Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken"

Transcriptie

1 perspectief Ontwikkeling Projectontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) Stadsdeeladvies West opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Nelleke Vedelaar Bert Michel

2 Inhoud 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West 3 2 Opgaven wijk Stadshagen Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Wijkagenda Stadshagen Wijkagenda Stadshagen 9 3 Opgaven wijk Westenholte Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Wijkagenda Westenholte Wijkagenda Westenholte 11 4 Opgaven wijk Spoolde Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Wijkagenda Spoolde Wijkagenda Spoolde 13 2/13

3 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West De basis voor dit stadsdeeladvies ligt in de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek In het advies komen de uitkomsten beperkt terug. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar de website: In de stadsdeelanalyses staan de opgaven per wijk benoemd, ingedeeld naar kansen, preventie en problemen. Van problemen is sprake indien de monitoringscijfers duidelijk negatief zijn. Naast de eigen inbreng en verantwoordelijkheden van burgers hebben gemeente en professionele organisaties hier duidelijke verantwoordelijkheden en/of taken. Bij preventie zijn de waarden twijfelachtig en geeft de bespreking met bewoners en professionals aanleiding om preventief in te zetten. Kansen zijn initiatieven uit de lokale samenleving die een meerwaarde voor de lokale samenleving opleveren, maar waar geen sprake is van negatieve ( rode ) monitoringsuitkomsten. Met name hier is sprake van eigen verantwoordelijkheid en inzet vanuit de samenleving. Waarbij de gemeente een meer faciliterende, ondersteunende rol heeft. In 2013 zijn over de hele stad wijkdialogen gehouden op basis van de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek. Met bewoners werd gesproken over leven, werken, opgroeien in de eigen buurt. Op basis van de uitkomsten zijn wijkagenda s opgesteld. De wijkagenda s zijn aangevuld met de inzichten en kennis van professioneel betrokkenen en per stadsdeel gebundeld in de stadsdeelanalyses. De wijkagenda s bevatten geen uitgewerkte projectplannen, maar beschrijven de opgave en de gewenste te behalen maatschappelijke resultaten. Wijkbewoners en wijkwerkers zijn en gaan aan de slag met de uitwerking en aanpak van de wijkagenda. Om hen daarvoor ook de ruimte te geven worden, waar dat nodig is, de ondersteunende voorwaarden meegenomen in subsidiecontracten en in de relevante programma s in deze begroting. Dat gebeurt door alle beleidsvelden heen. Op deze manier geven we invulling aan het opgave gericht werken, en geven ruimte voor en sluiten aan bij de eigen kracht van de Zwolse samenleving. 3/13

4 4/13

5 2 Opgaven wijk Stadshagen 2.1 Signalen uit Buurt voor Buurt In 2012 is het laatste Buurt voor Buurt onderzoek uitgevoerd. In hetzelfde jaar vierde Stadshagen haar 15 e verjaardag en is voorlopig nog niet volgroeid. Over de hele linie scoort Stadshagen in de cijfers ongeveer hetzelfde als het Zwolse stadsgemiddelde, maar er zijn opvallende uitschieters. Zo steeg de gehechtheid aan de wijk in de laatste 13 jaar (sinds 1999) van 31 naar 55 procent. (Het stadsgemiddelde in 2012 is 64%). Van de huishoudensamenstelling bestaat 46% uit (echt-)paren met kinderen en dit is het grootste aandeel vergeleken met alle andere Zwolse wijken. Verder is opvallend dat de vier buurten afzonderlijk (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) enigszins van elkaar beginnen af te wijken. Schoonhorst de oudste buurt vertoont als eerste enige achteruitgang in de woonbeleving. De inwoners van Stadshagen scoren op de leefsituatie-index vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. Ook op de sociale index wijkt Stadshagen vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Het gaat hierbij om de aspecten Capaciteiten, Leefomgeving, Participatie en Binding. Stadshagen scoort op het aspect Leefomgeving gunstig ten opzichte van Zwolle als geheel en op de andere aspecten gemiddeld. De inwoners van Stadshagen evalueren hun buurt hetzelfde als de gemiddelde Zwollenaar. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we in Stadshagen dezelfde ontwikkeling in de beoordeling van de buurt als gemiddeld in Zwolle. De woonomgeving, buurtvoorzieningen en veiligheid worden gunstiger beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Op sociaal vlak scoort deze wijk wat afwisselender, maar wel rondom het Zwolse gemiddelde. Er is een positieve ontwikkeling in de beoordeling van het functioneren van gemeente (en dus haar netwerkpartners) met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek zijn tijdens een wijkbijeenkomst ( de wijkdialoog ) besproken op 22 mei 2013 in het Cultuurhuis. De bewoners erkennen en herkennen de positieve uitkomsten van het onderzoek in algemene zin. Er zijn enige aandachtpunten en zorgpunten naar voren gebracht. - Economische crisis en de gevolgen voor Stadshagen? - Gezamenlijk aandacht geven aan mogelijkheden meer ontmoeting en sociale samenhang - Sociaal veiliger verbindingsroutes tussen Stadshagen en Holtenbroek / Binnenstad vv. - Aandacht voor speelvoorzieningen, groenonderhoud, parkeerproblemen - Ook in kader van veiligheid: niet bezuinigen op jeugd en jeugdfaciliteiten - Wijkambassadeurs en adoptie van buurten - Gezamenlijk oppakken ontwikkeling wijkboerderij - Wijkwerkers (álle diensten / organisaties in en voor de wijk) : beter zichtbaar, herkenbaar, aanspreekbaar 5/13

6 De reacties over het onderwerp wijkboerderij zijn zeer positief : de wijk wil er heel graag mee aan de slag. De eerste afspraken worden tijdens deze bijeenkomst gemaakt. 2.2 Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van een preventief instrumentarium opgroeiende jeugd. Op grond van reële ontwikkelingen op de middellange termijn is de verwachting dat de opgroeiende jeugd en jongeren in Stadshagen kwetsbaar zijn in hun opgroei omstandigheden. Daarom vragen het werkveld en de bewoners om een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. Korte beschrijving van de analyse In 2020 woont ruim 30% van alle Zwolse jongeren tussen 4 en 11 in Stadshagen. Het percentage van alle jongeren tot 23 jaar ten opzichte van het aandeel ouderen ligt nu (ook) al veel hoger dan het stadsgemiddelde. Op grond van reële maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat opgroeiende jeugd en jongeren kwetsbaar zijn. In de 'stadsanalyse' van 12 maart 2013, met als uitkomst de 3 stedelijke zorgthema s, is dit beeld bevestigd en is alleen al vanuit kwantitatief oogpunt extra preventieve aandacht voor Stadshagen bepleit. Vanuit het werkveld, cijfers, wijkdialogen en andere bronnen wordt gesignaleerd dat (*) Westenholte in dit opzicht ook aandacht verdient (lopende pilot Netwerk Jeugd & Gezin). Daarom is er vanuit de wijken en de netwerkorganisaties behoefte aan een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. De opgave bestaat uit het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van dit instrumentarium. Gewenst maatschappelijk effect. kinderen groeien op in een veilige, stimulerende en betrokken omgeving kinderen en hun opvoeders krijgen tijdig ondersteuning als het alleen even niet meer lukt kinderen doorlopen hun school zonder verzuim en leerachterstand en ronden met een diploma af kinderen en hun ouders / verzorgers zijn weerbaar tegen bijvoorbeeld pesten, loverboys en tegenslagen zoals (echt-)scheiding Indicatoren In het huidige instrumentarium monitoring wordt nog gerichte informatie gemist die ontwikkelingen in beeld kunnen brengen die nu vanuit de netwerkorganisaties wél in de dagelijkse praktijk worden ervaren. En wat zijn de indicatoren die MO (gemeente) hanteert om de uitkomsten te toetsen aan vastgestelde beleidsnota s? (stedelijk jeugdbeleid) Verder: monitoring GGD, monitoring netwerk JG, monitoring Politie, monitoring De Kern monitoring Progez (via Gezondheidshuis), monitoring Travers en eigen formats jeugd. Buurt voor Buurt (all in) Beleidsprogramma Onderwijs en Jeugd Gezondheid en Zorg 6/13

7 Veiligheid (?) Interventiestrategie - wat is het huidige aanbod op preventief gebied opgroeiende jeugd in de wijk - ontwikkelen wegwijzer, waar kunnen jongeren (nu al) terecht, in samenwerking met en met hulp van jongeren zélf, ontwikkelen van hun eigen formats (social media, website(s)) via project en projectopdracht in lijn van wijkopgave - sleutelfiguren uit de wijk (via uitgebreide netwerk) betrekken, met de wijk samen (jong en oud) en niet over de wijk - inventarisatie huidige (beschikbare) onderzoeken en beoordelen op compleetheid - inventarisatie van andere vragen, behoeften met betrekking tot opgroeiende jeugd (idem elders in land) - gezamenlijk bepalen van integrale set van onderzoeken en kengetallen (in samenhang met stedelijk jeugdbeleid) Benodigde partners Netwerk Jeugd & Gezin Preventienetwerk West Travers (wijkwerkplan 2012) De Kern Gezondheidshuis (>GGD) Wijz MEE Politie (koppelwerk) MO / O&S / BOR (gemeente) Frion RIBW De drie woningstichtingen: DeltaWonen, Openbaar Belang, SWZ Kinderopvang(en) Onderwijs Sportservice Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) In de loop van dit jaar zijn de besprekingen tussen de gemeente en Landstede over de ontwikkeling van de wijkboerderij in Stadshagen in goed overleg stopgezet. Tijdens de wijkdialoog in mei heeft de wijkwethouder namens het college aan de wijk Stadshagen gevraagd of de wijk dit onderwerp (ontwikkeling, exploitatie en beheer van de wijkboerderij) misschien wil en kan oppakken. Hierop is zeer enthousiast gereageerd. Afgesproken is dat het onderzoek naar draagvlak en draagkracht in de wijk met grote spoed wordt uitgevoerd (2013). Als de uitkomsten van dit vooronderzoek positief zijn en er met bewoners tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan, dan is dit natuurlijk een prachtige impuls voor ontmoeting, sociale samenhang, participatie. De eerste speciale bijeenkomst over dit onderwerp op 4 juli trok 80 belangstellenden. De volgende wijkwerkbijeenkomsten zijn ingeroosterd voor 18 september en 20 november In potentie de volgende (raakvlakken) programma s en paragrafen : Leefbaarheid en welzijn Onderwijs en jeugd 7/13

8 Gezondheid en zorg Integraal beheer openbare ruimte Sociaal economische zelfredzaamheid Participatie Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Breecamp Oost is een van de nieuwste ontwikkelgebieden van Stadshagen. Er zijn reeds enkele delen nieuwbouw gerealiseerd en opgeleverd. Deze delen zijn onderdeel van de deelplannen Plantage en Havezate. Hoewel Breecamp niet onder de vier buurtanalyses (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) in het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 valt, zijn de reacties van enkele tientallen respondenten uit Breecamp wel meegenomen en geregistreerd in het onderzoek. In de buurt Breecamp ervaren bewoners met name nog problemen rondom onderhoud van groen- en/of speelvoorzieningen, maar ook dat de buurtbewoners verschillende normen en waarden erop na houden (bron : BvB 2012). Korte beschrijving van de analyse Breecamp Oost is één van de nieuwe uitleggebieden van Stadshagen Plus. Er is een duidelijke relatie met een nieuwe visie (ontwikkelstrategie) van Stadshagen in de toekomst. De nieuwbouw die inmiddels is gerealiseerd is het verst verwijderd van de centrale voorzieningen in Stadshagen. De planonderdelen worden fasegewijs en niet aaneengesloten in ruimte en tijd ontwikkeld. Dit geeft het gebied niet alleen een speciale status in ruimtelijk opzicht, maar ook in maatschappelijk opzicht als gevolg van het pionieren in een wijk die niet in één constante bouwstroom wordt afgemaakt. Vanuit het werkveld en stadanalyse zijn signalen afgegeven dat er naast zorgen over het fysieke woonklimaat ook probleemsituaties op verschillende leefgebieden tot uiting komen. Dit beeld, zij het enigszins verhuld, is ook bevestigd tijdens de wijkdialoog die eind mei in het Cultuurhuis heeft plaatsgevonden. Dit beeld wordt na een eerste analyse door netwerkpartners bevestigd. Gewenst maatschappelijk effect Ook voor het ontwikkelgebied Breecamp geldt de (algemene) opgave opgroeiende jeugd (2.2.1), maar daarnaast is extra inzet van de bewoners van de deelgebieden samen met gemeente en netwerkpartners nodig om het fysieke woonklimaat, de sociale samenhang en individuele situaties te verbeteren. Het gaat hierbij ook om een betere integratie en acceptatie van verschil in normen en waarden. Een kwaliteitsimpuls in (duidelijke afspraken over) beheer en onderhoud van de gefaseerd opgeleverde vlekken en deelplannen zijn ook volgens de bewoners van groot belang voor de ingezette gebiedspromotie voor heel Stadshagen. Indicatoren De gegevens uit de diverse onderzoeken (monitoring) voor Breecamp zijn getalsmatig nog niet representatief voor een analyse zoals die voor het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 zijn opgeleverd voor de vier wijken Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren. Vooruitlopend op volgende rondes (2 jaarcyclus) van het Buurt voor Buurtonderzoek en aanverwante onderzoeken, is vanuit gemeente en Stadsdeelteam het overleg en 8/13

9 samenwerking met de bewoners van Breecamp (deelgebied Havezate) inmiddels in gang gezet. Beleidsprogramma - Integraal Beheer Openbare Ruimte - Leefbaarheid en Welzijn Interventiestrategie Als vervolg op de wijkdialoog heeft een eerste bewonersoverleg op locatie plaatsgevonden (Gorterstraat, 03/07/13, bewoners in huiskamergesprek met wijkwethouder). Dit heeft onder andere geleid tot een oriënterende wijkschouw op 9 september jl., waarbij het gemeentelijke kernteam Stadshagen is aangesloten. Hier zijn zaken en afspraken vastgelegd die inmiddels in uitvoering of in voorbereiding zijn. Bewoners zijn nadrukkelijk betrokken, werken samen, en helpen mee met klussen ten aanzien van beheer en onderhoud. De overstijgende aspecten ten aanzien van fysieke woonklimaat, leefbaarheid en sociale samenhang zijn ondergebracht in een werkgroep van de netwerkpartners. Hierin is ook samenwerking met de bewoners belegd. Benodigde partners Travers Welzijn (opbouwwerk) Gemeente (OWP en EC) SWZ Politie Netwerk J&G 2.3 Wijkagenda Stadshagen In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Stadshagen Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Wijkboerderij (zie onder 2.2.2) Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie onder 2.2.1) Wijkbewoners Wijkstichting Wijkpartners Zie strategie, In samenwerking met jongeren / jeugd Onderzoek mogelijkheden en voortgang afgerond 2013 Budget gereserveerd vanuit project Stadshagen Vooralsnog coördinatie gemeente Zwolle, eerste speciale wijkbijeenkomsten op 04/07 en 18/09 9/13

10 Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 22/05 (zie onder 2.1) Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team 3 Opgaven wijk Westenholte 3.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Westenholte scoort goed in het Buurt voor Buurt onderzoek. Het rapportcijfer over de hele breedte komt uit op een 8, ruim boven het stadsgemiddelde van 7,4 Ondanks de komst van (en aanvankelijke angst voor) Stadshagen is de sterke dorpsgemeenschap als buitenwijk onaangetast. De tevredenheid over voorzieningen voor ouderen is met de komst van Westenhage spectaculair gestegen van 19% in 2011 tot 62% in In dezelfde lijn is de tevredenheid over de zorgvoorzieningen toegenomen van 32% naar 80%. Wel staan participatie en sociale samenhang, dreigende eenzaamheid, als ook leefbaarheid & veiligheid onder druk (leegstand). Dat geldt ook voor opvoedingsproblemen en pedagogisch buurklimaat. In het wijkgesprek (de dialoog ) van 29 mei 2013 op locatie in Het Anker worden de uitkomsten van het BvB onderzoek in algemene zin erkend en herkend. Voor regelmatig terugkerende overlastsituaties met betrekking tot de jeugd, die door de jaren heen behoorlijk in vorm en intensiteit verschillen, wordt door de wijkbewoners een realistische aanpak bepleit.. Andere zaken die in de wijkdialoog werden aangevoerd zijn: - kwetsbaarheid buurtvoorzieningen (Petuniaplein, en hoe leegstand te voorkomen) - noaberschap vanuit loketfunctie versterken, zorg- en hulpvragen beter in beeld krijgen - aanpakken looproute Westenhage / Petuniaplein naar Stadshagen en vv - verzoek handhaven (minimaal) 2 hondenuitlaatplaatsen 3.2 Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Zie opgave 1. Stadshagen Korte beschrijving van de analyse De wijk Westenholte zit (sociaal) heel anders in elkaar dan Stadshagen. De recente geschiedenis gaat terug tot het Zwollerkerspel dorp achter de hoge brug. Uit die tijd heerst het stabiele en zelfstandige verenigingsleven dat nog steeds een van de sterke kwaliteiten van Westenholte is. En bij sociale problemen, ook ten aanzien van de jeugd, 10/13

11 loste men vroeger dit in eigen huis (lees : gezin en buurt) op. Met de modernisering, de individualisering, mobilisering en de aansluiting bij de stad is hierin gaandeweg een verandering opgetreden. Vanaf 2005, met een enkele onderbreking, namen de cijfers met betrekking tot ervaren overlast van groepen jongeren in de openbare ruimte toe. Samen met de wijk is enkele jaren geleden met succes de introductie voor uren jongerenwerk gerealiseerd. In combinatie met de traditioneel sterke punten van Westenholte als binding, sociale samenhang en medeverantwoordelijkheid voor de buurt heeft dit tot positieve effecten geleid. Dat neemt niet weg dat op basis van het BvB onderzoek (375 respondenten) opvoedingsvragen en problemen worden gesignaleerd. Vanuit het werkveld is in 2013 inmiddels een pilot vanuit het netwerk Jeugd en Gezin opgestart. Dit heeft weer vervolgens weer geleid tot de aanbeveling vanuit wijkmanagement en stadsdeelteam om Westenholte aan te laten sluiten op de onderzoeken en activiteiten die in het kader van de preventieve opgave opgroeiende jeugd in Stadshagen worden opgepakt. Gewenst maatschappelijk effect Zie (Stadshagen) Indicatoren Zie (Stadshagen) Beleidsprogramma Zie (Stadshagen) Benodigde partners Zie (Stadshagen) 3.3 Wijkagenda Westenholte In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Westenholte Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie 3.2.1) Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 29/05 (zie actie 3.1) Zie strategie onder Stadshagen Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team Ten aanzien van de looproute Westenhage Stadshagen is inmiddels startbijeenkomst / wijkschouw 11/13

12 georganiseerd 02/07 4 Opgaven wijk Spoolde 4.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Spoolde heeft een primeur. Spoolde en omgeving worden in het Buurt voor Buurtonderzoek 2012 voor het eerst als een afzonderlijke buurtcombinatie gepresenteerd (Vreugderijk, Spoolde, Katerveer / Engelse Werk). Dat betekent dat de grenzen van de buurtschap nu weer aansluiten bij de natuurlijke beleving van de wijkbewoners. Het betekent echter ook dat de cijfers niet zo maar te vergelijken zijn met voorgaande jaargangen van het onderzoek. Het algemene rapportcijfer voor de buurtcombinatie Spoolde is 8,5. Dat is ruim boven het Zwolse stadsgemiddelde. Spoolde scoort gunstig op de leefsituatie-index ten opzichte van het stadsgemiddelde (met name wonen, consumptiegoederen en sociale participatie). Ook op de sociale index scoort Spoolde gunstig: capaciteiten, participatie en binding. Ook scoort de buurtcombinatie erg gunstig als het gaat om leefbaarheid (vwb buurtproblemen) en op sociaal vlak. Wel worden er meer vermogensdelicten (woninginbraken) ervaren dan in 2011 het geval was. Tijdens de wijkdialoog (wijkbijeenkomst) op 7 mei in De Venus erkennen en herkennen de wijkbewoners in de uitkomsten van het onderzoek. Men is trots op de groene omgeving, de goede dorpse sfeer, noaberschap, actieve bewoners en verenigingsleven, vrijwilligerswerk en betrokkenheid. De bewoners hebben onder andere wel eens zorgen over de oprukkende stad, geluidsoverlast (verkeer), toekomst buurthuis, minimaal openbaar vervoer, overlastsituaties carpoolplaats. Verder worden de volgende opgaven en ideeën naar voren gebracht: - Toekomst buurthuis exploitatie / gebruiksmogelijkheden - Herintroductie keurmerk veilig wonen (i.v.m. inbraakgevoeligheid) - Toezeggingen RWS (Spoolderplein) - Ontwikkeling in de dorpsranden (omgeving Mercure, omgeving NS-rangeer) - Katerveerpark: hoe meer / beter te betrekken bij Spoolde 4.2 Opgaven Er zijn gezien de zeer gunstige monitoringscijfers voor Spoolde uit het Buurt voor Buurt onderzoek geen bijzondere problemen die een speciale opgave noodzakelijk maken. Wel zijn er een aantal zorg- en aandachtpunten die samen met o.a. wijkbewoners, wijkorganisatie Spoolderbelangen en Vereniging Buurhuis Eben Haezer worden opgepakt. 4.3 Wijkagenda Spoolde In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is. 12/13

13 4.3.1 Wijkagenda Spoolde Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Toekomst Buurthuis EH Herintroductie Keurmerk Veilig Wonen Check ruimtelijke ontwikkelingen dorpsranden Spoolde Betrekken van Katerveerpark bij Spoolde Initiatief door wijkmanager - Vereniging Buurthuis - Oranjevereniging - Spoolderbelangen - MO (gemeente) Spoolderbelangen in samenwerking met Initiatief door wijkmanager in overleg met Spoolderbelangen Initiatief Spoolde / Spoolderbelangen 13/13

Stadsdeeladvies Zuid. perspectief. opgaven voor Zwolle-Zuid en Windesheim. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken

Stadsdeeladvies Zuid. perspectief. opgaven voor Zwolle-Zuid en Windesheim. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken perspectief Ontwikkeling Projectontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 22 79 H.Gansekoele@zwolle.nl www.zwolle.nl Stadsdeeladvies Zuid opgaven voor Zwolle-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsdeeladvies Noord

Stadsdeeladvies Noord perspectief Ontwikkeling Projectontwikkeling Wijkservicepunt Noord Bachlaan 20 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 68 WC.van.Hattum@zwolle.nl www.zwolle.nl/zwolsewijken Stadsdeeladvies Noord

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wmo participatie Meppel (eindrapport)

Wmo participatie Meppel (eindrapport) Workshopsessies Wmo-beleidskompas Norbert Broenink Workshopsessies Wmo-beleidskompas Amsterdam, 1 november 2011 Norbert Broenink DSP groep BV Van Diemenstraat 374 1013 CR Amsterdam T: +31 (0)20 625 75

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Monitoren effect en indicatoren

Monitoren effect en indicatoren Monitoren effect en indicatoren Waar zijn we mee bezig? - Coöperatie Amaryllis en gemeente Leeuwarden ontwikkelen samen een lijn, m.b.t. het monitoren van het effect van de inzet van sociale wijkteams

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 7 maart 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.040.000 / 2018 4.114.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie