Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie"

Transcriptie

1 Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek

2 Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling uitgevoerd naar het draagvlak voor het NAVO-lidmaatschap van Nederland onder het Nederlands publiek van 15 jaar tot en met 75 jaar. De flitspeiling is uitgevoerd in de periode van 29 april tot en met 2 mei In de periode van 23 mei tot en met 26 mei 2016 zijn aan dezelfde steekproef drie aanvullende vragen gesteld over het Defensiebudget van Nederland en dat van andere Europese NAVO-landen (recall). Vraagstelling De vragen die in de flitspeiling worden beantwoordt, luiden als volgt: Hoe bekend is de NAVO en wat ziet het Nederlands publiek als de belangrijkste NAVO-taken? Hoe groot is het draagvlak voor ons NAVO-lidmaatschap in relatie tot onze (inter-)nationale veiligheid? Vindt men dat bezuinigingen op Defensie onze (inter-)nationale veiligheid in gevaar brengen? In welke mate steunt men een evenredige financiële bijdrage aan de NAVO? Wat vindt men van het Defensiebudget van Nederland in relatie tot het budget van andere Europese NAVO-landen (recall) In welke taken zou Defensie meer moeten investeren? Doelgroep De flitspeiling is uitgevoerd onder een bruto steekproef van n=1.000 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar, representatief op de achtergrondkenmerken sekse, leeftijd, opleidingsniveau, regio en de samenstelling van het huishouden. De drie aanvullende vragen zijn uitgezet onder de n=530 respondenten die hebben meegedaan aan de flitspeiling. Respons In totaal hebben n=530 Nederlanders aan het onderzoek deelgenomen (respons 53%). Er heeft een herweging plaatsgevonden op de kenmerken waarop de steekproef is getrokken. Methode De flitspeiling is uitgevoerd met een online vragenlijst - Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). De invulduur van de vragenlijst bedroeg 6 minuten. Het beantwoorden van de drie aanvullende vragen duurde 1 minuut. Als steekproefbron is TNS NIPObase gebruikt. 2

3 Samenvatting (1/2) Bekendheid NAVO De naam NAVO is een zeer bekend onder het Nederlands publiek. Zo denkt 70% bij een internationaal, militair samenwerkingsverband in eerste instantie aan de NAVO (spontane bekendheid) en heeft 98% weleens van de NAVO gehoord (geholpen bekendheid). Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan te weten waar de NAVO voor staat (52%) terwijl iets minder dan de helft aangeeft niet precies te weten waar de NAVO voor staat (46%). Belangrijkste NAVO-taken Het verdedigen van andere NAVO-landen wanneer ze worden aangevallen (83%) en het handhaven van vrede in conflictgebieden (75%) worden met enige voorsprong genoemd als belangrijkste NAVO-taken. Het beschermen van internationale wateren tegen piraterij (33%) en actief militair ingrijpen in oorlogsgebieden (31%) zijn taken die veel minder vaak belangrijk worden gevonden. NAVO-lidmaatschap en veiligheid Er is een groot draagvlak voor het lidmaatschap van de NAVO als het gaat om onze nationale veiligheid en de veiligheid van andere NAVOlanden. Bijna negen op de tien Nederlanders vinden het belangrijk dat NAVO-landen elkaar helpen als de veiligheid van een bondgenoot in gevaar komt (87%). Ruim acht op de tien vinden het NAVO-lidmaatschap belangrijk voor de veiligheid van Nederland (83%). Daarnaast vindt 65% dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om deel te nemen aan internationale NAVO-missies. Bezuinigingen en de (inter-)nationale veiligheid Er is weinig draagvlak onder het Nederlands publiek als het gaat om bezuinigingen op Defensie. Zo denkt 62% dat dergelijke bezuinigingen de nationale veiligeid in gevaar kan brengen en denkt 58% dat we hiernaast ook de veiligheid van andere NAVO-lidstaten in gevaar brengen. Tot slot denkt 61% dat het waarborgen van onze veiligheid in NAVO-verband minder geld kost dan wanneer we dat op nationaal niveau (zelfstandig) zouden doen. Investeren in Defensie Er is verdeeldheid over de vraag of de regering op dit moment voldoende in Defensie investeert. De grootste groep vindt van niet (47%) terwijl 29% vindt dat de regering op dit moment wel voldoende investeert. Daarnaast geeft een kwart van de Nederlanders aan geen antwoord te weten op deze vraag (24%). NAVO-norm en Europese NAVO-landen De steun voor meer investeringen neemt toe zodra Nederlanders bekend zijn met de NAVO-norm*. Als na uitleg over de NAVO-norm wordt gevraagd of men vindt dat Nederland zich aan de afgesproken NAVO-norm moet houden - en dus tweemaal zoveel aan Defensie moet uitgeven - vindt 68% dat Nederland dit inderdaad moet doen. Als vervolgens wordt uitgelegd dat de meeste NAVO-landen zich in de praktijk niet aan de norm houden, slinkt dit aantal weer en vindt 42% dat Nederland zich aan de norm moet houden. Gemeten in een percentage van het BBP besteedt Nederland minder geld aan Defensie dan andere Europese NAVO-landen gemiddeld doen. Ruim de helft vindt dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om minimaal hetzelfde bedrag aan Defensie uit te geven als andere Europese landen. * In de NAVO is afgesproken dat alle lidstaten 2% van hun BBP in Defensie investeren (NAVO-norm). 3

4 Samenvatting (2/2) Investeren in defensietaken Men vindt het lastig om aan te geven in welke defensietaken de komende jaren meer zou moeten worden geïnvesteerd. Of het gaat om het bewaken van de nationale grenzen of het bewaken van de NAVO-, of EUgrenzen. Nederlanders die vinden dat op dit moment onvoldoende geld aan Defensie wordt uitgegeven, vinden relatief vaak dat meer geld moet gaan naar defensietaken op het gebied van grensbewaking en het bewaken van belangrijke openbare plaatsen (tegen terroristische aanslagen). Slechts weinig Nederlanders geven aan in geen enkele taak te willen investeren (2%). 4

5 Spontane en geholpen bekendheid NAVO Als u denkt aan een internationaal, militair samenwerkingsverband waar Nederland momenteel lid van is, welke naam schiet u dan als eerste te binnen? (open vraag; n=530)* Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie, ook wel de NAVO genoemd. Heeft u wel eens van deze organisatie gehoord? (n=530) 16% 2% 9% 5% 70% 46% 52% NAVO VN Diversen Weet niet Ja, en ik weet waar deze organisatie voor staat Ja, maar ik weet niet precies waar deze organisatie voor staat Nee, ik heb nog nooit van deze organisatie gehoord Spontane bekendheid: zeven op de tien Nederlanders denken spontaan aan de NAVO als ze wordt gevraagd naar een internationaal militair samenwerkingsverband. Andere organisaties worden nauwelijks genoemd. Geholpen bekendheid: nagenoeg alle Nederlanders hebben van de NAVO gehoord. 52% geeft aan te weten waar de organisatie voor staat en 46% kent de NAVO, maar weet niet precies waarvoor de organisatie staat. * In de uitnodigingstekst van de vragenlijst is de naam NAVO niet genoemd. 5

6 Belangrijkste taken van de NAVO De NAVO werd in 1949 opgericht. De voornaamste taak is het verdedigen van de vrijheid en veiligheid van alle deelnemende landen. De NAVO bestaat momenteel uit 28 landen uit Noord-Amerika en Europa. Hieronder staan vijf taken van de NAVO beschreven. Welke drie taken vindt u het meest belangrijk? (maximaal drie antwoorden mogelijk; n=530) Het verdedigen van NAVO-landen, de lidstaten, wanneer deze worden aangevallen Het handhaven van de vrede in conflictgebieden 75% 83% belangrijk voor een ruime meerderheid Het helpen bij de wederopbouw van landen na een oorlog 42% Het beschermen van de internationale wateren tegen piraterij 33% belangrijk voor een redelijk grote groep Het actief militair ingrijpen in oorlogsgebieden 31% Weet niet 3% Taken: het verdedigen van andere NAVO-landen als ze worden aangevallen en het handhaven van vrede in conflictgebieden worden door een ruime meerderheid als belangrijke taken gezien. Actief militair ingrijpen en het beschermen van de internationale wateren tegen piraterij worden worden minder vaak als belangrijke taak genoemd. 6

7 In welke situaties moet de NAVO ingrijpen? Hieronder staat een aantal situaties beschreven. In welke situaties vindt u dat Nederland in NAVO-verband militair zou moeten ingrijpen? (meer antwoorden mogelijk; n=530) als de veiligheid van een NAVO-land in gevaar is 81% als er vanuit een land terroristische aanslagen op een NAVO-land worden beraamd als er in een land genocide (volkerenmoord) wordt gepleegd 58% 68% een (ruime) meerderheid steunt ingrijpen in alle gevallen als een ander NAVO-land om militair ingrijpen vraagt als er in een land mensenrechten worden bedreigd 40% 35% een redelijk grote groep steunt ingrijpen als de veiligheid van een bevriend land buiten de NAVO in gevaar is als de economische belangen van een NAVO-land in gevaar zijn 17% 10% een minderheid steunt ingrijpen in geen van deze gevallen 2% weet niet 6% Veiligheid: 81% vindt dat Nederland militair moet ingrijpen als de veiligheid van een ander NAVO-land in gevaar is. 68% vindt militair noodzakelijk als vanuit een land terroristische aanslagen worden beraamd op een NAVO-land. In geval van genocide vindt 58% dat Nederland zou moeten ingrijpen (in NAVO-verband). In alle andere situaties is de steun voor ingrijpen veel minder groot. 7

8 NAVO-lidmaatschap en de veiligheid van Nederland In hoeverre is het lidmaatschap van Nederland van de NAVO volgens u van belang voor de veiligheid van Nederland? (n=530) 8% 2% 7% 36% 47% van zeer groot belang van tamelijk groot belang van tamelijk klein belang van zeer klein belang weet niet Veiligheid Nederland: 83% van de Nederlanders vindt het lidmaatschap van belang voor de veiligheid van Nederland (36% van zeer groot belang en 47% van tamelijk groot belang). 8

9 Verantwoordelijkheden NAVO-lidmaatschap Hieronder staan enkele stellingen. In welke mate bent u het hiermee eens of oneens? (n=530) Het is belangrijk dat NAVO-landen elkaar helpen wanneer de veiligheid van een bondgenoot in gevaar komt Ik vind dat Nederland als lid van de NAVO de verantwoordelijkheid heeft om deel te nemen aan internationale missies % 50% 100% helemaal mee eens mee eens niet eens of oneens oneens helemaal oneens weet niet Veiligheid: 87% van het Nederlands publiek vindt het belangrijk dat NAVO-landen elkaar helpen wanneer hun veiligheid in gevaar komt en 67% vindt dat Nederland verantwoordelijkheid om deel te nemen aan internationale missies in NAVO-verband. 9

10 Brengen bezuinigingen onze veiligheid in gevaar? Hieronder staan enkele stellingen. In welke mate bent u het hiermee eens of oneens? (n=530) Bezuinigen op Defensie in Nederland brengt de veiligheid in Nederland in gevaar Het kost Nederland minder geld als we onze veiligheid in NAVO-verband borgen, dan wanneer we dat zelfstandig zouden doen Bezuinigen op Defensie in Nederland brengt onze veiligheid en die van onze NAVO-bondgenoten in gevaar % 50% 100% helemaal mee eens mee eens niet eens of oneens oneens helemaal oneens weet niet Bezuinigingen: 62% is van mening dat bezuinigen op Defensie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Ongeveer evenveel mensen denken dat bezuinigingen onze veiligheid en die van onze NAVO-bondgenoten in gevaar brengt (58%). 61% is van mening dat het borgen van de veiligheid in NAVO-verband minder geld kost dan als we dat zelfstandig zouden doen. 10

11 Investeringen in Defensie Vindt u dat de regering op dit moment voldoende geld uitgeeft aan Defensie, zodat de Nederlandse krijgsmacht zijn taken goed kan uitvoeren? (n=530) 24% 6% 23% 11% 36% Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende Ruim onvoldoende weet niet Investeringen: men is verdeeld over de vraag of de regering op dit moment voldoende in Defensie investeert. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat dit (ruim) onvoldoende gebeurt (47%) terwijl bijna een derde vindt dat dit (ruim) voldoende gebeurt (29%). Bijna een kwart geeft aan het niet te weten. 11

12 Denkt men dat Nederland zich aan de NAVOnorm houdt? Alle NAVO-landen hebben onderling afgesproken dat een bepaald bedrag in Defensie moet worden geïnvesteerd (2% van het Bruto Binnenlands Product, BBP). Denkt u dat Nederland zich momenteel aan deze norm houdt? (n=530) 35% 25% 40% ja nee weet niet NAVO-norm: vier op de tien denken dat Nederland zich niet aan de NAVO-norm houdt (40%), terwijl een kwart denkt dat Nederland dit wel doet (25%). Een derde weet niet of Nederland zich wel of niet aan de norm houdt. 12

13 Moet Nederland zich aan de norm houden? De regering van Nederland geeft op dit moment minder geld uit aan Defensie dan dat onderling tussen de NAVO-landen is afgesproken. Volgens deze afspraken zou de regering van Nederland ongeveer twee keer zo veel geld moeten uitgeven aan Defensie. Nederland houdt zich dus niet aan de norm. Welke van onderstaande stellingen hierover komt het dichtst in de buurt van uw mening? (n=530) Nederland is niet het enige land: van de 28 leden houden vier landen zich wel aan deze afspraak. De overige 24 landen geven minder geld aan Defensie uit dan onderling is afgesproken. Welke van de onderstaande stellingen hierover komt het dichtst in de buurt van uw mening? (n=530) 18% 13% 68% 42% 13% 45% Nederland moet deze norm nakomen Nederland hoeft deze norm niet na te komen weet niet Nederland moet deze norm nakomen, ook al houden andere NAVO-landen zich daar niet aan Als andere NAVO-landen zich niet aan deze norm houden, hoeft Nederland dat ook niet te doen weet niet Nakomen NAVO-norm: 68% vindt dat Nederland zich aan de NAVO-norm moet houden. Bij het beantwoorden van deze vraag weten de respondenten nog niet dat de meeste NAVObondgenoten zich ook niet deze norm houden. Nakomen NAVO-norm : nadat in de vragenlijst uitleg is gegeven over het feit dat de meeste NAVO-landen zich niet aan de afgesproken norm houden, vindt 45% dat Nederland zich alsnog aan de norm moet houden. 42% vindt dat Nederland zich niet aan de norm hoeft te houden als veel andere NAVO-landen dat ook niet doen. 13

14 Nederland vergeleken met andere Europese NAVO-landen Denkt u dat Nederland relatief gezien (op basis van het Bruto Binnenlands Product) gemiddeld meer, minder of evenveel geld aan Defensie uitgeeft dan andere Europese landen die lid zijn van de NAVO? (n=342)* 9% 49% 19% 23% meer evenveel minder weet niet Europese NAVO-landen: 49% denkt dat Nederland gemiddeld meer uitgeeft aan Defensie dan andere Europese landen die lid zijn van de NAVO. Bijna een kwart denkt dat er evenveel wordt uitgegeven (23%). 14 * Deze vraag is na afronding van de flitspeiling in een recall gesteld (zie onderzoeksverantwoording)

15 Nederland zou meer aan Defensie moeten uitgeven Nederland geeft gemiddeld bijna een kwart minder aan Defensie uit dan andere Europese landen die lid zijn van de NAVO (1,13% van het Bruto Binnenlands Product, terwijl andere Europese NAVO-landen gemiddeld 1,43% aan Defensie uitgeven). Welke van de onderstaande stellingen hierover komt het dichtst in de buurt van uw mening? (n=342)* 10% 36% 54% Nederland moet gemiddeld hetzelfde percentage van het BBP uitgeven aan Defensie als de andere Europese landen die lid zijn van de NAVO Nederland hoeft gemiddeld niet hetzelfde percentage van het BBP uit te geven aan Defensie als de andere Europese landen die lid zijn van de NAVO Weet niet Defensie uitgaven: 54% vindt dat Nederland evenveel aan Defensie uit moet geven als andere Europese landen die lid zijn van de NAVO. 36% vindt dat Nederland dit niet hoeft te doen. 15 * Deze vraag is na afronding van de flitspeiling in een recall gesteld (zie onderzoeksverantwoording)

16 Moet Nederland evenveel uitgeven als andere Europese NAVO-landen? Bent u het eens of oneens met de onderstaande stelling? (n=342)* Vindt u het de verantwoordelijkheid van Nederland om minimaal het Europese gemiddelde bedrag aan Defensie uit te geven als andere Europese NAVO-landen? % 50% 100% ja, helemaal mee eens ja, mee eens niet eens of oneens nee, oneens nee, helemaal oneens Defensie uitgaven: 54% van het Nederlands publiek is van mening dat het de verantwoordelijkheid is van Nederland om minimaal het Europese bedrag uit te geven aan Defensie als andere Europese NAVO-landen. Een minderheid is het hier niet mee eens (20%). * Deze vraag is na afronding van de flitspeiling in een recall gesteld (zie onderzoeksverantwoording) 16

17 In welke taken zou Defensie moeten investeren? Stel dat er de komende jaren meer geld beschikbaar is voor Defensie. Aan welke taken zou dat geld volgens u moeten worden besteed? (meer antwoorden mogelijk; n=530) De inzet bij vredesmissies in NAVO-verband Het bewaken van drukke openbare en belangrijke plaatsen in Nederland tegen terroristische aanslagen Het bewaken van onze nationale grenzen (op land, op zee en in de lucht) Ondersteuning en hulp bieden bij nationale rampen Het bewaken van de grenzen van alle NAVO-leden (op land, op zee en in de lucht) Het bewaken van de grenzen van de EU Ondersteuning en hulp bieden bij internationale rampen De inzet in conflictgebieden in NAVO-verband Het helpen van landen bij hun wederopbouw na een oorlog (in NAVO-verband) Diversen 4% 49% 48% 47% 44% 44% 43% 42% 39% 34% Investeren in taken: men vindt het lastig om een keuze te maken tussen taken waar meer in geïnvesteerd zou moeten worden. De meeste taken worden in gelijke mate belangrijk gevonden: zo wordt het bewaken van de nationale grenzen (47%) even belangrijk gevonden als het bewaken van de NAVO-grenzen (44%) en grenzen van de EU (43%). Bijna niemand geeft aan in geen enkele taak te willen investeren (2%). Investeren in Defensie: de vraag of men van mening is dat de regering op dit moment voldoende geld uitgeeft aan Defensie (slide 11) blijkt van invloed te zijn op het bestedingspatroon van Nederlandse burgers. Deze verschillen zijn weergegeven op de volgende slide. Geen van deze taken 2% 17

18 Verschillen in investeringen in defensietaken Investeringstaken Defensie, significante verschillen tussen mensen die vinden dat er op dit moment voldoende geld naar Defensie gaat en mensen die vinden dat er onvoldoende geld naar Defensie gaat (n=403) Het bewaken van drukke openbare en belangrijke plaatsen in Nederland tegen terroristische aanslagen 38% 55% Het bewaken van onze nationale grenzen (op land, op zee en in de lucht) Het bewaken van de grenzen van alle NAVO-leden (op land, op zee en in de lucht) 32% 41% 58% 58% Investeren in taken: Nederlanders die vinden dat er op dit moment onvoldoende in Defensie wordt geïnvesteerd leggen de prioriteit voor investeringen veel nadrukkelijker op taken die te maken hebben met bewaking (grenzen en openbare plaatsen tegen terroristische aanslagen). Voor mensen die vinden dat er op dit moment voldoende wordt geïnvesteerd, heeft dit veel minder prioriteit. Op de andere voorgelegde taken zijn er geen significante verschillen tussen beide groepen. 53% Het bewaken van de grenzen van de EU 36% er gaat niet genoeg geld naar Defensie er gaat genoeg geld naar Defensie 18

19 Verschillen in leeftijd en opleiding Leeftijdsverschillen Bij de rapportage is steeds gekeken naar verschillen tussen drie leeftijdsgroepen: jongeren (15 tot en met 34 jaar), mensen van middelbare leeftijd (34 tot en met 55 jaar) en 55-plussers (tot 75 jaar). Opvallend is dat er in de gegeven antwoorden zeer weinig verschillen zijn tussen deze drie leeftijdsgroepen. De belangrijkste en significante leeftijdsverschillen zijn hier puntsgewijs weergegeven: 55-plussers weten vaker dan mensen van middelbare leeftijd en jongeren waar de NAVO voor staat (69% versus 52% en 39%). Mensen van middelbare leeftijd vinden relatief vaak dat de regering meer geld moet investeren in grensbewaking van alle NAVO-landen (54% versus 36% van de jongeren en 45% van de 45-plusssers). Verschillen in opleiding Bij de rapportage is eveneens gekeken naar verschillen in opleidingsniveau. Ook op dit achtergrondkenmerk zijn er nauwelijks (significante) verschillen in de gegeven antwoorden. Dit betekent dat de gegeven meningen gedeeld worden door brede lagen van de bevolking. Er zijn met andere woorden geen grote tegenstellingen tussen ouderen en jongeren of hoger en lager opgeleiden. De belangrijkste en significante opleidingsverschillen zijn hier puntsgewijs weergegeven: Hoger opgeleiden weten vaker dan lager- en middelbaar opgeleiden waar de NAVO voor staat (69% versus 37% en 52%). Hoger opgeleiden vinden vaker dan lager opgeleiden dat NAVO-landen moeten ingrijpen bij genocide (62% versus 51%). Lager en middelbaar opgeleiden vinden vaker dan hoger opgeleiden dat meer geïnvesteerd moet worden in het bewaken van de nationale grenzen (53% en 50% versus 36%). Lager en middelbaar opgeleiden vinden vaker dan hoger opgeleiden dat meer geïnvesteerd moet worden in het bewaken van de Europese grenzen (45% en 47% versus 33%). 19

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-16-074A Introductie De afdeling Trends, Onderzoek

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-15-074a 1 Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr.2012: Dan nu enkele vragen over defensie. Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een organisatie die sinds 1949 bestaat. De Navo kent momenteel 28 leden. In hoeverre is

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen?

Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen? Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen? Vraag 600: Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdrag- sorganisatie (NAVO), een organisatie

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten 3. Onderzoeksverantwoording Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

Defensie in strategisch opzicht

Defensie in strategisch opzicht TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Defensie in strategisch opzicht Onderzoek inzake het maatschappelijk draagvlak voor Defensie

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording enquête

Onderzoeksverantwoording enquête Onderzoeksverantwoording enquête Steekproef Voor de gegevensverzameling ten behoeve van de grootschalige enquête is gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting juni 2016 Project: 16041241 Datum: 4 augustus 2016 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Onderzoeksopzet 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting oktober 2014 Voor: NCTV Door: Ipsos Datum: 29 oktober 2014 Project: 14070175 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 Resultaten: de zorgen van Nederland

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2015 Project: 15074061 Datum: 11 januari 2016 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Inleiding 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting juni 2015 Project: 15033846 Datum: 15 juli 2015 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Inleiding 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid 14 Vertrouwen

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk

Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk Lang Leve de Club Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inleiding In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

CITES. 25 oktober 2017 H4507

CITES. 25 oktober 2017 H4507 CITES Wat is het kennisniveau en bewustzijn van burgers over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde plantenen diersoorten? 25 oktober 2017 H4507 Inleiding Ongeoorloofde internationale

Nadere informatie

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers.

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers. Projectnummer 20645 W SMARTAGENT MARKETRESPONSE 21 September20jS Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM Contents 1 Inzichten 3 2 Resultaten 5 3 Bijlage 13 2 1 Inzichten Inzichten Jubileumonderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef, die voldoende groot is om uitspraken te kunnen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school?

Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Financieel goed voorbereid naar de middelbare school? Onderzoek naar de veranderingen in de financiële situatie bij de overgang van basisschool naar middelbare school Inhoud Samenvatting 3 1 Verwachtingen

Nadere informatie