Functie- en competentieprofiel

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functie- en competentieprofiel"

Transcriptie

1 Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in het rgangram Plaats in het rgangram Leiding krijgen van Leiding geven aan Afdeling Sciaal en Vrije Tijd team Hulpverlening Afdelingshfd Sciaal en Vrije Tijd Team Hulpverlening 3. Del van de functie Stimuleren van een kwaliteitsvlle sciale dienstverlening, verstrekken van deskundige adviezen en afleveren van beleidsvrbereidend werk. Organisatie, cördinatie, werkplanning en resultaten van het Team Hulpverlening vrm geven waarbij een gede peratinele en strategische sturing cruciaal is. 4. Kernresultaatsgebieden 1. Ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden en instaan vr de vertegenwrdiging van de afdeling met het g p een ptimale externe cmmunicatie Stimuleren en ntwikkelen van samenwerkingsverbanden met het OCMW, buurgemeenten Deelnemen aan diverse werkgrepen buiten het gemeentebestuur Fungeren, p vlak van de werkdmeinen als cntactpersn naar tezichthudende verheid en andere penbare besturen, particuliere instellingen f rganisaties 2. Instaan vr een ptimale infrmatiedrstrming en stimuleren van cmmunicatie zdat de medewerkers ged geïnfrmeerd en betrkken zijn Organiseren van een werkverleg f een verleg naar aanleiding van een specifiek prject f evenement Ervr zrgen dat iedere medewerker ver alle infrmatie beschikt die hij/zij ndig heeft m zijn/haar taken ged te kunnen uitveren

2 Rapprteren aan de leidinggevende/verantwrdelijke(n) in verband met de werking van het team, de uitvering van de beleidsdelstellingen, de vrtgang van prjecten, activiteiten, Verzrgen van tp-dwn en bttm-up cmmunicatie tussen de verlegfra (bvb. werkverleg) 3. Uitveren van algemene en verkepelende leidinggevende taken teneinde een ptimale (wissel)werking tussen de verschillende teams te waarbrgen. Cachen en begeleiden van de verantwrdelijken van het team vlgens de principes en richtlijnen van het persneelsbeleid Bewaken en pvlgen van de algemene richtlijnen in verband met persneelsbeleid binnen de afdeling Initiëren en begeleiden van veranderingsprcessen binnen de afdeling f sectie Leiden van de afdeling f sectie tt een gezamenlijk resultaat Brengen van energie en dynamiek binnen de afdeling f sectie, versterken van de samenhrigheid 4. Cachen en begeleiden van de medewerkers zdat het team beschikt ver gemtiveerde en cmpetente medewerkers Begeleiden van de medewerkers dr middel van de instrumenten uit de evaluatiecyclus (plannen, functineren, evalueren) en dr middel van regelmatige feedback Zrgen vr een duidelijke frmulering van taken, rllen, pdrachten, verantwrdelijkheden Openstaan vr vragen van de medewerkers Helpen plssen van cnflicten indien ndig Versterken van de samenhrigheid en de gede sfeer (binnen)het team Leiden van het team naar een gezamenlijk resultaat 5. Realiseren van een cllegiale samenwerking Fungeren als aanspreekpunt Helpen en begeleiden van cllega s, bvb. bij het uitveren van (meilijke) pdrachten Geven van duidelijke uitleg aan cllega s 6. Vrbereiden, plannen, uitveren, pvlgen en bijsturen van de strategische en peratinele planning zdat de beleidsdelstellingen gerealiseerd wrden Op basis van indicatren, wetenschappelijk nderzek en maatschappelijke evluties, beleidsvrstellen vrbereiden vr de beleidsrganen Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria vr de dienstverlening Regelmatig aftetsen van de strategische visie aan de realiteit en aanpassen waar ndig Aanbrengen van nieuwe beleidsitems Op regelmatige tijdstippen een evaluatie pstellen met het g p vernieuwing/ptimalisering van de werking en het geverde beleid

3 7. Uitwerken van beleidsvrstellen en adviezen zdat de beleidsdelstellingen van het team gerealiseerd wrden Analyseren van relevante signalen uit het werkveld Beleidsvrbereidende dssiers en nta s pmaken vr de beleidsverantwrdelijken Spntaan beleidsadviezen frmuleren en inhud geven aan de beleidsnta s Evalueren van de effecten van het geverde beleid 8. Ontwikkelen, (laten) implementeren en pvlgen van de rganisatie van interne cntrleprcedures en kwaliteitsprjecten teneinde delgerichte en kwaliteitsvlle diensten en prducten af te leveren. Tezien p een effectieve en efficiënte dienstverlening Implementeren en pvlgen van kwaliteitszrg 9. Cördineren van de werking van het team met het g p een efficiënte en effectieve dienstverlening Vertalen van strategie en beleid naar cncrete delstellingen, acties Zrgen vr de aan- en bijsturing van prcessen en prjecten Bewaken en pvlgen van de vrtgang van prjecten, activiteiten en indien ndig acties nemen m bij te sturen Waken ver een effectieve en efficiënte dienstverlening van het team Organiseren en leiden van vergaderingen met medewerkers naar aanleiding van de uitwerking van een specifiek dssier f behandeling van een prbleem f knelpunt Afstemmen van systemen, prcedures, middelen, tijd en mensen Instaan vr budgetbeheer en cntrle van de afdeling in functie van een financieel geznd beleid 10. Indien de werking en dienstverlening dit vereisen kunnen bijkmende taken en verantwrdelijkheden pgenmen wrden Cördineren van de activiteiten en leiding en begeleiding geven aan een team van maatschappelijk werkers. Tezien p een crrecte uitvering van de sciaal administratieve taken van uw medewerkers. Eindverantwrdelijkheid pnemen vr de rganisatie, cördinatie, werkplanning en resultaten van het Team Hulpverlening binnen de afdeling Sciaal en Vrije Tijd. 5. Gedragscmpetenties Kerncmpetentie Integriteit Niveau 3 integer handelen in cmplexe situaties en nder druk, stimuleren van integer gedrag Blijft crrect en integer in cmplexe situaties en nder (externe) druk Signaleert niet integer gedrag en nderneemt actie Handelt integer in een veelheid aan situaties, k waar er geen eenduidige richtlijnen vr bestaan Stimuleert respect en penheid vr anderen

4 Inzet Werkt met enthusiasme en gedrevenheid Stelt zich psitief p Neemt het werk ter harte Durft verantwrdelijkheid te nemen Zet dr, k wanneer het meilijker gaat f bij tegenslagen Klantgerichtheid Niveau 3 practief en structureel werken aan een klantgerichte dienstverlening, anderen stimuleren m klantgericht te werken Ziet en/f zekt kansen m de klantentevredenheid te verhgen Speelt in p signalen vanuit klanten en det vrstellen naar structurele acties Anticipeert p zaken in functie van een ptimale dienstverlening f werking van de afdeling f de rganisatie Stimuleert anderen m klantgericht te werken Samenwerken Niveau 3 creëren van samenwerkingsverbanden met en tussen andere afdelingen Werkt actief aan het creëren van een vertruwensband met andere afdelingen Creëert structuren m de samenwerking met andere afdelingen te verbeteren Creëert een draagvlak vr prblemen f beslissingen die de eigen afdeling verschrijden Draagt samenwerking als een belangrijke waarde uit en spreekt anderen hierp aan Essentiële cmpetentie Leiding geven Niveau 3 lange termijn, creëren cmmitment Draagt de visie en missie van de rganisatie uit en stimuleert anderen m dit te den Geeft leiding aan strategische en lange termijnprjecten Creëert betrkkenheid dr een visie, plannen en delstellingen te stellen en hier gericht naar te te werken Visie ntwikkelen Niveau 2 vertalen van ntwikkelingen, trends, naar beleidsvrstellen Richt zich p de hfdlijnen en langere termijn Levert een bijdrage aan de visientwikkeling binnen het eigen beleidsdmein Ontwikkelt vrstellen en plannen p basis van de uitgestippelde rganisatiestrategie Ziet trends f verbanden met andere situaties f evluties binnen andere beleidsdmeinen

5 Plannen en rganiseren Niveau 3 Verankeren in systemen en prcedures, vrtgangscntrle, kwaliteitsbewaking Ontwikkelt systemen, prcedures en werkmethdes m de delstellingen van de afdeling f rganisatie te realiseren Ontwikkelt systemen en methdes m te anticiperen p nvrziene mstandigheden Hudt bij de planning en uitvering van het werk rekening met de lange termijn Ziet te p een efficiënte en effectieve besteding van middelen Stuurt het beleid bij p basis van duidelijke gedcumenteerde analyse Belangrijke cmpetentie Kwaliteitsvl werken Niveau 3 Streven naar cntinue kwaliteitsverbetering, anderen hierte stimuleren, kwaliteitsbrging Ontwikkelt en benemt kwaliteitscriteria Stimuleert de kwaliteitsvlle uitvering van taken en prjecten en vlgt de (tussentijdse) resultaten p Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie en spreekt anderen aan p de kwaliteit van het geleverde werk Stimuleert verbeteringsvrstellen Besluitvaardigheid Niveau 2 beslissingen nemen met nzeker resultaat Kan beslissingen nemen p basis van nvlledige infrmatie f met nzeker resultaat Kan alleen beslissen, znder verleg met anderen Beargumenteert de genmen beslissingen Betrekt anderen bij de besluitvrming Prbleemplssend werken Niveau 2 Alternatieven afwegen, innemen en nderbuwen van standpunten, advies geven Onderzekt het prbleem vanuit verschillende invalsheken en zekt naar verbanden Kan tt synthese/berdeling kmen Bedenkt alternatieven en verweegt vr- en nadelen Onderbuwt zijn/haar rdeel met beschikbare infrmatie en geldige argumenten Betrekt de juiste mensen f instanties bij het prbleem

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Beleidsadviseur Patrimnium/Lkale ecnmie en terisme Ruimte Beleidsadviseurs B Graad 2. Psitinering

Nadere informatie

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Junir expert cultuur Afdeling samenleving Experten Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Plaats in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Klantenadviseur aanbd: specificatie delgrepen Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Klantenadviseurs

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Beleidsadviseur Onderwijs Afdeling Onderwijs Beleidsadviseur B B1 B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Ontwikkeling en organisatie Interne ondersteuning. ondersteuning. Afdelingshoofd Ontwikkeling en organisatie

Functie- en competentieprofiel. Ontwikkeling en organisatie Interne ondersteuning. ondersteuning. Afdelingshoofd Ontwikkeling en organisatie Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Team Functiefamilie Niveau Graad Expert GIS Ontwikkeling en rganisatie Interne ndersteuning Experten B B1-B3 2. Psitinering in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Coördinator Facility Onthaal en Dienstverlening Team Facility Coördinatoren A A1-A3 2. Positionering

Nadere informatie

directeur personeel & HRM (m/v)

directeur personeel & HRM (m/v) NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur persneel & HRM (m/v) I. Functiebenaming directeur persneel & HRM Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie Je staat

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

directeur (m/v) Dienst Vergunningen

directeur (m/v) Dienst Vergunningen NIVEAU A Functiebeschrijving directeur (m/v) Dienst Vergunningen I. Functiebenaming Diensthfd Dienst Vergunningen Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Sectiehoofd / stafmedewerker (m/v) sectie Personeel, administratie, financiën en logistiek. IVA - Zwin Natuur Park

Sectiehoofd / stafmedewerker (m/v) sectie Personeel, administratie, financiën en logistiek. IVA - Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving functiefamilie 3 Sectiehfd / stafmedewerker (m/v) sectie Persneel, administratie, financiën en lgistiek IVA - Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Sectiehfd Functiefamilie 3:

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Coördinator personeelsdienst Niveau-graad: B4-5 Functiefamilie: staffunctie dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Coördinator personeelsdienst Niveau-graad: B4-5 Functiefamilie: staffunctie dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Cördinatr persneelsdienst Niveau-graad: B4-5 Functiefamilie: staffunctie dienstniveau SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Cördinatr persneelsdienst Niveau-graad:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur Functie Graadnaam: afdelingshfd Functienaam: Beleidscördinatr grndgebiedzaken Functinele lpbaan: A4a-A4b Cde: Afdeling: Grndgebiedzaken Dienst: Subdienst: FB-07-01-b Del van de entiteit De afdeling grndgebiedzaken

Nadere informatie

directeur (m/v) Dienst Ruimtelijke Planning

directeur (m/v) Dienst Ruimtelijke Planning NIVEAU A Functiebeschrijving directeur (m/v) Dienst Ruimtelijke Planning I. Functiebenaming Diensthfd Dienst Ruimtelijke Planning Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Beschrijving. Adjunct-Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor. Bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer (delegatie van de Algemeen directeur)

Beschrijving. Adjunct-Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor. Bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer (delegatie van de Algemeen directeur) Functiekaart 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Decretale graad Strategisch Adjunct Algemeen Directeur Adjunct Algemeen Directeur (OCMW

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Procesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Procesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Prcesanalist AWW Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Staffuncties dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Prcesanalist AWW 2 FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Prcesanalist

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Algemeen cördinatr Stedelijke Werkplaats INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p8 He selecteren we? p9 He slliciteer je? p11 WIE ZIJN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door een schriftelijke test of voorbereiding.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door een schriftelijke test of voorbereiding. De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een adjunct-adviseur in cntractueel verband (bepaalde duur met kans p verlenging) ten beheve van de dienst Vergunningen te Brugge 1. Aard van de

Nadere informatie

Beschrijving. Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor

Beschrijving. Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor Functiekaart 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Datum versie Decretale graad Strategisch Algemeen Directeur Algemeen Directeur (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

4. Bezoldiging Het jaarlijks salaris van een deskundige (niveau B) gaat van ,37 euro tot ,12 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen).

4. Bezoldiging Het jaarlijks salaris van een deskundige (niveau B) gaat van ,37 euro tot ,12 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een deskundige cntrlecel Eurpese subsidieprjecten in cntractueel verband (bepaalde duur=twee jaar) ten beheve van de dienst EEIS te Brugge. 1.

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP Beleidscördinatr persneel en HR (zrg en welzijn) INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? p.2 Wat verwachten we? p.3 Wat bieden we? p.7 He selecteren we? p.9 He slliciteer je? p.11

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Arbeidstrajectbegeleider B1-3

Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Rapprteert aan Geeft leiding aan 1. Del van de functie Cördinatr arbeidstrajectbegeleiding - De arbeidstrajectbegeleider zrgt vr een gepaste begeleiding van werkzekenden naar

Nadere informatie

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiebeschrijving TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamverantwrdelijke Werk en Activering Dienstverlening Sciaal

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker Functiebeschrijving Maatschappelijk werker Algemene infrmatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de rganisatie Niveau Weddeschaal Del van de functie Maatschappelijk werker Externe dienst- en hulpverlening

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Werkman wegenwerk. Openbare werken & technische uitvoerende diensten

Werkman wegenwerk. Openbare werken & technische uitvoerende diensten Werkman wegenwerk 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Werkman wegenwerk Openbare werken & technische uitverende diensten Technische dienst E E1-E3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving. Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving. Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Preventieadviseur INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p8 He selecteren we? p10 He slliciteer je? p13 WIE ZIJN WE? Waregem is een

Nadere informatie

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen

1. Doel van de functie, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen FUNCTIEBESCHRIJVING directeur Schl: Instellingsnummer: Schlbestuur: STADSBESTUUR BRUGGE Schlengemeenschap: O2 STEDELIJK BASISONDERWIJS BRUGGE Nummer schlengemeenschap: 120071 Persneelslid: Eerste evaluatr:

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

- Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een bachelordiploma tuin- en landschapsarchitectuur

- Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een bachelordiploma tuin- en landschapsarchitectuur 2018/30 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure via de prcedure van aanwerving f interne persneelsmbiliteit, in het Nederlands, vr de aanstelling van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Directeur Woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf

Directeur Woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Dienst Functie Niveau Directeur Wnzrgcentrum en centrum vr krtverblijf Directeur A1/A2/A3 Functiehuder: (naam) Del van de functie Als manager heeft deze functie zicht p het vlak van het ganse dienstenaanbd

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door een schriftelijke test of voorbereiding.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door een schriftelijke test of voorbereiding. De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een adjunct-adviseur stafmedewerker in cntractueel verband (bepaalde duur) ten beheve van het Zwin Natuur Park (IVA ZNP) 1. Aard van de aanstelling

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

- Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma; - Ervaring met EU- beleid of Internationale politiek strekt tot aanbeveling.

- Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma; - Ervaring met EU- beleid of Internationale politiek strekt tot aanbeveling. 2018/16 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure via de prcedure van aanwerving f interne persneelsmbiliteit, in het Nederlands, vr de aanstelling van

Nadere informatie

Vacature: ICT-ontwikkelaar

Vacature: ICT-ontwikkelaar Vacature: ICT-ntwikkelaar Bij het team ICT bij Kind en Gezin in Brussel Juw inzet draagt bij tt de realisatie van de missie van Kind en Gezin, namelijk vr elk kind waar en he het k gebren is f pgreit,

Nadere informatie

Functieprofiel Applicatiebeheerder

Functieprofiel Applicatiebeheerder Functieprfiel Applicatiebeheerder 1. NAAM: 2. Datum in dienst: 3. FUNCTIENAAM a. Functinele benaming: Applicatiebeheerder b. Graadbenaming: Deskundige c. Niveau: B functie d. Datum pmaak: december 2018

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2018/27 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure via de prcedure van aanwerving, bevrdering f interne persneelsmbiliteit, in het Nederlands, vr de aanstelling

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

2015/18. De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

2015/18. De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/18 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure met aanleg van een wervingsreserve, in het Nederlands, vr een vltijds directeur diensthfd (m/v) in statutair

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van teamverantwoordelijke Wonen

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van teamverantwoordelijke Wonen Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr de graad van teamverantwrdelijke Wnen Selectieprcedure De selectieprcedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (thuispdracht), een assessment

Nadere informatie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie NIVEAU D Functiebeschrijving Geschld arbeider (snijder)(m/v) dienst Cmmunicatie Grafische sectie I. Functiebenaming Technisch expert snijder Functiefamilie 8 : gespecialiseerde administratieve/technische

Nadere informatie

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP:

STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: STAD WAREGEM ZOEKT TALENT IN GALOP: Stafcördinatr biblitheek INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p9 He selecteren we? p11 He slliciteer je? p13 WIE ZIJN WE? Waregem

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr Beleidsmedewerker Cultuur (Directeur CC het SPOOR) (A1a-A3a) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat

Nadere informatie

Verantwoordelijke Planning en Productie

Verantwoordelijke Planning en Productie Functiebeschrijving Cultuurcentrum Krtrijk Verantwrdelijke Planning en Prductie Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Cultuur- en Muziekcentrum C4-C5 Cultuurcentrum Krtrijk Cultuurcentrum Krtrijk

Nadere informatie

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden.

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden. Recyclageparkwachter technisch assistent (Niveau D1-D3) Del van de functie De technisch assistent staat samen met de cllega s uit de pleg zelfstandig in vr het prfessineel uitveren van werkpdrachten die

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS m/v, binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren.

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS m/v, binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren. Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Directeur Basisnderwijs M/V binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is p zek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

1 EXPERT ZORG (m/v) in deeltijds contractueel dienstverband (19/38), niveau B (B1-B3)

1 EXPERT ZORG (m/v) in deeltijds contractueel dienstverband (19/38), niveau B (B1-B3) Gemeente en OCMW Nijlen zijn op zoek naar: 1 EXPERT ZORG (m/v) in deeltijds contractueel dienstverband (19/38), niveau B (B1-B3) De Expert zorg ontwikkelt projecten op basis van maatschappelijke trends

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis Visie p tezicht Raad van Tezicht Deventer Inleiding: de algemene taken van de Raad van Tezicht De Raad van Tezicht tetst f de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvrming en de uitvering van zijn bestuurstaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossierbeheerder Personeel (HRM)

Functiebeschrijving: Dossierbeheerder Personeel (HRM) Functiebeschrijving: Dssierbeheerder Persneel (HRM) Functiefamilie Dssier- en gegevensbeheerders Vr akkrd Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de

Nadere informatie

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma in de Psychologie

1. Op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma in de Psychologie 2018/20 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de rganisatie van een vergelijkende selectieprcedure via de prcedure van aanwerving, bevrdering f interne persneelsmbiliteit, in het Nederlands, vr de aanstelling

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW

HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW HANDVEST VOOR EEN KLANTGERICHTE HVW Verklaring vr een eenzijdige verbintenis ten pzichte van de klant van de HVW 1 HOOFDSTUK 1 ONZE MISSIE Wij, de Hulpkas vr werklsheidsuitkeringen, zijn een penbare instelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie