STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:"

Transcriptie

1 STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Preventieadviseur INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p8 He selecteren we? p10 He slliciteer je? p13

2 WIE ZIJN WE? Waregem is een jnge, veilige, dynamische stad met een bvenlkale functie, waar zwel de Waregemnaar als de bezeker zich ged met velen. Waregem wil zich prfileren als een bruisende, zrgende, ndernemende en vral leefbare stad waar het ged is m te wnen, te werken, te leven en waarvr het bestuur de ndige initiatieven ntwikkelt. Deze visie is ns uitgangspunt en m dit te realiseren zijn we p zek naar enthusiaste, dynamische medewerkers. Mensen die waarden als klantvriendelijkheid, respect en cllegialiteit hg in het vaandel dragen. Wil jij meewerken m dit mi stadsverhaal verder te schrijven er ervr te zrgen dat het ged is m in Waregem te wnen, te leven en te werken? Vel jij je aangesprken? Lees dan verder in deze bundel en km alles te weten ver nze vacante functie vr: PREVENTIEADVISEUR (niveau B4-B5) Schepencllege Stad Waregem Infbundel 2

3 Wat verwachten we? FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Preventieadviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Werktitel Dienst Niveau Graad Beleidsmedewerker preventie Preventieadviseur Interne werking & persneel B B4-B5 2. Psitinering in rgangram Rapprteert aan / nder leiding Secretaris van Algemeen cördinatr stedelijke werkplaats Geeft leiding aan / 3. Del van de functie Uitwerken en cördineren van het dynamisch risicbeheersingssysteem en advies verlenen aan bestuur, beleid en medewerkers ver alle facetten inzake preventie en bescherming p het werk m een ptimale werkmgeving te creëren p vlak van veiligheid en welzijn van de medewerkers (85% takenpakket) Meewerken aan het uitbuwen van het extern veiligheidsbeleid in samenwerking met de externe interventiediensten m de veiligheid van de burgers en bezekers van Waregem te kunnen waarbrgen (15% takenpakket) 4. Takenpakket Instaan vr de uitbuw van het veiligheidsbeleid en pstellen van preventieplannen in functie van een kwalitatief welzijnsbeleid Dit mvat nder meer vlgende taken: Instaan vr de ntwikkeling van een dynamisch risicbeheersingssysteem Initiëren en pvlgen van het preventiebeleid Opmaken van een glbaal preventieplan en jaarlijks actieplan Instaan vr de pmaak en pvlging van interventieplannen Meewerken aan de identificatie van gevaren Adviezen frmuleren ver de resultaten van de risicanalyse Analyses uitveren p basis van arbeidsngevallen, berepsziekten en incidenten Ontwikkelen van prjecten mtrent de psychsciale en ergnmische thematiek Organiseren en pvlgen van het CPBW Infbundel 3

4 Acties ndernemen die kaderen in het mdel van dynamische risicbeheersing en waken ver de tepassing van instructies, prcedures en preventievrschriften Dit mvat nder meer vlgende taken: Organiseren van jaarlijkse rndgangen in alle vestigingen Opstellen van werkpstfiches (risic s, aandachtspunten, persnlijke beschermingsmiddelen, ) Onderzek uitveren naar aanleiding van arbeidsngevallen f andere incidenten p de arbeidsplaats Uitveren f den uitveren van analyses f cntrles (.m. begeleiden interne en externe OHSAS-audits) Kennis nemen van de werkmethdes en arbeidsprcessen, ze ter plaatse nderzeken en practief maatregelen nemen m risic s te verhelpen Uitwerken van beleidsvrstellen en adviezen met het g p een kwaliteitsvlle vrbereiding en bijsturing van het beleid. Dit mvat nder meer vlgende taken: Verzamelen en analyseren van beleidsinfrmatie Herkennen en analyseren van relevante signalen uit het werkveld Practief inspelen p vragen, beheften, ntwikkelingen, trends,... inzake preventie en welzijnsbeleid Vertalen van strategie en beleid naar cncrete acties en delstellingen Opmaken van beleidsvrbereidende dssiers en nta s Evalueren van de dienstverlening en frmuleren van vrstellen ter verbetering.a. in functie van OHSAS18001 Opvlgen van de reglementering die van tepassing is binnen het beleidsdmein Advies verlenen aan bestuur, beleid en medewerkers m het veilig denken en handelen te prmten Dit mvat nder meer vlgende taken: Infrmeren en begeleiden van diensthfden en medewerkers bij de implementatie en uitvering van het welzijnsbeleid Adviseren ver ieder ntwerp, maatregel f middel dat (n)rechtstreeks, nmiddellijk f p termijn gevlgen kan hebben vr het welzijn p het werk Advies verlenen bij bestekken f bestellingen van aankpen, uitbesteding van werken f diensten, zdat de wettelijke veiligheids- en milieuvrschriften crrect gerespecteerd en geïntegreerd wrden vanaf het bestek/bestelling tt en met de levering en indiensttreding f implementatie p de werkvler Er p tezien dat de vrmingsinitiatieven inzake preventie genmen wrden Cachen van alle functiehuders die interventies ndersteunen Taken uitveren in tepassing van de wetgeving inzake ngewenst grensverschrijdend gedrag p het werk Instaan vr een efficiënt beheer en de werking van de interne preventiedienst in functie van een kwalitatieve dienstverlening Dit mvat nder meer vlgende taken: Opstellen van peridieke verslagen en het jaarverslag Dcumenten pstellen, aanvullen f viseren in het kader van de keuze, de aankp, het gebruik en het nderhud van arbeidsmiddelen en persnlijke beschermingsmiddelen (bestelling, levering en indienststelling) Administratieve pvlging van uit te veren taken / pdrachten Cnfrm de regelgeving en afspraken verslagen pmaken Infbundel 4

5 Instaan vr de uitbuw van het extern veiligheidsbeleid en pstellen van diverse ndplannen met g p een integraal en geïntegreerd lkaal veiligheidsbeleid Dit mvat nder meer vlgende taken: Opmaak van de diverse ndplannen (ANIP, BNIP, evacuatieplan, ) Secretariaat van de veiligheidscel verzrgen Opnemen van de functie van ambtenaar ndplanning binnen de gemeentelijke rampenplanning Cntactpersn van de stad met externe actren (prvincieguverneur, ministerie van Buitenlandse Zaken, andere disciplines binnen de nd- en interventieplanning) Ontwikkelen en ndersteunen van samenwerkingsverbanden en vertegenwrdigen van de preventiedienst met het g p een ptimale externe cmmunicatie. Dit mvat nder meer vlgende taken: Stimuleren en ntwikkelen van samenwerkingsverbanden met externen bv. cllegabesturen, interventiediensten Inhudelijk en/f praktisch ndersteunen van de cmmunicatie met (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden (.a. i.k.v. algemene en bijzndere nd- en inteventieplannen) Deelnemen aan diverse externe werkgrepen Fungeren als cntactpersn naar de tezichthudende verheid, de gemeenteraad, andere betrkken instanties Instaan vr een ptimale infrmatiedrstrming en stimuleren van cmmunicatie zdat de medewerkers en verantwrdelijken ged geïnfrmeerd en betrkken zijn. Dit mvat nder meer vlgende taken: Fungeren als cntactpersn binnen de rganisatie vr alle vragen inzake preventie en welzijn Organiseren van een werkverleg binnen de dienst f een verleg met eigen en/f andere diensten naar aanleiding van een specifiek prject f pdracht Ervr zrgen dat iedere (prject)medewerker ver alle infrmatie beschikt die hij/zij ndig heeft m zijn/haar taken ged te kunnen uitveren. Rapprteren in verband met de werking van de preventiedienst, de uitvering van de beleidsdelstellingen, de vrtgang van de prjecten, activiteiten, OHSAScertificering Verzrgen van een ptimale tp-dwn en bttm-up cmmunicatie: rapprteren, aftetsen van vrstellen,... Op alle niveaus grepsgewijs f individueel preventietelichting geven aan werknemers (bij nthaal nieuwe medewerkers, jaarlijkse infvergadering persneel, ) Plyvalent meewerken aan diverse pdrachten bij andere teams f cllega s in functie van de cntinuïteit van de werking Infbundel 5

6 5. Vaktechnische cmpetenties Let wel! De cmpetenties en het niveau zals ze hier mschreven zijn, is wat we verwachten van medewerkers die ingewerkt zijn in de rganisatie en de jb reeds geruime tijd uitefenen. Wat verwacht wrdt bij indiensttreding is in deze bundel mschreven bij het nderdeel selectieprcedure. Wetgeving Gemeentedecreet specifiek vr de functie Wetgeving preventie en bescherming p het werk Vakkennis Trends, evluties inzake welzijnsbeleid Administratieve regels en prcedures van tepassing binnen de dienst en rganisatie Opmaak beslissingen ntulering beleidsrganen Cmputerkennis MS Office tepassingen Sftware eigen aan de rganisatie Sftware eigen aan de dienst Kennisniveau Grndig Ged Basis 6. Gedragscmpetenties Ondernemen Onderzekt beheften en neemt acties m de dienstverlening te ptimaliseren Ziet nieuwe tepassingsmgelijkheden vr bestaande instrumenten Betrekt persnen (binnen f buiten de eigen dienst) die te maken zullen hebben met de gevlgen van de verandering Stimuleert en ndersteunt anderen m verbeteringsgericht en/f vernieuwend te werken Prbleemplssend werken Onderzekt het prbleem vanuit verschillende invalsheken en zekt naar verbanden Kan een prbleem f situatie berdelen, inschatten en herleiden tt de essentie Bedenkt alternatieven en verweegt vr- en nadelen Onderbuwt zijn/haar rdeel met beschikbare infrmatie en geldige argumenten Betrekt de juiste mensen f instanties bij het prbleem/ de situatie Resultaatgericht werken Legt de lat hg en stelt zichzelf uitdagende delen Zekt naar de meest ptimale werkmethden Zet dr bij tegenslag f prblemen Spreekt anderen aan m de delen te bereiken Infbundel 6

7 Visie ntwikkelen Richt zich p de hfdlijnen en langere termijn Levert een bijdrage aan de visientwikkeling binnen het eigen beleidsdmein Ontwikkelt vrstellen en plannen p basis van de uitgestippelde rganisatiestrategie Ziet trends f verbanden met andere situaties f evluties binnen andere beleidsdmeinen Vertaalt trends en ntwikkelingen naar mgelijkheden vr het eigen beleidsdmein Adviseren Plaatst dssiers f prblemen in een ruimere cntext Onderbuwt zijn/haar rdeel met beschikbare infrmatie en argumenten Verwerkt infrmatie en vrmt deze m in meerjarenplan, afsprakennta, Vertaalt het beleid naar cncrete delstellingen Participeert in kennisnetwerken Flexibiliteit Verandert p praktische wijze plan f aanpak m het begde resultaat efficiënter te kunnen bereiken Is snel inzetbaar, k p andere (aangrenzende) vakgebieden Herkent weerstand en gaat hier gepast mee m Samenwerken Leeft afspraken met leidinggevenden en cllega s na Helpt anderen en stelt zich psitief p Deelt infrmatie en kennis met anderen Gaat respectvl m met andere(n) en tnt waardering Overlegt en maakt afspraken m tt een gezamenlijk resultaat te kmen Blijft meedenken en bijdragen tt een grepspdracht, k al is dit niet van persnlijk belang Stelt zich psitief p, brengt energie en dynamiek in de grep, gaat respectvl m met anderen Stimuleert anderen m infrmatie f ideeën met elkaar te delen Zelfntwikkeling Kent eigen sterktes en zwaktes Wil leren in werksituaties, zekt kansen vr eigen ntwikkeling Past nieuw pgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk te Leert uit eigen ervaring f futen Leert van ervaren cllega s Lyaal zijn Buwt mee aan een psitief imag van de rganisatie Is bereid zich extra in te spannen vr de rganisatie Stelt het rganisatiebelang vrp Draagt bij aan de gewenste rganisatiecultuur Integriteit Neemt verantwrdelijkheid vr eigen werk en kmt pen uit vr futen Gaat zrgvuldig en discreet m met gevelige f vertruwelijke infrmatie Hudt vast aan nrmen, k wanneer dit vr zichzelf niet de meest gunstige keuze is Tnt vrbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betruwbaarheid Infbundel 7

8 Wat bieden we? Onze treven - een statutaire functie als preventieadviseur B4-B5 - ervaring kan in rekening gebracht wrden vr anciënniteiten p vlgende manier: Meerekenbare ervaring: In penbare sectr In privé f als zelfstandige Geldelijke anciënniteit nbeperkt max. 10 jaar mits relevantie Schaalanciënniteit nbeperkt mits relevantie max. 10 jaar mits relevantie - interessante verlfregeling min. 30 max. 35 dagen jaarlijkse vakantie - andere vrdelen : maaltijdcheques van 6,25, gratis hspitalisatieverzekering, gratis penbaar verver vr wn-werkverkeer, fietsvergeding (0,20 /km) - een werfreserve vr de peride van 3 jaar Infbundel 8

9 Salarisschaal B4-B5 Brutmaandlnen (aan huidige index) Trap B4 B , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Na een gunstig evaluatieresultaat en 9 jaar schaalanciënniteit wrdt drgestrmd van B4 naar B5. Infbundel 9

10 He selecteren we? Wat zijn de vrwaarden? - je bezit een bachelrdiplma OF een diplma hger secundair nderwijs én legt in de lp van de selectieprcedure een niveau- en capaciteitstest af. - je bent huder van een erkend getuigschrift preventieadviseur niveau II - Je beschikt ver minstens 3 jaar functierelevante ervaring - je bent in het bezit van een rijbewijs B - je bent nderdaan van een EU-lidstaat - je hebt vldende kennis van de Nederlandse taal - een gedrag hebben dat in vereenstemming is met de eisen van de begde betrekking. - de burgerlijke en plitieke rechten genieten. - lichamelijk geschikt zijn (cntrle dr arbeidsgeneesheer) - slagen in de selectieprcedure. Kandidaten die ten nrechte aan het examen deelnemen kunnen later in géén geval aangesteld wrden. He werkt de selectieprcedure? Kandidaturen kunnen ingediend wrden tt en met 18 april Na het afsluiten van de inschrijvingen wrden de kandidaturen afgetetst aan de aanwervingsvrwaarden. Enkel kandidaten die daaraan vlden kunnen deelnemen aan de verdere preven. De selectieprcedure is vrzien vr mei De selectieprcedure bestaat uit verschillende nderdelen waarbij enkele vaktechnische en gedragscmpetenties wrden afgetetst. Elk nderdeel is eliminerend wat betekent dat enkel kandidaten die slaagden in een bepaald nderdeel uitgendigd wrden vr een vlgend nderdeel. Afhankelijk van het aantal kandidaten kan de vlgrde van de selectiefases hier verder vermeld, anders gerganiseerd wrden. De kandidaten meten telkens de helft van de punten behalen f geschikt bevnden wrden m te kunnen deelnemen aan de vlgende selectiernde. Infbundel 10

11 De kandidaten meten 60% behalen in ttaal p van de selectiepreven m geslaagd te zijn in het examen. De selectieprcedure resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde f geschikt bevnden kandidaten in vlgrde van de behaalde punten f scres. Fase 1: Selectie-interview Als eerste stap in de selectieprcedure zu nu een interview afgenmen wrden waarbij aan de kandidaten vlgende zaken wrden bevraagd: - zicht p de functie-inhud - mtivatie vr deze functie - telichten functierelevante ervaring - affiniteit met technische werkmgeving Fase 2: Niveau- f Capaciteitstest (énkel vr de kandidaten met enkel diplma hger secundair nderwijs) De niveau- f capaciteitstest, nderzekt f de kandidaat in staat is te functineren p een bachelrniveau. De kandidaat die een attest f getuigschrift vrlegt waaruit blijkt dat hij vr dezelfde f vr een vergelijkbare functie bij dezelfde f een andere verheid al eerder geslaagd is vr een niveau- f capaciteitstest, behudt gedurende twee jaar na afname van de deze test het gunstige resultaat daarvan, en is dus vrijgesteld van deze selectiefase. Deze test bestaat uit enkele vragenlijsten die het redeneervermgen en persnlijkheid van de kandidaten nderzeken. Er is geen leerstf vr deze preven en u kan zich niet echt vrbereiden p deze preven die afgenmen wrden dr een extern selectieteam. Fase 3: Praktisch examen De kandidaat wrdt gecnfrnteerd met één f meerdere prbleemsituaties die zich tijdens de latere uitefening van de functie kan/kunnen vrden. De ttale cntext van de prblematiek wrdt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat een plssing uitwerkt, en deze aan de hand van een verslag weergeeft. In deze praktische pref wrdt gepeild naar de vaktechnische kennis van de kandidaat en de wijze waarp de kandidaat zijn algemene inzichten en vakkennis weet te te passen in een cncrete situatie. Infbundel 11

12 Vlgende vaktechnische cmpetenties kunnen daarbij getest wrden: Wetgeving Gemeentedecreet specifiek vr de functie Wetgeving preventie en bescherming p het werk Vakkennis Trends, evluties inzake welzijnsbeleid Cmputerkennis MS Office tepassingen Kennisniveau Grndig Ged Basis De kandidaten wrden tijdig geïnfrmeerd ver de specifieke kennis die met gekend zijn vr het examen. Dit nderdeel zal deels schriftelijk, deels mndeling gerganiseerd wrden. Het mndeling nderdeel wrdt afgelegd vr een examenjury die een evaluatie zal maken ver de vereenstemming van de kandidaten met het prfiel en de kennis vereist vr de functie. Vrafgaand aan deze praktische pref wrden ng afznderlijke psychtechnische preven gerganiseerd. Deze wrden afgenmen dr een extern selectiedeskundige en maken integraal deel uit van het praktisch examen. Infbundel 12

13 He slliciteer je? Bezrg een mtivatiebrief en uitgebreid CV mét functietelichting. Op basis van deze telichting wrdt de relevantie van uw ervaring berdeeld. Veg een kpie van het vereiste diplma te Stuur alles p naar: Cllege van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Of mail naar: Of bezrg persnlijk in de stadswinkel De inschrijvingen sluiten af p 18 april Daarna wrdt u p de hgte gebracht f uw kandidatuur al dan niet wrdt weerhuden. Te laat ingediende kandidaturen kmen niet in aanmerking. De stad Waregem hanteert gelijke kansen vr alle kandidaten, ngeacht geslacht f afkmst. Meer inf? Stadsbestuur Waregem - Persneelsdienst Sfie Denulet stafmedewerker persneel en HR Gemeenteplein Waregem Tel Fax Infbundel 13

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Algemeen cördinatr Stedelijke Werkplaats INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p8 He selecteren we? p9 He slliciteer je? p11 WIE ZIJN

Nadere informatie

WAGSO werft aan: Parkeertoezichter

WAGSO werft aan: Parkeertoezichter WAGSO werft aan: Parkeertezichter INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p7 He selecteren we? p9 He slliciteer je? p10 WIE ZIJN WE? WAGSO is het autnm gemeentebedrijf van

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Stafcördinatr biblitheek INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p9 He selecteren we? p11 He slliciteer je? p13 WIE ZIJN WE? Waregem

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Procesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Procesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Prcesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Prcesanalist AWW 2 FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Prcesanalist

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Afdeling: stafdienst. Secretariaat, informatie/communicatie, personeel, ICT, onderwijs, preventie en bescherming.

Afdeling: stafdienst. Secretariaat, informatie/communicatie, personeel, ICT, onderwijs, preventie en bescherming. FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling: stafdienst Secretariaat, infrmatie/cmmunicatie, persneel, ICT, nderwijs, preventie en bescherming. 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie : preventieadviseur en ndambtenaar

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Selectiereglement Toezichter

Selectiereglement Toezichter Tezichter 1. Functiebeschrijving 1.1 Del van de functie In nauwe samenwerking met de technisch manager en/f ingenieur verantwrdelijk vr het prfessineel beheren van het penbaar dmein en patrimnium en in

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v)

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v) De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een assistent nthaal (m/v) in cntractueel verband met halftijdse prestaties (bepaalde duur: vervangingsvereenkmst) vr de dienst MiNaWa Bulskampveld

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Technisch medewerker m/v (C1-C3) groendienst voltijds - contractueel

Technisch medewerker m/v (C1-C3) groendienst voltijds - contractueel Technisch medewerker m/v (C1-C3) grendienst vltijds - cntractueel Het stadsbestuur werft drie technisch medewerkers aan ter versterking van de grendienst. Binnen de dienst zullen zij elk een team van cllega

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr Beleidsmedewerker Cultuur (Directeur CC het SPOOR) (A1a-A3a) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN Vacante functie Gemeentebestuur Nevele is p zek naar drie vltijdse (38/38) technisch beambtes dienst wegen Deze functies wrden uiterlijk

Nadere informatie

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V),

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), De afdeling Hrizntaal Beleid van het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

Infobundel technisch assistent schilder

Infobundel technisch assistent schilder 1. Publicatie Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband met werfreserve van drie jaar: Technisch assistent schilder (D1-D3) Je staat in vr een bredere waaier schilderwerken aan het patrimnium

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Wervingspool administratief medewerker INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p5 Hoe selecteren we? p7 Hoe solliciteer je? p9 WIE ZIJN

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Deskundige P&O (38/38)

Deskundige P&O (38/38) 1. Publicatie Wil je in de tekmst van Ieper een cruciale rl spelen? Dat kan, het cllege van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal vergegaan wrden tt de penstelling in cntractueel verband en de

Nadere informatie

Infobundel diensthoofd ICT. Stad en OCMW Ieper werven aan in contractueel verband met werfreserve van drie jaar: Diensthoofd ICT

Infobundel diensthoofd ICT. Stad en OCMW Ieper werven aan in contractueel verband met werfreserve van drie jaar: Diensthoofd ICT Infbundel diensthfd ICT 1. Publicatie Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband met werfreserve van drie jaar: Diensthfd ICT Functie: Op basis van een stevig uitgebuwde expertise en klantgerichte

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Stafmedewerker Aankoop INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p8 Hoe selecteren we? p9 Hoe solliciteer je? p11 WIE ZIJN WE? Waregem

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Technisch assistent elektricien

Technisch assistent elektricien Publicatie Infbundel technisch assistent elektricien Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband en met een werfreserve van drie jaar: Technisch assistent elektricien (technische dienst) FUNCTIE:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed. SELECTIEREGLEMENT DIRECTEUR 3 directeurs afdeling Onderzek en Bescherming - Directeur nderzek buwkundig erfged - Directeur nderzek archelgie - Directeur nderzek landschap 2 directeurs afdeling Infrmatie

Nadere informatie

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur)

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur) Vacature Publicatiedatum: 27 april 2017 Gezcht: Erfgedmedewerker Erfgedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in cntractueel verband vr nbepaalde duur) De prjectvereniging POLS, actief in 6 gemeenten,

Nadere informatie

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur)

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur) Vacature Publicatiedatum: 27 april 2017 Gezcht: Erfgedmedewerker Erfgedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in cntractueel verband vr nbepaalde duur) De prjectvereniging POLS, actief in 6 gemeenten,

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2 INFORMATIEBERICHT FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2 Het gemeentebestuur van Rumst gaat ver tt de aanwerving van een financieel beheerder (decretale graad - 0,8 VTE - statutaire

Nadere informatie

OCMW NEVELE ZOEKT VERSTERKING VOOR HET WZC TER LEENEN KEUKENHULP

OCMW NEVELE ZOEKT VERSTERKING VOOR HET WZC TER LEENEN KEUKENHULP OCMW NEVELE ZOEKT VERSTERKING VOOR HET WZC TER LEENEN KEUKENHULP VACANTE FUNCTIE OCMW Nevele is p zek naar een halftijds (19/38) keukenhulp. Wij zeken een extra kracht vr de keuken van het WZC Ter Leenen.

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds contractueel departementshoofd Vrije Tijd (A4a-A4b). 2. Functiebeschrijving...

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds contractueel departementshoofd Vrije Tijd (A4a-A4b). 2. Functiebeschrijving... Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Departementshfd Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is p zek naar een vltijds cntractueel departementshfd Vrije Tijd (A4a-A4b). 1. Inhud

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure Vrijetijdszaken Beleidscel vrije tijd/lokaal cultuurbeleid & toerisme. Coördinator lokaal cultuurbeleid & toerisme (B1-B3)

Aanwervingsprocedure Vrijetijdszaken Beleidscel vrije tijd/lokaal cultuurbeleid & toerisme. Coördinator lokaal cultuurbeleid & toerisme (B1-B3) Aanwervingsprcedure Vrijetijdszaken Beleidscel vrije tijd/lkaal cultuurbeleid & terisme Cördinatr lkaal cultuurbeleid & terisme (B1-B3) I. Afdeling en dienst De afdeling vrijetijdszaken stuurt, begeleidt

Nadere informatie

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) OPENSTAANDE FUNCTIE: GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5 (GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) Titel 1. Aanwervingsvrwaarden. A. Algemene telatingsvrwaarden: Om tegelaten te kunnen wrden tt de betrekking van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/16 De Prvincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure d.m.v. aanwerving van een vltijds technisch deskundige (m/v) in cntractueel verband

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van teamverantwoordelijke Wonen

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van teamverantwoordelijke Wonen Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr de graad van teamverantwrdelijke Wnen Selectieprcedure De selectieprcedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (thuispdracht), een assessment

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Deskundige sportfunctionaris partners (38/38)

Deskundige sportfunctionaris partners (38/38) 1. Publicatie Wil je in de tekmst van Ieper een cruciale rl spelen? Dat kan, het cllege van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal vergegaan wrden tt de penstelling in cntractueel verband en de

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Ontwerper-tezichter (aanleg statutaire wervingsreserve, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET.

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Adviseur digitale cmmunicatie (statutair, weddenschaal A1-A3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Landmeter-expert (knelpuntberep, statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

MEDEWERKER TOEZICHT EN BEHEER (m/v)

MEDEWERKER TOEZICHT EN BEHEER (m/v) FOD Justitie Directraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Directie P&O Dienst HR Gerechtspersneel Sectie selectie en persneelsbewegingen Antwerpen Oprep tt kandidaten vr de functie MEDEWERKER TOEZICHT

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Deskundige (digitale) cmmunicatie (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING

BIJLAGE 1 : UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING BIJLAGE 1 : UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Educatief deskundige Cultuur Cultuur B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Plaats in het

Nadere informatie