ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (KSM) Goedkeuring jaarrekening kennisname 3. (KSM) BBC - aanpassing indeling beleidsdomeinen, -velden en -items - goedkeuring Patrimonium 4. (GVM) Opmaak schattingsverslagen onroerend goed - aanbesteding - delegatiebesluit Werken, Leveringen en Diensten 5. (KS) Bezigheidshome De Bron en NAH De Stroom - leveren en plaatsen van gordijnen - gunning 6. (KS) Diverse voorzieningen - leningen ter financiering van het bestuur - gunning - lastenboek - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 7. (MVG) Woonzorgcentra - opnamevoorwaarden - goedkeuring BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 8. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 9. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 10. Beslissingen vast bureau - aktename 11. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename Personeel 12. (KB) Aanvraag ontslag wegens vervroegd pensioen - goedkeuring DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.

2 Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 september 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (KSM) GOEDKEURING JAARREKENING 2013 DOOR GOUVERNEUR - KENNISNAME De heer gouverneur meldt bij een brief dd. 2 september 2014 de goedkeuring en definitieve vaststelling van de jaarrekening De nodige documenten en antwoorden op bijkomende vragen door de gouverneur werden door de financieel beheerder reeds eerder overgemaakt. De gouverneur geeft weer dat de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand. Het negatief resultaat bedraagt EUR. Het geconsolideerd balanstotaal eind 2013 bedraagt EUR. De raad kan eventueel een beroep instellen tegen de beslissing van de gouverneur. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 1. Art. 2. kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de gouverneur. Geen beroep in te stellen tegen de beslissing van de gouverneur. 3. (KSM) BBC - AANPASSING INDELING BELEIDSDOMEINEN, -VELDEN EN -ITEMS - GOEDKEURING In de raad van 19 juni 2013 werd de indeling van de beleidsdomeinen; -velden en items goedgekeurd. Sinds 1 januari 2014 werd deze indeling geïmplementeerd in de nieuwe BBC. Ondertussen werd deze indeling geëvalueerd en bijgestuurd in kader van de voorbereidingen van de budgetwijziging. Aan de raad wordt voorgesteld het nieuwe ontwerp inzake de indeling van de beleidsdomeinen, - velden en items opgemaakt door het Managementteam goed te keuren. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 1. Goedkeuring van het nieuwe ontwerp van de indeling van de beleidsdomeinen, - velden en items opgemaakt door het managementteam.

3 4. (GVM) OPMAAK SCHATTINGSVERSLAGEN ONROEREND GOED - AANBESTEDING - DELEGATIEBESLUIT De overeenkomst voor het opmaken van schattingsverslagen voor transacties onroerende goederen bij de firma Teccon bvba, Burcht eindigt op 31 december De gemeente dient voor deze opdracht eveneens een aanbesteding op te starten. Er wordt voorgesteld om over te gaan tot een gezamenlijke aanbesteding, waarbij de gemeente zal optreden als aanbestedende overheid. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 1. Art. 2. Zich akkoord te verklaren om gezamenlijk met de gemeente Beveren een onderhandse prijsvraag te organiseren voor het opmaken van schattingsverslagen voor transacties onroerende goederen. De gemeente Beveren aan te duiden om voor deze aanbesteding in naam en voor rekening van het OCMW op te treden als opdrachtgever. 5. (KS) BEZIGHEIDSHOME DE BRON EN NAH DE STROOM - LEVEREN EN PLAATSEN VAN GORDIJNEN - GUNNING In zitting van 19 maart 2014 heeft de raad het lastenboek voor het leveren en plaatsen van de gordijnen in het bezigheidshome De Bron en dagcentrum NAH De Stroom goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van EUR (incl. BTW 21 %). Er werd beslist een prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. Zes firma s hebben een offerte ingediend, nl. Servio (Roeselare), Verhelst (Beveren), Himpe- Desmet (Izegem), Cools (Melsele), Linjo (Beveren) en Modecoupon (Sint-Niklaas). Uit het verslag van nazicht van de offertes dd. 24 september 2014 blijkt dat de firma Himpe- Desmet de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend. Deze firma biedt eveneens de laagste prijs. De budgetten voor dit project zijn voorzien in MJP 2014 (nieuwbouw De Bron ACT 24). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet;

4 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1. De opdracht voor het leveren en plaatsen van gordijnen in bezigheidshome De Bron en dagcentrum NAH De Stroom te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Himpe Desmet ( ), Kortrijksestraat 183 te 8870 Izegem voor een totaalbedrag van ,60 EUR (incl. BTW 21 %). 6. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR - GUNNING - LASTENBOEK - GOEDKEURING In de raad van 9 juli 2014 werd het lastenboek voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur goedgekeurd en geopteerd voor open aanbesteding als aanbestedingswijze. 3 firma s hebben een offerte ingediend, nl. Argenta Spaarbank nv (Antwerpen) (perceel 1 en 2), Belfius Bank nv (Brussel) (perceel 1, 2, 3 en 4) en ING België nv (Gent) (perceel 2, 3 en 4). Uit de verslagen van nazicht dd. 24 september opgemaakt per perceel - blijkt dat: Voor perceel 1 (WZC Briels looptijd 18 jaar) en perceel 2 (De Bron looptijd van 18 jaar) de inschrijvers zich voor de bepaling van de rentevoet en het opmaken van de aflossingtabel hebben gebaseerd op gegevens die van elkaar verschillen als gevolg van een ander tijdstip. Het lastenboek was niet volledig duidelijk op dat vlak. Voorstel om niet te gunnen en opnieuw aanbesteden van deze percelen. Voor perceel 3 (vervangingsinvesteringen - looptijd van 10 jaar) de firma ING België nv de laagste regelmatige offerte heeft ingediend tegen een marge van 98 basispunten bovenop de van toepassing zijnde rentevoet. Voor perceel 4 (investeringen in verhuurpatrimonium - looptijd van 20 jaar) de firma ING België nv de laagste regelmatige offerte heeft ingediend tegen een marge van 118 basispunten bovenop de van toepassing zijnde rentevoet. Voorgesteld wordt om percelen 1 en 2 (Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer voor WZC Briels en home en dagcentrum De Bron - looptijd 18 jaar) opnieuw aan te besteden via open aanbesteding. Het ontwerp van het lastenboek voor deze percelen wordt voorgelegd aan de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

5 Art. 1. Uitdrukkelijk kennis te nemen van de verslagen van nazicht dd. 24 september 2014 voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur. Art. 2. Perceel 3 (vervangingsinvesteringen - looptijd van 10 jaar) te gunnen aan de firma ING België nv, Gaston Crommenlaan 4, bus 301, 9050 Gent ( ) tegen een marge van 98 basispunten bovenop de van toepassing zijnde rentevoet. Art. 3. Perceel 4 (investeringen in verhuurpatrimonium - looptijd van 20 jaar) te gunnen aan de firma ING België nv, Gaston Crommenlaan 4, bus 301, 9050 Gent ( ) tegen een marge van 118 basispunten bovenop de van toepassing zijnde rentevoet. Art. 4. Perceel 1 (WZC Briels looptijd 18 jaar) en perceel 2 (De Bron looptijd van 18 jaar) niet te gunnen. Art. 5. Het lastenboek voor het aangaan van leningen ter financiering van WZC Briels en De Bron goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag van EUR. Art. 6. De aanbesteding voor het aangaan van leningen ter financiering van WZC Briels en De Bron te organiseren via de procedure van open aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 7. (MVG) WOONZORGCENTRA - OPNAMEVOORWAARDEN - GOEDKEURING De huidige opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra werden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december Onder meer omwille maatschappelijke evoluties en van een aantal praktische bekommernissen in het huidige opnamebeleid, werd een nieuw ontwerp voor de opnamevoorwaarden uitgewerkt. De belangrijkste uitgangspunten in het voorliggende ontwerp zijn (zie ook toelichtende nota dd. 2 oktober 2014): algemeen uitgangspunt: in lijn met het woonzorgdecreet wil het OCMW ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Opname in een woonzorgcentrum is de allerlaatste stap in het zorgcontinuüm: alle andere zorgvormen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg) dienen uitgeput te zijn alvorens de stap naar het woonzorgcentrum kan gezet worden; stijgende zorggraad van de doelgroep: zwaarst zorgbehoevende ouderen hebben in principe meer nood aan opname dan lichter zorgbehoevenden; financiële situatie: het optimaliseren van de inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra verder te verhogen. Dit biedt ook een antwoord aan de stijgende zorggraad van de doelgroep; sociale aspecten van de kandidaten mee in rekening brengen: uit ervaring blijkt dat niet enkel de zorggraad, maar ook de sociale situatie van de kandidaat de noodzaak/dringendheid van de opname mee bepaalt. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijst te bepalen; praktische aanpassingen zoals een aparte wachtlijst voor koppels, de invulling van de grote flats in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem, het beperken van interne verhuizen en van de keuze van aantal wachtlijsten waarop men zich wenst in te schrijven,. Dit ontwerp werd door het woonzorgcomité op 15 september 2014 positief geadviseerd. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet;

6 Art. 1. Het ontwerp van opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra dd. 15 september 2014, goed te keuren; Art. 2. Akkoord te gaan om de nieuwe opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra dd. 15 september 2014 in voege te laten treden vanaf 1 januari DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Grond

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING 79 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 APRIL 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 APRIL 2015 36 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 APRIL 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JULI 2016

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JULI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JULI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVDC) Afbakening

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Aan de raad wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Peter De Clercq lid van het comité financiën goed te keuren.

Aan de raad wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Peter De Clercq lid van het comité financiën goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 27 MEI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. (KH) AANVULLEND PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID Aanvullende agendapunten bij hoogdringendheid: 0.1. (KH) Aanvullend

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 06 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid Instellingen en algemeen beheer

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 OKTOBER 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 OKTOBER 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 OKTOBER 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 OKTOBER 2018

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 OKTOBER 2018 108 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 OKTOBER 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 MAART 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (EDV) BIJZONDERE COMITÉS - WIJZIGING PLAATSVERVANGERS

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd aan de raad.

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd aan de raad. TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 14 JUNI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING 2016

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2018

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2018 114 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 2. (KS) NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 09 JULI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 09 JULI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 09 JULI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Instellingen en algemeen beheer 0.1. (IC) Aanvullend punt bij hoogdringendheid Goedkeuring - Aktename

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 22 februari 2018 om 20 uur Plaats: t Paviljoen, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: De heer P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Grondsondering site Molenkouter - gunning en goedkeuring lastvoorwaarden

OPENBARE ZITTING. 1. Grondsondering site Molenkouter - gunning en goedkeuring lastvoorwaarden Wichelen, 8/12/2017 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire, Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MEI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MEI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING 54 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MEI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) PROJECT WZC DE LINDE - GROND SCHOOL

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde Liesbeth, Van

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 19 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 19 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 19 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND KALLO C 66H-106A-120D VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 16 MAART 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 16 MAART 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 MAART 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) ERFPACHT GROND BEVEREN SECTIE C 486K EN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld. TOELICHTING RAAD VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLENDE PUNTEN - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING 2. (KH) ONTSLAG RAADSLID

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

Zitting van 24 april 2018

Zitting van 24 april 2018 Zitting van 24 april 2018 Aanwezig: Christine Logghe, OCMW-Voorzitter Mieke Callebert, Godelieve Ampe, Jolien Waeyaert, Lode Rossey, Carine Volckaert, Ronny Vandewalle, Iris Plaisier, OCMW raadsleden Toon

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 APRIL 2018

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 APRIL 2018 42 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 APRIL 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 FEBRUARI 2014 16 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 FEBRUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting Het verslag van de openbare zitting van 9 mei 2017 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting Het verslag van de openbare zitting van 9 mei 2017 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Zitting: 6 juni 2017 Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen, Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry Callens, leden;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2018

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2018 85 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix,

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 MAART 2018

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 MAART 2018 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 MAART 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

2 Kennisgeving notulen van het vast bureau van 3 mei 2018 en 18 mei 2018

2 Kennisgeving notulen van het vast bureau van 3 mei 2018 en 18 mei 2018 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 JUNI 2018 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter Hilda Decock, André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 FEBRUARI 2018

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 FEBRUARI 2018 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 FEBRUARI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018 Aanwezig: MM. Lammertyn R., voorzitter OCMW; Rogiers C., Corneillie

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie