Onderzoek voor de KNOV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek voor de KNOV"

Transcriptie

1 Onderzoek voor de KNOV

2 Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17

3 1 Samenvatting

4 Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling De verloskundige is in de meeste gevallen de voornaamste behandelaar tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling zijn dit vooral de eigen verloskundige of de verloskundige in het ziekenhuis. Bij een kwart van de bevallen vrouwen was dit de gynaecoloog. Zowel de begeleiding tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling worden gezien als taken van de verloskundige en gynaecoloog. Het begeleiden van vrouwen met een kinderwens wordt daarentegen vaker gezien als taak van de gynaecoloog, terwijl de begeleiding na de bevalling meer als een verantwoordelijkheid van de verloskundige wordt gezien. Zowel zwangere als bevallen vrouwen vinden het belangrijk dat het in de toekomst mogelijk blijft om terecht te kunnen bij een verloskundigen praktijk en dat vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling. Wel zijn de meningen over de veiligheid van een thuisbevalling erg verdeeld. Circa de helft van de vrouwen is van mening dat de verloskundige goedkopere zorg levert dan een gynaecoloog. Vrijwel geen van de vrouwen is van mening dat het huidige Nederlandse verloskundige systeem is achterhaald. Zwangere en bevallen vrouwen voelen zich voldoende in staat om eigen keuzes te maken en te uiten omtrent de zwangerschap en bevalling. De meeste vrouwen voelen zich ook zelfverzekerd over de zwangerschap, dit is in iets mindere mate het geval als het gaat om de bevalling en dan met name bij de vrouwen die momenteel zwanger zijn. Circa een derde van de vrouwen geeft aan op te zien tegen de bevalling. Toch zou ruim de helft zonder pijnmedicatie willen bevallen. Ruim twee derde van de bevallen vrouwen is op eigen kracht bevallen. Beoordeling Deskundig, betrokken en bereikbaar zijn de belangrijkste aspecten die vrouwen vinden passen bij een verloskundige. Zowel zwangere als bevallen vrouwen zijn over het algemeen tevreden over de verloskundige en gynaecoloog. Met name vanwege de deskundigheid, betrokkenheid en de goede zorg die zij leveren. Bevallen en zwangere vrouwen vinden dat de verloskundige informeert en support biedt, altijd bereikbaar en het eerste aanspreekpunt is, goede zorg dichtbij huis levert en medisch deskundig is. In minder mate hebben de vrouwen zicht op de samenwerking tussen andere zorgverleners als de huisarts en gynaecoloog. 4

5 Samenvatting - Beoordeling De verloskundige is voor de meeste vrouwen het eerste aanspreekpunt. In de meeste gevallen geven zowel de zwangere als bevallen vrouwen aan dat de verloskundige hen vrij laat in de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen en om wel of geen pijnstilling te krijgen tijdens de bevalling. Circa de helft van de vrouwen geeft aan dat de verloskundige een natuurlijke bevalling stimuleert. Over het algemeen zijn bevallen en zwangere vrouwen positief over de verloskundige. De verloskundige wordt (zeer) goed beoordeeld in de mate waarin zij informeert en zwangere vrouwen steunt, bereikbaar is, het eerste aanspreekpunt is, zorg dichtbij huis levert, en medisch deskundig is. Vrouwen hebben ook de volste vertrouwen in de verloskundige. Zo zijn de vrouwen van mening dat de verloskundige deskundig genoeg is om tijdig de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. Er bestaat ook geen voorkeur om onder behandeling te zijn bij een gynaecoloog. Al met al is men zeer tevreden over de verloskundige en heeft men alleen wanneer dat noodzakelijk is behoefte aan een behandeling of controle door de gynaecoloog. 5

6 Onderzoeksverantwoording

7 Aanleiding van het onderzoek De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is een beroepsvereniging van en voor verloskundigen in Nederland. De KNOV ondersteunt verloskundigen en behartigt hun belangen. De KNOV organiseert ieder jaar verschillende ledenvergaderingen en/of themabijeenkomsten. Op de ledenvergadering van januari zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Het onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd voor de KNOV moet inzicht geven in hoe zwangere en bevallen vrouwen de zorg en ondersteuning van de beroepsgroep ervaren, beoordelen en wat zij van de zorgverleners verwachten. In dit rapport vinden jullie de resultaten van dit onderzoek. De resultaten zijn herwogen naar leeftijd, opleiding, zwangerschap (eerste of vervolgzwangerschap) en sociale klasse. Wanneer we spreken van een significant verschil bij bijvoorbeeld zwangere en bevallen vrouwen betekent dit dat deze groep afwijkt van de rest. 7

8 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep Steekproef Steekproefbron Vragenlijst CAWI (computer assisted web interviewing): online onderzoek waarbij respondenten een uitnodiging per mail krijgen met daarin een link naar de online vragenlijst. Veldwerk: Van 0 december tot en met 7 december 013 Het onderzoek is uitgevoerd onder vrouwen die: Momenteel zwanger zijn (vanaf 10 weken) In het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen Om voldoende zwangere vrouwen voor het onderzoek te vinden, is een ad hoc screening uitgevoerd. Er hebben: 170 vrouwen deelgenomen die momenteel zwanger zijn; 171 vrouwen deelgenomen die in het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen. Bovenstaande steekproefgroottes zijn voldoende groot om representatieve uitspraken te kunnen doen over de groep zwangere en bevallen vrouwen. De respondenten zijn afkomstig uit TNS NIPObase. Dit is een database met ruim huishoudens, die allemaal hebben aangegeven mee te willen doen aan ons onderzoek. Voorafgaand aan het hoofdonderzoek is er eerst een screening uitgevoerd om vrouwen te vinden die op dit moment zwanger zijn. De respondenten die binnen de doelgroep vallen, zijn vervolgens benaderd voor het invullen van de online vragenlijst. De vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld van gemiddeld minuten.

9 Verloskundige voornaamste behandelaar tijdens zwangerschap en bevalling De verloskundige is zowel voor de bevallen als zwangere vrouwen de voornaamste behandelaar. Wel zien we dat bevallen vrouwen vaker, zoals te verwachten, dan de zwangere vrouwen de gynaecoloog of zowel de gynaecoloog als verloskundige als voornaamste behandelaar noemen. Vrouwen die recentelijk zijn bevallen geven in 34% van de gevallen aan dat de eigen verloskundige de belangrijkste begeleider was tijdens de bevalling. Ook de verloskundige in het ziekenhuis wordt door ruim een derde genoemd als belangrijkste begeleider. Ruim twee derde van de vrouwen geeft dus aan dat de verloskundige de belangrijkste begeleider was tijdens de bevalling. Een kwart noemt de gynaecoloog. Vraag:Bij wie bent/stond u onder zorg tijdens deze/uw laatste zwangerschap? Verloskundige Gynaecoloog Verloskundige en gynaecoloog Huisarst zwanger n=170 bevallen n=171 Anders Vraag: Wie was uw belangrijkste begeleider tijdens de bevalling? Basis: alleen gesteld aan vrouwen die in de afgelopen 6 maanden bevallen zijn, n= eigen verloskundige verloskundige in het ziekenhuis gynaecoloog huisarts anders

10 In de meeste gevallen wordt de verloskundige waar vrouwen onder zorg staan gezien als een zelfstandig beroepsoefenaar 14% van de zwangere vrouwen en 17% van de bevallen vrouwen weet niet of de verloskundige een zelfstandig beroepsoefenaar is. 100% 0% 0% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Zwanger n=150 Vraag: Is uw verloskundige een zelfstandig beroepsoefenaar? Basis: Alleen gesteld aan vrouwen die bij verloskundige onder behandeling zijn/waren 7 55 Bevallen n=134 weet niet nee ja 10

11 3 Behandeling en begeleiding tijdens de zwangerschap

12 Begeleiding tijdens zwangerschap en de bevalling zowel taak van de VK als gynaecoloog, maar begeleiden van vrouwen na de bevalling met name taak van de verloskundige Het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling zijn beide taken die vrouwen vinden passen bij de verloskundige en de gynaecoloog. Het begeleiden van vrouwen na de bevalling wordt vaker gezien als een taak van de verloskundige, terwijl begeleiding van vrouwen met een kinderwens vaker wordt gezien als een taak van de gynaecoloog. Vrouwen die zijn bevallen vinden vaker dan vrouwen die nu nog zwanger zijn dat het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap een taak van de gynaecoloog is. Vrouwen die op dit moment zwanger zijn en al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden vaker dat het begeleiden van vrouwen na de bevalling (0% versus 7%) een taak is die past bij de verloskundige. Zij vinden ook vaker dat het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling (6% versus 7%) een taak is die past bij de gynaecoloog. Wilt u van onderstaande taken aangeven of u deze vindt passen bij een verloskundige? In de grafiek is alleen het percentage dat ja heeft geantwoord opgenomen Wilt u van onderstaande taken aangeven of u deze vindt passen bij een gynaecoloog? In de grafiek is alleen het percentage dat ja heeft geantwoord opgenomen het begeleiden van vrouwen na de bevalling 0 3 het begeleiden van vrouwen na de bevalling 6 60 het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap 6 bevallen n=171 zwanger n=170 het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap 4 0* * bevallen n=171 zwanger n=170 het begeleiden van vrouwen met een kinderwens het begeleiden van vrouwen met een kinderwens Vraag: wilt u van onderstaande stellingen aangeven of u deze vindt passen bij een verloskundige/gynaecoloog?

13 Meerderheid van de zwangere vrouwen vinden het belangrijk dat vrouwen in de toekomst terecht kunnen bij een VK-praktijk in de wijk en kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling Volgens de meeste zwangere vrouwen moet een verloskundigen praktijk in de toekomst beschikbaar blijven voor zwangere vrouwen. Net als de vrouwen die recentelijk zijn bevallen vinden ook zwangere vrouwen dat de mogelijkheid voor een thuisbevalling moet blijven bestaan. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden dit nog iets vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (% versus 73%). Wel zijn ook onder zwangere vrouwen de meningen over de veiligheid van een thuisbevalling erg verdeeld. Ruim een derde denkt dat een thuisbevalling even veilig is als een bevalling in het ziekenhuis en eveneens ruim een derde is het niet mee eens. Het Nederlands verloskundige systeem is volgens ruim de helft van de zwangere vrouwen NIET achterhaald, % is wel van mening dat het verloskundige systeem achterhaald is. Ruim de helft van de zwangere vrouwen is van mening dat goedkoper is dan de gynaecoloog. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt denken dit vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (61% versus 41%). Een op de vijf weet het niet. Ik vind het belangrijk dat ook in de toekomst zwangere vrouwen terecht kunnen bij een verloskundige praktijk in de wijk 6 6 Het is belangrijk dat in de toekomst vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling 7 De verloskundige levert goedkopere zorg dan de gynaecoloog Een thuisbevalling is even veilig als een bevalling in het ziekenhuis Het Nederlands verloskundig systeem is ouderwets en achterhaald % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 13

14 Vrijwel alle bevallen vrouwen vinden het belangrijk dat vrouwen in de toekomst terecht kunnen bij een verloskundigen praktijk in de wijk Volgens de meeste bevallen vrouwen moet een verloskundigen praktijk in de wijk in de toekomst beschikbaar blijven voor zwangere vrouwen. Ook vinden bevallen vrouwen het belangrijk dat de keuze om te kunnen kiezen voor een thuisbevalling moet blijven bestaan. Wel zijn de meningen erg verdeeld over de veiligheid van een thuisbevalling. Ruim een derde denkt dat een thuisbevalling even veilig is als een bevalling in het ziekenhuis en eveneens ruim een derde is het hier niet mee eens. Het Nederlands verloskundige systeem is volgens zeven op de tien vrouwen NIET achterhaald, % is wel van mening dat het verloskundige systeem achterhaald is. % van de bevallen vrouwen vindt het lastig om in te schatten of goedkoper is dan de gynaecoloog. Iets meer dan de helft denk dat goedkoper is dan de gynaecoloog. Ik vind het belangrijk dat ook in de toekomst zwangere vrouwen terecht kunnen bij een verloskundige praktijk in de wijk Het is belangrijk dat in de toekomst vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling De verloskundige levert goedkopere zorg dan de gynaecoloog Een thuisbevalling is even veilig als een bevalling in het ziekenhuis Het Nederlands verloskundig systeem is ouderwets en achterhaald % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 14

15 Zwangere vrouwen in staat om eigen keuzes te maken omtrent bevalling en zwangerschap Bijna negen op de tien zwangere vrouwen geven aan het gevoel te hebben in staat te zijn om eigen keuzes te maken en te uiten omtrent de bevalling en zwangerschap. Ook voelt ruim drie kwart van de vrouwen zich zelfverzekerd over de zwangerschap. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden dit nog iets vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (% versus 67%). In iets mindere mate, maar nog steeds in twee derde van de gevallen voelen vrouwen zich gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen. Ruim de helft van de vrouwen voelt zich zelfverzekerd over de bevalling en een derde geeft aan op te zien tegen de bevalling. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt zijn vaker zelfverzekerd over de bevalling dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (65% versus 44%). Eveneens ruim een derde ziet niet op tegen de bevalling. Toch geeft ruim de helft van de vrouwen aan op eigen kracht en zonder pijnmedicatie te willen bevallen. Eveneens ruim de helft van de vrouwen is van mening dat op eigen kracht bevallen, ervoor zorgt dat het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt. Resultaten zwangere vrouwen Ik ben in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn bevalling Ik ben in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn zwangerschap Ik voel mij zelfverzekerd over mijn zwangerschap Ik voel me gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen Ik voel mij zelfverzekerd over mijn bevalling Ik weet dat als vrouwen op eigen kracht bevallen, het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt Ik wil op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen Ik zie op tegen mijn bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 15

16 Ook bevallen vrouwen voelde zich in staat om eigen keuzes te maken omtrent bevalling en zwangerschap Zeven op de tien bevallen vrouwen voelde zich zelfverzekerd over de zwangerschap. Eveneens zeven op de tien bevallen vrouwen voelde zich gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen. 6% van de vrouwen geeft aan op eigen kracht te zijn bevallen. Bijna een kwart is niet op eigen kracht bevallen. Tweede derde van de bevallen vrouwen voelde zich zelfverzekerd over de bevalling en zes op de tien vrouwen wilden ook op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen. Vier op de tien vrouwen zagen op tegen de bevalling. Net als onder de zwangere vrouwen zien we dat ruim de helft van de bevallen vrouwen van mening is dat op eigen kracht bevallen, ervoor zorgt dat het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt. Resultaten bevallen vrouwen Ik was in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn zwangerschap Ik was in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn bevalling Ik voelde me gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen Ik voelde mij zelfverzekerd over mijn zwangerschap Ik ben op eigen kracht bevallen 6 4 Ik voelde mij zelfverzekerd over mijn bevalling Ik wou op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen Ik weet dat als vrouwen op eigen kracht bevallen, het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt Ik zag op tegen mijn bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 16

17 4 Beoordeling verloskundige zorg

18 Deskundig, betrokken en bereikbaar belangrijkste aspecten die vrouwen vinden passen bij een verloskundige Bevallen vrouwen vinden vaker dan zwangere vrouwen assertief een belangrijke eigenschap van een verloskundige, terwijl zwanger vrouwen vaker aangeven intelligent een passende eigenschap te vinden. Deskundig Betrokken Bereikbaar Verantwoordelijk Persoonlijk Coachend vermogen Begripvol Vertrouwenspersoon Geduldig Nauwkeurig Hartelijk Gemotiveerd Enthousiast Assertief Intelligent Zelfstandig Efficient Doorzetter Loyaal 5* 5* * 13* zwanger n=170 bevallen n= Vraag: Kunt u aangeven welke eigenschappen u vindt passen bij een verloskundige? Wilt u de vijf belangrijkste eigenschappen noemen, beginnend met de belangrijkste? Verschillen eerste en meerdere zwangerschap: Vrouwen die op dit moment zwanger zijn en al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden vaker dat coachend vermogen een eigenschap is die past bij een verloskundige en juist minder vaak dat nauwkeurig een eigenschap is die past bij een verloskundige. 1

19 Vrouwen over het algemeen tevreden over verloskundige en gynaecoloog, vooral vanwege deskundigheid Zowel de vrouwen die op dit moment zwanger zijn als de vrouwen die in het afgelopen half jaar zijn bevallen zijn over het algemeen tevreden over de eigen verloskundige of gynaecoloog. Bevallen vrouwen zijn wel iets vaker minder uitgesproken positief over de gynaecoloog. Redenen waarom vrouwen de verloskundige of gynaecoloog zo goed beoordelen zijn voornamelijk om de deskundigheid van de zorgverleners, de mate waarin zij betrokkenheid tonen, de goede zorg die zij leveren, de vriendelijkheid en dat zij voldoende tijd nemen voor de vrouwen. Op dit moment zwanger Vraag: kunt u toelichten waarom u uw verloskundige/gynaecoloog (zeer) positief beoordeelt? verloskundige n= gynaecoloog n= Bevallen verloskundige n= gynaecoloog n=71 7 0% 0% 40% 60% 0% 100% (zeer) positief neutraal (zeer) negatief Vraag: hoe staat/stond u tegenover uw eigen verloskundige? Vraag: hoe staat/stond u tegenover uw eigen gynaecoloog? 1

20 Zwangere vrouwen zijn erg positief over de verloskundige: informeert en biedt support, levert zorg dichtbij huis, is het eerste aanspreekpunt en is medisch deskundig Zwangere vrouwen hebben een minder goed beeld over de samenwerking tussen verloskundige en andere zorgverleners. Circa een derde van de vrouwen weet niet hoe de samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende, gynaecoloog en huisarts verloopt. Vier op de tien zwangere vrouwen weten momenteel (nog) niet of de verloskundige tijdens de bevalling continue aanwezig is. Mijn verloskundige informeert en steunt zwangere vrouwen levert zorg dichtbij huis is mijn eerst aanspreekpunt is medisch deskundig 7 13 is altijd bereikbaar 7 3 is de coach tijdens de gehele zwangerschap en/of bevalling en/of kraambed werkt goed samen met de kraamverzorgende werkt goed samen met de gynaecoloog werkt goed samen met de huisarts is tijdens de bevalling continue aanwezig om mij te ondersteunen % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% Basis: resultaten zwangere vrouwen (n=150) (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet/n.v.t. 0

21 Ook bevallen vrouwen zijn erg positief over de verloskundige: informeert en biedt support, is altijd bereikbaar, is het eerste aanspreekpunt, levert zorg dichtbij huis en is medisch deskundig Net als zwangere vrouwen zien we ook bij de bevallen vrouwen dat zij minder goed weten hoe de samenwerking verloopt tussen de verloskundige en de gynaecoloog en de huisarts. Wel hebben zij een goed beeld van de samenwerking tussen de verloskundige en de kraamverzorgenden. Mijn verloskundige informeert en steunt zwangere vrouwen is altijd bereikbaar 6 4 is mijn eerst aanspreekpunt 5 3 levert zorg dichtbij huis 3 5 is medisch deskundig werkt goed samen met de kraamverzorgende is de coach tijdens de gehele zwangerschap en/of bevalling en/of kraambed is tijdens de bevalling continue aanwezig geweest om mij te ondersteunen werkt goed samen met de gynaecoloog werkt goed samen met de huisarts % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% Basis: resultaten bevallen vrouwen (n=134) (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet/n.v.t. 1

22 Verloskundige eerste aanspreekpunt en niet sturend in keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen Een ruime meerderheid van de vrouwen geeft aan dat de verloskundige het eerste aanspreekpunt is. In de meeste gevallen geven zowel de vrouwen die recentelijk zijn bevallen als de zwangere vrouwen aan dat de verloskundige hen vrij laat in de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. In ongeveer de helft van de gevallen geven de vrouwen aan dat de verloskundige een natuurlijke bevalling stimuleert. Ook de keuze om wel of geen pijnstillers te gebruiken tijdens de bevalling laten de verloskundige aan de vrouwen zelf over. Bevallen mijn verloskundige stimuleerde een natuurlijke bevalling de verloskundige was voor mij het eerste aanspreekpunt 10 mijn verloskundige gaf mij de keuzevrijheid im thuis of in het ziekenhuis te bevallen mijn verloskundige gaf mij de keuzevrijheid in het wel of geen pijnstillingen krijgen bij de bevalling Zwanger mijn verloskundige stimuleert een natuurlijke bevalling 4 1 de verloskundige is voor mij het eerste aanspreekpunt 1 mijn verloskundige geeft mij de keuzevrijheid im thuis of in het ziekenhuis te bevallen 7 4 mijn verloskundige geeft mij de keuzevrijheid in het wel of geen pijnstillingen krijgen bij de bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet

23 Veel vertrouwen in deskundigheid van de verloskundige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen Vrijwel alle vrouwen hebben vertrouwen in de deskundigheid van de verloskundige om tijdig de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. % van de bevallen vrouwen en 5% van de zwangere vrouwen hebben hier onvoldoende vertrouwen in. Het is dan ook niet verassend dat de meeste vrouwen aangegeven het niet nodig te vinden om de gynaecoloog te zien als zij al krijgen. 14% van de zwangere vrouwen en 5% van de bevallen vrouwen had/heeft hier wel behoefte aan. Vrouwen hebben geen voorkeur om onder behandeling te staan bij een gynaecoloog als daar geen noodzaak voor is. Al met al lijkt het er dus sterk op de dat men tevreden is over de die wordt aangeboden en dat alleen als het van toepassing is een behandeling of controle door de gynaecoloog gewenst is. Bevallen ook al was ik bij de verloskundige onder zorg, toch wil ik minimaal eenmaal de gynaecoloog zien ik zou het liefst onder zorg bij de gynaecoloog zijn, ook al is daar geen noodzaak toe 3 ik vertrouwde op de deskundigheid van mijn verloskudige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen 1 Zwanger ook al ben ik bij de verloskundige onder zorg, toch wil ik minimaal eenmaal de gynaecoloog zien ik zou het liefst onder zorg bij de gynaecoloog zijn, ook al is daar geen noodzaak toe ik vertrouw op de deskundigheid van mijn verloskudige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet 3

24 Kennismaken met de verloskundige die de vrouwen gaat begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode vooral door zwangere vrouwen belangrijk gevonden Als zwangere vrouwen onder behandeling staan bij een gynaecoloog dan wordt het door circa zeven op de tien vrouwen (erg) belangrijk gevonden dat er wel een kennismaking met de verloskundige plaatsvindt. Voor de vrouwen die recentelijk zijn bevallen lijkt dit iets minder vaak relevant (45%). Bevallen 45% ook al was ik bij de gynaecoloog onder zorg, ik wil graag kennismaken met de verloskundige die mij gaat begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode % Zwanger ook al was ik bij de gynaecoloog onder zorg, ik wilde graag kennismaken met de verloskundige die mij ging begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet 4

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan?

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan? Het geboorteplan Informatie voor zwangeren April 2010 Wat is een geboorteplan? In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Gebruik en behoefte telefooncellen

Gebruik en behoefte telefooncellen Gebruik en behoefte telefooncellen Natascha.Biervliet & Mireille Koomen F2417 juli 2008 Ministerie van Economische Zaken M. van Mens, directie Telecommarkt H. van Boetzelaer, directie Communicatie Gebruik

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula

Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula Vragenlijst onderzoek en evaluatie Doula In veel van de ons omringende landen worden de positieve effecten van een doula bij een bevalling erkend. Het is in Nederland dan ook onvoldoende bekend wat de

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit PATIËNTEN INFORMATIE Serotiniteit 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, u informatie geven over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Moeilijk te benaderen voor onderzoek Lage

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys LEFT M RIGHT M Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys TNS 19 mei 01 Job van den Berg LEFT M RIGHT M Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school?

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Onderzoek naar de veranderingen in de financiële situatie bij de overgang van basisschool naar middelbare school Inhoud Samenvatting 3 1 Verwachtingen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf.

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Het is belangrijk dat uw verloskundige bekend is met uw medische achtergrond. Met deze informatie kan uw verloskundige optimaal inspelen op uw individuele situatie

Nadere informatie

Verandering van medicatie. Onderzoek onder patiënten en mantelzorgers

Verandering van medicatie. Onderzoek onder patiënten en mantelzorgers Verandering van medicatie Onderzoek onder patiënten en mantelzorgers Achtergrond en doelstellingen Uit eerder door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten het wisselen naar

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week De campagne Introductie Big Bang Beans Nationale abricampagne in week 8 3.000 vakken in 36 steden in Nederland Campagneduur: 1 week Bereik: 57,6%* (= 7.402.299 personen) Overige ondersteuning: Website:

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Een kindje op komst Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Zo n kraamverzorgende als Godelieve brengt rust en vertrouwen. We hebben veel van haar geleerd. Een Fijne start Je verwacht een kindje? Gefeliciteerd! Geniet

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Informatie voor de cliënt Twintig verloskundige praktijken

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) -adviescentrum Kennemer Gasthuis Wat is de POP-poli? POP staat voor Psychiatrie - Obstetrie (verloskunde)

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie