Meting stoppers-met-roken januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meting stoppers-met-roken januari 2009"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting 7 stoppers met roken en intentie om te stoppen F4477 januari 2009 Bestemd voor: STIVORO, voor een rookvrije toekomst Den Haag Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud Inleiding 1 1 Aantal rokers dat gestopt is of wil stoppen met roken Tussen begin mei 2008 en half januari 2009 zijn er stoppogingen gedaan Rondom de jaarwisseling zijn er circa stoppogingen geweest Circa rokers willen in 2009 stoppen met roken Stoppen met roken is belangrijk voor rokers met een stopintentie 4 Bijlagen 1 Toelichting bij de tabellen 2 Tabellen 3 Het betrouwbaarheidsniveau Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

3 Inleiding Achtergrond en doelstelling Sinds 1 juli 2008 is de horeca in Nederland rookvrij. Op die dag werden tevens de accijnstarieven voor rooktabak en sigaretten verhoogd. KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en STIVORO zijn op 2 juni gestart met een gezamenlijke campagne: In iedere roker zit een stopper. De insteek van de campagne is om te laten zien dat zelfs rokers die soms gekke dingen deden om te kunnen roken, ook kunnen stoppen. STIVORO wil gedurende de loop van deze campagne(s) op meerdere momenten inzicht verkrijgen in het aantal personen dat zegt te willen stoppen. STIVORO heeft TNS NIPO gevraagd om dit te onderzoeken in een achttal metingen. In meting 7 werd onderzocht welk percentage rokers daadwerkelijk is gestopt met roken en welk deel een of meer stoppogingen heeft gedaan sinds 1 mei Er werd specifiek gekeken naar de stoppogingen rondom de jaarwisseling. Daarnaast werd onderzocht welk percentage rokers de intentie heeft om in de toekomst te stoppen, en dan met name het aantal verwachtte stoppogingen in Veldwerk Het veldwerk van de zevende meting vond plaats in de periode van 13 t/m 18 januari Doelgroep en steekproefgrootte In mei 2008 vond er een screening onder personen plaats om een voldoende groot bestand met respondenten te hebben die toen nog rookten. Uit dit bestand wordt voor elke vervolgmeting een nieuwe steekproef van rokers van 18 jaar en ouder getrokken. Alleen in de eerste meting zijn rokers en exrokers ondervraagd, in de vervolgmetingen worden alleen rokers ondervraagd. De doelgroep van deze zevende meting bestaat uit rokers van 18 jaar en ouder. Onder rokers verstaan we personen die op het moment van de screening (begin mei 2008) nog rookten. Een deel van deze rokers is inmiddels gestopt met roken. In totaal hebben 985 respondenten de vragen van deze meting beantwoord. Het responspercentage komt daarmee op 87%. Methode van onderzoek Het veldwerk is uitgevoerd via de CAWImethode (Computer Assisted Web Interviewing). Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

4 Rapportage Dit rapport bevat een kort tekst en een tabellengedeelte. De tabellen zijn uitgesplitst naar de achtergrondvariabelen sekse en leeftijd. In dit rapport wordt een schatting gegeven van het percentage rokers dat is gestopt met roken tussen 1 mei 2008 en half januari Daarnaast wordt een schatting gegeven van het aantal rokers dat tussen 1 mei en half januari een stoppoging heeft gedaan (en specifiek rond de jaarwisseling) en het aantal rokers dat de intentie heeft om in 2009 of later gaan te stoppen met roken. Ter berekening van dit aantal personen is uitgegaan van CBS bevolkingsaantallen van Het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder lag volgens het CBS op het moment van de onderzoeken rond de De cijfers worden afgerond weergegeven. Om een juiste berekening van het aantal stoppers te maken zijn de resultaten herwogen naar de achtergrondvariabelen sekse, leeftijd, regio, gezinsgrootte, opleidingsniveau en rookgedrag naar leeftijd. De weging is gebaseerd op de resultaten uit de screening en het Continu onderzoek Rookgewoonten De gewogen en ongewogen basis worden beiden vermeld. In de tekst zijn, waar relevant, betrouwbaarheidsintervallen (95% betrouwbaarheid) vermeld. Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

5 1 Aantal rokers dat gestopt is of wil stoppen met roken In 2007 was het percentage rokers 28%. Bijna een op de drie Nederlanders was exroker (30%) en 42% had helemaal nooit gerookt (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten 2007). Vrouwen hebben vaker dan mannen nooit gerookt (45% versus 39%). De meeste exrokers zijn te vinden in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (54%). 1.1 Tussen begin mei 2008 en half januari 2009 zijn er stoppogingen gedaan Tussen 1 mei en 1 juli 2008 heeft 17% van alle rokers een (al dan niet geslaagde) stoppoging ondernomen (bron: vierde meting, juli 2008). Afgerond waren dat rokers (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Na 1 juli 2008 en voor 6 oktober hebben (ex)rokers die begin mei nog rookten een (al dan niet geslaagde) stoppoging ondernomen (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Dat bleek uit de vijfde meting van het stoppersmetrokenonderzoek. Uit de zesde meting van het stoppersmetrokenonderzoek blijkt dat het aantal (al dan niet geslaagde) stoppogingen van 6 oktober tot en met 5 december circa bedraagt (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). De zevende peiling laat zien dat er tussen 5 december 2008 en 12 januari 2009 circa (al dan niet geslaagde) stoppogingen zijn ondernomen (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Als al deze stoppogingen van begin mei 2008 tot en met half januari 2009 worden opgeteld, dan komt het aantal (al dan niet geslaagde) stoppogingen in deze 8 maanden uit op (afgerond) Er zijn op dit vlak geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen of de verschillende leeftijdscategorieën gevonden. 1.2 Rondom de jaarwisseling zijn er circa stoppogingen geweest Rondom de jaarwisseling, tussen 28 december 2008 en 4 januari 2009, hebben circa rokers een (al dan niet geslaagde) stoppoging gedaan (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Tijdens de jaarwisseling, op 31 december en 1 januari, lag het aantal (al dan niet geslaagde) stoppogingen in Nederland rond de (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

6 Ook hier zijn op dit vlak geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen of de verschillende leeftijdscategorieën gevonden. 1.3 Circa rokers willen in 2009 stoppen met roken Iets minder dan de helft van de huidige rokers (45%) wil dit jaar nog een stoppoging wagen. Dit zijn afgerond circa personen (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Dit percentage is samengesteld uit 6% rokers die binnen een maand na invullen van de vragenlijst willen stoppen (circa personen), plus 19% die binnen de 16 maanden willen stoppen (circa personen), plus 19% die later in 2009 een stoppoging wil ondernemen (circa personen). Vrouwen zijn significant vaker van plan om dit jaar nog te stoppen dan mannen (49% versus 41%). 1.4 Stoppen met roken is belangrijk voor rokers met een stopintentie Aan de rokers die in de toekomst willen stoppen is gevraagd hoe belangrijk het voor ze is om te stoppen met roken. Daarbij kon men het belang aangeven met een cijfer tussen 1 en 10 waarbij 1 staat voor weinig belang en 10 voor groot belang. Rokers die hebben aangegeven dat zij willen stoppen, vinden stoppen met roken redelijk belangrijk; 87% geeft een zes of meer. Gemiddeld geven zij een 7,4. Jongeren met een stopintentie en een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar lijken minder vaak dan oudere leeftijdsgroepen belang te hechten aan stoppen met roken (gemiddeld 6,8). Door de lage n (n=43) moet dit gemiddelde echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Rokers van 4554 jaar die willen stoppen vinden dit juist significant belangrijker dan gemiddeld in de andere leeftijdsgroepen (gemiddeld7,7). Tussen mannen en vrouwen zijn hier geen significante verschillen. Tevens is gevraagd hoeveel vertrouwen ze erin hebben dat het (ooit) lukt om te stoppen met roken. Het vertrouwen dat ze hebben om (ooit) te kunnen stoppen scoort lager dan het belang dat rokers eraan hechten. Tweederde van de rokers die willen stoppen scoort een zes of hoger en het gemiddelde vertrouwen komt uit op een 6,3. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar lijken er meer op te vertrouwen er significant meer op dat het (ooit) gaat lukken om te stoppen dan oudere leeftijdsgroepen (1824 jaar: gemiddeld 7,0,let op lage n)( 2534 jaar gemiddeld 6,8). Rokers van 5564 jaar met een stopintentie hebben er daarentegen juist minder vertrouwen in (gemiddeld 5,8). Tussen mannen en vrouwen zijn ook hier geen significante verschillen. Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

7 Bijlagen Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

8 Bijlage 1 Toelichting bij de tabellen Toelichting bij de tabellen Bij de rapportering van de onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen, zijn de tabellen zowel horizontaal als verticaal van tekst voorzien. De tabellen zijn verticaal gepercenteerd, d.w.z. dat de categorieën van de horizontale variabele op 100% gesteld zijn. Door de afrondingsprocedure worden percentages in de tabellen lager dan 0,5% aangegeven als 0%. Een streepje () betekent dat geen van de respondenten dat specifieke antwoord heeft gegeven. Significantie Als percentages in kolommen significant verschillen van de overige groep respondenten (betrouwbaarheidsinterval 95%) dan wordt dit aangegeven met een + of. Cijfers zijn indicatief als de n lager is dan 60. Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

9 Bijlage 2 Tabellen Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

10 () Wanneer stop poging ondernomen (oktober of later prevaleert) ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Tussen 5 en 27 december Tussen 28 en 30 december december 2008 of 1 januari Tussen 2 en 4 januari Na 4 januari Geen stoppoging ondernomen Subtotaal Decem ber 2008Januari Subtotaal Rondom jaarwisseling ondervraagden Ongewogen basis Question 5002: Hulpvraag, volgens on ze steekproef is dit een Roker Nietrokers of exrokers ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? _ ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? _ ondervraagden Ongewogen basis Question 20: Heeft u de afgelopen 7 dagen één of meer sigaretten (shagjes, sigaren of pijp) _ gerookt? Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Heeft u vanaf 1 mei 2008 één keer of vaker geprobe erd te stoppen met _ roken? _ Sekse Leeftijd Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

11 Question 500: Bent u van plan om in de toe komst te stoppen met _ roken? ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis Question 600: (Huidige rokers) Kunt u aange ven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Binnen nu en 1 maand Binnen de 16 maanden (binnen een half jaar) Later in 2009 (binnen de 6 maanden en een jaar) Niet binnen een jaar (Na 2009) Subtotaal wil stoppen Wil niet stoppen ondervraagden Ongewogen basis Question 3010: Eerder heeft u aangegeven dat u van plan bent om in de toekomst te willen stoppen met roken. Hoe belangrijk is het voor u dat u stopt met roken? U kunt het belang aan geven met een cijfer tussen 1 en 10 waarbij, 1 staat voor weinig be lang en 10 voor groot belang. _ Sekse Leeftijd 1 Weinig belang Groot belang Weet niet Subtotaal Subtotaal ondervraagden Ongewogen basis _ Question 3000: Average 7, , , ,8 58 7, , , ,3 77 7,8 36 Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

12 Question 3020: Hoe veel vertrouwen heeft u dat het (ooit) lukt om te stoppen met roken? U kunt uw vertrouwen aangeven met een cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 staat voor weinig vertrouwen en 10 voor heel veel vertrouwen. _ Sekse Leeftijd ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 1 Weinig vertrouwen Heel veel vertrouwen Weet niet Subtotaal Subtotaal ondervraagden Ongewogen basis _ Question 3020: Average 6, , , , , , , ,8 76 5,8 39 Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

13 () Wanneer stoppoging on dernomen (oktober of later _ prevaleert) _ Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? ondervraagden Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) abs % abs % abs % Tussen 5 en 27 december Tussen 28 en 30 december december 2008 of 1 januari Tussen 2 en 4 januari Na 4 januari Geen stoppoging ondernomen Subtotaal December 2008Januari Subtotaal Rondom jaarwisseling ondervraagden Ongewogen basis Question 5002: Hulpvraag, _ volgens onze steekproef is dit een Roker Nietrokers of exrokers ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt _ u helemaal niet? _ Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt _ u helemaal niet? _ Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) ondervraagden Ongewogen basis Question 20: Heeft u de afgelopen 7 dagen één of meer sigaretten (shagjes, sigaren of pijp) gerookt? Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Heeft u vanaf 1 mei 2008 één keer of vaker geprobeerd te stoppen met roken? Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis Question 500: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? Ja Nee ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

14 Question 600: (Huidige rokers) Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: ondervraagden Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) abs % abs % abs % Binnen nu en 1 maand Binnen de 16 maanden (binnen een half jaar) Later in 2009 (binnen de 6 maanden en een jaar) Niet binnen een jaar (Na 2009) Subtotaal wil stoppen Wil niet stoppen ondervraagden Ongewogen basis Question 3010: Eerder heeft u aan gegeven dat u van plan bent om in de toekomst te willen stoppen met roken. Hoe belangrijk is het voor u dat u stopt met roken? U kunt het belang aangeven met een cijfer tus sen 1 en 10 waarbij, 1 staat voor weinig belang en 10 voor groot belang. 1 Weinig belang Groot belang Weet niet Subtotaal Subtotaal ondervraagden Ongewogen basis _ Question 3000: Average 7, ,4 532 Ongewogen basis Question 3020: Hoeveel vertrou wen heeft u dat het (ooit) lukt om te stoppen met roken? U kunt uw ver trouwen aangeven met een cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 staat voor weinig vertrouwen en 10 voor heel veel vertrouwen. _ Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? 1 Weinig vertrouwen Heel veel vertrouwen Weet niet Subtotaal Subtotaal ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

15 _ Question 3020: Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? ondervraagden Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) gem abs gem abs gem abs Average 6, ,3 532 Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen

16 () Wanneer stoppoging onder nomen (oktober of later _ prevaleert) _ Sekse Leeftijd ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Tussen 5 en 27 december Tussen 28 en 30 december december 2008 of 1 januari Tussen 2 en 4 januari Na 4 januari Geen stoppoging ondernomen Subtotaal De cember 2008Januari Subtotaal Ron dom jaarwisseling _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 5002: Hulpvraag, volgens onze steekproef is dit een _ Roker Nietrokers of exrokers _ ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 20: Heeft u de afgelopen 7 dagen één of meer sigaretten (shagjes, sigaren of pijp) gerookt? _ Ja Nee _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

17 Question 110: Heeft u vanaf 1 mei 2008 één keer of va ker geprobeerd te stoppen met roken? _ Sekse Leeftijd ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ja Nee _ ondervraagden Ongewogen basis Question 500: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? Ja Nee _ ondervraagden Ongewogen basis Question 600: (Hui dige rokers) Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Binnen nu en 1 maand Binnen de 16 maanden (binnen een half jaar) Later in 2009 (binnen de 6 maanden en een jaar) Niet binnen een jaar (Na 2009) Subtotaal wil stoppen Wil niet stoppen _ ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

18 Question 3010: Eerder heeft u aan gegeven dat u van plan bent om in de toekomst te willen stoppen met roken. Hoe belangrijk is het voor u dat u stopt met roken? U kunt het belang aan geven met een cijfer tussen 1 en 10 waarbij, 1 staat voor weinig belang en 10 voor groot _ belang. _ ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 1 Weinig belang Groot belang Weet niet Subtotaal Subtotaal 610 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis _ Question 3000: Average 7,4 _ ,3 _ ,5 _ ,8 _ ,5 _ ,2 _ ,7+ _ ,3 _ ,8 _ Ongewogen basis Question 3020: Hoeveel vertrou wen heeft u dat het (ooit) lukt om te stoppen met roken? U kunt uw vertrou wen aangeven met een cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 staat voor weinig vertrouwen en 10 voor heel veel vertrouwen. _ Sekse Leeftijd 1 Weinig vertrouwen Heel veel vertrouwen Weet niet Subtotaal Subtotaal 610 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

19 _ Question 3020: _ Sekse Leeftijd ondervraagden Man Vrouw abs abs abs abs abs abs abs abs gem gem gem gem gem gem gem gem gem abs Average 6, , , , , , , , , _ Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

20 () Wanneer stoppoging on dernomen (oktober of later _ prevaleert) _ Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? _ ondervraagden _ Ik rook (wel eens) _ Ik rook niet (meer) abs % abs % abs % Tussen 5 en 27 december Tussen 28 en 30 december december 2008 of 1 januari Tussen 2 en 4 januari Na 4 januari Geen stoppoging ondernomen Subtotaal December 2008Januari Subtotaal Rondom jaarwisseling _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 5002: Hulpvraag, volgens _ onze steekproef is dit een Roker Nietrokers of exrokers _ ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt _ u helemaal niet? _ Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) _ ondervraagden Ongewogen basis Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt _ u helemaal niet? _ Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) _ ondervraagden Ongewogen basis Question 20: Heeft u de afgelopen 7 dagen één of meer sigaretten (shagjes, sigaren of pijp) gerookt? Ja Nee _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Heeft u vanaf 1 mei 2008 één keer of vaker geprobeerd te stoppen met roken? Ja Nee _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis Question 500: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? Ja Nee _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

21 Question 600: (Huidige rokers) Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: _ ondervraagden _ Ik rook (wel eens) _ Ik rook niet (meer) abs % abs % abs % Binnen nu en 1 maand Binnen de 16 maanden (binnen een half jaar) Later in 2009 (binnen de 6 maanden en een jaar) Niet binnen een jaar (Na 2009) Subtotaal wil stoppen Wil niet stoppen _ _ 40 _ ondervraagden Ongewogen basis Question 3010: Eerder heeft u aan gegeven dat u van plan bent om in de toekomst te willen stoppen met roken. Hoe belangrijk is het voor u dat u stopt met roken? U kunt het belang aangeven met een cijfer tus sen 1 en 10 waarbij, 1 staat voor weinig belang en 10 voor groot belang. 1 Weinig belang Groot belang Weet niet Subtotaal Subtotaal 610 _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis _ Question 3000: Average 7,4 _ ,4 _ _ Ongewogen basis Question 3020: Hoeveel vertrou wen heeft u dat het (ooit) lukt om te stoppen met roken? U kunt uw ver trouwen aangeven met een cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 staat voor weinig vertrouwen en 10 voor heel veel vertrouwen. _ Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? 1 Weinig vertrouwen Heel veel vertrouwen Weet niet Subtotaal Subtotaal 610 _ _ _ ondervraagden Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

22 _ Question 3020: Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? _ ondervraagden _ Ik rook (wel eens) _ Ik rook niet (meer) gem abs gem abs gem abs Average 6, , _ Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken F4478 TNS NIPO Amsterdam Januari Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

23 Bijlage 3 Het betrouwbaarheidsniveau Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat als uit een onderzoek onder bijvoorbeeld 800 huishoudens een onderzoeksuitkomst van 75% komt, het percentage in werkelijkheid (als iedereen ondervraagd zou worden) wellicht op 73% of 78% uit zou kunnen komen. Dit noemen we het betrouwbaarheidinterval. In het marktonderzoek worden de marges over het algemeen berekend op 95% betrouwbaarheidsniveau. Dit houdt in dat een onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen conform de realiteit is. Meting stoppersmetroken januari 2009 F4477 TNS NIPO januari

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting Den Haag, oktober 2009 Drs. Gera Nagelhout, Universiteit Maastricht Dr.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H.

Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Evaluatie 'In iedere roker zit een stopper' campagne: eerste nameting Nagelhout, G.; Willemsen, M.; van den Putte, S.J.H.M.; Crone, M.; de Vries, H. Link to publication

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Voortgezet onderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Negen op de tien scholen in het voortgezet onderwijs geven in 2011 aan medewerkers aan

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne RAPPORTAGE Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne Voorwoord In deze rapportage wordt beschreven of de doelstellingen van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Basistabellen pagina 1

Basistabellen pagina 1 LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1) ----- ROOKGEWOONTEN Totaal ----------------------------------- ----------- Dagelijkse Occasionele Niet-roker N roker roker ----------- ----------- -----------

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Datum: 24 februari 2011 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2 2. Wat is het rookgedrag van

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tabaksrook in de werkomgeving

Tabaksrook in de werkomgeving Tabaksrook in de werkomgeving Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. door: drs. T.M.C.E. Zeegers Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Postbus 16070 2500 BB Den

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET Brussel, juli 2014 Volgens de nieuwe rookenquête van kent de elektronische sigaret geen doorbraak in België in 2014. Slechts 0,5% van de bevolking

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Beroepsonderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Bijna alle scholen in het beroepsonderwijs geven aan medewerkers (96%) en leerlingen (98%)

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN OKTOBER 2017 FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 KERNPUNTEN In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie