Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen 1 Inleiding Met de inwerkingtreding van de nieuwe structuur van werk en inkomen worden gemeenten vanaf 1 januari 2002 verantwoordelijk voor de reintegratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anw-gerechtigden. Voor de gemeente zijn dit nieuwe doelgroepen, die geen uitkeringsrelatie met de dienst Werk, Zorg en Inkomen (WZI) hebben. Tot en met 2001 was Arbeidsvoorziening verantwoordelijk voor de re/ntegratie van deze doelgroep. 2 Probleemstelling Voor het aanbieden van dienstverlening aan nieuwe klantgroepen dient beleid ter zake geformuleerd te worden. De gemeenteraad dient het door het college voorgestelde beleid te accorderen. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het vaststellen van de dienstverlening voor de nieuwe klantgroepen stelt de gemeente Eindhoven in staat de reintegratietaken voor deze doelgroepen vorm te geven. Door de inzet van activiteiten ten behoeve van de inschakeling van nietuitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden in het arbeidsproces stijgt de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen. Daarnaast kunnen in het bedrijfsleven openstaande vacatures worden ingevuld. Het college streeft er naar in 2002 minimaal 100 niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden via trajecten of via projecten aan een baan te helpen. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op de omvang en samenstelling van de nieuwe doelgroepen. Daarna zal ingegaan worden op de mogelijke dienstverlening voor deze doelgroepen.

2 Raadsbijlage nummer go 4.1 De doelgroep De Anw-gerechtigden. De nieuwe klantgroepen hebben zoals gezegd geen uitkeringsrelatie met de dienst WZI. De Anw-gerechtigden zijn echter wel bekend bij de Sociale Verzekeringsbank, hun uitkerende instantie. In de gemeente Eindhoven wonen in totaal 1941 Anw-gerechtigden. Het bestand omvat 1571 vrouwen (81%). Van de totale doelgroep is zo n 68%b ouder dan 55 jaar. Van de Anw-gerechtigden ontvangt zo n 1796 een gekorte Anw-uitkering omdat men werkzaam is of omdat men een uitkering van het UWV ontvangt. Deze laatste groep valt onder de reintegratieverantwoordelijkheid van de uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV). Het Rijk gaat ervan uit dat de potentiele doelgroep voor reintegratie dat deel omvat dat jonger is dan 55 jaar en niet onder de verantwoordelijkheid van de UWV valt. Voor de gemeente Eindhoven gaat het daarmee om een potentiele doelgroep van 140 personen Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. In de gemeente Eindhoven stonden in november werkloze niet-uitkeringsgerechtigden ingeschreven bij het Arbeidsbureau. Een deel daarvan, zo n 40%o, is ingedeeld in fase 1. Dit betekent dat deze werkzoekende een dusdanige kleine afstand tot de arbeidsmarkt heeft dat verondersteld wordt dat de werkzoekende binnen een half jaar onder begeleiding van het CWI op eigen kracht een baan kan vinden. Voor de ingeschreven werkloze zonder uitkering ingedeeld in fase 2, 3 of 4 is de gemeente verantwoordelijk voor de reintegratie. Ook de groep niet-uitkeringsgerechtigden bestaat voor het grootste deel (62%o) uit vrouwen. Het gaat hierbij veelal om herintredende vrouwen, van wie de partner al een baan heeft. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om aan de niet-uitkeringsgerechtigden werkzoekenden ingedeeld in fase 2, 3 en 4, binnen een jaar na de inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) een aanbod te doen voor scholing of relntegratie. Op basis van de beschikbare cijfers van het CWI uit november gaat het om 209 mensen die maximaal een jaar ingeschreven staan. Dit cijfer geeft een indicatie van de omvang van de doelgroep (nieuwe instroom werkzoekenden) die WZI in de komende jaren, per jaar kan verwachten.

3 Raadsbij lage nummer 4o Dienstverlening. Een belangrijk verschil tussen de nieuwe doelgroepen en de doelgroepen die de dienst WZI op basis van de Abw al bediende, is dat deze nieuwe doelgroepen geen uitkeringsrelatie hebben met de dienst WZI. Verder hebben zowel niet-uitkeringsgerechtigden als Anw-gerechtigden geen arbeidsplicht. Dit betekent dat ze zich vrijwillig melden op het CWI als werkzoekende. Keerzijde is dat de gemeente, i.c. de dienst WZI geen middelen heeft om de werkzoekende te dwingen deel te (blijven) nemen. Dit levert een risico op. Het is daarom belangrijk bij de start van elke vorm van dienstverlening goed vast te leggen wat de verplichting van beide partijen zijn. Wij stellen voor om als onderdeel van de afspraken vast te leggen dat bij verwijtbare beeindiging van het traject door de deelnemer een periode volgt waarin de deelnemer geen ander traject mag starten vanuit de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Wij stellen voor deze periode vast te stellen op een jaar. Wij hopen hiermee te voorkomen dat kandidaten voor hen opgestarte trajecten beeindigen omdat men niet meer gemotiveerd is. De ervaring van Arbeidsvoorziening is, dat deze klantgroepen goed weten wat ze willen en alleen een traject willen volgen waar ze het nut van inzien. Eenmaal gestart met een traject zijn zij vaak erg gemotiveerd. De verwachting is dan ook dat het niet vaakzal voorkomen. In het najaar zal de dienstverlening aan deze nieuwe klantgroepen geevalueerd worden. Naar aanleiding daarvan wordt bezien of nadere maatregelen gewenst zijn. Vooralsnog worden eventuele financiele risico s beperkt omdat de dienstverlening aan nieuwe klantgroepen via een geoormerkt budget wordt gefinancierd, wat bij onderuitputting aan het Rijk zal moeten worden teruggegeven. Voorts stellen we in paragraaf 5 voor om de kosten van dienstverlening aan Nuggers te maximeren op het door het Rijk toegevoegde geoormerkte budget. Paragraaf 5 gaat hier verder op in. Het ligt voor de hand om de trajecten die de dienst WZI heeft ingekocht voor de activering en reintegratie van Abw-gerechtigden ook open te stellen voor Anw-gerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden. Gezien de samenstelling van de doelgroep is echter de verwachting dat de ingekochte trajecten niet aan zullen sluiten op de wensen van de doelgroep. Daarom stellen wij voor om naast de bestaande ingekochte trajecten voor de nieuwe klantgroepen me name ook te kijken naar korte gerichte scholingstrajecten. Het Rijk verwacht dat met het verleggen van de reintegratieverantwoordelijkheld voor de nieuwe doelgroepen de zogenaamde stille reserves op de arbeidsmarkt geactiveerd worden. Dit zou bedrijven kunnen helpen bij het invullen van onvervulbare vacatures. Wij willen dan ook in gesprek raken met het bedrijfsleven of we kunnen komen tot gezamenlijke projecten voor de inschakeling van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden voor de inschakeling van deze doelgroepen in het arbeidsproces.

4 Raadsbijlage nummer 4o 4.3 Gesubsidieerde arbeid. De gemeente dient bij de dienstverlening aan de nieuwe klantgroepen ook na te denken over de inzet van de instrumenten in het kader van gesubsidieerde arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen WSW, I/D-banen en WIW-dienstverbanden. Ten aanzien van de WSW verandert er niets. De WSW staat al open voor alle mensen die vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen geen werk kunnen vinden. Het hebben van een uitkering is hiervoor geen voorwaarde. In het besluit I/D-banen is opgenomen dat banen kunnen worden toegekend aan personen die minimaal een jaar in de uitkering zitten, of die een jaar ingeschreven staan bij het CWI. Daarnaast komen in aanmerking personen die werkzaam zijn op een WIW-dienstbetrekking of werkervaringsplaats. De gemeente heeft echter beleidsvrijheid om bepaalde groepen gelijk te schakelen met de doelgroep van het besluit I/D-banen. Daarmee wordt het een optie om ook Anw-gerechtigden en nietuitkeringsgerechtigden in aanmerking te laten komen voor een I/D-baan. Het besluit I/D-banen is met name bedoeld voor mensen waarvan is gebleken dat ook op langere termijn geen reguliere arbeid haalbaar is. In de herijking van het instrumentarium gesubsidieerde arbeid, die in 2001 door de raad goedgekeurd is de positie van het instrument I/D-banen helder neergezet ten opzichte van de WIW en de WSW. Daarin past het niet om de I/D-banen open te stellen voor kandidaten die voor hun inkomen niet afhankelijk zijn van de dienst WZI of een andere uitkeringsinstantie. Uitzondering hierop zijn stadswachten, banen in de kinderopvang en het peuterwerk. Voor deze drie sectoren geldt dat wij dusdanig belang hechten aan de invulling van banen in deze sectoren, dat deze banen mogen worden opengesteld voor mensen die niet afhankelijk zijn van een uitkering. Wij stellen voor om de I/D-regeling niet open te stellen voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anw-gerechtigden, behoudens de I/D-banen in de sectoren stadswachten, kinderopvang en peuterwerk. In de WIW staat de doelgroep van de wet eenduidig omschreven. De Anw-gerechtigden komen in aanmerking voor een dienstverband, evenals de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Om in aanmerking te komen voor een WIW-dienstverband ofwerkervaringsplaats moet een klant minimaal een jaar ingeschreven staan bij het CWI, behalve als het CWI deze persoon heeft gelijkgesteld met een langdurig werkloze. Alleen het CWI heeft deze gelijkschakelbevoegdheid. De WIW kan dus ingezet worden voor de nieuwe klantgroepen. 4.4 Sluitende aanpak. De nieuwe klantgroepen vallen onder de sluitende aanpak. Dit betekent dat de gemeente aan alle nieuw bij het CWI ingeschreven Anw-gerechtigden en niet-uitke-

5 e+ Raadsbijlage nummer po ringsgerechtigden binnen een jaar na inschrijving een aanbod voor een traject gedaan moet hebben. 5 Financiele gevolgen en risico s 5.1 Financiering vanuit het Rijk. Voor de uitvoering van reintegratietaken ten behoeve van de nieuwe doelgroepen heeft het Rijk landelijk een budget beschikbaar gesteld van 6 96,66 miljoen (f 213 miljoen). Van dit bedrag is 909b beschikbaar voor reintegratieactiviteiten (programmakosten) en 109a voor uitvoeringskosten van gemeenten. Het bedrag voor programmakosten is verdeeld over de gemeenten in Nederland. De verdeling van de middelen over de gemeenten is door het Rijk gebaseerd op een verdeelsleutel die voor de helft wordt bepaald door het aantal Anw-gerechtigden per gemeente en voor de andere helft door het aantal niet werkende werkzoekenden per gemeente. In de beschikking die de gemeente Eindhoven van het Rijk heeft ontvangen voor het WIW-scholings- en activeringsbudget (gemeentelijk werkfonds) geeft het Rijk ter indicatie aan dat voor de gemeente Eindhoven een bedrag van 6 1,3 miljoen beschikbaar is. Hoewel de verschillende deelbudgetten binnen het gemeentelijk werkfonds met de invoering van het Fonds werk en inkomen sinds 1 januari 2001 ontschot zijn, worden de middelen voor de programmakosten voor activiteiten ten behoeve van de nieuwe doelgroepen geoormerkt toegevoegd aan dit werkfonds. Concreet betekent dit dat de gemeente het bedrag voor deze nieuwe doelgroepen alleen maar mag gebruiken voor de activering en reãŕntegratie van deze nieuwe doelgroepen. Andersom mag de gemeente wel de budgetten die van origine bestemd zijn voor de activering en reyntegratie van Abw-clienten wel inzetten voor de reãŕntegratie van deze nieuwe klantgroepen. Het Rijk heeft dit met opzet gedaan. Gemeenten hebben geen (financieel) belang bij de arbeidsintegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden, terwijl er wel een financieel belang is bij de reintegratie van Abw-clienten vanuit het Fonds werk en inkomen. Wij willen u voorstellen vanuit dit financiele belang de programmakosten voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de nieuwe klantgroepen te maximeren op het geoormerkte budget. Op dit moment is een indicatie van 6 1,3 miljoen afgegeven door het Rijk. Op deze manier kan het scholings- en activeringsbudget ingezet worden voor de terugdringing van het uitkeringsvolume. Dit leidt weer tot een besparing op het inkomensdeel van het Fonds werk en inkomen. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten heeft het Rijk een regeling ontwikkeld. Vanuit deze regeling "vergoeding uitvoeringskosten rei ntegratie niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers" kan de gemeente Eindhoven, zowel in het jaar 2002 als in het jaar 2003, een bedrag tegemoet zien van ,ÃćâĆňâĂİ. Vanaf 2004 wordt de financieringssystematiek herzien.

6 72.786,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ 5.088ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Raadsbijlage nummer yo De middelen worden beschikbaar gesteld voor regie, inkoop planning en control en casemanagement. Wij stellen voor om de formatie van de dienst WZI tijdelijk voor 2002 en 2003 uit te breiden met twee formatieplaatsen casemanager om de uitvoering van de dienstverlening voor de nieuwe klantgroepen ter hand te nemen. Wij stellen voor om de financiele middelen die beschikbaar komen vanuit de bovengenoemde regeling te bestemmen voor de uitvoeringskosten van deze dienstverlening en toe te voegen aan de begroting van de dienst WZI. Onderstaande tabel geeft een beeld van de gevolgen: kosten formatie-uitbreiding casemanagers twee formatieplaatsen: salariskosten werkplekkosten organisatiekosten Totale kosten Dekking voor deze kosten wordt gevonden in de bijdrage van het Rijk. Vanaf 2004 zal voor eventuele voortzetting van de formatie-uitbreiding dekking voor de formatie gevonden moeten worden binnen de dan geldende financieringssystematiek vanuit het Rijk. 5.2 Scholingsbeleid. De niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden vallen niet onder de verplichtingen van de bijstandswet en ook niet onder de regeling "noodzakelijke scholing", zoals deze voor Abw-gerechtigden van toepassing is. Voor nieuwe klantgroepen moet wel scholingsbeleid vastgesteld worden. Dit is nodig om te bepalen of de gemeente Eindhoven een voorgestelde scholing wel of niet wil betalen. De "regeling noodzakelijke scholing" in het kader van de Abw regelt de noodzakelijkheid van het volgen van WO- of HBO-opleiding door Abw-gerechtigden. Wij stellen u voor om met het scholingsbeleid voor niet-uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk aan te sluiten bij het scholingsbeleid dat geldt voor Abw-clienten. Dit omdat we willen bewerkstelligen dat de te volgen scholing direct gericht is op het participeren op de arbeidsmarkt. Voor niet-uitkeringsgerechtigden werkzoekenden willen we het beleid laten gelden voor het volledige scala aan opleidingen. De scholingsregeling niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anw-gerechtigde werkzoekenden bevat dan de volgende elementen: 1 de opleiding of scholing wordt genoten in het kader van een reintegratietraject; 2 de opleiding of scholing is beroepsgericht; 3 de opleiding of scholing duurt niet langer dan twee jaar; 4 de praktijkcomponent mag niet meer dan 50%o van het programma uitmaken.

7 Raadsbijlage nummer 4o Als wordt voldaan aan deze eisen mag scholing gevolgd worden door de nieuwe klantgroepen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Het dienstverleningsconcept dat wij u ter vaststelling aanbieden stimuleert niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Het beleid helpt voorts bij het invullen van openstaande vacatures in het bedrijfsleven. In de contracten die zijn gesloten tussen de gemeente Eindhoven en reintegratiebedrijven is al rekening gehouden met de mogelijkheid om de nieuwe klantgroepen deel te laten nemen aan trajecten. 7 Resultaten van overleg/inspraak De nota is ter advisering voorgelegd aan de clientenraad van de dienst WZI. Zijn advies ligt voor u ter inzage. 8 Communicatie De mogelijkheden tot dienstverlening zullen worden gecommuniceerd met de relevante partijen. Omdat met name de potentiele doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden relatief onbekend is, zal worden ingespeeld op de landelijke campagne. Dit zal gebeuren via foldermateriaal en publicatie in lokale bladen. Met het CWI zal nader bezien worden in hoeverre hoe de potentiele doelgroep bereikt kan worden. Met SVb wordt de mogelijkheid onderzocht om een mailing te verzenden aan de Anw-gerechtigden, en de mogelijkheid om een folder in te voegen bij het aanvraagformulier. Indien er met het bedrijfsleven afspraken gemaakt worden voor projecten zal daar actief en gericht over gecommuniceerd worden.

8 Raadsbijlage nummer 4o 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor sociale en economische zaken hebben wij over dit voorstel gehoord. De meerderheid van de commissie gaat akkoord met het voorstel. Een minderheid behoudt haar stem voor met betrekking tot punt 2 van het besluit, tot de raadsbehandeling. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. G. Kok-Mol, loco-secretaris.

9 <+4+ Raadsbijlage nummer 4o Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2002, nr. 40; gelet op het advies van de commissie voor sociale en economische zaken; besluit: 1 de ingekochte reintegratietrajecten voor fase 2, 3 en 4 Abw-clienten open te stellen voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anw-gerechtigden; 2 banen die worden gecreeerd in het kader van het besluit in- en doorstroombanen niet open te stellen voor de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anwgerechtigden, met uitzondering van de banen voor stadswachten, kinderopvang en peuterspeelzalen; 3 de opleidings- en scholingskosten voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en Anw-gerechtigden alleen te betalen als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1 de opleiding of scholing wordt genoten in het kader van een reintegratietraject; 2 de opleiding of scholing is beroepsgericht; 3 de opleiding of scholing duurt niet langer dan twee jaar; 4 de praktijkcomponent mag niet meer dan 509o van het programma uitmaken; 4 a akkoord te gaan met het opnemen van een uitsluitingsparagraaf in de individuele afspraken tussen de gemeente en trajectkandidaten uit de nieuwe doelgroepen; b het college te mandateren deze uitsluitingsparagraaf nader uit te werken; 5 het in te zetten budget voor re1ntegratieactiviteiten te maximeren op het door het Rijk toegevoegde en geoormerkte budget; 6 de formatie van de dienst Werk, Zorg en Inkomen tijdelijk voor 2002 en 2003 uit te breiden met twee formatieplaatsen casemanager, en de kosten hiervan te dekken uit de bijdrage die voor dit doel van het Rijk ontvangen wordt in 2002 en 2003; 7 de begrotingswijziging goed te keuren; 8 het college te verzoeken de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen opdracht te geven de uitvoering van het beleid ter hand te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart R. Welschen, voorzitter. C. Tetteroo, secretaris. EE def

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 73 Inboeknummer OOU000440 Beslisdatum B8cW 4 april 2000 Dossiernummer 014.505 RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk Zorg en inkomen Baadsbijiase nummer rss rnboeknummer orimosos Besiisdatnm Brkw rr september snor Dossiernummer 137.603 Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en

Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4a Inboeknummer oa Toooogo Beslisdatum BikW rg februari 2002 Dossiernummer ao8.6os Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis

en invoering van die mogelijkheid in het Diaconessenhuis gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer S lnboeknummer oxkoo436y Beslisdatum BTW ss januari zooz Dossiernummer 204.3o3 Raadsbijlage Voorstel tot het uitbreiden van de formatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 247 Inboeknummer 99U003249 Beslisdatum BSW 2 november 1999 Dossiernummer 944.505 Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden (d.d )

PLAN VAN AANPAK Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden (d.d ) PLAN VAN AANPAK Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden (d.d. 22-4-2002) RIS097025_17-06-2002 Inleiding Sinds 1 januari 2002 zijn de gemeenten in het kader van de in werking treding van de nieuwe

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk gemeente Eindhoven Dienst Maatsehappelij ke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 82 Inboeknummer OOU000666 Beslisdatum BaW4 april 2000 Dossiernummer 014.201 Raadsbijlage Voorstel inzake financiering

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake uitstroompremie en loonkostensubsidies

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake uitstroompremie en loonkostensubsidies ria gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 119 Inboeknummer OOT001093 Beslisdatum BikW 16 mei 2000 Dossiernummer 020.502 Raadsbijlage Voorstel inzake uitstroompremie en loonkostensubsidies

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot verlening van bijzondere bijstand aan zelfstandig wonende alleenstaande moeders jonger dan 21 ufo gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenbeid Raadsbijlage nummer 213 Inboeknummer 99U003489 Beslisdatum B8cW 7 december 1999 Dossiernummer 949.501 Raadsbijlage Voorstel tot verlening

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het afstoten van de afdelingen Verhuur en Evenementen van de Stichting Dienstverlening Welzij nswerk

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het afstoten van de afdelingen Verhuur en Evenementen van de Stichting Dienstverlening Welzij nswerk 4cfi gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 35 Inboeknummer OOU003721 Beslisdatum BBrW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.205 Raadsbijlage Voorstel tot het afstoten

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN. Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren

Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN. Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren Bijlage 3 bij : Besluitnota sluitende aanpak jongeren HSL Opgesteld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RIQO2.OOI Inboeknummer osbstoxgs6 Dossiernummer 537.603 xo oktober 2005 Raads informatiebrief Betreft inkoop van reintegratiediensten 1 Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel om in te stemmen met het continueren van het Founding Member Lidmaatschap van het Wor1d Trade Center Eindhoven

Raadsbij lage Voorstel om in te stemmen met het continueren van het Founding Member Lidmaatschap van het Wor1d Trade Center Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer 79 Inboeknummer OOT000369 Beslisdatum Bhw 4 april 2000 Dossiernummer 014.502 Raadsbij lage Voorstel om in te stemmen met het continueren

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Inboeknummer oxloxsos4 Beslisdatum Bikw 4 december 2oox Dossiernummer x49.306 Raadsbijlage Voorstel inzake Aanpassingsverordening euro Eindhoven 1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis.

Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis. 16 Datum: 12-05-15 Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis. Status Besluitvormend Voorstel 1. Artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Premieverordening Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/31 Samenleving Wij stellen u voor: In te trekken de verordening: Premiebeleid Wiw, Abw, Ioaw en Ioaz

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92908 11 juli 2016 Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y

Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de bekabeling voor data en spraak in het gebouw Don Boscostraat y gemeente Eindhoven Bouwtoezirht, Beheer en Vergunningen Raadsbijlage nummer t&9 Inboetnummer 9&joe& Sog Beshsdatum B%W s& Junx 1998 Dossxernummer &a6 4t4 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bouwtoeaicht, Beheer en Vergunningen Ra adsbij lagenummer 249 inboeknummer 997017 I 03 Beslisdatum B&W 8 november 1 999 Dossiernummer 945. 504 Raadsbijlage Voorstel tot verkoop

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer zes Inboeknummer Beslisdatum B8rW z november zoor Dossiernummer AS.6oz Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Op pagina 2 beginnen

Op pagina 2 beginnen Op pagina 2 beginnen 2020312220 Vragen van het lid Van Gent (Groen Links) over misbruik en oneigenlijk gebruik van IDbanen Vraag 1 Bent u bereid het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 26 januari 2010 Agendanummer : 10 Onderwerp : Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel Instemmen met en vaststellen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie