ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 2. (KH) Vast bureau - bevoegheden - goedkeuring 3. (KH) Dagelijks personeelsbeheer - omschrijving begrip - goedkeuring 4. (KH) Huishoudelijk reglement - goedkeuring 5. (KH) Afsprakennota - goedkeuring 6. (KSM) Bespreking beleidsnota kennisname 7. (KSM) Memorandum van de raad - kennisname 8. (KSM) Ambtelijke nota - kennisname 8.1 (MVG) Woonzorgcomité - wijziging bevoegdheden - goedkeuring 8.2 (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - wijziging bevoegdheden - goedkeuring Lidmaatschap organen 9. (IC) Fonds ter reductie van de globale energiekost - aanduiding afgevaardigde - goedkeuring 10. (MVG) CKV De Notelaar - mandaat provinciaal overleg - goedkeuring 11. (MVG) DVC De Sloester - mandaat provinciaal overleg - goedkeuring Financiën 12. (GL) Interne kredietaanpassingen en facturen - goedkeuring 13. (KH) Waarnemend financieel beheerder - aanstelling Patrimonium 14. (GVDC) WZC Briels perceel C237K (deel) - onderhandse verkoop - principiële goedkeuring Werken, leveringen en diensten 15. (VF) WZC De Notelaar - onderhoud installatie HVAC - lastenboek met raming - goedkeuring (CV) Home De Bron en dagcentrum NAH - lastenboeken en raming technieken - goedkeuring 2 Instellingen en algemeen beheer 17. (CV) WZC De Nieuwe Notelaar - gebruikstoelage VIPA - aanvraag 18. (IC) Dringende beslissingen - verhoging maximum bedragen BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 19. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 20. Beslissingen vast bureau - aktename 21. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 22. Beslissingen woonzorgcomité - aktename Personeel 23. (LG) Rechtspositieregeling gemeenschappelijke graden - advies OCMW 3 1 Agendapunt 15 wordt uitgesteld naar een volgende raad 2 Agendapunt 16 wordt uitgesteld naar een volgende raad 3 Agendapunt 23 wordt uitgesteld naar een volgende raad.

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN 20 MAART 2013 AANWEZIG: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Peter De Clercq, Mirese Deckers, Louis Engels, Claire Gillis, Annick Thibaut, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Leen Van Laere, Erna Tindemans, Tony Vyt, raadsleden Filip Thyssen, secretaris.1 AGENDA: AANVULLEND AGENDAPUNT BIJ DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID Gelet op het voorstel van de voorzitter over te gaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid, namelijk: 8.1 Woonzorgcomité wijziging bevoegdheden - goedkeuring 8.2 Bijzonder comité voor de sociale dienst - bevoegdheden - goedkeuring Gelet op de stemming terzake uitgebracht door de volgende raadsleden : Dirk Van Esbroeck, voorzitter, Peter De Clercq, Mirèse Deckers, Louis Engels, Claire Gillis, Annick Thibaut, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Leen Van Laere, Erna Tindemans, Tony Vyt, raadsleden en waarvan de uitslag luidt: eenparig ja; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Er zal worden overgegaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid namelijk: 8.1 Woonzorgcomité wijziging bevoegdheden goedkeuring 8.2 Bijzonder comité voor de sociale dienst - bevoegdheden - goedkeuring 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.

3 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2013 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. AGENDA: (KH) VAST BUREAU - BEVOEGHEDEN - GOEDKEURING Gelet op de beslissing van de raad van 7 januari 2013 waarin werd overgegaan tot de oprichting van het vast bureau; Gelet op de beslissing van de raad van 7 januari 2013 waarin een aantal bevoegdheden aan het vast bureau werden overgedragen inzake personeel en bouw- en verbouwingswerken. De raad heeft bij beslissing van 20 maart 2013 het begrip dagelijks personeelsbeheer vastgesteld. Hierdoor is het noodzakelijk om een aantal overgedragen bevoegdheden uit de beslissing van 7 januari 2013 aan te passen. De voorzitter stelt voor om volgende bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden over te dragen aan het vast bureau: het goedkeuren van de globale vormingsplannen de organisatie van wervings- en bevorderingsexamens van de personeelsleden en aanduiding van de leden van de examencommissie overeenkomstig de door de raad vastgestelde bepalingen vaststelling van de individuele loon- en weddestaten overeenkomsten voor tewerkstelling van werknemers op basis van artikel 60 7 van de OCMW-wet aanstelling en ontslag contractuelen toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde) kennisname (niet) erkenning arbeidsongeval toekenning invaliditeitsvergoeding terugbetaling kosten langdurige opleidingen inclusief het toestaan van het verlof en de terugbetaling van de kosten voor opleidingen die vereist worden door de functie toekenning/intrekking en verlenging van onbetaald verlof alle beslissingen inzake vrijwilligerswerk Inzake huur/verhuur van goederen stelt de voorzitter voor de bevoegdheden van het vast bureau aan te passen als volgt: beslissingen inzake verhuringen van goederen van het OCMW, huren van onroerende goederen door het OCMW, onderverhuringen door het OCMW van onroerende goederen gehuurd worden door het OCMW, de verpachting van onroerende goederen en het huren en onderverhuren van woningen van de Gewestelijke maatschappij voor huisvesting van Beveren en gemeente Soms krijgt het OCMW immers een woning van de gemeente toegewezen die het OCMW kan onderverhuren. Gelet op de mondelinge stemming;

4 voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art.1 Volgende bevoegdheden over te dragen aan het vast bureau inzake personeelsaangelegenheden; het goedkeuren van de globale vormingsplannen de organisatie van wervings- en bevorderingsexamens van de personeelsleden en aanduiding van de leden van de examencommissie overeenkomstig de door de raad vastgestelde bepalingen vaststelling van de individuele loon- en weddestaten overeenkomsten voor tewerkstelling van werknemers op basis van artikel 60 7 van de OCMW wet aanstelling en ontslag contractuelen toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde) kennisname (niet) erkenning arbeidsongeval toekenning invaliditeitsvergoeding terugbetaling kosten langdurige opleidingen inclusief het toestaan van het verlof en de terugbetaling van de kosten voor opleidingen die vereist worden door de functie toekenning/intrekking en verlenging van onbetaald verlof alle beslissingen inzake vrijwilligerswerk Art. 2 Volgende bevoegdheden over te dragen aan het vast bureau inzake verhuringen: beslissingen inzake verhuringen van goederen van het OCMW, huren van onroerende goederen door het OCMW, onderverhuringen door het OCMW van onroerende goederen gehuurd worden door het OCMW, de verpachting van onroerende goederen en het huren en onderverhuren van woningen van de Gewestelijke maatschappij voor huisvesting van Beveren en gemeente 3. AGENDA: (KH) DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER - OMSCHRIJVING BEGRIP - GOEDKEURING Volgens artikel 85 van het OCMW-decreet is de secretaris bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. In artikel 52 OCMW-decreet is opgenomen dat de OCMW-raad bevoegd is voor het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. Om het begrip dagelijks personeelsbeheer te definiëren dient rekening gehouden met de bevoegdheden die door de raad toegekend werden aan het vast bureau. Aan het vast bureau werden bij raadsbeslissing van 7 januari 2013 volgende bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden toegekend:

5 alle besluiten in verband met personeel, o.a. aanwervingen en afwezigheden van het personeel zoals vastgesteld in de rechtspositieregeling de organisatie van wervings- en bevorderingsexamens van de personeelsleden en aanduiding van de leden van de examencommissie overeenkomstig de door de raad vastgestelde bepalingen de vaststelling van individuele loon- en weddestaten overeenkomsten voor tewerkstelling van werknemers op basis van artikel 60 7 van de OCMW wet In het kader van de invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer dienen de bevoegdheden van het vast bureau preciezer bepaald. De bevoegdheden van het vast bureau inzake personeelsaangelegenheden worden als volgt bepaald conform de raadsbeslissing van heden: het goedkeuren van de globale vormingsplannen de organisatie van wervings- en bevorderingsexamens van de personeelsleden en aanduiding van de leden van de examencommissie overeenkomstig de door de raad vastgestelde bepalingen vaststelling van de individuele loon- en weddestaten overeenkomsten voor tewerkstelling van werknemers op basis van artikel 60 7 van de OCMW-wet aanstelling en ontslag contractuelen toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde) kennisname (niet) erkenning arbeidsongeval toekenning invaliditeitsvergoeding terugbetaling kosten langdurige opleidingen inclusief het toestaan van het verlof en de terugbetaling van de kosten voor opleidingen die vereist worden door de functie toekenning/intrekking en verlenging van onbetaald verlof alle beslissingen inzake vrijwilligerswerk Omdat de secretaris als hoofd van het personeel de concrete leiding van de diensten waarneemt, wordt aan de raad voorgesteld om hem de volgende bevoegdheden van dagelijks personeelsbeheer toe te kennen: 1. Individueel personeelsbeheer ten gevolge van de toepassing van de rechtspositieregeling toekenning en toestaan vakantie en compensatieverlof conform de rechtspositieregeling toekenning halvedagprestaties op doktersadvies vaststelling en wijziging individuele uurroosters in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde toekenning/intrekking en verlenging loopbaanonderbreking, loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof en verlof voor deeltijdse prestaties eedafname personeelsleden (m.u.v. decretaal orgaan, secretaris en financieel beheerder)

6 2. Concrete personeelsmaatregelen A. Vorming goedkeuring studiedagen en interne cursussen (met inbegrip van terugbetaling, dienstvrijstelling, ) toelating voor werkbezoeken, examenjury, optreden als spreker opleggen verplichte opleidingen betaalbaarstelling vormingsfacturen organisatie interne cursussen (VDAB, Syntra, ) B. Loopbaanbegeleiding vaststelling functiebeschrijvingen aanduiding evaluatoren toewijzen tewerkstellingsplaats C. Selectie en organisatie vaststelling datum indiensttreding stageaanvragen D. Collectief personeelsbeheer vastleggen vervangings- en feestdagen E. Aanstelling personeel Partiële delegatie vervangingscontracten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur -maximum 6 maanden (vacantverklaring, selectieprocedure en ontslag) De secretaris rapporteert eenmaal per kwartaal over de gedelegeerde aanstellingen aan het vast bureau. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Kennis te nemen van de raadsbeslissing van heden over de bevoegdheden van het vast bureau zoals vastgelegd in het raadsbesluit van heden: het goedkeuren van de globale vormingsplannen de organisatie van wervings- en bevorderingsexamens van de personeelsleden en aanduiding van de leden van de examencommissie overeenkomstig de door de raad vastgestelde bepalingen vaststelling van de individuele loon- en weddestaten overeenkomsten voor tewerkstelling van werknemers op basis van artikel 60 7 van de OCMW-wet aanstelling en ontslag contractuelen toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde) kennisname (niet) erkenning arbeidsongeval toekenning invaliditeitsvergoeding

7 terugbetaling kosten langdurige opleidingen inclusief het toestaan van het verlof en de terugbetaling van de kosten voor opleidingen die vereist worden door de functie toekenning/intrekking en verlenging van onbetaald verlof alle beslissingen inzake vrijwilligerswerk Art. 2 Het begrip dagelijks personeelsbeheer voor de secretaris te bepalen als volgt: 1. Individueel personeelsbeheer ten gevolge van de toepassing van de rechtspositieregeling toekenning en toestaan vakantie en compensatieverlof conform de rechtspositieregeling toekenning halvedagprestaties op doktersadvies vaststelling en wijziging individuele uurroosters in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde toekenning/intrekking en verlenging loopbaanonderbreking, loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof en verlof voor deeltijdse prestaties eedafname personeelsleden (m.u.v. eed decretaal orgaan, secretaris en financieel beheerder) 2. Concrete personeelsmaatregelen A. Vorming goedkeuring studiedagen en interne cursussen (met inbegrip van terugbetaling, dienstvrijstelling, ) toelating voor werkbezoeken, examenjury, optreden als spreker opleggen verplichte opleidingen betaalbaarstelling vormingsfacturen organisatie interne cursussen (VDAB, Syntra, ) B. Loopbaanbegeleiding vaststelling functiebeschrijvingen aanduiding evaluatoren toewijzen tewerkstellingsplaats C. Selectie en organisatie vaststelling datum indiensttreding stageaanvragen D. Collectief personeelsbeheer vastleggen vervangings- en feestdagen E. Aanstelling personeel - Partiële delegatie vervangingscontracten en contractuele aanstellingen van bepaalde duur -maximum 6 maanden (vacantverklaring, selectieprocedure en ontslag) De secretaris rapporteert eenmaal per kwartaal over de gedelegeerde aanstellingen aan het vast bureau.

8 4. AGENDA: (KH) HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING In artikel 49 van het OCMW decreet is voorzien dat de raad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement dient op te stellen. In dit reglement worden modaliteiten opgenomen over de werking van de raad, inzage van de stukken, notulering, Art. 62 van het OCMW decreet stelt dat de plaats en datum van de vergaderingen van het vast bureau en de bijzondere comités eveneens opgenomen worden in het huishoudelijk reglement evenals de werkingsregels (artikel 63 OCMW decreet). Een ontwerp van deze huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan de raad. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Het huishoudelijk reglement van het OCMW Beveren wordt goedgekeurd. 5. AGENDA: (KH) AFSPRAKENNOTA - GOEDKEURING De raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum stellen mede namens het managementteam een afsprakennota op. De afsprakennota wordt opgesteld op basis van artikel 86 van het OCMW-decreet om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen de OCMW-voorzitter, raad, vast bureau; de secretaris en het managementteam vlot verloopt. Ook de samenwerking tussen het bestuur en de administratie wordt hierin gefinaliseerd. Ten slotte worden er in deze nota ook afspraken gemaakt over de manier waarop de secretaris de hem op grond van de artikels 52 en 161 van het OCMW-decreet door de OCMW-raad gedelegeerde bevoegdheden zal uitoefenen. Een ontwerp van deze afsprakennota wordt voorgelegd aan de raad. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.

9 De afsprakennota van het OCMW Beveren wordt goedgekeurd. 6. AGENDA: (KSM) BESPREKING BELEIDSNOTA KENNISNAME Gelet op de artikelen 149, van het OCMW-decreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Het ontwerp van het budget 2013 werd: - gunstig geadviseerd werd in het Comité Financiën en Patrimonium van 7 november 2012; - gunstig geadviseerd werd in het Schepencollege van 12 november 2012; - goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn op 21 november 2012 Op 14 oktober 2012 werden de gemeente- en provincieraad verkiezingen georganiseerd. Op 7 januari 2013 werd een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn geïnstalleerd. Het budget en de beleidsnota wordt aan de nieuwe bestuursploeg ter kennis gegeven. Gelet op het voorliggend budget Het exploitatiebudget 2013 wordt vastgesteld. Het exploitatieresultaat wordt geraamd ,29 EUR met een initiële gemeentelijke bijdrage van EUR. Hiervan wordt de overschot van jaarrekening 2011 ten bedrage van ,14 EUR afgetrokken. Dit resulteert in een uiteindelijke gemeentelijke bijdrage van ,86EUR. Het investeringsbudget 2013 wordt vastgesteld. Het investeringsbudget heeft een raming van EUR. De geldigheidsduur van de lijst investeringskredieten worden verlengd voor 1 jaar. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van het budget 2013.

10 7. AGENDA: (KSM) MEMORANDUM VAN DE RAAD - KENNISNAME DE RAAD : Op 14 oktober 2012 werden de gemeente- en provincieraad verkiezingen georganiseerd. Op 19 december 2012 heeft de toenmalige Raad voor Maatschappelijk Welzijn een memorandum opgesteld en goedgekeurd. De raad wenstte hiermee een aantal bekommernissen aan de nieuwe raadsleden door te geven om de continuïteit van de werking van het OCMW te waarborgen. Gelieve kennis te nemen van het memorandum van de raad van 19 december Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van het memorandum van de raad van 19 december AGENDA: (KSM) AMBTELIJKE NOTA - KENNISNAME DE RAAD : Op 14 oktober 2012 werden de gemeente- en provincieraad verkiezingen georganiseerd. Op 7 januari 2013 werd de nieuwe Raad van Maatschappelijk welzijn geïnstalleerd. Het Mat wil de nieuwe bestuursploeg aan de hand van de ambtelijke nota een overzicht geven van alle projecten (bestaande, om te keren, nieuwe voorstellen) van het OCMW. Op deze manier krijgen de nieuwe mandatarissen een goed beeld van wat leeft en beweegt binnen het OCMW. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ambtelijke nota opgesteld door het Mat. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van de ambtelijke nota opgesteld door het Mat.

11 8.1 AGENDA: (MVG) WOONZORGCOMITÉ - WIJZIGING BEVOEGDHEDEN - GOEDKEURING In de zitting van 7 januari 2013 keurde de raad de bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst goed. Op dezelfde datum werden door de raad de bevoegdheden van het woonzorgcomité vastgelegd. Aan het bijzonder comité werd de bevoegdheid toegekend om dringende beslissingen genomen door de voorzitter, te bekrachtigen. De voorzitter neemt ook dringende beslissingen over bevoegdheden die werden toegekend aan het woonzorgcomité, meer bepaald dringende beslissingen die betrekking hebben op de volgende bevoegdheden van het woonzorgcomité: goedkeuring van de wachtlijsten van de woonzorgvoorzieningen en kennisname van de opnames en verhuringen conform de goedgekeurde wachtlijsten. Afwijkingen hierop dienen voorgelegd aan het woonzorgcomité alvorens tot effectieve opname of verhuring kan worden overgegaan; het ten laste nemen van bewoners. Het is aan te raden om dringende beslissingen die betrekking hebben op bevoegdheden van het woonzorgcomité, te laten bekrachtigen door het woonzorgcomité in plaats van door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Gelet op de mondelinge stemming; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Akkoord te gaan om dringende beslissingen die betrekking hebben op bevoegdheden van het woonzorgcomité te laten bekrachtigen door het woonzorgcomité. 8.2 AGENDA: (KH) BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - WIJZIGING BEVOEGDHEDEN - GOEDKEURING Op 7 januari 2013 werd het bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht. Bij zelfde raadsbeslissingen werden de bevoegdheden van het bijzonder comité van de sociale dienst vastgesteld. Om de verhuringen van woningen aan cliënten van het OCMW vlotter te laten verlopen stelt de voorzitter voor om de bevoegdheden van het bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit te breiden en volgende bevoegdheid bijkomend over te dragen aan het bijzonder comité voor de scoiale dienst: - alle beslissingen om een huurcontract af te sluiten voor cliënten van het OCMW

12 Gelet op de mondelinge stemming; voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Volgende bevoegdheden over te dragen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: alle beslissingen om een huurcontract af te sluiten voor cliënten van het OCMW 9. AGENDA: (IC) FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING Interwaas is erkend als lokale entiteit van het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost). Dit fonds verstrekt goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen aan particulieren. De sociaal kwetsbaren vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep. Binnen het FRGE werd een beleidsgroep en een kredietcommissie opgericht. De beleidsgroep stippelt het algemeen beleid uit en maakt het algemeen reglement op van de kredietverlening. Hiervoor dient een vertegenwoordiger en een vervanger aangeduid te worden. Omwille van de sociale impact van de kredietverleningen wordt voorgesteld om het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening aan te duiden als vertegenwoordiger in de beleidsgroep en een maatschappelijk werker sociaal huis als vervanger aan te stellen. De kredietcommissie heeft als taak de behandeling en beoordeling van individuele kredietaanvragen conform de criteria zoals opgesteld door de beleidsgroep. Hiertoe dient per gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid. Behalve het OCMW cliënteel komen ook andere burgers in aanmerking komen voor een goedkope lening. Daarom wordt voorgesteld om een vertegenwoordiger van het OCMW beleid af te vaardigen en een vertegenwoordiger van de gemeente als vervanger aan te duiden. Het college ging hiermee akkoord op 25 februari 2013 stelde de schepen van sociale zaken aan als vervanger. Gaat over tot de geheime stemming. Gelet op de uitslag van de geheime stemming: - Aanduiding afgevaardigde raadslid in de kredietcommissie: Raadslid: Erna Tindemans 10 stemmen, 1 blanco - Aanduiding afgevaardigde OCMW in de beleidsgroep: Personeelslid: afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening 11 stemmen - Aanduiding vervanger voor de beleidsgroep: Personeelslid: maatschappelijk werker van het sociaal huis 11 stemmen

13 voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Raadslid Erna Tindemans af te vaardigen om te zetelen in de kredietcommissie. Art. 2 Kennis te nemen dat de gemeente, de schepen van sociale zaken heeft aangesteld als vervanger voor de kredietcommissie. Art. 3 Het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening aan te duiden als afgevaardigde van het OCMW om te zetelen in de beleidsgroep. Art. 4 Een maatschappelijk werker van het sociaal huis aan te stellen als vervanger voor de beleidsgroep. 10. AGENDA: (MVG) CKV DE NOTELAAR - MANDAAT PROVINCIAAL OVERLEG - GOEDKEURING Sinds 11 juni 2012 is het centrum voor kortverblijf in woonzorgcentrum De Notelaar operationeel. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een provinciaal overleg kortverblijf waaraan medewerkers van de erkende Oost-Vlaamse centra voor kortverblijf deelnemen. In de zitting van 21 december 2011 keurde de OCMW-raad de overeenkomst digitaal netwerk kortverblijf met de provincie Oost-Vlaanderen goed. In deze overeenkomst engageert het OCMW zich om actief deel te nemen aan het provinciaal overleg kortverblijf en een mandaat hiervoor aan één van zijn medewerkers toe te kennen (artikel 4, 5 ). Deelnemende centra voor kortverblijf kunnen van de provincie ook een jaarlijkse subsidie ontvangen. Het is bijgevolg aangewezen dat centrum voor kortverblijf De Notelaar deelneemt aan dit provinciaal overlegorgaan. De agenda van het provinciaal overleg sluit het meeste aan bij het takenpakket van de maatschappelijk werker die instaat voor de opnames in het centrum voor kortverblijf. Daarom is het aangewezen deze maatschappelijk werker aan te stellen als gemandateerde voor dit overlegorgaan. Gelet op de geheime stemming terzake: Aanstelling maatschappelijk werker 11 stemmen voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Akkoord te gaan om de maatschappelijk werker die instaat voor het kortverblijf aan te stellen als gemandateerde voor het provinciaal overleg kortverblijf van de provincie Oost-Vlaanderen.

14 11. AGENDA: (MVG) DVC DE SLOESTER - MANDAAT PROVINCIAAL OVERLEG - GOEDKEURING Sinds 7 mei 2012 is dagverzorgingscentrum De Sloester geopend. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een provinciaal overleg dagverzorgingscentra waaraan medewerkers van de erkende Oost-Vlaamse dagverzorgingscentra deelnemen. Aangesloten dagverzorgingscentra kunnen van de provincie een jaarlijkse subsidie ontvangen. Het is bijgevolg aangewezen dat dagverzorgingscentrum De Sloester deelneemt aan dit provinciaal overlegorgaan. De agenda van het provinciaal overleg sluit het meeste aan bij het takenpakket van de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum. Daarom is het aangewezen de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum aan te stellen als gemandateerde voor dit overlegorgaan. Gelet op de geheime stemming terzake: Aanstelling maatschappelijk werker 11 stemmen voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Akkoord te gaan om de verantwoordelijke van dagverzorgingscentrum De Sloester aan te stellen als gemandateerde voor het provinciaal overleg dagverzorgingscentra van de provincie Oost-Vlaanderen. 12. AGENDA: (GL) INTERNE KREDIETAANPASSINGEN EN FACTUREN - GOEDKEURING Aan de leden van de raad worden de interne kredietaanpassingen en goed te keuren facturen ter goedkeuring voorgelegd. In de raad van 20 februari 2013 werd de bevoegdheid tot goedkeuren van facturen gedelegeerd naar vast bureau en secretaris. In deze ontwerpbeslissing worden de facturen boven de EUR voorgelegd die afwijken van eerdere beslissingen van de raad. De interne kredietaanpassingen blijven een wettelijke bevoegdheid van de raad en kunnen niet gedelegeerd worden. De financieel beheerder geeft volgende adviezen voor: - de interne kredietaanpassingen - de goed te keuren facturen.

15 Vigerende wetgeving: - Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 2. Art. 3. Art. 4. De interne kredietaanpassingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De interne kredietaanpassingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. De facturen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De facturen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. 13. AGENDA: (KH) WAARNEMEND FINANCIEEL BEHEERDER - AANSTELLING In artikel 80 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 zoals gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012 is voorzien dat de raad een 'waarnemer' financieel beheerder kan aanstellen om de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen. In geval van gewettigde afwezigheid (ziekte, verlof, studiedag, meeting,...) van de financieel beheerder moet de continuïteit van de financiële dienst evenals de handtekeningbevoegdheid en de uitvoering van de betalingen gewaarborgd worden. Gelet op de beslissing van 21 maart 2007 van de OCMW-raad waarin de heer Stany Eycken, geboren op 23 augustus 1958, werd aangesteld tot waarnemend financieel beheerder. Gelet op de beslissing van 30 augustus 2007 van de OCMW-raad waarin de heer Stany Eycken werd aangesteld als plaatsvervanger. De heer Stany Eycken kent de dagelijkse werking van de dienst goed en heeft in het verleden de vervanging van de financieel beheerder op een gedegen wijze uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om de heer Stany Eycken aan te duiden als vervanger van de financieel beheerder in geval van zijn afwezigheid; De financieel beheerder brengt in geval van afwezigheid de secretaris en de voorzitter op de hoogte; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT In geval van gewettigde afwezigheid (ziekte, verlof, studiedag, meeting,...) van de financieel beheerder, de heer Gert Laenen, wordt de heer Stany Eycken, geboren op 23 augustus 1958, aangeduid als zijn waarnemer.

16 14. AGENDA: (GVDC) WZC BRIELS PERCEEL C237K (DEEL) - ONDERHANDSE VERKOOP - PRINCIPIËLE GOEDKEURING De eigenaar van de woning Kerkplein 11, de heer Marc Servaes, Hazenhof 14, 9120 Beveren wenst naar aanleiding van de bouwwerken van WZC Briels, een deel (+/- 34 m2) van het perceel WZC Briels Melsele C237k onderhands te kopen om de grenzen van zijn perceel recht te kunnen trekken. Alle kosten die deze eventuele verkoop met zich meebrengen zijn ten laste van de koper. In de raad van 20 februari 2013 werd dit dossier uitgesteld met het oog op verder onderzoek;. Aan het architectenbureau AMV werd gevraagd een ontwerp op te maken met een optimale invulling van de grond met name een fietsenberging. Het vast bureau van 27 februari 2013 heeft beslist het voorstel van het architectenbureau niet te weerhouden en de onderhandse verkoop terug voor te leggen aan de raad. voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Principieel akkoord te gaan met de onderhandse verkoop van de grond van WZC Briels perceelsnummer C237K, deel met name 34 m2 aan de aanpalende eigenaar van de woning Kerkplein 11, Dhr. Marc Servaes, Hazenhof 14, 9120 Beveren. 15. AGENDA: (VF) WZC DE NOTELAAR - ONDERHOUD INSTALLATIE HVAC - LASTENBOEK MET RAMING - GOEDKEURING Aan de raad wordt voorgesteld om het dossier uit te stellen naar een volgende zitting. Dossier uitgesteld naar een volgende zitting. 16. AGENDA: (CV) HOME DE BRON EN DAGCENTRUM NAH - LASTENBOEKEN EN RAMING TECHNIEKEN - GOEDKEURING Aan de raad wordt voorgesteld het dossier uit te stellen naar een volgende zitting. Art.1 Dossier uitgesteld naar een volgende zitting.

17 17. AGENDA: (CV) WZC DE NIEUWE NOTELAAR - GEBRUIKSTOELAGE VIPA - AANVRAAG Op de raad van 27 oktober 2004 werd de aanvraag tot het bekomen van een subsidiebelofte voor project 1, De Notelaar, bestaande uit 153 woongelegenheden waarvan 6 voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden goedgekeurd en werd beslist deze over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden; In het schrijven van VIPA d.d. 21 mei 2007, werd gunstig advies verleend over de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en tot het verstrekken van een principieel akkoord voor het project 1; Het bevel van aanvang voor de werken van de Nieuwe Notelaar werd gegeven op 25 februari 2009 en de werken werden aangevat op 30 maart 2009; Voor 2013 wordt de aanvraag voor de vierde gebruikstoelage ingediend bij VIPA. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 2. De vierde gebruikstoelage VIPA voor het project de Nieuwe Notelaar aan te vragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden. De secretaris de opdracht te geven de nodige stukken voor deze aanvraag aan VIPA over te maken. 18. AGENDA: (IC) DRINGENDE BESLISSINGEN - VERHOGING MAXIMUM BEDRAGEN Overeenkomstig artikel 58 2 van het OCMW-decreet kan de voorzitter in dringende gevallen beslissen over de toe te kennen hulpverlening aan personen en gezinnen. Deze hulpverlening kan zowel materieel als financieel van aard zijn (o.a. voedselpakket, onderdak, financiële steun). Hij oordeelt daarbij over de geldelijke steunverlening, de opname in een instelling of het ter beschikking stellen van een dienst ten laste van het centrum. De maximum grenzen voor de geldelijke steunverlening zijn al meer dan 12 jaren ongewijzigd gebleven. Zij bedragen momenteel 620 EUR per hulpvraag en 1120 EUR voor een huurwaarborg. Er wordt voorgesteld om deze bedragen op te trekken naar 650 EUR per hulpvraag en 1200 EUR voor een huurwaarborg.

18 voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; De maximum bedragen voor de dringende beslissingen van de voorzitter te bepalen op 650 EUR per hulpvraag en 1200 EUR voor een huurwaarborg. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN de secretaris de voorzitter Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 I. OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring verslag van de installatievergadering dd. 7 januari 2013. 2. Aanstelling van het Vast Bureau. Beslissing tot het al

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) goedkeuring Raad 2. Vast bureau

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 5 februari 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 5 februari 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 5 MAART 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; de H.H. E. Vangindertael, P. Van Cauwenberghe, G. Van Damme, G. Van Achter, A. Piessens, J.-M. Hubert, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur,

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 7 25 september 2015 Art. 254

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 FEBRUARI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 FEBRUARI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 FEBRUARI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 2 9 J A N U A R I

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 2 9 J A N U A R I OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 16 december 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Lijst der besluiten genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2013

Lijst der besluiten genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2013 Lijst der besluiten genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2013 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting Het verslag van de vorige vergadering

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie