QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK"

Transcriptie

1 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend zijn (Wat willen wij bereiken?) doordat: 1.1. de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen duidelijk zijn aangegeven; 1.2. de kaders waarbinnen het beleid zich afspeelt helder zijn; 1.3. waar mogelijk meetbare effecten zijn vermeld? 2. Kan de raad via de programmabegroting vaststellen of de te leveren goederen en diensten (Wat gaan wij daarvoor doen?) en de daarvoor te maken kosten (Wat mag dat kosten?) doelmatig zijn om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, doordat: 2.1. er een duidelijk relatie is tussen de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen en de in te zetten middelen; 2.2. de te leveren goederen en diensten waar mogelijk SMART 1 zijn geformuleerd? 3. Wordt voldaan aan de door de raad in de financiële verordening gestelde regels (rechtmatigheid) voor wat betreft: 3.1. de indeling in programma s; 3.2. de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen; 3.3. de te leveren goederen en diensten; 3.4. de baten en lasten? 2. BEOORDELINGSKADER De commissie wil schijnexactheid vermijden en houdt de beoordeling daarom zo simpel mogelijk. Bij de beoordeling wordt daarom een drie puntsschaal gehanteerd: goed, matig en onvoldoende. SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 1

2 2 3. PROGRAMMABEGROTING RIJSWIJK 3.1. Programma openbare orde en veiligheid Onderzoeksvraag 1 (Doeltreffendheid) 1.1. Zijn de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen (Wat willen wij bereiken?) duidelijk aangegeven? De doelstelling (beoogde maatschappelijke effecten) van dit programma luidt: Het handhaven van de openbare orde en het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van stad en samenleving. Het optreden tegen onveiligheid en overlast betekent niet alleen inzetten op criminaliteitsbestrijding, het voorkomen en bestrijden van rampen, maar er ook voor zorgen dat niemand zich in de leefomgeving bedreigd hoeft te voelen en het nadenken over mogelijkheden om onveiligheid te voorkomen, preventie. Voor het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid van de stad is intensieve samenwerking nodig tussen de gemeente, maatschappelijke instellingen, bedrijven en bewoners. Door een integrale aanpak, met samenwerking als uitgangspunt, wordt de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente bevorderd. Wat opvalt bij deze doelstelling is dat er vrij algemene formuleringen worden gebruikt om te omschrijven wat moet worden bereikt. Hierdoor heeft de doelstelling een nogal abstract karakter. In feite worden geen beoogde maatschappelijke effecten aangegeven. Bij het onderdeel brandweer is dat wel het geval. Opvallend is, dat de beoogde maatschappelijke effecten staan in de paragraaf Wat doen we ervoor? in plaats van onder de paragraaf Wat willen we bereiken?. Voorts valt op, dat de doelstelling ook te leveren goederen en diensten bevat. Conclusie: de beoogde maatschappelijke effecten worden onvoldoende aangegeven Zijn de kaders waarbinnen het beleid zich afspeelt helder? Anders dan in de begroting 2007 en in de meeste andere programma s in de begroting 2008 worden in dit programma de gemeentelijke beleidskaders niet opgesomd. Conclusie: de beleidskaders waarbinnen het beleid zich afspeelt worden onvoldoende aangegeven Zijn waar mogelijk meetbare effecten vermeld? Meetbare effecten zijn niet aangetroffen. Sommige doelen lenen zich daar wel voor, bijvoorbeeld gewenste uitkomsten van bewonersonderzoek naar de beleving van de veiligheid of de handhaving van gebruiksvergunningen. Conclusie: meetbare effecten zijn onvoldoende vermeld. 2

3 3 Onderzoeksvraag 2 (Doelmatigheid) 2.1. Is er een duidelijke relatie tussen de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen en de in te zetten middelen? Lasten en baten zijn aangegeven als totaal voor het gehele programma alsmede per onderdeel daarvan. Heel globaal kan daardoor een relatie worden gelegd tussen de beoogde maatschappelijke effecten en de voorgenomen te leveren goederen en diensten. Conclusie: de relatie tussen doelstellingen en in te zetten middelen is matig te leggen Zijn de te leveren goederen en diensten waar mogelijk SMART geformuleerd? In het programma worden geen te leveren goederen en diensten SMART geformuleerd. Voor wat de meetbaarheid betreft valt op dat een zevental onderwerpen gemonitord zal worden. Hierdoor zullen waarschijnlijk voldoende cijfers beschikbaar komen. Daarmee was het mogelijk geweest streefcijfers voor te leveren goederen en diensten te geven. Positieve uitzondering is het onderdeel brandweer, waar duidelijke outputindicatoren worden gegeven zoals bijvoorbeeld een percentage binnen de afgesproken tijd af te geven gebruiksvergunningen of adviezen op bouwvergunningen. Conclusie: de te leveren goederen en diensten worden onvoldoende SMART geformuleerd. Onderzoeksvraag 3 (Rechtmatigheid) 3.1. Voor wat de programma-indeling betreft. De programma-indeling die ook in de programmabegroting 2008 wordt gehanteerd is impliciet door de raad vastgesteld door de vaststelling van de programmabegroting Een expliciet besluit is niet aangetroffen. Conclusie: aan de eis tot vaststelling van de programma-indeling is goed voldaan Voor wat de beoogde maatschappelijke effecten betreft. Er zijn in het programma openbare orde en veiligheid alleen bij brandweer beoogde maatschappelijke. Conclusie: aan de eis tot vermelding van beoogde maatschappelijke effecten is matig voldaan Voor wat de te leveren goederen en diensten betreft. Er wordt een groot aantal te leveren goederen en diensten opgesomd. Conclusie: aan de eis tot vermelding van te leveren goederen en diensten is goed voldaan. 3

4 Voor wat de baten en lasten betreft. De baten en lasten worden, behalve voor het totale programma, ook gegeven per deelterrein. Conclusie: aan de eis tot vermelding van baten en lasten is goed voldaan. Samenvatting conclusies programma openbare orde en veiligheid: Norm goed matig onvoldoende Doeltreffendheid Beoogde maatschappelijke Beleidskaders vermeld Meetbare effecten vermeld Doelmatigheid Relatie doelstellingenmiddelen SMART geformuleerd Rechtmatigheid Programma-indeling vastgesteld Maatschappelijke Te leveren goederen en diensten vermeld Baten en lasten vermeld 4

5 Programma zorg, welzijn en volksgezondheid Onderzoeksvraag 1 (Doeltreffendheid) 1.1. Zijn de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen (Wat willen wij bereiken?) duidelijk aangegeven? De doelstelling (beoogde maatschappelijke effecten) van dit programma luidt: Voor alle inwoners moet Rijswijk een stad zijn waar het goed wonen en leven is. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de eigen verantwoordelijkheid van burgers, meedoen aan de samenleving en een uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen centraal gesteld. Hierbij is het van belang dat de infrastructuur voor zorg, welzijn en volksgezondheid goed op orde is. Een van de meest basale voorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving is een goede gezondheid, zowel fysiek als geestelijk. Een adequaat aanbod aan preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid voorkomt dat inwoners belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij en dat zij een beroep moeten doen op collectieve of individuele voorzieningen. Rijswijk telt veel vrijwilligers die actief zijn op allerlei gebieden. Van sport tot zorg en van de buurtvereniging tot de scouting. Een goed welzijnsbeleid werkt eveneens preventief. De investeringen van nu leiden op termijn tot een verlaging van maatschappelijke en individuele schade. Ook goed verzorgde accommodaties die afgestemd zijn op de wensen van de gebruikers versterken het beleid. Ook willen wij mede zorgdragen voor een aanbod van peuterspeelzalen en het toezien op de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Daarnaast willen we zo veel mogelijk Rijswijkers in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit willen we onder meer bereiken door het versterken van individuele Wmo voorzieningen, het aanbieden van flankerende diensten en het in samenwerking met externe partners realiseren van woonservicezones. De doelstelling wordt gevolgd door 16 beoogde maatschappelijke effecten/subdoelstellingen. Meer dan in de begroting 2007 zijn beoogde effecten geformuleerd. Een deel van de 16 punten kan echter niet als zodanig betiteld worden. Het betreft in feite te leveren goederen en diensten. Bijvoorbeeld: in het eerste punt onder beoogde maatschappelijke effecten wordt in de eerste zin een doelstelling geformuleerd, te weten dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Vervolgens wordt een te leveren dienst beschreven, te weten het aanbieden van voorzieningen. Deze hoort thuis in de paragraaf wat doen we daarvoor. Omdat de doelen deels worden geformuleerd als te leveren goederen en diensten, is niet altijd helder Wat wij willen bereiken en wordt in dit onderdeel al overgestapt naar Wat gaan wij hiervoor doen. Voor zover de doelen waaraan de te leveren goederen en diensten moeten bijdragen niet helder zijn geformuleerd, zijn deze moeilijk te beoordelen op hun bijdrage hieraan. Conclusie: de beoogde maatschappelijke effecten worden matig aangegeven. 5

6 Zijn de kaders waarbinnen het beleid zich afspeelt helder? De gemeentelijke beleidskaders (nota s, verordeningen) worden opgesomd. Daarnaast worden de recente landelijke en plaatselijke ontwikkelingen op het beleidsterrein besproken. Conclusie: de beleidskaders waarbinnen het beleid zich afspeelt worden goed aangegeven Zijn waar mogelijk meetbare effecten vermeld? Van de beoogde effecten is niet of nauwelijks beschreven wat gemeten zal worden. Conclusie: meetbare effecten zijn onvoldoende vermeld. Onderzoeksvraag 2 (Doelmatigheid) 2.1. Is er een duidelijke relatie tussen de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen en de in te zetten middelen? Baten en lasten worden per productgroep aangegeven en tevens als totaal voor het gehele programma. Een relatie tussen maatschappelijke effecten en te leveren goederen en diensten is echter slechts zeer globaal te leggen. Bij het doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen bijvoorbeeld, wordt aangekondigd dat voorzieningen worden aangeboden. In de paragraaf Wat doen we daarvoor? komt dit onderwerp niet terug. Conclusie: de relatie tussen de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen en in te zetten middelen is matig te leggen Zijn de te leveren goederen en diensten waar mogelijk SMART geformuleerd? In het programma worden geen te leveren goederen en diensten SMART geformuleerd. De aangetroffen kerngegevens gaan over de verstreken jaren. Conclusie: De te leveren goederen en diensten worden onvoldoende SMART geformuleerd. Onderzoeksvraag 3 (Rechtmatigheid) 3.1. Voor wat de programma-indeling betreft De programma-indeling die ook in de programmabegroting 2008 wordt gehanteerd is impliciet door de raad vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting Een expliciet besluit is niet aangetroffen. Conclusie: aan de eis tot vaststelling van de programma-indeling is goed voldaan Voor wat de beoogde maatschappelijke effecten betreft. 6

7 7 Er zijn in het programma zorg, welzijn en volksgezondheid beoogde maatschappelijke. Conclusie: aan de eis tot vermelding van beoogde maatschappelijke effecten is goed voldaan Voor wat de te leveren goederen en diensten betreft. Er wordt een groot aantal te leveren goederen en diensten opgesomd. Conclusie: aan de eis tot vermelding van te leveren goederen en diensten is goed voldaan Voor wat de baten en lasten betreft. De baten en lasten worden, behalve voor het totale programma, ook gegeven per productgroep. Conclusie: aan de eis tot vermelding van baten en lasten is goed voldaan. Samenvatting conclusies programma zorg, welzijn en volksgezondheid: Norm goed matig onvoldoende Doeltreffendheid Beoogde maatschappelijke Beleidskaders vermeld Meetbare effecten vermeld Doelmatigheid Relatie doelstellingenmiddelen SMART geformuleerd Rechtmatigheid Programma-indeling vastgesteld Maatschappelijke Te leveren goederen en diensten benoemd Baten en lasten vermeld 7

8 8 4. PROGRAMMABEGROTING LEIDSCHENDAM-VOORBURG 4.1. Programma veiligheid en handhaving Onderzoeksvraag 1 (Doeltreffendheid) 1.1. Zijn de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen (Wat willen wij bereiken?) duidelijk aangegeven? Het programmakader (beoogde maatschappelijke effecten/doelstelling) luidt: Een aantrekkelijke gemeente is een veilige gemeente. Onze inwoners moeten zich hier veilig voelen. Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak en samenwerking met politie, openbaar ministerie, inwoners en belangenorganisaties. Handhaving is het sluitstuk van ons beleid. Ook hier kiezen wij voor een integrale aanpak. Naast het programmakader is er ook een paragraaf speerpunten en beleidsmatige ontwikkelingen. Soms kunnen deze speerpunten als subdoelstelling worden aangemerkt (bijvoorbeeld veiligheid), soms is het meer een te leveren goed of dienst ( bijvoorbeeld handhaving). Speerpunt veiligheid: De inwoners van deze gemeente moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Speerpunt handhaving: Er wordt in deze gemeente integraal, doelmatig en aantoonbaar gehandhaafd. Conclusie: de beoogde maatschappelijke effecten worden matig aangegeven Zijn de kaders waarbinnen het beleid zich afspeelt helder? Op diverse plaatsen wordt verwezen naar gemeentelijke beleidsnota s en/of raadsbesluiten alsmede naar enkele landelijke of regionale ontwikkelingen op het beleidsterrein. Een compleet overzicht van de voor dit programma geldende beleidskaders is niet aangetroffen. Conclusie: de beleidskaders waarbinnen het beleid zich afspeelt zijn matig helder aangegeven Zijn waar mogelijk meetbare effecten vermeld? Te meten effecten zijn in het programma nauwelijks aangetroffen. Ook niet bijvoorbeeld bij een zich daarvoor goed lenende doelstelling als inwoners moeten zich veilig voelen. Conclusie: meetbare effecten zijn onvoldoende vermeld. Onderzoeksvraag 2 (Doelmatigheid) 2.1. Is er een duidelijke relatie tussen de maatschappelijke effecten/doelstellingen en de in te zetten middelen? 8

9 9 Lasten en baten zijn aangegeven als totale bedragen voor het gehele programma. Daardoor kan moeilijk een relatie worden gelegd tussen de doelen, de te leveren goederen en diensten en de daarvoor in te zetten middelen. Conclusie: de relatie tussen effectdoelstellingen en in te zetten middelen is onvoldoende duidelijk Zijn de te leveren goederen en diensten waar mogelijk SMART geformuleerd? In het programma worden geen te leveren goederen en diensten SMART geformuleerd. Conclusie: de activiteiten en prestaties worden onvoldoende SMART geformuleerd.. Onderzoeksvraag 3 (Rechtmatigheid) 3.1. Voor wat de programma-indeling betreft. De programma-indeling is impliciet door de raad vastgesteld in de programmabegroting Conclusie: aan de eis tot vaststelling van de programma-indeling is goed voldaan Voor wat de beoogde maatschappelijke effecten betreft. Er zijn in het programma veiligheid en handhaving beoogde maatschappelijke effecten benoemd. Conclusie: aan de eis tot vermelding van beoogde maatschappelijke effecten is goed voldaan Voor wat de te leveren goederen en diensten betreft. Te leveren goederen en diensten zijn slechts weinig aangetroffen. Conclusie: aan de eis tot vermelding van te leveren goederen en diensten is onvoldoende voldaan Voor wat de baten en lasten betreft. In de programmabegroting worden de totale baten en lasten voor het programma gemeld. Conclusie: aan de eis tot vermelding van baten en lasten is goed voldaan. 9

10 10 Samenvatting conclusies programma veiligheid en handhaving: Norm goed matig onvoldoende Doeltreffendheid Beoogde maatschappelijke Beleidskaders vermeld Meetbare effecten vermeld Doelmatigheid Relatie doelstellingenmiddelen SMART geformuleerd Rechtmatigheid Programma-indeling vastgesteld Maatschappelijke Te leveren goederen en diensten benoemd Baten en lasten vermeld 10

11 Programma inwoners Onderzoeksvraag 1 (Doeltreffendheid) 1.1. Zijn de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen (Wat willen wij bereiken?) duidelijk aangegeven? Het programmakader (beoogde maatschappelijke effecten/doelstelling) luidt: Wij willen voor al onze inwoners een aantrekkelijke gemeente zijn. Zowel jong als oud moet hier plezierig met elkaar kunnen wonen. Dit is het uitgangspunt van onze aanpak. Wij willen de jeugd goede en op elkaar afgestemde mogelijkheden voor opvang, onderwijs, sport, uitgaan en werk bieden. Ouderen bieden wij maatwerk in woning- en zorgaanbod, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in de samenleving. Naast dit maatwerk, willen wij ook de verbinding tussen onze verschillende inwoners aanmoedigen. Sportverenigingen, vrijwilligers en andere maatschappelijke organisaties spelen hierin een belangrijke rol. Daarom willen wij hier in blijven investeren. Voor wat de speerpunten betreft wordt in de eerste plaats verwezen naar het hierover gestelde in paragraaf 1.1. van 4.2. Voor het programma inwoners betreft het de volgende speerpunten. Speerpunt jeugd: De gemeente vindt de jeugd belangrijk. Om dat goed tot uitdrukking te brengen, kiest de gemeente voor een integrale aanpak, van kinderopvang tot toetreding tot de arbeidsmarkt. Speerpunt jeugd: De gemeente biedt kwalitatief goede en toegankelijke binnensportaccommodaties, die rekening houden met de behoefte. De doelen worden vooral geformuleerd als te leveren goederen en diensten binnen de productgroepen. Daarmee is Wat willen wij bereiken niet helder en wordt vrij snel overgestapt naar Wat gaan wij daarvoor doen. Als gevolg van het niet duidelijk formuleren van de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen kan moeilijk worden beoordeeld of de te leveren goederen en diensten bijdragen aan het bereiken van die effecten. De speerpunten geven geen beoogde maatschappelijke effecten aan. Conclusie: de beoogde maatschappelijke effecten worden matig aangegeven Zijn de kaders waarbinnen het beleid zich afspeelt helder? Een enkele keer wordt verwezen naar vastgestelde of uit te brengen beleidsnota s. Een overzicht van de voor dit programma geldende beleidskaders is niet aangetroffen. Conclusie: de beleidskaders waarbinnen het beleid zich afspeelt zijn onvoldoende helder aangegeven. 11

12 Zijn waar mogelijk meetbare effecten vermeld? Meetbare effecten worden niet of nauwelijks gepresenteerd. Conclusie: meetbare effecten zijn onvoldoende vermeld. Onderzoeksvraag 2 (Doelmatigheid) 2.1. Is er een duidelijke relatie tussen de beoogde maatschappelijke effecten/doelstellingen en de in te zetten middelen? Lasten en baten zijn aangegeven als totale bedragen voor het gehele programma. Daardoor kan moeilijk een relatie worden gelegd tussen de doelen, de te leveren goederen en diensten en de daarvoor in te zetten middelen. Conclusie: de relatie tussen effectdoelstellingen en in te zetten middelen is onvoldoende duidelijk Zijn de te leveren goederen en diensten waar mogelijk SMART geformuleerd? Anders dan in de begroting 2007 worden in de begroting 2008 indicatoren voor output en effecten gegeven. Onduidelijk is of het hier om streefcijfers gaat dan wel om cijfers ter ondersteuning van de meerjarenramingen. Evenmin is duidelijk of de cijfers cumulatief moeten worden gelezen. Per productgroep worden te leveren goederen en diensten genoemd, waarbij de relatie met de niet scherp geformuleerde doelen/maatschappelijke effecten niet altijd duidelijk is. Conclusie: de te leveren goederen en diensten worden matig SMART geformuleerd. Onderzoeksvraag 3 (Rechtmatigheid) 3.1. Voor wat de programma-indeling betreft. De programma-indeling gehanteerd in de begroting 2007 is vrijwel gelijk aan de indeling van het collegeprogramma Leidschendam-Voorburg Het collegeprogramma is door de gemeenteraad aanvaard. Vervolgens is de programmabegroting door de raad vastgesteld. Impliciet heeft de raad daarmee de programma-indeling voor de lopende raadsperiode vastgesteld. Conclusie: aan de eis tot vaststelling van de programma-indeling is goed voldaan. 12

13 Voor wat de beoogde maatschappelijke effecten betreft. Er zijn in het programma inwoners beoogde maatschappelijke. Dit geschiedt echter op een weinig systematische wijze. Conclusie: aan de eis tot vermelding van beoogde maatschappelijke effecten is goed voldaan Voor wat de te leveren goederen en diensten betreft. Te leveren goederen en diensten zijn slechts weinig aangetroffen. Conclusie: aan de eis tot vermelding van te leveren goederen en diensten is onvoldoende voldaan Voor wat de baten en lasten betreft. In de programmabegroting worden de totale baten en lasten voor het programma gemeld. Conclusie: aan de eis tot vermelding van baten en lasten is goed voldaan. Samenvatting conclusies programma inwoners: Norm goed matig onvoldoende Doeltreffendheid Beoogde maatschappelijke Beleidskaders vermeld Meetbare effecten vermeld Doelmatigheid Relatie doelstellingenmiddelen SMART geformuleerd Rechtmatigheid Programma-indeling vastgesteld Maatschappelijke Te leveren goederen en diensten benoemd Baten en lasten vermeld 13

14 14 14

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

In de praktijk betekent dit onder meer er voor zorgen dat... Dienstverlening op correcte wijze plaats vindt;

In de praktijk betekent dit onder meer er voor zorgen dat... Dienstverlening op correcte wijze plaats vindt; Service Management http://www.vansomeren.com mr. drs. R. Van Someren (April 2013) Wat is service management? Service Management is: Er voor zorg dragen dat de juiste maatregelen zijn genomen om, gezien

Nadere informatie

4 Overzicht lasten en baten

4 Overzicht lasten en baten Overzicht lasten en baten Cijfers rekening 200 Bereikbaarheid 27.79 19.52 7.955-17.82-9.887 35 0-9.533 Wonen en monumenten 2.70 22.11 2.562-10.659-8.096 90 0-7.156 Stedelijke Ontwikkeling 18.235 180.15

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Doelstellingen begroting 2013 Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Inleiding - Doel van de bijeenkomst : verdere verbeterslag maken van de SMART formulering

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Missie, visie en werkwijze Participatieraad Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Gemeenteraad Oude IJsselstreek Gemeenteraad Oude IJsselstreek 16 juni 2005 Roel Freeke Programma I Inleiding II De programmabegroting en de verordening 212 III Aansturen accountant en verordening 213 IV De rekenkamer(functie) en verordening

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Programmabegroting Halderberge 2006

Programmabegroting Halderberge 2006 Programmabegroting Halderberge 2006 Onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting in de gemeente Halderberge Bijlagen Programmabegroting Halderberge 2006 Onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting

Nadere informatie

Ingekomen stuk D6. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D6. Aantal bijlagen 2 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D6 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Bijlage bij brief aan college van B & W inzake Nazorgonderzoek: Overzicht aanbevelingen Rekenkamercommissie 2006 juli 2009.

Bijlage bij brief aan college van B & W inzake Nazorgonderzoek: Overzicht aanbevelingen Rekenkamercommissie 2006 juli 2009. Bijlage bij brief aan college van B & W inzake Nazorgonderzoek: Overzicht aanbevelingen Rekenkamercommissie 2006 juli 2009. 1. Quick scan Bestuursprogramma. Het rapport werd behandeld in de raadsvergadering

Nadere informatie

C O A Vj Centraal Orgaan opvang asielzoekers

C O A Vj Centraal Orgaan opvang asielzoekers jemecnte [gj)j Doetinchem C O A Vj Centraal Orgaan opvang asielzoekers A f d ' Kopie 19 NOV. 2014 - i Documentnummer.' IL^ļ /J Zaaknummer: \ļ Rappel week: OKTOBER 2014 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV)

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV) 1 Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV) Deze factsheet geeft een overzicht van de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begroting 2011

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Onderwerp Fraudeverordening Boxtel 2008 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Fraudeverordening Boxtel 2008, onder gelijktijdige intrekking

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Quick Scan Collegeprogramma 2006-2010. Gemeente Bussum

Quick Scan Collegeprogramma 2006-2010. Gemeente Bussum Quick Scan Collegeprogramma 2006-2010 Gemeente Bussum Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 670 12 36 [f] 030 262 34 38 [i] www.delokalerekenkamer.nl Onderzoekers Drs. M.J.J. (Mathijs) van den Heuvel Drs.

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg. Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk

Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg. Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Datum 20 februari 2009 Ons kenmerk 2009/4633. Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie