Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeeladvies West. perspectief. opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde. Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken"

Transcriptie

1 perspectief Ontwikkeling Projectontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) Stadsdeeladvies West opgaven voor de wijken Stadshagen/Westenholte/Spoolde Onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht werken Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Nelleke Vedelaar Bert Michel

2 Inhoud 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West 3 2 Opgaven wijk Stadshagen Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Wijkagenda Stadshagen Wijkagenda Stadshagen 9 3 Opgaven wijk Westenholte Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Wijkagenda Westenholte Wijkagenda Westenholte 11 4 Opgaven wijk Spoolde Signalen uit Buurt voor Buurt Opgaven Wijkagenda Spoolde Wijkagenda Spoolde 13 2/13

3 1 Overzicht opgaven Stadsdeel West De basis voor dit stadsdeeladvies ligt in de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek In het advies komen de uitkomsten beperkt terug. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar de website: In de stadsdeelanalyses staan de opgaven per wijk benoemd, ingedeeld naar kansen, preventie en problemen. Van problemen is sprake indien de monitoringscijfers duidelijk negatief zijn. Naast de eigen inbreng en verantwoordelijkheden van burgers hebben gemeente en professionele organisaties hier duidelijke verantwoordelijkheden en/of taken. Bij preventie zijn de waarden twijfelachtig en geeft de bespreking met bewoners en professionals aanleiding om preventief in te zetten. Kansen zijn initiatieven uit de lokale samenleving die een meerwaarde voor de lokale samenleving opleveren, maar waar geen sprake is van negatieve ( rode ) monitoringsuitkomsten. Met name hier is sprake van eigen verantwoordelijkheid en inzet vanuit de samenleving. Waarbij de gemeente een meer faciliterende, ondersteunende rol heeft. In 2013 zijn over de hele stad wijkdialogen gehouden op basis van de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek. Met bewoners werd gesproken over leven, werken, opgroeien in de eigen buurt. Op basis van de uitkomsten zijn wijkagenda s opgesteld. De wijkagenda s zijn aangevuld met de inzichten en kennis van professioneel betrokkenen en per stadsdeel gebundeld in de stadsdeelanalyses. De wijkagenda s bevatten geen uitgewerkte projectplannen, maar beschrijven de opgave en de gewenste te behalen maatschappelijke resultaten. Wijkbewoners en wijkwerkers zijn en gaan aan de slag met de uitwerking en aanpak van de wijkagenda. Om hen daarvoor ook de ruimte te geven worden, waar dat nodig is, de ondersteunende voorwaarden meegenomen in subsidiecontracten en in de relevante programma s in deze begroting. Dat gebeurt door alle beleidsvelden heen. Op deze manier geven we invulling aan het opgave gericht werken, en geven ruimte voor en sluiten aan bij de eigen kracht van de Zwolse samenleving. 3/13

4 4/13

5 2 Opgaven wijk Stadshagen 2.1 Signalen uit Buurt voor Buurt In 2012 is het laatste Buurt voor Buurt onderzoek uitgevoerd. In hetzelfde jaar vierde Stadshagen haar 15 e verjaardag en is voorlopig nog niet volgroeid. Over de hele linie scoort Stadshagen in de cijfers ongeveer hetzelfde als het Zwolse stadsgemiddelde, maar er zijn opvallende uitschieters. Zo steeg de gehechtheid aan de wijk in de laatste 13 jaar (sinds 1999) van 31 naar 55 procent. (Het stadsgemiddelde in 2012 is 64%). Van de huishoudensamenstelling bestaat 46% uit (echt-)paren met kinderen en dit is het grootste aandeel vergeleken met alle andere Zwolse wijken. Verder is opvallend dat de vier buurten afzonderlijk (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) enigszins van elkaar beginnen af te wijken. Schoonhorst de oudste buurt vertoont als eerste enige achteruitgang in de woonbeleving. De inwoners van Stadshagen scoren op de leefsituatie-index vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Zwollenaren. De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. Ook op de sociale index wijkt Stadshagen vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Het gaat hierbij om de aspecten Capaciteiten, Leefomgeving, Participatie en Binding. Stadshagen scoort op het aspect Leefomgeving gunstig ten opzichte van Zwolle als geheel en op de andere aspecten gemiddeld. De inwoners van Stadshagen evalueren hun buurt hetzelfde als de gemiddelde Zwollenaar. Wel denken iets meer bewoners dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zien we in Stadshagen dezelfde ontwikkeling in de beoordeling van de buurt als gemiddeld in Zwolle. De woonomgeving, buurtvoorzieningen en veiligheid worden gunstiger beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Op sociaal vlak scoort deze wijk wat afwisselender, maar wel rondom het Zwolse gemiddelde. Er is een positieve ontwikkeling in de beoordeling van het functioneren van gemeente (en dus haar netwerkpartners) met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek zijn tijdens een wijkbijeenkomst ( de wijkdialoog ) besproken op 22 mei 2013 in het Cultuurhuis. De bewoners erkennen en herkennen de positieve uitkomsten van het onderzoek in algemene zin. Er zijn enige aandachtpunten en zorgpunten naar voren gebracht. - Economische crisis en de gevolgen voor Stadshagen? - Gezamenlijk aandacht geven aan mogelijkheden meer ontmoeting en sociale samenhang - Sociaal veiliger verbindingsroutes tussen Stadshagen en Holtenbroek / Binnenstad vv. - Aandacht voor speelvoorzieningen, groenonderhoud, parkeerproblemen - Ook in kader van veiligheid: niet bezuinigen op jeugd en jeugdfaciliteiten - Wijkambassadeurs en adoptie van buurten - Gezamenlijk oppakken ontwikkeling wijkboerderij - Wijkwerkers (álle diensten / organisaties in en voor de wijk) : beter zichtbaar, herkenbaar, aanspreekbaar 5/13

6 De reacties over het onderwerp wijkboerderij zijn zeer positief : de wijk wil er heel graag mee aan de slag. De eerste afspraken worden tijdens deze bijeenkomst gemaakt. 2.2 Opgaven en kansen Stadshagen (*) Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van een preventief instrumentarium opgroeiende jeugd. Op grond van reële ontwikkelingen op de middellange termijn is de verwachting dat de opgroeiende jeugd en jongeren in Stadshagen kwetsbaar zijn in hun opgroei omstandigheden. Daarom vragen het werkveld en de bewoners om een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. Korte beschrijving van de analyse In 2020 woont ruim 30% van alle Zwolse jongeren tussen 4 en 11 in Stadshagen. Het percentage van alle jongeren tot 23 jaar ten opzichte van het aandeel ouderen ligt nu (ook) al veel hoger dan het stadsgemiddelde. Op grond van reële maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat opgroeiende jeugd en jongeren kwetsbaar zijn. In de 'stadsanalyse' van 12 maart 2013, met als uitkomst de 3 stedelijke zorgthema s, is dit beeld bevestigd en is alleen al vanuit kwantitatief oogpunt extra preventieve aandacht voor Stadshagen bepleit. Vanuit het werkveld, cijfers, wijkdialogen en andere bronnen wordt gesignaleerd dat (*) Westenholte in dit opzicht ook aandacht verdient (lopende pilot Netwerk Jeugd & Gezin). Daarom is er vanuit de wijken en de netwerkorganisaties behoefte aan een effectief instrumentarium om vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen. De opgave bestaat uit het gezamenlijk ontwikkelen en samenstellen van dit instrumentarium. Gewenst maatschappelijk effect. kinderen groeien op in een veilige, stimulerende en betrokken omgeving kinderen en hun opvoeders krijgen tijdig ondersteuning als het alleen even niet meer lukt kinderen doorlopen hun school zonder verzuim en leerachterstand en ronden met een diploma af kinderen en hun ouders / verzorgers zijn weerbaar tegen bijvoorbeeld pesten, loverboys en tegenslagen zoals (echt-)scheiding Indicatoren In het huidige instrumentarium monitoring wordt nog gerichte informatie gemist die ontwikkelingen in beeld kunnen brengen die nu vanuit de netwerkorganisaties wél in de dagelijkse praktijk worden ervaren. En wat zijn de indicatoren die MO (gemeente) hanteert om de uitkomsten te toetsen aan vastgestelde beleidsnota s? (stedelijk jeugdbeleid) Verder: monitoring GGD, monitoring netwerk JG, monitoring Politie, monitoring De Kern monitoring Progez (via Gezondheidshuis), monitoring Travers en eigen formats jeugd. Buurt voor Buurt (all in) Beleidsprogramma Onderwijs en Jeugd Gezondheid en Zorg 6/13

7 Veiligheid (?) Interventiestrategie - wat is het huidige aanbod op preventief gebied opgroeiende jeugd in de wijk - ontwikkelen wegwijzer, waar kunnen jongeren (nu al) terecht, in samenwerking met en met hulp van jongeren zélf, ontwikkelen van hun eigen formats (social media, website(s)) via project en projectopdracht in lijn van wijkopgave - sleutelfiguren uit de wijk (via uitgebreide netwerk) betrekken, met de wijk samen (jong en oud) en niet over de wijk - inventarisatie huidige (beschikbare) onderzoeken en beoordelen op compleetheid - inventarisatie van andere vragen, behoeften met betrekking tot opgroeiende jeugd (idem elders in land) - gezamenlijk bepalen van integrale set van onderzoeken en kengetallen (in samenhang met stedelijk jeugdbeleid) Benodigde partners Netwerk Jeugd & Gezin Preventienetwerk West Travers (wijkwerkplan 2012) De Kern Gezondheidshuis (>GGD) Wijz MEE Politie (koppelwerk) MO / O&S / BOR (gemeente) Frion RIBW De drie woningstichtingen: DeltaWonen, Openbaar Belang, SWZ Kinderopvang(en) Onderwijs Sportservice Kans 1. Wijkboerderij (categorie kans ) In de loop van dit jaar zijn de besprekingen tussen de gemeente en Landstede over de ontwikkeling van de wijkboerderij in Stadshagen in goed overleg stopgezet. Tijdens de wijkdialoog in mei heeft de wijkwethouder namens het college aan de wijk Stadshagen gevraagd of de wijk dit onderwerp (ontwikkeling, exploitatie en beheer van de wijkboerderij) misschien wil en kan oppakken. Hierop is zeer enthousiast gereageerd. Afgesproken is dat het onderzoek naar draagvlak en draagkracht in de wijk met grote spoed wordt uitgevoerd (2013). Als de uitkomsten van dit vooronderzoek positief zijn en er met bewoners tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan, dan is dit natuurlijk een prachtige impuls voor ontmoeting, sociale samenhang, participatie. De eerste speciale bijeenkomst over dit onderwerp op 4 juli trok 80 belangstellenden. De volgende wijkwerkbijeenkomsten zijn ingeroosterd voor 18 september en 20 november In potentie de volgende (raakvlakken) programma s en paragrafen : Leefbaarheid en welzijn Onderwijs en jeugd 7/13

8 Gezondheid en zorg Integraal beheer openbare ruimte Sociaal economische zelfredzaamheid Participatie Opgave 2 woon- en leefklimaat Breecamp Oost (categorie preventie ) Breecamp Oost is een van de nieuwste ontwikkelgebieden van Stadshagen. Er zijn reeds enkele delen nieuwbouw gerealiseerd en opgeleverd. Deze delen zijn onderdeel van de deelplannen Plantage en Havezate. Hoewel Breecamp niet onder de vier buurtanalyses (Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren) in het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 valt, zijn de reacties van enkele tientallen respondenten uit Breecamp wel meegenomen en geregistreerd in het onderzoek. In de buurt Breecamp ervaren bewoners met name nog problemen rondom onderhoud van groen- en/of speelvoorzieningen, maar ook dat de buurtbewoners verschillende normen en waarden erop na houden (bron : BvB 2012). Korte beschrijving van de analyse Breecamp Oost is één van de nieuwe uitleggebieden van Stadshagen Plus. Er is een duidelijke relatie met een nieuwe visie (ontwikkelstrategie) van Stadshagen in de toekomst. De nieuwbouw die inmiddels is gerealiseerd is het verst verwijderd van de centrale voorzieningen in Stadshagen. De planonderdelen worden fasegewijs en niet aaneengesloten in ruimte en tijd ontwikkeld. Dit geeft het gebied niet alleen een speciale status in ruimtelijk opzicht, maar ook in maatschappelijk opzicht als gevolg van het pionieren in een wijk die niet in één constante bouwstroom wordt afgemaakt. Vanuit het werkveld en stadanalyse zijn signalen afgegeven dat er naast zorgen over het fysieke woonklimaat ook probleemsituaties op verschillende leefgebieden tot uiting komen. Dit beeld, zij het enigszins verhuld, is ook bevestigd tijdens de wijkdialoog die eind mei in het Cultuurhuis heeft plaatsgevonden. Dit beeld wordt na een eerste analyse door netwerkpartners bevestigd. Gewenst maatschappelijk effect Ook voor het ontwikkelgebied Breecamp geldt de (algemene) opgave opgroeiende jeugd (2.2.1), maar daarnaast is extra inzet van de bewoners van de deelgebieden samen met gemeente en netwerkpartners nodig om het fysieke woonklimaat, de sociale samenhang en individuele situaties te verbeteren. Het gaat hierbij ook om een betere integratie en acceptatie van verschil in normen en waarden. Een kwaliteitsimpuls in (duidelijke afspraken over) beheer en onderhoud van de gefaseerd opgeleverde vlekken en deelplannen zijn ook volgens de bewoners van groot belang voor de ingezette gebiedspromotie voor heel Stadshagen. Indicatoren De gegevens uit de diverse onderzoeken (monitoring) voor Breecamp zijn getalsmatig nog niet representatief voor een analyse zoals die voor het Buurt voor Buurt onderzoek 2012 zijn opgeleverd voor de vier wijken Schoonhorst, Milligen, Frankhuis en Werkeren. Vooruitlopend op volgende rondes (2 jaarcyclus) van het Buurt voor Buurtonderzoek en aanverwante onderzoeken, is vanuit gemeente en Stadsdeelteam het overleg en 8/13

9 samenwerking met de bewoners van Breecamp (deelgebied Havezate) inmiddels in gang gezet. Beleidsprogramma - Integraal Beheer Openbare Ruimte - Leefbaarheid en Welzijn Interventiestrategie Als vervolg op de wijkdialoog heeft een eerste bewonersoverleg op locatie plaatsgevonden (Gorterstraat, 03/07/13, bewoners in huiskamergesprek met wijkwethouder). Dit heeft onder andere geleid tot een oriënterende wijkschouw op 9 september jl., waarbij het gemeentelijke kernteam Stadshagen is aangesloten. Hier zijn zaken en afspraken vastgelegd die inmiddels in uitvoering of in voorbereiding zijn. Bewoners zijn nadrukkelijk betrokken, werken samen, en helpen mee met klussen ten aanzien van beheer en onderhoud. De overstijgende aspecten ten aanzien van fysieke woonklimaat, leefbaarheid en sociale samenhang zijn ondergebracht in een werkgroep van de netwerkpartners. Hierin is ook samenwerking met de bewoners belegd. Benodigde partners Travers Welzijn (opbouwwerk) Gemeente (OWP en EC) SWZ Politie Netwerk J&G 2.3 Wijkagenda Stadshagen In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Stadshagen Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Wijkboerderij (zie onder 2.2.2) Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie onder 2.2.1) Wijkbewoners Wijkstichting Wijkpartners Zie strategie, In samenwerking met jongeren / jeugd Onderzoek mogelijkheden en voortgang afgerond 2013 Budget gereserveerd vanuit project Stadshagen Vooralsnog coördinatie gemeente Zwolle, eerste speciale wijkbijeenkomsten op 04/07 en 18/09 9/13

10 Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 22/05 (zie onder 2.1) Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team 3 Opgaven wijk Westenholte 3.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Westenholte scoort goed in het Buurt voor Buurt onderzoek. Het rapportcijfer over de hele breedte komt uit op een 8, ruim boven het stadsgemiddelde van 7,4 Ondanks de komst van (en aanvankelijke angst voor) Stadshagen is de sterke dorpsgemeenschap als buitenwijk onaangetast. De tevredenheid over voorzieningen voor ouderen is met de komst van Westenhage spectaculair gestegen van 19% in 2011 tot 62% in In dezelfde lijn is de tevredenheid over de zorgvoorzieningen toegenomen van 32% naar 80%. Wel staan participatie en sociale samenhang, dreigende eenzaamheid, als ook leefbaarheid & veiligheid onder druk (leegstand). Dat geldt ook voor opvoedingsproblemen en pedagogisch buurklimaat. In het wijkgesprek (de dialoog ) van 29 mei 2013 op locatie in Het Anker worden de uitkomsten van het BvB onderzoek in algemene zin erkend en herkend. Voor regelmatig terugkerende overlastsituaties met betrekking tot de jeugd, die door de jaren heen behoorlijk in vorm en intensiteit verschillen, wordt door de wijkbewoners een realistische aanpak bepleit.. Andere zaken die in de wijkdialoog werden aangevoerd zijn: - kwetsbaarheid buurtvoorzieningen (Petuniaplein, en hoe leegstand te voorkomen) - noaberschap vanuit loketfunctie versterken, zorg- en hulpvragen beter in beeld krijgen - aanpakken looproute Westenhage / Petuniaplein naar Stadshagen en vv - verzoek handhaven (minimaal) 2 hondenuitlaatplaatsen 3.2 Opgaven Opgave 1. opgroeiende jeugd (categorie preventie ) Zie opgave 1. Stadshagen Korte beschrijving van de analyse De wijk Westenholte zit (sociaal) heel anders in elkaar dan Stadshagen. De recente geschiedenis gaat terug tot het Zwollerkerspel dorp achter de hoge brug. Uit die tijd heerst het stabiele en zelfstandige verenigingsleven dat nog steeds een van de sterke kwaliteiten van Westenholte is. En bij sociale problemen, ook ten aanzien van de jeugd, 10/13

11 loste men vroeger dit in eigen huis (lees : gezin en buurt) op. Met de modernisering, de individualisering, mobilisering en de aansluiting bij de stad is hierin gaandeweg een verandering opgetreden. Vanaf 2005, met een enkele onderbreking, namen de cijfers met betrekking tot ervaren overlast van groepen jongeren in de openbare ruimte toe. Samen met de wijk is enkele jaren geleden met succes de introductie voor uren jongerenwerk gerealiseerd. In combinatie met de traditioneel sterke punten van Westenholte als binding, sociale samenhang en medeverantwoordelijkheid voor de buurt heeft dit tot positieve effecten geleid. Dat neemt niet weg dat op basis van het BvB onderzoek (375 respondenten) opvoedingsvragen en problemen worden gesignaleerd. Vanuit het werkveld is in 2013 inmiddels een pilot vanuit het netwerk Jeugd en Gezin opgestart. Dit heeft weer vervolgens weer geleid tot de aanbeveling vanuit wijkmanagement en stadsdeelteam om Westenholte aan te laten sluiten op de onderzoeken en activiteiten die in het kader van de preventieve opgave opgroeiende jeugd in Stadshagen worden opgepakt. Gewenst maatschappelijk effect Zie (Stadshagen) Indicatoren Zie (Stadshagen) Beleidsprogramma Zie (Stadshagen) Benodigde partners Zie (Stadshagen) 3.3 Wijkagenda Westenholte In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is Wijkagenda Westenholte Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Preventieve opgave opgroeiende jeugd (zie 3.2.1) Aandachtpuntenlijst wijkbewoners wijkdialoog 29/05 (zie actie 3.1) Zie strategie onder Stadshagen Lijnen en acties met bewoners uitzetten onder regie van SD-team Ten aanzien van de looproute Westenhage Stadshagen is inmiddels startbijeenkomst / wijkschouw 11/13

12 georganiseerd 02/07 4 Opgaven wijk Spoolde 4.1 Signalen uit Buurt voor Buurt Spoolde heeft een primeur. Spoolde en omgeving worden in het Buurt voor Buurtonderzoek 2012 voor het eerst als een afzonderlijke buurtcombinatie gepresenteerd (Vreugderijk, Spoolde, Katerveer / Engelse Werk). Dat betekent dat de grenzen van de buurtschap nu weer aansluiten bij de natuurlijke beleving van de wijkbewoners. Het betekent echter ook dat de cijfers niet zo maar te vergelijken zijn met voorgaande jaargangen van het onderzoek. Het algemene rapportcijfer voor de buurtcombinatie Spoolde is 8,5. Dat is ruim boven het Zwolse stadsgemiddelde. Spoolde scoort gunstig op de leefsituatie-index ten opzichte van het stadsgemiddelde (met name wonen, consumptiegoederen en sociale participatie). Ook op de sociale index scoort Spoolde gunstig: capaciteiten, participatie en binding. Ook scoort de buurtcombinatie erg gunstig als het gaat om leefbaarheid (vwb buurtproblemen) en op sociaal vlak. Wel worden er meer vermogensdelicten (woninginbraken) ervaren dan in 2011 het geval was. Tijdens de wijkdialoog (wijkbijeenkomst) op 7 mei in De Venus erkennen en herkennen de wijkbewoners in de uitkomsten van het onderzoek. Men is trots op de groene omgeving, de goede dorpse sfeer, noaberschap, actieve bewoners en verenigingsleven, vrijwilligerswerk en betrokkenheid. De bewoners hebben onder andere wel eens zorgen over de oprukkende stad, geluidsoverlast (verkeer), toekomst buurthuis, minimaal openbaar vervoer, overlastsituaties carpoolplaats. Verder worden de volgende opgaven en ideeën naar voren gebracht: - Toekomst buurthuis exploitatie / gebruiksmogelijkheden - Herintroductie keurmerk veilig wonen (i.v.m. inbraakgevoeligheid) - Toezeggingen RWS (Spoolderplein) - Ontwikkeling in de dorpsranden (omgeving Mercure, omgeving NS-rangeer) - Katerveerpark: hoe meer / beter te betrekken bij Spoolde 4.2 Opgaven Er zijn gezien de zeer gunstige monitoringscijfers voor Spoolde uit het Buurt voor Buurt onderzoek geen bijzondere problemen die een speciale opgave noodzakelijk maken. Wel zijn er een aantal zorg- en aandachtpunten die samen met o.a. wijkbewoners, wijkorganisatie Spoolderbelangen en Vereniging Buurhuis Eben Haezer worden opgepakt. 4.3 Wijkagenda Spoolde In de wijkagenda worden de belangrijkste onderwerpen vanuit de wijkdialoog, stadsgesprek en analyses benoemd. Het gaat om een opsomming van activiteiten en inspanningen waar de wijkpartners samen met bewoners mee aan de slag gaan, voor zover er al niet mee begonnen is. 12/13

13 4.3.1 Wijkagenda Spoolde Wat Wie Actie/product Kosten Opmerkingen Toekomst Buurthuis EH Herintroductie Keurmerk Veilig Wonen Check ruimtelijke ontwikkelingen dorpsranden Spoolde Betrekken van Katerveerpark bij Spoolde Initiatief door wijkmanager - Vereniging Buurthuis - Oranjevereniging - Spoolderbelangen - MO (gemeente) Spoolderbelangen in samenwerking met Initiatief door wijkmanager in overleg met Spoolderbelangen Initiatief Spoolde / Spoolderbelangen 13/13

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk?

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek jongerenwerk brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek Jongerenwerk: brug tussen beleid en praktijk? Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel.

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Wijkagenda Soesterkwartier

Wijkagenda Soesterkwartier Wijkagenda Soesterkwartier 3 juli 2012 2 Wijkagenda Soesterkwartier Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 0. Leeswijzer... 4 1. De Vraagstukken... 5 1.1 De wijkavond... 5 1.2 Agenda... 6 2. Karakteristiek van

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Samenwerking voor ouders en kind in transitie. Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten

Samenwerking voor ouders en kind in transitie. Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten Samenwerking voor ouders en kind in transitie Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door: Adelante kinderrevalidatie

Nadere informatie

Mee blijven doen in Noordwijk

Mee blijven doen in Noordwijk Wet maatschappelijke ondersteuning Mee blijven doen in Noordwijk Vierjarenbeleidsplan 2009 2012 Definitieve nota na inspraak, juni 2009 1 Inhoudopgave 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Inleiding 8 4.

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

MKBA `Achter de Voordeur JES-gebied

MKBA `Achter de Voordeur JES-gebied MKBA `Achter de Voordeur JESgebied Opgesteld door: LPBL: Lauri de Boer en Stefan Koytek Op verzoek van: Gemeente Veenendaal Januari 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding en vraagstelling... 2 1.2.

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Voortgangsbericht Hatert 2.0. Wijkaanpakprogramma 2012 t/m 2015

Voortgangsbericht Hatert 2.0. Wijkaanpakprogramma 2012 t/m 2015 Voortgangsbericht Hatert 2.0 Wijkaanpakprogramma 2012 t/m 2015 25 april 2013 2 Voortgangsbericht Hatert 2.0 De inhoud in het kort: 1. Algemene schets van de wijkontwikkeling 3 2. Bewonersbetrokkenheid

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018

Gemeente Katwijk. Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018 Gemeente Katwijk Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018 21-5-2014 Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Ontwikkelingen Preventie- en Handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018...

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

WMO Beleidskader 2015 2018

WMO Beleidskader 2015 2018 WMO Beleidskader 2015 2018 Gemeente Houten Augustus 2015 Inhoud Inleiding Pagina 1. WMO trends en ontwikkelingen 2. Visie, Uitgangspunten en Doelen 3. Preventie 4. Fysieke aandachtspunten 5. Eigen kracht

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie