INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud Functiebeschrijving Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden..."

Transcriptie

1 Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr Beleidsmedewerker Cultuur (Directeur CC het SPOOR) (A1a-A3a) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat ver tt het aanleggen van een wervingsreserve vr een vltijds BELEIDSMEDEWERKER CULTUUR DIRECTEUR CULTUREEL CENTRUM HET SPOOR (A1a- A3a) m/v, binnen het departement Vrije Tijd. 1. Inhud 1. Inhud Functiebeschrijving Algemene telatings-, aanwervings- en bevrderingsvrwaarden Verlp van de selectiepreven Selectiecmmissie Wervingsreserve Indiensttreding Salaris He slliciteren? Berdeling van de ingekmen kandidaturen Kandidaatstelling

2 2. Functiebeschrijving Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker cultuur (m/v) Delstelling van de functie Als Beleidsmedewerker cultuur staat u in vr de rganisatie en de aansturing van CC het SPOOR en de dienst cultuur. U participeert aan het uitstippelen en cncretiseren van de werking van het cultureel centrum en het Harelbeekse cultuurbeleid in het algemeen, zdat de rganisatiedelstellingen met name het bieden van een efficiënte en kwaliteitsvlle dienstverlening aan de klanten met een maximale tevredenheid van de medewerkers, dit binnen het financieel, rganisatrisch, structureel en reglementair kader van het stadsbestuur. Plaats in het rgangram Als beleidsmedewerker cultuur (directeur het SPOOR) maakt u deel uit van het departement Vrije Tijd. U ressrteert rechtstreeks nder het departementshfd aan wie u rapprteert. U werkt samen met diverse diensten van de stad. U bent in uw functie verantwrdelijk vr het leiden van het cultureel centrum het SPOOOR (en de dienst cultuur) en stuurt hierbij rechtstreeks een team van 6 medewerkers aan. 2

3 Resultaatsgebieden Beleidsmedewerker cultuur 1. Interne rganisatie van de dienst /afdeling Cachen en begeleiden van de medewerkers van uw dienst zdat uw team de vrpgestelde delstellingen van de afdeling bereikt Dit hudt nder meer in dat je: instaat vr de taakverdeling binnen de afdeling vlgens beschikbare tijd, cmpetenties en talenten en ervr zrgt dat er een gede werkverdeling is. de medewerkers adviseert en begeleidt bij de dagelijkse werkzaamheden en hen in de uitvering ervan pvlgt; instaat vr een gede interne cmmunicatie binnen de afdeling en juw medewerkers infrmeert ver het waarm, de middelen, de timing en het gewenste resultaat van hun taken; vernieuwende initiatieven vrstelt die de werking kunnen verbeteren; de medewerkers van juw afdeling ndersteunt in hun functineren, pvlgt welke kennis/vaardigheden de medewerkers bijkmend ndig hebben en indien ndig gepaste vrming vrstelt. De medewerkers begeleidt dr middel van de instrumenten van de ntwikkelcyclus (plannen, cachen, ntwikkelgesprek en evalueren) en dr middel van regelmatige psitieve en crrectieve feedback. Hen stimuleert in hun ntwikkelmgelijkheden binnen de afdeling en ruimer binnen de rganisatie; 3

4 Instaat vr het detecteren van vrmings- en pleidingsbeheften van de medewerkers en navlgend instaat vr de cmpetentientwikkeling in verleg en samenwerking met de HR-verantwrdelijke. Aandacht hebt vr het welzijn van uw medewerkers, 2. Beleidsvrbereiding: Vanuit de eigen expertise en werkveld een eigen visie ntwikkelen en frmuleren ver het beleidsthema teneinde advies te geven ver de mgelijke (wenselijke) richting van de uitbuw van het cultureel centrum en het glbale cultuurbeleid van de stad. Dit hudt nder meer in dat je: vanuit ervaring, expertise, wetenschappelijk nderzek en maatschappelijke evluties beleidsvrstellen frmuleert en vrbereidt vr het bestuur mtrent de werking van cultureel centrum het SPOOR en het cultuurbeleid van de stad en hen adviseert ver ntwikkelingen en mgelijke knelpunten, pprtuniteiten en scenari s aanreikt. Ken- en stuurgetallen bepaalt en kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria vr de dienstverlening bepaalt Rapprten aanlevert m bij te dragen aan beleidsvrbereiding Betrkkenheid creëert m een breed draagvlak te realiseren Het bestuur actief ndersteunt in de uitwerking van de beleidsdelstellingen en bijhrende actieplannen. Waakt ver de implementeerbaarheid van de beleidsvrstellen Practief infrmatie verzamelt, verwerkt en genereert Nieuwe beleidsitems aanbrengt, 3. Beleidsuitvering en -evaluatie Cördineren en ndersteunen van de implementatie van het vrpgestelde cultuurbeleid zdat de beleidsdelstellingen en actieplannen efficiënt gerealiseerd wrden, znder de dagelijkse werking van de dienst(en) te hinderen. Dit hudt nder meer in dat je: jaarplannen uitwerkt die binnen de meerjarenplanning kaderen en deze samen met het team uitwerkt beleidsplannen vertaalt naar strategische en peratinele delstellingen en cncrete acties die tt het gewenste resultaat meten leiden terugkppelt naar juw departementshfd, secretaris en/f functinele schepen en burgemeester ver de vrtgang van de beleidsimplementatie de interne cntrle en de kwaliteit van de beleidsimplementatie bewaakt en bij externe cntrles hier cnstructief aan meewerkt, waakt ver de vrtgang van de beleidsimplementatie en bijstuurt waar ndig Regelmatig evalueert f de acties bijdragen aan de vrpgestelde delstellingen. 4

5 4. Cmmunicatie Realiseren van transparante infrmatiestrmen zdat het beleid en de medewerkers ged geïnfrmeerd en betrkken zijn. Dit hudt nder meer in dat je: Instaat vr cnstructief verleg en samenwerking met de beleidsverantwrdelijken Dienst verschrijdend verleg rganiseert, Optimale interne cmmunicatie binnen de afdeling bewaakt Een gede bttum-up cmmunicatie verzrgt, rapprteert, vrstellen aftetst, Een gede tp-dwn cmmunicatie verzrgt (naar de medewerkers te) Actief deelneemt aan dienst verschrijdende verlegmmenten De dienst in het geheel van de rganisatie vertegenwrdigt en daar een participerende rl in speelt, De externe cmmunicatie vertrekkende van de dienst pvlgt en rganiseert cnfrm het algemeen beleid van de stad. 5. Expertise Onderhuden en up t date huden van de expertise binnen het culturele landschap zdat deze kan wrden tegepast binnen de delstellingen van de rganisatie. Dit hudt in dat je nder meer: Initiatief neemt en ervr zrgt dat de kennis steeds actueel is in functie van de beheften van de rganisatie Cmplexe taken zelf pneemt Instaat vr de prgrammatie en planning van diverse culturele activiteiten (seizensprgrammatie CC het SPOOR, diverse culturele prjecten ) Eindverantwrdelijke bent vr het crrect en kwaliteitsvl ter beschikking stellen van de culturele infrastructuur (CC het SPOOR en sci-culturele centra) aan diverse verenigingen en andere gebruikers, en hierte actief tezicht hudt p de planning. Hierbij neemt u de rl van gebuwenbeheerder p. Kennis deelt met cllega s, richtlijnen en instructies geeft, Advies frmuleert ver vragen binnen eigen expertisedmein Drverwijst f bijkmende infrmatie inwint bij cllega s f gespecialiseerde instanties, Bij prblemen mee zekt naar een kwaliteitsvlle plssing Instaat vr kennisbeheer van bestaande praktijken en prcedures Nieuwe praktijken en prcedures definieert 5

6 6. Financiële pvlging Opmaken en pvlgen van het budget en de meerjarenplanning van CC het SPOOR en de culturele dienst zdat de financiële delstellingen van de rganisatie wrden behaald en een efficiënt en deltreffend financieel beheer mgelijk is. Dit hudt nder meer in dat je: Tijdig en nauwkeurig een gefundeerd en samenhangend budgetvrstel en wijziging pstelt, Het vastgestelde budget pvlgt en p de meest efficiënte manier inzet Streeft naar ptimalisatie in de uitvering van de pgedragen pdrachten van de dienst m het resultaat en de kst van de dienst p een aanvaardbaar niveau te huden, Subsidiemgelijkheden psprt, meldt en afhandelt Cntacten U nderhudt cntacten met: Intern/extern Wie Omschrijving Intern Extern Cllege van burgemeester en schepenen Rechtstreeks leidinggevende Cllega s Cllega s van andere besturen, andere verheden, ndersteunende rganisaties Adviesraad en het beheersrgaan Gezelschappen, verenigingen, Bevlking en bedrijven Rapprtering en mtivering mtrent adviezen Werkverleg, infrmatie-uitwisseling en rapprtering Overleg, advies, sensibilisering Overleg, infrmatie-uitwisseling Overleg Samenwerking, verleg, Sensibilisering/verleg/advies 6

7 Cmpetentie-prfiel Organisatiecmpetenties Initiatief nemen Klantgerichtheid Kwaliteitsvl werken Lyaal zijn Samenwerken Cmpetenties vastgelegd vr deze functie Besluitvaardigheid Delegeren Integriteit Leidinggeven Mndeling cmmuniceren Plannen en rganiseren Prbleemplssend werken Stressbestendigheid Visie ntwikkelen Technische vaardigheden beheersen (eigen aan de dienst): Tepassen van de expertise eigen aan het vakgebied en de bevegdheid binnen de pdrachten. Verder uitbuwen en ntwikkelen van de expertise binnen het vakdmein ten beheve van de rganisatie. - Kennis van de vrnaamste nderzeks- en rapprteringsmethdes m.b.t. cultuur en vrije tijd - Kennis van het brede culturele landschap in Vlaanderen Salarisschaal A1a-A3a Specifieke arbeidsmstandigheden U past zich binnen uw functie aan veranderingen in pdrachten en werkmstandigheden aan. Op deze manier kmt u tegemet aan wijzigende mstandigheden, pdrachten en delstellingen binnen de dienst waar u bent tewerkgesteld. 7

8 U heeft een wagen ter beschikking en heeft een rijbewijs B. 3. Algemene telatings-, aanwervings- en bevrderingsvrwaarden Om tegang te hebben tt een functie bij het stadsbestuur, meten de kandidaten : 1. een bewijs van ged gedrag en zeden kunnen vrleggen; 2. de burgerlijke en plitieke rechten genieten; 3. medisch geschikt zijn vr de uit te efenen functie, in vereenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk. De medische geschiktheid wrdt vrafgaand aan de indiensttreding f uiterlijk binnen de maand na de indiensttreding vastgesteld dr de bedrijfsgeneeskundige dienst (d.i. de arbeidsgeneesheer). Persnen met een arbeidshandicap kmen eveneens in aanmerking indien zij in de mgelijkheid zijn de gevraagde betrekking p nrmale wijze uit te efenen. 4. De vlgende statutaire en/f cntractuele functies zijn vrbehuden vr Belgen, mdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse f nrechtstreekse deelname aan de uitefening van het penbaar gezag inhuden f werkzaamheden mvatten die strekken tt de bescherming van de belangen van het gemeentebestuur: a. m.b.t. de statutaire functies: stadssecretaris en financieel beheerder; b. m.b.t. de statutaire en/f cntractuele functies: stedenbuwambtenaar. 5. Vr de verige statutaire/cntractuele functies meten de kandidaten nderdaan zijn van een van de lidstaten van de Eurpese Ecnmische Ruimte. Aanwervingsvrwaarden : 1. de Nederlandse taal ged beheersen; 2. huder zijn van een academisch gericht masterdiplma, f een licentiaatsdiplma f een diplma hger nderwijs van 2 cycli; 3. slagen in een aanwervingsexamen. Bevrderingsvrwaarden : 1. tenminste ver een graad beschikken met functinele lpbaan C4-C5; 2. minimum ver 2 jaar niveauanciënniteit beschikken in niveau C en/f niveau B; 3. ver een gunstige evaluatie beschikken; 4. slagen vr een bevrderingsexamen. De selectiepreven bestaan uit een : 1) Schriftelijke pref (30/100) : 8

9 de kandidaten werken een aantal cases uit gerelateerd aan de functie. 2) Mndelinge pref (70/100) : een diepte-interview p basis van het curriculum vitae van de kandidaat en de te testen cmpetenties zals gefrmuleerd in de functiebeschrijving. Alle kandidaten die geslaagd zijn vr het schriftelijk gedeelte wrden na het schriftelijk gedeelte uitgendigd vr een assessment. Om geslaagd te zijn, met de kandidaat minstens 50% behalen p elke pref van het examen, 60% p elk gedeelte afznderlijk en 60 % p het geheel van het examen. 4. Verlp van de selectiepreven Data selectiepreven (nder vrbehud) Schriftelijke pref : 21 juni 2014 Mndelinge pref : datum ng te bepalen De kandidaten wrden ten minste 10 kalenderdagen p vrhand per mail in kennis gesteld van de datum, het uur en de plaats waar de eerste selectiepref wrdt afgenmen. Kandidaten die zich niet f niet tijdig p één van de preven aanmelden, f die afzien van deelname aan één van de preven verzaken aan hun kandidatuur. Er is geen mgelijkheid m het examen p een andere dan de vastgestelde datum af te leggen. Na het beëindigen van de vlledige prcedure kunnen de kandidaten p hun verzek tegang krijgen tt hun eigen examenresultaten. Enkel de geslaagde kandidaten uit het schriftelijk gedeelte gaan dr naar het mndeling gedeelte. 5. Selectiecmmissie Vr de samenstelling van de selectiecmmissie gelden de vlgende algemene regels: 1. de stadssecretaris (f zijn afgevaardigde) en een medewerker van het stadsbestuur (met minstens een gelijke graad, indien niet invulbaar : een bijkmende externe deskundige); 2. minstens 1 extern deskundige [zwel externe persnen als externe rganisaties (selectiebureau) kunnen deel uitmaken van een selectiecmmissie]. De leden van de gemeenteraad en van het cllege van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van een selectiecmmissie in een selectieprcedure vr het eigen gemeentebestuur; zij 9

10 mgen wel aanwezig zijn als waarnemer, net zals de afgevaardigden van de representatieve vakrganisaties. Bij aflp van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecmmissie vltallig ver het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. De aanstellende verheid stelt de kandidaat aan p basis van een vlledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke mtivering. 6. Wervingsreserve Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervings-/bevrderingsvereisten vlden, wrden in de wervingsreserve pgenmen en gerangschikt vlgens het behaalde resultaat. De geldigheidsduur van een wervingsreserve bij aanwerving bedraagt 3 jaar en is met maximum 2 jaar verlengbaar. De geldigheidsduur van een wervingsreserve bij bevrdering bedraagt maximum 10 jaar. Kandidaten die niet gekzen wrden, behuden hun plaats p de wervingsreserve vr de vlledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af te zien. Bij een vacant verklaring van een gelijkaardige functie wrden de kandidaten, pgenmen p de wervingsreserve, gecntacteerd 7. Indiensttreding Als de aangestelde kandidaat wegens een pzeggingstermijn bij zijn huidige werkgever niet nmiddellijk in dienst kan treden, stelt het cllege van burgemeester en schepenen de uiterlijke datum van indiensttreding vast. De persneelsdienst stelt in nderling akkrd met de kandidaat de datum van indiensttreding vast. 8. Salaris De bezldiging gebeurt p basis van de salarisschaal A1a-A3a. Nuttige berepservaring in de privé-sectr kan vr max. 12 jaar meegerekend wrden vr de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een andere verheid kmen nbeperkt in aanmerking vr de berekening van de geldelijke anciënniteit. Brut aanvangsln p maandbasis vlgens de wettelijke barema s tussen: 2928, ,65 10

11 Extra legale vrdelen - maaltijdcheques aan 6 eur; - hspitalisatieverzekering; - fietsvergeding aan 0,22 eur per km.; - tussenkmst in trein- en busabnnement; - heel wat pleidingsmgelijkheden - jaarlijkse vakantie: 31 dagen - aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sciale dienst die tal van vrdelen biedt aan de persneelsleden van de stad. - Krting bij deelname aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten van de stad. 9. He slliciteren? De kandidaatstelling dient vlledig ingevuld en ndertekend, samen met een uitgebreid CV en mtivatiebrief pgestuurd naar, fwel afgegeven bij het Stadsbestuur Harelbeke, ter attentie van de dienst Management & Persneel, Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke. De kandidaatstelling, vergezeld van een uitgebreid CV met mtivatiebrief, kan k via verstuurd wrden naar fwel via het daarte bestemde invulfrmulier p ingediend wrden. Van iedere kandidaatstelling wrdt telkens een ntvangstbewijs afgeleverd. Opgelet! Je kandidatuur met ten laatste p 7 juni 2014 tekmen. De pststempel f het afgeleverde ntvangstbewijs f bevestigingsmail geldt als bewijs van kandidaatstelling. 10. Berdeling van de ingekmen kandidaturen Het cllege van burgemeester en schepenen berdeelt nmiddellijk na de uiterste inschrijvingsdatum de geldigheid van de ingekmen kandidaturen. De kandidaten die geweigerd wrden, zijn uitgeslten van deelname aan de selectiepreven. De reden van uitsluiting wrdt hen schriftelijk meegedeeld. Vr verdere bijkmende infrmatie kan je tijdens de kantruren terecht bij de persneelsdienst van het Stadsbestuur Harelbeke, Marktstraat 29 te Harelbeke, telefnnummer (056) , 11

12 11. Kandidaatstelling Stadsbestuur Harelbeke Dienst Management & Persneel Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke Tel (056) Fax (056) Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve : Beleidsmedewerker Cultuur ( A1a-A3a) (m/v) binnen het departement Vrije Tijd Naam & Vrnaam Adres Pstnummer & Gemeente/Stad Telefn Natinaliteit Rijksregisternr. Geslacht Gebrteplaats en - datum Diplma Specialiteit van het diplma Huidig berep Categrie rijbewijs Datum & Handtekening. 12

13 Overzicht van vrige en/f lpende tewerkstellingen & Opgave van relevante werkervaring (f veg uw CV te) Werkgever Peride van de tewerkstelling Omschrijving van de tewerkstelling 1. De graad/graden aangestipt waarvr u een kandidaatstelling indient? 2. Uw uitgebreid CV bijgevegd? 3. Uw relevante werkervaring pgegeven? 13

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds contractueel departementshoofd Vrije Tijd (A4a-A4b). 2. Functiebeschrijving...

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds contractueel departementshoofd Vrije Tijd (A4a-A4b). 2. Functiebeschrijving... Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Departementshfd Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is p zek naar een vltijds cntractueel departementshfd Vrije Tijd (A4a-A4b). 1. Inhud

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS m/v, binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren.

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS m/v, binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren. Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Directeur Basisnderwijs M/V binnen het departement Werken, Ondernemen & Leren INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is p zek naar een DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3) m/v

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3) m/v Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Administratief medewerker (C1-C3) M/V INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat ver tt het aanleggen van een werfreserve vr de functie van ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds DESKDUNDIGE BURGERZAKEN (B1-B3) m/v, binnen het departement Burger & Welzijn.

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds DESKDUNDIGE BURGERZAKEN (B1-B3) m/v, binnen het departement Burger & Welzijn. Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Deskundige Burgerzaken (B1-B3) M/V binnen het departement Burger & Welzijn INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds DESKDUNDIGE

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een PLOEGVERANTWOORDELIJKE wegeniswerkersmetsers. 1. Inhoud Functiebeschrijving...

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een PLOEGVERANTWOORDELIJKE wegeniswerkersmetsers. 1. Inhoud Functiebeschrijving... Selectieprcedure en aanleggen van een werfreserve vr Plegverantwrdelijke wegeniswerkers-metsers (D4-D5) M/V binnen het departement Facility INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is p zek naar een PLOEGVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Deskundige Sport (B1-B3) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijds DESKDUNDIGE SPORT

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2 INFORMATIEBERICHT FINANCIEEL BEHEERDER Decretale graad (statutair) 0,8 VTE - klasse 2 Het gemeentebestuur van Rumst gaat ver tt de aanwerving van een financieel beheerder (decretale graad - 0,8 VTE - statutaire

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur. voltijdse statutaire functie graad A4a-A4b

INFORMATIEBERICHT. Directeur. voltijdse statutaire functie graad A4a-A4b INFORMATIEBERICHT Directeur vltijdse statutaire functie graad A4a-A4b Het stadsbestuur van Sint-Truiden gaat ver tt een aanwerving van een vltijdse statutaire functie van directeur graad A1a-A2a (m/v),

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Onderhoudsmedewerker poets (E1-E3) M/V binnen het departement facility INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat over tot het aanleggen van een

Nadere informatie

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) OPENSTAANDE FUNCTIE: GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5 (GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) Titel 1. Aanwervingsvrwaarden. A. Algemene telatingsvrwaarden: Om tegelaten te kunnen wrden tt de betrekking van

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. Functiebeschrijving... 2. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... 5

INLICHTINGENBROCHURE. Functiebeschrijving... 2. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... 5 Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Deeltijds deskundige boekhouder (B1-B3) M/V INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is op zoek naar een deeltijds DESKUNDIGE boekhouder (B1-B3) m/v,

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 2. Functiebeschrijving Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... 5

INLICHTINGENBROCHURE. 2. Functiebeschrijving Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... 5 Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Deskundige Welzijn, domein Gezin en Kind binnen het departement Burger en Welzijn INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijdse

Nadere informatie

Technisch medewerker m/v (C1-C3) groendienst voltijds - contractueel

Technisch medewerker m/v (C1-C3) groendienst voltijds - contractueel Technisch medewerker m/v (C1-C3) grendienst vltijds - cntractueel Het stadsbestuur werft drie technisch medewerkers aan ter versterking van de grendienst. Binnen de dienst zullen zij elk een team van cllega

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman (m/v) - vrijwilliger

Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman (m/v) - vrijwilliger VACATURE Oprep tt kandidaten vr de functie van brandweerman (m/v) - vrijwilliger De hulpverleningszne Ost van Vlaams-Brabant is de recente verkepeling van 7 gemeentelijke brandweerdiensten die instaan

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijdse Vakman Metser (D1-D3) m/v/x, binnen het departement Facility.

INLICHTINGENBROCHURE. De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijdse Vakman Metser (D1-D3) m/v/x, binnen het departement Facility. Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Vakman Metser (D1-D3) M/V/X binnen het departement Facility INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke is op zoek naar een voltijdse Vakman Metser (D1-D3)

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud Functiebeschrijving: Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud Functiebeschrijving: Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprocedure en aanleggen van een werfreserve voor Administratief medewerker (SABV) (C1-C3) M/V binnen het departement WOL INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat over tot een selectieprocedure

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Adviseur digitale cmmunicatie (statutair, weddenschaal A1-A3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

Selectiereglement Toezichter

Selectiereglement Toezichter Tezichter 1. Functiebeschrijving 1.1 Del van de functie In nauwe samenwerking met de technisch manager en/f ingenieur verantwrdelijk vr het prfessineel beheren van het penbaar dmein en patrimnium en in

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur)

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur) Vacature Publicatiedatum: 27 april 2017 Gezcht: Erfgedmedewerker Erfgedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in cntractueel verband vr nbepaalde duur) De prjectvereniging POLS, actief in 6 gemeenten,

Nadere informatie

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur)

Gezocht: Erfgoedmedewerker Erfgoedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur) Vacature Publicatiedatum: 27 april 2017 Gezcht: Erfgedmedewerker Erfgedcel Leie Schelde (halftijdse prestaties (B1-B3) in cntractueel verband vr nbepaalde duur) De prjectvereniging POLS, actief in 6 gemeenten,

Nadere informatie

Technisch assistent elektricien

Technisch assistent elektricien Publicatie Infbundel technisch assistent elektricien Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband en met een werfreserve van drie jaar: Technisch assistent elektricien (technische dienst) FUNCTIE:

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Projectleiding / management

Projectleiding / management Prjectleiding / management Referentiefunctie: Prjectmedewerker Del van de functie Deze functie is gericht p het ndersteunen van prjecten. Rapprtagestructuur De Prjectmedewerker rapprteert aan de direct

Nadere informatie

Infobundel technisch assistent schilder

Infobundel technisch assistent schilder 1. Publicatie Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband met werfreserve van drie jaar: Technisch assistent schilder (D1-D3) Je staat in vr een bredere waaier schilderwerken aan het patrimnium

Nadere informatie

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed. SELECTIEREGLEMENT DIRECTEUR 3 directeurs afdeling Onderzek en Bescherming - Directeur nderzek buwkundig erfged - Directeur nderzek archelgie - Directeur nderzek landschap 2 directeurs afdeling Infrmatie

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN Vacante functie Gemeentebestuur Nevele is p zek naar drie vltijdse (38/38) technisch beambtes dienst wegen Deze functies wrden uiterlijk

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG Identificatiegegevens Functie: verantwrdelijke kinderpvang Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn - wnen en zrg - kinderpvang Aard

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Administratief medewerker (statutair, weddenschaal C1-C3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Ingenieur gebuwtechnieken (statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Afdeling: stafdienst. Secretariaat, informatie/communicatie, personeel, ICT, onderwijs, preventie en bescherming.

Afdeling: stafdienst. Secretariaat, informatie/communicatie, personeel, ICT, onderwijs, preventie en bescherming. FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling: stafdienst Secretariaat, infrmatie/cmmunicatie, persneel, ICT, nderwijs, preventie en bescherming. 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie : preventieadviseur en ndambtenaar

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Deskundige (digitale) cmmunicatie (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie:

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie