Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij"

Transcriptie

1 Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga

2 Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid met het probleem eenzaamheid 15 4 Impact: Besef impact van eenzaamheid 21 5 Actie: Concreet iets doen tegen eenzaamheid 6 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 29 24

3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen De mate van eenzaamheid in Nederland is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Eenzaamheid komt bij een diverse groep Nederlanders voor. Onder de (zeer) sterk eenzamen bevinden zich evenveel mannen als vrouwen. Ook alle leeftijden en alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd. Wel zien we iets minder eenzamen onder de jarigen en bij de hoogste sociale klasse. Men is er sterk van overtuigd dat eenzaamheid altijd zal blijven bestaan (85%). De helft van de beloking denkt dat eenzaamheid te verhelpen is, dit percentage is gedaald ten opzichte van. De (zeer) sterk eenzamen zijn er minder van overtuigd dat eenzaamheid te verhelpen is en denken ook minder vaak dat zij zelf iets kunnen doen om het probleem te verminderen. De bekendheid van Coalitie Erbij is nog erg laag onder de Nederlandse bevolking. Slechts 2% heeft er wel eens van gehoord. De eenzaamheid in Nederland is de laatste jaren gelijk gebleven. Aan de ene kant geeft dit de urgentie van het probleem aan, aan de andere kant is het goed om als Coalitie Erbij de betekenis hiervan te interpreteren. Is het juist goed dat de eenzaamheid niet is toegenomen, of was er op een daling gehoopt? En op welke wijze kan hierop ingespeeld worden? De Nederlandse bevolking moet er nog beter bewust van gemaakt worden dat er echt iets te doen is aan eenzaamheid in Nederland. Hierbij moeten de eenzame mensen erop aangesproken worden dat zij daar ook zelf een rol in hebben. De niet eenzamen moeten meer bewust gemaakt worden van de actieve bijdrage die zij hieraan kunnen leveren. De bekendheid van organisaties die actief zijn tegen het terugdringen van eenzaamheid kan sterk verbeterd worden in de communicatie. Een hogere naamsbekendheid helpt in het bereiken van jullie doelen. 3

4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Prestatie-indicator 5: percentage van de Nederlandse bevolking dat op de hoogte is van het voorkomen van eenzaamheid: Men schat in dat 57% van de Nederlandse bevolking zich wel eens eenzaam voelt. De Nederlandse bevolking ziet eenzaamheid in Nederland als (redelijk) groot probleem (71%). De meeste Nederlanders zijn zich bewust van het bestaan van het probleem (69%). Men vindt het onderwerp eenzaamheid het waard om over na te denken (79%). Ten opzichte van zijn de betrokkenheid en het persoonlijk belang licht gestegen. Men denkt bij eenzaamheid vooral aan: ouderen, daklozen, weduwen en zieken. Eenzaamheid wordt in Nederland erkend als probleem en in het onderzoek is te zien dat eenzaamheid onder alle Nederlanders kan voorkomen. De Nederlandse bevolking ziet het echter sterk gerelateerd aan bepaalde groepen: ouderen, daklozen, weduwen en zieken. Om jullie doelstelling van groei te bewerkstelligen, kunnen jullie in de communicatie mensen meer bewust maken breedheid probleem, of juist andere doelgroepen onder de aandacht brengen dan degenen waar men nu vooral aan denkt. 4

5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Prestatie-indicator 6: percentage van de Nederlandse bevolking dat concreet iets doet/actief is tegen eenzaamheid: 42% van de Nederlanders geeft aan zelf iets te kunnen doen aan het probleem van eenzaamheid in Nederland. 30% van de Nederlanders geeft aan zelf iets te willen doen aan het probleem van eenzaamheid. De helft van de Nederlanders denkt zelf actief iets bij te dragen aan het terugdringen van eenzaamheid in Nederland. De bijdrage zit vooral kleine dingen als een praatje maken en mensen bezoeken. Het gaat minder om echte georganiseerde activiteiten. De bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid vindt vooral plaats binnen de eigen familie- en vriendenkring. Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan zelf iets te willen of kunnen doen aan het probleem van eenzaamheid. Hier liggen dus mogelijkheden voor verbetering om nog meer mensen te motiveren concreet iets te doen tegen eenzaamheid. Mensen die iets willen bijdragen, kunnen ook met een klein gebaar anderen al helpen. Stimuleer dat ook de kleine dingen tellen. Men kan meer gestimuleerd worden ook buiten de directe familie- en vriendenkring te kijken. Anders komen eenzame mensen met weinig vrienden en familie snel buiten spel te staan. 5

6 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6

7 Inleiding Meerjarenplan Coalitie Erbij Coalitie Erbij initieert, faciliteert en stimuleert samenwerking tussen leden en met derden die zich bezighouden met eenzaamheid. Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen en maakt de samenleving bewust van de betekenis en voorkomen van eenzaamheid. Coalitie Erbij heeft een meerjarenplan opgesteld en de missie is uitgewerkt in de volgende drie doelstellingen: Het versterken van de lokale samenwerking bij het tegengaan of verminderen van eenzaamheid zodat meer concrete resultaten worden geboekt;; Het vergroten van het bewustzijn van Nederlanders ten aanzien van de betekenis en het voorkomen van eenzaamheid zodat mensen eerder in actie komen als ze zelf dreigen te vereenzamen en/of eerder eenzaamheid in hun eigen omgeving signaleren en contact maken/versterken;; Kennis delen en vergroten van de aanpak van eenzaamheid zodat effectieve activiteiten worden ontplooid en opgeschaald. In het meerjarenplan worden diverse activiteiten en doelstellingen beschreven die Coalitie Erbij de komende jaren wil bewerkstellingen. Om een goed beeld van de ontwikkelingen en resultaten te krijgen, heeft Coalitie Erbij deze 0-meting laten uitvoeren om de stand van zaken rondom eenzaamheid in Nederland op dit moment in kaart te brengen. 7

8 Onderzoeksdoel Inzicht in kennis en actiegerichtheid van de Nederlandse bevolking t.a.v. eenzaamheid Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen: Hoe vaak eenzaamheid voorkomt in Nederland;; In hoeverre men op de hoogte is van het probleem eenzaamheid in Nederland;; Of men beseft welke impact eenzaamheid heeft;; Wat men zelf concreet doet tegen eenzaamheid. De resultaten van dit onderzoek (0-meting) dienen als basis om de ontwikkelingen de komende jaren te monitoren. In het meerjarenplan van Coalitie Erbij staan tevens twee specifieke prestatie-indicatoren benoemd: Percentage van de Nederlandse bevolking dat op de hoogte is van voorkomen van eenzaamheid en implicaties ervan op individuen en maatschappij. Doel: jaarlijkse stijging 2%. Percentage van de Nederlandse bevolking dat concreet iets doet/actief is tegen eenzaamheid. Doel: jaarlijkse stijging 2%. Deze 0-meting dient er ook voor om te discussiëren over de haalbaarheid van deze doelstellingen. In, 2010 en 2011 heeft TNS NIPO ook onderzoek voor Coalitie Erbij uitgevoerd. Een aantal vragen is te vergelijken met eerdere metingen. Waar mogelijk worden de ontwikkelingen in de tijd weergegeven. 8

9 Eenzaamheid in Nederland 9

10 Eenzaamheidsscore over de jaren zeer stabiel Aan de hand van 11 stellingen, ontwikkeld door Prof. dr. De Jong Gierveld, is een eenzaamheidsscore berekend. Op basis van de antwoorden op de stellingen wordt men ingedeeld in een van de vier groepen: niet eenzaam, matig eenzaam, sterk eenzaam of zeer sterk eenzaam. Ongeveer de helft van de Nederlanders valt in de groep niet eenzaam, 40% in de groep matig eenzaam en circa een op de tien is sterk tot zeer sterk eenzaam. Over de verschillende jaren zien we nauwelijks verschillen, de mate van eenzaamheid in Nederland is zeer stabiel gebleven niet eenzaam matig eenzaam sterk eenzaam zeer sterk eenzaam 10

11 Eigen inschatting eenzaamheid lager, wel constant over de afgelopen jaren Als we de respondenten vragen zichzelf in te delen in een van de vier groepen, dan deelt 71% van de Nederlanders zichzelf in bij de niet eenzamen, een kwart ziet zichzelf als matig eenzaam en 2% beschouwt zichzelf als sterk eenzaam. Een groter percentage (71%) geeft dus zelf aan niet eenzaam te zijn, dan ze zijn op basis van de eenzaamheidsschaal (48% niet eenzaam). Over de jaren heen is de zelf ingeschatte eenzaamheid ongeveer gelijk gebleven. In 2010 en 2011 deelt een iets hoger percentage zichzelf in bij de niet eenzamen dan in en * 23* * 75* niet eenzaam matig eenzaam sterk eenzaam zeer sterk eenzaam Vraag: Als we de mensen zouden indelen in niet eenzaam, matig eenzaam, sterk eenzaam en zeer sterk eenzaam, waar zou u zich dan nu toe rekenen? 11

12 Een derde van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam Een derde van de Nederlandse bevolking voelt zich soms wel eens eenzaam. Dit percentage is de afgelopen jaren niet veranderd. Ongeveer een op de vijf mensen voelde zich de afgelopen weken (in bepaalde mate) eenzaam. Van de (zeer) sterk eenzamen voelde 85% zich de afgelopen weken soms tot altijd eenzaam. Ik voel me soms wel eens eenzaam nee min of meer ja De afgelopen weken voelde ik me eenzaam zelden of nooit soms vaak altijd of bijna altijd 12

13 De helft van de Nederlanders voelde zich in het verleden wel eens eenzaam Als we vragen naar het verleden, dan geeft de helft van de Nederlanders aan dat er in het verleden wel eens perioden zijn geweest waarin zij zich eenzaam voelden. Van deze groep voelde 56% zich matig eenzaam, 34% sterk eenzaam en 10% zeer sterk eenzaam. Een op de tien zegt zelf op dit moment eenzaam te zijn of te worden. Meer mensen (15%) verwachten in de toekomst het risico te lopen om eenzaam te worden. We zien geen verschillen tussen en. Zijn er in het verleden perioden geweest waarvan u zich herinnert dat u eenzaam was? Loopt u, naar uw eigen mening op dit moment risico om eenzaam te worden/zijn? En in de toekomst? ja nee weet niet 13

14 Profiel (zeer) sterk eenzamen Een op de tien respondenten behoort op basis van de eenzaamheidsschaal tot de (zeer) sterk eenzamen. Hieronder een profielschets van deze groep. Het aandeel mannen en vrouwen is even groot binnen de groep (zeer) sterk eenzamen. Qua leeftijd heeft deze groep dezelfde samenstelling als de Nederlandse bevolking van 25+, (zeer) sterke eenzaamheid komt dus bij alle leeftijden voor. Er bevinden zich wel iets minder 18 tot 25-jarigen in deze groep. De (zeer) sterk eenzamen wonen over heel het land verspreid. (Zeer) sterk eenzamen komen in alle lagen van de bevolking voor. Wel zien we iets meer eenzamen in de lagere sociale klasse. Het merendeel van de (zeer) sterk eenzamen zou zichzelf De helft geeft aan op dit moment eenzaam te zijn. 14

15 3 Kennis: bekendheid met het probleem eenzaamheid 15

16 Probleem eenzaamheid in Nederland wordt door de meerderheid erkend % van de Nederlandse bevolking ziet eenzaamheid in Nederland als redelijk tot zeer groot probleem. Het probleem lijkt dus wel op de kaart te staan in Nederland. Volgens een op de vijf is het probleem niet zo groot en een op de tien heeft er geen mening over. 62 zeer groot probleem redelijk groot probleem niet zo groot probleem helemaal geen probleem weet niet Vraag: In hoeverre is eenzaamheid volgens u een probleem in Nederland? 16

17 Men schat in dat ruim de helft van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt Als we de mensen vragen om een inschatting te maken van de eenzaamheid in Nederland, dan is de gemiddelde schatting dat 57% van de Nederlandse bevolking zich wel eens eenzaam voelt. Dit komt redelijk overeen met het percentage dat is berekend met de eenzaamheidsschaal (52%). Wel schat men de groepen sterk eenzamen en zeer sterk eenzamen veel groter in (32%) dan berekend is op basis van de eenzaamheidsschaal (11%). Men lijkt de mate van eenzaamheid dus te overschatten. 24 niet eenzaam matig eenzaam sterk eenzaam zeer sterk eenzaam Vraag: Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking (van 18 jaar en ouder) voelt zich eenzaam, denkt u? 17

18 Men relateert eenzaamheid sterk aan ouderen, weduwen, daklozen en zieken Men denkt dat eenzaamheid vooral voorkomt onder bepaalde doelgroepen, weinig mensen zien het als - en thuislozen, chronisch zieken en gehandicapten. Blijkbaar is lang niet iedereen zich ervan bewust dat eenzaamheid ook onder andere groepen voorkomt. Ouderen Weduwen/weduwnaars Dak- en thuislozen Chronisch zieken Gehandicapten Gescheiden mensen zonder kinderen Werkzoekenden Gescheiden mensen met kinderen Allochtonen Alleenstaande 30'ers Mantelzorgers Tieners/jongeren Gehuwde mensen zonder kinderen Alle Nederlanders Gehuwde mensen met kinderen Vraag: Wilt u aangeven in hoeverre eenzaamheid volgens u voorkomt in onderstaande groepen mensen? Uitgevraagd op een 7-puntsschaal, in de grafiek % categorie 5-7 samengenomen 18

19 Bekendheid Coalitie Erbij nog erg laag 2 Coalitie Erbij is bij het Nederlands publiek nog onbekend. Slechts 2% geeft aan dat ze er wel eens van gehoord hebben. Deze mensen kennen het alleen van naam, de inhoudelijke bekendheid is nihil. De bekendheid van Coalitie Erbij is onder de (zeer) sterk eenzamen even laag als bij de andere groepen. Het is belangrijk om te werken aan de naamsbekendheid, dit zal helpen om andere doelen makkelijker te bereiken. 98 nog nooit van gehoord ken ik alleen van naam ken ik en ik weet in grote lijnen wat ze doen kan ik goed/wel eens mee te maken gehad Vraag: In hoeverre bent u bekend met Coalitie Erbij? 19

20 De Zonnebloem het best bekend als organisatie die zich inzet tegen eenzaamheid Men denkt het eerst aan de Zonnebloem (13%) als organisatie die zich in Nederland inzet tegen eenzaamheid. Daarna worden het Leger des Heils (4%), de ouderenbond/vereniging (3%), de kerken (3%) en het Rode Kruis (3%) genoemd. Bijna driekwart van de Nederlanders weet echter geen enkele organisatie te noemen die in Nederland iets doet tegen eenzaamheid. Niemand noemt spontaan Coalitie Erbij, één respondent noemt wel Stichting Erbij Buddy Oranje Fonds Vrijwilligers organisaties Buurtvereniging Het Rode Kruis De Zonnebloem Correlatie Maatjes project Maatschappelijke organisaties Kerken Ouderenbond / ouderenvereniging Humanitas Leger des Heils Mantelzorg Vraag: Welke organisaties in Nederland kent u die iets doen tegen eenzaamheid? (open vraag) In de afbeelding staan de organisaties weergegeven die door meer dan vijf respondenten genoemd zijn. ANBO 20

21 4 Impact: Besef impact van eenzaamheid 21

22 Onderwerp eenzaamheid is het waard om over na te denken;; betrokkenheid en belang zijn gestegen is het niet waard om over na te denken 7* 10* is het waard om over na te denken daar kan ik mij niets bij voorstellen 9* 14* 20* 15* daar kan ik mij veel bij voorstellen een onderwerp dat bepaalde groepen aangaat een onderwerp dat alle mensen aangaat interesseert mij niet * 17* 69* 63* interesseert mij wel voel ik mij niet bij betrokken 16* 23* * 55* voel ik mij bij betrokken zegt me weinig zegt me veel is niet voor mij persoonlijk van belang 32* 43* * 34* is wel voor mij persoonlijk van belang bottom 1-3 neutraal (4) top

23 Men is zich bewust van het probleem van eenzaamheid, maar denkt dat het altijd zal blijven bestaan eenzaamheid zal altijd blijven bestaan eenzame mensen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen * 78* de eenzaamheid in de Nederlandse bevolking is de afgelopen 20 jaar toegenomen ik ben me bewust van het bestaan van het probleem van eenzaamheid in Nederland (helemaal) mee oneens (1-3) neutraal (4) (helemaal) mee eens (5-7) ik zou wat vaker aandacht voor mijn medemens kunnen tonen ik zou vaker een praatje met mensen (buurtgenoten etc) willen maken (helemaal) mee oneens (1-3) neutraal (4) (helemaal) mee eens (5-7) 23

24 5 Actie: concreet iets doen tegen eenzaamheid 24

25 De helft van de Nederlanders denkt dat eenzaamheid te verhelpen is, dit percentage is gedaald Eenzaamheid is te verhelpen 23* 28 49* 18* 26 56* Ik kan zelf iets doen aan het probleem van eenzaamheid in NL Ik wil zelf iets doen aan het probleem van eenzaamheid in NL * 35* 36* 30* (helemaal) mee oneens (1-3) neutraal (4) (helemaal) mee eens (5-7) * Significant verschil - 25

26 (Zeer) sterk eenzamen minder overtuigd dat zij zelf iets kunnen doen om eenzaamheid te verhelpen niet eenzaam 20* 28 52* Eenzaamheid is te verhelpen matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam 24 33* * niet eenzaam 29 27* 43 Ik kan zelf iets doen aan het probleem van eenzaamheid in NL matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam * 43 31* Ik wil zelf iets doen aan het probleem van eenzaamheid in NL niet eenzaam matig eenzaam (zeer) sterk eenzaam (helemaal) mee oneens (1-3) neutraal (4) (helemaal) mee eens (5-7) * Significant verschil t.o.v. de totaalgroep 26

27 De helft van de Nederlanders denkt actief iets bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid praatje maken/gesprek voeren (buren/onbekenden/ouderen) bezoeken (familie/eenzame mensen/ouderen/zieken) sociaal zijn/met mensen omgaan/contacten onderhouden hulp aanbieden (buren/familie/hulpbehoevenden op straat) als vrijwilliger/door vrijwilligerswerk (ouderen/zieken) door/tijdens mijn werk (verzorgen/pastoraat) aandacht geven (ouderen/buren/klanten/patienten) belangstelling/interesse tonen/meeleven (buren/familie) (actief) lidmaatschap vereniging/club luisteren, een luisterend oor bieden weet niet/geen van deze Vraag: Denkt u dat u actief iets bedraagt aan het verminderen van eenzaamheid in Nederland? En zo ja, hoe doet u dat? (open vraag) 27

28 Eigen bijdrage aan terugdringen eenzaamheid vooral in eigen kring en weinig in georganiseerd verband op eigen initiatief familie bezoeken op eigen initiatief vrienden/kennissen bezoeken op eigen initiatief eenzame mensen in de buurt bezoeken (koffie, wandeling) op eigen initiatief met mensen een uitstapje maken (buurthuis, winkelcentrum) als vrijwilliger (namens een organisatie) mensen thuis bezoeken als vrijwilliger (namens een organisatie) met mensen een uitstapje maken als vrijwilliger in een verpleeghuis/dagopvang/zorg als vrijwilliger in een buurthuis/buurtkamer/inloophuis als vrijwilliger buddy/maatje voor iemand zijn als vrijwilliger mee op vakantiereizen met ouderen of mensen met een beperking als vrijwilliger bij een telefonische hulplijn geen van deze Vraag: Welke van onderstaande activiteiten heeft u het afgelopen jaar wel eens gedaan, met het doel om een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid? 28

29 6 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 29

30 Onderzoeksverantwoording Doelgroep: De Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De steekproef is getrokken uit TNS NIPObase, een database met ruim respondenten. Methode: Online onderzoek. De respondenten kregen een toegestuurd met hierin een unieke link naar de vragenlijst. Veldwerkperiode: De respondenten konden de vragenlijst van 21 juni t/m 1 juli invullen. Vragenlijst: De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg circa 10 minuten. Respons: De behaalde respons is 79%. Er zijn mensen benaderd voor deelname aan het onderzoek, respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Weging: De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, sociale klasse en regio. 30

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk Rapport Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Oktober 2013 Schenken Inhoudsopgave Schenken door vermogenden Oktober 2013 1 Vermogende Nederlander staat positief tegenover

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Denken en Doen: bridgend de eenzaamheid te lijf

Denken en Doen: bridgend de eenzaamheid te lijf Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (C.J. Leemrijse & C. Veenhof. Denken en Doen, bridgend de eenzaamheid te lijf, Factsheet. Utrecht: NIVEL,

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Eenzaamheid nader beschouwd. Informatiebijeenkomst Gouda 1 oktober 2016

Eenzaamheid nader beschouwd. Informatiebijeenkomst Gouda 1 oktober 2016 Eenzaamheid nader beschouwd Informatiebijeenkomst Gouda 1 oktober 2016 Programma Deel 1 Deel 2 Kennismaking over en weer Signaleren Coalitie Erbij & Quiz Bespreekbaar maken Cijfers, oorzaken en gevolgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie