Meting stoppers-met-roken juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meting stoppers-met-roken juni 2008"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008 Meting 3 C juni 2008 Bestemd voor: STIVORO, voor een rookvrije toekomst Den Haag Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud Inleiding 1 1 Aantal rokers dat van plan is te stoppen met roken in de aanloop naar 1 juli 2008 en daarna ,1 miljoen stoppogingen tussen mei en december Bijlagen 1 Vragenlijst 2 Toelichting bij de tabellen 3 Tabellen 4 Het betrouwbaarheidsniveau Inhoud figuren en tabellen 1 Percentage rokers dat wel/geen stoppoging (rond 1 juli of eerder) wil ondernemen (uit vraag 10, 30, 40) en percentage dat sinds begin mei is gestopt 4 Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

3 Inleiding Achtergrond en doelstelling Op 1 juli 2008 wordt de horeca in Nederland rookvrij en op die dag worden tevens de accijnstarieven voor rooktabak en sigaretten verhoogd. KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en STIVORO zijn op 2 juni gestart met een gezamenlijke campagne: In iedere roker zit een stopper. De insteek van de campagne is om te laten zien dat rokers die soms gekke dingen deden om te kunnen roken, ook kunnen stoppen. KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Astmafonds steunen daarnaast het programma: Ik wed dat ik het kan, waarin aandacht wordt besteed aan stoppen met roken. STIVORO wil gedurende de loop van deze campagne(s) op meerdere momenten inzicht verkrijgen in het aantal personen dat zegt op of rond 1 juli 2008 (of later in het jaar) te gaan stoppen. STIVORO heeft TNS NIPO gevraagd om dit te onderzoeken in zes metingen. Na 1 juli wordt onderzocht welk percentage daadwerkelijk is gestopt met roken rond deze datum, of op een later moment. Veldwerk Het veldwerk van de derde meting vond plaats in de periode van 12 t/m 16 juni Doelgroep en steekproefgrootte In mei vond er een screening onder personen plaats om een voldoende groot bestand met respondenten te hebben die in mei 2008 nog rookten. Uit dit bestand wordt voor elke vervolgmeting een nieuwe steekproef van rokers van 18 jaar en ouder getrokken. Alleen in de eerste meting zijn rokers en ex-rokers ondervraagd, in de vervolgmetingen worden alleen rokers ondervraagd. De vervolgmetingen (meting twee en verder) worden niet vergeleken met de eerste meting. In de eerste meting werd alleen aan de rokers die aangaven te willen stoppen, gevraagd wanneer zij dat zouden willen. In de vervolgmetingen vragen we ook de respondenten die nu nog niet weten of ze willen stoppen met roken, om toch een keuze te maken: rond 1 juli, eerder, of later. De meeste twijfelaars geven aan later dan 1 juli te willen stoppen. De categorie gaat later stoppen bestaat dus voor een deel uit twijfelaars, die het (nog) niet zeker weten. Een deel van deze respondenten is dus nog niet gemotiveerd om op korte termijn te stoppen met roken. De doelgroep van deze derde meting bestaat uit rokers van 18 jaar en ouder. Onder rokers verstaan we personen die op het moment van de screening (begin mei 2008) rookten. Een deel van deze rokers is inmiddels gestopt met roken. In totaal hebben 610 respondenten de vragen (van meting 3) beantwoord. Methode van onderzoek Het veldwerk is uitgevoerd via de CASI-methode (Computer Assisted Self Interviewing). Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

4 Rapportage Dit rapport bevat een kort tekst- en een tabellengedeelte. De tabellen zijn uitgesplitst naar de achtergrondvariabelen sekse en leeftijd. In dit rapport geven wordt een schatting van het aantal rokers gegeven dat in de aanloop naar 1 juli 2008 zegt te gaan stoppen met roken. Ter berekening van dit aantal personen is uitgegaan van CBS bevolkingsaantallen van Het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder lag volgens het CBS op het moment van de onderzoeken rond de De cijfers worden afgerond weergegeven. Om een juiste berekening van het aantal stoppers te maken zijn de resultaten herwogen naar de achtergrondvariabelen sekse, leeftijd, regio, gezinsgrootte, opleidingsniveau en rookgedrag naar leeftijd. De weging is gebaseerd op de screening en het Continu onderzoek Rookgewoonten De gewogen en ongewogen basis worden beiden vermeld. In de tekst zijn, waar relevant, betrouwbaarheidsintervallen (95% betrouwbaarheid) vermeld. Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

5 1 Aantal rokers dat van plan is te stoppen met roken in de aanloop naar 1 juli 2008 en daarna In 2007 was het percentage rokers 28%. Bijna een op de drie Nederlanders was ex-roker (30%) en 42% had helemaal nooit gerookt (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten 2007). Vrouwen hebben vaker dan mannen nooit gerookt (45% versus 39%). De meeste ex-rokers zijn te vinden in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (54%). Onder 35 tot en met 54-jarigen (25%) en onder 18 tot en met 34-jarigen (13%) is dat significant lager. Dit is te verklaren door het feit dat ouderen langer de tijd hebben gehad om daadwerkelijk te stoppen ,1 miljoen stoppogingen tussen mei en december 2008 Uit de derde meting komt naar voren dat 43% van alle rokers, die nu aangeven nog te roken, van plan is om in de toekomst te stoppen met roken. Van alle rokers denkt 24% in de toekomst niet te willen stoppen. Van de personen die begin mei nog rookten, is inmiddels 3% gestopt. Als het percentage stoppers (sinds mei 2008) en het percentage rokers dat een stoppoging wil gaan doen samengenomen worden, dan komt het percentage (voorgenomen) stoppogingen op 46%. Aan de rokers die willen stoppen, en aan degenen die het nog niet zeker weten, is gevraagd wanneer zij verwachten te gaan stoppen. Degenen die het nog niet wisten werd gevraagd of dat dan eerder, later of rond 1 juli zou zijn als ze toch moesten kiezen. Ruim een op de acht (13%) van de huidige rokers van 18 jaar en ouder is - naar eigen zeggen - in de weken voor of op 1 juli 2008 van plan om een stoppoging te ondernemen (met een betrouwbaarheidsinterval van 10,3% tot 15,7%). Dit percentage komt tot stand door de 10% van de rokers die op of rond 1 juli willen gaan stoppen met roken en de 3% die daarvoor een stoppoging wil gaan ondernemen samen te nemen (zie figuur 1). Verder wil 20% van de rokers van 18 jaar en ouder wel in 2008, maar na 1 juli een stoppoging ondernemen (met een betrouwbaarheidsinterval van 16,8% tot 23,2%). Die 20% kan verder opgesplitst worden in: na 1 juli, maar voor 1 oktober (9%) en tussen 1 oktober en 31 december (11%). Omgerekend naar het aantal rokers van 18 jaar en ouder dat op 1 juli 2008 of in de weken ervoor verwacht te gaan stoppen, is dat circa (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Na 1 juli, maar voor 1 oktober willen circa rokers stoppen met roken. Tussen 1 oktober en 31 december zijn dat er nog eens circa Samen zijn dat er dus (afgerond) circa rokers die tussen 1 juli en 31 december een stoppoging willen ondernemen (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Het aantal stoppogingen tussen 1 mei en 31 december 2008 komt daarmee op 1,1 miljoen. Over het algemeen zijn er een miljoen stoppogingen in een heel jaar. Er zijn dus een half miljoen extra stoppogingen ten opzichte van een normaal jaar. Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

6 De cijfers zijn als volgt berekend: Volgens het CBS zijn er (afgerond) Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarvan is 28% roker; dat zijn er circa Daarvan is 13% (12,7%) van plan te stoppen in de aanloop naar 1 juli. Afgerond zijn dat er (12,7% x ). Na 1 juli maar tot 31 december wil 20% (19,6%) een stoppoging wagen. Dat is 19,6% x = (afgerond). 1 Percentage rokers dat wel/geen stoppoging (rond 1 juli of eerder) wil ondernemen (uit vraag 10, 30, 40) en percentage dat sinds begin mei is gestopt Is inmiddels gestopt (sinds mei) 3 Wil stoppen in de aanloop van 1 juli 13 Wil stoppen voor 1 oktober 9 Wil stoppen tussen 1 oktober en 31 december 11 Wil later stoppen in Wil stoppen na Gaat niet stoppen % Basis: rokers (die begin mei nog rookten, n=610) Bron: TNS NIPO, 2008 In het programma Ik wed dat ik het kan, wordt aandacht besteed aan stoppen met roken. Nadat een uitleg werd gegeven over dit programma, zei 2% van de rokers die eerder aangaven later dan 1 juli te willen stoppen, alsnog (zeker of waarschijnlijk) een stoppoging te willen ondernemen rond 1 juli De schatting van het werkelijke percentage stoppers in de aanloop van of op 1 juli kan dus nog hoger uitvallen dan de eerdergenoemde schatting. Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

7 Bijlagen Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

8 Bijlage 1 Vragenlijst VRAAG 10 Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? 222L1 1 Ik rook (wel eens) 2 Ik rook niet (meer) NIET MEER TERUG VRAAG 110 Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: INDIEN [ Q10, 2 ] 361L1 1 na 1 mei 2008 maar voor 1 juni na 1 juni 2008 VRAAG 111 Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? INDIEN [ Q10, 1 ] 361L1 1 Ja 2 Nee INDIEN [ Q10, 2 ] GA VERDER NAAR VRAAG 74 VRAAG 30 Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? 224L1 1 Ja 2 Nee 9 Weet (nog) niet VRAAG 40 Wanneer verwacht u te gaan stoppen? INDIEN [ Q30, 1, 9 ] 225L1 1 Rond 1 juli Eerder 3 Later 9 Weet (nog) niet NIET MEER TERUG VRAAG 41 En als u toch moet kiezen, wanneer verwacht u dan te gaan stoppen? INDIEN [ Q40, 9 ] 226L1 1 Rond 1 juli Eerder 3 Later Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

9 VRAAG 71 Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'later'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: INDIEN [ Q40, 3 \ Q41, 3 ] 316L1 1 Na 1 juli maar voor 1 oktober 2 Tussen 1 oktober en 31 december 3 Volgend jaar (in 2009) 4 Na 2009 VRAAG 100 In het programma 'Ik wed dat ik het kan' wordt veel aandacht besteed aan stoppen met roken. Bekende en onbekende Nederlanders worden gevolgd in hun poging om te stoppen met roken. In hoeverre spreekt het u aan dat er in een televisieprogramma aandacht wordt besteed aan stoppen met roken? Denkt u dat u eventueel een stoppoging rond 1 juli gaat doen? INDIEN [ Q40, 3 \ Q41, 3 ] 360L1 1 Zeker wel 2 Waarschijnlijk wel 3 Misschien wel 4 Waarschijnlijk niet 5 Zeker niet 9 Weet niet Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

10 Bijlage 2 Toelichting bij de tabellen Toelichting bij de tabellen Bij de rapportering van de onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen, zijn de tabellen zowel horizontaal als verticaal van tekst voorzien. De tabellen zijn verticaal gepercenteerd, d.w.z. dat de categorieën van de horizontale variabele op 100% gesteld zijn. Door de afrondingsprocedure worden percentages in de tabellen lager dan 0,5% aangegeven als 0%. Een streepje (-) betekent dat geen van de respondenten dat specifieke antwoord heeft gegeven. Significantie Als percentages in kolommen significant verschillen van de overige groep respondenten (betrouwbaarheidsinterval 95%) dan wordt dit aangegeven met een + of -. Cijfers zijn indicatief als de n lager is dan 60. Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

11 Bijlage 3 Tabellen Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

12 Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % (Totaal Q ) Wan- neer verwacht u te gaan stoppen? _ Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Later Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'lat er'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen

13 Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: na 1 mei 2008 maar voor 1 juni na 1 juni Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 111: Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? Ja Nee Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 30: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 40: Wanneer verwacht u te gaan stoppen? Ja Nee Weet (nog) niet Rond 1 juli Eerder Later Weet (nog) niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 41: En als u toch moet kiezen, wanneer ver- wacht u dan te gaan stoppen? Rond 1 juli Eerder Later Totaal ondervraagden Ongewogen basis (Totaal Q ) Wan- neer verwacht u te gaan stoppen? Sekse - Leeftijd Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Later Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen

14 Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'lat er'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 100: In het programma 'Ik wed dat ik het kan' wordt veel aandacht be- steed aan stoppen met roken. Bekende en onbekende Neder- landers worden gevolgd in hun poging om te stoppen met roken. Denkt u dat u eventueel een stoppoging rond 1 juli gaat doen? Top two Waarschijnlijk wel (4) Misschien wel (3) Waarschijnlijk niet (2) Zeker niet (1) Bottom two Weet niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen

15 (Totaal Q ) Wanneer verwacht u te gaan stoppen? Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Later Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'later'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen, totaal 18+ repre voor geheel Nederland

16 Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: na 1 mei 2008 maar voor 1 juni na 1 juni Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 111: Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? _ Ja Nee Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 30: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 40: Wanneer ver- wacht u te gaan stoppen? Ja Nee Weet (nog) niet Rond 1 juli Eerder Later Weet (nog) niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 41: En als u toch moet kiezen, wanneer ver- wacht u dan te gaan stoppen? Sekse - Leeftijd Rond 1 juli Eerder Later Totaal ondervraagden Ongewogen basis (Totaal Q ) Wanneer verwacht u te gaan stoppen? Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Later Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen, totaal 18+ repre voor geheel Nederland

17 Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'later'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Rond 1 juli Eerder Subtotaal rond 1 juli of eerder Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Gaat niet stoppen Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 100: In het programma 'Ik wed dat ik het kan' wordt veel aan- dacht besteed aan stoppen met roken. Bekende en on- bekende Nederlanders worden gevolgd in hun poging om te stoppen met roken. Denkt u dat u even- tueel een stoppoging rond 1 juli gaat doen? _ Top two Waarschijnlijk wel (4) Misschien wel (3) Waarschijnlijk niet (2) Zeker niet (1) Bottom two Weet niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6577 TNS NIPO Amsterdam Juni Herwogen, totaal 18+ repre voor geheel Nederland

18 Bijlage 4 Het betrouwbaarheidsniveau Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat als uit een onderzoek onder bijvoorbeeld 800 huishoudens een onderzoeksuitkomst van 75% komt, het percentage in werkelijkheid (als iedereen ondervraagd zou worden) wellicht op 73% of 78% uit zou kunnen komen. Dit noemen we het betrouwbaarheidinterval. In het marktonderzoek worden de marges over het algemeen berekend op 95%- betrouwbaarheidsniveau. Dit houdt in dat een onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen conform de realiteit is. Meting stoppers-met-roken juni 2008 C6574 TNS NIPO 20 juni

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting Den Haag, oktober 2009 Drs. Gera Nagelhout, Universiteit Maastricht Dr.

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Jubileum Beatrix Tom van der Horst /

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H.

Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H. Link to publication

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Beroepsonderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Bijna alle scholen in het beroepsonderwijs geven aan medewerkers (96%) en leerlingen (98%)

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne RAPPORTAGE Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne Voorwoord In deze rapportage wordt beschreven of de doelstellingen van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Voortgezet onderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Negen op de tien scholen in het voortgezet onderwijs geven in 2011 aan medewerkers aan

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Palliatieve zorg, doodgewoon? Een onderzoek naar bekendheid

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Datum: 24 februari 2011 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2 2. Wat is het rookgedrag van

Nadere informatie

Tabaksrook in de werkomgeving

Tabaksrook in de werkomgeving Tabaksrook in de werkomgeving Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. door: drs. T.M.C.E. Zeegers Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Postbus 16070 2500 BB Den

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Sekse & Leeftijd Totaal Man Vrouw 18-34 35-54 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr.2012: Dan nu enkele vragen over defensie. Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een organisatie die sinds 1949 bestaat. De Navo kent momenteel 28 leden. In hoeverre is

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie