Zorgsystemen. Datacommunicatie. Cc3. TV 120 Lt. Lab Telematica. Cc2. TV 80 Lt. Multimediatechniek. Videosystemen. Cb3. TV 120 Lt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgsystemen. Datacommunicatie. Cc3. TV 120 Lt. Lab Telematica. Cc2. TV 80 Lt. Multimediatechniek. Videosystemen. Cb3. TV 120 Lt"

Transcriptie

1 HBO ELEKTRONICA A. 240 Lt Basis B. 480 Lt Technlgie C. 400 Lt Optie Ba. 240 Lt Analge Technieken Bb. 240 Lt Digitale Technieken Ca. 400 Lt Autmatisering Cb. 400 Lt Multimediatechniek Cc. 400 Lt Telematica A1. TV 40 Lt Tegepaste Wiskunde 1 Ba1. TV 80 Lt Analge basisschakelingen Bb1. TV 80 Lt Digitale cmbinatrische schakelingen Ca1. TV 80 Lt Meet- en Regeltechniek Cb1. TV 80 Lt Cmputertechniek Cc1. TV 80 Lt Telecmmunicatie A2. TV 40 Lt Tegepaste Wiskunde 2 Ba2. TV 80 Lt Versterkertechnieken Bb2. TV 80 Lt Digitale sequentiële Technieken Ca2. TV 80 Lt PLC Cb2. TV 80 Lt Audi- en Videsystemen Cc2. TV 80 Lt Datacmmunicatie A3. TV 40 Lt Basis Elektriciteit Ba3. TV 80 Lt Vermgenselektrnica Bb3. TV 80 Lt Micrcntrllers Ca3. TV 120 Lt Lab Autmatisering Cb3. TV 120 Lt Lab Multimediatechniek Cc3. TV 120 Lt Lab Telematica A4. TV 40 Lt Basis Elektrnica Ca4. TV 120 Lt Prjectwerk Autmatisering Cb4. TV 120 Lt Prjectwerk Multimediatechniek Cc4. TV 120 Lt Prjectwerk Telematica A5. TV 40 Lt Lab Elektriciteit / Elektrnica A6. TV 40 Lt Tegepaste Infrmatica DIPLOMA HBO ELEKTRONICA Ttaal aantal lestijden: 1200 Lt A + B + D + Ca Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Autmatisering A + B + D + Cb Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Multimediatechniek A + B + D + Cc Diplma HBO ELEKTRONICA ptie Telematica D. Bedrijfsrg. en zrgsystemen D1. TV 40 Lt Bedrijfsrganisatie D2. TV 40 Lt Zrgsystemen

2

3 ELEKTRONICA De pleiding is uitgewerkt in vier delen: A. basis; B. technlgie; C. ptie; D. bedrijfsrganisatie en zrgsystemen. A. Basis. Deze mdules meten de cursist in staat stellen m met eenzelfde vrkennis aan het technlgiegedeelte te beginnen. Vrnamelijk de verschillen tussen algemeen en technisch secundair nderwijs wrden hier weggewerkt. Vr de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diplma secundair nderwijs, bieden deze mdules de mgelijkheid m de wetenschappelijke basis pnieuw in te efenen. (meer details) A1 Tegepaste wiskunde 1 (40 LT TV) Hewel de leerinhud van de mdule A1 een herhaling is van de leerstf van het secundair nderwijs, wrdt specifiek verwezen naar leerstf m.b.t. het vakgebied dat de cursist gekzen heeft. Het deel ver cmplexe getallen is ndzakelijk m een ged begrip te kunnen hebben ver wisselstrm. (meer details) Rekenkundige bewerkingen: srten en vrstelling van getallen, vlgrde van bewerkingen, hfdbewerkingen met breuken. Algebraïsche bewerkingen: merkwaardige prducten, mvrmen van frmules. Machtsverheffing en wrteltrekking. Lineaire vergelijkingen: de gewne lineaire vergelijking, grafische vrstelling, de vergelijking met parameters. Lineaire ngelijkheden: rekenregels, ngelijkheden in één dimensie, ngelijkheden in twee dimensies, grafische vrstelling. Kwadratische vergelijkingen: tweedegraadsvergelijkingen pstellen, interpreteren en plssen. Stelsels lineaire vergelijkingen: basisbegrippen i.v.m. matrices en determinanten, plssen van stelsels. Cmplexe getallen: situering, carthesische vrm, grafische vrstelling, algebraïsche bewerkingen. A2 Tegepaste wiskunde 2 (40 LT TV) Startvrwaarden: heeft A1 tegepaste wiskunde 1 met vrucht gevlgd f bezit een kennisniveau daarmee vereenkmstig. Delstelling A2: de cursist p het vr hger nderwijs gewenste niveau inzake wiskunde. Het deel ver cmplexe getallen wrdt verder uitgediept m rekenen met gebruikmaking van mdules en argument mgelijk te maken. (meer details) Gnimetrie (een prbleem meetkundig analyseren): gnimetrische verhudingen, heken in graden en radialen, gnimetrische cirkel, gnimetrische verhudingen vr verwante heken, berekenen van willekeurige drieheken. Cördinatenstelsels- en transfrmaties: plcördinaten en cilindercördinaten. Cmplexe getallen: carthesische en plaire en gnimetrische vrstelling, mrekening en vectriële vrstelling, mdulus en argument, vermenigvuldigen en delen.

4 Reële functies analyseren: veeltermfuncties,ratinale en irratinale functies, gnimetrische functies (peride, amplitude, fase), inverse functies, cyclmetrische functies. Lgaritmische en expnentiële functies analyseren: rekenregels lgaritmen en expnenten, lgaritmische schaal. Afgeleiden en limieten: rekenregels, bepalen functieverlp, vrbeelden van tepassingen. Integralen: bepaalde en nbepaalde integralen, rekenregels, vrbeelden van tepassingen. A3 Basis elektriciteit (40 LT TV) Del: kennis en inzicht verwerven inzake de basiswetten van de elektriciteit. (meer details) Basisbegrippen en eenheden: elektrische lading, strm, spanning (wet van Ohm); elektrische geleiding en weerstand; elektrisch vermgen, arbeid, rendement. Weerstanden: het begrip weerstand ; serieschakeling en parallelschakeling; spanningsdeling en strmdeling; gemengde schakelingen. DC-kringen. Opbuw en glbale werking van een kring: spanningsbrnnen en strmbrnnen, inwendige weerstand, plariteit; gedrag van passieve cmpnenten (R-L-C) Oplssen van DC-kringen: de wetten van Kirchff; het superpsitiebeginsel. Wisselstrmtherie: tijdsafhankelijke, peridieke, wisselende grtheden; sinusïdale grtheden en hun vrstelling; cmplexe getallen en wisselstrm. AC-kringen. Opbuw en glbale werking van een kring: gedrag van passieve cmpnenten (R-L-C); bepaling van de impedantie Z; bepaling van wisselstrmvermgens. Driefasige systemen: mnfasig versus meerfasig; vrstelling van spanning en strm; bepaling van wisselstrmvermgens. Magnetisme (inleiding): natuurlijk magnetisme; elektrmagnetisme (inductie). A4 Basis elektrnica ( 40 LT TV) Del: een basiskennis aanbieden i.v.m. elektrnica. (meer details) Indeling van weerstanden: vlgens geleiding; lineair gedrag versus niet-lineair gedrag. De lineaire weerstanden: klweerstanden (tleranties, telaatbaar vermgen, stabiliteit, kritische weerstandswaarde); metaalfilmweerstanden; draadgewnden weerstanden, ptentimeter. Niet-lineaire weerstanden: VDR; NTC-PTC. Spelen en cndensatren: pbuw van een spel; pbuw van een cndensatr; schakelingen van spelen en cndensatren; tepassingen van spelen en cndensatren. De halfgeleiderdide: buw en werking; didetepassingen i.h.b. gelijkrichting; bijzndere dides. Inleiding tt transistren: biplair; uniplair (FET). OPAMP (eenvudige geïntegreerde schakelingen): eigenschappen en kenmerken.

5 A5 Lab elektriciteit / elektrnica (40 LT TV) Del: de cursist de leerinhuden van A3 (basis elektriciteit) en A4 (basis elektrnica) praktisch leren tepassen. (meer details) Meetapparatuur: vltmeter; ampèremeter; multimeter; vedingen (DC) en functiegeneratren (AC); scillscp; meetaccessires. DC-metingen: de wet van Ohm; spanningsdeling; strmdeling. AC-metingen: bepalen van een impedantie; spanningsdeling; passieve filters (karakteristiek). Basisschakelingen met dides: karakteristieken pnemen; meten van serieschakelingen en parallelschakelingen; gelijkrichting. Omvrmingen: AC/DC; frequentie/spanning; spanning/strm; spanning/licht. A6 Tegepaste infrmatica (40 LT TV) Del: basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven ver infrmatica en de wijze waarp infrmatica erte kan bijdragen m technische prblemen met behulp van cmputers p te lssen. (meer details) Tekstverwerking: tekst intikken; dcument bewaren, pvragen en afsluiten; tekst kpiëren en verplaatsen; zek- en vervangpdrachten; tabinstellingen; alinea- en paginapmaak; tabellen. Rekenblad: basisbewerkingen; werken met grafieken; pmaak. Internet: gebruik van een brwser; gebruik maken van zekmachines en webindexen. B. Technlgie. Dit algemeen technlgisch gedeelte begt een grndige kennis van de analge en digitale technieken als vrbereiding p het ptiegedeelte. De theretische vrming en de lab s / efeningen wrden geïntegreerd aangebden. Hierdr wrdt het praktisch werk beklemtnd. (meer details) BA1 Analge basisschakelingen (80 LT PV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektrnica vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektrnica en Lab elektriciteit/elektrnica. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge basisschakelingen van de elektrnica. (meer details) Een signaal kunnen situeren in het tijdsdmein en frequentiedmein Filters: algemene prblematiek; passieve (RLC) filterschakelingen. Didetepassingen: gelijkrichting; spanningsverveelvudiging; stabilisatie van spanningen met transistr en IC s. De biplaire junktietransistr: pbuw en werking; fundamentele schakelingen; transistrkarakteristieken; de transistr als schakelaar; plarisatie en stabilisatie. Transistrschakelingen: vervangschema s; versterker, meertrapsversterking. De veldeffecttransistr (FET): de junktie FET; de MOS FET De peratinele versterker (OPAMP): de ideale OPAMP; de reële OPAMP; belangrijkste specificaties.

6 Fundamentele OPAMP-tepassingen: de inverterende versterker; de nietinverterende versterker; de smmatr; de integratr/differentiatr; de mvrmer/instrumentatieversterker; de cmparatr/de Schmitt-trigger. BA2 Versterkertechnieken (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektriciteit vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektriciteit en Lab elektriciteit/elektrnica en Analge basisschakelingen. De cursist heeft inzicht in de pbuw en de werking van transistren. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge signaalverwerking van de elektrnica. (meer details) Oscillatren basis: pwekken van signalen (algemeen); driehek, blk, zaagtand, sinus; 555 timer-ic; PLL-schakelingen. De transistrversterker: de B.J.T. als versterker; de F.E.T. als versterker; bijzndere versterkers in diverse vrmen. Versterkertechniek: laagfrequent versterkers vrversterkers, vermgensversterkers (Klas A, B, AB, C; in geïntegreerde IC-vrm); hgfrequent versterkers; tepassingen van de peratinele versterker; de OPAMP als mvrmer; de instrumentatieversterker; de cmparatr/de Schmitt-trigger. PCB: algemene prblematiek; PCB en klassieke schakelingen; PCB ntwerp (hulpmiddelen en uitvering). BA3 Vermgenselektrnica (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Een basiskennis van elektriciteit vergelijkbaar met de leerstf van de mdules Basiselektriciteit en Lab elektriciteit/elektrnica en Analge basisschakelingen.. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de analge vermgenschakelingen van de elektrnica. (meer details) Signaalbewerking: de principes van pulsmdulatie begrijpen. Filsfie van de vermgenscntrle. Werking, karakteristieken en instellingen van: thyristr; GTO, IGBT; vermgenmsfet; diac en triac; speciale thyristren. Aansturing: impulstransf; nulpuntsturing; geïntegreerde IC s vr aansturing; ftkppelingen. De werking van éénfasige en driefasige vermgenschakelsystemen kunnen verklaren. Gestuurde gelijkrichters: E1-mutatr, brugschakeling en draaistrmbrug f B6-mutatr; meer kwadrantenschakeling en bedrijf bij DC mtr met nafhankelijke bekrachtiging. De werking van een cnvertr kunnen verklaren. Srten sturingen: thyristrchpper; parallel- en bruginvertr; driefasen invertr; schakelende vedingen (buck, bst, flyback). De werking van frequentiesturingen van mtren begrijpen. Omzetters: directe mzetters; indirecte mzetters (PAM, PWM, CSI, VPM); praktische efening met een Siemens-frequentiemvrmer.

7 BB1 Digitale cmbinatrische schakelingen (80 LT TV) (therie en lab wrden geïntegreerd aangebden) Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de digitale cmbinatrische schakelingen van de elektrnica. (meer details) Cmbinatrische lgica: de algebra van Ble; lgische prten (basisschakelingen en tegepast als flipflp); Karnaughkaarten interpreteren, bewerken en pstellen. Technlgie van lgische families: TTL, CMOS. Tepassingen van cmbinatrische lgica: de cmparatr; de multiplexer en demultiplexer; cdeer en decdeerschakelingen; ptelschakelingen (HA en FA). Inzicht in een PLD (cmbinatrisch): terminlgie en structuur; prgrammeerprincipes. Tekenen en simuleren van digitale cmpnenten. BB2 Digitale sequentiële schakelingen (80 LT TV) (therie en lab wrden geïntegreerd aangebden) Een basiskennis van digitale technieken bezitten vergelijkbaar met de leerstf van de mdule Digitale cmbinatrische schakelingen. De cursist met kennis hebben van de Ble-algebra en de lgische functies. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven in de digitale sequentiële technieken van de elektrnica. (meer details) De werking van flipflps begrijpen: de gewne en de geklkte flipflp; flipflps met één data-ingang; de JK-flipflps (klassieke en master-slave versie); tweedelers; geheugencellen en registers. Inzicht hebben in tellers en registers en schakelingen met tellers en registers ntwerpen. Tellers en schuifregisters: asynchrne binaire tellers; vrwaartsachterwaarts tellers; synchrne binaire tellers; ringtellers. Sequentiële schakelingen in PLD (Prgrammable Lgic Device) kunnen prgrammeren. Omzetters (cnverters): ADC (analg > digitaal); DAC (digitaal > analg); tepassing in de meetapparatuur. Een PCB (Printed Circuit Bards) van een digitale schakeling kunnen ntwerpen. PCB: algemene prblematiek; PCB en klassieke schakelingen; PCB-ntwerp (hulpmiddelen en uitvering). BB3 Micrprcessren (80 LT TV) Een basiskennis bezitten van digitale technieken vergelijkbaar met de leerstf van de mdule Digitale cmbinatrische schakelingen en bij vrkeur Digitale sequentiële schakelingen. Del: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven inzake micrcntrllers en hun tepassingen. (meer details) Micrcntrllers / micrprcessren: structuur en pbuw; geheugens en registers; seriële en parallelle interfacing; analge cmparatr; A/D- en D/Amzetters; timers en cunters; stack en stackpinter; interrupt. De instructieset van een micrcntrller kunnen aanwenden. De specifieke sftware vr een micrcntrller kunnen ntwikkelen. Prgrammatie: assembler; ntwikkeltls; hgere prgrammeertalen; tepassingen.

8 C. Optie. Hier neemt het lab- en prjectwerk een belangrijke plaats in. Je wrdt pgeleid tt gegradueerd technicus autmatisering. (meer details) CA1 Meet- en regeltechniek (80 LT TV) Kennis van wiskunde vergelijkbaar met de leerstf van Tegepaste wiskunde 1 & 2. Del: kennis en grndig inzicht in de meet- en regelprcessen. (meer details) Algemeenheden: blkschema van een prces; terminlgie van meten en regelen. Testfuncties: verzicht en vrstellingen; specifieke eigenschappen. Tijdsdmein en frequentiedmein: laplacetransfrmatie (S-frmalisme); Z- transfrmatie (Z-frmalisme); transfertfuncties. Meet- en registratiesystemen: sensren en detectren (situering in glbaal prces); vrbeelden. Een individueel prces kunnen bespreken en een technisch prces analyseren. Systematiek van prcessen: rde van prcessen; zelfregulatie; detail analyse van een prces; prcesparameters. Kennis van de belangrijkste regelaars en hun tepassingsmgelijkheden. Regelaars in pen kring: de P-regelaar; de I-regelaar; de D-regelaar; cmbinaties (PD, PI, PID); verklaren van de regelacties; regelaars en simulatie. Het gehele meet- en regelsysteem kunnen analyseren. Wisselwerking prces en regelaar in geslten kring: statische afwijking; P-regelaar en prces; I-regelaar en prces; PI-regelaar en prces; PD-regelaar en prces; PID-regelaar en prces; interpretatie stapantwrden; relatie srt regelaar en prces; ptimalisatie regelkring; scilleren; instelparameters. CA2 PLC (80 LT TV) Del: de cursist verwerft basiskennis en inzichten in de PLC-autmatisering. (meer details) Opbuw van een PLC: PLC versus andere vrmen van autmatisering; verschillende hardwaremdules met hun eigenschappen. Een PLC-sturing kunnen ntwerpen. Prgrammering: interfaces (I/O). Een PLC-prgrammering kunnen ntleden en uitveren. Prgrammering in verschillende talen: STL; LAD; FBD; tepassingen. De werking van een PLC-systeem begrijpen. Verschillende srten buwstenen: OB, FC, FD, DB; parametrering; tepassingen. CA3 Lab autmatisering (120 LT TV) Startvrwaarden: de cursist heeft bij vrkeur alle mdules van A en B gevlgd. Del: praktische vaardigheden verwerven in meet- en regeltechnieken. (meer details) Meet- en regelsystemen kunnen simuleren, analyseren, pbuwen en gebruiken. AC/DC-machines kunnen cmbineren met elektrnica. Analg en digitaal kunnen meten, sturen en regelen. Aansturen van AC/DC-machines: frequentieregelaars; PWM; aan-/uitsturing; pnemers bij AC/DC-machines. Infrmatica kunnen tepassen bij autmatisering. Gebruik van µc / µp en PC in de autmatisering; prgrammering van µc / µp en PC. De gepaste apparatuur en schakelingen kunnen gebruiken bij telecntrle. Telecntrle: cncept; tepassingen.

9 CA4 Prjectwerk autmatisering (120 LT TV) Startvrwaarden: deze mdule hrt bij de afsluitingsfase van de pleiding; de cursist heeft de mdules van A en B met vrucht afgelegd. (meer details) De cursist kan d.m.v. een prject aantnen de verwrven kennis en vaardigheden, die in de verschillende mdules werden aangebracht, gevarieerd te kunnen aanwenden en te integreren. Hij kan een prbleem frmuleren in samenhang met andere facetten in het bedrijf. Hij is in staat de vaktechnische kennis te verbreden, te verdiepen en te te passen. Hij kan spntaan waarnemen en rapprteren. Hij kan werken in teamverband. Hij kan zrgsystemen tepassen in een bedrijfssituatie. Praktische uitwerking: Analyseren van een prbleemstelling. Vrstudie. Verantwrde plssingen. Uitvering: schema s ntwerpen en tekenen; print ntwerpen; ntwerp uittesten / uitmeten. Presentatie. Internet gebruiken. Datasheets bestuderen.

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Elektromechanica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Elektromechanica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1545/N 1 maart 2006 Structuurschema Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie Categorie Technisch Opleiding Elektromechanica

Nadere informatie

Asynchrone machines. Frequentieregelaars

Asynchrone machines. Frequentieregelaars Asynchrne machines & Frequentieregelaars Een inleiding tt het nut en het gebruik van de frequentieregelaar. G. Vanheerswynghels Mtrsturingen E&Lab Frequentieregelaar 2 Mtrsturingen E&Lab Frequentieregelaar

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Industriële Informatica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch

VSKO. Leerplan. Industriële Informatica. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch VSKO Leerplan Industriële Informatica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1553/N/G maart 2006 Structuurschema Leerplan Industriële informatica HOSP- maart 2006 - p. 2 Hoger Onderwijs

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan Industriële Informatica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1553/N/G

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1516/N/G

VSKO. Leerplan. Medisch Secretariaat. SOSP TSO3 Modulair. Studiegebied Handel. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1516/N/G VSKO Leerplan Medisch Secretariaat SOSP TSO3 Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde 1 maart 2006 05-06/1516/N/G Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart 2006 - p. 2 Leerplan Medisch Secretariaat 1 maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Maritieme opleiding Dek

Maritieme opleiding Dek Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2013-2014 Prgrammagids Pstgraduaat Energiecördinatr Dit prgramma is tt stand gekmen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal assciatiepartners van de Assciatie KU Leuven. Inhud Opleidingscncept...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK (Blauwdruk) Opgesteld door: A. Catena, B. Bokhorst Datum: 6 juni 2001 Status: Vorige versie: 2 mei 2001 In Bewerking

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica

TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektronica PV/TV Stage Elektriciteit/Elektronica Specifiek gedeelte 7/5 lt/w 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektriciteit-elektronica

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie