HANDLEIDING. Voor het regelen van (kleine) opstal en inboedel schadegevallen INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Voor het regelen van (kleine) opstal en inboedel schadegevallen INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR VOLMACHTEN HANDLEIDING Vr het regelen van (klene) pstal en nbedel schadegevallen INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 1 Vr we s deze handledng 1 Schadebehandelng 1 Berdelng van de schade 1 Audt 1 Infrmate 1 1 Onderverzekerng 1 Andere verzekerngen 2 SCHADEREGELING 2 Wat s brandschade? 2 Wat s schreschade? 2 Wat s smeltschade? 2 Neuwwaarde 2 Dagwaarde 2 Schade aan mbele telefns 2 De afschrjvngsljst 2 Restantwaarde 2 Schade aan elektrsche apparaten 3 Wat gebeurt er werkeljk? 3 STORMSCHADE 3 Algemeen 3 Wat s strm? 3 Egen rsc bj strm 3 DIEFSTAL-/INBRAAKSCHADE 3 Algemeen 3 Wat s defstal respecteveljk nbraak 3 ADVIES WOONHUIS EN INBOEDEL 3 Gebuw en nbedel egendm van dezelfde persn 3 Inbedel van een huurder/gebruker van het wnhus 3 INBOEDEL- EN WOONHUISLIJST 4 INLEIDING VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handledng s bedeld als naslagwerk vr de schade behandelaar van de Vlmacht de dr Reaal s gemachtgd m zelf schadegevallen te regelen. SCHADEBEHANDELING De Vlmacht s bevegd m zelfstandg schades af te handelen cnfrm hetgeen s afgesprken n de samenwerkngsvereenkmst. De schadenstructes zjn n bjlage 8 van de samenwerkngsvereenkmst verwerkt. BEOORDELING VAN DE SCHADE Het s verder van grt belang dat u bj het regelen van de schade nagaat f de preme s vldaan, he de Algemene en Bjzndere vrwaarden luden, f er sprake s van ndexerng, welk egen rsc eventueel van tepassng s, en welke clausules p het plsblad zjn vermeld. Let p: u bewaart alle relevante stukken waarut de clam bljkt (schadeaangftefrmuler, ft s, telefnntte, nta s f ffertes) vr een perde van mnmaal 2 jaar. Dat mag k n dgtale vrm. AUDIT Reaal heeft de bevegdhed, n de gevallen waarn haar dat ndzakeljk ljkt, een audt ut te veren p de schades de va deze regelng zjn afgewkkeld. Deze audt s bedeld m te berdelen f de schades cnfrm het beled van Reaal zjn afgewkkeld. Een audt vndt plaats n ged verleg met de Vlmacht. INFORMATIE Vr vragen ver de berdelng van schades kunt u bellen met de afdelng Schaderegelng. ONDERVERZEKERING Bljkt n geval van schade dat het verzekerd bedrag lager s dan de werkeljke waarde, k na ndexerng, dan zal de vlledge schade net wrden verged. Nadat het schadebedrag s vastgesteld, dent dt te wrden vermnderd n de verhudng waarvan het verzekerd bedrag staat tt de werkeljke waarde. Van nderverzekerng s waarschjnljk sprake als een wnhus- f nbedelpls gedurende een aantal jaren net s aangepast

2 verzekerde sm Utkerng = het schadebedrag x werkeljke waarde Vrbeeld Vastgestelde schade e 1.500,00 Verzekerde sm e ,00 Werkeljke waarde e ,00 Utkerng e ,00 / e ,00 x e 1.500,00 e 1.000,00 Als er een ndexclausule s pgenmen (waardr de verzekerde sm jaarljks wrdt aangepast) s de kans p nderverzekerng klener, maar net utgeslten. Bj een nbedelverzekerng kan nderverzekerng vrkmen, als er aanzenljke aankpen zjn gedaan. Bj een wnhusverzekerng treedt veelal nderverzekerng p als verbuwngen f utbredngen net afznderljk p de pls zjn pgenmen. ANDERE VERZEKERINGEN Het kan vrkmen dat bepaalde bjecten verzekerd zjn p meer plssen, zals kstbaarheden-, televse-, resbagage- f glasverzekerng. Als de andere verzekerng dekkng geeft, zal de specale pls als regel vrgaan. SCHADEREGELING WAT IS BRANDSCHADE? De defnte van brand bnnen de verzekerng ludt: Een dr verbrandng verrzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buten een haard dat n staat s zch ut egen kracht vrt te planten. Schade p deze maner ntstaan s dus een brandschade. Brand s dus net: n schreen, zengen, smelten, verklen, breen; n drbranden van elektrsche apparaten en mtren; n ververhttng, drbranden, drbreken van vens en ketels. WAT IS SCHROEISCHADE? Schreen f zengen s een verbrandng de te zwak s m zch ut egen kracht vrt te planten. Er zjn geen vlammen, bjvrbeeld een gleende hutspaander de ut de pen haard p de vlerbedekkng sprngt. De vlerbedekkng zal plaatseljk geschred zjn znder dat het kleed vlam vat, en de gleende spaander dft vanzelf. Hetzelfde kan gebeuren met brandende sgaren f sgaretten. WAT IS SMELTSCHADE? Smeltschade det zch vr bj kunststffen zals nyln en dergeljke. Deze stffen verbranden net, maar smelten dr de hge temperatuur waarmee zj n aanrakng kmen. Dt s de reden waarm de zgenaamde brandgaatjes n verhemden, clberts en dergeljke dr bjvrbeeld sgarettenvuur, net tt de brandschaden wrdt gerekend. Er s wel dekkng vr deze schaden als dt s meeverzekerd (extra utgebrede dekkng). NIEUWWAARDE Onder neuwwaarde wrdt het bedrag verstaan dat nmddelljk vr het evenement ndg zu zjn geweest m neuwe vrwerpen van dezelfde srt en kwaltet aan te schaffen. De neuwwaarde kan daarm zwel hger, als lager zjn dan de aanschafwaarde. Met name bj apparatuur zals cmputers, laptps en ftcamera s zal de hudge neuwwaarde van een vergeljkbaar apparaat vaak lager lggen dan de aanschafwaarde. Het begrp neuwwaarde wrdt alleen gehanteerd bj het regelen van de schade aan nbedelgederen. In smmge gevallen met met een waardevermnderng, verrzaakt dr veruderng f sljtage, rekenng wrden gehuden. We spreken dan van dagwaarde, f de neuwwaarde nder aftrek van een bedrag wegens waardevermnderng (dr veruderng f sljtage). In de vlgende gevallen vndt de schaderegelng van nbedel plaats naar andere maatstaven dan de neuwwaarde, te weten: n verzamelngen, zeldzame bjecten en gederen van antquarschef kunstwaarde; n brmfetsen en nden meeverzekerd andere mtrvertugen, vaartugen, caravans en andere aanhangwagens; n vrwerpen nttrkken aan het gebruk waarvr zj bestemd waren; n vrwerpen waarvan de dagwaarde mnder dan 40% van de neuwwaarde bedraagt. DAGWAARDE Als bj een verzekerng net de neuwwaarde bepalend s vr de schaderegelng, met vergedng p dagwaarde gescheden. De dagwaarde s n fete de waarde van het ged p het mment van de schade. Bj het bepalen van de dagwaarde met u rekenng huden met een afschrjvng vr uderdm f gebruk. SCHADE AAN MOBIELE TELEFOONS We nderscheden twee srten mbele telefns: prepad en met abnnement. Prepad In dt geval wrdt het belteged p de kaart en een andere telefn verged, tenmnste als er sprake s van defstal. Anders lgt dt als er p andere wjze schade aan het testel s. In z n geval met wrden gekeken f reparate ecnmsch verantwrd s. Met abnnement Eerst det u navraag he lang het abnnement ng lpt. Daarna vraagt u bj een telefnmaatschappj na heveel een vergeljkbaar testel nclusef een vergeljkbaar abnnement kst. In geval van defstal wrdt dat bedrag verged. DE AFSCHRIJVINGSLIJST Vr het bepalen van de afschrjvng kunt u als rchtljn gebruk maken van de bjgevegde afschrjvngsljst. RESTANTWAARDE Zwel bj vergedng p bass van neuwwaarde als p bass van dagwaarde, bestaat de mgeljkhed dat de restanten vr de verzekerde ng waarde hebben. Deze restantwaarde met u dan p het schadebedrag n mnderng brengen.

3 SCHADE AAN ELEKTRISCHE APPARATEN Een bj elektrsche apparaten vaak vrkmende schade, s schade verrzaakt dr krtslutng, respecteveljk drbranden. Het verwndert steeds weer veel verzekerden dat schade dr krtslutng bj dergeljke apparatuur, waarbj dudeljk vuurverschjnselen aanwezg zjn, net vr vergedng n aanmerkng kmt. Wj meten ns n geval van dergeljke schade afvragen wat er nu egenljk s gebeurd. Is het vuur dat bj krtslutng, respecteveljk drbranden, zchtbaar wrdt, wel brand n de zn van de pls? WAT GEBEURT ER WERKELIJK? Krtslutng f drbranden kan slechts ntstaan, als het aanwezge slatemateraal wrdt beschadgd. Dt kan van butenaf gescheden, maar vaker van bnnenut, drdat de geïsleerde draden gaan gleen dr een te grte strmsterkte. Herdr wrdt het slatemateraal van bnnenut naar buten verneld. Is de slate eenmaal stuk, dan kan een elektrsche bg ntstaan tussen twee metalen delen met vldende grt ptenteel verschl. Z n lchtbg wrdt als vuurverschjnsel ervaren. Her s echter geen sprake van brand en er met dus geen vergedng plaats vnden. STORMSCHADE Bj de regelng van een strmschade zjn de vlgende vragen belangrjk: n was er sprake van strm bj het ntstaan van de schade; n geldt er een egen rsc vr strmschade en z ja, vr welke bjecten en tt welk bedrag; n s, vr zver vergedng dent te gescheden p bass van herbuwwaarde, rekenng gehuden met de eventuele aftrek vr sljtage, respecteveljk achterstallg nderhud; n als het schade betreft aan antennes en/f znwerngen: s de nbedel dan tegen het strmrsc verzekerd f staat de antenne en/f znwerng utdrukkeljk n de pls vermeld? WAT IS STORM? Onder strm wrdt verstaan een wndsnelhed van tenmnste 14 meter per secnde f wndkracht zeven p de schaal van Beaufrt. Deze wndsnelhed kan wrden pgevraagd bj Reaal f va een verklarng van het KNMI, behalve nden p rumere schaal, dat wl zeggen bnnen een krng van ten klmeter, k bj anderen strmschade aan nbedel f wnhus s ntstaan. EIGEN RISICO BIJ STORM Vr schade verrzaakt dr strm aan het wnhus geldt n verut de meeste gevallen een egen rsc van 2 van het verzekerd bedrag met een mnmum van e 225,00 en een maxmum van e 450,00 per gebeurtens. DIEFSTAL/INBRAAKSCHADE Bj een defstal/nbraakschade zjn de vlgende vragen belangrjk: n s er plsdekkng; n s er aangfte gedaan bj de plte? Inden er geen aangfte s gedaan, kan schadevergedng wrden gewegerd. WAT IS DIEFSTAL RESPECTIEVELIJK INBRAAK? Onder defstal wrdt verstaan hetgeen n artkel 310 van het Wetbek van Strafrecht s bepaald: Hj de eng ged dat geheel f ten dele aan een ander tebehrt, wegneemt met het gmerk m het zch wederrechteljk te te egenen, wrdt als schuldg aan defstal gestraft. Bj de berdelng van de vraag f er van defstal sprake s, kan net wrden vlstaan met de enkele mededelng defstal, maar meten alle feteljke gegevens wrden pgevraagd. Van nbraak n de zn van de pls kan slechts wrden gesprken als er spren van braak aanwezg zjn aan het gebuw waarn het verzekerde zch bevndt. Het s aan de verzekerde m te bewjzen dat er sprake s van defstal, ngeacht f dat al dan net s vrafgegaan dr braak, nslupng, bnnendrngen dr mddel van een valse sleutel f ets dergeljks. Defstal van zaken ut bjgebuwen, prvé-rumten zals bergngen n flatgebuwen, en net bewnde panden s alleen gedekt, als dt s vrafgegaan dr braak. Hetzelfde geldt n geval van kamer- (ver)huur. ADVIES WOONHUIS EN INBOEDEL Als u zelf schades regelt, dan kunt u vr de vraag te kmen staan: Valt dt nu nder het wnhus, f nder de nbedel? Daarvr hanteert u de gedragsljn de Reaal k gebrukt. Deze s pgesteld dr de Verengng van Brandassuradeuren n Nederland. GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN DEZELFDE PERSOON Verzekerng p het wnhus Behalve schade aan het wnhus zelf en aan vrwerpen de vlgens verkeerspvattng deel hervan utmaken, zal de wnhusverzekerng schade vergeden aan andere vrwerpen, de met het gebuw zdang zjn verbnden, dat zj daarvan net kunnen wrden afgescheden znder verbrekng f beschadgng van het wnhus f van de andere vrwerpen. Verzekerng p de nbedel Behalve schade aan de rerende zaken behrende tt de partculere hushudng van de verzekerde vergedt de nbedelverzekerng schade aan andere vrwerpen, de geen deel utmaken van het wnhus, maar daaraan zdang zjn verbnden, dat zj daarvan kunnen wrden afgescheden znder verbrekng f beschadgng van het wnhus f van de vrwerpen. INBOEDEL VAN EEN HUURDER/GEBRUIKER VAN HET WOONHUIS Behalve schade aan de rerende zaken van de partculere hushudng van de verzekerde vergedt de nbedelverzekerng (vrzver dekkng p de pls en n de vrwaarden s gegeven) schade aan andere vrwerpen, de geen deel utmaken van het wnhus, maar daaraan nverschllg p welke wjze zjn bevestgd, mts de egenaar van de nbedel aannemeljk maakt dat hj de andere zaken na ngang van de huur van het wnhus vr egen rekenng heeft aangebracht dan wel tegen betalng van de vrge bewner heeft vergenmen, en dat de wnhus-egenaar c.q. dens verzekeraar net tt vergedng en/f herstel van de schade zal vergaan. Dt kan cncreet wrden vertaald naar de herna pgesmde zaken:

4 INBOEDEL- EN WOONHUISLIJST = dr wnhusverzekeraar te vergeden; = dr nbedelverzekeraar te vergeden. Aanrecht Aardlekschakelaar Arcndtnng, vast Arcndtnng, ls Afvalautmaat (nderdeel van een keukennrchtng) Afvalvernetger (dem) Afverkanaal/-pjp Afzugkap, ls Afzugkap, nbuw Antenne en aanslutng Antenne-aanslutng (nderdeel centraal antennesysteem) Beeldhuwwerken, ls Beeldhuwwerken, vast Bel Behang Bestratng Betmmerngen Bevelgngsnstallate Bevelgngsverlchtng Bdet Blksembevelgng Bler Buwmateralen ten beheve van verbuwng Brevenbus Brekasje C.V.-nstallate Centrale antenne Deurdranger Deurtelefn Duche Electrctetsnet Erfafschedng Gasnet Gastank Geser Glas n ramen en deuren Hustelefn Inbuwapparatuur Keuken, nbuw Kranen Kunstwerken (lsstaand) Kunstwerken (gemetseld/gefundeerd) Kurkvlerbedekkng/-parket Lantaarn (znder funderng) Lantaarn (met funderng) Ledngen Lnleum (geljmd) Lsstaande lantaarns (znder funderng) Lsstaande lantaarn (met funderng) Markes Marmleum Meterkast Meteraanslutngen Metselwerk Naambrd Nummerplaat Oletank Ondertapjt Open haard vast Open haard, ls Parket, vast Parket, lamnaat (nderlng verljmd) Parket, lamnaat (ndanks zwevend net verhusbaar) Parket, lamnaat (ls) Pergla Plavuzen Rlluken (zn-/nbraakwerng) Santar Sauna Schlderwerk Schtelantennes Schuttng Septctank Sleutel (bnnen-butendeuren, ramen) Slarum Stfzuger, centrale nstallate Tanks Tapjt Tegels Thermstaat Tlet (nclusef strtbak) Traf Uthangbrden Vast tapjt Ventlatr Verwarmngsnstallate Vjver (nclusef fnten) Vnyl (geljmd) Vlaggenmast (n tun f aan gebuw) Vlaggenstk Vlztrap Vlertegels Vlère Vuwwanden Wandtegels Wastafel Waterledng Wndveren Zachte vlerbedekkng Znnecllectren (p dak) Znnewjzers Znwerng (bnnen\buten) Zwembad (nclusef flternstallate, trap en afdekzel)

5 MEER WETEN? GA NAAR REAAL.NL/PARTNERS

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret Inhudspgave Inleiding... 3 1 Ontruimingsplan... 3 2 Kinder-EHBO en BHV... 3 3 Bedrijfshulpverlening... 3 3.1 Del van bedrijfshulpverlening... 3 3.2 Uitgangspunt...

Nadere informatie