Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken"

Transcriptie

1 perspectief Ontwikkeling Projectontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) Stadsdeeladvies West opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Nelleke Vedelaar Bert Michel

2 Inhoud 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West 3 2 Opgaven wijk Stadshagen Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Wijkagenda Stadshagen Wijkagenda Stadshagen 9 3 Opgaven wijk Westenholte Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Wijkagenda Westenholte Wijkagenda Westenholte 11 4 Opgaven wijk Spoolde Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Wijkagenda Spoolde Wijkagenda Spoolde 13 2/13

3 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West De basis voor dit stadsdeeladvies ligt in de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek In het advies komen de uitkomsten beperkt terug. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar de website: In de stadsdeelanalyses staan de opgaven per wijk benoemd, ingedeeld naar kansen, preventie en problemen. Van problemen is sprake indien de monitoringscijfers duidelijk negatief zijn. Naast de eigen inbreng en verantwoordelijkheden van burgers hebben gemeente en professionele organisaties hier duidelijke verantwoordelijkheden en/of taken. Bij preventie zijn de waarden twijfelachtig en geeft de bespreking met bewoners en professionals aanleiding om preventief in te zetten. Kansen zijn initiatieven uit de lokale samenleving die een meerwaarde voor de lokale samenleving opleveren, maar waar geen sprake is van negatieve ( rode ) monitoringsuitkomsten. Met name hier is sprake van eigen verantwoordelijkheid en inzet vanuit de samenleving. Waarbij de gemeente een meer faciliterende, ondersteunende rol heeft. In 2013 zijn over de hele stad wijkdialogen gehouden op basis van de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek. Met bewoners werd gesproken over leven, werken, opgroeien in de eigen buurt. Op basis van de uitkomsten zijn wijkagenda s opgesteld. De wijkagenda s zijn aangevuld met de inzichten en kennis van professioneel betrokkenen en per stadsdeel gebundeld in de stadsdeelanalyses. De wijkagenda s bevatten geen uitgewerkte projectplannen, maar beschrijven de opgave en de gewenste te behalen maatschappelijke resultaten. Wijkbewoners en wijkwerkers zijn en gaan aan de slag met de uitwerking en aanpak van de wijkagenda. Om hen daarvoor ook de ruimte te geven worden, waar dat nodig is, de ondersteunende voorwaarden meegenomen in subsidiecontracten en in de relevante programma s in deze begroting. Dat gebeurt door alle beleidsvelden heen. Op deze manier geven we invulling aan het opgave gericht werken, en geven ruimte voor en sluiten aan bij de eigen kracht van de Zwolse samenleving. 3/13

4 4/13

5 2 Opgaven wijk Stadshagen 2.1 Signalen uit Buurt voor Buurt In 2012 is het laatste Buurt voor Buurt onderzoek uitgevoerd. In hetzelfde jaar vierde Stadshagen haar 15 e verjaardag en is voorlopig nog niet volgroeid. Over de hele linie scoort Stadshagen in de cijfers ongeveer hetzelfde als het Zwolse stadsgemiddelde, maar er zijn opvallende uitschieters. Zo steeg de gehechtheid aan de wijk in de laatste 13 jaar (sinds 1999) van 31 naar 55 procent. (Het stadsgemiddelde in 2012 is 64%). Van de huishoudensamenstelling bestaat 46% uit (echt-)paren met kinderen en dit is het grootste aandeel vergeleken met alle andere Zwolse wijken. Verder is opvallend dat de vier buurten afzonderlijk (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) enigszins van elkaar beginnen af te wijken. Schoonhorst de oudste buurt vertoont als eerste enige achteruitgang in de woonbeleving. De inwoners van Stadshagen scoren op de leefsituatie-index vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. Ook op de sociale index wijkt Stadshagen vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Het gaat hierbij om de aspecten Capaciteiten, Leefomgeving, Participatie en Binding. Stadshagen scoort op het aspect Leefomgeving gunstig ten opzichte van Zwolle als geheel en op de andere aspecten gemiddeld. De inwoners van Stadshagen evalueren hun buurt hetzelfde als de gemiddelde Zwollenaar. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we in Stadshagen dezelfde ontwikkeling in de beoordeling van de buurt als gemiddeld in Zwolle. De woonomgeving, buurtvoorzieningen en veiligheid worden gunstiger beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Op sociaal vlak scoort deze wijk wat afwisselender, maar wel rondom het Zwolse gemiddelde. Er is een positieve ontwikkeling in de beoordeling van het functioneren van gemeente (en dus haar netwerkpartners) met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek zijn tijdens een wijkbijeenkomst ( de wijkdialoog ) besproken op 22 mei 2013 in het Cultuurhuis. De bewoners erkennen en herkennen de positieve uitkomsten van het onderzoek in algemene zin. Er zijn enige aandachtpunten en zorgpunten naar voren gebracht. - Economische crisis en de gevolgen voor Stadshagen? - Gezamenlijk aandacht geven aan mogelijkheden meer ontmoeting en sociale samenhang - Sociaal veiliger verbindingsroutes tussen Stadshagen en Holtenbroek / Binnenstad vv. - Aandacht voor speelvoorzieningen, groenonderhoud, parkeerproblemen - Ook in kader van veiligheid: niet bezuinigen op jeugd en jeugdfaciliteiten - Wijkambassadeurs en adoptie van buurten - Gezamenlijk oppakken ontwikkeling wijkboerderij - Wijkwerkers (álle diensten / organisaties in en voor de wijk) : beter zichtbaar, herkenbaar, aanspreekbaar 5/13

6 De reacties over het onderwerp wijkboerderij zijn zeer positief : de wijk wil er heel graag mee aan de slag. De eerste afspraken worden tijdens deze bijeenkomst gemaakt. 2.2 Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van een preventief instrumentarium opgroeiende jeugd. Op grond van reële ontwikkelingen op de middellange termijn is de verwachting dat de opgroeiende jeugd en jongeren in Stadshagen kwetsbaar zijn in hun opgroei omstandigheden. Daarom vragen het werkveld en de bewoners om een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. Korte beschrijving van de analyse In 2020 woont ruim 30% van alle Zwolse jongeren tussen 4 en 11 in Stadshagen. Het percentage van alle jongeren tot 23 jaar ten opzichte van het aandeel ouderen ligt nu (ook) al veel hoger dan het stadsgemiddelde. Op grond van reële maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat opgroeiende jeugd en jongeren kwetsbaar zijn. In de 'stadsanalyse' van 12 maart 2013, met als uitkomst de 3 stedelijke zorgthema s, is dit beeld bevestigd en is alleen al vanuit kwantitatief oogpunt extra preventieve aandacht voor Stadshagen bepleit. Vanuit het werkveld, cijfers, wijkdialogen en andere bronnen wordt gesignaleerd dat (*) Westenholte in dit opzicht ook aandacht verdient (lopende pilot Netwerk Jeugd & Gezin). Daarom is er vanuit de wijken en de netwerkorganisaties behoefte aan een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. De opgave bestaat uit het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van dit instrumentarium. Gewenst maatschappelijk effect. kinderen groeien op in een veilige, stimulerende en betrokken omgeving kinderen en hun opvoeders krijgen tijdig ondersteuning als het alleen even niet meer lukt kinderen doorlopen hun school zonder verzuim en leerachterstand en ronden met een diploma af kinderen en hun ouders / verzorgers zijn weerbaar tegen bijvoorbeeld pesten, loverboys en tegenslagen zoals (echt-)scheiding Indicatoren In het huidige instrumentarium monitoring wordt nog gerichte informatie gemist die ontwikkelingen in beeld kunnen brengen die nu vanuit de netwerkorganisaties wél in de dagelijkse praktijk worden ervaren. En wat zijn de indicatoren die MO (gemeente) hanteert om de uitkomsten te toetsen aan vastgestelde beleidsnota s? (stedelijk jeugdbeleid) Verder: monitoring GGD, monitoring netwerk JG, monitoring Politie, monitoring De Kern monitoring Progez (via Gezondheidshuis), monitoring Travers en eigen formats jeugd. Buurt voor Buurt (all in) Beleidsprogramma Onderwijs en Jeugd Gezondheid en Zorg 6/13

7 Veiligheid (?) Interventiestrategie - wat is het huidige aanbod op preventief gebied opgroeiende jeugd in de wijk - ontwikkelen wegwijzer, waar kunnen jongeren (nu al) terecht, in samenwerking met en met hulp van jongeren zélf, ontwikkelen van hun eigen formats (social media, website(s)) via project en projectopdracht in lijn van wijkopgave - sleutelfiguren uit de wijk (via uitgebreide netwerk) betrekken, met de wijk samen (jong en oud) en niet over de wijk - inventarisatie huidige (beschikbare) onderzoeken en beoordelen op compleetheid - inventarisatie van andere vragen, behoeften met betrekking tot opgroeiende jeugd (idem elders in land) - gezamenlijk bepalen van integrale set van onderzoeken en kengetallen (in samenhang met stedelijk jeugdbeleid) Benodigde partners Netwerk Jeugd & Gezin Preventienetwerk West Travers (wijkwerkplan 2012) De Kern Gezondheidshuis (>GGD) Wijz MEE Politie (koppelwerk) MO / O&S / BOR (gemeente) Frion RIBW De drie woningstichtingen: DeltaWonen, Openbaar Belang, SWZ Kinderopvang(en) Onderwijs Sportservice Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) In de loop van dit jaar zijn de besprekingen tussen de gemeente en Landstede over de ontwikkeling van de wijkboerderij in Stadshagen in goed overleg stopgezet. Tijdens de wijkdialoog in mei heeft de wijkwethouder namens het college aan de wijk Stadshagen gevraagd of de wijk dit onderwerp (ontwikkeling, exploitatie en beheer van de wijkboerderij) misschien wil en kan oppakken. Hierop is zeer enthousiast gereageerd. Afgesproken is dat het onderzoek naar draagvlak en draagkracht in de wijk met grote spoed wordt uitgevoerd (2013). Als de uitkomsten van dit vooronderzoek positief zijn en er met bewoners tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan, dan is dit natuurlijk een prachtige impuls voor ontmoeting, sociale samenhang, participatie. De eerste speciale bijeenkomst over dit onderwerp op 4 juli trok 80 belangstellenden. De volgende wijkwerkbijeenkomsten zijn ingeroosterd voor 18 september en 20 november In potentie de volgende (raakvlakken) programma s en paragrafen : Leefbaarheid en welzijn Onderwijs en jeugd 7/13

8 Gezondheid en zorg Integraal beheer openbare ruimte Sociaal economische zelfredzaamheid Participatie Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Breecamp Oost is een van de nieuwste ontwikkelgebieden van Stadshagen. Er zijn reeds enkele delen nieuwbouw gerealiseerd en opgeleverd. Deze delen zijn onderdeel van de deelplannen Plantage en Havezate. Hoewel Breecamp niet onder de vier buurtanalyses (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) in het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 valt, zijn de reacties van enkele tientallen respondenten uit Breecamp wel meegenomen en geregistreerd in het onderzoek. In de buurt Breecamp ervaren bewoners met name nog problemen rondom onderhoud van groen- en/of speelvoorzieningen, maar ook dat de buurtbewoners verschillende normen en waarden erop na houden (bron : BvB 2012). Korte beschrijving van de analyse Breecamp Oost is één van de nieuwe uitleggebieden van Stadshagen Plus. Er is een duidelijke relatie met een nieuwe visie (ontwikkelstrategie) van Stadshagen in de toekomst. De nieuwbouw die inmiddels is gerealiseerd is het verst verwijderd van de centrale voorzieningen in Stadshagen. De planonderdelen worden fasegewijs en niet aaneengesloten in ruimte en tijd ontwikkeld. Dit geeft het gebied niet alleen een speciale status in ruimtelijk opzicht, maar ook in maatschappelijk opzicht als gevolg van het pionieren in een wijk die niet in één constante bouwstroom wordt afgemaakt. Vanuit het werkveld en stadanalyse zijn signalen afgegeven dat er naast zorgen over het fysieke woonklimaat ook probleemsituaties op verschillende leefgebieden tot uiting komen. Dit beeld, zij het enigszins verhuld, is ook bevestigd tijdens de wijkdialoog die eind mei in het Cultuurhuis heeft plaatsgevonden. Dit beeld wordt na een eerste analyse door netwerkpartners bevestigd. Gewenst maatschappelijk effect Ook voor het ontwikkelgebied Breecamp geldt de (algemene) opgave opgroeiende jeugd (2.2.1), maar daarnaast is extra inzet van de bewoners van de deelgebieden samen met gemeente en netwerkpartners nodig om het fysieke woonklimaat, de sociale samenhang en individuele situaties te verbeteren. Het gaat hierbij ook om een betere integratie en acceptatie van verschil in normen en waarden. Een kwaliteitsimpuls in (duidelijke afspraken over) beheer en onderhoud van de gefaseerd opgeleverde vlekken en deelplannen zijn ook volgens de bewoners van groot belang voor de ingezette gebiedspromotie voor heel Stadshagen. Indicatoren De gegevens uit de diverse onderzoeken (monitoring) voor Breecamp zijn getalsmatig nog niet representatief voor een analyse zoals die voor het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 zijn opgeleverd voor de vier wijken Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren. Vooruitlopend op volgende rondes (2 jaarcyclus) van het Buurt voor Buurtonderzoek en aanverwante onderzoeken, is vanuit gemeente en Stadsdeelteam het overleg en 8/13

9 samenwerking met de bewoners van Breecamp (deelgebied Havezate) inmiddels in gang gezet. Beleidsprogramma - Integraal Beheer Openbare Ruimte - Leefbaarheid en Welzijn Interventiestrategie Als vervolg op de wijkdialoog heeft een eerste bewonersoverleg op locatie plaatsgevonden (Gorterstraat, 03/07/13, bewoners in huiskamergesprek met wijkwethouder). Dit heeft onder andere geleid tot een oriënterende wijkschouw op 9 september jl., waarbij het gemeentelijke kernteam Stadshagen is aangesloten. Hier zijn zaken en afspraken vastgelegd die inmiddels in uitvoering of in voorbereiding zijn. Bewoners zijn nadrukkelijk betrokken, werken samen, en helpen mee met klussen ten aanzien van beheer en onderhoud. De overstijgende aspecten ten aanzien van fysieke woonklimaat, leefbaarheid en sociale samenhang zijn ondergebracht in een werkgroep van de netwerkpartners. Hierin is ook samenwerking met de bewoners belegd. Benodigde partners Travers Welzijn (opbouwwerk) Gemeente (OWP en EC) SWZ Politie Netwerk J&G 2.3 Wijkagenda Stadshagen In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Stadshagen Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Wijkboerderij (zie onder 2.2.2) Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie onder 2.2.1) Wijkbewoners Wijkstichting Wijkpartners Zie strategie, In samenwerking met jongeren / jeugd Onderzoek mogelijkheden en voortgang afgerond 2013 Budget gereserveerd vanuit project Stadshagen Vooralsnog coördinatie gemeente Zwolle, eerste speciale wijkbijeenkomsten op 04/07 en 18/09 9/13

10 Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 22/05 (zie onder 2.1) Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team 3 Opgaven wijk Westenholte 3.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Westenholte scoort goed in het Buurt voor Buurt onderzoek. Het rapportcijfer over de hele breedte komt uit op een 8, ruim boven het stadsgemiddelde van 7,4 Ondanks de komst van (en aanvankelijke angst voor) Stadshagen is de sterke dorpsgemeenschap als buitenwijk onaangetast. De tevredenheid over voorzieningen voor ouderen is met de komst van Westenhage spectaculair gestegen van 19% in 2011 tot 62% in In dezelfde lijn is de tevredenheid over de zorgvoorzieningen toegenomen van 32% naar 80%. Wel staan participatie en sociale samenhang, dreigende eenzaamheid, als ook leefbaarheid & veiligheid onder druk (leegstand). Dat geldt ook voor opvoedingsproblemen en pedagogisch buurklimaat. In het wijkgesprek (de dialoog ) van 29 mei 2013 op locatie in Het Anker worden de uitkomsten van het BvB onderzoek in algemene zin erkend en herkend. Voor regelmatig terugkerende overlastsituaties met betrekking tot de jeugd, die door de jaren heen behoorlijk in vorm en intensiteit verschillen, wordt door de wijkbewoners een realistische aanpak bepleit.. Andere zaken die in de wijkdialoog werden aangevoerd zijn: - kwetsbaarheid buurtvoorzieningen (Petuniaplein, en hoe leegstand te voorkomen) - noaberschap vanuit loketfunctie versterken, zorg- en hulpvragen beter in beeld krijgen - aanpakken looproute Westenhage / Petuniaplein naar Stadshagen en vv - verzoek handhaven (minimaal) 2 hondenuitlaatplaatsen 3.2 Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Zie opgave 1. Stadshagen Korte beschrijving van de analyse De wijk Westenholte zit (sociaal) heel anders in elkaar dan Stadshagen. De recente geschiedenis gaat terug tot het Zwollerkerspel dorp achter de hoge brug. Uit die tijd heerst het stabiele en zelfstandige verenigingsleven dat nog steeds een van de sterke kwaliteiten van Westenholte is. En bij sociale problemen, ook ten aanzien van de jeugd, 10/13

11 loste men vroeger dit in eigen huis (lees : gezin en buurt) op. Met de modernisering, de individualisering, mobilisering en de aansluiting bij de stad is hierin gaandeweg een verandering opgetreden. Vanaf 2005, met een enkele onderbreking, namen de cijfers met betrekking tot ervaren overlast van groepen jongeren in de openbare ruimte toe. Samen met de wijk is enkele jaren geleden met succes de introductie voor uren jongerenwerk gerealiseerd. In combinatie met de traditioneel sterke punten van Westenholte als binding, sociale samenhang en medeverantwoordelijkheid voor de buurt heeft dit tot positieve effecten geleid. Dat neemt niet weg dat op basis van het BvB onderzoek (375 respondenten) opvoedingsvragen en problemen worden gesignaleerd. Vanuit het werkveld is in 2013 inmiddels een pilot vanuit het netwerk Jeugd en Gezin opgestart. Dit heeft weer vervolgens weer geleid tot de aanbeveling vanuit wijkmanagement en stadsdeelteam om Westenholte aan te laten sluiten op de onderzoeken en activiteiten die in het kader van de preventieve opgave opgroeiende jeugd in Stadshagen worden opgepakt. Gewenst maatschappelijk effect Zie (Stadshagen) Indicatoren Zie (Stadshagen) Beleidsprogramma Zie (Stadshagen) Benodigde partners Zie (Stadshagen) 3.3 Wijkagenda Westenholte In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Westenholte Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie 3.2.1) Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 29/05 (zie actie 3.1) Zie strategie onder Stadshagen Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team Ten aanzien van de looproute Westenhage Stadshagen is inmiddels startbijeenkomst / wijkschouw 11/13

12 georganiseerd 02/07 4 Opgaven wijk Spoolde 4.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Spoolde heeft een primeur. Spoolde en omgeving worden in het Buurt voor Buurtonderzoek 2012 voor het eerst als een afzonderlijke buurtcombinatie gepresenteerd (Vreugderijk, Spoolde, Katerveer / Engelse Werk). Dat betekent dat de grenzen van de buurtschap nu weer aansluiten bij de natuurlijke beleving van de wijkbewoners. Het betekent echter ook dat de cijfers niet zo maar te vergelijken zijn met voorgaande jaargangen van het onderzoek. Het algemene rapportcijfer voor de buurtcombinatie Spoolde is 8,5. Dat is ruim boven het Zwolse stadsgemiddelde. Spoolde scoort gunstig op de leefsituatie-index ten opzichte van het stadsgemiddelde (met name wonen, consumptiegoederen en sociale participatie). Ook op de sociale index scoort Spoolde gunstig: capaciteiten, participatie en binding. Ook scoort de buurtcombinatie erg gunstig als het gaat om leefbaarheid (vwb buurtproblemen) en op sociaal vlak. Wel worden er meer vermogensdelicten (woninginbraken) ervaren dan in 2011 het geval was. Tijdens de wijkdialoog (wijkbijeenkomst) op 7 mei in De Venus erkennen en herkennen de wijkbewoners in de uitkomsten van het onderzoek. Men is trots op de groene omgeving, de goede dorpse sfeer, noaberschap, actieve bewoners en verenigingsleven, vrijwilligerswerk en betrokkenheid. De bewoners hebben onder andere wel eens zorgen over de oprukkende stad, geluidsoverlast (verkeer), toekomst buurthuis, minimaal openbaar vervoer, overlastsituaties carpoolplaats. Verder worden de volgende opgaven en ideeën naar voren gebracht: - Toekomst buurthuis exploitatie / gebruiksmogelijkheden - Herintroductie keurmerk veilig wonen (i.v.m. inbraakgevoeligheid) - Toezeggingen RWS (Spoolderplein) - Ontwikkeling in de dorpsranden (omgeving Mercure, omgeving NS-rangeer) - Katerveerpark: hoe meer / beter te betrekken bij Spoolde 4.2 Opgaven Er zijn gezien de zeer gunstige monitoringscijfers voor Spoolde uit het Buurt voor Buurt onderzoek geen bijzondere problemen die een speciale opgave noodzakelijk maken. Wel zijn er een aantal zorg- en aandachtpunten die samen met o.a. wijkbewoners, wijkorganisatie Spoolderbelangen en Vereniging Buurhuis Eben Haezer worden opgepakt. 4.3 Wijkagenda Spoolde In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is. 12/13

13 4.3.1 Wijkagenda Spoolde Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Toekomst Buurthuis EH Herintroductie Keurmerk Veilig Wonen Check ruimtelijke ontwikkelingen dorpsranden Spoolde Betrekken van Katerveerpark bij Spoolde Initiatief door wijkmanager - Vereniging Buurthuis - Oranjevereniging - Spoolderbelangen - MO (gemeente) Spoolderbelangen in samenwerking met Initiatief door wijkmanager in overleg met Spoolderbelangen Initiatief Spoolde / Spoolderbelangen 13/13

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Monitoren effect en indicatoren

Monitoren effect en indicatoren Monitoren effect en indicatoren Waar zijn we mee bezig? - Coöperatie Amaryllis en gemeente Leeuwarden ontwikkelen samen een lijn, m.b.t. het monitoren van het effect van de inzet van sociale wijkteams

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-03-2015

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Welzijn & Zorgstructuren 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Project: Welzijn & Zorgstructuren Bestuurlijkopdrachtgever: Sultan Günal Opdrachtnemer Opdrachtgever Juanita van Hoek Regionale samenwerking

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 E. Visser December 2011 Rapport 11-3022-EVI-mlv 4. Samenvatting en conclusies In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches. Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink

Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches. Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink Sociale stijging in Velve-Lindenhof Effecten van het werk van de wijkcoaches Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink Juni, 2012 1 Inleiding In deze rapportage onderzoeken we of de aanpak van de

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema.

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema. In de afgelopen periode zijn we inmiddels 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gekeken naar de kansen en aandachtspunten in de Waterwijk en naar de behoefte van de wijk. De

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009 Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Inhoud - Doelstellingen - Indicatoren - Gebruikte bronnen/ meetinstrumenten - Ervaringen/

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord

Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord Wijkjaarprogramma 2006 Oud Krispijn-Noord 1 Inleiding 1.1 Algemeen Al ruim tien jaar werkt Dordrecht aan het vergroten van de leefbaarheid van de stad door het ontwikkelen van integraal beleid voor

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Wijkanalyses. Rapport wijkanalyses Nieuwegein 2012

Wijkanalyses. Rapport wijkanalyses Nieuwegein 2012 Wijkanalyses Rapport wijkanalyses Nieuwegein 2012 Lisette van Leijenhorst Stagiair gemeente Nieuwegein Afdeling Grondbedrijf & Vastgoedzaken Team Geo-informatie 1 2 Voorwoord Voor u ligt het rapport over

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geven samen vorm

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Programma Wat zijn uw verwachtingen van deze workshop? Nadere kennismaking Levenskracht: de methode en de tools Pilot gemeente Westervoort

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie