding via de tweede tranche intensivering bijzondere bijstand beschikbaar gestelde middelen; 3 de invoeringskosten ad f ,ÃćâĆňâĂİ en de kosten van de schuldsaneringsregeling ad f ,ÃćâĆňâĂİ (maximaal) te dekken uit de in 1999 resterende middelen voor armoedebeleid; 4 de begrotingswijzigingen 1999 en 2000, waarin de voorstellen onder 2 en 3 zijn verwerkt, vast te stellen; 5 het college van burgemeester en wethouders te verzoeken in het voorjaar 2001 de uitgangspunten en de uitvoering van de AV gemeente te evalueren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november R. Welschen, voorzitter. C, Tetteroo, secretaris. aho/ej

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 1 Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12 Onderwerp: Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 Aan de Gemeenteraad A EVALUATIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Rondkomen en Meedoen

Rondkomen en Meedoen Rondkomen en Meedoen gemeente Ede Gemeente Ede 1 1. Bestuurlijke samenvatting...4 2. Beleidsaanbevelingen...7 2.1. Maatschappelijke effecten beleid...7 2.1.1. Rondkomen met het budget...7 2.1.2. Meedoen

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse 1. DE INKOMENSPOSITIE VAN DE ALLEENSTAANDE OUDER De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de inkomenspositie van alleenstaande ouders met een WWB-uitkering,

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie