ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne kredietaanpassingen en facturen - goedkeuring 3. (KH) Kredietmaatschappij Onze Thuis - verkoop aandelen 4. (GL) Kortverblijf De Notelaar - dagprijsaanpassing FOD - bekrachtiging beslissing voorzitter 5. (GL) Woonzorgcentra - dagprijsaanpassing FOD - bekrachtiging beslissing voorzitter 6. (GL) DVC De Sloester - dagprijsaanpassing FOD - bekrachtiging beslissing voorzitter 7. (GL) Serviceflats Hof ter Noten - dagprijsaanpassing FOD - bekrachtiging beslissing voorzitter 8. (GL) Goedkeuring jaarrekening 2011 door gouverneur - kennisname Werken, leveringen en diensten 9. (KS) Levering warme maaltijden aan huis - verlenging overeenkomst - goedkeuring 10. (VF) Bejaardenflats De Beuken - vervanging accumulatoren - gunning 11. (LR) WZC Briels - organisatie wedstrijd kunstwerk - goedkeuring reglement 12. (CV) WZC Briels - lastenboek en raming omgevingswerken - goedkeuring 13. (CV) WZC Briels - technieken - gunningen Instellingen en algemeen beheer 14. (KSM) Beheersovereenkomst ICT - definitieve goedkeuring 15. (LG/IC) Beheersovereenkomsten - principiële goedkeuring - verhuis personeelsdienst en sociale dienst van de gemeente (IC) Sociaal huis- opening - goedkeuring - Logo - kennisname BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 17. Beslissingen vast bureau - aktename 18. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 19. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 20. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring Personeel 21. (SM) Diensthoofd HR (A1a-A3a) -interne personeelsmobiliteit- functiewijziging - statutair DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR 1 Wijziging titel: 15. Beheersovereenkomsten definitieve goedkeuring verhuis personeelsdienst en sociale dienst van de gemeente

2 ZITTING VAN 15 MEI 2013 AANWEZIG: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Peter De Clercq, Mirese Deckers, Louis Engels, Claire Gillis, Annick Thibaut, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Leen Van Laere, Erna Tindemans, raadsleden Filip Thyssen, secretaris VERONTSCHULDIGD: Tony Vyt, raadslid 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 april 2013 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. AGENDA: (GL) INTERNE KREDIETAANPASSINGEN EN FACTUREN - GOEDKEURING Aan de leden van de raad worden de interne kredietaanpassingen en goed te keuren facturen ter goedkeuring voorgelegd. In de raad van 20 februari 2013 werd de bevoegdheid tot goedkeuren van facturen gedelegeerd naar vast bureau en secretaris. In deze ontwerpbeslissing worden de facturen boven de EUR voorgelegd die afwijken van eerdere beslissingen van de raad. De interne kredietaanpassingen blijven een wettelijke bevoegdheid van de raad en kunnen niet gedelegeerd worden.

3 De financieel beheerder geeft volgende adviezen voor: - de interne kredietaanpassingen: positief advies - de goed te keuren facturen: niet van toepassing. Vigerende wetgeving: - Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 3. Art. 4. De interne kredietaanpassingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De interne kredietaanpassingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: Project 912 De Beuken personenalarm: + 326,50 EUR Project 132 algemeen budget voor overschrijding budgetramingen: -326,50 EUR Motivatie: er werd geen rekening gehouden met de veiligheidscoördinatie voor dit project bij de raming. Op vast bureau van 25 mei 2011 goedgekeurd. De facturen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De facturen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. 3. AGENDA: (KH) KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS - VERKOOP AANDELEN In 1958 werd de kredietmaatschappij Onze Wase Thuis opgericht. Het OCMW Beveren trad toe tot deze kredietmaatschappij in Op 3 december 1998 fusioneerde de kredietmaatschappij en werd ze voortaan Kredietmaatschappij Onze Thuis genoemd. Meerdere fusieoperaties later vormt Kredietmaatschappij Onze Thuis het Oost-Vlaamse onderdeel van de groep SJK. Samen met moedermaatschappij SJK (Beringen Limburg) en zustervennootschap SWVV (Westerlo Antwerpen) is de groep SJK actief in geheel Vlaanderen (maar met klemtonen in de traditionele werkgebieden). Als kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse Regering, is Onze Thuis één van de circa 30 vennootschappen die zich toeleggen op het verstrekken van gewaarborgde sociale leningen. Ze richten zich bij uitstek op de doelgroep die enerzijds uit de boot valt voor de gesubsidieerde kredieten (de Vlaamse woonlening) doch anderzijds bij de banken niet of slechts in mindere mate bediend geraakt. Het OCMW Beveren is aandeelhouder bij de Kredietmaatschappij Onze Thuis en bezit 360 aandelen. Een groot deel van de oorspronkelijke kapitaalsinbreng ten bedrage van BEF werd terugbetaald in 2001 voor een bedrag van BEF naar aanleiding van de voorbereiding op een fusieoperatie.

4 De resterende kapitaalsinbreng bedraagt 74,24 EUR. De Kredietmaatschappij is bereid deze aandelen van het OCMW terug te kopen voor het dubbele, met name 158,48 EUR. Bij de oprichtingen van de nieuwe raad begin dit jaar werd beslist niet langer een afgevaardigde aan te duiden voor deze kredietmaatschappij, daar de vorige vergadering jarenlang niet werden bijgewoond door een aangestelde voor het OCMW Beveren. Gelet op het geringe bedrag aan aandelen is het dan ook opportuun niet langer deel uit te maken van deze maatschappij en de aandelen te verkopen aan Kredietmaatschappij Onze Thuis. De financieel beheerder geeft een positief financieel advies. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT Akkoord te gaan met de verkoop van de aandelen van het OCMW Beveren van de Kredietmaatschappij Onze Thuis aan de Kredietmaatschappij Onze Thuis voor een bedrag van 158,46 EUR. 4. AGENDA: (GL) KORTVERBLIJF DE NOTELAAR - DAGPRIJSAANPASSING FOD - BEKRACHTIGING BESLISSING VOORZITTER De raad keurde in zitting van 17 april 2013 de geïndexeerde dagprijzen en supplementen goed van het kortverblijf De Notelaar. Met een schrijven van 23 april 2013 deelde de FOD Economie mee dat ze niet akkoord kan gaan met deze prijsverhoging. De indexering kan slechts ingaan vanaf de ingebruiknamedatum en niet vanaf de kennisgeving van de prijzen aan de FOD Economie. Voor de supplementen kan geen indexeringsaanpassing gebeuren, hiervoor dient een groot dossier opgemaakt te worden. Omdat binnen de 8 dagen gereageerd diende te worden, heeft de Voorzitter mits een dringende beslissing akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van de FOD Economie. Volgende dagprijzen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013: - Dagprijs: 50,54 EUR. Dit betekent een stijging van 1,08%. De financieel beheerder geeft een positief financieel advies. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.

5 Kennis te nemen van het schrijven van de FOD Economie van 23 april De dringende beslissing van de Voorzitter van 26 april 2013 te bekrachtigen. 5. AGENDA: (GL) WOONZORGCENTRA - DAGPRIJSAANPASSING FOD - BEKRACHTIGING BESLISSING VOORZITTER De raad keurde in zitting van 17 april 2013 de geïndexeerde dagprijzen en supplementen goed van de woonzorgcentra. Met een schrijven van 23 april 2013 deelde de FOD Economie mee dat ze niet akkoord kan gaan met deze prijsverhoging. De indexering kan slechts ingaan vanaf de laatste goedkeuring door de FOD Economie en niet vanaf de maand van de laatst gebruikte index. Omdat binnen de 8 dagen gereageerd diende te worden, heeft de Voorzitter mits een dringende beslissing akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van de FOD Economie. Volgende dagprijzen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013: - Alleenstaande: 48,90 EUR - Echtpaar in koppelkamer: 72,71 EUR - Zorgflat WZC Boeyé-Van Landeghem: 86,60 EUR. Dit betekent een stijging van 1,33% i.p.v. een stijging met 2,72% zoals aanvankelijk gevraagd door de raad. De financieel beheerder geeft een positief financieel advies. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van het schrijven van de FOD Economie van 23 april De dringende beslissing van de Voorzitter van 26 april 2013 te bekrachtigen. 6. AGENDA: (GL) DVC DE SLOESTER - DAGPRIJSAANPASSING FOD - BEKRACHTIGING BESLISSING VOORZITTER De raad keurde in zitting van 17 april 2013 de geïndexeerde dagprijzen en supplementen goed van dagverzorgingcentrum De Sloester.

6 Met een schrijven van 23 april 2013 deelde de FOD Economie mee dat ze niet akkoord kan gaan met deze prijsverhoging. De indexering kan slechts ingaan vanaf de ingebruiknamedatum en niet vanaf de kennisgeving van de prijzen aan de FOD Economie. De supplementen kunnen niet geïndexeerd worden via deze procedure. Omdat binnen de 8 dagen gereageerd diende te worden, heeft de Voorzitter mits een dringende beslissing akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van de FOD Economie. Volgende dagprijzen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013: - Dagprijs hele dag: 20,22 EUR - Dagprijs halve dag: 10,11 EUR Dit betekent een stijging met 1,08%. De financieel beheerder geeft een positief financieel advies. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van het schrijven van de FOD Economie van 23 april De dringende beslissing van de Voorzitter van 26 april 2013 te bekrachtigen. 7. AGENDA: (GL) SERVICEFLATS HOF TER NOTEN - DAGPRIJSAANPASSING FOD - BEKRACHTIGING BESLISSING VOORZITTER De raad keurde in zitting van 17 april 2013 de geïndexeerde dagprijzen en supplementen goed van serviceflats Hof ter Noten. Met een schrijven van 23 april 2013 deelde de FOD Economie mee dat ze niet akkoord kan gaan met deze prijsverhoging. De indexering kan slechts ingaan vanaf de ingebruiknamedatum en niet vanaf de kennisgeving van de prijzen aan de FOD Economie. Omdat binnen de 8 dagen gereageerd diende te worden, heeft de Voorzitter mits een dringende beslissing akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van de FOD Economie. Volgende dagprijzen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013: - Kleine flats: 25,27 EUR - Middelgrote flats: 28,30 EUR - Grote flats: 33,36 EUR. Dit betekent een stijging met 1,08%. De financieel beheerder geeft een positief financieel advies.

7 voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Kennis te nemen van het schrijven van de FOD Economie van 23 april De dringende beslissing van de Voorzitter van 26 april 2013 te bekrachtigen. 8. AGENDA: (GL) GOEDKEURING JAARREKENING 2011 DOOR GOUVERNEUR - KENNISNAME De gouverneur heeft een brief verstuurd met de goedkeuring en definitieve vaststelling van de jaarrekening De nodige documenten en antwoorden op bijkomende vragen werden door de financieel beheerder aan de externe audit overgemaakt na de vaststelling van de jaarrekening door de Raad in juni De gouverneur meldt dat er geen extern auditrapport door omstandigheden werd opgemaakt. De gouverneur heeft geen opmerkingen betreffende de jaarrekening. Het negatief resultaat bedraagt ,76 EUR en de berekende gemeentelijke bijdrage bedraagt ,86 EUR. Het geconsolideerd balanstotaal eind 2011 bedraagt EUR. De raad kan eventueel een beroep instellen tegen de beslissing van de gouverneur. Wetgevend kader Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Hoofdstuk III De jaarrekening inzonderheid art. 56, 64, 65 en 66. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Kennis te nemen van de beslissing van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2011.

8 9. AGENDA: (KS) LEVERING WARME MAALTIJDEN AAN HUIS - VERLENGING OVEREENKOMST - GOEDKEURING In de Raad van 20 juni 2012 werd beslist om de opdracht voor het leveren en bedelen van warme maaltijden aan huis bij cliënten van het OCMW Beveren te verlengen bij de firma Delicatesse Catering voor een periode van één jaar, nl. van 1 juli 2012 tot 30 juni De samenwerking met Delicatesse Catering werd geëvalueerd en positief bevonden. Er wordt voorgesteld om deze overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar, aan dezelfde voorwaarden als deze van de originele opdracht. Tijdens de verlenging zal strikt toezicht gehouden worden op de uitvoering van de overeenkomst. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief visum. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; De huidige overeenkomst met de firma Delicatesse Catering, Toekomstlaan 22, 3600 Genk te verlengen onder de huidige voorwaarden voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni AGENDA: (VF) BEJAARDENFLATS DE BEUKEN - VERVANGING ACCUMULATOREN - GUNNING De bestaande accumulatiekachels in de appartementen en een aantal gemeenschapsruimtes van De Beuken zijn door slijtage niet meer performant en aan vervanging toe. In het budget 2013 zijn onder projectnummer 311 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de vervanging van accumulatoren. Deze budgetten zijn slechts voldoende om de helft van de accumulatoren te vervangen. In de raad van 20 februari 2013 werd beslist om: - principieel akkoord te gaan met de vervanging van alle accumulatoren in de appartementen en gemeenschapsruimtes van bejaardenflats De Beuken - bijkomende kredieten ten bedrage van EUR te voorzien via budgetwijziging het lastenboek voor de vervanging van accumulatoren in de appartementen en gemeenschapsruimtes van De Beuken goed te keuren voor een geraamd totaalbedrag van EUR - de aanbesteding te organiseren via algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad

9 Bij de opening van offertes op 16 april 2013 hebben 9 firma s een offerte ingediend. Uit het verslag van nazicht van de offertes d.d. 30 april 2013 blijkt dat: - 7 firma s een regelmatige offerte hebben ingediend - de firma R. Verstuyft-Lanssens NV (Aalter) de meest gunstige regelmatige offerte heeft ingediend door de hoogste totale score te behalen op de gunningscriteria prijs, kwaliteit en plan van aanpak - het totaalbedrag van de meest gunstige offerte ,95 EUR (incl. BTW 6%) bedraagt Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief visum. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. De opdracht voor het vervangen van de bestaande accumulatiekachels in de appartementen en een aantal gemeenschapsruimtes van De Beuken te gunnen aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, nl. de firma R. Verstuyft-Lanssens NV, Lobulckstraat 21, 9880 Aalter (BE ) voor een totaalbedrag van ,95 EUR (incl. BTW 6%), met toewijzing van fase 2 (uitvoering juni-september 2014) ten bedrage van ,63 EUR (incl. BTW 6%) onder voorbehoud van goedkeuring van bijkomende kredieten via budgetwijziging AGENDA: (LR) WZC BRIELS - ORGANISATIE WEDSTRIJD KUNSTWERK - GOEDKEURING REGLEMENT De verplichting tot integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten werd bij decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 december 1986 opgelegd. Bovenvermeld decreet en een rondzendbrief van 7 februari 1996 bepalen dat initiatiefnemers die minstens 30% VIPA-subsidies ontvangen ertoe gehouden zijn een bepaald percentage van de bouwkosten te besteden aan geïntegreerde kunst. Het totaal bedrag voor de kunstintegratie in WZC Briels bedraagt ,54 EUR. Voor het project WZC Briels is het aangewezen om een wedstrijd te organiseren voor de aanduiding van een kunstenaar. Er werd een reglement voor deze wedstrijd opgemaakt dat aan de raad voorgelegd wordt ter goedkeuring. De ontvangen kandidaturen en voorstellen van kunstwerken zullen door de Kunstcommissie beoordeeld worden, waarna een eindadvies aan de Raad wordt overgemaakt. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies.

10 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Voor de aankoop en integratie van een kunstwerk voor WZC Briels een wedstrijd te organiseren. Het reglement voor deze wedstrijd goed te keuren. Art. 3. Het resultaat hiervan voor te leggen aan een volgende raad 12. AGENDA: (CV) WZC BRIELS - LASTENBOEK EN RAMING OMGEVINGSWERKEN - GOEDKEURING De voorzitter stelt voor de beslissing uit te stellen naar een volgende zitting. Het dossier wordt uitgesteld naar een volgende zitting. 13. AGENDA: (CV) WZC BRIELS - TECHNIEKEN - GUNNINGEN In zitting van 27 augustus 2012 keurde de raad de lastenboeken met bijhorende raming zoals opgemaakt door studiebureau Tecon Groep - voor de loten technieken van het project WZC Briels goed. Er werd beslist de aanbesteding van de loten HVAC, sanitair en elektriciteit te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding. De aanbesteding van het lot liften zou via de procedure van algemene offerteaanvraag georganiseerd worden en de resultaten worden voorgelegd aan een latere raad. Het controleorgaan SECO voerde nog een technisch nazicht uit op de vernoemde lastenboeken. De gemaakte opmerkingen hadden een invloed op de reeds goedgekeurde ramingen. Het verschil met de oorspronkelijke raming bedroeg +/ EUR (incl. 12 % BTW) meer. In zitting van 24 oktober 2012 werden de aangepaste lastenboeken met bijhorende ramingen opnieuw voorgelegd en goedgekeurd. Het betreft: lot 1: HVAC, met een raming van ,54 EUR (incl. BTW 12%) lot 2: sanitair, met een raming van ,22 EUR (incl. BTW 12%) lot 3: elektriciteit met een raming van ,30 EUR (incl. BTW 12%) lot 4: liften, met een raming van EUR (incl. BTW 12%) Bij de opening van de offertes op 14 maart 2013 hadden zich voor de percelen HVAC, sanitair, elektriciteit en liften volgende firma s ingeschreven:

11 HVAC (2): Vandewalle nv (Jabbeke) en Keysers nv (Westmalle) Sanitair (2): Vermaelen L. & Co bvba (Stabroek) en CEI-De MEYER nv (Neder-over- Heembeek) Elektriciteit (5): EDF nv (Waregem), Cofely Fabricom nv (Desteldonk), TEVEAN nv (Zelzate), De Mulder bvba (Gavere) en Elektriciteit Campe bvba (Deurne) Liften (4): Coopman Liften (Kuurne), Spie Belgium (Anderlecht), Kone Belgium (Brussel) en Thyssen Krupp liften ascenseurs (Brussel) Gelet op de verslagen van nazicht d.d. 10 april 2013 door studiebureau Tecon waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt - Het studiebureau adviseert om de opdracht van de hoger genoemde percelen als volgt te gunnen: Perceel HVAC aan Vandewalle nv (Jabbeke) voor een bedrag van ,00 euro (incl. BTW 12%) Perceel Sanitair aan Vermaelen L. & Co bvba (Stabroek) voor een bedrag van ,68 euro (incl. BTW 12%) Perceel Elektriciteit aan EDF nv (Waregem) voor een bedrag van ,8 euro (incl. BTW 12 %) Perceel Liften aan Coopman Liften (Kuurne) voor een bedrag van ,08 euro (incl. BTW 12%) Volgens de beoordeling van het studiebureau hebben vermelde inschrijvers (voor wat betreft de eerste 3 percelen) voor hun betrokken perceel de laagst conforme bieding ingediend. Mits de gunningsprocedures voor de eerste 3 percelen via een openbare aanbesteding werd georganiseerd was het principe van de laagste prijs doorslaggevend bij het bepalen van de gekozen inschrijvers. Het vierde perceel, m.n. de liften kan worden toegewezen aan Coopman, mits zij bij de vergelijking van de ingediende offertes - ingevolge het lage inschrijvingsbedrag en het lage omnium onderhoudscontract met de meest gunstige aanbieding naar voren komen. Op vlak van technische waarde en volledigheid van het dossier worden alle inschrijvers hetzelfde gequoteerd. De offerte van Coopman liften nv wordt hierdoor de meest gunstige inschrijving geacht omdat deze de meeste punten behaalde en daarnaast ook de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend. De raad volgt de inhoud van de aanbestedingsverslagen voor de verschillende percelen. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief visum. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Kennis te nemen van de verslagen van nazicht d.d. 10 april 2013 door studiebureau Tecon. De volgende opdrachten te gunnen aan: Perceel HVAC aan Vandewalle nv,vlamingveld 51, 8490 Jabbeke voor een bedrag van ,00 euro (incl. BTW 12%)

12 Perceel Sanitair aan Vermaelen L. & Co bvba, Brouwersstraat 44, 2940 Stabroek) voor een bedrag van ,68 euro (incl. BTW 12%) Perceel Elektriciteit aan EDF nv, Flanders Fieldweg, 8790 Waregem voor een bedrag van ,8 euro (incl. BTW 12 %) Perceel Liften aan Coopman Liften, Heirweg 123, 8520 Kuurne voor een bedrag van ,08 euro (incl. BTW 12%) 14. AGENDA: (KSM) BEHEERSOVEREENKOMST ICT - DEFINITIEVE GOEDKEURING In zitting van 17 april 2013 keurde de Raad de beheersovereenkomst principieel goed voor de samenwerkingen van de ICT diensten van gemeente en OCMW. De ICT-medewerkers van het OCMW zijn ondertussen verhuisd naar de gemeentelijke ICT-dienst. Op 22 april 2013 werd de beheersovereenkomst voor ICT diensten voorgelegd aan de vakbonden. Zij gaven hun goedkeuring. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Definitieve goedkeuring van het ontwerp van de beheersovereenkomst betreffende de samenwerking tussen de ICT-diensten van gemeente en OCMW. Met éénparigheid van stemmen wordt de titel als volgt gewijzigd: Agendapunt 15: Beheersovereenkomsten - principiële goedkeuring - verhuis personeelsdienst en sociale dienst van de gemeente wordt behandeld als volgt: Beheersovereenkomsten definitieve goedkeuring verhuis personeelsdienst en sociale dienst van de gemeente 15. AGENDA: (LG/IC) BEHEERSOVEREENKOMSTEN - DEFINITIEVE GOEDKEURING - VERHUIS PERSONEELSDIENST EN SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTE Gemeente en OCMW dienen vanuit de noodzaak om zuinig en efficiënt te besturen samen te werken. Samenwerken biedt onmiskenbaar sterke opportuniteiten. Op de raad van 1 juli 2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de maximale integratie en/of samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. Dit alles werd gebundeld in het EVI-project. Op 25 juni 2012 werd het samenwerkingstraject voorgesteld in het schepencollege. Een timing voor de eerste verhuisbewegingen werd vastgelegd. De verhuisbewegingen kunnen uitgevoerd worden mits er beheersovereenkomsten per dienst zijn. De beheersovereenkomsten voor de samenwerking tussen de personeelsdiensten en sociale diensten onderling van gemeente en OCMW worden voorgelegd aan de raad. In zitting van 17

13 april 2013 keurde de raad de beheersovereenkomst goed voor de samenwerkingen van de ICT diensten van gemeente en OCMW. De voorliggende beheersovereenkomsten zijn gebaseerd op dat van de ICT diensten. Op 22 april 2013 werd de beheersovereenkomst voor ICT diensten voorgelegd aan de vakbonden. Zij gaven hun goedkeuring om deze overeenkomst te gebruiken als model voor de volgende twee integratieprojecten. De documenten in bijlage werden per mail verstuurd naar de vakorganisaties ACOD en ACVOD. Er werd per mail gunstig advies verleend door de beide vakbonden op woensdag 15 mei voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 3. Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de beheersovereenkomsten betreffende de samenwerking tussen de personeels- en sociale diensten onderling van gemeente en OCMW. De voorliggende beheersovereenkomsten worden overgemaakt aan de vakbond en gunstig advies verleend (mail dd. 15 mei 2013). Akkoord te gaan met de verhuisbeweging van de personeels en sociale dienst van de gemeente naar de respectievelijke diensten binnen het OCMW. 16. AGENDA: (IC) SOCIAAL HUIS- OPENING - GOEDKEURING - LOGO - KENNISNAME De voorbereidingen voor de start van het Sociaal Huis zijn volop bezig en de opening voor het publiek wordt voorzien vanaf 3 juni Het gebeuren is een mijlpaal in de OCMW werking omdat op één plaats zowel producten van de gemeente als van het OCMW worden aangeboden. Nog belangrijker is dat het Sociaal huis een aanspreekpunt wil worden voor alle welzijnsvragen van de burgers van Beveren. Het OCMW blijft zich inzetten voor de kansarmen maar krijgt dankzij het Sociaal Huis de kans om zijn focus te verbreden tot alle burgers van Beveren. Naar aanleiding van de opening van het Sociaal huis wordt op 23 mei 2013 te 14u een persmoment georganiseerd waarbij het klantbegeleidingssysteem zal uitgetest worden. Op 30 mei 2013 te 19u volgt de feestelijke opening van het Sociaal Huis met een receptie in woonzorgcentrum De Notelaar. Voor het Sociaal Huis werd een logo ontworpen. Het wordt gebruikt in alle communicatie tussen het Sociaal Huis en de burger. Het vast Bureau keurde op 8 mei 2013 het logo goed. voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet;

14 Akkoord te gaan met de opening van het Sociaal Huis op 3 juni 2013 Kennis te nemen van het voorgestelde logo van het Sociaal Huis. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN de secretaris de voorzitter Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012.

ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012. ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Aanpassing

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie