Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis"

Transcriptie

1 Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1

2 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht van Zilveren Kruis dit onderzoek rondom artsenbezoek uitgevoerd. Het onderzoek is onderdeel van een campagne van Zilveren Kruis om mensen meer bewust te laten nadenken over een artsenbezoek. Doelgroep(en) Nederland 1+ representatief op leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. n=1.274 respondenten die in de afgelopen twee jaar een doorverwijzing hebben gehad van de huisarts naar een (medisch) specialist. In totaal hebben er n=2.310 respondenten gereageerd (penetratie van 55%). De respondenten zijn als volgt verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen: Steekproefgrootte 1 t/m 24 jaar: 11% 25 t/m 34 jaar: 15% 35 t/m 44 jaar: 17% 45 t/m 54 jaar: 19% 55 t/m 69 jaar: 24% 70 jaar of ouder: 14% Steekproefbron TNS NIPObase Veldwerkperiode 3 t/m 6 juni 2016 Methode Vragenlijstlengte Rapportage Online Gemiddeld 6 minuten In de slides zijn alleen de respondenten gerapporteerd die in de afgelopen 2 jaar zijn doorverwezen naar een arts of specialist. In de resultaten maken we, waar relevant, uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. Alle gegeven aantallen zijn percentages tenzij anders aangegeven. 2

3 Negatieve emoties hebben in de periode voor de afspraak met een medisch specialist de overhand Hoeveel patiënten ervaren eigenlijk voor, tijdens en na de afspraak met een medisch specialist negatieve emoties, positieve emoties of allebei? Allereerst brengen we deze aantallen voor de verschillende fases in beeld. Voor de afspraak met een medisch specialist 5% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere negatieve emoties (dus niet in combinatie met één of meerdere positieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 2,0 verschillende negatieve emoties aan. 33% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere positieve emoties (dus niet in combinaties met één of meerdere negatieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 1,2 verschillende positieve emoties aan. 9% van de patiënten ervaarde zowel één of meerdere positieve en negatieve emoties. Gemiddeld gaven deze patiënten 3,2 verschillende emoties aan. Tijdens de afspraak met een medisch specialist 42% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere negatieve emoties (dus niet in combinatie met één of meerdere positieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 1, verschillende negatieve emoties aan. 4% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere positieve emoties (dus niet in combinaties met één of meerdere negatieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 1,4 verschillende positieve emoties aan. 10% van de patiënten ervaarde zowel één of meerdere positieve en negatieve emoties. Gemiddeld gaven deze patiënten 2,9 verschillende emoties aan. Na de afspraak met een medisch specialist 29% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere negatieve emoties (dus niet in combinatie met één of meerdere positieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 1,7 verschillende negatieve emoties aan. 63% van de patiënten ervaarde enkel één of meerdere positieve emoties (dus niet in combinaties met één of meerdere negatieve emoties). Gemiddeld gaven deze patiënten 1,5 verschillende positieve emoties aan. % van de patiënten ervaarde zowel één of meerdere positieve en negatieve emoties. Gemiddeld gaven deze patiënten 2,9 verschillende emoties aan. 3

4 Echter, deze negatieve emoties nemen af tijdens en na het gesprek positieve emoties krijgen dan de overhand Percentage ervaring emoties door patiënten voor, tijdens en na het gesprek met een medisch specialist Enkel één of meerdere negatieve emoties Enkel één of meerdere positieve emoties 9 10 Zowel positieve als negatieve emoties 4

5 Patiënten die zijn doorverwezen door hun huisarts zonder een duidelijke diagnose ervaren vaker negatieve emoties voor hun gesprek met een specialist Vervolgens hebben we gekeken of patiënten die zijn doorverwezen door hun huisarts voor een behandeling bij de medisch specialist (aangezien de huisarts dacht te weten wat er aan de hand was) verschillen ten aanzien van patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts voor nader onderzoek bij een medisch specialist (aangezien de huisarts niet precies wist wat er aan de hand was). De patiënten waarvan de huisartsen dachten te weten wat er aan de hand was, gaven vaker aan dat het een doorverwijzing naar een chirurg betrof (12% versus 7% van de andere groep patiënten) en minder vaak naar een cardioloog (7% versus 10% van de andere groep patiënten). Patiënten die naar een medisch specialist waren doorverwezen waarbij de huisarts niet precies wist wat er aan de hand was, hadden vaker het gevoel dat het om een ernstige gezondheidssituatie ging. De patiënten die naar een medisch specialist waren doorverwezen waarbij de huisarts niet precies wist wat er aan de hand was, gaven vaker aan de volgende emoties te hebben ervaren voordat de afspraak met de specialist plaatsvond: 37% was gespannen (versus 31% van de andere groep patiënten) 34% was bezorgd (versus 24% van de andere groep patiënten) 32% was onzeker (versus 20% van de andere groep patiënten) 2% was nerveus (versus 21% van de andere groep patiënten) Wanneer we nagaan welke emoties er werden ervaren tijdens het gesprek met de medisch specialist, dan zien we dat enkel de emoties bezorgd en onzeker vaker voorkwamen onder de groep patiënten waarbij de huisarts niet precies wist wat er aan de hand was: 23% bezorgd (versus 16% van de andere groep patiënten) 21% onzeker (versus 11% van de andere groep patiënten) Vervolgens werd de respondenten gevraagd welke emoties zij hebben ervaren na het gesprek met de specialist. Wederom zien we enkele verschillen. De patiënten die naar een medisch specialist waren doorverwezen waarbij de huisarts niet precies wist wat er aan de hand was, gaven vaker aan (na het gesprek met de specialist) de volgende emoties te hebben ervaren: 10% gespannen (versus 7% van de andere groep patiënten) 1% onzeker (versus % van de andere groep patiënten) 6% ongeloof (versus 2% van de andere groep patiënten) 5

6 Maar, deze negatieve emoties gaan niet samen met meer of andere informatiewinning en het meenemen van iemand naar het gesprek De groep patiënten die is doorverwezen zonder duidelijke diagnose ervaren dus vaker negatieve emoties. De vraag is dan: toont deze groep dan ook ander gedrag wanneer het gaat om het opzoeken van informatie voor hun afspraak met de specialist of nemen ze vaker iemand mee naar de afspraak? Interessant genoeg, bleken deze twee groepen patiënten niet te verschillen in de mate waarin zij informatie hebben ingewonnen over hun klacht/aandoening nadat zij waren doorverwezen door de huisarts. Tevens bleken zij dezelfde informatiebronnen te raadplegen. Daarnaast namen zij even vaak iemand mee naar het gesprek met de specialist. Op basis van deze uitkomsten blijkt dat negatieve emoties (meer specifiek: onzekerheid, gespannenheid, bezorgdheid en nerveusheid) vaker voorkomen onder patiënten die zijn doorverwezen door hun huisarts zonder een duidelijke diagnose. Maar deze groep patiënten lijkt niet meer informatie te zoeken of sociale steun in te zetten voor het bezoek aan de specialist. De volgende vraag is: gaat het ervaren van deze negatieve emoties ook samen met andere gedragingen/ervaringen tijdens en na het gesprek met de medisch specialist? Op de volgende slide bekijken we eerst de samenhang tussen het ervaren van specifieke emoties en de mate waarin dit tot afwijkend gedrag leidt. Let op: het betreft hier correlaties dus er kunnen geen uitspraken worden gedaan over oorzaak-gevolg relaties, wel de mate waarin twee aspecten met elkaar samenhangen. 6

7 Ervaring negatieve emoties bij de patiënt tijdens het gesprek met de specialist heeft consequenties We zijn nagegaan of de ervaring van specifieke emoties samenhangt met het contactverloop en gedrag met de medisch specialist. Uit deze analyse komen de volgende verbanden naar voren: Patiënten die tijdens het gesprek met de medisch specialist negatieve emoties ervaarden (emoties/ gevoelens: bang, nerveus, gespannen, verdrietig, bezorgd en/of schaamte) geven vaker aan dat hun emoties ervoor zorgden dat zij geen vragen konden of durfden te stellen, geven vaker aan dat hun emoties van invloed zijn geweest op hun behandelkeuze en geven vaker aan dat zij zich na de diagnose verward voelde. Het tegenovergestelde is waar voor de groep patiënten die aangaven emoties/gevoelens als gerustgesteld, ontspannen, opgelucht, blij en/of zeker tijdens het gesprek te hebben ervaren. Voor patiënten die aangaven dat zij bang waren tijdens het gesprek, gaf zelfs 23% (versus het totaalgemiddelde van 9%) aan dat zij het (helemaal) eens waren met de stellingen Mijn emoties zorgden ervoor dat ik geen vragen meer kon of durfde te stellen. Daarnaast gaf 27% van deze groep patiënten (versus het totaalgemiddelde van 12%) aan dat zij het (helemaal) eens waren met de stelling: Mijn emoties zijn van invloed geweest op de keuze voor mijn behandeling. Tevens gaf 35% van deze groep patiënten (versus het totaalgemiddelde van 13%) aan dat zij het (helemaal) eens waren met de stelling: Na de diagnose voelde ik mij verward. Logischerwijs geeft deze groep patiënten eveneens aan dat zij de informatie tijdens het gesprek niet goed konden verwerken (25% versus het totaalgemiddelde van 12%). Patiënten die meer negatieve emoties ervaarden geven dan ook vaker aan dat zij graag meer hulp hadden gehad bij het maken van de juiste keuzes in de vervolgstappen na de diagnose. Dit geldt het vaakst voor patiënten die aangaven tijdens het gesprek met de specialist verdrietig te zijn geweest (30% van de verdrietige patiënten geeft namelijk aan dat zij het (helemaal) eens waren met de stelling Ik had graag meer hulp gehad bij het maken van de juiste keuzes in de vervolgstappen na de diagnose, terwijl het totaalgemiddelde op slechts 10% ligt). Daarnaast zien we duidelijk dat patiënten die tijdens het gesprek met de specialist blij waren, veruit de grootste overtuiging hadden (namelijk 74% ten opzichte van het totaalgemiddelde van 59%) dat zij in staat waren om zelf direct de juiste keuze te maken voor hun behandeling. Hetzelfde geldt voor patiënten die aangaven dat zij tijdens het gesprek gerustgesteld werden (namelijk 65% was het (helemaal) eens met de stelling). De ervaring van nerveusheid, gespannenheid en onzekerheid tijdens het gesprek met de specialist gaan voornamelijk samen met een lager begrip ten aanzien van de diagnose en de overtuiging dat zij achteraf een andere behandelkeuze zouden hebben gekozen. Voor patiënten die tijdens het gesprek met de specialist een gevoel van ongeloof ervaarden, waren de vervolgstappen minder duidelijk. 17% van deze patiënten gaf aan dat de vervolgstappen (helemaal) niet duidelijk voor hen waren (versus het totaalgemiddelde van 7%). 7

8 Het effect van de intensiteit van emoties is niet eenduidig aan te tonen Zoals op de vorige slide beschreven staat, blijkt de ervaring van negatieve emoties samen te gaan met verschillende consequenties ten aanzien van het contact met de specialist, het verwerken van de besproken informatie en de behandelkeuze/vervolgstappen. Deze uitkomsten zijn op basis van het wel of niet aanwezig zijn van de emoties. Maar is het ook zo dat wanneer de emoties in een grotere intensiteit aanwezig zijn dat de samenhang ook sterker wordt? Op basis van de analyses kunnen we niet een eenduidig beeld geven. In sommige gevallen gaat een hogere intensiteit van negatieve emotie samen met een duidelijkere samenhang met de mogelijke consequenties (zoals besproken op de vorige slide), maar in sommige gevallen zien we eveneens een tegenovergesteld effect. Hier kunnen wij dus geen duidelijke uitspraken over doen. Dit neemt niet weg dat blijkt dat sommige emoties gemiddeld gezien een hogere intensiteit hebben dan andere emoties. Daarnaast zijn er verschillen waarneembaar tussen de emoties qua intensiteit voor, tijdens en na het gesprek met de specialist. Hier wordt op de volgende slides meer aandacht aan besteed door op emotie niveau de resultaten weer te geven.

9 Leeswijzer Op de volgende slides geven we een verdieping per emotie die voor, tijdens en na een afspraak met de medisch specialist ervaren wordt. We beschrijven hoe vaak de emotie ervaren wordt voor, tijdens en na de afspraak met de medisch specialist en zetten dat af tegen de intensiteit waarop de patiënt de emoties ervaart. Voorbeeld Deze lijn geeft de mate weer waarin de emotie wordt beleefd. Hoe hoger het percentage/de lijn des te intenser wordt deze emotie ervaren Emotie De hoogte van de diagram toont de hoeveelheid mensen die deze emotie ervaren Hoewel een emotie niet frequent hoeft voor te komen kan de intensiteit ervan erg hoog zijn. Het verschil tussen frequentie en intensiteit duidt op een spanningsveld Het verschil in frequentie en intensiteit tussen momenten van bezoek duidt op een veranderende emoties binnen het gehele proces. Bepaalde emoties kunnen toenemen en afnemen. Het is belangrijk om te weten welke emoties op welk moment een rol spelen en in welke intensiteit 9

10 Onderstaande positieve emoties komen vaker voor na een afspraak met de specialist en worden veelal met een hogere intensiteit ervaren Een gesprek met de medisch specialist brengt verlichting in de emoties bij de patiënt. Patiënten zijn na de afspraak vaker opgelucht (33%), gerustgesteld (32%) en ontspannen (23%). Deze emoties ervaren patiënten dan ook intenser na de afspraak met de medisch specialist. Opgelucht Gerustgesteld Blij Ontspannen Frequentie Intensiteit 3 4 Leeswijzer: de rode staaf geeft aan hoe vaak een emotie wordt beleefd, de oranje lijn geeft aan hoe intens deze emotie beleefd werd. 10

11 Ondanks dat bezorgdheid, spanning, onzekerheid en nervositeit minder vaak voorkomen na de afspraak met de medisch specialist neemt de intensiteit toe Een gesprek met de medisch specialist doet de frequenties van negatieve emoties zoals bezorgd (van 2% naar 13%), gespannen (van 33% naar 9%), nerveus (van 24% naar 6%) en onzeker (van 25% naar 12%) flink afnemen. Maar patiënten die deze emoties nog ervaren, ervaren elke emotie na de afspraak met de medisch specialist een stuk intenser. Bezorgd Gespannen Nerveus Onzeker Frequentie Intensiteit Leeswijzer: de rode staaf geeft aan hoe vaak een emotie wordt beleefd, de oranje lijn geeft aan hoe intens deze emotie beleefd werd. 11

12 Gevoelens van schaamte, verdriet en zekerheid komen minder vaak voor, maar zijn wel het meest intens tijdens de afspraak met de medisch specialist Een kleine groep ervaart vooral negatieve emoties zoals bang (5%, intensiteit 77%), schaamte (3%, intensiteit 75%) en verdrietig (4%, intensiteit 7%) tijdens het gesprek met de medisch specialist. Patiënten die deze emoties ervaarden tijdens het gesprek geven vaker aan overmand te zijn door hun emoties en dat ze geen vragen meer durfden te stellen. Daarnaast konden ze de informatie niet goed verwerken en hadden graag meer hulp gehad bij het maken van de juiste vervolgstappen. Bang Schaamte Verdrietig 7 77 Zeker Frequentie Intensiteit Leeswijzer: de rode staaf geeft aan hoe vaak een emotie wordt beleefd, de oranje lijn geeft aan hoe intens deze emotie beleefd werd. 12

13 Wanneer men paniek, boosheid en ongeloof ervaart na de afspraak is deze ervaring zeer intens Dit komt wellicht doordat tijdens het gesprek slecht nieuws is gebracht. 4 Paniek Boos Weerstand Ongeloof Frequentie Intensiteit Leeswijzer: de rode staaf geeft aan hoe vaak een emotie wordt beleefd, de oranje lijn geeft aan hoe intens deze emotie beleefd werd. 13

14 Bijlage 14

15 Meer dan helft patiënten zoekt voorafgaand aan bezoek huisarts naar informatie over klacht Ruim vier op de tien (42%) patiënten worden doorverwezen door de huisarts naar een medisch specialist zonder precies te weten wat er aan de hand is. Ook nadat de patiënt de huisarts bezocht heeft, gaat de helft (52%) op zoek naar meer informatie over de klacht/aandoening. Vraag 30: Heeft u informatie ingewonnen over uw klacht/aandoening? Vraag 40: Toen u bij de huisarts was Ja, via Google heb ik websites bekeken Ja, via medische fora op internet Ja, via familie/bekenden Ja, via de website van mijn ziekenhuis Ja, via literatuur/folders 5 5 Anders 4 4 Ja, via medische apps 1 1 Nee 46 4 Voordat ik na de huisarts ging Nadat ik door de huisarts ben doorverwezen naar een specialist Dacht hij/zij te weten wat er aan de hand is en heeft hij/zij me doorverwezen voor een behandeling bij de medisch specialist Wist hij/zij niet precies wat er aan de de hand was en heeft hij/zij me door verwezen voor nader onderzoek bij een medisch specialist 14

16 Twee derde schatte gezondheidssituatie niet ernstig in na doorverwijzing huisarts Drie op de tien patiënten hadden het gevoel dat het wel om een ernstige gezondheidssituatie ging. Als patiënten werden doorverwezen naar een oncoloog, cardioloog of longarts hadden ze vaker het gevoel dat het om een ernstige gezondheidssituatie ging. Vraag 50: Naar welke specialist heeft de huisarts u doorverwezen? Vraag 70: In hoeverre had u destijds het gevoel dat het om een ernstige gezondsheidssituatie ging? Internist Chirurg Cardioloog Huidarts KNO arts Oogarts Gynaecoloog Longarts 5 Uroloog Oncoloog Anders 29 Situatie Helemaal niet ernstig Niet zo ernstig Ernstig Heel ernstig Weet niet/wil niet zeggen 15

17 Emoties zoals gespannen en bezorgd spelen vooral een rol voor en tijdens de afspraak Voor de afspraak met de medisch specialist is men vooral gespannen (33%), bezorgd (2%), onzeker (25%) en nerveus (24%). Na de afspraak met een medisch specialist nemen positieve emoties de overhand. Over het algemeen zijn jongeren tot 44 jaar meer gespannen en bezorgder dan ouderen. Voor de afspraak Tijdens de afspraak Na de afspraak Bang % Bang 5% Bang 3% Gerustgesteld 12% Gerustgesteld 25% Gerustgesteld 32% Nerveus 24% Nerveus 16% Nerveus 6% Ontspannen 21% Ontspannen 23% Ontspannen 23% Gespannen 33% Gespannen 21% Gespannen 9% Opgelucht 9% Opgelucht 17% Opgelucht 33% Verdrietig 5% Verdrietig 5% Verdrietig 6% Blij 3% Blij 4% Blij % Bezorgd 2% Bezorgd 19% Bezorgd 13% Schaamte 4% Schaamte 3% Schaamte 1% Onzeker 25% Onzeker 15% Onzeker 12% Zeker 5% Zeker 6% Zeker 5% Paniek 3% Paniek 2% Paniek 2% Boos 2% Boos 1% Boos 3% Weerstand 1% Weerstand 1% Weerstand 2% Ongeloof 2% Ongeloof 3% Ongeloof 4% 16

18 Ongeveer één op de tien patiënten geeft aan dat hun emoties effect hebben gehad op het gesprek met de medisch specialist Zo geeft 12% aan dat hun emoties van invloed zijn geweest op de behandelkeuze. 9% geeft aan dat zij door hun emoties geen vragen meer durfde te stellen aan de medisch specialist. Daarnaast laat % aan achteraf gezien andere keuzes te hebben gemaakt voor verdere behandeling. Vraag 120: Hieronder volgt een aantal stellingen die te maken hebben met het eerste gesprek dat u hebt gevoerd met de specialist. Kunt u aangeven in hoeverre deze stellingen op u van toepassing zijn geweest? Ik begreep de diagnose van de specialist De vervolgstappen waren voor mij duidelijk Ik kon na het gesprek met de specialist goed aan mijn omgeving uitleggen wat de vervolgstappen waren die ik ging nemen Ik was in staat om zelf direct de juiste keuze te maken voor mijn behandeling Na de diagnose voelde ik mij verward Mijn emoties zijn van invloed geweest op de keuze voor mijn behandeling Ik kon de informatie die ik kreeg tijdens het gesprek niet goed verwerken Ik had graag meer hulp gehad bij het maken van de juiste keuzes in de vervolgstappen na de diagnose Mijn emoties zorgden ervoor dat ik geen vragen meer kon of durfde te stellen Achteraf gezien zou ik andere keuzes maken voor verdere behandeling Helemaal mee oneens - mee oneens neutraal Mee eens - helemaal mee eens Niet van toepassing 17

19 Ook na de eerste afspraak met de medisch specialist is Google de voornaamste informatiebron Iets meer dan de helft van de patiënten (52%) geeft aan alleen te gaan naar de afspraak met de medisch specialist. Op totaal niveau geeft 42% aan op zoek te zijn gegaan naar meer informatie na het eerste gesprek met de medisch specialist. Ongeveer één op de tien (9%) geeft aan dat zij een tweede gesprek met de eigen medisch specialist hebben (gehad) voor meer informatie. Vraag 130: Heeft u nog informatie ingewonnen na uw eerste gesprek met de specialist? Vraag 110: Heeft u iemand meegenomen naar het eerste gesprek met de specialist? Ja, via Google 17% Ja, via een tweede gesprek met mijn eigen specialist 9% Ja, mijn partner 34% Ja, via mijn eigen huisarts 7% Ja, via familie/bekenden 6% Ja, een familielid 11% Ja, via de website van het ziekenhuis 5% Ja, via literatuur/folders 5% Ja, een vriend/vriendin 2% Ja, via lotgenoten met vergelijkbare klachten 4% Anders 3% Ja, iemand anders 1% Ja, via een second opinion bij een andere specialist Ja, bij mijn zorgverzekeraar 1% 1% * Nee, ik was alleen 52% Nee *Wegens een te lage basis zijn (16) zijn deze cijfers niet opgenomen in het rapport 5% 1

Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose

Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose Manuel Kaal 27 maart 2017 H3746 Samenvatting van de belangrijkste resultaten Meer dan een derde van de respondenten heeft

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Hand-out perspectief Vasculitis

Hand-out perspectief Vasculitis Hand-out perspectief Vasculitis 26-8-213 Het perspectief van Vasculitis patiënten is door middel van een online enquête onderzocht. 1. Expertise in kaart, augustus 213 De resultaten van de enquête is in

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk Rapport Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

CITES. 25 oktober 2017 H4507

CITES. 25 oktober 2017 H4507 CITES Wat is het kennisniveau en bewustzijn van burgers over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde plantenen diersoorten? 25 oktober 2017 H4507 Inleiding Ongeoorloofde internationale

Nadere informatie

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN Uitkomsten raadpleging KNMG Artsenpanel Onderzoek onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 1 ONDERZOEK OPNEMEN GESPREKKEN + Soms willen patiënten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Hoe gaan huisartsen om met Apneu?

Hoe gaan huisartsen om met Apneu? Hoe gaan huisartsen om met Apneu? Een onderzoek van TNS-Nipo in opdracht van ApneuVereniging en Nederlands Slaap Instituut Aanleiding De ApneuVereniging en het Nederlands Slaap Instituut (NSI) willen de

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Publieksmonitor II: Mobiel bankieren, financiële informatie & social media Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Samenvatting (1/2) Mobiel bankieren 1. Twee op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder maken

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Toegankelijkheid van fysiotherapie

Toegankelijkheid van fysiotherapie Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Voorwoord "Scheiden in Nederland 2011"

Voorwoord Scheiden in Nederland 2011 Voorwoord "Scheiden in Nederland 2011" Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport "Scheiden in Nederland 2011" dat TNS NIPO heeft uitgevoerd namens de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Koen de Groot & Dieter Verhue 9 januari 2017 H3110 Inleiding

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

CHAPTER. Samenvatting

CHAPTER. Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting CHAPTER 9 Klachten aan pols en hand komen veel voor; bij 9 tot 12.5% van de Nederlandse volwassenen. Niet alle mensen bezoeken de huisarts voor pols- of handklachten. De huisarts

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen,

Nadere informatie

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg'

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Hoe denkt de Belg over gezondheidszorg? Voorstelling van de resultaten van het onderzoek 50 jaar ziekteverzekering

Hoe denkt de Belg over gezondheidszorg? Voorstelling van de resultaten van het onderzoek 50 jaar ziekteverzekering 5 ZIV Hoe denkt de Belg over gezondheidszorg? Voorstelling van de resultaten van het onderzoek 5 ziekteverzekering Sigrid Vancorenland, Bram Peters, Hervé Avalosse, Olivier Gillis Departement Onderzoek

Nadere informatie

Effectmeting energielabels

Effectmeting energielabels Effectmeting informatie energielabels Effectmeting energielabels Rapportage maart 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Effectmeting informatie energielabels 2015 Achtergrond en doelstelling 6 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS Samenvatting Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 2 tot en met 15 november 2015 de flexibele medewerkers gevraagd hoe zij de performance van Driessen HRM

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg

Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Behoefte-onderzoek jeugdgezondheidszorg Sabine Hooijmans, Petra Kramer H2908 september 2016

Nadere informatie

Sarcoïdose is geen astma of COPD

Sarcoïdose is geen astma of COPD Sarcoïdose is geen astma of COPD Nivelonderzoek vergelijkt patiëntenervaringen Eind 2016 heeft u kunnen meedoen aan een Nivelonderzoek Leven met een longziekte in Nederland. Daarin onderzocht men patiëntenervaringen

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie