De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:"

Transcriptie

1

2 JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit 2010, die vanwege onderbezetting en werkdruk niet afgerond zijn, zijn doorgeschoven naar Naast het afronden van de vanuit 2010 doorgeschoven opdrachten en het doorlopend aanbieden van opleidingen, staat 2011 in het teken van het volgen van en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het kader van het nieuwe programma LAT Risicobeheersing Bedrijven. Naast het volgen van de ontwikkelingen om ons heen, RUD vorming, veiligheidsregio s, samenvoeging Rijksinspecties, zal de werkgroep opleidingen integraliteit, professionaliteit en landelijke uniformiteit voor het effectief en efficiënt opleiden van inspecteurs tot doel hebben. Opdracht De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: Ervoor waken dat er kwalitatief goede gezamenlijke opleidingen worden gegeven door de BRZO Academie vanuit de behoefte van de doelgroep. Ervoor zorgen dat deze tijdig worden aangeboden via de website Rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen. Deze opdracht wordt in 2011 gesplitst in verschillende deelopdrachten. In de onderstaande subparagrafen zijn de deelopdrachten uitgewerkt waarbij per deelopdracht is aangegeven wat de opdracht inhoudt, welk(e) product(en) eruit zal/ zullen komen, globale kosteninschatting en de planning in Deelopdracht 1: Verbreding BRZO academie Verbreding van de BRZO academie moet in brede context worden gezien. Zo betreft het hier niet alleen het onderzoek naar de gezamenlijke opleidingen vanuit BRZO maar ligt het accent ook op het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van efficiënt risicogericht vernieuwend toezicht en de competenties die hiervoor nodig zijn. Het betreft hier het onderzoek naar de mogelijkheden van verbreding van de (gezamenlijke) opleidingen binnen de BRZO Academie. Zo zal naar aanleiding van o.a. het BCP en landelijke ontwikkelingen geïnventariseerd worden waar op dit moment behoefte aan is qua (gezamenlijke) opleidingen. Zo is in april 2010 een notitie met de noodzaak van het op termijn (zodra de pilot/testperiode is afgerond) opzetten van een opleiding voor de uitvoering van

3 ongevalsonderzoeken volgens de in 2009 vastgestelde NOM systematiek en een opleiding in relatie tot Veiligheidscultuur ingediend bij de werkgroep opleidingen. Deze laatste gaat in 2011 daadwerkelijk als opleiding van start. Daarnaast spelen er diverse landelijke ontwikkelingen waaruit de behoefte ontstaat voor het ontwikkelen/opzetten van gezamenlijke opleidingen. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van de huidige BRZO inspectiemethodiek (NIM/GIR) met de Vernieuwend Toezicht Chemie, hetgeen centraal staat bij Keizerskroon IV (april 2010) en de behoefte van vergunningverleners, juristen en andere doelgroepen in Nederland aan een algemenere opleiding/training op het gebied van BRZO in de BRZO Academie onder te brengen (zoals bijvoorbeeld waterschappen/ Rws). Zodra de LAT Regie en LAT Project groep het idee van verbreding ondersteunt zal de werkgroep opleidingen, in nauw overleg met Chorda/PHOV, starten met een inventarisatie van de huidige opleidingen, aangevuld met mogelijk toekomstige opleidingen. De werkgroep opleidingen heeft in 2010 een inventarisatie uitgevoerd door het huidige aanbod van diverse opleidingen binnen de verschillende zuilen te inventariseren. De werkgroepleden hebben daartoe gegevens verzamelen binnen de eigen zuil (IPO/VNG/Brandweer/Arbeidsinspectie). De notitie over de inventarisatie betreffende het bestaande opleidingsaanbod wordt in 2011 als input gebruikt voor een advies voor het opzetten van nieuwe gezamenlijke opleidingen. De werkgroep zal vervolgens het LAT BRZO adviseren over de inhoud van gezamenlijke opleidingen waarmee de BRZO inspecteurs elkaar kunnen opvangen op elkaars vakgebied. In dit advies zullen de gewenste eindtermen en de beoordelingsmethodiek zijn opgenomen. Leden van de werkgroep zullen de eventuele pilots van nieuw te ontwikkelen opleidingen bijwonen. Hierbij wordt dan een voorstel door de werkgroep gedaan: voor wie, het hoe, wat wanneer etc.. Bij advies moet, in een tijd van crisis, de financiële consequentie voor de uitvoeringsorganisaties meegenomen worden. Product 1: Advies voor het opzetten van nieuwe gezamenlijke opleidingen Tegelijkertijd spelen er diverse landelijke ontwikkelingen waaruit de behoefte ontstaat voor het ontwikkelen/opzetten van gezamenlijke opleidingen (VT/ piek beoordelen veiligheidsrapporten etc.). Het volgen van deze ontwikkelingen behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgroep om uiteindelijk een advies voor te leggen. Analyse van de effecten van de samenvoeging met VT Chemie wordt hierin meegenomen. Product 2: Advies voor het opzetten van nieuwe opleidingen n.a.v. landelijke ontwikkelingen Acties Alle werkgroepleden verzamelen de gegeven opleidingen Volgen landelijke ontwikkelingen Opmaken notities/adviezen Volgen van pilot cursussen Er zal zonodig een subwerkgroep worden aangesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

4 Tijdsinschatting p.m. Planning 1. Inventarisatie bestaand opleidingsaanbod: notitie vanuit Advies over opzetten nieuwe gezamenlijke opleidingen: april Advies nieuwe opleidingen n.a.v. landelijke ontwikkelingen: december Deelopdracht 2: Kwaliteitsborging De werkgroep opleidingen moet de kwaliteit van het organiseren en de gegeven opleidingen borgen. De werkgroep heeft daartoe als taak de inhoud van de opleidingen, het niveau en de uitvoering van de cursussen en examens te controleren. Eveneens hoort het beoordelen van de organisatie van de cursussen daartoe. Dit vindt plaats door uitvoering van de onderstaande reguliere werkzaamheden: Werkgroepvergaderingen Tenminste vijf keer per jaar komt de werkgroep bij elkaar en dan worden alle lopende zaken besproken met Chorda/PHOV: welke opleidingen lopen er en wat zijn eventuele knelpunten etc. Vanuit de achterban van de verschillende zuilen worden diverse signalen teruggekoppeld in dit overleg. Kosten/tijdsinschatting De werkgroep bestaat uit: 5 leden vanuit de zuilen, 1 secretaris en 2 leden die zorgen voor de uitvoering van de BRZO Academie. Ingeschat wordt dat de tijdsbesteding voor elk lid van de werkgroep opleidingen alleen al voor het voorbereiden, bijwonen van de vergaderingen, alsmede het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende acties circa 150 uur zal bedragen (exclusief reistijd). Product 3: Vergaderingen werkgroep Evaluatie opleidingen Na afloop van iedere opleiding wordt aan de deelnemers gevraagd om deze te evalueren. Deze evaluaties worden binnen de werkgroep besproken en indien noodzakelijk worden er acties uitgezet. Concrete actie die dit jaar ondernomen zal worden is de nieuwe toets voor de NIM Inspectieleider. Inmiddels zijn er al vele opleidingen gegeven. Het lijkt de werkgroep dan ook zinvol om alle uitgevoerde evaluaties als geheel te beschouwen en te kijken of daarin trendmatige ontwikkelingen zijn te ontdekken, zodat eventueel bijgestuurd kan worden. Product 4a: Evaluatie alle opleidingen van de BRZO Academie tot en met 2010, trenddocument

5 Product 4b: Opleidingsmanagementsysteem Frequentie opleidingen Verder bewaakt de werkgroep of opleidingen met een voldoende hoge frequentie worden aangeboden. Dat wil zeggen minimaal een keer per jaar, omdat anders nieuwe inspecteurs te lang moeten wachten op een opleiding. Het aanbod van de opleidingen is door Chorda/PHOV opgenomen in een jaarplanning Product 5: Jaarplanning 2011 Beoordelingscommissie Diverse leden van de werkgroep opleidingen hebben voor de NIM/GIR opleiding en de NIM inspectieleider zitting in een beoordelingscommissie die qua samenstelling wordt gereviewed zodra een van de leden zijn/haar deelname binnen de beoordelingscommissie beëindigd. Zij controleren en beoordelen de cursusresultaten en behandelen de eventueel binnenkomende bezwaarschriften. Product 6: Resultaten beoordelingscommissie Bijwonen pilots Het bijwonen van pilots van nieuw te ontwikkelen opleidingen. De opleiding Veiligheidscultuur zal in 2011 worden ontwikkeld. Product 7: Resultaten pilots Werving Het werven van nieuwe leden voor de werkgroep opleidingen in verband met het uitvoeren van alle werkzaamheden. Product 8: Nieuwe leden Evaluatie BRZO academie Evaluatie van de BRZO academie: de BRZO academie is per 1 april 2009 officieel van start gegaan. Het functioneren van de BRZO academie is onderzocht en de resultaten het onderzoek worden in april 2011 bekend. Daarna zal de werkgroep aan de hand van de aanbevelingen vervolgacties ondernemen, zowel met betrekking tot de huidige organisatie van de academie als met betrekking tot de benodigde voorbereidingen voor een toekomstbestendige organisatie. Product 9: Rapport onderzoek naar de effectiviteit van de BRZO academie, inclusief advies voor toekomstige organisatie BRZO academie Product 10: Plan van aanpak naar aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van de BRZO academie, inclusief advies voor toekomstige organisatie BRZO academie.

6 Planning Werkzaamheden worden gedurende heel het jaar uitgevoerd. Inhuren van externe partij. Kostenbewaking Gedurende het gehele traject dienen de te leveren producten vergeleken te worden met de beschikbare uren/middelen. Product 11: Kostenanalyse zetten naast beschikbare middelen. Deelopdracht 3: Beantwoorden van opleidingsgerelateerde ad hoc vragen Er komen zowel vanuit het land als vanuit LAT Project en LAT Regie opleidingsgerelateerde ad hoc vragen die passen binnen de huidige gestelde opdracht van de werkgroep opleidingen. Het voorstel is dat de werkgroep opleidingen algemene vragen oppakt en daar waar relevant in een voorstel uitwerkt ter goedkeuring aan LAT Project en LAT Regie. Kosteninschatting p.m. Product 12: Oppakken van algemene vragen uit den lande en in voorkomende gevallen de opleidingsgerelateerde ad hoc vraag verder uitwerken in een voorstel vanuit de werkgroep opleidingen richting LAT Regie en LAT Project (inclusief kosteninschatting en planning). Deelopdracht 4: Continuïteit van de BRZO academie Eind 2011 zal het driejarig contract met Chorda/PHOV ten einde lopen. De LAT Regiegroep heeft toestemming gegeven tot verlenging van het contract met 1 jaar. Wel zal in 2011 gestart moeten worden met een nieuwe Europese aanbesteding. Dit om ervoor zorgen dat de continuiteit van de BRZO academie wordt geborgd. Product 13: starten voorbereidingen nieuwe Europese aanbesteding

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012

Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 2012 Voortgangsrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan t/m dec 1. Bijzonderheden LAT RB Op 16 juli is de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011' aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht.

JAARPLAN 2010. Eind 2009 staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het BRZOtoezicht. JAARPLAN 2010 1. Inleiding De afgelopen jaren heeft het BRZO-toezicht dankzij de programma s BeteRZO en LAT-BRZO een forse impuls gekregen. Het eindbeeld van BeteRZO komt in zicht. Uit de tussenevaluatie

Nadere informatie

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+

Highlights Werkgroepen. Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Highlights Werkgroepen Linda van Berkel Coördinator Bureau BRZO+ Inhoud Besluitvorming Monitoring Opleidingen Veiligheidscultuur Ranking Openbare samenvattingen Handhavingsstrategie Implementatie PGS 29

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

Jaarrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan dec 2011

Jaarrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan dec 2011 Jaarrapportage LAT Risicobeheersing Bedrijven jan dec 2011 Bijzonderheden in2011: Start LAT RB Op 26 januari is het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven bestuurlijk bekrachtigd. Ten behoeve van een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW Plan van aanpak Updaten vergunningenbestand DHW Gemeente Borne 2015 1 1. Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Borne bevoegd gezag op basis van de Drank en Horecawet. Zij is daarmee verantwoordelijk

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- & ONDERZOEKSONDERSTEUNING VAARDIGHEIDSDOCENT VERSIE 3 APRIL 2017

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- & ONDERZOEKSONDERSTEUNING VAARDIGHEIDSDOCENT VERSIE 3 APRIL 2017 Vaardigheidsdocent Doel Ontwikkelen en verzorgen van buiten de kaders van de wetenschappelijke onderwijsonderdelen maar binnen de kaders van het beleid van de instelling, faculteit, opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer Inspectierapport Kinderdagverblijf Bommel de Beer Toezichthouder : W.B.R. Laarman Datum : 19-02-2010 Reden toezicht : Nader Onderzoek Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum... 4 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie projecten impulsbudget Samenwerking

Notitie projecten impulsbudget Samenwerking Notitie projecten impulsbudget Samenwerking Waalwijk, september 07 Inleiding In de Deelnemersraad van 30 mei zijn afspraken gemaakt over de inzet van het positieve resultaat over 06. Eén van de afspraken

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet

Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet Deze procesbeschrijving maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet Fase 1. De procesbeschrijving gaat dieper in op de activiteiten die

Nadere informatie

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 splan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 Gemeente Groningen Oktober 2017-1 - 1. Algemeen Op grond van artikel 213a Gemeentewet moet ons college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper lichten we de sturende processen uit het BiSL-model nader toe en laten we zien hoe jaarplannen

Nadere informatie

'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?'

'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?' 'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?' Het YPN wil samen met de WOW-organisaties haar schouders zetten onder de profilering van de beheerorganisaties bij kinderen, jongeren, studenten,

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Taskforce op zoek naar Evenwicht. Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei

Plan van aanpak. Taskforce op zoek naar Evenwicht. Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei Plan van aanpak Taskforce op zoek naar Evenwicht Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei Plan van aanpak; op zoek naar evenwicht Inleiding Na de vorige extra Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Briefadvies NVWA. 21 januari 2019

Briefadvies NVWA. 21 januari 2019 Briefadvies NVWA 21 januari 2019 Colofon ABDTOPConsult Muzenstraat 97 2511 WB DEN HAAG www.abdtopconsult.nl Hans van der Vlist ABDTOPConsult Dichtbij en onafhankelijk De consultants van ABDTOPConsult zijn

Nadere informatie

Interne beheersing en Vernieuwing accountantscontrole. Juss van de Lisdonk, concerncontroller 5 februari 2018, commissie AFE

Interne beheersing en Vernieuwing accountantscontrole. Juss van de Lisdonk, concerncontroller 5 februari 2018, commissie AFE Interne beheersing en Vernieuwing accountantscontrole Juss van de Lisdonk, concerncontroller 5 februari 2018, commissie AFE Inhoud en achtergrond In Control zijn op basis presentatie 4 December Scenario

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

1.1. Toetsing van een afwijkende activiteit en de weergave van de toetsing

1.1. Toetsing van een afwijkende activiteit en de weergave van de toetsing Actieplan wijk-werken 2019 Inleiding Op de zitting van de Raad van Bestuur van van 05 december 2018 keurden de leden het, tevens door gedragen, algemeen afsprakenkader omtrent de werking van het activeringsinstrument

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Plan 2018 Regio Rijnmond

Plan 2018 Regio Rijnmond Plan 2018 Regio Rijnmond Het doel van het project is versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van vergunninghouders via werk en/ of scholing. Het landelijk dekkend netwerk van regio

Nadere informatie

Voldoen aan nieuwe Arbowet eisen (per 1 juli 2018), meer grip op gedrag van jullie medewerkers

Voldoen aan nieuwe Arbowet eisen (per 1 juli 2018), meer grip op gedrag van jullie medewerkers Voldoen aan nieuwe Arbowet eisen (per 1 juli 2018), meer grip op gedrag van jullie medewerkers Arboplaats en CompositesNL doen jullie 2 aanbiedingen: 1. Een (wettelijk verplicht) basiscontract arbodienstverlening

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland Midden Holland en wijze van uitvoering 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Notitie uitwerking governance HWH 2.0

Notitie uitwerking governance HWH 2.0 Notitie uitwerking governance HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Dagelijks bestuur Datum voorgelegd 11-06-2014 Agendapunt, Onderwerp 2.5a, Governance

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 18 september 2018 Zaaknummer: 501562 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Register Tandprothetici

Regeling Kwaliteit Register Tandprothetici De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Besluit van 18 november 2016 houdende een regeling voor de instelling van een commissie voor registratie en herregistratie van tandprothetici en de accreditatie

Nadere informatie

Raadslid Jongerenraad

Raadslid Jongerenraad Raadslid Jongerenraad Over de Jongerenraad De Jongerenraad is een adviescommissie die is opgericht om de Raad van Bestuur van het Apostolisch Genootschap te ondersteunen. De jongerenraad brengt advies

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Vaststelling Raad van Toezicht: 24 mei 2018 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie 3 5. Taken, werkwijze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel (herziening) Plan van aanpak

Beroepscompetentieprofiel (herziening) Plan van aanpak Beroepscompetentieprofiel (herziening) Plan van aanpak Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Projectdefinitie... 3 2.1 Beoogde resultaat... 3 2.2 Projectstructuur... 3 2.3 Programma van eisen... 4 3.

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Statutaire doelstellingen van de stichting. 2. Huidige organisatiestructuur. 3. Hoofdlijnen van het beleid

Inhoudsopgave. 1. Statutaire doelstellingen van de stichting. 2. Huidige organisatiestructuur. 3. Hoofdlijnen van het beleid Inhoudsopgave 1. Statutaire doelstellingen van de stichting 2. Huidige organisatiestructuur 3. Hoofdlijnen van het beleid 4. Uitwerking van de hoofdlijnen in planning/acties 1. Statutaire doelstellingen

Nadere informatie

Resultaten Wmo toezicht 2016/2017 regio Noord-en Oost-Gelderland Onderzoekers en toezichthouders GGD Noord- en Oost-Gelderland, april 2018

Resultaten Wmo toezicht 2016/2017 regio Noord-en Oost-Gelderland Onderzoekers en toezichthouders GGD Noord- en Oost-Gelderland, april 2018 Resultaten Wmo toezicht 2016/2017 regio Noord-en Oost-Gelderland Onderzoekers en toezichthouders GGD Noord- en Oost-Gelderland, april 2018 Achtergrond Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie. Hendrik Consciencegebouw 13 september om uur

Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie. Hendrik Consciencegebouw 13 september om uur Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie Hendrik Consciencegebouw 13 september om 13.30 uur Overzicht Wie is wie? Ecocampus & departement Onderwijs en Vorming Situering

Nadere informatie

1. Signalen over groepsgedrag delen Doel van deze stap: relevante signalen over problematisch groepsgedrag delen

1. Signalen over groepsgedrag delen Doel van deze stap: relevante signalen over problematisch groepsgedrag delen Bijlage 2 Tabel 7-stappen model 1. Signalen over groepsgedrag delen Doel van deze stap: relevante signalen over problematisch groepsgedrag delen In deze fase wordt informatie gedeeld. Er zijn zorgen over

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Algemeen tijdschema

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Algemeen tijdschema van activiteiten van de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de aangesloten afdelingen. (incl. algemeen vergaderschema) publicatie: 01-03 uitgave: 4 datum: april 2018 bestand: 01-03.docx Microsoft

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN

UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN UITVOERINGSREGELS KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN Uitvoeringsregels voor: de organisatie en uitvoering van kynologische opleidingen en examens georganiseerd door de Raad van Beheer al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Stafjurist Politie. Leidinggevende taken Niet van toepassing. Contacten

Stafjurist Politie. Leidinggevende taken Niet van toepassing. Contacten Stafjurist Politie Standplaats Den Bosch Startdatum 24-06-2019 Einddatum 02-11-2019 Optie tot verlenging Ja, echter is de opdracht t.b.v. zwangerschapsverlof, waardoor verlenging niet verwacht wordt. Uren

Nadere informatie

Pas aan naar organisatie/doelgroep

Pas aan naar organisatie/doelgroep Netcentrisch werken Pas aan naar organisatie/doelgroep Gebruik de onderdelen van de presentatie die voor de doelgroep van belang zijn. Zie de notities voor een toelichting op de sheets. Uiteraard verwijder,

Nadere informatie

Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017

Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017 Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017 Aanwezig : Anne, Mirjana, Florinda, Paul, Ilse, Selma (directie), Natasja (notulen) Afwezig met bericht : Irene -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkopdracht vijfde ontwikkelsessie. Opbrengsten ontwikkelsessie 5. Wat zijn bouwstenen?

Werkopdracht vijfde ontwikkelsessie. Opbrengsten ontwikkelsessie 5. Wat zijn bouwstenen? Werkopdracht vijfde ontwikkelsessie Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?

Nadere informatie

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen

Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten: acties algemeen Communicatie 2018 georganiseerd bopstellen communicatieplan (éénduidige boodschap, kennisoverdracht incl onderwijs

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Evaluatie Kwaliteitsplanning 2016

Evaluatie Kwaliteitsplanning 2016 Evaluatie Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale Dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra OCMW Brugge

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Notitie Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Notitie Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland Notitie Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2017-2020 Inhoud 1. Aanleiding en Context... 3 2. Doel... 3 3. Methode... 3 3.1 Inventariseren en beoordelen risico s... 3 3.2 Vaststellen

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie