Zorgsystemen. Datacommunicatie. Cc3. TV 120 Lt. Lab Telematica. Cc2. TV 80 Lt. Multimediatechniek. Videosystemen. Cb3. TV 120 Lt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgsystemen. Datacommunicatie. Cc3. TV 120 Lt. Lab Telematica. Cc2. TV 80 Lt. Multimediatechniek. Videosystemen. Cb3. TV 120 Lt"

Transcriptie

1 HBO ELEKTRONICA A. 240 Lt Basis B. 480 Lt Technlgie C. 400 Lt Optie Ba. 240 Lt Analge Technieken Bb. 240 Lt Digitale Technieken Ca. 400 Lt Autmatisering Cb. 400 Lt Multimediatechniek Cc. 400 Lt Telematica A1. TV 40 Lt Tegepaste Wiskunde 1 Ba1. TV 80 Lt Analge basisschakelingen Bb1. TV 80 Lt Digitale cmbinatrische schakelingen Ca1. TV 80 Lt Meet- en Regeltechniek Cb1. TV 80 Lt Cmputertechniek Cc1. TV 80 Lt Telecmmunicatie A2. TV 40 Lt Tegepaste Wiskunde 2 Ba2. TV 80 Lt Versterkertechnieken Bb2. TV 80 Lt Digitale sequentiële Technieken Ca2. TV 80 Lt PLC Cb2. TV 80 Lt Audi- en Videsystemen Cc2. TV 80 Lt Datacmmunicatie A3. TV 40 Lt Basis Elektriciteit Ba3. TV 80 Lt Vermgenselektrnica Bb3. TV 80 Lt Micrcntrllers Ca3. TV 120 Lt Lab Autmatisering Cb3. TV 120 Lt Lab Multimediatechniek Cc3. TV 120 Lt Lab Telematica A4. TV 40 Lt Basis Elektrnica Ca4. TV 120 Lt Prjectwerk Autmatisering Cb4. TV 120 Lt Prjectwerk Multimediatechniek Cc4. TV 120 Lt Prjectwerk Telematica A5. TV 40 Lt Lab Elektriciteit / Elektrnica A6. TV 40 Lt Tegepaste Infrmatica DIPLOMA HBO ELEKTRONICA Ttaal aantal lestijden: 1200 Lt A + B + D + Ca Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Autmatisering A + B + D + Cb Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Multimediatechniek A + B + D + Cc Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Telematica D. Bedrijfsrg. en zrgsystemen D1. TV 40 Lt Bedrijfsrganisatie D2. TV 40 Lt Zrgsystemen

2

3 ELEKTRONICA De pleiding is uitgewerkt in vier delen: A. basis; B. technlgie; C. ptie; D. bedrijfsrganisatie en zrgsystemen. A. Basis. Deze mdules meten de cursist in staat stellen m met eenzelfde vrkennis aan het technlgiegedeelte te beginnen. Vrnamelijk de verschillen tussen algemeen en technisch secundair nderwijs wrden hier weggewerkt. Vr de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diplma secundair nderwijs, bieden deze mdules de mgelijkheid m de wetenschappelijke basis pnieuw in te efenen. (meer details) A1 Tegepaste wiskunde 1 (40 LT TV) Hewel de leerinhud van de mdule A1 een herhaling is van de leerstf van het secundair nderwijs, wrdt specifiek verwezen naar leerstf m.b.t. het vakgebied dat de cursist gekzen heeft. Het deel ver cmplexe getallen is ndzakelijk m een ged begrip te kunnen hebben ver wisselstrm. (meer details) Rekenkundige bewerkingen: srten en vrstelling van getallen, vlgrde van bewerkingen, hfdbewerkingen met breuken. Algebraïsche bewerkingen: merkwaardige prducten, mvrmen van frmules. Machtsverheffing en wrteltrekking. Lineaire vergelijkingen: de gewne lineaire vergelijking, grafische vrstelling, de vergelijking met parameters. Lineaire ngelijkheden: rekenregels, ngelijkheden in één dimensie, ngelijkheden in twee dimensies, grafische vrstelling. Kwadratische vergelijkingen: tweedegraadsvergelijkingen pstellen, interpreteren en plssen. Stelsels lineaire vergelijkingen: basisbegrippen i.v.m. matrices en determinanten, plssen van stelsels. Cmplexe getallen: situering, carthesische vrm, grafische vrstelling, algebraïsche bewerkingen. A2 Tegepaste wiskunde 2 (40 LT TV) Startvrwaarden: heeft A1 tegepaste wiskunde 1 met vrucht gevlgd f bezit een kennisniveau daarmee vereenkmstig. Delstelling A2: de cursist p het vr hger nderwijs gewenste niveau inzake wiskunde. Het deel ver cmplexe getallen wrdt verder uitgediept m rekenen met gebruikmaking van mdules en argument mgelijk te maken. (meer details) Gnimetrie (een prbleem meetkundig analyseren): gnimetrische verhudingen, heken in graden en radialen, gnimetrische cirkel, gnimetrische verhudingen vr verwante heken, berekenen van willekeurige drieheken. Cördinatenstelsels- en transfrmaties: plcördinaten en cilindercördinaten. Cmplexe getallen: carthesische en plaire en gnimetrische vrstelling, mrekening en vectriële vrstelling, mdulus en argument, vermenigvuldigen en delen.

4 Reële functies analyseren: veeltermfuncties,ratinale en irratinale functies, gnimetrische functies (peride, amplitude, fase), inverse functies, cyclmetrische functies. Lgaritmische en expnentiële functies analyseren: rekenregels lgaritmen en expnenten, lgaritmische schaal. Afgeleiden en limieten: rekenregels, bepalen functieverlp, vrbeelden van tepassingen. Integralen: bepaalde en nbepaalde integralen, rekenregels, vrbeelden van tepassingen. A3 Basis elektriciteit (40 LT TV) Del: kennis en inzicht verwerven inzake de basiswetten van de elektriciteit. (meer details) Basisbegrippen en eenheden: elektrische lading, strm, spanning (wet van Ohm); elektrische geleiding en weerstand; elektrisch vermgen, arbeid, rendement. Weerstanden: het begrip weerstand ; serieschakeling en parallelschakeling; spanningsdeling en strmdeling; gemengde schakelingen. DC-kringen. Opbuw en glbale werking van een kring: spanningsbrnnen en strmbrnnen, inwendige weerstand, plariteit; gedrag van passieve cmpnenten (R-L-C) Oplssen van DC-kringen: de wetten van Kirchff; het superpsitiebeginsel. Wisselstrmtherie: tijdsafhankelijke, peridieke, wisselende grtheden; sinusïdale grtheden en hun vrstelling; cmplexe getallen en wisselstrm. AC-kringen. Opbuw en glbale werking van een kring: gedrag van passieve cmpnenten (R-L-C); bepaling van de impedantie Z; bepaling van wisselstrmvermgens. Driefasige systemen: mnfasig versus meerfasig; vrstelling van spanning en strm; bepaling van wisselstrmvermgens. Magnetisme (inleiding): natuurlijk magnetisme; elektrmagnetisme (inductie). A4 Basis elektrnica ( 40 LT TV) Del: een basiskennis aanbieden i.v.m. elektrnica. (meer details) Indeling van weerstanden: vlgens geleiding; lineair gedrag versus niet-lineair gedrag. De lineaire weerstanden: klweerstanden (tleranties, telaatbaar vermgen, stabiliteit, kritische weerstandswaarde); metaalfilmweerstanden; draadgewnden weerstanden, ptentimeter. Niet-lineaire weerstanden: VDR; NTC-PTC. Spelen en cndensatren: pbuw van een spel; pbuw van een cndensatr; schakelingen van spelen en cndensatren; tepassingen van spelen en cndensatren. De halfgeleiderdide: buw en werking; didetepassingen i.h.b. gelijkrichting; bijzndere dides. Inleiding tt transistren: biplair; uniplair (FET). OPAMP (eenvudige geïntegreerde schakelingen): eigenschappen en kenmerken.

5 A5 Lab elektriciteit / elektrnica (40 LT TV) Del: de cursist de leerinhuden van A3 (basis elektriciteit) en A4 (basis elektrnica) praktisch leren tepassen. (meer details) Meetapparatuur: vltmeter; ampèremeter; multimeter; vedingen (DC) en functiegeneratren (AC); scillscp; meetaccessires. DC-metingen: de wet van Ohm; spanningsdeling; strmdeling. AC-metingen: bepalen van een impedantie; spanningsdeling; passieve filters (karakteristiek). Basisschakelingen met dides: karakteristieken pnemen; meten van serieschakelingen en parallelschakelingen; gelijkrichting. Omvrmingen: AC/DC; frequentie/spanning; spanning/strm; spanning/licht. A6 Tegepaste infrmatica (40 LT TV) Del: basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven ver infrmatica en de wijze waarp infrmatica erte kan bijdragen m technische prblemen met behulp van cmputers p te lssen. (meer details) Tekstverwerking: tekst intikken; dcument bewaren, pvragen en afsluiten; tekst kpiëren en verplaatsen; zek- en vervangpdrachten; tabinstellingen; alinea- en paginapmaak; tabellen. Rekenblad: basisbewerkingen; werken met grafieken; pmaak. Internet: gebruik van een brwser; gebruik maken van zekmachines en webindexen. B. Technlgie. Dit algemeen technlgisch gedeelte begt een grndige kennis van de analge en digitale technieken als vrbereiding p het ptiegedeelte. De theretische vrming en de lab s / efeningen wrden geïntegreerd aangebden. Hierdr wrdt het praktisch werk beklemtnd. (meer details) BA1 Analge basisschakelingen (80 LT PV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektrnica vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektrnica en Lab elektriciteit/elektrnica. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge basisschakelingen van de elektrnica. (meer details) Een signaal kunnen situeren in het tijdsdmein en frequentiedmein Filters: algemene prblematiek; passieve (RLC) filterschakelingen. Didetepassingen: gelijkrichting; spanningsverveelvudiging; stabilisatie van spanningen met transistr en IC s. De biplaire junktietransistr: pbuw en werking; fundamentele schakelingen; transistrkarakteristieken; de transistr als schakelaar; plarisatie en stabilisatie. Transistrschakelingen: vervangschema s; versterker, meertrapsversterking. De veldeffecttransistr (FET): de junktie FET; de MOS FET De peratinele versterker (OPAMP): de ideale OPAMP; de reële OPAMP; belangrijkste specificaties.

6 Fundamentele OPAMP-tepassingen: de inverterende versterker; de nietinverterende versterker; de smmatr; de integratr/differentiatr; de mvrmer/instrumentatieversterker; de cmparatr/de Schmitt-trigger. BA2 Versterkertechnieken (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektriciteit vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektriciteit en Lab elektriciteit/elektrnica en Analge basisschakelingen. De cursist heeft inzicht in de pbuw en de werking van transistren. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge signaalverwerking van de elektrnica. (meer details) Oscillatren basis: pwekken van signalen (algemeen); driehek, blk, zaagtand, sinus; 555 timer-ic; PLL-schakelingen. De transistrversterker: de B.J.T. als versterker; de F.E.T. als versterker; bijzndere versterkers in diverse vrmen. Versterkertechniek: laagfrequent versterkers vrversterkers, vermgensversterkers (Klas A, B, AB, C; in geïntegreerde IC-vrm); hgfrequent versterkers; tepassingen van de peratinele versterker; de OPAMP als mvrmer; de instrumentatieversterker; de cmparatr/de Schmitt-trigger. PCB: algemene prblematiek; PCB en klassieke schakelingen; PCB ntwerp (hulpmiddelen en uitvering). BA3 Vermgenselektrnica (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektriciteit vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektriciteit en Lab elektriciteit/elektrnica en Analge basisschakelingen.. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge vermgenschakelingen van de elektrnica. (meer details) Signaalbewerking: de principes van pulsmdulatie begrijpen. Filsfie van de vermgenscntrle. Werking, karakteristieken en instellingen van: thyristr; GTO, IGBT; vermgenmsfet; diac en triac; speciale thyristren. Aansturing: impulstransf; nulpuntsturing; geïntegreerde IC s vr aansturing; ftkppelingen. De werking van éénfasige en driefasige vermgenschakelsystemen kunnen verklaren. Gestuurde gelijkrichters: E1-mutatr, brugschakeling en draaistrmbrug f B6-mutatr; meer kwadrantenschakeling en bedrijf bij DC mtr met nafhankelijke bekrachtiging. De werking van een cnvertr kunnen verklaren. Srten sturingen: thyristrchpper; parallel- en bruginvertr; driefasen invertr; schakelende vedingen (buck, bst, flyback). De werking van frequentiesturingen van mtren begrijpen. Omzetters: directe mzetters; indirecte mzetters (PAM, PWM, CSI, VPM); praktische efening met een Siemens-frequentiemvrmer.

7 BB1 Digitale cmbinatrische schakelingen (80 LT TV) (therie en lab wrden geïntegreerd aangebden) Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de digitale cmbinatrische schakelingen van de elektrnica. (meer details) Cmbinatrische lgica: de algebra van Ble; lgische prten (basisschakelingen en tegepast als flipflp); Karnaughkaarten interpreteren, bewerken en pstellen. Technlgie van lgische families: TTL, CMOS. Tepassingen van cmbinatrische lgica: de cmparatr; de multiplexer en demultiplexer; cdeer en decdeerschakelingen; ptelschakelingen (HA en FA). Inzicht in een PLD (cmbinatrisch): terminlgie en structuur; prgrammeerprincipes. Tekenen en simuleren van digitale cmpnenten. BB2 Digitale sequentiële schakelingen (80 LT TV) (therie en lab wrden geïntegreerd aangebden) Een basiskennis van digitale technieken bezitten vergelijkbaar met de leerstf van de mdule Digitale cmbinatrische schakelingen. De cursist met kennis hebben van de Ble-algebra en de lgische functies. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de digitale sequentiële technieken van de elektrnica. (meer details) De werking van flipflps begrijpen: de gewne en de geklkte flipflp; flipflps met één data-ingang; de JK-flipflps (klassieke en master-slave versie); tweedelers; geheugencellen en registers. Inzicht hebben in tellers en registers en schakelingen met tellers en registers ntwerpen. Tellers en schuifregisters: asynchrne binaire tellers; vrwaartsachterwaarts tellers; synchrne binaire tellers; ringtellers. Sequentiële schakelingen in PLD (Prgrammable Lgic Device) kunnen prgrammeren. Omzetters (cnverters): ADC (analg > digitaal); DAC (digitaal > analg); tepassing in de meetapparatuur. Een PCB (Printed Circuit Bards) van een digitale schakeling kunnen ntwerpen. PCB: algemene prblematiek; PCB en klassieke schakelingen; PCB-ntwerp (hulpmiddelen en uitvering). BB3 Micrprcessren (80 LT TV) Een basiskennis bezitten van digitale technieken vergelijkbaar met de leerstf van de mdule Digitale cmbinatrische schakelingen en bij vrkeur Digitale sequentiële schakelingen. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven inzake micrcntrllers en hun tepassingen. (meer details) Micrcntrllers / micrprcessren: structuur en pbuw; geheugens en registers; seriële en parallelle interfacing; analge cmparatr; A/D- en D/Amzetters; timers en cunters; stack en stackpinter; interrupt. De instructieset van een micrcntrller kunnen aanwenden. De specifieke sftware vr een micrcntrller kunnen ntwikkelen. Prgrammatie: assembler; ntwikkeltls; hgere prgrammeertalen; tepassingen.

8 C. Optie. Hier neemt het lab- en prjectwerk een belangrijke plaats in. Je wrdt pgeleid tt gegradueerd technicus autmatisering. (meer details) CA1 Meet- en regeltechniek (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Del: kennis en grndig inzicht in de meet- en regelprcessen. (meer details) Algemeenheden: blkschema van een prces; terminlgie van meten en regelen. Testfuncties: verzicht en vrstellingen; specifieke eigenschappen. Tijdsdmein en frequentiedmein: laplacetransfrmatie (S-frmalisme); Z- transfrmatie (Z-frmalisme); transfertfuncties. Meet- en registratiesystemen: sensren en detectren (situering in glbaal prces); vrbeelden. Een individueel prces kunnen bespreken en een technisch prces analyseren. Systematiek van prcessen: rde van prcessen; zelfregulatie; detail analyse van een prces; prcesparameters. Kennis van de belangrijkste regelaars en hun tepassingsmgelijkheden. Regelaars in pen kring: de P-regelaar; de I-regelaar; de D-regelaar; cmbinaties (PD, PI, PID); verklaren van de regelacties; regelaars en simulatie. Het gehele meet- en regelsysteem kunnen analyseren. Wisselwerking prces en regelaar in geslten kring: statische afwijking; P-regelaar en prces; I-regelaar en prces; PI-regelaar en prces; PD-regelaar en prces; PID-regelaar en prces; interpretatie stapantwrden; relatie srt regelaar en prces; ptimalisatie regelkring; scilleren; instelparameters. CA2 PLC (80 LT TV) Del: de cursist verwerft basiskennis en inzichten in de PLC-autmatisering. (meer details) Opbuw van een PLC: PLC versus andere vrmen van autmatisering; verschillende hardwaremdules met hun eigenschappen. Een PLC-sturing kunnen ntwerpen. Prgrammering: interfaces (I/O). Een PLC-prgrammering kunnen ntleden en uitveren. Prgrammering in verschillende talen: STL; LAD; FBD; tepassingen. De werking van een PLC-systeem begrijpen. Verschillende srten buwstenen: OB, FC, FD, DB; parametrering; tepassingen. CA3 Lab autmatisering (120 LT TV) Startvrwaarden: de cursist heeft bij vrkeur alle mdules van A en B gevlgd. Del: praktische vaardigheden verwerven in meet- en regeltechnieken. (meer details) Meet- en regelsystemen kunnen simuleren, analyseren, pbuwen en gebruiken. AC/DC-machines kunnen cmbineren met elektrnica. Analg en digitaal kunnen meten, sturen en regelen. Aansturen van AC/DC-machines: frequentieregelaars; PWM; aan-/uitsturing; pnemers bij AC/DC-machines. Infrmatica kunnen tepassen bij autmatisering. Gebruik van µc / µp en PC in de autmatisering; prgrammering van µc / µp en PC. De gepaste apparatuur en schakelingen kunnen gebruiken bij telecntrle. Telecntrle: cncept; tepassingen.

9 CA4 Prjectwerk autmatisering (120 LT TV) Startvrwaarden: deze mdule hrt bij de afsluitingsfase van de pleiding; de cursist heeft de mdules van A en B met vrucht afgelegd. (meer details) De cursist kan d.m.v. een prject aantnen de verwrven kennis en vaardigheden, die in de verschillende mdules werden aangebracht, gevarieerd te kunnen aanwenden en te integreren. Hij kan een prbleem frmuleren in samenhang met andere facetten in het bedrijf. Hij is in staat de vaktechnische kennis te verbreden, te verdiepen en te te passen. Hij kan spntaan waarnemen en rapprteren. Hij kan werken in teamverband. Hij kan zrgsystemen tepassen in een bedrijfssituatie. Praktische uitwerking: Analyseren van een prbleemstelling. Vrstudie. Verantwrde plssingen. Uitvering: schema s ntwerpen en tekenen; print ntwerpen; ntwerp uittesten / uitmeten. Presentatie. Internet gebruiken. Datasheets bestuderen.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Digitale combinatorische schakelingen

ECTS-fiche. Digitale combinatorische schakelingen ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektrmechanica

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule C5 Digitale cmbinatrische schakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 2 dagtraject 3 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica

Nadere informatie

Engineering. Hogeschool van Amsterdam. voltijd 2017/2018

Engineering. Hogeschool van Amsterdam. voltijd 2017/2018 PRTK Engineering Hgeschl van msterdam vltijd 2017/2018 - het pbuwen van cmplexe schakelingen, alsk het testen en bestuderen van het gedrag van deze schakelingen - technische prblemen in andere situaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica HBO5 Mdule B2 Basis tegepaste mechanica Cde 7364 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale 80 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Technisch Opleiding: Totale opleiding: 1200 lt Modules: A Basis 240 lt B Technologie 480 lt C Optie 400 lt D Bedrijfsorganisatie

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

Kennis nodig voor: analoge filters, meet- & regeltechniek, automatisatie, image processing, digital signal processing 1, digital signal processing 2

Kennis nodig voor: analoge filters, meet- & regeltechniek, automatisatie, image processing, digital signal processing 1, digital signal processing 2 Signalen en systemen Analge systemen Digitale systemen Situering van het OPO binnen de pleiding Vrkennis: Signaaltransfrmaties Kennis ndig vr: analge filters, meet- & regeltechniek, autmatisatie, image

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen.

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Verbanden 2 Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Delgrep Verbanden 2 Verbanden 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1-4 van het vmb en in klas 1-3 van hav/vw.

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C3 Elektrische machines. Academiejaar 2015-2016. Semester. 2 dagtraject. 4 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C3 Elektrische machines. Academiejaar 2015-2016. Semester. 2 dagtraject. 4 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C3 Elektrische machines Academiejaar 2015-2016 Semester 2 dagtraject 4 avndtraject Studiemvang 3 studiepunten Ttale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel lestijden in

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2 VERBANDEN 2 Het cmputerprgramma Verbanden 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw van hav/vw wrden aangeleerd, geefend en

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

x x uitvoeren, testen en evalueren 2. met behulp van CAD een ontwerp voor een product maken zowel 2D en 3D x x x

x x uitvoeren, testen en evalueren 2. met behulp van CAD een ontwerp voor een product maken zowel 2D en 3D x x x Vernieuwing berepsgerichte prgramma's vmb Cncepteamenprgramma PIE Prfieldelen 1. Prfiel Prduceren, Installeren en Energie vmb BB KB GL 1.1. Prfieldeel: Ontwerpen en maken met behulp van de ntwerpcyclus

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Elektronica monteur, Technicus Elektronica

Elektronica monteur, Technicus Elektronica Elektronica monteur, Technicus Elektronica Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Heb je al langer zin om je te

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db1 Verwarmings- en koeltechniek 1. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db1 Verwarmings- en koeltechniek 1. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule Db1 Verwarmings- en keltechniek 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd: 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde ECTS fiche Mdule inf OPLEIDING STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde AFDELING HBO Infrmatica MODULE Datacmmunicatie en MODULENAAM netwerken MODULECODE A9 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Vermogenelektronica Code 7371 Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Vermogenelektronica Code 7371 Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Elektromechanica

Nadere informatie

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen de berekeningen

Nadere informatie

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur 1 Meting aan een TL-rmatuur ED&I TL-2016 [blk2-pdr.1] Del van de meting: -de werking van een standaard TL-rmatuur. -Tepassing van RLC-cmpnenten. -erder wiskundig inzicht in cmplexe rekenwijze -tepassen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen

Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen Leerplan OPLEIDING Mecanicien nderhud en herstelling mtrfietsen Secundair Vlwassenennderwijs Mdulair Studiegebied Aut Gedkeuringscde 2011/491/6//D 31 januari 2011 40 Basis Metaal 40 Basis Elektriciteit

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

ter voorbereiding van een bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek.

ter voorbereiding van een bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek. Vernieuwing berepsgerichte prgramma's vmb Cncepteamenprgramma BW&I vmb Prfieldelen 1. Prfiel Buwen, Wnen en Interieur vmb BB KB GL 1.1. Prfieldeel: Buwprces en buwvrbereiding Taak: een buwprject vrbereiden

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvrm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste leerjaar Studiegebied: Handel SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Handel Secretariaat-talen Vak(ken): TV Tegepaste infrmatica 1e lj 2 lt/w

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE Inhud 1. Orsprng... 2 2. Aanpak... 2 3. Dmein... 2 4. Uitgangspunten... 3 4.1 Sectrale vereenkmst... 3 4.2 Van SLA naar Overeenkmst... 3 4.3 Vlgens cnsensus-mdel... 3 4.4 Gebaseerd p ervaringen... 3 4.5

Nadere informatie

V: Snelheidsregeling van DC-motor

V: Snelheidsregeling van DC-motor V: Snelheidsregeling van DCmotor 1 Inleiding Deze laboproef omvat de snelheidsregeling van een klein DCmotortje. De motor wordt aangestuurd via een vermogentrap die een Hbrug bevat. De Tacho geeft de sneldheid

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Chemie & Textiel. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Chemie & Textiel. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Chemie & Textiel HOKTSP Mdulair Categrie Technisch Gedkeuringscde: 06-07/1665/N/G Indieningsdatum 1 maart 2007 Structuurschema Hger Onderwijs vr Sciale Prmtie - Categrie Technisch - pleiding

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Master f Science in het sciaal werk en sciaal beleid Infsessie schakelprgramma Academiejaar 2014-2015 Opleiding Schakelprgramma: master f science in het sciaal werk en sciaal beleid Omschakeling prfessinele

Nadere informatie

INNOVATIONLAB. Doel: Meer engineering & wetenschap naar de secundaire scholen brengen Aanbod: Volledig uitgewerkte STEMprojecten

INNOVATIONLAB. Doel: Meer engineering & wetenschap naar de secundaire scholen brengen Aanbod: Volledig uitgewerkte STEMprojecten INNOVATIONLAB INNOVATIONLAB Gezamelijk prject van de departementen ingenieurswetenschappen: Elektrtechniek (ESAT) Materiaalkunde (MTM) Cmputerwetenschappen (CW) Chemische ingenieurstechnieken (CIT) INNOVATIONLAB

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3-

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3- 1 Lading en Spanning 2 Elektrische strm 3 Weerstand Inhudspgave 4 Weerstand in parallel- en serieschakeling 5 Vermgen 6 Srtelijke weerstand Frmule verzicht 1 Lading en Spanning Lading Een vrwerp kan geladen

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Computergestuurde werktuigmachines

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Computergestuurde werktuigmachines SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvrm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Cmputergestuurde werktuigmachines Vak(ken): PV Praktijk elektrmechanica PV/TV Stage elektrmechanica

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Design & Textiel. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Design & Textiel. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Design & Textiel HOKTSP Mdulair Categrie Technisch Gedkeuringscde: 06-07/1651/N/G Indieningsdatum 1 maart 2007 Structuurschema Hger Onderwijs vr Sciale Prmtie - Categrie Technisch - pleiding

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

AMT Masterunit. Inleiding

AMT Masterunit. Inleiding AMT Masterunit Inleiding De AMT Masterunit is een micrprcessr gestuurde cntrller welke vr diverse tepassingen in de crygene autmatisering kan wrden ingezet. Afhankelijk van de geïnstalleerde sftware is

Nadere informatie

Studievaardigheden in monitoraatsoefeningen. Checklist goede oefeningen faculteit Letteren

Studievaardigheden in monitoraatsoefeningen. Checklist goede oefeningen faculteit Letteren Studievaardigheden in mnitraatsefeningen Checklist gede efeningen faculteit Letteren Overzicht 1. Cmmunicatie 2. Een echte mnitr 3. De inhud van je efening bepalen 4. Een ged lesbegin 5. Belang van een

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

Evaluatieformulier stage

Evaluatieformulier stage Evaluatiefrmulier stage Na aflp van de stage vragen wij dat de stagebegeleider dit evaluatiefrmulier invult en ten laatste p dnderdag 3 mei drstuurt naar jasmien.beckers@kuleuven.be In het geslten vragengedeelte

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db2 Verwarmings- en koeltechniek 2. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db2 Verwarmings- en koeltechniek 2. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule Db2 Verwarmings- en keltechniek 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 Studiemvang 6 Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Interactieve vormgeving en productie (IV) Een website ontwerpen en maken Een interactief document ontwerpen en maken (tablet en smartphone)

Interactieve vormgeving en productie (IV) Een website ontwerpen en maken Een interactief document ontwerpen en maken (tablet en smartphone) Inf ver de leerwegen vmb Met ingang van 1 augustus 2016 gaat het vmb veranderen. Vr leerlingen zijn er meer keuzemgelijkheden en hun vmb-pleiding sluit straks beter aan p het mb. Van de nieuwe prfielen

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Verhudingen 1 Muiswerk Verhudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Delgrep Verhudingen 1 Het prgramma Verhudingen 1 is bedeld vr leerlingen in grep

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V)

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Studiedienst van de Vlaamse

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie