Onderzoek voor de KNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek voor de KNOV"

Transcriptie

1 Onderzoek voor de KNOV

2 Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17

3 1 Samenvatting

4 Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling De verloskundige is in de meeste gevallen de voornaamste behandelaar tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling zijn dit vooral de eigen verloskundige of de verloskundige in het ziekenhuis. Bij een kwart van de bevallen vrouwen was dit de gynaecoloog. Zowel de begeleiding tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling worden gezien als taken van de verloskundige en gynaecoloog. Het begeleiden van vrouwen met een kinderwens wordt daarentegen vaker gezien als taak van de gynaecoloog, terwijl de begeleiding na de bevalling meer als een verantwoordelijkheid van de verloskundige wordt gezien. Zowel zwangere als bevallen vrouwen vinden het belangrijk dat het in de toekomst mogelijk blijft om terecht te kunnen bij een verloskundigen praktijk en dat vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling. Wel zijn de meningen over de veiligheid van een thuisbevalling erg verdeeld. Circa de helft van de vrouwen is van mening dat de verloskundige goedkopere zorg levert dan een gynaecoloog. Vrijwel geen van de vrouwen is van mening dat het huidige Nederlandse verloskundige systeem is achterhaald. Zwangere en bevallen vrouwen voelen zich voldoende in staat om eigen keuzes te maken en te uiten omtrent de zwangerschap en bevalling. De meeste vrouwen voelen zich ook zelfverzekerd over de zwangerschap, dit is in iets mindere mate het geval als het gaat om de bevalling en dan met name bij de vrouwen die momenteel zwanger zijn. Circa een derde van de vrouwen geeft aan op te zien tegen de bevalling. Toch zou ruim de helft zonder pijnmedicatie willen bevallen. Ruim twee derde van de bevallen vrouwen is op eigen kracht bevallen. Beoordeling Deskundig, betrokken en bereikbaar zijn de belangrijkste aspecten die vrouwen vinden passen bij een verloskundige. Zowel zwangere als bevallen vrouwen zijn over het algemeen tevreden over de verloskundige en gynaecoloog. Met name vanwege de deskundigheid, betrokkenheid en de goede zorg die zij leveren. Bevallen en zwangere vrouwen vinden dat de verloskundige informeert en support biedt, altijd bereikbaar en het eerste aanspreekpunt is, goede zorg dichtbij huis levert en medisch deskundig is. In minder mate hebben de vrouwen zicht op de samenwerking tussen andere zorgverleners als de huisarts en gynaecoloog. 4

5 Samenvatting - Beoordeling De verloskundige is voor de meeste vrouwen het eerste aanspreekpunt. In de meeste gevallen geven zowel de zwangere als bevallen vrouwen aan dat de verloskundige hen vrij laat in de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen en om wel of geen pijnstilling te krijgen tijdens de bevalling. Circa de helft van de vrouwen geeft aan dat de verloskundige een natuurlijke bevalling stimuleert. Over het algemeen zijn bevallen en zwangere vrouwen positief over de verloskundige. De verloskundige wordt (zeer) goed beoordeeld in de mate waarin zij informeert en zwangere vrouwen steunt, bereikbaar is, het eerste aanspreekpunt is, zorg dichtbij huis levert, en medisch deskundig is. Vrouwen hebben ook de volste vertrouwen in de verloskundige. Zo zijn de vrouwen van mening dat de verloskundige deskundig genoeg is om tijdig de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. Er bestaat ook geen voorkeur om onder behandeling te zijn bij een gynaecoloog. Al met al is men zeer tevreden over de verloskundige en heeft men alleen wanneer dat noodzakelijk is behoefte aan een behandeling of controle door de gynaecoloog. 5

6 Onderzoeksverantwoording

7 Aanleiding van het onderzoek De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is een beroepsvereniging van en voor verloskundigen in Nederland. De KNOV ondersteunt verloskundigen en behartigt hun belangen. De KNOV organiseert ieder jaar verschillende ledenvergaderingen en/of themabijeenkomsten. Op de ledenvergadering van januari zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Het onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd voor de KNOV moet inzicht geven in hoe zwangere en bevallen vrouwen de zorg en ondersteuning van de beroepsgroep ervaren, beoordelen en wat zij van de zorgverleners verwachten. In dit rapport vinden jullie de resultaten van dit onderzoek. De resultaten zijn herwogen naar leeftijd, opleiding, zwangerschap (eerste of vervolgzwangerschap) en sociale klasse. Wanneer we spreken van een significant verschil bij bijvoorbeeld zwangere en bevallen vrouwen betekent dit dat deze groep afwijkt van de rest. 7

8 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep Steekproef Steekproefbron Vragenlijst CAWI (computer assisted web interviewing): online onderzoek waarbij respondenten een uitnodiging per mail krijgen met daarin een link naar de online vragenlijst. Veldwerk: Van 0 december tot en met 7 december 013 Het onderzoek is uitgevoerd onder vrouwen die: Momenteel zwanger zijn (vanaf 10 weken) In het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen Om voldoende zwangere vrouwen voor het onderzoek te vinden, is een ad hoc screening uitgevoerd. Er hebben: 170 vrouwen deelgenomen die momenteel zwanger zijn; 171 vrouwen deelgenomen die in het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen. Bovenstaande steekproefgroottes zijn voldoende groot om representatieve uitspraken te kunnen doen over de groep zwangere en bevallen vrouwen. De respondenten zijn afkomstig uit TNS NIPObase. Dit is een database met ruim huishoudens, die allemaal hebben aangegeven mee te willen doen aan ons onderzoek. Voorafgaand aan het hoofdonderzoek is er eerst een screening uitgevoerd om vrouwen te vinden die op dit moment zwanger zijn. De respondenten die binnen de doelgroep vallen, zijn vervolgens benaderd voor het invullen van de online vragenlijst. De vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld van gemiddeld minuten.

9 Verloskundige voornaamste behandelaar tijdens zwangerschap en bevalling De verloskundige is zowel voor de bevallen als zwangere vrouwen de voornaamste behandelaar. Wel zien we dat bevallen vrouwen vaker, zoals te verwachten, dan de zwangere vrouwen de gynaecoloog of zowel de gynaecoloog als verloskundige als voornaamste behandelaar noemen. Vrouwen die recentelijk zijn bevallen geven in 34% van de gevallen aan dat de eigen verloskundige de belangrijkste begeleider was tijdens de bevalling. Ook de verloskundige in het ziekenhuis wordt door ruim een derde genoemd als belangrijkste begeleider. Ruim twee derde van de vrouwen geeft dus aan dat de verloskundige de belangrijkste begeleider was tijdens de bevalling. Een kwart noemt de gynaecoloog. Vraag:Bij wie bent/stond u onder zorg tijdens deze/uw laatste zwangerschap? Verloskundige Gynaecoloog Verloskundige en gynaecoloog Huisarst zwanger n=170 bevallen n=171 Anders Vraag: Wie was uw belangrijkste begeleider tijdens de bevalling? Basis: alleen gesteld aan vrouwen die in de afgelopen 6 maanden bevallen zijn, n= eigen verloskundige verloskundige in het ziekenhuis gynaecoloog huisarts anders

10 In de meeste gevallen wordt de verloskundige waar vrouwen onder zorg staan gezien als een zelfstandig beroepsoefenaar 14% van de zwangere vrouwen en 17% van de bevallen vrouwen weet niet of de verloskundige een zelfstandig beroepsoefenaar is. 100% 0% 0% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Zwanger n=150 Vraag: Is uw verloskundige een zelfstandig beroepsoefenaar? Basis: Alleen gesteld aan vrouwen die bij verloskundige onder behandeling zijn/waren 7 55 Bevallen n=134 weet niet nee ja 10

11 3 Behandeling en begeleiding tijdens de zwangerschap

12 Begeleiding tijdens zwangerschap en de bevalling zowel taak van de VK als gynaecoloog, maar begeleiden van vrouwen na de bevalling met name taak van de verloskundige Het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling zijn beide taken die vrouwen vinden passen bij de verloskundige en de gynaecoloog. Het begeleiden van vrouwen na de bevalling wordt vaker gezien als een taak van de verloskundige, terwijl begeleiding van vrouwen met een kinderwens vaker wordt gezien als een taak van de gynaecoloog. Vrouwen die zijn bevallen vinden vaker dan vrouwen die nu nog zwanger zijn dat het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap een taak van de gynaecoloog is. Vrouwen die op dit moment zwanger zijn en al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden vaker dat het begeleiden van vrouwen na de bevalling (0% versus 7%) een taak is die past bij de verloskundige. Zij vinden ook vaker dat het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling (6% versus 7%) een taak is die past bij de gynaecoloog. Wilt u van onderstaande taken aangeven of u deze vindt passen bij een verloskundige? In de grafiek is alleen het percentage dat ja heeft geantwoord opgenomen Wilt u van onderstaande taken aangeven of u deze vindt passen bij een gynaecoloog? In de grafiek is alleen het percentage dat ja heeft geantwoord opgenomen het begeleiden van vrouwen na de bevalling 0 3 het begeleiden van vrouwen na de bevalling 6 60 het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap 6 bevallen n=171 zwanger n=170 het begeleiden van vrouwen tijdens de bevalling het begeleiden van vrouwen tijdens de zwangerschap 4 0* * bevallen n=171 zwanger n=170 het begeleiden van vrouwen met een kinderwens het begeleiden van vrouwen met een kinderwens Vraag: wilt u van onderstaande stellingen aangeven of u deze vindt passen bij een verloskundige/gynaecoloog?

13 Meerderheid van de zwangere vrouwen vinden het belangrijk dat vrouwen in de toekomst terecht kunnen bij een VK-praktijk in de wijk en kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling Volgens de meeste zwangere vrouwen moet een verloskundigen praktijk in de toekomst beschikbaar blijven voor zwangere vrouwen. Net als de vrouwen die recentelijk zijn bevallen vinden ook zwangere vrouwen dat de mogelijkheid voor een thuisbevalling moet blijven bestaan. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden dit nog iets vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (% versus 73%). Wel zijn ook onder zwangere vrouwen de meningen over de veiligheid van een thuisbevalling erg verdeeld. Ruim een derde denkt dat een thuisbevalling even veilig is als een bevalling in het ziekenhuis en eveneens ruim een derde is het niet mee eens. Het Nederlands verloskundige systeem is volgens ruim de helft van de zwangere vrouwen NIET achterhaald, % is wel van mening dat het verloskundige systeem achterhaald is. Ruim de helft van de zwangere vrouwen is van mening dat goedkoper is dan de gynaecoloog. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt denken dit vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (61% versus 41%). Een op de vijf weet het niet. Ik vind het belangrijk dat ook in de toekomst zwangere vrouwen terecht kunnen bij een verloskundige praktijk in de wijk 6 6 Het is belangrijk dat in de toekomst vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling 7 De verloskundige levert goedkopere zorg dan de gynaecoloog Een thuisbevalling is even veilig als een bevalling in het ziekenhuis Het Nederlands verloskundig systeem is ouderwets en achterhaald % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 13

14 Vrijwel alle bevallen vrouwen vinden het belangrijk dat vrouwen in de toekomst terecht kunnen bij een verloskundigen praktijk in de wijk Volgens de meeste bevallen vrouwen moet een verloskundigen praktijk in de wijk in de toekomst beschikbaar blijven voor zwangere vrouwen. Ook vinden bevallen vrouwen het belangrijk dat de keuze om te kunnen kiezen voor een thuisbevalling moet blijven bestaan. Wel zijn de meningen erg verdeeld over de veiligheid van een thuisbevalling. Ruim een derde denkt dat een thuisbevalling even veilig is als een bevalling in het ziekenhuis en eveneens ruim een derde is het hier niet mee eens. Het Nederlands verloskundige systeem is volgens zeven op de tien vrouwen NIET achterhaald, % is wel van mening dat het verloskundige systeem achterhaald is. % van de bevallen vrouwen vindt het lastig om in te schatten of goedkoper is dan de gynaecoloog. Iets meer dan de helft denk dat goedkoper is dan de gynaecoloog. Ik vind het belangrijk dat ook in de toekomst zwangere vrouwen terecht kunnen bij een verloskundige praktijk in de wijk Het is belangrijk dat in de toekomst vrouwen kunnen blijven kiezen voor een thuisbevalling De verloskundige levert goedkopere zorg dan de gynaecoloog Een thuisbevalling is even veilig als een bevalling in het ziekenhuis Het Nederlands verloskundig systeem is ouderwets en achterhaald % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 14

15 Zwangere vrouwen in staat om eigen keuzes te maken omtrent bevalling en zwangerschap Bijna negen op de tien zwangere vrouwen geven aan het gevoel te hebben in staat te zijn om eigen keuzes te maken en te uiten omtrent de bevalling en zwangerschap. Ook voelt ruim drie kwart van de vrouwen zich zelfverzekerd over de zwangerschap. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden dit nog iets vaker dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (% versus 67%). In iets mindere mate, maar nog steeds in twee derde van de gevallen voelen vrouwen zich gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen. Ruim de helft van de vrouwen voelt zich zelfverzekerd over de bevalling en een derde geeft aan op te zien tegen de bevalling. Vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt zijn vaker zelfverzekerd over de bevalling dan vrouwen die voor het eerst zwanger zijn (65% versus 44%). Eveneens ruim een derde ziet niet op tegen de bevalling. Toch geeft ruim de helft van de vrouwen aan op eigen kracht en zonder pijnmedicatie te willen bevallen. Eveneens ruim de helft van de vrouwen is van mening dat op eigen kracht bevallen, ervoor zorgt dat het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt. Resultaten zwangere vrouwen Ik ben in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn bevalling Ik ben in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn zwangerschap Ik voel mij zelfverzekerd over mijn zwangerschap Ik voel me gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen Ik voel mij zelfverzekerd over mijn bevalling Ik weet dat als vrouwen op eigen kracht bevallen, het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt Ik wil op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen Ik zie op tegen mijn bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 15

16 Ook bevallen vrouwen voelde zich in staat om eigen keuzes te maken omtrent bevalling en zwangerschap Zeven op de tien bevallen vrouwen voelde zich zelfverzekerd over de zwangerschap. Eveneens zeven op de tien bevallen vrouwen voelde zich gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen. 6% van de vrouwen geeft aan op eigen kracht te zijn bevallen. Bijna een kwart is niet op eigen kracht bevallen. Tweede derde van de bevallen vrouwen voelde zich zelfverzekerd over de bevalling en zes op de tien vrouwen wilden ook op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen. Vier op de tien vrouwen zagen op tegen de bevalling. Net als onder de zwangere vrouwen zien we dat ruim de helft van de bevallen vrouwen van mening is dat op eigen kracht bevallen, ervoor zorgt dat het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt. Resultaten bevallen vrouwen Ik was in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn zwangerschap Ik was in staat mijn eigen keuzes te maken en te uiten omtrent mijn bevalling Ik voelde me gesterkt door de verloskundige om zoveel mogelijk op eigen kracht te bevallen Ik voelde mij zelfverzekerd over mijn zwangerschap Ik ben op eigen kracht bevallen 6 4 Ik voelde mij zelfverzekerd over mijn bevalling Ik wou op eigen kracht en zonder pijnmedicatie bevallen Ik weet dat als vrouwen op eigen kracht bevallen, het kind makkelijker, sneller en met minder weerstand geboren wordt Ik zag op tegen mijn bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% (helemaal) mee eens niet mee oneens, niet mee eens (helemaal) mee oneens weet niet 16

17 4 Beoordeling verloskundige zorg

18 Deskundig, betrokken en bereikbaar belangrijkste aspecten die vrouwen vinden passen bij een verloskundige Bevallen vrouwen vinden vaker dan zwangere vrouwen assertief een belangrijke eigenschap van een verloskundige, terwijl zwanger vrouwen vaker aangeven intelligent een passende eigenschap te vinden. Deskundig Betrokken Bereikbaar Verantwoordelijk Persoonlijk Coachend vermogen Begripvol Vertrouwenspersoon Geduldig Nauwkeurig Hartelijk Gemotiveerd Enthousiast Assertief Intelligent Zelfstandig Efficient Doorzetter Loyaal 5* 5* * 13* zwanger n=170 bevallen n= Vraag: Kunt u aangeven welke eigenschappen u vindt passen bij een verloskundige? Wilt u de vijf belangrijkste eigenschappen noemen, beginnend met de belangrijkste? Verschillen eerste en meerdere zwangerschap: Vrouwen die op dit moment zwanger zijn en al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt vinden vaker dat coachend vermogen een eigenschap is die past bij een verloskundige en juist minder vaak dat nauwkeurig een eigenschap is die past bij een verloskundige. 1

19 Vrouwen over het algemeen tevreden over verloskundige en gynaecoloog, vooral vanwege deskundigheid Zowel de vrouwen die op dit moment zwanger zijn als de vrouwen die in het afgelopen half jaar zijn bevallen zijn over het algemeen tevreden over de eigen verloskundige of gynaecoloog. Bevallen vrouwen zijn wel iets vaker minder uitgesproken positief over de gynaecoloog. Redenen waarom vrouwen de verloskundige of gynaecoloog zo goed beoordelen zijn voornamelijk om de deskundigheid van de zorgverleners, de mate waarin zij betrokkenheid tonen, de goede zorg die zij leveren, de vriendelijkheid en dat zij voldoende tijd nemen voor de vrouwen. Op dit moment zwanger Vraag: kunt u toelichten waarom u uw verloskundige/gynaecoloog (zeer) positief beoordeelt? verloskundige n= gynaecoloog n= Bevallen verloskundige n= gynaecoloog n=71 7 0% 0% 40% 60% 0% 100% (zeer) positief neutraal (zeer) negatief Vraag: hoe staat/stond u tegenover uw eigen verloskundige? Vraag: hoe staat/stond u tegenover uw eigen gynaecoloog? 1

20 Zwangere vrouwen zijn erg positief over de verloskundige: informeert en biedt support, levert zorg dichtbij huis, is het eerste aanspreekpunt en is medisch deskundig Zwangere vrouwen hebben een minder goed beeld over de samenwerking tussen verloskundige en andere zorgverleners. Circa een derde van de vrouwen weet niet hoe de samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende, gynaecoloog en huisarts verloopt. Vier op de tien zwangere vrouwen weten momenteel (nog) niet of de verloskundige tijdens de bevalling continue aanwezig is. Mijn verloskundige informeert en steunt zwangere vrouwen levert zorg dichtbij huis is mijn eerst aanspreekpunt is medisch deskundig 7 13 is altijd bereikbaar 7 3 is de coach tijdens de gehele zwangerschap en/of bevalling en/of kraambed werkt goed samen met de kraamverzorgende werkt goed samen met de gynaecoloog werkt goed samen met de huisarts is tijdens de bevalling continue aanwezig om mij te ondersteunen % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% Basis: resultaten zwangere vrouwen (n=150) (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet/n.v.t. 0

21 Ook bevallen vrouwen zijn erg positief over de verloskundige: informeert en biedt support, is altijd bereikbaar, is het eerste aanspreekpunt, levert zorg dichtbij huis en is medisch deskundig Net als zwangere vrouwen zien we ook bij de bevallen vrouwen dat zij minder goed weten hoe de samenwerking verloopt tussen de verloskundige en de gynaecoloog en de huisarts. Wel hebben zij een goed beeld van de samenwerking tussen de verloskundige en de kraamverzorgenden. Mijn verloskundige informeert en steunt zwangere vrouwen is altijd bereikbaar 6 4 is mijn eerst aanspreekpunt 5 3 levert zorg dichtbij huis 3 5 is medisch deskundig werkt goed samen met de kraamverzorgende is de coach tijdens de gehele zwangerschap en/of bevalling en/of kraambed is tijdens de bevalling continue aanwezig geweest om mij te ondersteunen werkt goed samen met de gynaecoloog werkt goed samen met de huisarts % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% Basis: resultaten bevallen vrouwen (n=134) (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet/n.v.t. 1

22 Verloskundige eerste aanspreekpunt en niet sturend in keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen Een ruime meerderheid van de vrouwen geeft aan dat de verloskundige het eerste aanspreekpunt is. In de meeste gevallen geven zowel de vrouwen die recentelijk zijn bevallen als de zwangere vrouwen aan dat de verloskundige hen vrij laat in de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. In ongeveer de helft van de gevallen geven de vrouwen aan dat de verloskundige een natuurlijke bevalling stimuleert. Ook de keuze om wel of geen pijnstillers te gebruiken tijdens de bevalling laten de verloskundige aan de vrouwen zelf over. Bevallen mijn verloskundige stimuleerde een natuurlijke bevalling de verloskundige was voor mij het eerste aanspreekpunt 10 mijn verloskundige gaf mij de keuzevrijheid im thuis of in het ziekenhuis te bevallen mijn verloskundige gaf mij de keuzevrijheid in het wel of geen pijnstillingen krijgen bij de bevalling Zwanger mijn verloskundige stimuleert een natuurlijke bevalling 4 1 de verloskundige is voor mij het eerste aanspreekpunt 1 mijn verloskundige geeft mij de keuzevrijheid im thuis of in het ziekenhuis te bevallen 7 4 mijn verloskundige geeft mij de keuzevrijheid in het wel of geen pijnstillingen krijgen bij de bevalling % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet

23 Veel vertrouwen in deskundigheid van de verloskundige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen Vrijwel alle vrouwen hebben vertrouwen in de deskundigheid van de verloskundige om tijdig de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. % van de bevallen vrouwen en 5% van de zwangere vrouwen hebben hier onvoldoende vertrouwen in. Het is dan ook niet verassend dat de meeste vrouwen aangegeven het niet nodig te vinden om de gynaecoloog te zien als zij al krijgen. 14% van de zwangere vrouwen en 5% van de bevallen vrouwen had/heeft hier wel behoefte aan. Vrouwen hebben geen voorkeur om onder behandeling te staan bij een gynaecoloog als daar geen noodzaak voor is. Al met al lijkt het er dus sterk op de dat men tevreden is over de die wordt aangeboden en dat alleen als het van toepassing is een behandeling of controle door de gynaecoloog gewenst is. Bevallen ook al was ik bij de verloskundige onder zorg, toch wil ik minimaal eenmaal de gynaecoloog zien ik zou het liefst onder zorg bij de gynaecoloog zijn, ook al is daar geen noodzaak toe 3 ik vertrouwde op de deskundigheid van mijn verloskudige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen 1 Zwanger ook al ben ik bij de verloskundige onder zorg, toch wil ik minimaal eenmaal de gynaecoloog zien ik zou het liefst onder zorg bij de gynaecoloog zijn, ook al is daar geen noodzaak toe ik vertrouw op de deskundigheid van mijn verloskudige om op tijd de gynaecoloog in te schakelen % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet 3

24 Kennismaken met de verloskundige die de vrouwen gaat begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode vooral door zwangere vrouwen belangrijk gevonden Als zwangere vrouwen onder behandeling staan bij een gynaecoloog dan wordt het door circa zeven op de tien vrouwen (erg) belangrijk gevonden dat er wel een kennismaking met de verloskundige plaatsvindt. Voor de vrouwen die recentelijk zijn bevallen lijkt dit iets minder vaak relevant (45%). Bevallen 45% ook al was ik bij de gynaecoloog onder zorg, ik wil graag kennismaken met de verloskundige die mij gaat begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode % Zwanger ook al was ik bij de gynaecoloog onder zorg, ik wilde graag kennismaken met de verloskundige die mij ging begeleiden tijdens de bevalling en kraamperiode % 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 0% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet 4

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM Contents 1 Inzichten 3 2 Resultaten 5 3 Bijlage 13 2 1 Inzichten Inzichten Jubileumonderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef, die voldoende groot is om uitspraken te kunnen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Inleiding De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen Wat is serotiniteit? De gevolgen van serotiniteit

Inleiding De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen Wat is serotiniteit? De gevolgen van serotiniteit Serotiniteit Inleiding Deze folder geeft informatie over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen van serotiniteit worden beschreven. Ook komt aan bod welke medische zorg

Nadere informatie

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Koen de Groot & Dieter Verhue 9 januari 2017 H3110 Inleiding

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg

Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg Sabine Hooijmans, Petra Kramer H2908 september 2016

Nadere informatie

Toelichting op cliëntenenquête

Toelichting op cliëntenenquête Toelichting op cliëntenenquête Het inventariseren van de ervaringen van cliënten over uw praktijk is nodig om te weten of de zorg en de praktijkvoering aansluit bij de wensen van uw cliënten. Deze enquête

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding / aanleiding 6 3 Behoeften inwoners Tholen 8 4 Bijlagen 21 Wat willen inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording enquête

Onderzoeksverantwoording enquête Onderzoeksverantwoording enquête Steekproef Voor de gegevensverzameling ten behoeve van de grootschalige enquête is gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan?

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan? Het geboorteplan Informatie voor zwangeren April 2010 Wat is een geboorteplan? In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te

Nadere informatie

Jij kunt, nu en tijdens de bevalling, in je eigen KRACHT gaan staan. KRACHT is een acroniem en staat voor:

Jij kunt, nu en tijdens de bevalling, in je eigen KRACHT gaan staan. KRACHT is een acroniem en staat voor: Dit is jouw KRACHT Jij kunt, nu en tijdens de bevalling, in je eigen KRACHT gaan staan. KRACHT is een acroniem en staat voor: Kwaliteiten Reikwijdte Aanpakken Controle Hou vol Trots Het benutten van je

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit PATIËNTEN INFORMATIE Serotiniteit 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, u informatie geven over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie