Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan"

Transcriptie

1 Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert aan Diensthfd Algemene zaken 3. Del van de functie Realiseren, ndersteunen en helpen bij de maximale en efficiënte autmatisering binnen de diverse gemeentelijke diensten en instaan vr een betruwbare werking, beheer, nderhud en verdere cherente ntpliing van de infrmatica, netwerken en telefnie. Instaan vr het pleiden van de gebruikers in de diverse tepassingen, zdat de diensten hun taken naar behren kunnen vervullen. 4. Taken en verantwrdelijkheden Instaan vr een efficiënte autmatisering van alle gemeentelijke diensten, het Cllege en de Gemeenteraad, zdat de rganisatie en het bestuur kunnen werken met de meest efficiënte en p elkaar afgestemde f gebruiksvriendelijke hard- en sftware. Dit mvat ndermeer vlgende taken : pmaak van een autmatiseringsplan (beleidsplan infrmatica) p krte en lange termijn rekening hudend met de terzake genmen beleidsbeslissingen instaan vr het pvlgen van de verschillende systemen binnen de verschillende entiteiten en de verschillende systemen efficiënt laten samenwerken binnen één servermgeving

2 instaan vr een werkwijze vr de installatie, de beveiliging, het nderhud en de herstelling van hard -en sftware cördineren van alles wat met infrmatica te maken heeft ntwikkeling en beheer van het framewrk vr internet en intranet beheren van het glbale budget van de dienst f prjecten Instaan vr het beheer van centrale cmputersysteem en het nderhud van hard- en sftware. Dit mvat ndermeer vlgende taken : Up-t-date en peratineel huden van netwerkcmpnenten, servers, pc s, laptps, IP adresseringslijst, netwerkcnfiguratie Implementeren en beheren van back-upsysteem, zdat er geen gegevens verlren gaan: Nemen van back-ups nderhud en cnfiguratie van back-up servers bewaren en indexeren van back-up tapes Instaan vr de beveiliging : Beheren en pvlgen van de beveiliging (tegang, antivirus, firewall, enz.) Verzekeren van gebruikersbeheer: tegang en rechten Plannen en uitveren van nieuwe installaties zwel qua hard- als sftware Zeken naar vernieuwingen en verbeteringen aan het cmputersysteem Instaan vr een efficiënt beheer van de ICT-infrastructuur (cmputer- en telefniepark). Dit mvat ndermeer vlgende taken : Begeleiden en adviseren van alle entiteiten betreffende telefnie, hard- en sftware. Netwerk en PC s beveiligen tegen, virussen inbraakpgingen Installeren van PC s en randapparatuur Uitveren van servertaken Uitveren van netwerktaken Onderhud en planning servers, backups, Onderhud en planning van PC s en randapparatuur Onderhud en ndersteuning van cmpnenten netwerk zwel LAN als WAN Installatie, pvlging en nderhud van hard- en sftware Onderhud, ndersteuning en planning van telefniecmpnenten Organiseren van telecmmunicatie tussen de gemeentelijke diensten en de burger dr middel van de uitbuw en het beheer van de gemeentelijke website, zdat de burger geïnfrmeerd wrdt ver het beleid en de dienstverlening via elektrnische weg. Dit mvat ndermeer vlgende taken : Beheer en algemene structuur website Beheer technische aspecten webstek (brwser, java-scripts, HTMLcde, ) Aandacht vr tepassingen die de interactie met de burger bevrderen

3 Onderhud en bijwerken van de gemeentelijke website Organiseren van telecmmunicatie tussen de gemeentelijke diensten en de burger dr middel van de uitbuw en het beheer van sciale media, zdat het bestuur infrmatie kan delen met de burger. Dit mvat ndermeer vlgende taken : Instaan vr het infrmeren via sciale media rekening hudend met de genmen beleidsbeslissingen Vrm geven en pvlgen van het sciale-media aspect van het bestuur Waken ver de kwaliteit van de gedeelde infrmatie, zdat de artikels die verschijnen aantrekkelijk zijn en passen binnen de lk-and-feel van het bestuur Organiseren van telecmmunicatie tussen de gemeentelijke diensten en de burger dr middel van de uitbuw en het beheer van het digitaal lket, zdat de tegankelijkheid van de dienstverlening verbeterd wrdt dr een 24u lket en andere elektrnische kanalen ter beschikking te stellen. Dit mvat ndermeer vlgende taken : Ontwikkelen van e-frmulieren Ter beschikking stellen van e-zuilen Ontwikkelen van nieuwe initiatieven p basis van nieuwe ICTmgelijkheden Permanente prmtie e-lket naar de burger verzrgen Bijdragen tt het definiëren van het lastenbek en pvlgen van de uitbestede werken dr de cntractanten, zdat de verheidspdrachten crrect en cnfrm de afspraken uitgeverd wrden : Dit mvat ndermeer vlgende taken : Bieden van technische ndersteuning vr de pmaak van het bestek Opvragen van prijzen Cntrleren van de werkzaamheden Cntrleren van en rapprteren ver de vrderingsstaten Instaan vr de IT-helpdesk zdat alle medewerkers wrden ndersteund in het gebruik van alle hard- en sftware die ndzakelijk zijn m een vltte dienstverlening te waarbrgen vr de burgers : Dit mvat ndermeer vlgende taken : Het ndersteunen van gebruikers bij het werken en bij het plssen van specifieke prblemen met betrekking tt de hardware en sftware Installeren en nderhuden van de ndige hard- en sftware gebruikt dr de medewerkers. De binnengekmen prbleemmeldingen z crrect mgelijk analyseren en categriseren naar srt prbleem en hgdringendheid Eenvudige prblemen zveel mgelijk zelf plssen vanuit de dienst Infrmatica, de ndige instructies drgeven aan de prbleemmelder en de verige prblemen crrect drspelen naar de specialisten (bvb. Cevi) Het pzetten van de ndige prcedures m z snel mgelijk een prbleem te lkaliseren en p te lssen

4 Feedback geven aan gebruikers met betrekking tt het gemelde prbleem en de plssing Maken van sjablnen en standaarddcumenten van de eindgebruikers Bijhuden inventaris cmputer hard- en sftware Ontwikkelen van kleine autmatiseringsprjecten Opleiden van de gebruiker Instaan vr een pen interne cmmunicatie naar de medewerkers, de dienstverantwrdelijke, de andere entiteiten en het bestuur, zdat iedereen tegang heeft tt de infrmatie en middelen die ndzakelijk zijn m zijn taak ptimaal te kunnen realiseren Dit mvat ndermeer vlgende taken : Cnstructief deelnemen aan het werkverleg Infrmeren van de leidinggevende en het managementteam ver de prjecten en werkzaamheden van de dienst Zrgen vr een ptimale cmmunicatie met het cllege en in het bijznder met de functineel bevegde schepen Zrgen vr de infrmatiestrm van de entiteit naar de andere diensten (intranet, inf vr website, flders en brchure, jaarverslag, pers,.) Frmuleren van suggesties f aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tt een betere, klantgerichte dienstverlening Signaleren van nregelmatigheden, defecten, klachten, die al dan niet direct met de eigen taakuitvering te maken hebben Ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden en instaan vr de externe cmmunicatie en vertegenwrdiging van de dienst Dit mvat ndermeer vlgende taken : Stimuleren en ntwikkelen van samenwerkingsverbanden met het OCMW, buurgemeenten Verzrgen van cntacten met hard- en sftwareleveranciers, subreginale centra vr infrmatica, prvinciale, gewestelijke en federale verheidsinstellingen p gebied van ICT. Deelnemen aan diverse werkgrepen buiten het gemeentebestuur Bestuderen, vrbereiden en implementeren van nieuwe f gewijzigde wetgeving en regelgeving van belang vr de dienst Dit mvat ndermeer vlgende taken : Opvlgen integreren van wetgevingen en reglementeringen Dr herhaaldelijk marktnderzek, bijschling en vrming p de hgte blijven van de sftware aangebden dr externe bedrijven De ndige vakkennis p den en de pgedane kennis integreren in de werking van de rganisatie Vakgerichte infrmatie raadplegen 5. Cmpetentieprfiel KERNCOMPETENTIES

5 Zelfntwikkeling neemt verantwrdelijkheid vr de eigen prfessinele ntwikkeling vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit cnclusies staat geregeld kritisch stil bij het eigen functineren en kent eigen sterktes en zwaktes werkt met een duidelijk plan aan de verbetering van de eigen prestaties; zet leerpunten m in acties kan nieuwe infrmatie en ideeën in zich pnemen en effectief tepassen prbeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan Klantgerichtheid leeft zich in de situatie van klanten in stelt zich dienstverlenend p vr iedereen speelt in p wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen neemt verantwrdelijkheid p bij futen f klachten streeft naar klanttevredenheid Samenwerken verlegt en maakt afspraken m tt een gezamenlijk resultaat te kmen leeft afspraken met leidinggevenden en cllega s na blijft meedenken en bijdragen tt een grepspdracht, k al is dit niet van persnlijk belang helpt anderen stelt het gezamenlijk belang bven het eigenbelang stelt zich psitief p, brengt energie en dynamiek in de grep zekt mee naar plssingen bij cnflicten gaat respectvl m met andere(n) en tnt waardering vr ieders eigenheid Integriteit geeft een eerlijke en crrecte weergave van de feiten kent de gangbare waarden en nrmen en handelt hier cnsequent naar wijst anderen p gedrag dat afwijkt van de nrmen van de rganisatie en/f de functie gaat zrgvuldig m met vertruwelijke f delicate infrmatie hudt vast aan nrmen, k wanneer dit vr zichzelf niet de meest gunstige keuze is heeft aandacht vr duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwrdelijkheid Lyaal zijn velt zich verbnden met de belangen/prblematiek van de rganisatie en de eigen rl f pdracht hierin vertegenwrdigt de rganisatie p een passende wijze bij anderen en externe cntacten

6 tnt maatschappelijke dienstbaarheid f public service gezindheid buwt mee aan een psitief imag van de rganisatie FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES Plannen en rganiseren plant acties en prjecten, bepaalt bjectieven en pririteiten stemt systemen, prcedures, middelen, tijd en mensen p elkaar af hudt rekening met zaken die p lange termijn spelen past de planning aan indien veranderende mstandigheden dit eisen plant meetmmenten in m te tetsen f prestaties/resultaten vlden aan de verwachtingen en stuurt bij indien ndig verzekert cntinuïteit en behudt verzicht Adviseren verwerkt infrmatie en vrmt deze m in meerjarenplan, afsprakennta, vertaalt het beleid naar cncrete delstellingen hudt rekening met alle relevante aspecten van een dssier nderbuwt zijn/haar rdeel met beschikbare infrmatie en argumenten betrekt de juiste persnen f instanties bij een dssier Mndeling cmmuniceren frmuleert helder en duidelijk hudt een samenhangend betg sluit de bdschap aan p de beheften van tehrders en gaat in p reacties kan de aandacht vast huden, zwel in grep als ten pzichte van één persn vraagt dr p gegeven infrmatie tetst f de bdschap ged en crrect is vergekmen brengt structuur en huvast gaat strategisch m met argumenten Visie ntwikkelen neemt afstand van de dagelijkse prblemen neemt tijd m vruit te denken verziet grte gehelen en vereenvudigt cmplexe situaties ziet trends f verbanden met andere situaties f evluties richt zich p de hfdlijnen en langere termijn kan stategieën p een heldere manier vrstellen Prbleemplssend werken signaleert prblemen p tijd nderzekt het prbleem vanuit verschillende invalsheken en zekt naar verbanden kan tt synthese/berdeling kmen nderbuwt zijn/haar rdeel met beschikbare infrmatie en geldige argumenten betrekt de juiste mensen f instanties bij prblemen frmuleert praktische en haalbare plssingen

7 bedenkt alternatieven en verweegt vr- en nadelen Zelfvertruwen heeft vertruwen in eigen standpunten en draagt deze uit geeft gemaakte futen penlijk te heeft een stevige en weerbare pstelling in cntacten laat zich aanspreken p gedrag en staat pen vr feedback straalt gezag en vertruwen uit treedt cnsequent en vastberaden p FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES Kennis van architectuur van infrmaticasystemen en infmaticatechnlgieën Kennis hebben inzake hardware,en sftware vr administratieve ndersteuning in gebruik bij het bestuur en andere netwerken Kennis van besturingssystemen in gebruik bij het bestuur en andere netwerken Kennis van webdesign kennis inzake prjectmanagement Kennis van beveiligingsregels vr infrmatica en telecm SOLLICITEREN Uw kandidaatstelling (sllicitatiebrief met CV en kpie van het diplma) mag g d wrden naar f kan verstuurd wrden aan het Cllege van Burgemeester en Schepenen, Oud Drp 2 te 9260 Wichelen tegen uiterlijk 10 september 2015.

8 Wervingsvrwaarden Diplma/relevante berepservaring: in het bezit zijn van Minstens een Bachelr diplma f een daarmee gelijkgesteld diplma in de richting van infrmatica f in een richting die hiermee in de lijn ligt Ofwel Minstens een niet-specifiek bepaald Bachelr diplma f daarmee gelijkgesteld diplma én minimum 2 jaar relevante ervaring binnen het werkgebied van de functie hebben Slagen vr het aanwervingsexamen Het aanwervingsexamen A. Schriftelijk deel 50 punten, minstens 50% van de punten te behalen m geslaagd te zijn. Het schriftelijk gedeelte mvat één f meerdere geïntegreerde pdrachten zals: Een pref gevalstudie en/f meerdere cases met betrekking tt zaken die rechtstreeks verband huden met het werkgebied van de dienst en de eigen bevegdheden, en waarver de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat wrden bezrgd. Dit luik kan een praktijkgerichte infrmaticatest integreren. In dit nderdeel wrden de cmpetenties vereist vr de functie p basis van de resultaatsgebieden in de functiebeschrijving en het cmpetentieprfiel getetst. Pref wetgeving die de basiskennis van het Gemeentedecreet, de gemeentelijke rganisatie en de vereiste wetgeving (gelinkt aan de resultaatsgebieden van de functiebeschrijving) tetst. De pref wetgeving kan deels f geheel verwerkt wrden in het luik gevalstudie en/f cases. B. Mndeling deel 50 punten, minstens 50% van de punten te behalen m geslaagd te zijn. Het mndeling deel vrziet in: Mndelinge telichting bij de schriftelijke pdracht(en) waarbij de cmpetenties vereist vr de functie p basis van het functie- en cmpetentieprfiel getetst wrden. Interview waarin er getetst wrdt naar de cmpetenties die vereist zijn vr de functie en waarin er gepeild wrdt naar de mtivatie en interesse vr het werkterrein Om geslaagd te zijn vr het schriftelijk en mndeling gedeelte meten de kandidaten in ttaal 60 % van de punten behalen. De selectiecmmissie bestaat uit drie externe ervaringsdeskundigen, waarvan minstens twee ervaringsdeskundigen werkzaam in een lkaal bestuur, met een kwalificatie minstens gelijkgesteld aan de functie waarvr het examen gerganiseerd wrdt. Waarnemende leden van het gemeentebestuur Wichelen: Secretaris f persneelslid van de gemeente die als secretaris fungeert van de jury Diensthfd technische dienst

9 Wervingsreserve Er wrdt een wervingsreserve vr de duur van drie jaar aangelegd, verlengbaar met twee jaar, nder vrwaarde dat de geselecteerde cmpetenties ng relevant zijn vr de inhud van de functie.

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie