Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezien de belangrijkheid van het onderwerp vragen wij de leden, vrlendeu en ken. kunnen onderweg aansluiten"

Transcriptie

1 "nlwl 9Ü5 *éhss mm ZONDAG 81 MAART 10S4. VMFDK BLADZJDE TWEEDE DEEL- UT RUSELEDE., Reeds hebben or verscheden;? lezers van 't Getrouwo Maldoghum mj gevraagd: wanneer zet gt] uwe vertellng van grootmoeder voort? k verlang met belangstellng naade endontknoopng. muntenden form, maar de ongelukken, het Beste lozers en lltve lezeressen, gaarn verschrkkeljke noodlot vervolgt hem n duurt slechts 1 uur. Een vertegenwoordger zou k aan uw verlangen voldoen, maar tot Mlaan-San tco, was hj n«80 km. bj de zal er spreken over «Wat la en wat wl mjn spjt moet k bekennen dat lk, meer lfctdersgroep verplcht een anderen band te V.T.B.» dan de helft uun het -verhaal bedrogen ben. leggen, wat tengevolge van de jskoude resen en sneeuw 10 mnuten vergde, op 9ö k dacht het ln twee deelen te kunnen klaar Gezen de belangrjkhed van het onderwerp vragen wj de leden, vrlendeu en ken spnnen, maar lk zou or wel vjf moeten km. wederom bj de leders zjnde, rnoeat nssen aan te manen op deze vergaderng «an besteden en aangezen lk toch zoo hj andermaal een band leggen, daar op den tegenwoordg te zjn. Neuwe leden sullen graag sommge punten dor 9taats of werelds berg Turehno, was de koude nog vnnger er ngeschreven worden, Ook nschrjvng overzcht belandel, en tevens ook en nam het nog meer tjd n beslag ; dan voor do fetstocht naar Rumbeke. wat over de sport van onzo plaatseljke belangen. heeft hj gedemareerd om wederom bj den Maandag 22 Aprl (Tweede Paaachdag) ontbreekt mj de noodlge rumte. -.oofdgroep to komen, maar op 25 km. van algemeene en eerste fetsutstap naar da OU moet weten dat 't üetvou-.ve wekeljks de aankomst werd hj door een auto aangereden, West-Vlaamsche Floralla n het park te overvloetl van kopy ontvangt, daarom vnd gansch zjn velo was kapot en Rumbeke. Het vertrek a vastgesteld op lk het overtollg dlff nuttge U'ólonnen mot werd met een ambulance-auto tot San Rfrn u. aan het lokaal «Gemeentehuls». de hersenschmmen te vullen, welke enkele o gebracht. Wj komen samen met de leden van Ruse- wol nteressant, "War andera bolacheljk Zondag 1.1. ln Landen kreeg hj ut hetzelfde lede aan hun lokaal «De Zwaan» Brugstraat vnden ï'u ter zake. Met een blk op de wegerng laken eon broek, weg geloopen zjnlede de tusschcn St. Trulden en Dormaal deed Ruselede om gezamentljk om 11 ure stpt te vertrekken. Leden van andere gemeenten dor vbunucha manfestate wl lk her nog eens cotu korte uteenzettng doen. Er dleudo ln allo gemeente van het Vlaam- «cho lund «ene algemooue vergaderng op hj eencn val, dan wederom weggemusd kunnen onderweg aansluten en touw gezet, van alle plaatseljke bonden, glden. fondsen, maatschappjen en allerhande voreenglttfe'on, om gezamenljk krachtdadg protest aan W tsejcenen tegen l«yarkrachtl.'g vtu het VlBtujacbe recht laoheude stpte nalevng der beauuude Vle-ameahe wetten en de volledge vervltuun- ohag n alle Uüuum van. 't gerecht, net vergetende do voorbedachte welberekende, loeruwhe handelwjze ten opzchte der Vlamngen te kken et) dt onder opdracht te «turen a&n de zoogenaamde lelden van Kfemer en Senaat ar. do bevoegde mnster» ran Justte en blnuonandschs naken; reeda talrjke gemeenten en steden hebben dat bewerkt en nog vee, tcor vele volgen. Moest het gebeuren dat den atevlgo dwugmlddo dor Vlamngen slj n utwerk- Ml mlït en «üs zj, zooalj voordoen er hun hoofd bj tedereggen, dan hebber. wj op belde wangen te geljk oen dubbelen Bru»-»elechen juutkl-g ontvangt-a, w'k» ona»00 dul«eug maakt, dut wtj.nems vjftg jeren achterut zjn ge-ooten, un a onze vcrworv*m klen«vlanmach* rechten,»00 moeljk en gebrekkg van*f 1892 verkregen naar de maan zullen zjn vervlogen. Door d* obuld vcm de zoogenaamde Ylaamsche mlntvtere de ut vree«voor het verllea van bun Mtel ot het eme«r welke er aankleeft, bugen en krupen voor de franskljon* ec logekroeder welke vanut hunne dookere lut«*-keder* twlat en tweedracht saaen w*ktt lelden naar den poel van modder, bloed en»ljk omrngt door een muur van kanonnen. nltrallleusen en ander moordg«- tug- Vlamngen vajq allen etand doat TJ waard»eren, jrlj tójt de meerderhed, «11e rmhell ml ut acx l«nd. mu«ehleu ut het (WMohe aardeche dal geweerd kunnen wor- 4*o. Overweegt bol bovenstaande en roept met kloeke en fl*r» stem : Hat Vlaamse h-»tjn «l mj nng dep 1 Oeada Qo4 1«Vlamng»eblep Dwa* de «j moedertaal versmaadt, >Mt (Qu voorwteo honend kwaad V}*mta.yen eo jmtl-mllltaruun, hoe fftat gljdaa tl-maart doürbrergen T Waawfaljcdtfl toet 'U ztten lulatè.ren nar de wulk) otf u U verdepen ln de lb/ïungen v»j 'dat- «O.,**ekbj&^<;h Over. 'n*uw,' DU- Ure, vóór wea* leden >0' nu. al. hunne verleden» «war*, «onden cnet wenen «luer dekken *n voor 't veredhlet 011* het aanlach par»dl> beloven, natuurljk het serpent er btj gerekend Neuwste modellen KN DEK- en DAMES- HOEDEN, KOn-tHUlt^N. SACOCHÉN. HANDSCHOENEN, onz, AJles ln groote- Uoua en vorschcdenhew en aan de voordeoll>ute prjzen '. Koopt ter truuw n hot gekend tml.t : Renê Van de Velde - Vande Walle Markt 70 E E C L O O ; ; v.x. UT '-;«t(jk.m. Verleden M a u n d u g vleden du houtbewerkers, uchlders en botwurboldn.s hun jaarlljkseh feest van St. Jo/.ef, O n s aller vrend Oscar, de voor de «rste m a a deken w a s gekozen ksd er s».u g e h o u d e n zyn vakbroeders jfoed e uu.u-:»-.-,, '1 w:k nnters voortreffeljk cn allen leten zc-h cle koffe en b o t e r h a m m e n goed Mnaken en m e t muzek aan 't hoofd word onzo o e k e n n a a r de k e r k gebracht w a a r een ma w e r a opgedragen vemr de leden van het verbond. N a de mts m e m.'.k.t n a a r '1 Cl.tmUu Volkshus o m vwndaa- n a a r 't lok.-nl Ut. Jav.et let feost te caan voort veren. Her werd n de ueste slemmlr.g onder alle v a k m a n n e n het fefcht voortgezet w a a r n a een neuwe delten voor l'ukva.-nd j^ar w e r d yeuozen. le/a h-el't op zjn.- heurl.-enge bondge woorden over dc v.-rl.n^ van den bond aangehaald. Hj wcr-s, o]> te otrcchtva.-udghed tl 10 er K.Vuu n let toekennen der guzn..too:ag's <l. ek voor ctgon rekenhk werk. d. a k n u n l<-r u'(;ut. -lj «af verder Mn;; > e : bj:. :,;"rh Jen nvcr het Halslnten vaa ar; re t.unden on ende alk" n.'v.okjke n. d-ek n en a hen te U-unt. n,. con, :>. n u veroopte ook nog dal enkele nell e', \e..'- leden toekomend jaar me hunne makl-.ms zullen samengaan. W'M 1.1 bel e:.. e V0lltMVe: t0>;elw00rl.'-.e; s ' K spood;; ïmgeljk de wel ( ): /;-..Ve ton bel-an^e der '.e n::lo ne f; (,. zor toepassen. Met algcm ene :;oe kenrnu w e r d besloten dt ver- :j-.," : -.a '" k rs over 10 m a k r n. v,:, ;XTEN ooluer MARTEAU X o :. ' > r : Maaml^fr, W o e n s d a g en Vrj;l:>;: van l."0 lot 3 uu en vul 0 tot 7 u. Z'.nda-' j ;tn tot l ure. G E N T, o^os-nal Tr. lf'joh. J T WAT : ll, AN 1) K EKK.E. V.a.v. Woensda?, moest do Geltcnbokvcucnlgng n h a a r jaarve>;u<lerlg Vernemen dat de rekenng over 9H-t Kloot m e t een tekort van 1'. 15.U0. wat g e v o n d e n zal w o r d e n ut contrbuteverh(o;ug. T o t bestuursld w e r d e n herkozen M. Kar^l en W. M e o u s e a, terujl w e r d benoe.ad den 7 leer D. Kotvs ll do vacature v a n J. A, Vermeulen, NOG UT HU1SELEDE. Buankoers te Landen. 81 vertrekkers. Zondag 1.1. vertrok onzen gelefden Dele naar voormelde koers vol bljde verwachtng, want hj bevndt zcl dt jaar n ut- zjnde tusschen Halle Boolenhoven en Neerhespen brak ztfn «dérallleur». Heden Zondag 3 beproeft hj wederom zyn geluk te Tongeren. Gansch Ruselede, benevens zjne talrjke vrenden wenachen Dole betere chance Brengt ut de eeuwen-oude-steè De Amblorx bloemen meê 1 Valère Truyaert heeft nu Zondag voorde eerste maal van dt sezoen «moedermalheur» ontmoet te ngelmunster. Er waren 00 vertrekkers, bj de laatste ronhe word h(j aangereden door een genaamde Verplancke ut < Ruen» welko reeds eene ronde gedubbeld was, dus hj had beter de pjp aan Marten gegeven, dan goede renners te beletten te wnnen, belden waren nog erg toegetakeld. Verplancke toch het ergst Valère s besloten bj de junors over te gaan. Best dat wj onze Jonge «Lava» nog hebben. HU was Zondag te Doomkerke ut dc groep van elf renners -zesde n de»prnt. Een supporter. - STAKEN van allereerste hoedanghed voor ladders, rado, stellngen, van 6 tot 12 mater. lang. TRPLEX n»11e «oorten en dkten, altjd ln magazjn. AJLGEMKENE HOUTHANDEL M. VAN TOKNUOOT HEKMESSE' Molenstraat, 129 EEKLOO Tel 144 Wy alun boven alle konkurrentle. Aan geljke kwaltet zjn onze prjzen altjd de voordoellgate en hebben wtj ecloone keus n alle soorten. a.v. UT RUSELEDE. Vbuuuche Toerstenbond, Uet genoegen zen we dat de bond steeds groet en bloet. De vruchten zullen clan ook ulet utbljven. Om te begnnen sluten klenere groepen bj Ruselede aan zoodat wu ln totaal met een 85-tol leden zullen staan met hot begn der maand Aprl. Wj vragen don ook dat alle leden zouden medewerken op 1 Jul het 100e ld te veren. Ala begn zullen allo leden de vergaderng van ;, S "^rt^tytot^^^m'^wen zullen du voorztter' *Ï4'- hwhv» 'afwezghed ve^wltugen'.-d«z«verg&darjjg om u. n het lokaal «De'ZwoallX^ru^-; straat. Net-l^ér, J bè)mg8teuo#rfé. 'è\\ sympathjjse^ftdën.rjft. jèfer wefjftw'ej-^ydeh ar' verwacht Nfeuvrt ''lelen 'jflja.^steè^s 'volkom. De vergaderng duurt slechts 1 uur. WU vnden op de dagorde : 1) Wat wl en wat U de V.T.B. ; 2) Zomerprogramma ; 3 Ras naar Rumbeke ; 4) Res naar Brugge op 6 Me ; 6) Petsvlaggen en V.T.B..lenteekena. Maandag 22 Aprl (Tweede Paaschdag) Fetstocht naar de West-Vlaamsche Florallon te Runbeke bj Roeselare. Stpt vertrek aan het lokaal «Do Zwaan» om 11 u. Wtj wachten op geen telaatkomers. Fetsvlag en bondsknoop zjn verplchtend voor alle rezen. De afstand bedraagt 45 km. ongeveer. Wj hopen rond u terug n Ruselede te zjn Wees n het bezt van uwe Udkaart. Deza moet ngevuld zjn, onderteekend en eene foto dragen met handteeken van den houder. De loder zal voor het vertrek de ldkaarten nazen eveneens de rjwelen. We net n regel s wordt utgesloten. Oppassen dus 011 op tjd. Op 6 Me fetstocht naar Brugge. Wj verwachten eenu zeer talrjke deelname aan c(.eze tocht. - De V.T.B. sterrt gaat dt jaar door de laatste Zondag van Jun n plaats van de eerste Zondag van Jul. De nschrjvngen zjn begonnen, 4 leden werden reeds ngeschreven. Voorwaarden tot deelname verschjnen n «Toersme». Lees aandachtg uw bondsblad en werft neuwe leden aan. Chromeeren Allo toehcoorte. voor Auto's, Mutus, Velos, Badnrchtngen, Stoven, jpels on vorkclten, en worden gedaan n de beste voorwaarden door het Huls PROSrER VAN DE VELDE-DE RKU Verkoperen Nkkolceren Chromeeren, Enalleercn. BOELAERST1.VAT, 85/87 EECLOO Tel. ÏB Steeds n voorraad : Beste huskolen, tk stone ; Bergsehe grove stukken ; Antun ccten. Men geeft do mauve Des- en Va- wnte-/ogels V.x.,(UT SLUS. De verlotng, georganseerd door het Meu- Uolhus 13. BaelJu te Slus had het volgende resultaat : le prjs aan B. Marteljn te Snt Anna ter Muden : uttrektafel ; 2e prjs ann K. van den Bussche te Slus : een kapstok. Vrjdag 2'. Maart j.l. werd n het café van don hce J. de txbo alher een vergaderng gehouden, waarbj als spreker optrad de heer J. Vnk. -et doe was om te omcn tot de oprchtng van een afdeelng der modernen [.andarbedersbond. Staande de vergaderng werd zoo'11 afdeelng opge- 1 eht met 15 leden. Dnsdag 26 Maart 1935 had n 't Protostantsche Tehus voor Ouden van Dagen «Kozenoord» de jaarljksohe vergaderng plaats. Hot batg saldo wees aan een bedrug van rum ( 4000, waarvan f 2000 ufloabaar werd gesteld. n de nrchtng zjn 11 verpleegden. Een afdeelng van 't Groene Krus werd n den loop van opgercht. De aftredende bestuursleden, te weten de dames Focke van Zud/.ande, Naeje van Bervlet en Brakman van Oostburg werden bj acclamate herkozen. Vrjdag 22 Maart 1035 had onder toeloop van een groote nussa mcnschen de executorale verkoop plaats van roerende goederen, toobehoorende aan den werkman G. alher. UT KANEGËM. Vlaarsche Toerstenbond, Eene algemeene vergaderng voor alle leden wordt gehouden te Ruselede n het lokaal 1 De Zwaan» Brugstraat, op Dnsdag 2 Aprl om 6,30 u. 's avonds. De vergaderng van dezelfde voordeelen geneten. Vermoedeljke uren : Telt (Ondank) u Thlelt (Marktplaats) 11,40 u Plttem (State) u. Het herkennlngsteeken weze de fetsvlag, deze 1«verplchtend voor a*l e deelnemende leden. Wj keeren terug ut Rumbeke om 18 ure stpt en komen rond u. n Ruselede. Afstand 46 km. (heen en terug) Leder vertegenw. v, Kanegem. Tweede algemeene vergaderng rond half Me. Tweede fetstocht naar Brugge (H. Bloedprocesse) op 6 Me. Vertrek ut Kanegem om 8 ure naar Ruselede. Meer herover n het nummer van 7 Aprl. NOG UT KANEGEM. Naar «DE ZWA.KTE MADONA» te Aarselc. Vertoonngen op Zondag 7 Aprl} a.s, om 4 ure. Maandag 8 Aprl om 2 u. en om 5,30 u. n de Gldeza&l to Aarsele. Kaarten voor deze vertooungen zjn te krjgen vanaf heden Zondag; na de hoogms ln 't Gemeentehuls te Kanegem. Prjs' 5 frank, Neemt uwe kaarten op voorhand nden U plaata wlt hebben, 't Zal er stroppen. Lente... Bjzondere ufefallno. Onze modellen en prjzen zjn dt Jaar b- tengewoon v-> ardeellg utgevallen MODEPALES HOEK BOTERMARKT, EECLOO Üuls Mauce VERBEST-VERSTRAJETl Alle= kan ook naar maat Severd. Alle Óerstel wordt «ld ke - t f W Donderdag kfjken. BW" Wfcn.'WVVVv'.' '1-.-lWLH' ^ CTfrlELT. V.x Grootste verschedenhed op het gebed van DAMES- en &N9ER- 5ANTEL8 en KLEEDSELS. Al onze modellen zjn eèn voo één beslst n prjs het LAAGST, Coupe, Stof en afwerkng het hoogst 1.1. opgeroepen : er zou een ' bond gestcht worden om hun belangen te verdedgen. De opkomst was ver van bevredgend. Heer Desseyn, geboortg van Telt, "snds lange jaren woonachtg te Roeselaere, voerde er het woord. Volgens men vertelt was het doel der nrchters eene afdeelng te stchten van den Natonale Strjdersbond, nauw verwant met de hoogoploopende ïraternelles Het schjnt dat alles net naar wensch gegaan s en dat men op een lateren datum zal herbegnnen. Velen vragen zch af waarom den heer Desseyn zch zoo hard nspant om de bond tot stand te brengen. Wat ma«nu feteljk zjn doel zjn, hj, de zooals hooger gezegd, snds lang eene andere stad bewoont Dat men nu maar net vertelle dat hj hét doet ut genegenhed voor de oudstrjders, want dt s totaal onzn. Zulks kan men klene knderen wjsmaken. Vlaamsche Oudstrljders, weest op uwe hoede, en laat V net mede sleuren d$x>r zulke mannen. UT OOSTBURG. n de stadsherberg alher, s Donderdag een vergaderng gehouden, tot het oprchten eener Afd. van de Zeeuwsche Luchtvaart-Vereengng nameljk West-Zeeuwsch- Vaanderen, ter bevorderng der luchtvaart, en eventueele aanleg van een vlegveld. De vereengng werd opgercht met rum 40 leden, terwjl het bestuur werd gekozen, bestaande ut vooraanstaande personen, ut de verschllende gemeenten van West-Zeeuwsch Vlaanderen. Met ngang van 1 Me a.s. s door de Commssars der Konngn, eervol ontslag verleend aan dhr. M. Beun, veldwachter alher. Vc-rleden week held de Persl-fabrek schen, met een eventueele stuk waschgoed, was zoo groot- dat men elk maar een stuk moest geven, voor te laten wasschen. Vooral dekens, bedspreen en japonnen waren goed vertegenwoordgd. Als bjzonderhed dent nop; te worden vermeld, dat Mevrouw F met haar hond naar de wasscherj gng, welke zch ook met graagte let wasschen, 011 hagelwt huswaarts keerde, Woensdagavond 1.1. held de vereenlng O.K.V. voor hare leden en oud-leden, n het gym lokaal der Openbare school, haar gezelavondje. Muzek, zang, tooneel en declamate wsselde elkaar steeds af. Zoodat de vereengng op een goed geslaagd avond kan terugzen. UT HETRANCHEMENT. Van een echtpaar overleed Zaterdag de man 80 jaar en Zondag de vrouw 79 jaar. Ze worden beden op een dag begraven. RHEUMATEK- LJDERS G zult U snel verlchtng verschaffen doar het gebruk van een 1 lad THERMOGENE alk'lekle en oplossende watten, lo de congeste ut de luchtpjptakken en longen wegnemen. n alle apotheken. Het gehem van haar superortet lgt n het overvloedg cold cream dat zj bevat. Êen met cold cream vervaardgde scheerzeep schumt overvloedg en gemakkeljk Haar vettg schum maakt de hud zacht, verwjdert de vettge bestanddeelen de de haren omgeven en vergemakkeljkt aldus de taak van het scheermes. Zj prkkelt de hud net en laat op het gelaat een heerljk gevoel van frschhed achter. Gbbs-Scheerzeep s Verkrjgbaar n een praktsche/ elegante en utwaschbare tube. Deze tube kan steeds opneuw met ONVERPAKTE zeep gevuld worden. Ook dt s een van 804.jM UT MOEKKERKE. Op Zoadag 31 Maant om 8,80 u. groote voetbalwedstrjd tusschen de veteranen van Moerkerke en het eerste elftal van Moerkerke. Gansch de bevolkng van Moerkerke moet de match gaan zen. Hj zal opgelus terd worden door harmonka-muzuk. Algemeene tkomprjs 1 frank. De veteranen stellen zch als volgt op : Arthur Snauwaert, Julen- De- Bleecker, Jules Vermeersch, Pros7 JJèr'D ^ Bruyfckër;"Aftïedeé1'Bót>t'élaërë,', ëv nand De Pover/ G'rky Braet, René Baert 'Jules Vande Caatêele. Rèné 'Staelens,'Vftor Gawels. ','"". ^ "jjöró'en-w^ ma 5 'N r. : v.) -. s.. j-tte JLOOCHST s;,zaterdagnacht' op een groote hofstede' brand utgebroken bj de famle Neyt, de 7 zoons en 1 dochter telt Het vuur bredde zloh zoo rap ut dat er geen doen aan was en zelfs de beesten net meer konden losgelaten worden. Alles wat zch n schuur en stallngen bevond, kwam ln de vlammen om. Twee paarden, acht schoone melkkoeen, een tental varkens, wagens, karren en alaam, alles s n het vuur gebleven. Er bljven slechts punen en verwrongen jzer over, gelukkg s de schade door verzekerng: gedekt Van Zondagmorgen vroeg was er zoo'n groote volkstoeloop naar de afgebrande hoeve, dat de polte een ordedenst moest nrchten. De oorzaak van den brand kon nog net vastgesteld worden. De beproefde lajdbouwer Neyt woonde nog maar een paar m-aan- :en op de hofstede. TE GENTBRUGGE werd kort geleden een belangrjken defstal gepleegd n een fabrek welke onder Bekwester staat. Twee personen werden aangehouden en een derde s voortvluchtg. Ut het onderzoek zou bljken, dat het her een welngerchte bende zou zjn, de werkte onder het toezcht van den bestuurder. De Clercq een der aangehoudenen, zor aan zekere O... voorgesteld hebben, mee te gaan, zeggende «Ge moet net bevreesd zjn. Er s geen gevaar. De deur der fabrek zal open zjn.» Het s O... de net gegaan s, de de polte verwttgd heeft 's anderendaags. Aangehouden, beschuldgdv; De Clercq bepaald den bestuurder, de hem zou gezegd hebben : «Wees net bevreesd. k zal den blok der groote ngangspoort wegnemen ; dan hebt ge maar bnnen te gaan.» Woensdag werd hj gedagvaard naar 't Gerechtshof en aangehouden. Hj loochent evenwel TE ANTWERPEN waren aan de dokken 8 arbeders, onder toezcht van een douaner, bezg met zakken suker af te wegen, toen opeens, door onbekende oorzaak, een stapel zakken n de nabjhed neerstortte. Twee konden ntjds wegsprngen, de zes andere werkleden kregen de massa op zch. Dadeljk werd hulp geboden, de slachtoffers werden ut hun netïlge poste gered en naar het hosptaal gevoerd. Een der ongelukkgen, de de borstkas werd ngedrukt, overleed bj het overbrengen naar het hosptaal. De vjf andere werden mn of meer zwaar gewond, maar hun toestand ls bevredgend. Men weet tot hertoe nog net welke dj reden ls van het ongeluk. Er zal denen onderzocht te worden of de zakken slecht opgestapeld waren, dan wel of het ongeluk aan eenlge andere oorzaak te wjten s. TE ANTWERPEN was de statonoverste van Kor.beek-Loo Vrjdag bj famleleden op bezoek gekomen. Na een utstapje la hj net meer teruggekeerd, en ondanks do opsporngen van de polte heeft men van hem nog geen spoor teruggevonden. _ X"E ZVVEVEZEEXJG, waar een oude man aan zjn dochter haar kndeke wegerde terug te geven nadat zo twaalf jaar n Amerka had verbleven, la het mesje, dat spoorloos was verdwenen, thans bj kennssen ontdekt, ln een Llmburgech dorpje dcht bj do Hollandsche grens. De oude vader, de aangehouden was, werd n vrjhed gesteld, maar wegert zjn daad te verrechtvaardgen. TE HARELBEHJB brak een auto, door een nwoner van Moeskroen gevoerd, zjn stuur, en botste n volle snelhed en met geweld tegen een husgevel. De voerder bleef TE KOBTEMARCK kwam een Jongen van 23 jaar lcht bedronken thus, en als bü wonder ongedeerd. De twee nzttenden daarentegen lepen zware verwondn- vond daar een gebuurvrouw ln gesprek met UT meskens. zjn moeder. Naar het schjnt ut wraak, gen op en moesten ter verplegng opgenomen worden. De auto waa totaal verbrjzeld. Tj hotel «Valk * had Woensdag de bekende heeft hj de gebuurvouw met een Dultsche blnde avond plaats, waarbj Mevr. vun de bajonet aoo geweldg gestoken, dat a» ln Het mag nog een geluk genoemd worden Brocckc-do Man ut Aardenburg haar welwllende medewerkng verleende, de zeer oogonblkk^lljk aangehouden *n opgeslo- betrokken»jn, daar er vael volk op gang hopeloozen toestand verkeert. De dader wend dat er geen andere personen n het ongeluk op prjs werd gesteld. ten. waa, DE BLOEDGE KERMS TE KEUWKERtEN-AVAJS. Voor het Asssenhof van Oost-Vlaanderen werd heropgeroepen de moord en moordpogng te Neuwkerken-Waes n September 1'JÜ3, waarbj Emel Stoop als beschuldgde verschjnt Een maand geleden moesten de debatten stop gezet worden tengevolge van de krlslssen ven beschuldgde, de tpen voor een maand n observate geplaatst werd..* Na de» rols4as4verd hïj, dpo'r eef..eerste geneeskundg verslag onverantwoordeljk -verklaard. De Kamer van- nbeschuldgngstellng gng da^jblet- medé' aldcojord en verzorwj hem.yopf,.lef.asssenhof. Dkar verkreeg,de',.yerdpdl^bg een 'twe'ede tjtl van pbsërvatè <?n het tweede, geneéskurfdg verslag verklaarde evenals het eerste Stoop onverantwoordeljk. Nadat hj ten tweeden male voor het Asssenhof verscheen een maand geleden, werd hj weer ln observate gesteld en voor de derde maal onverantwoordeljk verklaard. Eerst worden gehoord de geneesheeren de Stoop onderzocht hebben en akkoord gaan dat hj onverantwoordeljk s en zjn plaats n een gestcht voor socaal verweer. Een gansche reeks getugen, de daarna gehoord werden, bevestgen wat er n de akte van beschuldgng staat Het oude boerke, dat vorge maal te voet naar Gent gekomen was en onverrchter zake moest terugkeeren, had deze maal toch den tren genomen. De burgerljke jury dende een elsch tot schadevergoedng n van frank. Het openbaar mnstere n zjn rekwsltorum, schetst alleen de feten, afgezen van het vraagstuk der verantwoordeljkhed. De jury verklaarde den beschuedlgde on- Vaamée verantwoorde:; op n t.enjlu-: der feten. Emel Stoop word veroordeeld tot 10 jaar opslutng n een u.jzo.u-r tosclt. EEN WSSELAGENT TE VERVERS AANGEHOUDEN. Te Ververs werd een wsselagent wegens het verspreden van alarmeerende berchten aangehouden. Toen de polte hem te zjnen huze kwam vnden, verklaarde h-j «nkel een gerucht kenbaar gemaakt to hebben onder vorm van-een opschrft dat hj daarna-weggenomen-had. ut. kon' echtèv-hët beletten dat hj tot. een maand: gevan veroórdeeld werd: : HJ--werd naden weer losgelaten omdat hj kon bewjzen dat hj t&'goeder,trouw was en hét berlóht.py.ër den. val van den frank ült'b.hp'sèl höd''potvangen. JACHTDRAMA TE OOSTAKKEU. n December 1.1. waren de Jachtwachters Evcraert cn Beluen, n den: t \an <. ^ heer Moel da Westgaver op ronds over da jachtvelden van hun meester le Oostakker wanneer zj n botsng kwamen met een vertal stroopers, de bj het zen van de jachtwachters, n hunne rchtng schoten, maar ze net troffen ; alsdan werd teruggeschoten door de jachtwachters. Twee pensers moesten getroffen zjn, maar de jachtopzeners hadden geen van de stroopers herkend. Vermoedens wogen op een gekend strooper, Jules Losschaert, tc Gent; deze bekende ' hebben gestroopt maar loochende op de jachtwachters te nebben geschoten. Losschaert verscheen voor de rechtbank wegens: a) doosbod relgngen tegen de jachtwachters Everaert en Boghaert; b) jachtmsd'-jf 's nachts. De recthbank heeft hem vrj gesproken wegens -het eerste fet, maar veroordeeld wegend het jachtmlsdrjf tot 1400 fr. boete of 1 maand r. ang. BOVKNSTANDE AFFCHE WORDT «OOR HET VLAAMSCH VERBOND VAN BRUSSEL, OVER HET LAND VERSPRED ALS EEN VOLHAR.»END PROTEST TEGEN DE HRUSSELSCHE DRJVERJEN TEGEN DE VLAMNGEN. OM ZCH TEGEN DEN ORESTEN EN TERGENDEN MAAT- RFüKL VAN BURGEMEESTER MAX TE VERZETTEN, DRAGEN ALLE VLAMNGEN VANDAAG, 31 MAART HET KENTEEKEN DER VERBODEN auroaomjk '1 1 Él 1 1 'fel m r

2 «'t Gotrowe JtoWeghem» 31 M*#rt 9S4. TWEEDE BLADZJDE. U 9 T D N A N D E UT SOMERGEF We kregen deze week geen neuws van de voetbalmatch van Zondag 1.1. 't Schjnt Lat t' daar mulperen utgedeeld werden en er een herre van belang op volgde bj zooverre dat de Rjkswacht erbj te pas cwant. Zoo geweldg net hé. sportmanneltens -- cnema ^ova, 'Kr gelegenhed van de Jaarmarkt twee feuote programmas n eén WU-'dss öo en Zondag 31 Maart: AUL-t-N' '-üj^j» TWNTG met Davolo (Rch Talmadge) ; L " Jack Parren, cow-boy ; 3) DUBBEL MË- '.»..'. U.» vh,., V-.. -.C.' > - l K.cn ; 1) Flnulagblad. Maandag 1 en Dnsdag 2 Aprl. een gansoh neuw, schoon en lang programma. Gewone voorwaarden. - SUHEKU.n HO'MKHKAN'UKKW UOMAU,, Opvolg Anuud K.s,e.s. smtesu 1",. ESUOU Van over oud- Een moederke had voor haar Juulke en Fonke elk een trompetje medebracht \an de kerms. Dat ws me een plezer. -'o,»s.e was «. auw he. ajne verloren.een paar uen naden zaten zo te spuen ^ü.-.u.1'. ' -ar.d. toen er van ut l.'onskes brog;s«e en krepend gelud kwam..juulke spragt op: «Moeke, k weel el v.-vr Vons.se* tro-.psj». ;,.t.cu het ngeslkt, 'k heb het hooren spelen» UT EECLOO Schoenmaker eonar d Heeft moote Kommuns-seoentjes klaar n 't verlakt of n het mat -et een helken hoog of plat Komt maar zen n zjn n:eu\v magazjn op de MARKT en KERKPLEN 1 tx NOG TJT ZOMERGEM. ZOMERGEM-KNESSELAKK 8-8. Na (e ongelukkge nederlaag onzer jongens te ftulselede, waen 2e ut> ct.lmü weerwraak belust, 't Schjnt dat cte supports, s wsten, dat er een harde strjd zou bewöt worden, want er was geweldg veel belangstellng. et spel gaat verdeeld op en op een aanval der geel-groenen kopt Latnpuert moo \.l= r. AU op j.us van Des.odt, Vermeersc ueen voor doel, mst, heeft Buyase Oscar..+M u te leggen, doch shot jammerljk /jdst. Een prachtkans voor de bezoekers wordt ook ve keken. Thans s Buysse Gea-ü er van uoor met. groote passen rent hj naar Knesseaere'a koo en met 5 man nevens zch, geeft hj, met een grondscheïxud shot, De Lcht? geen kans. 1-0 aan den 2Sn mnuut. Dat kunnen de bezoekers net verkroppen, hun centervoor schet naar doel, Aeruns dukelt, doch Lampaert wl wegwerken, rateert en shot n egen net; nca speelt Sö mn. -J.. Tot aan dc rust verdeeld spel. Ver mnuten 'na voorlne e* van lnj^bnen; krjgt den t.g uen vooïpr&'hpaan zjn ploeg, -l. ÏS&f' : dat De B«.usVor een zeker doe heeft ger«.-d, valt Knes^l&e )3Kft?n langs rechte- jtff (jedhof stel^öfhgaï^r de ploegen g^ök' ün den Jür^lp^ ln^jïuut daarna pasl-ófe-..e radden-half haar voor, Buysse Óscar vangt op, schet, en 't s kas, 3-2. Aan den -on. mnuut doet zch een ncdent voor en lnkjs-bnnen Bouehé wordt buten gezet, '^-t het ende wordt er hard gestreden, doch de stand bljft ongewjzgd. n de eerste helft kregen we moo voetüjspel te zen, doch na half-tme meken... hezoekes er een erug-by» partj van. As eerst Lamp-aert het aan den stok had u.v Bouché en als laatstgenoemde daarna k-j.medt een vustslag toebracht, zat het.-pel voor goed op den wagen en scheus- ^.cter Ntufoour moes* vermanngen ut- K*.ï«-m Dal.Ur.e Ue»upj.c,Lcï v^. Xn.-sflare raneud en den referee had het hard \..rk.»..têl K^ufcotr, un ngd van 2 ^c-ndct rt-n net natk.k naar 't lokaal geled worden. HOe s t mogeljk V Als Kesselder«met wn verlepen, roep k hen toe, dat ze dan --cn voetbal spelen. Tot glul, a. u.c Mckey's harteljk profcat en nzonder aan Aerens, de. 'k v-r at fct bjna te zeggen, n- n n»chttecde tave, ten strafschop tegu.held. Ec: uuord van lof, ook UJ. Hee- X.ufcour, de.csl streng optrad en de gewvnschle stut l..<rpaste. Tot Zondag, hé..mc key's t-n '( :j- 1-n.MAVA..A.' - OP HLVANDAG 1 APBU. tr. :.t> uur ll den «Schouwburg» te MA1.>.-.uvoerng van «FjREULl lvf:n' >. komejf n l bedrjven, spel van een luc.h en" ecu t.-.n. UT EEKLOO Onze Neuwgheden. n stoffen en modellen zjn bn/.omht me- ;,evallcn. Gemaakte Jlfe:;.:t.ju..u-n \;nrf KVO. 175, 200, 225 fr. ent : n..<,,. volmaakte ufwerkn^;. V-.l-r ;T)"-t-' v.ur 1 üd Knderkostur.,-n,. ;,,nüe prj::en. Bj-.'.n»Jo:.; : -n 1 vm.r, matwerk. We rjn w->. d.»l '. t k.u. -''.g n let (K'l [;*,'( n. Hus «De DrSa Konntre,» lj Honoré COP-ENS-RRAET Murkt 61, KKC.nO. h.r.lt l' wut» kt '.'undags open l x UT BF.M.EM Vl»»msch Natunaal tjndllcant. Up Zondag ;u Maat p-ulesvrga- tnngen vj'n het V. N. S. Om 3 uur e Knessfcherc MJ Julf'- Kloek. ü uu e St. Jors ten l'stel bj R»es. " preker : makker Adolf Mere..'msdag om JO uur lo Aater bj Mr De -ck. Om 3.15 u. e Hellem bj Van llerk... le ukers : Jef Decroe en Adolf Melre. Al deze v,,:ulej nj-en zjn tegen- ; ckeljk on wj nuodgen alle kleurpolte- ut o-ze woorden te komen weerleggen. SOJUDATKNNEUWS. Klas 19S5 - Al de schachtjes ut- de streek koopen hun Muzen aan 18 of 21 fr. bj Lederhandel Coels-Lampaert, Statestraat 15 Eekloo, n-.dat?e daa : o goedkoop zjn t.x NAKLANK n den KarnavaMoet bekeken de talrjke toeschouwers de aanschouweljke voor- - Hng van den slagzn «ANKER s zn ^ewcvt n goud waard > zjnde een groote tmlans met een prachtg Anker-naama- hne opwegend tegen den goudblok op lv andere schaal. Werkeljk voor edere ; rank welke U bj het koopen van een An- besteedt, ontvangt U gouden tegenwaarde Voor een doorsnee goed Anker model betaalt U fr. waar U voor creljke kwaltet bj meer andere merken 'W fr. betaalt 1 Dan betaalt tl net mende waarde van het machne, doch het leger drekteurs, nspekteurs, kontrolaurs, démarcheura en andere leurs, welke gansche 'Wen uw deur platloopen om U een Naamachne op te drngen. Laat U nets oplrngen en ;-.oml vrjeljk uw keuze dnen >. Ank'r-aamachlnes : J Verhaeghe S'eendam 38. Gent. Alle modellen voor alle '' rjven '. Vakkrd/ t«,._.r, herstellngen t x UT WAARSCHOOT Xa de jk'ugste zttng van ons schepencollege wtrl er besloten, ter gelegenhed der hernrchtng vau onze Paaschfoorc,,..ene kerms-affchen te doen drukken. Het s de eerste maal dat zulks gebeurt, mmers vroager wart;, er eukeljk affchen van onze goots Septemberkerms. Naar verludt zal het Paschen-kerms-programroa wel gevuld zjn. Schetlngeu- paarden- en vootbajmatchen enz. De Schoclsuaut. zjnde eene der voornaamste straten der gemeente, welke tot hertoe verdoken bleef van vvelkdatuge feesteljkheden en zjnde ook de eengste straat welke geene afzonderljke kerms had, rcht den Dnsdag namddag Aprl ut-5 der jaarmarkt) e.-n velokoers n voor begnnelngen, waarvan de prjaen eerstdaags zullen vastgesteld worden als men weet hoe \.eel gften er bnnen gekomen, zjn van le veranclera welke er baat of voordeel bu hebben, alsmede van de vrjgevge personen welke bauug stellen n den bloe en voorutgang van ;-ezagde straat. Op de ju '..: 's u:::ddass was er vroesar <sr noot ets te doen was en. er dan OoU t--n Vo... le -K) l o.«.'.e uorposrae, terwjl den neuwngerchten velokoers, waarvan hooger spraak, net weng aa bjdragen om het anders thusbljvend kermsvolk terug naar 't dorp te lokken, om na afloop van den koers zoh eens te verlustgen op o«e sohoone foore, welke zooals hoo^ergezegd gansch modern s herngercht met de neuwste aantrekkeljkheden sooals groote paardenmelens, o.utoshotter, crk, groote schet- en wafelkramen enz.. ïo'odat edereen er?jne gadng 2al vnden. De kermsuffchen zullen gereed ajn om Zondag toekomende te kunnen a - ' ';t en utgehangen warden en wj zulten dan ook o.óas;.va st. m '1 Getrout/e het 'ee^tptogranma nededeelen. Uw Reskosten lerus wnnen Uw reskosten terugwnnen,doet gj vast en zeker met uw ehangpaper te koopep n de gekende Magazjnen WNSEL GENT zooveel jeterk.p zjn e daax De collecte 1935 s nog prachtger, en veel voordeelger dan oot En wl wat zeggen Spaan seld 1 Koopt bj WNSEL t.x n onzen jongeu tjd hebben wj veel hooren spreken van schavuten te vangen. Deze vangst gebeurde 's avonds n het klare manelcht en de vangers trokken er op los voorzen van eene paardentnande zonder bodem en mdden cener wede, werd een vuur aangestoken, waarbj een vanhen, natuuhjj ueu su-tü, laowst de wacht houden om de schavuten naar het vuur te roepen terwjl zjne makkers, de schavuten zoogezegd gngen opjagen n de wede. Het gebomde ook wel eens dat men dat aan den een of anderen flerefluter van de stad «..stuake ta nn- nen kon medeokken om op schavutenvangst te gaan, want het 'waren toch zulke fjne beestjes van vleesch, had men verzekerd. Natuurljk lep dan de vangst ut op eene lachpartj. Nadat dt schavutensport zoo lang had stlgelegen heeft men het verleden week opneuw m voege gebracht. Eenge goee sloe- UT EEKLOO Van hot gemengde, verlos ons, Heer Ken «.katholek» blad onzer stad spreekt over gemengde lefdadtghedsu'lchtnge»: feesten, vergaderngen en meetngen.,. en ret vraagt dat ons Heer ons daarvan zou verlossen We hebben reeds meermaals de gelegenhed gehad om de platbroekerj van dt blad te leeren kennen. k he) jens de vergeljkng hooren maken met den hoek van een afgelegen straat. Honden, en ook wel andere schepselen Gods, de saf to rteken» hebben, komen er naartoe: de vulnsbak van alleman Een prncpeele houdng, noot Deze week dt en een andere week hetzelfde tegenspreken als '.et reeds n dezelfde kolom net tegengesproken wordt:... Vandaag oen verslag over... de Vlaamsehe volksvergaderng en toekomende week nrchters en toehoorders utmaken voor «gemengden». Wat zegt gj t de Vlaajnsche volksvergaderng? maar dat staat er net n Natuurljk net. want se durfden net Geen stndpunt «turven nnemen Onder- 'u» c>' vcrl:."' e ' nrfnr 'o' rug... druk utoefenen van het gemengde....,l..<:_te \... s'jm.,1^» ï.jn. W» vragen ons af w>?.t méér gemengd s : een kultuurnutnfestatle, waar 500 aanwezgen ten hoeveel zouden er net méér geweest zjn, sv :et n'»t '.'cntler don moreelen druk van dezen of genen heer) getugens ko- Mc: akggé vau l:tn sympathe vor een alï?;'meeh' volksbewegng, de endeljk haar wl - : t -nsv"'-'. kv\'>f>«rs, en haar groncllgen afkeer te kennen geeft, voor het bey.nstl^o: ^vj/.uu: <.1.1 üuar meer belgschehsn meer at-vlaamsche dan vlaamschgezrtde vertegenwoordgers... wat méér gemengd, vragen we, ofwel het lamlendg, papachtg, aehterbaksch, durflooze gekrtseer van enkele «aanvoertfer» de zch meer en meer zonder soldaten zen stoau. Want weet het goed, heeren, achter de 500 aanwezgen staan er vjf duzend, de met de * gemengden» akkoord gaan. En de 5000 hebben een stem en wachten op een eerstvolgende kezng. Daar zjn ze vry. Daar kan nemand hun handelen nagaan. Sn dan zullen ze zch dudeljk utspreken, om te getugen dat de eeuwge achterkrupers, de mannen van den ouden bak, de gemengden, mogen gaan. Ben gemengde. PLECHTGE KOMMÜNE OUDERS Vooraleer uw keuze te doen voor uw gen, komt het gekende Magazjn St-N Egenaar Edgard Weme Koommarkt 27, GENT (rechtover de Sarma) bezchtgen met hunne eenge keuze n neuwe Modellen Ceremone, Unform en Fantase Echte krslsprjzen Als geschenk aan al onze Kommunekanten een prachtg uurwerk of ander nuttge geschenken naar keuze. Al onze kleederen tfcjn van eerste hoedanghed en n onze egene werkhuzen gemaakt. t,x. overvloed'jw^^^^o^l^'wetfê nëfvl^v&tde st:uè^e ft SHVWër mqest zooals gewoonte, de wacht -houds-ü bj ïtt ^(.Pefersvuur en lntusscb p3epen : ;y«ten, kon.lang:; her' Do^n-het was omdat/zj.vergéter hajïtfen y.êré' éb puaonmand zo'ndër bodem mede.'tè nemén' dat de schavuten bleven weg, evenals de kameraden de dat neuwsoortg wld gaan opjagen waren en tot overmaat van ongeluk, den vuurmaker kwam dan nog n het water terecht, waarut hj kon geraken zonder em.nds hulp door zjn egen macht. Het s nog.let gekend wanneer eene tweede schavtenvangst zal plaats hebben. Stkstofmesten ÂSED GEKORRELD - DROOG GRONDVERBETEREND. KALKMTH.VAT A S EU AMMONAU.NTRAAT ASÏ) ZWAVKS.SM.TTERZRK AMMONAK A-; Eu. t 'U UT EEKLOO. De verde en laatste spreekbeurt over het huweljk zal doorgaan op Woensdag aanstaande 3 Aprl 1935 om 7,30 uur. De spreekbeurten worden telkens voorafgegaan door 5 mnuten orgelrectaa.1. Men schat het getal aanwezgen telkens rond de En net te verwonderen, want we deze kanselredenaars hoorde s ervan overtugd dat het geen alledaagsche kost s. Dtmaal komt E. H. Kan. Janssens aan de beurt met het onderwerp «Neo Malthusansme». E. H. Janssens s professor aan de Leuvensche Alma Mater en heeft ten tjde van de verachjnngen van O. L. V. van Beaurang een "gaat" bjdragen laten verschjnen wat zjne r^ejhnr was over dt.gev^l Na de spreek-t. bejjèt zlulen de Scouts eene.geldnzamelng t *wordeee van dt werk. Voor FEESTEN, voor TKOL'W er -ROtfW, vn.'. U a'.le verserng en geref bjzet Hus Theofel Eggermppt-Van dén a^teke, Cotlpgestraat 18 EECfcÓO. Banketf» kramen m^t zelen,' tafels 'en tafeldoeken, Markezen, rouwkapellen n alle klassen, bjzonder ontsmet. Ofcee*. vergunnnghouder van het Huweljksceremonaal. Bjzonder aanbevolen aan de Bevolkng van de streek. Prjzen op aanvraag, zeer voordeelg -- Heden Zondag zullen de herkennlngsteekens van de verboden betoogng verkocht worden. Aan alle Vlaamschvoelende menschcn raden wj aan dt teeken te koopen als protest en ook vooral om den strjd te steunen. Deze herkennngsteekens zullen ver-oeht en aangeboden worden aan 2 fr. - De meester n de school sprak over dr-n zondvloed en ze dal het dan veertg dagen en veertg nachten regende zonder ophouden, waarop Fonsken van boerken H.kels. de van achter zat, zjnen vnger omhoog stak en vroeg : Waren de boeren toen konlent. meester? Alae, ze Madame Sprot, tegen haar neuw nu-sen, gj hebt daar 'nen keer war utgestoken, de eeren zjn zoo hard als 'nen tlt. loe lang hebt gj ze wel laten koken dan? Just twntg mnuten, madame, geljk gj mj l-vle: hebt. Maar Male toch, k héb 1 1 eh 'klaar en dudeljk gezed. dat een 1 maar - mnuten 't hoogste mocht koken. '-U 1.-; wuu. madame, rtuar er zjrt vjt'. ers en vjf maal 4 mnuten s toch wel.m mnuten UT EEKLOO?«>< ' klene.,f «roote v rten, fïaat nu'j onze u Hte srneten, j.< omr.'l, drn gt>;r,e rend, U:: wordt. rrepast bedend u zjn neuw.au;u-/jn f>> do Markt en Kerkeploln, ngs de Markt of Kerkplen, zeg : ' ht noll verloren n'p» t.x. l't.ootknhu.lk. jn deze stlle Üout-Vlaamsche gemeente lccrscht er gr»ote terneergedrukthed vvegens het «fsterven van den E. 11. Pastoor Vm den Ahet-le. welke sedert 1601 zjne parochanen me zjn groote densten ter. hulpe stond Van den Abeele werd geboren te lluyse op 10 Februar. Gedurende ver en dertg 'jaar heeft hj zjne schapen gehoed als de goede herder zjne kudde. Hj zwoegde en werkte dag en nacht om de verloren schapen terug n den waren schaapstal te brengen. Als onderpastoor te Zomergem heeft E H. Van den Abeele ook heel veel goeds gestcht; al de bestaande bonden zjn hun nrchtng aan hem verschuldgd. De overledene gunde zch geen rust. Dag en nacht zwoegde hj voor het welzjn zjner parochanen. De kerk werd door hem n een juweeltje herschapen en s nu een der schoonste van Vlaanderen. Hj werd vereerd met het Rdderkrus der Leopoldsorde. Xt de overledene het hart zjner parochanen gewonnen heeft, werd door de alnemeene rouw bj zjn overljden en begrafens ten overvloede bewezen. JONGE RUNNERS, koopt «we emhrocate bj Raymond Matthys te. Oedelem. Nergens s ze zoo goedkoop. SCHOENEN Ter gelegenhed der plechtge Commune komt' onze utstallng bezchtgen. De schoonste modellen, merkwaardge prjzen. Zeer fjne laké Molèren vanaf fr Schoore aké decolté fr. 35,00 D;... n laké kalfsvel brun of zwart fr. 39,00 Mansmolèren laké of fjne boxkalf fr tot rrfteert van onze butengewone gunstprjzen. Let o,. onze twee adressen : Frma VAN GHYSKGHKM en C. VERHAS Kerkplen 18 Konng Abertstraat (Brugschestraat) «EEKLOO. t.x. -- Op 14 Aprl aanstaande (Palmenzondag 1 geeft de tooneelafdeelng der Krsten Werkleden een vertoonng van tooneelspel «Heb k mjn knd gedood Voor deze opvoerng werden neuwe décors ontworpen welke ój dt stuk aanpassen. 1» t' kbbelng n 't gezn.moeder verschet daar net n Ze komt alras met de doos Goee VAN HORA Speculoos Ë11 zoo s 't kbbelen rap gedaan, Daa wjj al aan 't smullen gaan t.x. Bazar ledeganck MAND- en RETMF.TBBLMAKKRM Knderstoelen, lnopparkcn, caoutchouc hallen, footballrn. kndervolturen. valezen enz. Rechtover Standbeeld Ledeganck KEC.OO. t x Kamelken» het neuwe type automotrce de de trams zal vervangen op de ljn Efckloo-Aalter zal nut ar zjnen denst aanpakken op 15 Aprl en net op 1 Aprl ooas vroege werd gemeld. Naar wj vernemen al het voor een betere uurrooster zorgen dan zjn voorgangers. OP MAANDAG 1 APKU, te 7.30 uur n den Schotwburg te MALDEGEM, opvoerng van «FKlïULEKEN», komede n 3 bedrjven ; 't mooste spel van dt sezoen. Bj do slachters onzer stad wordt er tegenwoodg gesproken over het oprchten var een coöperatef slachthus (abbatolr). Dt vndt natuurljk z.jn voor- en zjn tegenstanders. Zulke nstellngen vergen nogal een kaptaal en dt moet ook zjn ntresten kunnen opbrengen. We zullen de kweste oaur door de slachters laten beslechten en zen wat er van komt. «l''ons, jongene, helpt 'nen keer onthouden dat we vandaag ons horloge een uur moeten verdraaen, dat 't morgen 1 Aprl s. dat wl zeggen vezendekensdag en dat we Zondag mee onzen plechtlgen kommunlkant naar Verstrae.tens moeten gaan n 't Kaastrautjen, om hem te laten fn 't portret trekken.» Hel vertrouwen (ler'eell. Vermts men prachtg gemaakte kostumen kan bewonderen aan 115 fr., 195 fr. en 295 fr. Alsook een prachtge keus van stoffen voor kostumen op maat vanaf 375 fr. het kostuum of dem-salson n de utstallngen van SCOTLAND-Talor Groenselrnarkt GENT r> S De magazjnen zjn '» Zondags t"t 12 uur. '. < " f? UT AALER Het s dus dezen Zondag dat onze brug offceel wordt ngewjd. Er»ulen dan ook heel wat offoeote plechtgheden worden ngercht- Om 4 ure wjdng der brug door Z. E. H. Pastoor Neyt. Daarna concert door verschllende muzekmaatschappjen, 's Avonds verlchtng der brug en vuurwerk op het wuter. Het vuurw.erk wordt afgeschoten door het huls Deremaeeker van Ardoye. Wj hoorden ook dat nog allerhande andere bjkomende fevs.üjkheuen zullen zjn u dc herbergen, en 't schjnt dat dtt ets bjzonders gaat worden want n de laatste dagen zjn heele' karren ber ïla&r de herbergen aan de brug gevoexj. As wj de herbergers van de brug mogen telooven, zal er nog noot zulke prachtlgv kerms geweest 2jn. J ü, M e v * rrouwen Koopt Corsetten op maat, alle modellen aan vermnderde prjzen Huls Julenne SCHELFHOUT 9 ttmlwtdan, 33 Danpoortotrant 105 Ant»verpsche steenwog, G E N T, H^deu dondëg krjgt het tweede elftml v*n onze voetbalclub, Bellvm «p bezoek. Verleden Kondag hebben ons» j«egens gewonnen tegen Reybroek en h'edwn mogen we hopen het ook tegen Beleo te zullen wnnen, want tegenwoordg spelen ne waarljk goed. Voorut, jongen«, do» zoo maar voort. NEUWSTE MODELLEN : Sacochen 25, 27, 32, 37 fr. enï. Leder Handschoenen 18,50, 25, 29,50 fr. en». Utgelejen k«ua en voordeelg bj Lederhandel Roel«-Lanpa*rt, Statestraat 15 EECLOO. t.x.a.v. Verleden Woensdag op de markt was er gen vrouw de aan een knaam et» meegenomen had zonder te betalen. De veldwachter had echter het spel ln de gaten en kreeg de devegge te pakken. OP MAANDAG 1 APRL te 7.30 uur n den t Schouwburg < te MALDEGEM, opvoerng van «Fl^l'JjlKJtN» komede n 3 bedrjven, meesterwerk van Roel vnk. pakkende tafereelen, fjae en lum, speelt n de je ren 170C. Lange Cès lag ln zjn bed met de grep hj werd mmer sleehteren slechter, en toen zjne vrouw de altjd eene duveln voor hem geweest waj, zag dat het op een emtje gng, sprak ze : C'les jongen, k heb toch altjd zooveel van u gehouden, eer «te nu gaat sterven spreek toch eerst nog een zoet woordeken tot mj : c Zeem» antwoordde d«lange. Koutlja opfokvoer s «en [»vensverzekerng voor uw kukens. Bestel het bj René Lambrecbt. Alsook beate kwaltet beetzaat. De menschen venekeren hun hu'u, hun meubels, kleeren enz. Waarom zoudt gj U ook net doen versekeren op tet leven? Vraag nlchtngen aan Ren* Lambrecht. -HKAM-SROOP. best* radde eg». hoest, knkhoeet, brnnchtl«en alle boe»tprkkelende bortaandoenjngeo, Hcofddep.. Apotheek VAN DE VYVRRR. H«otr., SS. RTr.nr t» n A C BtNOOOlG- V L A ^ H E D E N BES'l'E ADRES : FR3JÀ VALCKE HETtMAN BOEU^ABSTRAAT, 23. EEKLOO. GROOTHA^TDEL» ^ VENSTER- SERRE- en SPlEOEtGUAS -TELEFOON 1+8. t.a.v UT KNES3ELARE Do voordracht met lchtbeelden verleden Zondag gegeven door E. P. Uelln, over de r matera l:edemv tohsten, u-os et» van de bovenste plank. Spjtg dat het getal goed begrjpende toeschouwes zoo klen was. Had de Pater de voorgestelde reklar.e-..~tnode mogen volgen, dan ware de zaal zeker bomvol geweest, want deze de hem 'a voormddags zouden gehoord hebben, 't zj n een sermoen of geljk wst, zouden zeker 's namddags op de voordracht net ontbroken hebben. Nettegenstaande het klén getal toehoorders, bracht de omhalng on voordc-.'k- v.n de msse van Pater Gheker«, nog veel op. -- n teger.stelung met hetgeen we verleden week schreven, zal er vandaag, verde Zondag, nog 't een en 't ander te doen zjn, onder andere ook een velokoers voor begnnelngen. met 250 fr. prjzen. De afstand s 30 klometer. nschrjvng tot 4 ure btj Hllalre Gussé, prjsdeelng by-.henrl Verhoestraete. Het dorpsplen staat reeds vol met barakken, kramen en tenten. We zen met genoegen dat, nettegenstaande de crss, de tradte van verde Zondag ln eere bljft. Voor de fotos der Plechtge Commune le m'en beat b) M. HOOFT, fotograaf, Knesselsure. Hus DE MAERE Lansemunt. 11, Gent o Zet onze PLECHTGE K O M M U N E - H O E O & N «n on?«dames HOEDEN Overgroote keus. Schoone modellen. Lage prjzen. t,x. UT SLKUHNpE,, Gemeenteraadszttng vetn 21 Maart De zttng opent om 5.30 ure. De Sanderuagroep s voltallg afwezg. Lezng wordt gegeven van 't procesver. baa van vorge zttng, welke wordt goedgekeurd. Slechts twee punten staan op 't dagorde: le punt: Mededeelng der vervallen verklarng van raadsld Gustoaf Van Hyfte. De heer secretars geeft lezng van de beslssng der Bestendge Deputate, waarbj heer Gustaaf Van Hyfte afgezet wordt als gegemeenteraadsld. Het Schepencollege krjgt opdracht hervan te verwttgen: eerstens de gemeenteraad en tweeden», de betrokkene Gustaaf Van Hyfte. Het eerste s straks gedaan, het tweede zal morgen gedaan worden. Tweede punt: Aanstellen van een raadsld ln vervagng van heer Gustaaf Van Hyfte, vervallen verklaard. Volgens procesverbaal van de gemeentekezlng van 9 Oct wordt heer Theofel Wlcms, landbouwer, Weelngstraat, als eerste plaatsvervanger aangedud. Daar er geene wjzgng ln zjnen toestand s voorgekomen, bealst de vergaderng hem tot de eedafleggng toe te laten. Na de eedafleggng verklaart Heer Theofel Wllems zch te wllen aansluten bj den meerderheldsgroep van den Burgemeester. Burgemeester De Paepe antwoordt dat hj n volle vrjhed te oordeelen heeft over zjne beslssng en de persoonljke redens welke hem. hertoe aanzetten. n alle geval, zal zjnen groep zjne bjtredng aanzen als eene versterkng en hj drukt de verzekerng ut dat hj altjd rechtznng zal dc rchtng ngaan welke de meerderheldsgroep volgt. De vergaderng, welke 20 mnuten heeft geduurd, wordt gesloten. Het aansluten van den heer Theofel Wllems bj de meerderheldsgroep van den Burgemeester, s voor de ngezetenen zeer natuurljk, doch voor butenstaanders s wellcht een woordeken utleg gewenacht. mmers, sndu de gemeenteklezng van 9 Oct 18?,2. had de heer Theofel Wllems nog een rekenngsken te vereffenen met den Sanderuugraep van Mr. Ghyebrechts. Eerst was Theofel Wllems geschkt afzonderljk op te komen, doch de heer Ghysbrechts en zjnen groep, voorzende dat slj vele stemmen zouder. verlezen, bewogen hemel e>) aarde, om hem op hunne ljst te krjgen : zj boden hem de vjfde plaats aan. Doch nauweljks den kesstrjd begonnen, begon men Theofel n den rug te scheten, bj zoover dat, door voorkeurstemmen, de zesde kanddaat hem voorbljsprong, en Theofel bultenwpte. Voor de kezng had Theofel WUems deze werkng voorzen, en zjne vrees medegedeeld aan Mr. Ohvsbrechts. Deze*had hem dan stellg beloofd dat n zulk "eval h zelf ontslag zou genomen hebben ten zjnen voordeele. Doch de heer Ghyshechts held zjn woord net na de verkezng, Theofel 2at buten voor goed. en snds den brak hj af met den Sanderosgroep Dt rekenngsken s nu vereffend en alzoo la de meerderheldsgroep geklommen tot 7 en de Sarderuagroep gezonken tot 4. En van deze 4 s hun hoofdman heer Ghysbrechts, snds de gemeenteklezng, nog naar kot, enkele vergaderng gekomen, oudschepen Wauters s ook snds ven jaar of..,..,jf,t verschenen, en nu dat hun wezenljke leder Van Hjfte aangehouden s en afgezet, zjn de twee overge herren T Crel en Vereecke, ook naar de drlj laatste vergaderngen net meer gekomen. Dat s al wat nog overschet van den Sanderusgroep UT EECLOO. Voor 3toors. gordjn of etamlen, 1 Gaat gerust naar 't Knuske zen V weet wel n de Statestraat Haar la ECHT goedkoop nderdaad 1 UT LËMBKKE. Voetbal. Vele kyklustgen waren opgekomen voor den match van verladen Kondas Lembeke-Ruysselede. Onze mannen waren ons een flnke revanche schuldg en zv hebben on$ de prachtg gegeven ; ze konden beter presteeren dan ln Knessolaere, daaraan twjfelden wj net en dt hebben ze ten andero beweren door te wnnen met -U, zelfa kon het nog mooer met wat meer eensgezndhed, nochtans w«j de utslag zeer verdend. Aanvankeljk glpg het spel schoon verdeeld op. wat het net weng aantrekkeljk maakte ; Lfmbeke was echter het gev»arljk3t, want ze pakten het gemeend aan vu to 't begn en het spel U nog zeer jong wanneer de Tjlken» r»*&s doelen Ungadcn bulen recht«. Ondertusschen komen meer en meer kjkers toe. Belde keepers doen zch om de beurt toejuchen. De supporter» juchen echter nog meer wanneer onterechts buten ongenadg het tweede doelpunt aanteekent- Russelede wl het»venwcht herstellen en doet verwoede aanvallen. doch onze verdedgng begeeft net en met 2--0 komt de rust- Het spel s na de rust net meer 200 tujetwu om volgen, <Ja«r Lembetc tet veld beheerscht, Rult*cl«de's keeper wordt hard op proef gesteld en k»n zjn talenten toonen, maar toch weet den nzet recht» hem voor de derde maal bet n*kljken te geven. Het spel gaat nu zachtjes ka 1 ":>r 't ende en be«ft v«el van zjn aantrekkeljkhed vor.loren, daar n^n üot _ «overtugd»peelt, Russelede zal nog een dretal corners afdwngen, de den «tand echter net meer zullen veranderen. De (churhobde van Le trucks speelde een neer goetfe, p»rtlj. terwjl de voorj» ge-, durende dtuejojua. belft.mel.rmd. wtw.. doch na de rust en vooral op het laatst^ ona terug aan den wedstrjd tegen Knesetuero dead denken. Mannen, door eensgeulndhed, door eendracht zjt ge sterk, het tegenovergestelde verbrokkelt u, weeat verdraagzaam. Zondag, op bezoek bj Zomergem. moet ge uw beste «hoes aantrekken : allen sju voorzen dat het er zal «pannen, maar het gaat om den ttel, dus geen genade. Ongelukkg kunnen muar een beperkt getal supporters de verplaatsng per autocur medemaken, we dus op tjd s k»n mee, anders per velo of... te voet? We vertrekken om 2 uur stpt aan 't lokaal Meubel» en Zetels GROOTSTE MAGAZJNEN DER STREEK STATESTRAAT. 3 DÊ LATTEP kxoq: UT AARSEKLE. De Konnkljke Maatschappj van Landen Hofbouw noodlgt allen ut naar de vertoonngen van den Katholeken Cnema, Spreek- Zang - Klankflmen, ln de Glde-zaal Kanegemstr&at, Aatsele Zondag 7 Aprl te 4 ure stpt, ende te 7 me:.mjtnndu^ 8 Anr te u. ur ''< dan. ende te S ure ; Maandag avond te 5.30 ure, ende te U.30 ure. Programma : CREDO of de Zwarte Modona. Deze spreekfllm s een der beste Poolscle preduut^.-.v.el ullepraellg.te,coozangen en uterst aandoenljke tafereelen, de overal den meesten bjval genet. Speelt te Czestochowa n Polen, n een mdden van luchtvoardcrs. Onberspeljke fransche verste met vlaamsche onderttels en utleg. 2) HET MYSTERE EENER CHNEE- SCHE STAD, wonderbare teeken- en klank'nm ; 31 DE JACHTf-'OORN. verflmd led. Kaarten 5 en 4 frank bj M. Spathove, R. Deneve en aan het wnket der zaal Neemt kaarten op voorhand. Vrenden, vereenlgt het nuttge met het aangename en Wordt ld der Konnkljke Maatschappj va» 'and- " Hofbouw. HT SLUS. Bnnenkort zal begonnen worden met het aanleggen van een rjwelpad vanaf de weegbrug tot aan de Marechausseekazerne. Er worden alher pogngen aangewend om tol oprrhrpt te komen van een afdeelng van de Ned. landarbedersbond. O- "1 M-'rl hp"ft 'on hee.". M. de Jong, husvader van de stchtng Rozenoord alher (Oudmannun en vrouwenhuls) zjn Mn geboortedag herdacht. HOEVEEL JONGK MESJES, da; ljden aan bloedarmoede, de altjd bleek zen, de zonder courage zjn, zulen gee: worden door het gebruk van TKOBKO- MA, de hun op korten tjd n^tw >< e neuwen adem, neuw leven zal scheeken? Het s een good werk de goede THEO WK OMA te verspreden, 34 frank overal UT OSDeS Weng neuws Ue/e weekmen er net ptatat dan ove\tv. lü» Wjffels dat zch te Brugge a ^.jj,. (q wu;u\n ),oester Sumjn dl«zeh«kw Uez.ng n ors departement als ^4<*L;/at stolde voor volj<svertegonwoords'\erf Natonale partj, pvjcïtg geplet V» met den slag beroemd geworden s." - Over het neuwe > l.stcle.oï>)en heel wat mnder. Wat kan het onj^n. schen ten slotte ook nog schelen 0f wat er hol roor n ham,en.e~...tj werk dat ze hebben moeten... w(» U1 brood. De rest kan hun leolom>j.<>t bommen. Of de neuwe mnsters ov at brengen zullen betwjfel u ten zeersf Waar er ten slotte nog meest fj over gepraat wordt, dot s dst Kaïnd Mntthys een wnkel geopend hee f k r u d e n e r s w a r e n en dat alles er vun eerste hu.d:ghu en aan de langst mogeljke prjzan kocht wordt. Verders kan men daarjb«bekomen wat betreft sujetten, duvefe. der. Jchïget".. ronk- on tolletatlf Haroljk aanbevolen. - Naa we hoorden gaat de voetbttjb door Henr tu Gaston geste.>t, ;.etr? voorut. Vele spelers moesten reeds al] gewegerd worden. Nemand had enorm sukseu verwacht. -- 'Per se.eg.-nl.'l.l der Paus.hkormll met lusschonkonm vat) lft Cen.eoltj stuur, hebben op Maandag r.' Aprl ü3 r f 3 u e namddag, gfoöte Pau uetloopvl strjden plaats nstaande ut Vlucht- 'Drafltoertel. 30<"0 fronlt prjzen zjn verbonden. ngang 3 frank. De koertte wo-jcn opgrnutsled met j. ke concerlon gugevvn lnor d' pluutsoïl. muzekmaaschapplj 4 St. Ceclla >. UAMONAf OP MAANDAG 1 APRL te 7.30 uur den < Schouwburg» te MALDEGEM, of voerng van T.KUl.KKKN aangrjpen. komede, prncht^e kostuums en dekors. l^ekkurbek? Cet maar en smek Want fjn s ze, ja Sneoulats Van Ho: a UJT MOKHKKKKK. Op MAANDAG 1 APhL >.111 tujk..'.o merjd, groote FEESTAVOND me SPRE KENDE FLMEN n de Feestzaal SOtëa C1.A, wa«ronc',' : «P U.s'S EN D WO O M» Prachtge operette met de U kende zangerej M ART HA EGGKR'H. - Us, LaUetteu^ """'" ngang «ooau gewoont«. J muzek. urr EEKLOO. KEN' KUN KOSTJE en het «taatf net. teggen de men«chen '. % Wj zeggen: l«ver veel vsroope met weur nlg wnst, dan weng verhoopen met veoll wnst, want waar vük s. s»j nerng, ".tff Ulenspegel, en hj zette zjn kraam la 5 de kerke Zeh»Jf dus onze kr.lsprjzen jaute Model. funtssle-hanskosumet : V 145 fr. tot 500 fr. E^gatue ko*lumen, m f zuver«blauwe wol. van»f 210 fr. Kuucr- J kostumen, sportmoel, vanaf 56 ftank. Wollen fantalütt-btoeken, workkleerua, voor alle»teltm Groote votrraad ({«« t mantels aan»poprljcn Mauajn : 5 \lor VEHSTKAETK, Mnrkt 5» EKC.OO.? TW. S09. 's Zondag» open..uljtonder* S prjzen voor vootverkopoer». Men geeft de Mauve Rel»- <m V^eantlezegel. t*,' * UT TJKLT. Onlangs verse}««t n ; Getrouw«Mald*.? gem «en artkel ut Ttelt, dut er geun «poor vau teakte waar te neme» wa:> tegenover lut *t'o0( \gawb04 a.m de Vlrnlnge. Het vouab«wusjjjn js er tlócd. \ XCnd&g "s Jet te enov"ëlrye;jtell«bev'tzen door «cter hecrscttap dal écu o(j- «ep gercht h>«( aan al de oudstrjdes der-' st''l om een neuw organme lu het leven JUVsU 1 -' 0 ' «oogefgd zonde: wjlltlelt, alleenljk eeo soort vrl hdenkr-rj, om hor ter slsde dè bea:t.;r' der oudstrjdtra te verutgen. N'eeü. beste vrlet«, tenmaal neen, h«t doel dat U SOU Wllen bereken s te klw.r. U.j uwe tv;ddo oudftnjdcts»s nddef wllen gcb'-lko.. o:n»rthoog t«k»uor«n naar een openbaar ambt, u nogclljka lootd. : xt. ;,(.,\nt v,-) ;en, h-t verbond V.O.S. uteen trekken en een soort organsme»tcu'n <at reohtstredks of onrecht' streeus aftanjt van Bruasel, een soort fruternelle. <le n lu't Rce' '.Hoos s maar byvenl non franachuljotwch. Beklagvuwaa'u.go. -. «lïh leen^n tot xuke latfe m le.t l-rt van Vlaanderen, hun taolgenooton mede le slopen r.wr Ht*ore vevvnlgn^e, de 111 hun ogen stad óf gemeente moeen ttrjdc- tegen al wat VaajAch s. Maar do kansen kunnen nog zoodang keeren dat dene houdng algemeen wordt geschandvlekt ut daze gemeens daad van onderkrulperj u door uw egen vrenden verweten wordt. Met let botoyssngsverbüd zjn dc Beult» nwnsvrendcn n hun nchlk en denken dat n een grootu overwnnng behaald hebben. V'.ar Vlaanderen» vast besloten zch ta wreken en ul wat vu,n Brussel komt te we- Keren. om Brussel te laten voelen dut d«vlamngen mnfgetergl zjn. TOMAAT - Napol. taansche zon droot op uw tafel. TOMAAT bevat- A. & C-vltamlpes, voor 't leven onmsbaar. TOMAAT - konngn d' kwallt. en onver» getelyken smaak. TOMj\ AT - gezond ea natuurlek produltt. UT AAKDKN1JUUCJ. Op 1 Apr a s. s hot 40 Jaar geleden dftt de heer M. Patst n functe trad n d«c«gemeente. Hj neeft 2G jaar uls veldwachter denst gedaan en daarna - jaar als gemeentebode. U'..eM.-;daj; wed de fets ontvreemd van dun jongen welrenner A. de Cock alher. Mddags wus hj vun een fetstocht thul»- "l üe't. e:' had zn machentje tegen de wonng geplaatst. Een huf uur rdwenen. ü;;«or van den dader werd nns nel gevonden. JT EEKLOO Heb', go reparate aan uw soloen, jtut zo gerust hj Leonard doen : Aan vonrderllgnn prjs (llntj'h en net, \V,rden ze daar u orde gezot. t.x. UT HELLE Verleden week werd bj den landbouwer A. <.,uaj.k een baal Valksalpeter O0 K. G. ntv.-cmd. De prop werd tusschen de andere balen ontdekt. Geen aangfte werd gedaan. AGENTEN f?evrnnk(l n dn streek van Eecloo, Maldeghom. Selzaete, enz... met enkele kennssen van bouwvale. Aangenaam en gemakkeljk werk. Schoone verdenste. Aanbedngen stllen aan N V. Alg'n'Cno Buw- en H.vpotheekmn\tH'.hnpplj A.B.Y.- M.A S(. Ja'slrmf 98 t(> l'.'tl'c;''::-: ( x, V E E R E N voor alle aufo s en molos HENR V A N Borluutstraat, OENT 1)E C A L S E Y» F, Telefoon : 12.4JB en S09 K5 t.x.

3 -^-T.-SUj'. PLAATSELJK ëmtltt * lyïhahbhflc"' NÏÜWS (HFTKN fr. n den. Qfferblok. van j. Trccsje'ü kapelleken. ^waaronder wet u-,dlug ; aan Pater Bongonjoa 25 fr. \ oor Mssen vgor overleden famle eu 10 jr. voor een H. Ms te doen door Pater. Borj;unjon ter «ere van H. Tvosje ; 60 fr. ^'oor H. Mssen aan Pater De Vreoze n Chna, voor overleden famle ; 50 fr. aan Dm. M. Kdwanlo (Celna Do Backere) n de Antll- Kn voor haar 72 schoolknderen het o\esgc zonder moldng, 25 fr. voor de Baslek van 11. Trees je te Lsrtux, _ BJ 'T GETROUW K. groote keu» van mooe o» goedkoop» plechtge Conmunlcsanotjcs met een pussend gedchtje. llcrteluk aunlh'.voen. Vr. V. De Llle "W V.O.S.-U.V.O.S.. MAtKGEM Vos-sen m B-vossen, dnïg'ftu op 31 Maart Uet oruengstetfueu der verboden be too gng voor let Vlmlscle Recht Op U Aprl om 9 ure..tlgemeene ve-ga cl-rng n ons loka.l, 't Neuw Stadhus,.Markt. OPENNG C V FE Op Zondag 7 Aprl 1935, openng van «Café Sportwereld» hj 1 Achel BONTE, Marktplaats 31. Voorheen schoenwnkel 1. loybroeck. 1,>l.ïltXVb. HOMMUÏS1E S DAAR lool't VVE JUWKKMÏW BJ GABREL DB L L L E Noordhtroat, U, M V.UKr.5M, Muls van vertrouwen. Hot best gekend«n de «treek. De Kroothto keu». D«goedkoopste prjzen. YLAAMSCH NATONAAL SYNDJKAAT «K DEN». _ MAANDAG om 2 uur UTBETALNG U) den SCHOUWBURG. ~ o -- - WOENSDAG, raadplegüs bj dcu heer UK KNEEP. n do Schouwburg van 3 tot uur. u - - DONDÜRDAG, 1 Aprl, om 7,30 uur, n den SCHOUWBURG, groote polteke on syn tlkule meetng. - Sprekers : JOZEF- DB 1.11.LE eu Mr. ELUS, Kamerleden. JEF DÜV HOE EN JORS VAN KENAEM, vak Unlhslder»., W«doen e«q beroep op onze SVNDKA LSTEN, oo daar Ugeowqordg ta zl^- - DegeKn de «vonseten deel te nemen»an (le rvl." naar de landdag von V. N. V t«koster laten zch onmddelljk nschrlj ven Prjs ïo frank. Voor werkloozen fr (xr week nsclrljvat bj : Camel Gram racns, Kmtcnhoek : JuUeo Da Cousema ck>;r. Donck ; Cyrel De Zutter, Molentje Env'.o Blnmnt*. Akkers.. o _ Na onze neetftgen en studekrng, heb K-s m Dnsdag de gelegenhed gehad «en» /cc kuarters Syndkalsten, aan 't werk te r.t'.*;'> Leden hadden zch loten nschrjven w.' l'.fknu de aanwezgn verwonderd, taar /..k> «ohaon* prjzen te'kuwen aansehou wt-t Hun doel»as dan ook «en prjs te bermch,-,. Kn bjna allen gngen prlja heb'«n. want üegeuen de da «erst«maal afgekaart waren, hadden dat kans naar een fmbola. Daardoor was er»gemocne tevredenhed onder de ledon. Er was felle b<jtw»- tug onder dezen de m&esten hanrro voor lato of 2do prjs, Het gng onder Van Re Achel, öertrand Heyaotuan, De Mnuelcnaere Ueharü en Blomma Cajmlel. Vae het begn tu het end«was het mmer kampen, maar loch n Oft en De Meulenaere an Blornm«he onderspt 'delven, want' Juul 2p tonder wu% «jh»«ldf )»_prao.htlgv'lç tjn maat Bertrand 'vood bj «n góeds kracht. Ut»«* dar kaartng : 1) Van Ro Ad-W eu Heyeman Bertrand; S De Meulenaere Reh, ep fpnme Camel; 3? Vncke Hayn, en Rot«u«rt Lucen ; 4') Dobbaul Joe? «n WUlemarek Pro«per ; 5) \ tn Suyt R«té en Bae» Joaef ; 6) Caey» Jordan en Joorl» Jan ; 7) Dombrecht André en Otyaaan» Albert ; S> De Roo Proaper en Claey«Jan ; &) Van Rk Napoleon «n Wlllemarck Prosper; 10> Colpaert Raymond en Vttn Speybrooclt Albert ; 11) Da Wlndt Cyre) eu Van Speybrocak Julen ; 12) Van De Neste August en Von De N'esta Edmond. Het was «et> gazelhg < onder-onaje» waar onïe loden nog zullen voor te vn den zjn. V.T.B.-MA^DEGEM. ' WT H A L T las koffe met de BEUKKLAAU CTCHO- T\r \'.T.B.ertt, koopt en draagt op 31 Maart Weet ge dat men bj T Zoo doet de goede Snt nu al jnren en a ren. WSSELKOERS het or<onnlnn*teeken der verboden betoogtug van het Vlaamschu Recht. Herweg 36 DONCK BEKENDMAKNG ANDRE VANDENBOSSCHE Poud Sterlng : WSO Kransehe frank : l.ét Op Maandag 8 Aprl n de Schouwburg Aan Mlereen meld k met eer, dat k ALLES bekomen kan wat aangaat Gulden ; ds WNKEL over genomen heb van de groote feestavond, met voordracht over Zwtsorland door dee heer Fontone. Toonee, andere SCHLDERSARTKELEN? rjksweggn van de Pr ' gem. Voorts zal er te bekomen zjn allo Verf, Vetns, Teer, Carbolne en alle e «leveren en plaatsen van neuwe rjwel We August Speller, Noorlstraat te Malde- «F K E U L K K B N» N DEN SCHOUWBUttü. zang enz. Toegang kosteloos, voorbehouden soort v. n aardewerk en krudenerswaren Het w«keljk»eh sprekend clnama-progamnva, dat ona gansch den wnter alken 15 jaur net toegelaten. Hj aanvaardt natuurljk ook ale poelkapelle, frank. Hoogste aanbod; Camel CLAEYSTMMERMAN plaatsen voor de leden. Knderen onder de Duzend soorten BEHANGPAPER. Laagste aanbod: H. Van Wjnsberghe. k verhoop de jrunst van eeneder. Zondagavond nuur den Schouwburg lokte, -Vaar de NederlsudKChe kunststeden, de nternatonale hloemvutentoonatelung Flora ressortbakken en verslaat matras- schlder- en behangwerk, verbndt 1 L, Pett, Jolmont, frank. '>.15 had ouo voorkeur en onze «maak onbewuat zoodang naar dó tlm gaorentaerd, dat wa te Heemstede, en de Zuderzeewerken, sen. Harteljk aanbevolen. HANDSCHOENEN D.OE/.LN Zondag laatst zonder overtugng, bjna Op ï>-21-2a Aprl Pasche, drledaagsche Juffers en Damen, vooraher uwe a.nkoopen te doen, beze eerst de étalage n Hon l De K-aere. bouwen woonhus en TO EGKS TAN 10 BOUWWERKEN, wenschtte den Doorn een school, maar gj VOETBAL. werktugeljk. uuu' «EREUX^BKBN» ' gngen, tooneokpel n den Schouwburg. den : Breda, Dordrecht, Rotterdam. Den autoros naar de Nedevlandsche kunstste- wenschte ze naar den duvel, ja, nu nog, Sportkrng Maldegem 7-S. V. St Peters 2. het hoede- ldakken-lms bj overwelven slraatgracht l bulzen 0,30 m.) trots uw huchelarj. Zwjg dan, gj hebt De bekerwedstrjd van Zondag 1.1. nam Bogaardestraat. Pnn goedgekourd ; Alfons Haag, Lelden, Haarlem, Ymuden, naar de HECTOR CAUWELS geen recht van spreken. Gj hebt den tjd Sportkrng te baat om een prachtge overwnnng te boeken. gracht, Popkensstraat. Plan goedgekeurd ; Van Parjs, leggen buzen 0,30 m. n straat- We zjn bedrogau gev^eeot... lange den Wlerlnger Polder en Zuldorzeedjk. Volendam, Monlkkendam, Amsterdam, Hlver- Groot assortment en grcolsehe keus. Marktstraat 5 MALDEGEM gehad en het net gedaan, just zooals met goeden kant. Het deed zoo goed, weer lavende en kleurge nenschon voor on» te sum. Utrecht, ook bezoek aan de bloembol- p.2x alles. Hadden ze de school aan de nwoners Bj de aanvang ledt St. Petera eenge.ppole Van Caeseelo, bouwen twee WOOQhtzcn. Ot:ce Aardenbugsche Wup l'lan gegeven n 1908, dan had ze zooveel nl-at aanvallen en Maertens moet tusche-nkomen, maar als P. Braet de bal te pakken vr. )>..K)EN goedgekeurd ; Dr. Maurts Coels, verande- *»n, un hal Whsurrljka décor Ala jttfl ^ara lanvelden, een eenlgn tocht geheel Nederland door. Verbljf n utstekende hotel. moeten kosten, 't valt altjd op hun kop hun warmen adem over de u»aj.ta. v^een, terug. krjgt geeft hj naar doel en Van Hjfte ren voorgevels dre woonhuzen en verneuwen daktn, t-jdestraat ; Florence De Wan- geen klle voorstellng van bealdan, zwart en Degeljke ledng. Verzekerng tegen ongévallen en defte. Comfortabele autobus. Heden Zondag doorloopond vanaf 1.30 o herneemt en doelt "on eerste maal. Twee CNEMA SPLENDD MALDE«Cl wt de ulu automaten op commando ^handelen, maar wezenljk menschen v«n.ylfaaoh Deelnemngsprljs 350 frank alles nbegrepen. utgenomen drank. Aantal plaatsen burg te klen wezen. Volksvertegenwoord- tweede maal. Even voor de rust doelt De Jul Cocls, vorhoogen va-n een deel woon- Donderdag toekomende zal de Schouw- mnuten naden doelt dezelfde speler een dele, verneuwen dakgoot, Bogaandestraat ;, _,.,,, 1. DAGFN DE SK-G.JDER, prach en bloed, een brok leven.,, * tg (jral,)a Dt «Freuleken». s een tooneelspeg onutvoerbaar op de flm, ongenetbaar, onge- Houdt Pnksteren vrj, specale tren beperkt. gers De Llle en Elloa, komen spreken over Poorter een derde punt en St. Peters kan 2 _ vvtte RUTER, Cowboy-ra hus, E'OdesUaat ; Camel De Hscrdemaeeker. planten haacr, Crr.evookerkwefr. den algemeenen toestand. Verders zjn nog op fout een tegenpunt netten. Na de rust j ma. andere sprekers ngeschreven. zjn de bezoekers seffens ten aanval en lukken een tweede doel. Maar De Poorter naakbaar zouden op een flm d«^»' tweespraken zjn. Zoo 'n tntelend delóbg' ljk naa.r Remouchamps, Coo, Malmedy en Eupen. Om 7,30 zomeruur, een zeer schone koncet n elke loevee'hed verkrjglnar 't Gaat over den toestand n het land. CNEMA ST. L.VUUENS t S'reulelte» ona bood neemt mon nog net We beloven ernstge tjden. Komt ntjds gaat er op zjn eentje van door en van op flm, gevolgd door de Cowboy Buddy Roo nbnden van Jaargag 1934 van «Toersme > prjs 8 frank. Bevragen bj R. Van- De van ouds hebende oprechte up. Wat gezegd van let gegeven z*lf van doot, 't s een heel belangrjke vergaderng. 20 met'.r a la De Poorter) laat hj geen savelt, en luehflm met CharlVe Chapln t Freuleke» Een lach en een traan kenschetst gansch het spel. Een geschedens - a 't voorutzcht op Paschen naar KON. VU STADSSCHOUWBURG, GENT. G. schjn van kans aan de bezoekende keeper ngang 9. nn fra-l' ' derbeke. Slag op slag teekenen Van Hjfte 2 en P. Haarlemmer OLE ARBEDERS, BURGERS, BOEREN, Braet 1 doelpunten aan, waarna het ende ln een aantrekkeljk mdden ut de zeventende eeuw, een gchorpe tweestrjd tusschen zullen gehouden worden. Wlt gj weten gefloten wordt De prachtg»* beker, ge- esfht mode handteekenlng Rumbnke naar do Floralen welke aldaar Zomlog 31 Mmrt, ln dag- en avomlvertnonlng : schonken door R. Matthys van Oedelem. plcht en lefde waarn de eerste de boven wat er n 't land. gebeurt? «DE VLEDERMUS» «C. de KONNG TLLY» werd aan Sportkrlng's kapten overhandgd en hj had vele golukwtenschen te ont- au behaalt, maar waarbj ten slotte toen de p-chttre or 'ïte vr.n J.-hann STRAL'SS Ororster.j G. C. Bev en Zn. een verzoenng gevonden wordt NEUWS NEUWS Komt n massa naar do vangen,- he Fraalke. CNEMA CAPTOLE YZENDUKE. plf Hot beste stuk dat her oot la opgevoerd PLECHTGE COMMUNE mr M E E T N G -m Programma van 29 Maart tot 4 Aprl. WBOÊ En - 't Daghet»? Een hoogtepunt heeft 10 0/0 AFSLAG 10 0/0 1. Aktultettonflm, de eerste de; het met de vertoonng van «Froulek»» berekt, dat zal ednreen grf toegeven. op Donderdag 4 Aprl 1935 Waar vndt men alles wnt de Plechtge wereld. Coeus Commune aangaat, zooals ondergoed, plastrons. corsets, handschoenen, kousen, sao om 7,30 ure 's avonds n den 2. Kanarsche Elanden, belangrjk.. Waarljk, zulke avonden zjn een mensch DAMESJ dokumentareflln. net dkwjls n zjn leven busohoren, en we S C H O U W B U R G 3. ANTONA. ROMANCHE HON Coleuen cochen. kerkboeken, paternosters enz. kunnen het alleen betreuren dat «'t Daghet» Om geschkt te koopen GROSE, een lefljk muzkaal bljspel me Hul» DE CON1NCK te MALDEGEM. Marcella Chantal, Fernand Gravey, J.-ar -ons nog net meer vortoonngen laat geneten. Hoek der Noordstrnnt én adres : Worms, Josette Day, Robert Arnoux, Laquey en het beroemd Zgeunerorkest Rod DE 10 0/0 Afsla«voor eerste communlekanten Daar zal worden ontmaskerd, Hv.L -zou ons ten andere grooteljks verwonderen, moest het er op de vertoonlng Knderen oegelaten. het polteke en syndkale bebedrog der kleurpartj'en. DE WTTE LELE Fransch sprekend Vlaamsche tek«t%' CoHeurcenlrals van Maa.dag 1 Aprl net spannen van 't V. P E T E R S volk. Zulke gelegenhed mag zch nemand 2 3 U *. Munl 2 3. C N T CNEMA SAVOY levert alle nstalate-artkol. laton ontsnappen, 't Daghct heeft alles gegeven, 't volk doet nu de resl. J. zen buten concurrent«groote Keus Lage prjzen,1> en benoodlgheden, aan prj-.feestzaal <: CKCLA >,, MVLDEGEM. Programma van 30 tot 31 Maart, 1) Gesproken Dagblad 2) Avonturen van een knaap, bewogen stlle flm. 3) DE WAKE JACOW. een echt plezerg Dutsc.h-.spreked bljspel. Volyends week; «MAG MEN ZE TROU- WEN» met Anny Ondra. MJMMMMtMMJM Voor de Plechtge Cotnmane bljven d> Groote Magazjnen NAGEL & ESDERS LEVEN BAUWEN SP.. GENT,e voornaamste der Vlanderen ) 'n voor Krooütrljkc Geznnen Zondag* gesloten. ph 't Daghet n den Oosten voert op n den Schouwburg op Maandag 1 Aprl, te 7,30 ure, - HET MACHTG EN AANGRJPEND TOONEELWKRK FREULEKEN - KOMEDE N 3 BEDRJVEN DOOR HERMAN ROEL VNK. Prjzen ; 4 on 3 fr. (genummerde pftftteen). Neem uw kaarten op voorhand bl de leden. PRACHTGE KOSTÜMEN. - NEUWE DEKORS. Schouwburg, Maldegem De verde Vlanmscne ;ln' met Douolf Patte en Patachon heeft weer de groote bjval geboekt. Wel zouden de menychen meer houden van rechtstreeksche Vlaamschc flmen, maar n 't Vlaamsch gedubbelde zjn ook welkom dt hebben wj ondervonden Voornameljk rlaar ze met onze sprekende projecte '.oe stellen zoo zuver verstaanbaar spreken. On zo Schouwburg heeft de zuverste en ueuwste sprekende nstellng de er bestaat. Een neuwe Vlaamsche Jllm «ALLEEN VOOR U > met Jcfkon Bruynncks, de de «Wtte» speelde, wordt nu reeds 14 dagen n Antwerpen vertoond, Ja, Antwerpen steunt en waardeert het neuwe egen flmwerk en heel Vlaanderen snakt er naar en komt deze fllnen zen, onendg lever Jan da fransche flmen, waarmede de markt overgoten wordt. Brussel alleen s en bljft koppg. Te Brussel s tot nu toe «De Wtte» de grootste suksesfllm van 't sezoen nog net een» vertoond. De eloema-bestuurders hebben hom nog net durven vertoonen Y Zjn * De Jantje»» n Bruusel vertoond? Volgen» 't achjnt nlot een beela week. «Bleek Bet», het groote sukses? We vn den het n geen enkel programma van een cnema der hoofdstad. Maar herhaaldeljk als hoofdflm te Gent, Brugge en Antwerpen Te Brussel draalt men flmen n alle andere talen, hsele dagen draat men er Dutsche doch de taal der Vlamngon, van het egen volk, wordt te Brussel geweerd. Daarom moeten wj bewonderen, de huzen als Jan Van dor Helden, de trou alles (et euandurft, de Vtaamsche taal op den flm va t te leggen, alsook de flmhuzen de flma n vreemde talen n de onze omzetten. Daarom wa«het ons een genoegen dat de eerste Vlaamsche gedubbelde flm h»r een groole bjval heeft genoten. Deze week hebben wy : < EEN GOEDHARTG MAN» een kome de met OUSTAr EROELCH, de wj zagen n * Lefdebcommando s en n de flm * Een led, ecu kus, een mesje >. Daarna de operette * PRNSKNUROOM» met dc geverde zangeres MARTHA EO GER'l'H, Ernst Verebes, Herman Thrng enz. en al de artaten ut «Het geluk dat ut de hemel valt Een prlnae» noet trouwen met «en prns, de ze nog noot zag. Ze wl net, want ze bemnt een jonge man. Alleen den wl ze trouwen, tot het endeljk ut komt, dat de prns, de ze trouwen moet, de jonge man $ de ze lefheeft. Zeher het programma: 1. Documentar. t. Rove de Venlse. 3. EEN GOt'lUt.AKTG MAN, komede. 1. PRNSKWDROOM, Operette 5. De voorflm van de flnj van de volgen de week. MWN HART VBBLANOT NAAK LEFDE Ver vertoonngen n den Schouwburg. Zaterdag om 7,30 uur, ngang 1-2 frank; bondag'ünr 3.30 fcn '7.3ö nrr - Zdmertjd'), l'nfcang frank. v -.. «Dngdag om 8 u. ("Zomertjd) nwug'2-3 fr.' Opgepast voor het uur. gezen de Zomertl<l aanvnfet tusschen Zaterdag en Zo4g.f ttk' lcr uw Keus '-' '" Her» uw adres 't Grootste en schoonste assortment van Hoeden, klakekn, hemden, plastrons, da men- en heeren handschoenen, alpns, bloeen. remen, cn brételles. n ulles zeer schoono keus. moderne molellen en echte luxe arlkele (op zjn stad-) Huls van vertrouwen : HEKTOR CAUWT5LS.MrUstraat 5 MALDHGKM p - Slutng H, Jaar e lourdes. Achtdaagsche Prachtrea -- Vertrek 2-1 APRL. Met bezoek aan : PARJS, PAU, LOU~ DES eu de Pyreneeën. BAURTZ SPANJE enz... ALLES NB'CGRlüPEN Zelfs tafeldranken, 880 Belg. Kranken. - Verders alle veerten dagon de /.elfde res aan zelfde prjzen Vraagt grats resbro ch ur Prachtge rezen voor HU- WELJKSREZEN. Vooral Uw rezen Huwulljks - Knmllle - Groeprczen Bodevaarten Uburecl Tkeo Huybrechf* Wctstra'«112 ANTWERP'^ 'V :V p.x DE POLTEK. Verleden week kwam her een lberaal volksvertegenwoordger spreken en zou ook handelen over de gemeentepoltek, ffn werkeljk, nadat lg gezegd had dat Belge een leger moest hebben, forten ena. z^ hj dat er her een vredesgeznde partj hét bestuur n handen had, maar moest het overa gaan uls n Maldegem, 't zou er lef utzen n een Europa zonder grenzen. We meenden tat dt lberaalken werkeljk een beetje meer verstand had en over wat anders gng praten dan met zoo een flau wghed voor den dag te komen. Vele toehoorders verleten dan ook, terwjl hj sprak, de Feestzaal Ceclla, waar dergeljke dwaashed door een lberaal werd utgekraamd. We s her de onruststoker geweest, we zette her den boel overste kop en schep een onhoudbare toestand. Heel eenvoudg, Brussel m«t zjn katholeke an lberale mnsters, met zjn Devèze de nog net verdragen kan dat men van ontwapenng spreekt, zj heel de klek s dc schuld van de Maldegemschcn warboel door het onrecht dat zj er heeft gestch, ja, zj, de lberalen, hebben ln de Kamer de onrechtvaardge benoemng van Cuelenaere gestemd, want ze keurden mede Mnster Perlot goed de Guelenaere n de mnderhed had benoemd. Terecht zeden vele toehoorders : spjtg dat wj den lberaal net mochten antwoorden, 't WSL8 een vergaderng ljk n de glde, gendarmen bnnen en buten., Maandag was 't paardekoers op de welde van den heer August Jdouton. Er was veel volk, doch we hoorden aldaar dat de koers tegengewerkt was, door den zager Verstrnghe, de geschreven had dat de paardenkoers een belacheljk spel was en er maar een paar oude glores meededen en enkele Cadzandors, goed voor alle densten, 't s dus n de oude partj nog-, altjd dezelfde spotternje en tegenwerkng.' Gelukkg dat do zager zjn gepraat maar' zagemeel s, en 't volk er zch net aan. stoort. Velen vroegen ons deze week, of 't waar was dat het schoolsoepkomtet afgesteld was. Waar haalt gj dat weer, vroegen wj. De zager heeft het geschreven n zjn zagerjken was 't antwoord. Nets van. Het Provr.aal bestuur, heeft nadat de gemeenteraad dt comtet had aangesteld, gevraagd welke de bevoegdh^r den ervan waren en nu geantwoord dat alle aankoopen voor de soep langs 't schepencollege om moeten gescheden. Dt s alles en het bljft n fete just geljk. Gezen het wntersezoen endgt m^t 31 Maart, endgt ook de schoolsoep op dezen.; datum, just geljk verleden jaar. De school van den Doorn s goedgekeurd w<)rk,''ze kost te vèé^èr'-^om^r.,-(v>;»f-. Maar zc weten, be.st^tocj'ooj'v^1}» bejvaatj seróo' êen vast "plan der "Regëejlrg, moèv "» orden gevolgd. s het pl{mxbct).r,f}gel, djn vrbjmt«-het*e»nvoudlg>;algakewd., «nutut» zjuen,'zc natuurljk wllen.,,,. Het eereoon van den avch'rtetvhgtmee op Cueunaère's 'lever. Vraagt hj msschen geen eereoon als advokaat als hj smokkelaars verdedg'? Dat Cuelenaere schoone zwjgt over geld verbrassng op den Doorn: de school s er hoogst noodlg, en moet ze gebouwd worden naar de neuwe voorschrften, 't s on ze schuld net, maar wel de zjne, hj heeft jaren tjd gelud om er eene andere te bou wen. Maar lever let hj de knderen een uur ver 't jollen n weer en wnd. Zeher wat de oude party schrjft «Do mnderhed van den raad stemt tegen de geldverbrnssüg en emht een school zoo al«gewsnscht wordt op den Doorn, netjes en gerelljl, maar geen luxewerk. a Ze schamen zch net dt te schrjven. Zj (de oude partj) elschen een school, waartegen ze hun heele leven hebben gestreden t s effenaf belacheljk, Zj (de oude partj) spreken over een school zooals gewenscht wordt op den Doorn. Zeg eens, oude mannen, van n 1908 Sprekers: Jef De Llle, Volksvertegenwoordger Dr. H. J. Elas, Volksvertegenwoordg. Jors Van Eename, V. N. S. Jef Devroe, V. N. S. Jl'LEN WLLKMARCK, Noordstraat, 66, MALDEGEM noodlgt U ut te komen zen naar do neuwe verzamelng van zomerstoffen Rume teus der laatste neuwe geweefsels n alle prjzen en kwaltet. Ook voor Eerste en Plechtge Kommune zult ge zonder de mnste twjfel vnden t geen ge verlangt. leden, op den dag van de Vlaamsche betoogng om het recht, de door den Brusselschen burgemeester Max verboden werd, dragen alle Vlamngen ten teeken van soldar protest het kenteeken der verboden betoogng. Maar k heb geen pjn meer Zegt deze vrouw de sedert 191» eed _ o Dank aan Krvaehen geen rheumauek, geen verstoppng meer Daze achrljfstar meld ons de gelukkge verrassng de dj Kruschen dankt. Zj schrjft: «Sedert 1919 laad k aan pjnen n de schouders en bjzonder bj regenachtg en sneeuwachtg weder. Over dre jaar besloot k de Kruschen Salts te nemen. Onmddelljk heb k de gelukkge gevolgen kunnen vaststellen. k was verstopt en k ban van de verstoppng genezen. k heb volgehou den en op zekeren dag, ten uterste verwonderd, zegde k bj mezelf : Maar k heb geen pjn meer. Sedertden waren de pjnen mnder aanhoudend en mnder pjnljk. En nu, welke verlchtng. Het heeft gesneeuwd en geregend en k heb n-et de mnste pjn gevoeld. k heb gsteren een neuwe flesch gekocht.» Mevr. C... te A. a. C. Wanneer men de werkng van Kruschen Salts op het organsme kent, kan men over zjn wonderbare utslagen net verwonderd zjn. Kruschen lost de krstallen van het urne zuur op, de de oorzaak zjn van alle arthrtekpjnen en verzekert hun utdrjvng langs de neren. Kruschen werkt tezelfder tjd op den lever en de ngewanden en verwekt de utdrjvng van alle vergftgde voedselafvallen de het organsme belemmeren. De verstoppng net meer mogeljk en elk gevaar van vergftgng s verdreven. Het lchaam wordt regelmatg gerengd, het bloed wordt zuver, vloeend en krachtg. Gj gaat een neuwe gezondhed te gemoet. Kruschen Salts, n alle apotheken : 12,73 de flesch ; 22 fr. de groote flesch, voldoende voor 120 dagen). MALDEGEM. De welerwedstrjd te Kleyt, Doorn. Utslag, ) V«reecka ; 2) De Muynck ; 3) De Backer ; 4) Stoffereue ; 5) De Key-' zer ; 9) Strobbe ; 7) Cocpuyt; 8) Raeman, Kleyt, de den beker won van best geklasseerde ln deze twee rtten, en daarbj voor»jn derde koers van 65 km. op 27 njders 8ste toe kwam. Spjtg dat deze koers n plaats van 30 km. 85 was, doordat er eenlge olde koerserg yroegen om meer toeren te deen. Want deze utslag zou anders ge- [ weest hebben. Het was Stoffereua de an-) ders de koers won nadat hj 4 toeren alleen weg geweest was. Nu een woordje van dank aan de koers-1 nrchters, de veel volk naar den Doorn gelokt en een goede kerms gevlérd hebben. Net voor 't gold, geljk er altjd gezegd wordt, en geljk er op Kleyt Maandag laatst, ook ln den vasten, cnema was. Dat mag zjn, maar nu, de menschen weten dat het daar altjd voor het geld s en dat mag. - BJ LOUS BUYSSE, Westelndestraa 86, Maldegem : Versoh tnlandsch Smor an 5 fr. 1«k. ->. alsook beste ïnlandschc ' ^nfr '««ncr >n 11 fr dr klo p «1.1.KCl'OU CAnVULS ansa.ua. <.-t> >t- <<nl..ek A.2* GAA1BÜLUERSMAATSCHAPPJ «On» Genoegen» bj Arthur Van Hoecke, Akkers, MALDEGEM. Jleden Zondag, 31 Maart, 2de bolng voor het kampoenschap, r.-,. verschllende sc-oone geldprjzen. Geu enkele bolder mag afwezg zjn, want de prjzen voor het kampc» schap zelf zjn ets butengewoons, etv"bullen- ecu' eders verwachtng flyertreffen. - ' "'/«- -1 loest er eerü ld'zljt dta-geen' kaart ontvangen heeft' door 'Vérgetenhed, hj ne- 1 me dt bercht tot '*n utnoodgng. Men aanvaardt no» neuwe leden : -reeds "mee»--dah : l50 ïjh er ngéschre'ven.. vooröojjfc üëtetthütffr: ; M op ZONDVG 5 en MA'A^DAG'fe'MEÏ'ste groote bollng van het jaar. 500 Frank prjzen gewaarborgd en verdeeld als volgt; UO frank. nleg 2 frank voor 5 bollen of 5 frank voor. 5 bollen. eder ld neme het zch tot plcht aan deze bollng deel te nemen, tot ondersteunng d>r maatschappj, om meer en beter. Het Bestuur. ONS RADOHOEKJE. - Wat hebben de rado's n 't land heel de week opengestaan om de berchten over het mnstere cn den frank te hooren. Maandag-avond om kwart voor elf uur, heeft de Vlaamsche utzendngspost ons nog de nachteljke samenstellng van het kabnet Van Zeeland gegeven. On wel te zjn zou dezen Vrjdagmorgen de regeerngsvorklarng rechtstreeks ut de Kamer moeten utgezonden worden. Want nu kunnen slechts een paar honderd menschen n de publeke trbunes plaats nemen. We daarvoor oen plaatsje wl bemachtgen moet twee uren voor tjd aan de hekkens staan. Waarom net heel het land laten lusteren, ljk (Ut te Geneva gebeurt? De prjs voor het beste toestel, de N.S.F., de 200 utzenrposten neemt, op een draadje van 5 meter, kost slechts 1495 fr. met Phlps waarborg. En dan prjzen van 1550 fr fr., 2200 fr., 2050 fr., fr. en 3950 fr Al de beste merken n den KADJOHANDKL VAN T GETROUWE, Noordstraat, 17, Telefoon 150, MALDEGEM. L M Dkwjls nagemaakt Nu slechts 2 fr. per stuk. 1 let s- cces van Pplrr.olve stjgt nog steeds' Daarom trachten sommge (abrkanten haar naam, verpakkng, vorm, kleur enz. na te bootsen. Noot wordt Palmolve-zecp onverpakt verkocht; haar verpakkng vertoont altjd de herboven afgebeelde kenmerken. Men. kan PalmoÜvc msschen «utwendg» namaken, doch wat onmogeljk kan verkregen worden s dezelfde formule het mengsel der fjne oljf- en palmolën endezoo weldadge werkng opde lu van dezeonovertrefbare zeep...tegen 2 fr.per stuk s l'alm- Ojvc-zeep onvergeljkeljk.aat T net bedregen.., W M M M M M m M M M M M U W M W O W ' ALS KWALTET : EEN ENKEL SOORT, DE BESTE, 'T 18 ZOOA.S 'T BEHOORT, DROOG EN VAN VERVALSCÏNG VRJ WANT 'T S F. C. JACOBS SUKERJ. / > H «M M M H l l M M M» «» W M «M M M» M a «m ( «W SCHRKKELJK C«4NHLt'K TE ASTTC?rr,. Een zcht van de vrcescljke botsng, waarbj de aanhangwagen van een traktor te Astene op een boom lep en den leder let leven kostte. UTSLAGEN VAN AANBESTEDNGEN. Bouwen van een parochekerk te Wljnendale, bj chtcgem Laagste aanbod : G. en.a. Bonquet, Neuwpoort, ,20 fr. of ,20. Hoogst: aanbod : S. Maddelen. Boesnge, ,93 of frank. Utnemen van bestaande rjwelpadpalen Verlengng van het programma : ON A TROUVE UNE FEMME NU:» Vlaamsche teksten. Knderen net toegel Voor uw VERVOER per auto tax wendt l bj MAURCE VAN HVFTE. Café fortwercld. Neuwst raat. 45. Telefoon MALDEGEM P 19 CN HM A «OUD BRUGGE», BRUGGE. Programma van 20 tot 31 Maart 1) Pathó-Jfournal. 2) MARJONS-NOUS. allerbeste kluchtfln 3) DE BANK NEMO, allerbeste scherts. Programma vu l tot 4 Aprl DE ELLEN DELNGEN, speelt n 2 weken. TOEN SNTKR KLAAS weer n 't land kwam, was zjn eerste vraag naar een goede hoedanghed en n voll vertrouwen. Voor alle nlchtngen wen.' de men zch ; Sterrestraat t, EECLOO (utgevende op de Markt) of men vrage bezoek van rezger, d.x ZOMERSEZOEN 1935 De ZW ARTE LEVE het groot VROUW_ kleermagftzljn voor heeren en knderen. Gestcht n 18U3 Zuvelbrug, 7, Gent zal wederom zooals altjd. (OCO EN GOEDKOOPST VERKOOPEN. Bemnt uw profjt Bjzonder ngercht voor maatwerk. 5 0/0 aan Oudstrjders, Z.A.B.'» en talrjke bulsgeznnen ' Zondags open van 8 tot 12 uur. Geen hulphulzen. d.x. ax P' w. c,. P

4 a*** 1 Mwü.«T UFE&OUWÈ' AÏÂDEGHEM» 31 MAART VERDE BAPZWOK. DU VENNEU WS OP RES NAAR BREDA Verleden week handelden we n hoofdzaak ever de gozclse re«naar BREDA. Nu echte:- :.ul<m we den zakeljke» kant aanpakken. Begnnen we met de 11K»NUCHTXG : Wat de duvenhokken van de Gebr. Oomens betreft, deze velen bzonder n onz«n smaak. Up de tweede verdepng van het hus, bevnden zch drvo hokken dcht bj elkaar opgetmmerd. De woonhokjes zjn er gewoon gemr.akt. dus heelemaal net ngcj c-jt vou xveduwsjhapspel. wat ten andere zooals verder zen zult ook net nooóg s. Znkdraal? er net te bespeuren en alle afmnak s ut f.' geschaafde latrs vcvvo.t-lted De voorzjde der hokken s heolemar.l n klntr nl.n. wat maakt dat nt er zoo beder klaar s als buten. 't Js ook luws dezfn kant dat de duven 'rn- en ut-vleron. Een v'e-de hok. nas dezen wnter opgetmmerd. bevndt zch ongeveer een ;'-ta' meer boven de andere Dt s een prachtht»k. leel -toot. en rondom een paar meters hoog ut gewoon glas opgetrokken. Als men on dt hok stoat moet men de durven ut cc-der welke rchtng zen thus komen. Dt hok s specaal voorbehouden aan dc. jonge duven, en s het klaarste en '.ucltgste hok welk we oot zagen. Laat er ons maar bjvoegen dat' alles er blank gekalkt s en zoo netjes onderhouden dat men er net het mnste reukje gewaar wordt. Een dun laagje zand (Rjnzand) bedekt. den vloer. Deze. nrchtng maakte op mj een. geweldgen ndruk en s verut de mooste welke Ht oot zag. lïb DUVEN. Her staan we machteloos, want werkeljk... we zjn bang dt punt aan te raken omdat we op voorhand weten dat we net bj nïachte. zjn zóo te schrjven dat de duven tol hun volle recht komen. Neen - we overdrjven heelemaal net als we zeggen dat we b-j de Gebr. Oomens het sterkste hok duven gezen hebben welk we oot n ons levon zagen, want daar ztten net twee of vjf of twntg extra fondvlegers, maar wel een GANSCH HOK. Och... laat het ons maar bekennen : vroeger hadden we ook al eens twjfelachtg geweest omtrent de utslagen behaald door de heeren Oomens. Ze leken ons zoo overdreven sterk dat we net anders konden dan eraan twjfelen of dt alles wel just, wel mogeljk was. Twjfelen zeg k... ja... en toch, we mochten net, want een paa' bjeenkomsten de we met de heeren Oomens hadden waren reeds genoeg om ons te overtugen dat het geen bluf was, doch dat hunne duven wel degeljk op de fondvluchten zoo overweldgend sterk zjn, dat nets of nemand hunne onafgebroken reeks suksessen remmen kan. Want duven Als ge er een twntgtal n de handen hebt gekregen zjt ge bjna gèk gekeken, want als ge denkt: «nu heb k toch wel de mooste ln handen gehad wordt er u weer reeds een andere toegerekt de n nets, maar dan ook heelemaal n nets voor de vorge hoeft onder te doen. En zoo gaat het altjd maar voort, uren aan een stuk, als een flm de wordt afgerold en den geest zoo gespannen houdt dat ge u tevreden en verlcht voeld als het end er le. Speren zoo hard als jzer > Vleugels al= roofvogels Plumen zoo zacht als vloer Oogen de schtteren als damant 1 De utdagende type van 'n getergde vechthaan. Hoe de heeren Oomens er toe gekomen zjn zoo'n hok extra duven saam te krjgen? Neen... zoo maar van zelfs zjn de kampoenen da&r ntet op het hok gewaald. Dt ls trouwens nergens het geval. ntegendeel, gtoote sommen geld zjn daar besteed geworden om het beste, het allerbeste wat n de duvenwereld bestónd, op hun hok te brengen. Komt daarbj nog hun rusteloos zoeken en hun streng utzften. Want streng rjn ze, de heeren Oomens. Alleen extra materaal vndt plaats op hunne hokken. Bewjzen moeten ze leveren van hun kunnen en dan alleen wanneer ze met sukses afstamden van 600 tot 1000 km. weten te overbruggen, verkrjgen ze levensrecht, want al we net boven mate goed presteert verhusd naar.de keuken. Ook aan het koppelen besteden "ze Heel veel zorg, wat wel de voornaamste oorzaak s dat er de goedhed en de schoonhed samengaan, twee hoedangheden de men nog net al te dkwjle op het één en zelfde hok vereengd zet. HET SPEL. Zooals we hooger reeds zegden, wordt er net aan weduwschap gedaan. Alle duven worden volledg op nest gespeeld. De Jonge duwen worden slechts opgeteerd en 't jaar daarop, dus als Jaarlng, worden ze enkele malen tot boven Parls gedragen. Sommgen doen zelfs Angoulême. Eerst als twee-jarge duf komen ze echter ten volle n de bewegng en geven dan nog vjf-zes Jaar lang hun volle rendement. Sljtage kennen de duven net en den ouderdom schllnt er geen vat op te hebben. De oude Blauwe duvn bjvoorbeeld, de 10 Jaar oud ls zou men hoosrsten een leeftjd van dre jaar geven. Zoo frsch en sterk zet ze er ut en s ze nog ook. De ' Schoone» 7 laar oud, doet nog wondederen. Den «Bleeke», «Vuurp'l - >, «Makkes, «'t Proetkopje» en tentallen andere, allen van 6-7 jaar, zn nog zoo goed als onklopbaar op de drachten, en beschkken nog over 'n snelhed als twee of drleldarscvp duf. Het ras Oomens s J- ZER-S'TERK. Wat we er ook net mogen vergeten b' te zeggen s : dat de duven er heelc dagen open hok hebben, dus althd buten kunnen. Naar 't veld gaan ze van 's morsrens tot 's avonds waar ze zch naar 't. schhnt hep goed mf 1 ' 1 he"nden. want relden of roo' s er eene duf zek of slefht vprn'umd Men moet echter n aanm»rknrr nemen dat de landbouwers tn ^Jfdertnd wen':-" of geen landvetten strooen, dn» rlnt /e dan ook weng gevaar van vergftgng op loopon. DE VOEDNG. n het speelsezoen, dus ook gedurende do kweek krjgen ze nets anders dan bonnen, een weng wkken (vtsen). ma', tarwe en gerste. Als ze van de vlucht komen krjgen ze wat klen zaad. Het drnken, (zuver water), wordt dre maal daags ververscht. n de wntervoedng wrrdt het rantsoen hoonen vermndert ton voordeele van de gerste. ONS BESLUT : n een paar jaren tjds bezochten we reeds meer dan 00 kampoenhokken. Reeds ontelbare goede duven hebben we n handen gehad en voor vele stonden we echt n bewonderng. Doch... dat de lefhebbes het m. net kwalk nemen of mj net van voorngenomenhed beschuldgen, k moet. begrjpt ge he... k rnoet het bekennen, dat ;etn enkel hok op mj zoo'n sterken, vüo'n overweldgenden ndruk let als dt der Of'hroede> OOMENS. Dtt? ten andere net alleen bj mj het geval want zelfs mannen als de heeren Pol Slon, Gullaurae Sassart, Gebr. Beschr>;maecker, Gust De Fsyter, Hektor Baele en nog honderden anderen geraken net utgepraat over al het schoone en goede dat ze b de Gebr. Oomens te zen kregen, 'k Geloo ook net dat er op de heele wereld een lefhebber bestaat de bjvoorbeeld ut Bordeaux met 30 of meer duven n staat s tegen hen te matcheeren. want 'k zeg het" nog eens : daar ztten net 10 of 20 extra fondduven, doch wel HONDERD of HONDERD V F- TG kerels de bewezen kampoenen n den dop te zjn. Toekomende week zullen we dan nog eens ten gereve van onze lezers enkele utslagen geven door de duven van de heero" Oomens behaald. ntusschen mogen we net vergeten den > Hektor Baele van harte te bedanken om do mooe gelegenhed de hj ons gaf de res naar Breda n zjn auto mede to rva ken. evenals de heeren R. De Baete en oref Vanden Bossche om hunne gezellghed gedurende de res. Ook naar do heeren en '/lenden Gebr. Oomens gat onzen besten dank. voor het eul onthaal dat er ons te beurt vel en voor df> beredwllghed welke ze ons betoonden om ons n te lchten over alle«wat on? aanbelandde. Op hunne utnoodgng or>< 'ezen zomer nog eens tevue te keeren. zul- 'en we dan ook gaarne nsraan. want >>*>t-- "mt b ons boven eene KETS nsar BR"- DA. KOOPT UWE KLEEDEREN N HET VAN OUDS GEKEND Mason Charles & Hoek LANGE MUNT en A. GROENSFXMAUKT H GENT Gekend om zjne prachtge keus van m Plechtge Kcmmune Zondags open tot 12 uur. Telefoon v.15 BELANGRJK Al de JONGE DUVEN welke ln 1935 op het hok der Gebr. OOMENS te Breda gekweekt worden z'jn ut ter hand TE KOOP. Voor nlchtngen en prjzen, schrjven aan Rayn). MATTHTS, OEDELEjJ (bj Brugge). Alles ls zer ter trouw en de kooper wordt alles thus bezorgd. Zeer matge prjzen. BJ FRED HU GELER TE AARSEELS. Zooals we verleden week schreven, zet heer Alfred Hugeler van Aerseele, zch door verschedene ernstg«redenen genoodzaakt, aan het duvensport vaarwel te zeggen, en daarom besloot hj al zjne duven, hok en alles wat er voorhanden s, totaal ut ter hand te verkoopen. Om ons to overtugen van de waarde van het ras Hugeler, deden we Maandag de verplaatsng naar Aerseele. Net dat we eraan twjfelden daar goede duven te zen, neen dat net, want we weten het maar al te goed : We duven heeft de rechtstreeks afstammen van de hokken der Gebroeders Oomens van Breda, Santens, Fabry, Hermans, Qebr. Descheemaecker, Faret en nog zooveel andere sterke kampoenen, en deze betaald heeft aan fabelachtge prjzen, moet beslst een hok duven hebben de bekwaam zjn het sterkste op sportgebed te verwezenljken. En nderdaad... we hebben er duven gezen de echt bewonderenswaardg rjn, als daar zjn zjne blauwe Oomens dulvln en hare 3 jongen van verleden jaar, zjnen ouöén 'Bonten,- eertjds 'de' sterkste'/dufder 'VtaaTders, den «DoUM,":den;J*Brüne»», het- «Goed Gèschept»)' dén f ' «JQojkere:} Fabry > en nog tentallen andere zjn duven de de bewonderng. elkeen; weten a te.,dwngen,. Allen. ;Wlèï.',.H'.chaam u.van sferjeté Spreekt' «fa" Vn' wens Oogen een glans van 'drft te'f "'rastólvewéd straalt; Want" >Weé > ~gë' llèfkebbers' dat «Het oud ras Hugeler steeds als bloedstroom het ras van Felx Stoffels ln zch had en heeft? Zjne duven zjn net alleen moo en sterk, doch ze wllen ook vlegen. n den wnter van 1930 held hj echter eene verkoopng welke voor een goede 50 duven de som van frank opbracht. Daardoor heeft hj er zch terug heelemaal weer moeten lnkweeken en als hj nu endeljk terug over een hok duven beschkt sterk en machtg als voorheen, zet hj zch genoodzaakt ze allen van de hand te doen. Hard mot het zjn... tragsch wreed... de resultaten van jaren lang zwoegen en het doen der zwaarste offers, zoo maar neens te zen neen te storten Verplcht t» zjn vaarwel te zeggen aan hetgene dat men boven alles Hef heeft. n 1930 dus, het Jaar zjner verkoopng, speelde de heer Hugeler 18,000 fr. prjzen waarvan hj frank zuver over had. Daarbj 6 VELOS. 4 REGULATEURS, allen van CREL tot BORDEAUX,?,4 ngeteekende duven waarvan 23 prjzen, waaronder 3 eerste, 9 n de 5 eerste. Jste prjs ORLE- ANS regonaal ; 1ste prjs ANGOULBME Regonaal met 20 mn. voorut N.-wnd en schoon weder. De 3 eerste prjzen op Crel met groote voorut met Noorderwnd. Alleen op de fondvluchten won de heer Hugeler fr. n geld en waarden. Héwel... dt egenste sterk ras, gekrus mot het beste wat n ons land te vnden s, heeft thans weer een hok duven gevormd zooals men er nog net al.te veel aantreft, want vergeet net dat Fred een der strengste f-.fter? s de we kennen. Geen enkele duf s er bj hem af te keuren doordat regelmatg alle mnderwaardge sujekten naar de keuken brengt. Jammer dat we door plaatsgebrek over hot hok Hugeler deze week ntet verder utweden kunnen. Utgesteld s echter net vergeten en toekomende. week zullen we er ïog een en ander over zeggen en enkele fotos van duven en hok n onze kronjk laten afdrukken. Laat er ons echter nog bjvoegen, dat al we zch tets goeds schkt aan te schaffen net benauwd zjn moet eens tot Aerseele door te rezen, 't s de moete. KEZEN OM TK LEEïKN Het s een heel aangenaam ets. zoo n het voorjaar nu dan eens een hok van 'n sterk lefhebber te bevoeken. Daarbvj.. hoe meer bazen men had. hoe beter men zjn' stel kent, zegt een spreekwoord, en ook zoo s het, n het duvensport, want hoe meer sterke hokken men bezoekt, hoe meer men hoort en zet. Zoo grgen we Zondag 24 Maart op één dag een bezoek brengen aan de Apotheek St. Eloo te Gendbrugge. Juul Coen te Lede 'en Rem De Bnere te Munte. Den dag naden kwamen we bj Hugeler te Aerseele te recht, om denzelfden avond nog bnnen te wppen bj Oscar en Juul Vethelle te Caeneghem. Door plaatsgebrek kunnen we echter deze week net verder over deze bezoeken utweden, doch vanaf toekomende week reeds laten we onze lefhebbers lezen wat we Dj al deze lefhebbers hoorden en zagen, wat me dunkt heel wat nteressanter ls dan de eene week te schrjven dat de deale resduf moet breed zjn om goed te wezen. en de andere week dan weer dat ze «fjn» moet zjn, wat volgens ons alles m '.'.r theore ls de geen houvast heeft, en alleen maar goed s om jonge lefhebbers op een. dwaalspoor te brengen. Onder alle soort typen vndt men mmers goede en slechte duven. LEFHEBBERS Het speelsezoen staat voor dö deur Nu s het met' dan oot den tjd om uwe duven COLOMBNE- THEE der Apotheek St. ELOO te Gentbruggc te drnken te geven. Onmsbaar voor de goede fotrne der duven. WAAROM WAAROM WAAROM. Ja waarom komen de duvenlefhebbefs van ver en bj hun duvenvoeder er. hunne duvenmanden bj Ravmond Matthy* ««Oedeem koopen? Waarom e.nder? dar. on dat alles er van de beste kwaltet * H A N D E N ^ ruw, rood of beschadgde/orden weer vlug goaf en zocht met Doos A en 7/zfrank. n alle Apotheken MEUBELS Gewaarborgd tverk Slaapkamers te begnnen van 900 fr. Eetplaatsen te begnnen van 800 fr. Komt onze tentoonstellngszalen en utstallng zen.' Moderne Meubelfabrek aere- Van Damme Boelaarstraat EECLOO Bjzondere voorwaarden voor voortverkoopers Vr.WGT ON7.F. REZGER. v.x. TOEGEKOMEN DUVEN : Bj Amand Dalle, Veldhoek Sysseele, s een gesneden Roste duf toegekomen met rngnummer van De mgenaar heeft 8 dagen tjd om ze te komen afhalen. Egendomsbewjs mede brengen. BLJFT nog altjd het VOLMAAKSTE RJWEL. Vraagl bj uwen VELOMAKER het NEUW MODEL Verchroomde utvoerng. Ongeëvenaard n -erljkhed. BELFORT RwefaS>rek Parkolaals 6 BRUGGE Ook n Amerka weten onze Vlaamsche duvenlefhebbers zch te doen gelden. Herboven Charles Roeland, afkomstg van Maldegem, de zch n 1934 kampoen speelde en 165 prjzen bemachtgde. Raymond MATTHVS. OEDETJEM Sporfltronjk. '- 56. 'Demuy^ère ; &T. Schepers, 64 Wternckx, 67. Sylv. Maes. 85. Lowe. Dctus brak zjn kader eu moest opgeven. Den tweeden, rt van Parjs-Nzaa, -de gng over 'een afstand' van 235 km. was een dubbele zege voor ons, want Dgnef en Homan Maes duwden er zoo duchtg o- los dat Z" de bede eerste plaatsen wsten te bemachtgen. Rebry en Demuysere ntegendeel,«doo tegenslagen overmand werden bulten koers gesteld. Utslag : 1. DGNEF, : 2. Rom. Maes ? 3. Spetcher, 4. Glanello, 5. Level, ' 6. Vetto. 7. B. Faure, 8. Lowe, 9. Lesueur ; 10. Louvot, 11. Le Grevès, 12. Martn, 13. Fontenay. Verdors : 21. Gustaf Deloor. 23. Defoort. 28. Alfons Doloor, 30. Sylv eer Maes. 43. Decrolx, 44. Oarner, M Wernckx, 66. Deschepper, 67. Van Parjs. Utslag van den derden rt : 1. PUPPO ; 2. Buttafocch : 3. Ladron, 4. Vervaecke. 5. Rom. Maes. f. Krnus, 7. Berty. 8. Fontenay, allen elfden tjd ; 9. Lowe : 10. Le Grevès 5-2:- 10 ; 11. Bertn, 12. Vetto, 13. Armberg, l. Renaud, Mareallou, Granler, Barral, Dgnef, Specher, Magne, Glanello, Lesuer 1 «el. R'-uch Maréchal, Fayolle, Gabard allen zelfden tjd. Algemeen klassement na den Sden rtt : 1. VETTO : 2. Dgnef ; 3. Lesueur ; 4. Le Grevès Barral : 6. Level ; '. Magne, ; 8. Rom. Maes ; 9. Fontenay ; 10. Buttafocch De andere Belgen zjn : 13. Alfons Deloor, 16. Loyet, 22. Lowe, 23. Gust Deloor, 33. Decrox. 34. Defoort, 35. SVv. Maes 43..Wernckx. 51. Vervaecke, 57. Deschepper, 60. Van Parjs. ZES DAGEN VAN PARJS Utslrg : Ï. BROCCARDO-GUMBRETE:RE 951 P 2. Pjnenburg-Wttls 716 p. j 3. Charller-Deneet. 592 o. ; 4. Schoen-Lohmann 483 p. ; 6. Wambst-Raynaud 810 punten. Op 1 ronde : 6. Falck Hansen-Aarts 73?, p. ; 7. Dot-gnat 420 p. ; 8. Magne-Leducq 164 p. ; 9. V. Vlockhoven-Van Bugenhout 100 p. De ur.dere volgen op 2 of meer ron- den. _ 0 Nog een pechvogel s beslst Edmond CLAEYS van Oostwlnkel, want elk Jaar s Edmond n het begn van 't sezoen de ongelukkgste renner van de wereld. Zondag gng hj rjden te Zwevegem doch onderweg kreeg hj zoo'n geweldge pjn ln den kne, dat hj net aanzetten kon en zoo een 14-tal dagen rust moet nemen. Zoo kan htj heden Zondag ook geen deel nemen aan den Omloop van Luk. Werkeljk Edmond heeft recht op wat ner geluk. - VTUS LEMERE s waarljk een ongeluksvogel, want eens te meer bad hj met het noodlot af te rekenen. Pss was hj op oefenng vertrokken of ln de rchtng naar Brugge kwam een hond onverwacht voor zjn rjwel sprngen. Vtus deed wat hj kon om to ontwjken doch daar de baan ter plaatse nog maar half hersteld wa», en er veel zand lag kwam hj daar n te sukkelen en vel. HVJ kwam zoo ongelukkg op zjn lnker kne terecht, dat 1 van pjn terug keeren moest Dr. De Lllle de hem onderzocht stelde een lchte vlesscheurng vast met als gevolg dat er water onder de kneschjf kwam. De Dr. zegde echter dat Vtus bnnen de 8 dagen zou hersteld zjn wat nu ook reads het geval la. Heden'Vrjdag reed» deed htj een lchte oefenng 'on zch voor te bereden voor den wedstrjd welke hj heden Zondag rjden moet 1D den Velodrom van Maldegem, waar hj, alhoewel door het ongeval oefenng mssende, toch zjn best zal doen om zch puk te verdedgen. Werkeljk... Vtus verdent seker wmt meer geluk te hebben wat we hem voor de toekomal zeker wenschen. Hermede berchten wj de talrjke Sport lefhebbers de heden Zondag naar Maldegem komen dat ze hun velos gratu n Het Vlaamsch Huls, bj Rom. Cotpaert, kunnen plaatsen. Smjt uw geld nel ' zn s U l e 'üden Voor ee'er verständg mensch weze lc we cu. woord : ZEKER SPELEN. en daarom geene andere»den kocp;n dan,- Zondag wejeqj. onze,-becoepsrewjers-,y0or een groot deel reeds aan den trok '/a den Grooten Prjs van Landen. Deze koerb heeft ons'geleerd dat Bonduel nog vér van tjd: weer te. stekkeöthèèlt.^w^t ons -doet : verhopen,dat m$n e?' dsser«zomer meer dan eens zal mede af te rekenen hebben. Wat ook sterk opvalt s het fet dat Huts, de den Zondag voorden reeds zoo puk reed n Antwerpen-Gent en teng, nu weer prachtg op dreef was en op de derde plaats wst te endgen. Wordt de msschen de veropenbarng van het jaar 19?-5' Best mogeu'jk. Wat nu den Hollander Van der Ruyt betreft, de deed een heel mooe koers en endgde meer dan verdend op de tweede plaats. Zeher mmers den volledgen utslag : 1. BONDUEL de 160 km. ln 4 u. 55 mn. ; 2. Gerrt Van der Ruyt op 1 lengte ;? Huts op 1/2 1. ; 4 Panckaert, 5. Garder, 6. ChrstaenB, 7. Dgnef, 8. Hardqueat, ö. Bockem, 10. Loopmana op 1 mn. ; 11. Schepers op 1 mf. 30 sek. ; 12. Mottard. enz. RONDE VAN OltAN n Algters werd de Ronde van Oran ln 3 rtten betwst. Onze flnke West-Vlaamsehe renner Catteeuw deed er als eenge Vlamng aan rnede en reed er een schtterende koers de hj ook noot hadde kunnen verlezen hadde het net geweest dat alle renners samenspanden om het hem zoo moeljk mogeljk te maken. Toch behaalde hj de twede plaats na MECHAL de den koers won. TE SWEVEGEM 64 Deelnemers waren Zondag te Swevegem Marcel Knt n zjn egen nest komen tarten. De strjd was hevg en de eene ontsnappng volgde na de andere, wat echter net belette dat 15 renners ln groep zch ter aankomstljn aanboden en de prjzen n een felen sprnt betwstten, waarn Kamel Desmet als overwnnaar het eerst de ljn wst te hereken. Utslag : 1. Kamel DESMET 150 km. n 4,40 u. 2. Vandenbalck op 2 lengten :.3 Paepens, 4. Knt. 5. geljk : Verschueren en Van Hprzele ; 7. N. Declercq, 8. G. Desmet, 9. Descamps. 10. Tersago, 11. Pncket, 12. Vandendressche, 13. Levae. JUNORS TE MERELBEKE Utslag van den koers van Zondag : 1. NOENS 102 km. n 3 u. 6 mn. ; 2. Davd op 10 rneter ; 3. G.Mertcns, 4. Bradt, 5 Van Osta, «. De Groote, 7. V. D. Veegaete, 8. Beernaert. 9. Francken, 10. Van de') Broecke, 11. Van Teemsche enz. TE KNOKKE Utslag van den koers voor Begnnelngen. 35 Vertrekkers : 1. Julon DE SMPT, 2. Buytaert, 3. Rammelaere, 4. Prnces, 5. André Gauwcloose ; 6. Van Kc-rckhovn, 7. Vanden Dres- Rcle, 8. Van Embeek. 9. Henncau enz. TE HEYST Utslag van den koers. M vertrekkers : 1. LEBACQ, 2. Van Daele. 3. Eeckhout. 4. Vandewalle. 5. Serens Oedeem. 6. Vormaele.7. Eeckhout. 8. Serlet. 9. Vermeulen. MARA-AAT.TER Den koers n den Velodrom zal doorgaan on Zondag 14 Anrl om 3 ure. Volgende Begnnelngen zullen er aan deel nemen : Truyaert. Levae. Strobbe. Cooprnan. Dnneweth. De Cahtwó. Vcrmaele, LambeH Taghon, Smnens, Haeclt en Van Ootegem. DOOMKKRKK Ut> lag. 2K vertrekker«1..1 -> Taghon. 3. Kmoens, 4. Callens. 5. Goemlnne. r, l.avar. 7. Bruggeman, 8. Van Bru- "" ne. 9. Van Daele. VELD HAPF.T.r.t'KK 38 Vertrekkers : 1 VERGELDER 5. Lam bert. 3. Bussche. 4. Broeckaert. 5. Smoens. 6. Coopman, 7. Compernole, 8. Cousspns.. TARJS-NZZA Dnsdag werd de eerste rt van de koers naar de zon verreden Onze andgenoot.cn maakter. er «een te besten ndruk, en buten dc Gebroeders De Loo' was het met onze jougens eerder flauwkens gesteld. Ze maar den utslag : 1. LE CALVEZ 304 km. n 8 u. 01 m. 03 sek. ; 2. Gustaaf Dc Loor op 1/2 wel, 3. Barral, 4. Le Grevés ; 5. Maréchal, f. Vetto 7. Ross, 8. Renonce, 9. P. Magne, \ B. Faure. 11. Lesueur, 12. Buttafocch " Alf. De Loor ; Dc andere Belgen waren : 18. Rebry ; 19. Louyet zelfde tjd ; 34 Defoort : 36. Fél. Vervaecke, 37 DecroMt, 40. Rom. Maes, Men zelfde tjd als Defoort. R j w e l l en' De. rjwelen «T.KA s, urkend als de beate, worden reods drulr gevraagd. De pertoma de'-eer- HjwW VèrS^éC wtthkn üet langer een rffcfaj»;*. bestellen. TYPE JULES VAN HEVEL Do Beate der wereld Constructeur : R. PROOT Hoogstraat, 37, BRUGGE v.x VOETBAL BRUGGE, de sedert meer dan dertg jaren eeneders vertrouwen hekken gewonnen. LANDBOUWZAOËN.. GROENSELZADEN SCHOUWBURGPLAATS (Theaterplaata), 87. B R U G G E. N.B. Op Zon- on Feestdagen geopend van 8,30 tot 12 ur x VELODROM VAN MALDEGEM. Op ZONDAG 31 MAART 1935, OM 3 URE STPT GROOTE OPENNGSKOERSEN VOOR BEROEPSRENNERS PROGRAMMA: 1. Omnum West Oost-Vlaanderen (Puntetut en Achtervolgng) ïusschen J. Van Hevel, Od, Van Hevel, Dj/ets, G. Desmet, G. Haeck, Schaller, en A. Morter, Lemere. Verstuyft, Lambert, M. Claey» ea M. Van Wayenberghe. 2. Omnum Junors (Holland 3 reeksen) tusschen Abraham CORNEL15 Oostburg, en Antoon DECLERCK, Aardenburg Uurkoers op egen krachten met bovenstaande Beroepsrenners Km. PLOEGKOERS n 4 klassementen met volgend* koppels J. VAN HEVEL Cyr. VERSTUYFT A. MORTER V. LEMERE DYZERS Gêr. HAECK Gérard DESMET Marcel CLAEYS Od. VAN HEVEL Arm. LAMBERT C. SCHALLER M. V. WAYENBERGHE Een ongekende strjd n 't verchet Onmogeljk de wnner» te vootspellen. Poorten open om 2 ure, NGANGSPRJZEN : VolksplnaUen 4 fr. ; Mddenplen 5 fr. ; Trbuun 7 fr. Knderen 2 fr. 't Zj absoluut de laagste prjxen mogeljk. VLAAMSCKE VOETBALBOND. n Eerste Klasse zjn de wedstrjden gekenmerkt door de 4-3 nederlaag van Oxford te Brasschaet. ndtm de Hemxemnaars de overwnnng hadden u -ten te bemachtgen zouden we zonder schroom als kampoenen van Vlaaderen begroeten. Nu s het vraagstuk nog lang net opgelost en waar Terhagen met 4-1 zjn meerderhed betoonde ten nadeele van Nlel, stjgt zjne kans weer n hooge mate. Gent zal wel derde endgen en <. 9-0 overwnnng tegèn Zonhoven betoont, maar al te wel, dat het no], tusschen de kopploegen dent gerangschkt. Deurne heeft een zeer goede match geleverd tegen Wlscle. Bmsschaat heeft veel kans om als 5e te endgen. Phenx Brugge won zonder al to groote tnspannnu tegen Berchem V.V. terwjl Dosko St. Krus bj Kortrjk V.V. geljk spel gn«maken. Twee draw-spectallsten, want belde teams speelden dt sezoen al 8 maal geljk. Tot slot deelden Raptd en Ractng Antwerpen de punten, wat beden wellcht bevredgen zal. n Overgangsklasse heeft Mcenen te Rumbekft netjes gezegeverd, en endgt afeeteekend als kampoen n de West-Vlaamsche overgangsklasse heeft Meenen wel tw«sde endgen, maar ls net zoo goed meer to vorm, als bj den aanvang van 't sezoen, en te Wlngene moesten de Kustbewoners met een draw tevreden zjn. Vchte heeft Roeselare geen kans gegeven en de scoor lep zoo maar even tot 12-0 op Assebroek heeft mnder goed gespeeld tegen Stade Brugge, en de 1-1 scoor laat de Asebroekenaara toe ln de klasseerng ut te pakken met 10 geljke spelen. Ook een record n Oost-Vlaanderen gngen 3 utgestelde matchen door, en het kampoenschap s teenemaal tt-n ende, voor de 3 eerst geklasseerde, waarvan Erembodegem nochtans nog best 4e kan worden, daar S. V. Gent een mnt. manr nok een match mnder telt. Zottegem heeft 9 punten voorsprong n den endstand voor Rals^rhoeke. dat hü de hekkensluters ut Denderleeuw slechts 2-2 kon maken. Aardenhurer zal 5e endgen, dank zjn 5-2 zege tegon Aalst, tenwjl Belga Gent met 5-0 baas bljven tefren Nukerke, nor- eervol 7e endgt na een l«st<r sezoonbegn. Utslagen en rangschkkng : EERSTE KLASSE. Terhagen-Nel 4-1; Gent-Zonhoven 9-0 ; Eraaschaat-Ojtford 4-3; Kortrjk-Dosko 1-1 ; Deurne-Wlsele 3-2 ; Rapd-Rac. Antwerpen 2-2 ; Phenx-Benehem 5-1. ALGEMEENE RANGSCHKKNG. Terhagen 38 ; Oxford 35 ; S. V. Gent 34 ; Nel 30 ; Wlscle Sport 29 ; Brasschaat 29; nourne 29 : Phenx 25 ; Dosko 24 ; Kortrjk 22 ; Berchem 18 ; Rapld 18 ; Antwerpen 9 ; Zonhoven 4. WEST-VLAANDEREN OVERGANGSKLASSE. P.umbeke-Meenen 2-6 ; A.=sebrook-St. Brugge 1-1 ; Moen-Harelbeke 3-0 ; Wlnsvne-Oostendf 2-2 ; Wevelgem-Kuurne 2-4 ; Gullegem-Beveren 0-1 ; Vlchtw-Roeselare 1-3. ALGEMEENE RANGSCHKKNG. -- Meenon 44 ; Oostende 37 : Assebroek 32 : Bevcrnn 32; Brugee 31 : Vchte 30; Kuur- 27 Wnrrene 22 : Moen 18 : Rumbeke 17 ; Gullegem 15 ; Roeselare 14 ; larelbeke 11 Wevelgem 4. OOST-VLAANDEREN OVERGANGSKLASSE. Aardenburg-Aalst 5-2 : Dcnderleeuw-Balgerhoeke 2-2 ;, Belga-Nukerke 5-0. ALGEMEENE RANGSCHKKNG. Zottegem 34 ; Erembodegem 23 ; Balgerhoeke 23 ; S. V. Gent 22 ; Aardenburg 17 ; Yzendljke 15 ; Belga Gent 13 ; Aalst 12 ; Nukerke 10 ; Denderleeuw 9. BELGSCHE VOETBALBOND. KAMPOENSCHAP DESR EERSTE AF- DEELNQ. F. C. Brugge-Anderlecht 1-2. EERSTE KLASSE A. Hobokeo S. K.- C. Rom» 1-1 j Etorgsrhout & K.-Ukk*l gp ALGEMEENE RANGSCHKKNG. F C Brugge 40 ; A S Ooetends SU UVkel Sp. 29 ; Hoboken 28 ; Boom P C 21; Kon tegn*«27 ; A S Herstal 77 ; Le Fone«tou«36 TubanUa X ; 3ub ReOsa 24 ; R C Brussel 23 ; C 8 Verver» 21 ; B V Blaaksnbsrg» 19 ; Borgerhaut 15,.. KATHOLEK VLAAMSCH SPORTVERBON) EffRE.AFDEÈLNQ. HaaJtert-Aalter 5-0 ; Assenéde-Gèntbrugge 1-J ; at Petur»- Watervllet 1-2. G<»tfcnjfp 1«Jumpoen..ALGEMEEJNE RANGSCHKKNG. Qentbrugge S8 ; Zelzate 8«; DeatalbBrgen 2J ; Aalter S3 ; St Denjs 23 ; Ledeber* 22; Kaprjke 20 ; Aasenode 16 ; Watervlet 14 ; Haalfcj-t 12 ; St. Pleters 10 ; Gova 10. EERSTE AFDEELNO A. Borsbeke- Massemen 1-2 ; Zwjnaarde-Loveodegem geschorst ; Meldon-Zwjnaarde 0-B Massemen s kampoen. A & EM EEN E RANGSCHKKNG. Massemen 34 ; Lovendegem 30 ; Etkove 27 ; Kwarcmont 27 ; Borsbeke 28; Moortzele 20 ; V. V. Nevele 17 ; Ooetakker 14 ; Zwjnaarde 12 ; Oude Barreel 10 ; Melden 4. EERSTE AFDEELNG B. Waasmunster-Waarschoot 5-0 ; Lookrlstl-Meerendrée 5-2 ; S. K. Nevele-Dooralaar 3-0 ; Meulestede-Zombeke 0-5. Zombeke U kampoen. ALGEMEENE RANGSCHKKNG. - Zombtjke 29; Doorslaar 27 ; 8. K. Nevele 26 ; Ruter 21 ; Helende 20 ; Meerendée 19; Waasmunster 18 ; Looklrstl 18 ; Wsarschoot 12 ; Overmelre 12 ; Mculestede 7. UT TKLT. Door zekere omstandgheden ls er verleden week geen verslag over den wedstrjd Moorslede-S. K. Tlelt verschenen. Deze endgde met een onverdende 0-1 nederlaag van S. K. T. Een omgekeerde ululag ware juster geweest Nu over den wedstrjd van 24 Maart: S C Slljpe 2-S K Thlelt 3. De wedstrjd werd door een moo lentezonnetje begunstgd en door veel volk bjgewoond ; om 3.30 u. roept schedsrechter Valcke de ploegen n 't veld. Dadeljk s Sportclub voor onze koo en onze doelman redt een bjna zeker doel n corner. S. K. replkeert en ook clubs doelman heeft het nu druk, Deatoop bezorgt hun supporters mengmaal kppenveesch en op een zjner doorbraken centert hj moo n eu stelt alzoo Godfred ln de gelegenhed om den scoor te openen ; Joos denkt ln zjn egen : 't ls reeds lang geleden dat k gedoeld heb, hj breekt door, geeft over aan Fred en vla Joos' hoofd s het 0-2 ; weer Ls Deatoop door centert naar Joos en deze doelt nogmaals, dt doel wordt echter afgekeurd wegens voorafgaandcljko hands. Op de ontsnappng van de lnkervleugel der lokalen, teekentde mddenvoor een eerste tegenpunt aan en een mn. voor de rust «telt de lnksbnnen geljk ; rust volgt. Bj de hernemng neemt S. K. het nogal gemakkeljk op en club maakt hervan gebruk om heftg aan te vallen, hun mddenvoor s een voortdurend gevaar voor onze kool, maar het geluk ls hun net mede ; wanneer edereen aan den druwn den,tt als endutslag, bekomt S. K. nog een corner, deze moo gegeven door Joos wordt afgeweerd n de voeten van Joos. deze plaat xt een effectbal voor doel, de doelman laat hem ontglppen ett V. Lerberghc s er als de kppen bj om de bal met de borat bnnen te duwen, dt 20 sec. voor het ende. Alzoo behaalt S. K. T. de overwnnng n extrcmla en zeer gevled. Sportclub verdende waarljk beter. Zondag komt onze rvaal Swevczeolo ons een tegenbezoek brengen, tracht uw overwnnng van 10 Maart te bevestgen. Aftrap te 3 ure. FEBA. B O L D E R S DKKE en PLATTE BOl- LEN n KOODE PO l < alle maten 1 Jaar vaa' borg Ganbollen - Wdde pasbollen - Pokhout "O' r bollendraers n boomen of blokken Keus van l'wl gedraade bollen. - 41» OONOT Hrltun ELAAN. 11, GENT - (Snt-rTtMHStntle) x. PRJSKAMPEN MAjLDEGEM MoJtoJ* a da 4 bolban sa bj Albert Brut, oj Zondag den tl Maart, groot* shtlngabo llng van 't wntersezoen. 600 fr, prjssu gewaarborgd : « fr nleg 4 fr. loten Toor maat, la aalston van 2 man, bouec op d* baaa. Opgslst U«f> h«bb«r» <tat m«n «tpt on S urs sa b» gnnen. Hst Bwtunr. 14 OEMEKNTE ST. «ABOHKTE Sare-boUlng bj Hypo let Mass. op dagaa U Maart, 7, 14, en 21 -Apr 1N0. rles van ld man. nleg 2,50 fr. per m». Loten voor maat. Bollen tot 30 om. Alt«seres worden seffens utbetaald aan 40 fr. Een maa) draak p«r ssrts. G<?n>eeßt«8T. SlAltGJULETE PrJsboHlng op Zondag 14 Aprl bj Pctrus Wlndey, 200 fr. prjzen. Mser getd prl> zen bj. Bollen tot 30 COT. en sulver var. hout, zjn allen geldg. nleg fr. p»r ms«. Begn om 3 ure, De Commsse, 1«GEMEENTE MAJJKGKM, VOSSENHOL. GattttwUlemmeateohappy «WUlaa ls Huaaet» gevestgd bj Noé De Vogslaem, Vomvahol. Groote JaarlJJucb» BSaCHRUB'BÖLLNG op de gaaplank, tsn voordssl* dar maatschappj op Zondof 14 Aprl, Zoodag 21 en Maandag 22 Aprl, dus Pasehsn sa 2a Paschen. 500 frank gewaarborgd door de maatschappj, verduld alsrvolft: frank. Kr woedt gespeeld met loss«guaab. Pelotons xjn U bekomen alleonyk op de bolllag zelf m 2 frank hst poloton >aa 4 bollen of 5 frank voor 3 pehjtonst Br zal gebold worden den Zondag vóór Paachen vanaf 1 ure das mddags tot '» avond*, soolang sr spelers tljn, alsook op PMohsn 2e Paschen, met afkamplng op 2e Paseheo. Met declnotong aan den prjskamp onderwerpt leder speler, of lefhebber zoh aan het reglement dat van beden af uthangt n hot lokaal. r zal net gebold wordan sonder getugen. Het bestuur U net verantwoordeljk voor alle ongevallen dl* zeh zouden kunnen voordoen. N.B. Vernomen hebbende dat ar lefhebbers zjn ut de streek ds het vertrouwen en den goeden gang der naataohaftpu dregen te ondermjnen door verdachtna*- klng van hot baatuur, verzoek lk das«vrendeljk en tevens drngend n open vergaderng hun mcenng te komen mededeeen sn ook de boeken na to zen, daar voor mag men zch ten allen tjde aanbeden. Dt om de verdachtmakngen te doen ophouden., Het bestuur: De Voorztter Eduard Wllems ; De Secretars H. De Vogelaere. UT ZOMERGEM. Ur B. J. B. rcht op Zondag 14 Aprl Om S.30 r'c. onmddelljk na de vespers, ean pun-.kocrs n op de wede van Mr Julee Claeys, Kletatraat, onder toezcht van 't Eeklooscl verbond. Er zullen 250Ü frank prjzen en 3 bekers geschonken worden. Onmddelljk na den koers prjsdeclfng bj H. Peeracrt. Nouv.e nschrjvngen worden aanvaard tot 7 Aprl bj den secretars van t Verbond : Mr C. Goethals, Groote Markt, 45, Eekloo. NEEM' EEN ABONNEMENT OP 'T GETROUWE MALDEGÏOCM. Utslag koers Maldegem, 25 Maart : le Proef, Draf, 1600 m. > vertrekkers : 1) Usufrut, Do Keyaor, Eekltx ; 2) Floro Standaert, Waarschoot ; 3) Hans, De Smet, Oostwnkel ; 4) Luclana, Vandatercklove, Eekloo ; 6) Mnute B., Gernaort, Bulgerloeke. e Koers, Vlucht, afsland 1200 m 4 vertrekkers : J) Prnce, Van Rle, Donck ; 2) Harde, Huysman, Eekloo ; 3) DAf, Hoste, Mddelburg. 2c Proef, Druf, 160U m., 9 vertrekkers : ) l'hore, Standue'l, Waurschoot ; 2) Hans, De Smet, Oostwlnkel ; 3) Usufrut, De Kcyscr, Eekloo ; l Mnute B. Gernaert, Bagcrhoeku ; 5) Espor, Van Vlaanderen, Lovendegem. 2e Koers, Vlucht 1800 m., 4 vertrekkers :' l) Prnce, Van Re, Donck ; 2) Déf, Hoate, Mddelburg ; 3) Harde, Huysman, Eekloo. Fondkoers, Draf, Afstand 2400 m., S vertrekkers : 1) Usufrut, De Keyser, Eekloo (beker) ; 2) Floro, Standaert, Waarseoot; 3) Hans, De Smet, Oostwlnkel ; 4) Espor, Van Vlaanderen, Lovendegem. Plantaardappelen te bekomen dor Provnce Zeeland, Holland, en Noorden, bj Onusr GOETHALS, Cleyt,, MALDEGEM. Tel. Maldegem 66 gl4j

5 j «^ W j g ^ f m _., ll PlgMJPJlllBlM BS -f wmlr DE TE SAMEN GEVAT. lleuw mtnbtere : Éoloken : Vanland, - Butenlandscho Zaken. V.uneker Economsche Zaken. U'..f, Kolonën. Dl- 'jver Landbouw. Vjè du Waruaffe Dunenlandsehe gausten : Suf, Rechtswezen. Dfc - -'JuaUchnppeljkr.- Voo-7.org. S, Jzerweg, Post en Telegraaf. Dl Op«ttbwe Werken uu Werkver- aohatflng, beruk-u Dfe ï-andsverdc-ü^lng. tpse Onderwjs. O e-ard Geldwezen. feovt-ntuulg* Mnsters : Spot, katholek Vforvölde, socttlt lans, lberaal. Eet huett, na bet verbeten ontslag van 't Jlatere Tt.euals, dre dagen geduurd uel konng cpteuw een lefhebber kablnf>rmer venrf. Daarbj dre dagen eer eellouwsoort.g program «n genoegzame Rt ter» utgelezen waxeu, en. don nog eens d: dagen»er een drukbare tekst voor de K sr kumr was en ut de strongste geh nl* zou te voorncüjr. kamen. gehem dat mnster Van lsacker,y ttchtlg op d;; vergaderng der ohrlsto> vurkuarde : «dat hj persoonljk nets vfhe programma afwst > en hj was mlr»r n dat mnstere fvr. plus dro, plus dre dagen. Saldo.: nde tjd om ondertusachen te be- sfa dat do frank L» gevallen, net ooder Jou: 'l mlnlaterc TheusU, dót soogezold J frank «ten «den prjze» raoht wlde aden. en ook net door of onder 't mlnla- (e Van 'Zeeland, gezen be nog net ter f-eld Wts. poo fopt men Fréderk. Zoo worden de lfsto spaarders nog eens bestolen. komt mnlatar Poullot me» het helst«gezcht van de wereld het vertrouwen agert, zoggende : < Het la een natonale" cb Van Zeeland te ateunen, want d» frank aan 't vallen, en hj tal behoeden dat de ank teocmaal te net gaat.»» * Verleden «reek eohrevea m: Voor al at Thounls vroeg, heeft de meerderhed de Kamer zooder ophouden g*- lüt un gekropen, Bozweerde hjy dat de tk net kóu en net >ou Tallen» da Ka- Jaarblj. de h. Soudu. de soolallstlacho burgemeestur van Ronse. de de advokaat la geweest '.n da Bank van den Arbed anu falng te doen ontsnappen en lever onder gecontroleerd beheer te krjgen. Do h. Dclattre, de er een eerljk man utlet, mjnwerker geweest en de met kracht doch ook mot takt, (dat la mot omzchtghed en beleefdhed) tcukens voor do loonen en pensoenen dor mjnwerkers rechtsprngt. Hj moet nu de ouderdomspensoenen regelen. De h. Do Man, van het Plan vnn den Arbed, la geen J parlementar Hj s m- «ster van Openbare Werken en Werkverschaffng gesteld. Hj rep mmer ut ; Het Plan van den Arbed aan do Macht; doch m werkt htj mee om het plan Van Zeeland te beproeven en zal zoolang het best s te zwjg'en, van zjn Plan van den Arbed net.meer spreken. * * L*at orm bekennen : de bedregng der oolallatlsohe tusschentljdge verkezng <we hebben van den oornten dag aan gezed lut de regeerng Theunls or mee genepen zat) en de daverende rek n me rond het Plan van den Arbed, hebben voor hen het bjzonderste berokt : dat de socalsten weer n de regeorng ztten. Maa' zo ztten op glasscherven. Just op het oogenbtlk van de pjnljke frankkweste. 't s hen reeds een nachtmerre. Neen, neen, roepen zo ut, we wllen de schuld net op ons loden. Hoewel onze vjf mnsters hebben aangenomen en reeds Dnsdag voordon konng hun eed hebben afgelegd, hebben wo lever dat ze afbreken met Van Zeeland, dan as de kelderaurs van den frank aanzen te worden. Weot Van Zeeland do Kamer tö bepraten, zoodat de Kamer zelf de verantwoordeljkhed draagt, dan Ja gaan we mee, maar anders net.» * Het zal dezen Vrjdag voormddag en namddag en nacht de belangrjkste Kamerzttng zjn de k heb beleefd. Blnd moot k er naar toe. Nemand kont let gehem regeerlngsplan, Wat gaat Van Zeeland mut de begrootngen doen da nog n do Kamer moeten gestemd worden, en twee maanden lang regvorlngsbcknlbbelng zullen zjn? Jamaar, zal men zoggen, nu ztten de oud-katholeken, ehrlstene werkleden, lberalen en socalsten allemaal n do regeerng, en s er geen opposte meor, tenzj olf man : nameljk, vlaamseh-natlonalsten, k zelf en communsten. Verschoonng, een heelo kwspel katholeke Kamerleden, met Jaspar en Sap aan 't hoofd gebaren tegenstander te zjn en Dorlodot spreekt towego tegen do regeerng n den Senaat. En ook lberalen * van aanzen. * e De h. Van Oauweloejrt heeft daarom laten hooren : < Stoot men Van Zeeland pmver, don a er geen andere oplossng dan oljrem'eene verkezngen, en dat tovay Bet.» ^»K«...-.va «s w SFZ^ '^Jflf t^ts? sa»"«m S - m arfc & J& ^ J l l jp*. ^ m ' ^ m l tftfc» w ^J^S S11 HET MEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN GESTCHT DOOK : VCTOR DE LLLE Oud-Volksvertegenwoordger. HOOFDOPSTELLER : JOZEF )E LM.K. Kamerld. Wj lezen een Wees-gegroet opdat het spoedg algemeen«verkezng zou worden. Wj hebben net enkel bnnenlands een rechtvaardger bestuur op het oog, maar moeten ons spoeden tegen het aanatoomend bultentandsch gevaar. Twntg Vlaamscho mcegekozenen zjn er noodlg n de Kamer, om ons ut den njd en stommen strjd van Frankrjk en Dutsehland te houden. Om het voorbeeld to geven, lever duzend maal het rsco te <x>pen van ge-ueele ontwapenng, dan het gevaar van bewapenng, We zouden ons moeten verheugen, dat tegenwoordg de mnsters der grooto mogendheden, op een dag en een sprong n «en vlegtug wppen om elkaar te sprekeh. De Anthony Eden engelsche mnsters Smon en EdenteBerljQ. En au. Eden te Moscou. En dat ls geen geheme dplomate. Wat er gezegd wordt, verschjnt daags naden de wereld over. Doch wat helpen kaars en brl, ao de ul net zen en wl. Dutsehland flapt het er ut : HlUer roept het over de daken: «Allemaal ontwapenen of Dutsehland wapent storker dan vóór Een algemeen luohtpajt of Dutsehland maakt een luchtvloot zroo groot al de van Frankrjk en Engeland en Rusland erbj. Ontwapeneu, of een dutscho zeevloot van OO.OOO ton, hetzj dubbel zoo groot als da van Frankrjk. > Dat s vandaag, en morgen roept Hter : s k moet de dro mljoen half-dultschers terug hebben van Tcheco-Slowakje. Oostenrjk dut dultsch «preekt, moet vrj stemmen om bj Dutsehland te komen, ja of neen. En «en* Dutsehland, zoo vrj en zoo recht als alle anderen, dan pos keert het ln den Volkenbond terug.» We net zen wllen, dat zjn Brussel en Parjs. Engeland U voorzchtger. m * * Merken Parjs en Brussel den net dat er maar twee mogeljkheden zjn : Te wapenen, wapenen wapenen om noot een end aan to komen, tenzj n de bloedgste botsng, op gevaar alsdan opgeslorpt, weggevaagd ta worden,, of ln bet gunstgste geval 20 jaar-'naden te herbegnnen,, * ' ' = Of ootwapenog. -. * BKEF- en ltgê'preekt. te Vb'lTte ook, tot HaajTïcba»- s're lö gezegd,., tonder' wapenen net overeenkomen, met Wo cuue hel Vrjdag DAobt tn de Dutsehland..e-vf-o, Kam-nlltUg beleven, terw^l 't Getrouwe ' WU kranea b*t <' <«<><.«<-. vaórzftta^^v^pgeféj.' gedrukt wordt. Met alleen dt verschl: ' Mnder gevaar, mnder rsco zullen we? Het b nl<h meer heuns maar deheorvan loopen d«n Brussel en Parjs met al bun Zeolaad. on<c:-envernt»ur van de Natonale Bsak de om, 't ledje aal voorzlogea en de nu de Kamvr met hulp der»oclallston ksj he: lelzeel houdt. wapenen. Zj zngen msschen volgend refren : we bouwen forten om Dutsehland den lust te ontnemen aan een oorlog te begnnen... Wat een volksbedrog forten betonnen grenzen wanneer do vlegtugen met hun Do oeal.-.tl-ehe mnsters la de neuwe regeerng /.jn : omgewenteld. Wanneer do hoofdsteden op stlkgaasen het beele oorlogsvoeren hebben Do h. r.'h de halve communst, de halve week vernetgd worden. Wanneer de ontslag \.u vertef;onwoonllgor heeft vlegtugen een leger neerzetten ln den rug ngedend net ul zjn plaatsvervangers, om der forten en do kanonners afsnjden van h.-.cïte:tjdlg.' verkezngen te Bruaae) ut het land dat ze zoogezeld moeten verdedgen. te lokken. H Aprl, moeten ze plaats hebben. De h. Sp.u.k heeft zeh Zaterdag kanddaat ge.sted en kan zch net feer terug- Wapenen? wanneer Dutsehland twee maal zooveel manschappen onder de wapens trkken en nu s hj mnlator kan brengen dan Frankrjk zou utgesteld worden. * * * Jamaar. Rusland ls daar om Frankrjk to helpen, roept Parjs ut. Hltler heeft daarop, aan do engeuehe mnsters Slr Smon en Eden geantwc.ord : Als ge de vraae werkeljk zoo stet. n-wel, dan hebt ge te kezen, wen ge 't lefst.-.et : Rusland of Du:tso:land. SH JOHN SMON, Engelsche mnster van Butenlandsche Zaken. * * * Eén dog vóór Theunls het aftrapte, nam hj hot beslut dat geen vreemde munten meer mochten gekocht worden. Aldus wllende de vlucht der kaptalen beletten. Nu, dozen Donderdag morgen, heeft Van Zeeland, met een utzonderljk Staatsbladnummer, de gansche vreemde waardenbeurs gesloten, de dre dagen de komen moeten. Om panek te vermjden moest zjn mnstere voor do Kamer vallen. * Er waren twee franken deze week. Te Brussel zoogezeld aan 103 frank voor een pond. Te landen aan 110 en zelfs 117 frank voor een pond. Het s mogeljk dat 't mnstere Van Zeeland, dt onnatuurljk verschl bewaren wl. Dan kan de butenlander goedkoop aan franken komen, dus voordeelger bj ons komen koopen dan elders. Wat goed s voor onze njverhed. En tezelverljd. kunnen onze nljveraars voordeellg aan ponden komen, om elders grondstoffen to koopen. We betaalt hot gelag? We boet voor de onnatuurljkhed? Natuurljk Van Zeeland zelf, of de Belgsche Staat, de lmmeraan van 103 tot 117 moet opleggen om ponden te Brussel n yoormtd te houden. % "t E.EGKAMAD^jES DKCKKKKU DE Telefoon Nr l. _ Poateheekrêkèn^g N 'A 't Kan weken, maanden ulthojdèo, dan opeens moet bljken dat do 60 te derd goud ln do Natonale Bank op 40 of 30 gevallen zjn en wee dan frankske.» * * Men vraagt ons door de telefoonjwat dat just wl zeggen : «mnsters zohder portefeulle» ljk Poullet, Vandervelda^ en Hymans op het oogenblk zjn.? Lustert: dat zjn mnsters dé aak^këh mnsterraad mogen deelnemer), zondfefp^at ze een mnstere besturen. n Frankrjk heeft men eerst Tardl^. en Herrlot mnsters zonder portefeulle^ gemaakt, net om ze een eerepost te-jjjteyen, maar om to gebaren dat hun raad op&rjs gesteld werd, feteljk om van hun olpöalte verlost te zjn. De gevaarljkste pffse'rs maakt men jachtwaker. Jp Her was dë l. Franqul, mnster z nder portefeulle n het mnstere fheunsk" de er waarachtg geen hulp of pezer aw> beleefd heeft. h Nu zouden de dre «boventajllge» mnsters ljk wj ze n «De Week té SaméB "Gevats> doopen, een soort klene patfm&ent bnnen de anders geheme alntstefraden kunnen beteekenen. Waren ze'rlet w'ruggegraatlooe., '.f*'- JOZEF DE LBUU ; -: Volksvertegenwoordger. ' - 1ÏL- De Regeerngsöerklang - p' De regeerng vaft Zeeland la van gestoken, en U de uteenzettng van aar programma aangekondgd dat ze een«polltek van economsche heropbeurng f; van het land wl voeren. Tengevolge he.f< lt dat de gouden standaard ten opzchte v;8jn het butenland reed» sedert veerten dagej was ODgegeven, en dat er gedurg beleggngen ut de banken werden teruggetrokken, was het net mogeljk, zegt de neuwe 'eerste mnster, de verdedgng van den frank langer te verzekeren. Daarom-zou de;gau4par rltelt va«den frank worden gewjzgd eu gesteund op een bass, lager dan de hüd.lge, maar n geen geval meer dan. 30 }t. h. (n fete wordt deze verlagng toegepast óm de banken te redden, en worden de klene spaarders wederom getroffen). Dt aal met zlcb brengen een^verhoogng va^ den levensstandaard, doch,de neuwe regeerlngaploeg verwacht er ooc van een herneuwde werkng der -fabreken, de thana; met verle»* werken. De mogelsjkheld^-vé utvoer naar het butenland zou het Keropbeuren.der ekonomle n de hand WerjéJ^.ea een--veranderng der werudq&^smté. ljk makeq. Wat.van de regeer^g mpef Vaty^Unjf^fej^;^,.... Kclljk'vM'kxa'^t WS'rdènT^ J fsv -"»«tto'èujken >WW Maart 'werden voor' net mlndér 'tah 9SS 1 'mljoen beleggngen ut de banken teruggetrokken en ln goud of vreemde munten omgezet. n totaal bedragen de terugtrekkngen reeds. ongeveer vjf mljard. Er waren bjgevolg maatregelen ten voordeele. van de banken noodzakeljk. Ze zullen voortaan' onder staatskontrool staan en de beleggngen door den Staat gewaarborgd worden. De Belgsche rente moet opgebeurd worden en de nljverheldsaandeelen gebracht op een pel, dat door de regeerng voldoende wordt geacht om eken noodlottlgen terugslag te weren. Op alle andere punten stelt Van Zeeland het statu quo voor, zoodat ook de vervlaamachlng van het gerecht voor een jaar Dt procramma gaat Van Zeeland net verwezenljken door samenwerkng met het parlement, doch hj vraagt volmacht., voor een heel jaar. Hj werd door de socalsten toegejucht, maar > net mnder ^ dan veertg léden ^ der berale en katholeke partjen verzetten zch fecren de neuwe regeerng, de waarschjnljk toch n nachtztt'.ng het vertrouwen ge- "emd -ljgt. Deze weelt word het vervolg van «De Neuwe Wereld Gaan Zen» tengevolge v.n plaatsgebrek verschoven. DE ZOMERTJD We geen gevaar wl loopen vandaag overal een uur te laat te komen, vergete net zjn uurwerk een uur voorut te draalen. Vandaag 31 Maart begnt de zomertjd. ABONNEMENTSPRJS Bnnenland : tot ende 1935 : 14,70 fr. Butenland, per jaar : fr. V. S van Amerka en Canada : fr. GENEESKUNDGE VOORLCHTNG DOOR VOLKSONDERWJS Vervol* Nr «92. ZEEt NUTTGE ZLEKENVRAGEN HERTSKRAMP EN KNDERSTUPEN. Bref Nr 39L Heerst S. M. Hertskwmp. Ben man van 60 jaar, heb sgma bange krampen rond het hert de trekken tot n mjn arm en mjn klene vnger. Graag zag k toelchtng daaromtrent ANTWOORD : Zoo'n klene vraag met dragende beteekens. Er komen mengen bj dea dok-.r de klagen n hun lnker arjn begnnende met znderngen, trekkngen pnmacht tot zelfs hevge krampen. Soms bljft de gewaarwordng ln dïn arm alleen. En de zlèke weet net wat er over denken. Men meent rheu&atsm, of kwetsng. Deze kenteekenen fax den lnner arm zjn van groot«beteekenls, dudqn n.-,';stal op een onevenwchtg hert dat zelfs krampachtg s. Als de pjn zch ten slotte rond het hert zplf voordoet wordt 't geval klaar. Zoo'n toestanden van hartekrmp zjn een begn van een te vreezen kwaal daar er sops een vreesachtg leven aan verbonden a en zelfs doodeljk ende. Hartskrarap (angne de potrn-s) behoort tot de famle van de rheumalljdende, aderverkalkten, hoogbloedgen, versleten neren enz." Vooreerst hoeft de zeke passende rust en kalmte. Geen werkzaamhed de bqvéa het vermogen lgt. Wandelngen en openluehtlgen lchten arbed ls echter aanbevolen. De eenlge kans op vaat genezen lgt n natuurvoedng jaren lang aanhouden. We zjn. soms verplcht zulke zeken een dretal wuken een regem te verorderen van utslutend frut- en groentekost met wat vlokken ; appelwjn ls mmer n de verplegng aangeraden en wegens de noodzakeljkhed toch een zekere steun aan 't hart ta, geysp.mpet appelsap, afgewsseld worden met drulvenaap, b.v. 2 fle3schen appelsap el 2 flesschen druvensap per wuek, dat s ongeveer 1/2 lter frutsap per dag. De groote rookers en tabakprumers geraken gemakkeljk tot hertskramp. Ze wezen op hun hoede. Bref Nr 392. Doomkerke * F. De knderatulpeal Ons zoon begon de stupen of seskens te krjgen op 2 jargen ouderdqm, thans reeds 41/2 jaar ea heeft ze nogayan,tjd tot tjd. 't» een groote eter. ANTtVOpRD : Een groote eter, wellcht.^^jj^llp^tyetedadft «onder ech aëp$aan#» jqngéteett^^óta eet* S^jJzü^T^phgens " negng ertoe, 'hoeyep gajë^öedsec)"' n 'harmone met ye'^antaardfge Vtaren'rjke- spjs.., Hebt u een get, schaap of koe de ge net kunt verzorgen, geef rauwe melk. mmer volkorenbrood. Een paar vjgen, een appelsen, radjs enz. Bered hem een tas mneral cacao aldus zelfs zonder koken : U roert een soeplepel mnerale cacao met twee koffelepels natuursuker en get erover een tas heete doch net gekookte melk van uw gezonde beesten. W' over geen betrouwbare melk beschkt koke even de melk op. Dat wtte suker kalkroovend ls bewees mo nog een geval deze week. Een moeder deed haar beklag dat al de tandjes van haar knd verbrokkelden en er ellendg utzagen. Ja, ze ze, zu heeft een zekte gehad waarn k ze moest 20 klontjes wtte suker per dag geven' k ben net zoo hoog geleerd om zulke zektv) te kennen waarn om te genezen zooveel wtte suker zou noodlg zjn Doch het ls een ramp geweest voor het knd. Dat k mjn stem en mjn pen alle dagen laat roeen tegen de wtte suker, vndt dageljks r mjn praktjk zjn steun. Welke schrommelljke tergng s het net voor het darmzek alkleln knd WTSU- KERWATER te moeten slorpen? Wtsulker ls voor de sljmvlezen etsend. Een dame met slepende keelontstekng ze me ook deze dagen dat ze mmer haar keel gevoelde na wtsuker. Daartegenover staat hong, frutsappen en natuursuker. Natuursuker b.v. bovat een soort natuurljke sroop de zalvend ls als honng. Meer en meer moet natuursuker n het husgezn ngang vnden. Het s een voedsel gejkt aan den lchameljken nood vooral bj knderen, zeken, ouderlngen. herstellenden en AANKONDGNGEN : Vraag utgebred TAREff, PRJS PER NUMMER : 35 ct. DE SOCALSTEN (SPAAK en DE MAN) ZJN NU * OPGENOMEN» N MNSTERE VAN ZEELAND j ZE ZULLEN NU BRAAFJES ZJN EN PLAN TER ZJDE LATEN LGGEN. Deen j^rtt^vattel zonbaden 20: mnuten daags"..-.sv-:-. v > 'm, 'Y Bref N^893.-^ ^egen E. S.., Ma^kloopèn van knderen van tjd tojfc tjd. ANTWÖORD.: Geruststellend ware een geneeskundg vooronderzoek. U onderhoude n alk geval bovenstaande voedng bj de STUPEN Vermeld. Voor uw mesje van 5 1/2 jaar met moeljke stoelgang en soms bukpjn geve u de tarwepop hooger genoemd, plette u banaan met natuursuker, doe een paar soeplepels All Bran n de soep en geef de rozyn- en voltorenhonngkoek. Zoo u 't aanvraagt wl k u wel'enkele' tegenwormtabletjes opzenden, daar wormen ook veroorzaken kunnen. Bref Nr 394. Welsbeke X. slepende bukpjn Mjn vrouw de reeds door het volgen van natuurvoedng betere stoelgang kreeg dan echter bjna noot wnden lessen, s soms dermate plots verstopt dat ze hoegenaamd nets lossen kan. Heelt tevens teeü maag e; eten kropt. ANTWOORD: Een ontzenuwd darmstelsel. Er zullen jaren natuurvoedng noodg zjn om den darm te dosn herleven. Volg n 't algemee-n de; spjsroosters n mjn boek vervat. Leer zeer goed nspeekselen, zelfs overdeven kauwen. Vooraan eder eetmaal een soeplepel koudgeperste oljfole met of zonder ctroensap n. Mddags ee rauwen ajun, (tonoodg alles n overvloed te eten, echter op regelmaat steunen, één soeplepel geraspte karot zonder onderbrekng dadeljk gegvten baart meer darmkracht dan honderde artsenjen. Bref Nr 395. Stabroeck M. Plots rleuma bj oude vrouw. Mjn tante, 78 jaar kroeg plots ee-. vlegend rheumatsme met geweldge pjnen en stjfhed. Ze verloor er het gehoor door. Nu ls ze aan de beterhand. Zou ze op ge- HET HUN Wat ons stupknd nog verder moet eten? heel herstel mogen rekenen op zulk een Een mddagkost waarn beslst wat rauw ouderdom? Bede enkele gedachten te geven? groente voorkomt, dampaardappelen of frtten n plantenvet, ctroensaus, ajulnsaua enz. veel moed ala jong rheumalljdende de door ANTWOORD : De tante volg met even- Avonds: Karnemelkpap met appel en voltarw'vlokken n. Of voltarwepap met melk de o.m. zjn : water nuchter en bj slapen mj mmer opgegeven rchtljnen n rheuma, de men bjna net moet laten koken. gaan ofwel telkens eot appel.; dageljks Doe aldus: 4-6 soeplepels voltarwevlokken seld-jr; overlvoed aan ander frut en groente ; (echter geen boonen noch erwten) na- 3 u$(> op voorhand laten weeken ln melk, 'dan v svep lavad.opkooen ext natuursuker. tuursuker ; wegena wellcht slacht gebt Erï wat een allergrootst. kalkvóedend dér oude ' tapte drkake xe appelsap 2 flesfohen^p^r ljtyt «per «poor la jnenggel ls dat ^.valhax^r,. of,voltar^evlok-, ken rauw weg mengelen nu?t nattjurepjker ten gawatttfn tyt V&ftegej^tel, hoofddepot) of sn aldüs-lftt<»a Qpktvabbel«d.< *\ DeaJzomer^:-:^ * ^VeÖf öpen 7 "fspbfc Tetf-slott'e V srebruuf*, oek jwrtt k^ukenz^ut, nzcjutv j enkel onkel; dê. 8pjs^aterstd<-. J ml]tf ' Ma««u, < * v O s zeeja-g knd vergaat door wormen, klene en groote. Ala we ew wormprodukt geven komen er mmer ee 10-tal groote af. k oordeel dat ze een doorslagen wonnkuur zou moeten hebben. ANTWOORD : de kuur bestaat ut lcokolle tegen de klene wormen (oxyunen) en ut een plantaardg ekstrakt tegen de grooto (asearssen). Verder rauwe karot. Gezen nu n den handel weng goede tegenwormmlddelen bestaan wl k graag op uw aanvraag het noodge doen geworden. NASCHRFT : Zooals vorge weelt reeds gemeld bekwam Denze bj de juffer Vande Putte, begn Kortrjkstraat, een afdeeltng Natuunvnkel. Ze op do tende bladzjde het bulletju der natuurvlrtuels. Te Wevelgem, tusschen Kortrjk en Mèenen, zal met Paachen een natuurwnkel geopend worden, thans reeds n gesloten huls bj heer Boury, Mcenenstraat, 22. Komende week 1ste Woensdag der maand ontvangen we te Gent, Kortrjkstraat 225, van 8 tot 11 uur vormlddag. lste Vrjdag te Knpcke, bj Mr. Geldhof, Konnkljke laan van 8 tot 9 uur; Heyst, Vlamngstraat, 2, van 9 tot 10 ure ; Blankenberge, Brugsche steenweg, 242, van 10 tot 11 uur. lste Zaterdag te Brugge, Wollestraat, 32, van 3 tot 4 1/4 uur namddag. geneesheer Delllle Lagae. AANDACHT.'.' ZONDAG zal er ln alle dorpen van het VLAA3SCHE LAND gecolporteerd wonden met «DE SCHELDE». Een specaal nummer verschjnt ter gelegenhed der door MAX en zjn trawanten verboden VLAAM- SCE BSTOOGNG. Nemand mag nalaten dt specaal nummer te koopen. r } H -h s- s. ; 8- l, ff «ül

6 k..usnqamjmammmmjj^^ 't Getrouw«Blaldeghem f> 3J Bnar(.V. H Vlfe 'V R:- % Vf-'.. fe ff EM/O 1 CRÊPE MARQCAN»waar, goede kwaltet voor japonnen, mooe keus van mode-kleuren Br. SO cm. 0 U PER METER. JbJL EM/017 CKÊPE DE CHNE waa.-.bec, rukt, mooe neuwe kleurstellngen op lchten en donkeren ondergrond. Br. 90 cm... P R METER O 0 0 Vanal Pr. JL EN/013 MAROMAT mooe zware en soepele kwaltet voor namdda» aponn.n en voor 's avonds. Alle mode-kleuren. Br 90 cm. d A Q0 f-er METER. jj EN. 014 TAF R AYONNE, de groote mode, joede kwaltet v. )ponnen, neuwe tnten, wt en zwart. Br. 8S cm. _ PER METER. g EM/Ö1 S CRÊPE SABLÊ neuwe matte stof. zware kwaltet, goed vallende,voor kleed en ensemble. Neuwe kleuren. Breetjte 90 cm. PER METER. fr. lgt FM/016 AtBÈNE-UNNEN gerut, zeer fraae kwaltet. WASCHECMT, prachtg mat. Kleuren voor japonnen en ondergoed. Br. 90 cm. _ C PER METgR. JL M P EM/017 CRÊPE DE CHNE NATUURZJDE, groote ver, scnedenbeld van neuwe teekenngen voor fraae japonnen. Breedto 98/100 c. PER. MgTER. M Vanaf Fr. EM/018 CRÊP DE CHNE NATUUR? JD5, goede kwaltet voor japonnen en mooe voerngen. Kleuren van het sezoen. Wt en zwart Br. 98/100 c. «( PER M E T E Rr, 1 8 EM/01 9 CREPE MOUSSE bultengeneene kwaltet, zwaar en soepel. Voor fraae japonnen en deftge ensembles. «Htute couture»- ensembles. Alle klsuren van het sezoen. ép*50 Br 90 cm PER METER A A 7 EH, CRËP SATN NATUURZJDE, mooe soepele kwaltet voor japonnen en mantels. Aleen wt en zwart P & Q0 Br. 98'. 00c ft. PER METER EM;O CRÊPE MAROCAN. ZJDE, fraa gegrende HHHH NATUUR- kwaltet. Alleen voorradg n zwart en wt ^ ^ Br. 98/100 <; C " PER METER, ÊM/O 12 TAFFELAV Gedeponeerd merk. Schot-?che WASECHTE uf,schoone kleurstellngen voor japonnen en garnturen. Gr. breedte. PER METER. ^ # EM/0113 CLQQUÉ Het allerneuwste. Frajle kwaltet voor japonnen en PER METER. 4,900 A A M EM/ CELLOPHANE nog we gestreepte en gerute CELLOPHANE - stof. Het allerneuwste voor moo toet, Modetnten. Br. 90 cm. J " PER METER EM/01S TAFZJDE bedrukt. NATUURZJDE, met bloempjes de op een donkeren ondergrond utkomen. Zeer elegant, Br 90 cm > tf>00 PER METER Q W V AXEL ARE-CLAES RUE DES PERRES, BRUGES STEENSTRAAT, BRUGGE -, 'KANSCl-NOOtDEN werd een-.jd geleden een zaak van valsehe hu ljk^kontrauten ontdekt, e-.) bedenden van bugurlljken stand werden zelfs opgelden Het onderzoek wees, ut dat de l>e ' - u regelmatge brefwsselng waren r dre bedjerden van den burgerljken n.) te Gent. personen, de zch n de voor.'m.kn net bevonden, om te trouwv-n, ge- ' mts een bepaalde som aan valsche '-<; rrtt, W><(oc\[ he lur.-n:ogoljk wr-rr \'.-o d-)"ru»t:rjl n.et hw.'jk, te tre-. : Je jjejnïpnteovcrhel van Gsnl heeft ^rlddellljk de noodge maatregelen gelrof "u bedoelde bcdendon te'schorsen.-h» r.d/upk t\» Gent. ' - '-czet. en rond Rlju-l word N TALË worden krachtge maat re -v.1' n genomen tegen onjuste berchten n f t.utenlandsche pers. TweeDultsohe joun- :M? tn werden onlangs het verbljf n hel no ontzegd. Nu 3 ook het groo'o Engel xoc'alstlsphe dagblad Pnly Horald ver- Aanbestedng. - op s APRL zal n het café vsn Mevr- VVwe Vervaecke. dorp. te Kap ".-.c. de openbare aanbestedng ' plaas - heb- ' : van eun woonhus, voor rekenng van heer Thomas Van Hecke. aldaar ns en beschrjvng te bekomen, vanaf \V '( usag, 27 Maart -a.s. bj Archtect Ka ' '.-t Cauwenhe'ghe. Uoelaarstraat llf Eekloo. tegon Kr. 35. hel dosser." '.' muf zelfden dntum zal vtn ook al'.e : -': <.> en gewensfhl nllcblngen kunnen ^n M "norrmldr'n frcbllrot KEN u Ll TK. MAN O (e. kuopen '".' on BURGERSHUTS met hjhoorg klen G'oot magazjn onder en boven. Ge-..l<t voor allen handel. Grooten hof, boomad n volle opbrengst, 3000 rn2 grond " ::.->n electrlctet. Gocdo voorwaarden, ""ak van betalng 7,ch wenden l.r ' hard DE ROOVKR-VAN ll'l 1 Laalst raat 3J-3B. EECLOO. 15 Stude van den Notars VERMArY te MALDEGEM. Openbare verkoopng van 34 a 40 ca. zaa u. te -Maldegem, Rookalsjde, sectc B '.) en 114 ten verzoeke van de C'on. van Openbare.. Onderstand te Brugge, daartoe «ernachugd, ln gcoruf door Mr. R. Van Re, u-teprjs l'joo fr. EEN" R ZTDAG : VRJDAG 12 APRl 1035 te ft ure nam. ter herberg van Mr. Aufus'. De Sloover, steenweg naar Breskf-ns, Maldegem.. Openbare VERKOOPNG van 26 a 09 ca BOUWGROND te Maldegem. Kattenhoek secte C n 132 ten verzoeke van de Com an Openbaren Onderstand te Adegem, 'nartne.. gemachtgd. Verdeeld n 4 loten Gebrukt door Mr. Déaré.ampaert EENGE ZTDAG : MAANDAG 15 APRL 1935 te 3 ure nam tp,mald'»em State ter herberg, van Mr. Honoré De Vos. 13 Stude van (len Notars 8AVWENS te BT LAURKTNS 0 - Door utschedng van bedrjt MERKWAAROOK VKNDTE»11 HEESTALEN en LANDBOUWALM le M.V.UKCEM Moerhtze, l.eve.strnnt len verzoeke en ten hove < n Mr. Charlesl.oul» Ue Coster, op MAANDAG & APRH o/n 1 ure namddag. REES STALEN : Rrune run 3 jaat oud, dre mt-lkokeen, dre jaarlngrunders waaronder een sthr. ALM :. Wagen, drlewlelkar, trlemkar met ap, ggen, ploeg, sleepaarde. aalkordeel, schronpnschlen, scherfmolep en verders al- 'erhande landhouwersalm. Schaafbank, serrejonts.gezaagd hout, lene kst glsü en allerhande tmmermans- '- eef. Eene hoeveelhed hoo, stroo, aardappels»o boeten. l'-enr groote hoeveelhed hout en wljmcn, O^OtVOOl'l. Ü6WWU1 "oo-waardan. uoücuuu batan*. Stude vun Notars BAUVVENS te ST. LAUREN8 0 De Notars BAUWENS te St Laure)P3 zal openbaar v rkoopen : GEMEENTE ST. TJVURENS 23 aren WOONHUS en erve te St. Laur-'ns. Kantjnestraat. seetle A Nrs 658a èn 658b. Bewoond door Mr. Henr Raeman EENGE ZTDAG : MAANDAG 1 APRL 1935 om 3 uren mamddag ter rberg gehouden door Mr Charles Van Hecke-De Bever te SL Laurens, Dop. 12 j 1 ". 1 Stude van NoarL 0AU\VENS te ST. LAUREN8 0 - De Notars BAUWENS te St. Laurens zal openbaar verkcopen : GEMEENTE ADEGEM a. 2l ca lat"). KERSELAAR, secte E Nr 406. Ver],acht aqn Mev. Wed Tf-rmont ' a. 10 ca. land, KERSELAAR Seote F. nr Vf.rpacht-aan Mr. Henr Van Haele a. na ca. bouwgrond. MOLEN PTRAA r. secte B nr 17f Verpacht aa. Mr. Lous De Baet». EENGE ZTDAG : MAANDAG m APRL 1935, Om 5 Ut'S"> ter herberg Mr. Henr B'aré te Adegem. Oorp. 13 OM UT ONVERDEELDHED Tp TREDEN 0 Dc notars BAUWENS te St. Laurens daartoe n rechte benoemd, zal met tusüchenkomst van nolarls SPA12Y te Eekloo ten overstaan van den he r vrederechter van het kanton Eekloo en met de pleeg vormen dor.'wet van 12 Jtnl openbaar vr-rkoopen : STAD EECLOO Kuftlstraat Nr. 65 Een WOONHUS denende als slachterswnkel met aanhoq'gheden en erve te Eekloo, Kaastroat Nr. 55. secte E Nr. 940c groot 130 m2. Verpacht aan Mr. Alols De Baets mts 250 frank per maand zonder voorwaarde. EENGE ZTDAG : DONDERDAG 18 APRTL 1935, om S ure nam ag, n bet Vredegerecht te Eukloo, v'.vv Cfe» 5r««>- MK.K-.KMKN van 12 lö ' 22 koelen over e nemen n Frankrjk. Me«..ad l te lter Zch wenden bj C'wn.Vg f-npdlyt. Ofntsrhe Stpenw MALDfCGF.» UT TER HAND TE KOO' HJen HOFSTEDEKEN en schoonen bouw, grond, gelegen te St. llurelns. Kantljn straat. Aanstonds vrj. Voor alle nlchtngen zch wenden mf Notars Verstrlnge. Arteveldcplaln. W le ORNT. 10 Studën van de Notarssen SPAEY t«eecloo en VERMAST te MALDEGEM, o - MERKWAARDGE VENDTE op DONDERDAG 4 APRL om 2 uur namddag, ten hove, en ten verzoeke van August De Cock. landbouwer te Maldegem- Carnpel. van ; BHJJÜSTALEN : 2 kp?l«n bj de bate. 1 jaarlng ster, 1 sterkalf, LANDBOUWALM ploeg, eegde, eegdehaak aamschng, koegareel, kruwagen, fo nuls, keer. stoof met toebehoorten, roompotten. en verders alle klen landbouwhusgeref. Verders nog : 1500 kgr. stroo roggoschovep. 600 haverschoven kgr. aard appelen, 500 kgr. roode sterrebeeten. Stnde van den Notars VAN BESBROUCK te EEK.OO.. o - OPENBARE VERKOOPNG - 0 De Notars VAN BESBROUCK te Eorloo zal openbaar vorkoopen : STAD EECLOO Een schoon HEERENHUS met hof, moestun, serren, en volleren, staande en gelegen te Eecloo, Boelaerstraat 95. groot 340 m2 30 d2, begrjpende breeden ngang, bureel, eetplaats, ltouken, salon, salon sute, zes slaapkamer, groote magazjnen en runm drqge kelders. Voorden van gas en elektrlek. ngenottredlng één maand r.a den toeslag. Zchtbaar alle Maandagen en Woersdagen van 2 tot 4 uur. ZTDAGEN 5 NSTEL : DONDERDAG 11 APRL 1935, TOESLAG : DONDERDAG 25 APRL 1935, telkens om 3 ure 's namddags n het Hotel Caubrlnus, Groote Markt, te Beoloo. let gvm* w JJ a/o.&mtelcmnte. MNSTERE van FNANCËN Bestuur <er lïogstrwtlc en Domenen KANTON EECLOO De Ontvanger der Hegstratle en Domenen te Eekloo, Molenstraat 104 zal OP DNSDAq 2 APRL 1935 ou 3 uur namddag, n de herberg «O-td Gemeentehus» bj JSmtel Do Paepe te Bassevelde, overgaan tot de OPENBARE VERKOOPNG van 84 WH.GKN en CANADAS wassende langs de staatsbaau Basse velde o)> Assensde. Kosten 15 0/0 Komptante betalng. Voor verdere nlchtngen zch te wenden ten Kantore van dep Ontvanger nf hj Kantonner. ' ' u Notars VAN UEK SCHKKCl te Aa denjjurg zal ten verjoekors va» de Gebr. 2BEGERS te Hoofdplaat op den Hoogsweg. openbaar verkoopsn a contant, op VRUDAG 6 Al'ÏUl, «,*. les nam. 1 uyr. BEKSTÏAAL l paard, LES, 5-jarge vos-merre. rundfjren,. kppen..anubowa1jh : wagen, rjtug, «uamachns, 4-welg«-m U'-wjellge wl. jmachne, 2 een-schar ploegen, < twee-schar ploeg 2 cultvator^, jaereu «n houten eggen, sgzag egge, uarduppe- PlOfg, zwngen en»«msehljn, 2 neuwe v orl dders. een lange sddor. hoorultcrs. sjpsteon, Qpvocrkettlng, reken, vorken n gereedschappen. 1 graanseefden, graanmaat, zakken. HUSRAAD spegel, schhderjan. stoelen, ulttrektufe. lampen, keukenkachel, ledkant, kapokbed. potten, pannen en keukengerlef, tr^puanachlne. w»schket«l, bloepenstandaard. vlesschblok Beng wnkeldef : toog met kefflenklen, euwe Keulach? potten, geluerd-, rksen aardewerk. 13 Stude van den Kotert» VSJRHEKCKW te MOERKERKE OPENBARE - VERKOOPNO van #»n Kloek gehowd HUS met rume»own» land en boomgaard te MOERKERKS - Waterhoek groote 11 a.40 o»- L,aatst bewoond door wjlen Camlel D'hontH tngenottredlng met de betalng, NSTEL : MAANDAG 1 APRL 1935 ore 14 uur to Moerkerks Dorp. n de Cttfé «Neuwe Sms» bj Mr. l.4>on Melre. 1/2 o/n nstelpennr.r. ïle aftlehen. 11 stude van den N'n«orU MAEYF.NS te KNF.HSKLAERE E. OPENBARE VlRKOOPJNC van»en Gerlevlg WOONHUS met HERBERG uellngerlohts KN'KMAZAAL en tveraemo loltbnt te URSEL Dorp hebbende met afhatvgen en koer eene gcamenlljke grootte van 365 m2 40 dmïl>e ï«al s voorzen van centrale verwsrnng. Bewoond door den verkooper Mr. Arnedoa 'an Hulle. ugebruktredng : 1 Me Slechts ngesteld 1».000 fr. TOESLAG : DONDERDAG 4 APRL Ö35. tflkeu*.onï,.s.v. Jl. a» te U«sl.:.jorppl^t?/ ' > U.» V OP'VtjkÜK VKRKÖpPüNQ ;... van een, ^ehoon WOONHUS m 80y\VQR0Nn> te KNESSELARK. Vft»rt, Koop 1. Een neuwgebouwd en gcre- «j WOONHUS met verdep, afhangen r.\ -rve. denstg voor wnkelhu«, te Kness aere bj de Vaart, groot 7 a. 39 ca. Koop 2 Een perceel BOUWGROND ' 4fl n gevelbreedte, alsvoren groot 6 a.»- fa. Bewond door den verkooper Mr. Cyr'.'l Schuyter-Delnat. ngebruktrédlng : 1 ME ZTDAGEN : NSTEL DNSDAG 2 APRL 1935 ; TOEWJS : DNSDAG 9 APRL 'kens om 3 ure namddag ter herberg de: " nderen De Splegelaere te Knesselaer». "nrp 12 WL U GELD. aen hus te koopen. te bouwen, harnn e breden, nkoopen v»n hofsteden 'pp.beesten, landbouwtugen of vom )flossen van dure hypotheken. WENDT U TOT: J ^ ^ Q J T Vlla Outdo TEENBR'C.0ET,AAN BRUGGE. Z X Bj utschedng van bedrjf LAN'DBOUWVKN'PT K te ST. MARGU5RTE - Vlaemncketram dcht bj Slnt-Laurelns tdorp) De Notftrs BEKAERT le WATER- VLET ïê' met tusachenkomst van zjnen ambtgsnoqt Meester BAUWENS. notars te Snt-Laurens, openbaar verkoopen DONPERDAG 4 APRL l'j35 om 2 ure namddag (zomeruur) n behoeve en ten hove van den heer Leopold De Clerck te Snte Marguerlte, Vlamlnckstraa BEgSTlAkEN : Eene zwarte merre, oud 13 jaar, Eene wt-zwarte bekalfde melkkoe rekenende 11 Aprl ; eene wt-roste melkkoe rekenende begn Jun ; eene zwarte bekall de melkkoe rekenende 1 Aprl, eeno bekalfde vaars, 2 gtlerken». Eene zeug met vlggens en eene bevlggende zeug. LANDBOUWALM : Mennewagen, dre welkar, ploeg, 2 eegden, aalkbrdeel, sleepeerdo, wanmolen, 2 zeefden, sohuppen, rek*, vorken, fornus. 2 ketels, afroomer, keern, scherfmolen. meelkst. koffer, vleoschblok, balen, zakken, ladder, planken, brandhout persen, staken, trog. zwngen, aamschjnnn, 2 koegareelen. baacuul met gewchten zwjnsrenne. Verder» nog besten, stroo, aardappelen, en wat meer zal aangeboden worden Met gereed geld. 11 VOORLOOPG BERCHT - n MEKOOPDAG Op DNSDAG 23 APRL 1935 om 12 uur (toren) ten ver«>«ke van Wed. Edmund Boerjan en knderen te St. Jat-n-Eremo. Notarssen Dauwe en Bakaert. D3 Notars COtJCKJS»«SOMEROHKM verkoopt MEERENDRK DORP HANDELSHUS met Magazjn, Hof on groote Drufsorre Alles onmddelljk vrj Te Meerendré Dorp, Rysselstraat, Dewpond geweest door Mr. Zephr Bekaert, groot n 't geheel 20 a. 55 ca. Verdeeld ln dr-j koopen. Ze plakbreven. Recht van samenvoegng en gemak van betalng. 1/2 0/0 n8telpremle te wnnen. NSTEL : DONDERDAG 4 APRL J VERBLUF : PONDERDAG 11 APRL 1035 om S ars Ja t gemeentehus te Meerendré Dorp. 12 HHMMP Slttllon van»u Nohtrlsson Guslave DHOO5E l» H'^PtNM en Avmd GLORJ^ to> ttt'f Jt' ' - o -, ' Opeburo Verkaoplng lj Helttttl^ vtu en schoon klo'kr'lluuwd REN T K N K t S ll 1 S Zjnde «Vlla Marthu» te ASSEBROUCK, Harjn Rusettelaan verhuurd mts 750 fr. per t nestor, en 34 WKHÏMANSWOONS'l'EN te ST. ANDltl^S. Vxtgstraat dcht bj Brugge Stato verhuurd «an veï'»?ol>l'j"ro mts 2795 fr. maande NSTEL : DNSDAG B APRL TOESLAG,- DNSDAG 2't APRl telkens te 2 u. om te 3 u stpt 'te begnnen te Brugge, Smon Stovnsplaats, n het hotel «PEN GOUDSN HOORN». 'en overstaan van bevoegden heer Vredorechtor. v Nh te zen den pnsdag èn Vrdpg yan 2 tot 4 u mts schrfteljke" toelutn; ïlet- Notargsen. 1/2 0/0 nstepennng. behoud van samenvoegng. 13 Studën van (t* Notarssen fusteve DHOOUK e H15V:HN'K,.M en \rnnd OLÓW; te.&kugok 0 - Openlrtro vnrkonplng bj llclt«tle van Schoon BURflKKSHUS met moblk. rng. HANDELSHUS 4 WERKMANSSVOONSTEN 6 HOKSTEPEKENS. BOUWGRONDEN, WS- en ZAALANPRH samen groot 23 Hu. 23 a 45 «a. te OBHK.KM Dorp. Brugsche steenweg, Vulaertweg, Hoor». Oost veld. Wte Moere. Berg «o Praetstraot. Verdeeld n 63 koopen. Gebrukt door MM. Dr Sys. Van HyfU. Nol.. We Hudtler«, D'Hooghe, Vanderschasghe. Re;»*rt..son, Pluey, Hosseel Afona. Vermeulen, De Crootjk, Prnnjos. De Bouver. Van Nevel en Btu*- aeel. NSTEL : WOENSDAG 10 APRL 1935 TOESLAG ' WOENSDAG 24 APRL telkens om 3 u. om tv 3 u. t«bsgnnen ts Oedeem. Dorp, f>r lntberg van M. Gtttaaf Sap. 2 0/0 tnstetpcnnlng en behoud van tamonvoegl;. T«n ovet-tua vt' bcvoegdpt h«er Vr»- dersehter. * Kantoor ter S'etatlsvcn GOF.M1NNR te \Kt,T«K»n Cl.VKVS t9 OOSTf'.nMr o - Opebare vorkooplny vt?> HA.VDE.f- HUS. h«r*5<>.rt * Dr Mande«seer dlcht de m»rkt to Aeltre. «root 2.2ft a. bewoond door- DJ FAL'W. NSTE. : 10 APRL - VER8LUF : 17 \nt ter %* verkoopen her- APRL, om bel'g te plakbreven fjll VKKKOOVNO NA 0J»B01) - o - De Notars AUGUST GOEMNNE. t* Aultcr, aal met tusuchenkomst van zjn ambtgenoot M'.er MAYENS, notars ta Kcesselare. daartoe n recw aangesteld don: den rechter Commssars dor fallet van don Heer Gustaaf De Hovre. geweten wlsaeftgen te Aalter. op n&bopaaldc lt» «lag. openbaar verkoopen ten overstaan va» :len Heer Vrederechter des Kantons Nevele. hot volgonde onroerend goed : Oomeenle AA TBR. Cemsentswsg nr. M >Wm ulnu stuk ««'gsl»grn»eltoweu alsvoren m#t-een groott* vnn 3 aren ;cbnt»*r«n,.»«(«nd*» Noord -Mjnheer Jotsf aart se -tr 0«nl, Wet weg no. 51, ZuUl )«n >U*r Uon Sntepk te Asltor en Ort.t d#n Heer.o»«f.Gryjpc.lrt «GjjerjtnrdshfrjjM;,?HnU, (10U 'H ut t (lltwr-cl» kcoplr-2. nutlolljl n gfbrulk. NOTA : V'mol.l «ood wervt verkocht mts WKW franken Kn Mjnheer.éon Snoenk, handeln.v te A(lt«r, ln op^nhttt w'fr Vnn 2( Pobnr.r 1 nv, bl) fullnff Do Hovre (n gevolge artkel 5V> der w*t van 18 Aprl 1851 word bovsn»taamle koop v«rhoogd por opbod van dufrend franken door mjnheer Sartool, handolaar t* Gent. EEN G E ZTDAG VOOR TOESLAG ; p NS DAG APRL 1935, om 2,30 utr nanoen, bj de W» Onots, te Aalt«r, Markt. Vxr nlchtngen zch bevrneen bl lu>. vensenoenule Notarssen. OU Stndl- vun den Notars r>v MLE.ENAERK t RUYSSFXEDB o MAANDAG 1 APRL 1935 om 3 ure just, nmfddag. ter herberg «De Schpper» te tvsaelodo. Veld. hl) RENEN er RNK'B- LEN ztdag: - Openbare verfcooplng van oen HXT8 op Oyts. en recht van cyns,»tn gtom ts Rtyssolode. Veld. ' ' r Laatst gcbrulk.loor Augustjn Claey», en dadeljke aankomst. «- TE KOOP UT TER HAND l.) Bost gelegen en bebouwd HOPSTE- HEKEN te Ruysslede. groot 1 Hectare, n.delljke aankomst. WOONHUS met 7 aren orve te Ruys- =e)e Knokstraat, bewoond door Emereno» Bonne. Vrj met 1 Me aanstaande. 3. Verschedene WOONHUZEN met erve c Ruvsaelede. to lande gelegen. nlchtngen ter stude.»>114 Studo van den Notars DE MUELKNAEHE a RUYSSKLEDE NSTEL : DONDERDAG 11 APRT^ 1938, tor herberg de Tramstate. TOESLAG : DONDRRPAO 18 Aprl 1935, <>r herberg «'t Landbouwershuls» te P.uysselode Plaats van :. WOONHUS eertjds herberg «Port Arthur» te Ruysselede, Klaphulle met erf " land groot 11 aren 72 gebrukt door Kerd. Du Wtte. n. WOONHUS zjnde de heberg <t De Neuwe Gelto> mot ervo en land groot 11 nron 42. Vrj met 1-?>-fl.">5. KLOEKE TWEEWOONST met zaaland te Ruysselede, gelogen nevens koop T, wjk Mculekotkauter, groot 50 aren 68. Bewoond door Do Kauw en Aelvoet, mts 2100 fr. 's Ja ars. me recht tot 1 November V. GEMEKNTC POEKE Tweo beste WOONHUZEN, met aanhoorlgheden, n het dorp voor eene grootte van 9 aren. Bewoond door August Claoys en Adolf Talloman aan 1850 fr. 's laars, met recht tot 1 Me Stude van den Notars UK MUCLKVAERK te KUYS.SRLK1U5 NSTEL : DNSDAG 16 APRl- 1935, ter herborg «De Landsman» b-j Jules Lanckrlet. TOESLAG : DNSDAG 23 APKTL 1935 ter herbjrg < 't Zwjntjebj Henrl Vanpachtenbeke belde te Ruysselede, Vlaagt, en telkens om 3 ure Just namddag, van een schoon en gerefljk WOONHUS met klekonhangaars, koterjen en tun te SCHUYFFERSOAPELLE tegen de ->laats, groot H Bewoond door de verkoopors Wwe en Knderen Df-ntró De Fauw, tot eene maand na den toeslag. 1/2 0/0 nstol a

7 Müt*. BSSBjB SajaSaB g-jjasbssaaa- ^ÉÏÉdÉÏ Mmm ^.y J..-,.:- /V:T" " 4 - ' 1 ' " ". WMMWHMW^fl ' < '. ^.uokleu» a"jhutrï'öflï. REGELMATG PURGEEREN S EEN WAARBORG ROODE m* VAN GOEDE GEZONDHED. PLLEN L DUPUS, lumet, met g«concenlreerc olanlnsan geven een zachte purgeerng. «onder bukkrampen of mm* zonder bukloop te veroorzaken. Utstekend legen verstoppng, onjusthed van het bloed, ongesteldhed der maag. 6 r. do doos. Alle?pofK«k«n. Hl "ïïj l; 1 KLENE AANKONDGNGEN - U'ENSCHT 1 een goede QHkaBte-auto voudeeg te koopen of te verwaseleo, wendt U tot ftet hua LEON MAKÄBK-U& CORTE. BoelaerMr S. EKK.OO Telefon n 24$. JONOK GAST, reeds 2 jaar to Garage werkzaam, vraagt plaat«- Schrjven buctfl vnrc-'l Geouwe. C. S.. 12 GEVRAAGD eerljke en deftge meld, goed keuken kennende. Noord«md»traat tl, BRUGGE.»»-3* MEN VRAAGT 2 leerlngen «odleten. W A. G R A E V E. G A B R l E L. Boelftarstr. 32, KECLOO VKHOKKT N.- - Out AAl).\'l>K4-r en V'OKDERBRKTKN, voel POTA8CH VRAGEN. 14 STOl'T NOG EENTJE werd geboren. Over zoo een dertg ja«r " ld de tabak utverkoren tan een gr m... lkkentm'huur Nochtan» tuscht *t««ds 't oclt«merk En bj 't koopon wem voorzchtg Volg mjn rattd dut lt het werk Vnml «TOPT NOG- J KNTK 82"..jvhM-"" ««-< > w. btu 'ferujbet n kfa.«afïev komt L p onn-,lld oplossng Onmsstraat. 91. MAH1AKKRKJE (Oent)..Vo-fd/Rfrt-. rult m BtU'GGR. 1-V4 10 UT EECLOO : Een smdje n zjn amssc, De zong den gauchan dlag.,. De Ujï U voorbj, nu wordt zoo nlot meer gezongen. Toch nog vndt men smeder» da U goede herstellngen kunnen leveren. Voor jzeren hekkens, bale», afslutngen. prkdraad. MZ. hcrntel van alle landbouwtulgm en machnes. wendt U ge«rust tot de SmedorH Achlel MAENUOUT- WEBREBROKCK. MolMMtraat 17? Eeeloo. Voordeellg en n vertrouwen. x TvtuTflmttH uo UJA QLM30M m,+ ewn"» wu m mttt QMWCh den U?o«ttjtl KEKENS 'a bekomen. Wtte Leghorn. Gekeurd«rassen. En Mochclsehe : cckoek. Matge' prljren ter broeerj ; Tv VAN DE WALLE, (Botter-' nut Brug)»K«,L-:M. 21 'raehtge OENDKKUOKV: te koop. Verwkerde wnst..egenaar op <[e ho&g* te. Voor nlchtngen zçgel.voer, antwoord K. HAMBROTK. ln;c.njm)r. AALST.1 ml.1.1.l DAGEN kloeke en GEZONDE KEKENS te bekomen. n de CENT»A.M tmoeterï) Cnmlel Wllem«l.«ppcrkcn. Stautsteenveg -jll ADEGEM.?4 KEKJES Grooten afslag v. kekjes, te bekomen vanaf 1 Maart, wtte leghornu. gouden leghorns, MechuWche. koeknes en zwarte mnorken. uldr.ok vanaf 1 Me poolj.n van alle rassen.l BENE DE WARLE State Maehflsn fdanze) Tel. Olsone 9. tdu'. - G O KD E 0( CASK'ANO. Dulucl merk. PRJS 1700 frank. Bevragen 0l> 't lurrel van 't Getrouwo. Beenhouwers \ Her «un ulto».-un ten Kluwen ; Meknlehe Mof>»nakerj en l'tjn»lljp«rlj G. UYGE-VAN MALD»;OE»1 St. Amanlstrul :l BRUGGE Alle lacl van Snj- Zak- en Kapmessen, Scharen, Scheerzen. llaarnacllflnsn, Specaltet Tafelmessen en Co veru n onroestbaar «taal. Hespmchlshev Oehaktnaehenun, Automatsche Weegschalen, enz. Darm- en Spece jhandel. Egen»ver'luh van Kapblokken. t, s- en FrlgoUassen. * R. GEKJERE, GARAGE FLANDRA MALDEGEM - Tel. 98. Bedford, bestelwagen, 750 kgr. neuw ; Bedford, chasss met caben 2000 kgr. ^leuw. Ctroen C4 X. 1M2 Verkoop, aankoop en verwsselen van alle luxe. cn vfaeht-autos. TE BEKOMEN bj MaurU De Baet«, Vossenhol, Bete heetomd aan 10 fr. e Kgr. 16 MEN VKAAQT TE KOOPEN : Rals voor klene jzerweg, W cm breed. Schrjven san 't bureel van 't blad. TK KOOP : Gtuogène Plerwn, (makend 50 JP3 gas per uur) n be*ten staat. Zchtbaar bj Emallag«-Nklage-Chromage Prosper VAN D 5 VEJ)E, Boelaere 86-X7 EECLOO. x Bj t. GKKEHE, Westelndestrnat 9«te MALDEGEM, kunt ge alles verkoo pen. Uwe luxe- of vrachtauto. Ook geld er op leenen. Verkoop en verwsselen van alle autos. TÉ KOO', AUTO (Flat), bnnenstuur. deuren, 5 ztplaatsen. Zeer sehoono en goeden staat. Te bevragen : Mr. C. BESÄEN SU Mlehlelulrut 571. THELT. HET GEltENDSTK VELOMAGA/.MN HEB STBKEK, Pascal Beernaert, Swevekoop neuwe sterke velos vlaon nouon nu ; elestraat te JCHTERVELDE, Tel. 161 Stelt te koop, neuwe sterke VELOS vanaf J fr. Geen toldearllkelen Ernstge waa - borg, de grootste kous. Altjd 20 a 30 velos - Tocd opgemaakt. 24.3x TE HOOP klos goede HF TEN. Zch wenden bl : Bernard Coene, landbouwer. SVSSEFf.K Vr-llhoek. TE KOOP Vertchlllge materalen n zeer goeden staat: Chauffe-baln Proff. Junckers met gaz 750,00 fr. Dubbel gaz-vuur met oven 150,00 fr. Gu* radateur 100,00 fr. Chauffage ketel 4 1/2 m2 400,00 fr. Ben stbroomaehen : fr. TE HUREN : schoone gebouwen bteonder geschkt voor auto garage, gelegen staatjbaan naar Brugge, nevens de atatle Balgerhoeke. _,. Te bevragen : Boelaerntraat 99 Eekloo. GOÜDEN ZAAK VÓOÖ '^NÖBOÜWERS ' Melkhoevo te koop ln Noord-Frankrjk 'klometer van ( :?tad, bj Belgsche grens. n njverhedscentrum. 'Onlangs gebouwd Per kontrakt kan Men 15 hekl-'a huren tnc't gebeurljke " belofte 'Van verkoop na 9 jaar zoo men het wenfeoht."' ; -GEM'/ K VAN BPTALNG EN ZEER VOORDE LGE PRJS. Voor nlchtngen (2 zegelt van 70 cm. bjvoegen) schrjven : K. Ham- rork ngeneur. AALST. 14 Voor ^okoo «n om mend«genf & Se^zae'e op de markt aan het Genlsch kraam bj GOEGEBEUR-WAUTERS Kunt U van beden af, al de laatste Neuwgheden n WOLLEN stoffen en n %den bewonderen, Voor de PLECHTGE KOMMUNJK aan ongeloofljk lage prjzen en goede kwdjj. tet, welke sedert meer dan 50 jaar gekend s. Komt zen cn oordeelt Msloopt U net en let op : de markten te Eoeloo : juul aan den traj van het Stadhus ; Selzate aan het kosk, en Gent ; rechtover het La- Uenmetcrshus. Magazjnen : Snt-Salvatorstraat, 83, (Mude), GENT. Tel Aan kroostrjke Geznnen en Juffrouwen Naasters, 10 0/0 kortng. Warm AANBEVOLEN aan KENNERS. x - GltOOTE OJHASlEN ln neuw Hoender-Materaal : toed- en Kweekmaohencn Keken» en Konjnenhokken Lampen Bekken Thermometers en Toehtnelers. enz. enz. Huls DELESPAUL l'.ralunstuat - GENT T«l Schoenmakers SCHOONE partjen Mozaïsche GE- V l,stef(n N worden urt oorzaak van UT TER HAND TE KOOPEN fabelckontrakten beehdgd aan halve prjzen te koop geboden. Ook nog loten ander«een hand-kapmachlen met jzers ; okkasle pquwpwerlalen, bj de frma Sqhqenmakersnaamachene ; jq«. VANDSr CRUYSSE Wtte steek-machlne, (model ' Junker) J Langevestlngstraat ST. ANDRES (Brugge) Greefmachne ; 9.12.x Combné machne, leesten en emeresteeq. Verder nog : Machne om gaten n jzer te pressen Soldeerbouten. v 300 Meters koperen tuben Van 4,40 m. lang en 4,5 cm. doorsnee ; Geheel de partj koperen tuben neens te koop of ln gedeelten ; 20 Koperen wasohstoomers en:verder andere gereedschappen. Zch wenden : V Eedentmafc 26 MArDF.GRM Voor uwe ZADEN voor bloemen, moestulnzaden, graszaden, voederbeeten, bloembollen, enz. en elk artkel voor de jovlng, wendt U naar het Hus ALPHONSE GALLET Opvolger : A. VAN DA3ME Gestcht n 1885 Telefoon Statestraat 25 GENT KEKJES te bekomen van: altjd buten loopende hennen met echte fokhanen. bj Jules SERENS. Mam- > > > mouthlroelerj ME EREN r^ DRE Dorp. 12 Kukens - Poetdel) van gecontroleerde WTTE LKGHORtf; Een akkoord met fokkers bezorgt ons;l le broedelers van 1T00 twee- en dre-jarge hennen van veredelden Btam. f/. WAT KLUENTEN ERVAN ZEGGEN h...do kukens groeden flmk op... dezen Wnter raapte k van 160 tot 190 eeren per dag van 250 leghennen... geen zeken ' of zwakkelngen kwamen voor. J. Van den Bossche, Adegem, Krulsken.' Deze kukens zjn verkocht tot 15 Aprtl poelden ervan zjn te koop rond ha}f Me. Op aanvraag mag de kweekerj b#t zocht worden. ONZE KUKENS, WTTE LEGHQBNs GOUD LEGHORN, enz. van goede hénnen gepaard met veredelde hanen zjn no be- 'sehlkbaar, ook klene hoeveelheden, Keurhroelerlj : % Bern. 8TOCKMAN-JANSSENS ADEGEM Tel. Maldegem 91. Model 1934 Modern Oroote PRJSVERMNDERNG Goede afwerkng. TRPHON DE CANDT-FOERS MARKT. 10 TEL. 134 MALDEGEM 10.3.x HOO TE KOOP klo prma fuua- VER en LUCEKN HOO klaar 4Pl te pressen, bj Tr. DE :Vm,Ll,\MO. JZEWDlJKE, Telef J2x Verkrjgbaar ljk vorge jaren : Voorjaar B E E T Z A A D bj den kweeker Theoflel Van Praet-Bracke, St. Laurelns alsook bj : Van Waesbergha, Zaadhandel, Oedelem. Botteler, Veesnjder, Klet. Maldegem. Poelman, Zoadhandel Ronsele hj Somergem. 16 WEVER" laat 'ne katoenuettlngen pappen lu de N. V. ENCOLLAGE MODERNE 32»raamstraat t Gendbru^ge (Arsenaal Gent., Haspelen. Bobjnen. Scheeren, Warpen "cn jpappen vr alle nummers katoen en kleuf; kettngen. Uterst verzprgd fatsoenwer) : Pall-Warps n enkel gepapte of setwjh dp 1-ntnonWottnp" 26-S-34-' Voor de schoone dagen. Golfbroeken fr. Sportkostuums r. Sportbloesen (dam) fr. Lederen sportgüets fr bjzondere prjzen voor Velo- en motoclubs Fabrek 5 DEAAL BURGSTRAAT 94 GENT x Okkasemachenen BoQrmacblen 20 m.m. 800 fr. Amarlbatl 300 x fr. Ventlator 135 m-ro. openng 500 fr. Zaagmachten 150 m.m. 450 fr. Bchaafm. 400 m.m. v. hout 1850 fr. Top as van 50 m.m fr. Ronde zaag kompleet 200 fr. r ETABLSSEMENT Jos. Van Auweghem Sljpstraat GENT K ncutvofuren - Meubelen GEWELDGE PRJSVERMNDERNG Votyren 6.CHEVROLET 1929/34 4 CTROEN 8/14 HP. 2 F. N. 5 en 7 plaatsen 2 RENAULT 5 en 7 pl. 1 BUTCK stand 5 pl. 1 CHRYSLER Roadster 1 CHEN. WALK. 10 HP. 7 p. Ï' CADLLAC 7 plaatsen 2, MtNEtVA 8 en 7 plaatsen -1 PONTAC 1933, S cyl..sava T plaatsen, ; Vo turen vanaf Fr Camon» REN; ENAULT. 3 T. baché QHEVROLET 1 M TRA BÏBROLET MUD YAARBO UT' logyam. ANTWERPEN, Tel De grootste autohandel der stad.. long- en Hudzekten. Ten gevolge der talrjke ontgoochelngen veroorzaakt door geneesmddelen gebrukt n de behandelng van de long- en oeen Jerterlng, klergezwellen, chromlsche bron '' lts, asthm.a, hardnekkgen hoest, ong utstekng van sependen aard, hudj'.or,; ssen, s ef oj de zeken veel twjfel or.ttalan. Nochtans wanhoop net. Pe cenge geneeswjïe ls de welke getéund bljft op eene ndvldueele toepas. spg van artsenjen vv.rdoor eder zekd ÏS zch zelf beschouwd en behandeld word» ">p verschllende kenteekens der kwaal, de,.weerstand <ler zeken geven aan de behandelng een afzonderljken en wezenljken aard. Zj s ook de eenge hooggepre- «ene door de verworven utslagen. nden gj vruchteloos alles hebt beproefd vendt U n vertrouwen tqt een geneesheer specalst. Raadplegngen te BRUSSEL. Krstoffelstraat nr 6 (Beurs)" alle dagen van 2 tot 6 u. ultgonomen 's Zaterdags n 's Zondags. Afspraak mogeljk. 20 W«nschf 9Ü e«n jweedekards k&mon? GAND-AUTOMOBLE 42. Savatnhft CENT. Wacht U voo* nqmaak&c(s. Cscht op d» hula an den rçmarm d a ge<kp<m«er<w 'y * 1 '^' " fubtfa «" NEEMT EEN ABONNEMENT OP 'T GETROUWE MALDEGHEM. U zoudt geen mooer geschenk mtmm^rn^ Suoer yl. R 5. - r Superheterodyne 5 lampen : Fr betaalbaar ln 10 maanden Super F. N. R. 6. Superheterodyne 6 lompen : Fr betaalbaar ln 10 maanden. Supc F, N. R. 7. Superheterodyne 7 lampen : Fr betaalbaar n o maanden. F. N. R. Natonale Rado- Electrsche Fabrek 141, Loufcalaa, BRUSSEL De toestellen Super F N R zjn enkel verkrjgbaar bj de Patroon-elektrelcers aangesloten bj M.E.G.A. Algemeen verdeeler van Oost- en West-Vlaanderen. M.E.G.A., 36, Oudburg, Gent Rechtbanken* ONTROUWE POSTBEDENDE. - Do postbode V. B., ut Kessel-Loo, had een postcheck te zjnen voordeele vervulscht «n bedrage van 138 frank. Dt fet kwam aan 't lcht. De ontrouwe bedende werd afgezet, alhoewel hj alles terugbetaalde en thans dqor de Boetstraffeljke Rechtbank veroordeeld tot 1 Jaar gevang «p 183 fr, boete of nog 8 dagen, zonder utstel ea kosten. UK LEDER DER BRANDKASTDEV1SN. VOOR DE RECHTBANK. Do leder der bende Gentsche brandkaütdeven, Kare Mere, verscheen samen met de herbergerster, Rosalle Uytterhaegen, voor de rechtbank te Gent, wegens het ontvreemden van meubels ter waarde van frank, dt ten nadeele van zekeren C'aspeele. Mere had voor vrouw Uytterhaegen eep koffehus overgenomen op de Kesteelkaal. Hj wst het zoo goed aan boord te leggen dat hj n verstandhoudng met do vrouw voor frank herbergmeubelen kon aftruggelen. Mere verscheen ter zttng maar, zjn gewoonte getrouw, wst hj... neta De vrouw had er net aan gehouden te verschjnen. Bede «overnemers» worden veroordeeld tot twee maanden gevangens en 350 frank boete of 15 dagen. HESPENDEF. Poldoor Van Hoecke, van Aalter, voor dlefte van een besp en vleeach, ten nadeele van M. Veroug»traete, krjgt 1 maand gevang voorwaardeljk J j. ZWAAR AUTOrONGELUK TB ASTENE. Dnsdag avond kwam een zware vrachtauto van Komen door Ast ene gereden naar Gent toe. Just bj het bnnenrjden der gemeente s hj met geweld pp een boom gebotst, tengevolge van de overv«ranoeldh;e cl van den geleden de - daardoor onpasseljk werd en aldus zjn gty\r net meer meester was. Da aanhangwagen botste op den boom en werp aldus d«ladpg ewrnlet^pp den traktor. De stalen kaben jm-d gïad$h«engedmw, de geleder werd'j^t de : bqrst op het stuur gedrukt en WMfJfca^opyag dood. De egenaar van er utsprngen en kwam er ajd^ynw..lchte kwetsuren van af. Dsdejlf werd -een geneesheer ter plaatje geroeten, doch nutteloos het slachtoffer over- *.eed bjna oogejbllkkeljk. Er was geen enkele utwendge verwondng aa-n hem te bespeuren. Meer dan een uur duurde het eer meu den ongelukkge ut den neengedrongen traktor kon bevrjden. VALSCHE PORTE-AGENTEN VERZE- KERAARS. Tw-ee verzfekerngsagenten ut het Lukeche hadden een specale maner utgedacht om aan aontrakten te geraken. Als poltle-agenten verkleed kwamen zo bj de menschen, leten hun een verzekerngspols onderteekenen, zeggende dat z * dezen na een jaar konden opzeggen en da preme per week mochten betalen. Maar ala, ze geteskend hadden bevonden de klanten dat ze voor 10 jaar gebonder waren en kort naden werd betalng van de eerste preme geëscht, zelfs onder bedregng van gerechteljke vervolgngen. De betrokkenen betaalden dus, en de valsche agenten staken de preme op zak. Ze verschenen dus voor de rechtbank onder betchtng van valschhed en gebruk maken ervan, oplchterjen en verdusterngen. De eerste krjgt 11 straffen van 8 dagen govang en 193 fr. boete, de andere 21 straffen van 15 jftgon gevang en 182 fr. boete. PRONOSTEKWEDSTRJD. Ver personen hadden aan een pronostlekwedstrjd bj een voetbalmatch deelgenomen, tnaar de vrouw de den wedstrjd had utgeschreven, verborg hun dat ze de spm van ". 36 frank gewonnen hadden, en nkasseerde zelf het geld. De bestolenen echter ontdekten het bedrog en legden klacht neer. De vrouw werd veroordeeld tot 2 maanden gevang eu 700 frank boete. l ' - j» BÊLGCA DE FJNSTE EN AANGENAAMSTE J AGLE EXPORT : REUS EXPORT -, AGLE SUPEREUR ; BOCK FONCEE, BAVERE BRUN enzoovoott. BRUGGE Tel, 38 - G n N T Tel 139,13. HAAR Modem lol Door L. DtVC'KERS. 0 - MAN 17 Thuskomend, vond hj haar reeds half gekleed, gezeten voor de kup.arel, terwjl de coffeur zjn werk voltoode. t Horman, vndt ge dat de coffure me goed gaat?» vroeg ze levendg,zoo gauw hj bnnentrad. «Heel goed...» antwoordde hj kort, zonder haar zelfs te bezen. Hare lchtznnghed deed hem te smarteljk uan. xoaut ge naar mnudcn'.' -- Bljf levor her, k zal u nuodg.ebben,» rep ze hem achterna, toen hj de kamer wlde veraten De kapper had gedaan en vertrok jlngs Zelftevreden bezag zj zch n dnn spegel, lacht«tegen haar egen beekl, keerde haar hoofdje langs ulle kanten om haar kapsel heler te zen, bestudeerde ho met eun spegel n de hand, en huppelde bljmoedg een paar kueren achtereen «Nu mjn ljfje nog...» Horman moest huar helpen om hel toe te loen, do plooen van haar rok te aehllmu alles aan te halen wat ze zoo al ducht noodg to hebben. Ze gaf hum hure bevelen alsof zj hot met haar lcncchl te doen had en meer dan eens beet hj op zjne tanden om een verwjt,teyon tv houden. En. toch, waarom vel de loon.m vumaat moor dan utl-rrt np? Brlmndrklf 1 /j hem net dkwjlo op le ZR 11 cl, 1 v\ J: ' V Endeljk was ze heelemual klaar, en hj moest zchzelf bekennen dat ze om te stelen was n huur gltrstevd kleed, met den heerljken kant de haar gelaat zoo moo omljstte. <> Ben k nu net schoon?» vroeg zj, en ul heul huur wezun straalde de bljhed. -> l«el schuon Ze zaï:.u schaduw n zjn blk, en lef ge- nalj jttgdu zj. t Verbeeld u... dezen morgen was k heolenual onpasseljk... mjn hoofd draade zuo vree.'eljk.. k was van zn geweest vroeg naa oü kck te gaan... maar k zou gevallen zjn, geloof k... 't la pas sudert een hall uur dat k me weer ganscl goed gevoel...» Sprut zj de waarhed? Al was het ook een leugen, hj was or haar dankbaar voor Belcekende het net, dat ze spjt voelde over hue handelwjze ' «Dank u,» murmelde hj, bjna onbewust Hj had het mmers feuluerd, zch met weng to vreden te stellon? De enkele koorden hadden de btterhed ut zjn hart verdreven. Haar onbezonnen hunlorou naar plezer mocht hj haar toch net als eene msdaad aanwjzen. Late, nden j het geluk had moeder te worden, zou zj hocö hare plchten begrjpen. Aldus reduneerde hj, le -wjl hj n schjn naar haar gesnap lusterde, gedurende het h.-k.-.tge mddagmaal. «Yvonnc en haar man komen ons met den auto afhalen,» had Gna gezegd. Maar lang voor den tjd wexl zj gejaagd bromde onwat ze goen aulo hadden en zch naar andermans wllekeur moesten sohkken beweerde dat A; te laat zouden komen, en de onrust haar weer zek zou maken. Dal was zeker wat hj hemeljk wensehte? Ze wst wel dal hj haar lever noot onder dv. nachen zou brengen... Toen zj endeljk n de aulo zat, en n volle vaart reed-, -was zj woer als een zonne straal. Vele auto's volgden denzolfden weg, en naarmate zj het butengoed van Graaf Xxx naderden, vormden zj «en lange, bjna onafgebroken rj. Talrjk wa'jn uo gelukkge utverkorenen. En toen ze utstegen, bevonden zj zch n eene oleganlu schaar heeren en dames. Herman had zch lefst teruggetrokken en voelde zch slecht op zjne plaats tussehen de mensohon de hj net kende, maar Gna was gelukkze had veel bezons, want hare schoonhed lad ets schtterend dat net ongumerkt kon doorguan Ze kende geen nuchterhed, en lachte bljder en babbelde levendger naarmate ze meer bekeken werd. Bljkbaar bevond zj zch heclcmaal n huar element n dat wereldse'. mdden van rjke netsdoeners ; 'j'wjl haar man na korte oogenblkken, bewust werd, hoe zeer hj nevens de andere heeren afstak net z/n nksch vuorkonon, zjn gems aan losse-convcrsatcs-ver uo;.. s, uan telan^stolln;; voer netgheden en beuzelarje-, zjn onsympathek staan tegenover het heee gedoe. Gna anuseurde zch goddeljk, cn was gev.-jd c.uual zj aan den gastheer en zjne vrouw vo(,r:'.o>teld Wls jtew.-esl. en ee'.ue wootden met hen had gewsauld. Vergezeld door Yvonne's bewonderaar de hun du utnoodgng lad bezorgd, wandelden zj nu door de prachtge) lonmergo lanen. Nu en dan,'meld M. de.amalle oen of ander heer c.vjn en stelde lcm voor ; ze droegen hoog klnkend" namen der Antwejp.sebe óf Brus- elêche wereld. Kenge slolon zch bj hun groepje aan en de stemmen stugcu n schertsende woorden als schermutselngen, en'thooge lachen der jonge vrouwen klonk ut boven de depere mannenstemmen. Yvonne Lefèvre, fèvre, alerlefst n een groenachtg gewaad, zwoeg geen ooyenblk ; onophoudeljk schalde haar geschater. Hare schrlle drukke stem gaf Herman altjd op de zenuwen. Hoe valsch en gemaakt klonk ze ; cn hoe gf.maneretend, hoe weng gedstngeerd, de jonge vrouw, de daar openljk flrteerde, n 't aanzen van allen, n 't bjzjn van haar man Hoe was het mogeljk dat Gna genoeyen vond n haar gezelschap? Hj bezag zjne vrouw. Ze scheen butengewoon n haar schk, en de banale complmenten harer begeleders als zoeten wjn le slkken, het vel hem op. dat haar lach al even gemaakt, en haar spreken al even onnatuurljk klonk als de van Yvonne. Kon ze echt bjhagen vnden n het zoutloos, leeg geklets van de heeren, de ze net l:\jtde en waarschjnljk noot zou terug zen? Ze had reeds lang zjn arm losgelaten cm den van Yvonne te nemen, en zj was Let nu de de wandelng ledde, langs cle enuel'e mooe kramen waar bloemen of lekkernj werden verkocht.. Zj keek net meer naar hem om. Hj zag hoe een paar heeren haar bloemen en lekkers aanboden, en nel welke vreugde, moeljk verborgen onder gemaakte complmentjes, zj ze aanvaardde. 't Werd l.em te machtg ; hoe meer du drukte der andoren steeg, hoe zwjgzamer en moer afgetrokken hj werd, hoe d«per hj zjne.'overtollghed voelde. De lento steeg ten lop toen ze het plïn der spelen berekten, waar e^ne gymhana ngercht wa», waaraan talrjke dames «n heeren deel namen. Een tjd lang bleven zj daar staan, terwjl Gna en Yvonne, onder. lud gelach, nsgeljks n 't krjt traden. Wat verder, op een groot grasplen, moest er gedanst worden, na het concert dat just begon. Nauweljks kon men de muzek, gedempt door het gerucht van stemmen en stappen, soms door een lcht wndje weggeslerd of gedekt door het gertsel van het dlehte oover, ln de verte hooren. Maar Gna vng het op, en werd op eens do aanwezghed van haar man ndachtg. <c Herman... ge hebt mjne muzek n de auto toch net vergeten?» «Neen, her s ze...» antwoordde hj kort. «Laat ons dan gauw gaan, zegde zj...'t Zal weldra mjn beurt zjn.» Ze had een paar ara's van oud taansch muz;kgekozen dezebjzonder goed zong; en wanneer hare beurt kwam, klom zj op het klen verhoog als een overwlnnares. Mocht zj net gezen cn gehoord wordej) ' Prachtg klonk hare stom, en ze legde warmen, aangrjpenden gloed ln hare voordracht ; maar het deerde Herman haar daar te zen staan, opgeschroefd en zonder don mnsten zweem van schuchterhed, slechts er op ut om bewonderd to worden en bjval te oogsten, heelemaal zeker van zchzelvc, alsof zj haar leven lang nets anders lad gedaan. Toen zj van let verhoog steeg, werd zo omrngd, toegejucht, geluk gewenscht van alle kanlun, en hj zag dat ze zch na eenge oogenblkken met een groep jonge heeren verwjderde. Naar hom had ze pet omgezen, en hj voelde geen verlangen om haar te vervoegen. emand vroeg naast hem : «We s dat moo vrouwtje 7 Wat onsen» «Een vrendn van Lanaalle'a flrt, aehjnt het...» Herman lusterde net langer, 't Stormde n hem van schaamte en vernederng. Gejaagd verwjderde hj zch, hjgend naar eenzaamhed, wageul van al wat hj zag en hoorde. 't Gelukte hem weldra ut het gedrang te geraken, n een afgezonderd gedeelte van park. 't Was er heerljk onder de hgpge boomon. De zon zjpelde n lange gouden schchten door het roerend gebladerte, en werp -achte lchtvlekken op het mollg, bronsgroen en goudbrun mostapjt. Een ntens gegons van bjen en hommels begeledde do verre muzek. Hj was alleen, Een dstelvnk en een welewaal zongen om de beurt, n vreedzame bljhed. Maar nets van de weldoende kalmte drong n Heman's omgewoelde zel, Alles wat hj den heelen dag door aan Gna beleefd had, gng hem geweldg tegen ; hj kon hare handelwjze noch goedkeuren, nog begrjpen. En hou zeer hj ook trachtte zch zelf te overreden, kon hj net meer gelooven dat al de lchtznnghed, al de jdelhvd, dat gems aan echte ferhed en aan plchtsgevoel, slechts aan haar jong-zjn te wjten was. Met hevgen schrk lustende hj naar da blttets stem ln zjn hart, de hem toeflusterde dat lj zch bedrogen had, toen hj haar zoo hoog n zjn aanzen had geplaatst. Alet geweld zocht hj de stem te doen zwjgen, en het gevoel van zware ontgoochelng dat hem neerdrukte, te verjagen, om het rene door zjne lefde geschapen te verdc.» dgon en te redden..m

8 - jr^.t-^j- - «HÉ 't * w m w arrnwaaa «t Getrouwe MajdegUau» 31 MaartlBS*. «n«[zaterdag 30 MAART} j en volgende dagen BHOWMTKHJEN PO GLASWERKKDSCFARTKELEN ljz prjzen aan onze Md* eeng Onze HUlSHOUDKO'FFlv (de fjnproever) de h. : PRUMEN «Santa Clara», echte 90/100, de-kgr. ABRKOZEN PULPEN, Whoone vruchten, voor taarten, 'nagerecht, enz. de doos van 5 kgr. on?. ANANAS POPPY, n sroop, de doos. van 1/2 lb.. 5/(> schjven GEGLACEERDE RJST van JAPAN, ongebroken, de kgr. VOEDNGSDEEGEN, allereerste kwaltet, lcht gekleurd, wn Macaron, noullen, enz. de kgr. TF. BLOEM, dubbel zero, de kgr. GEBROKEN ERWTEN, gemakkeljk kooksel, de kgr MDDELMATGE ERWTEN «La Corbelle», de lter doos De halve doos ROSE ZAL.,M «Marguerte», de hooge doos ORTUG-ESCME SARDENEN oljfole, de doos van 5/6 vsschen, 1,25 fr. 5 doozen voor BEZO 13,5',). 3,25 12,50 3,95 1, ,95 1, 1» 2,2 5 «SO ERUCa VOEDNGSWAREN ARACHEDEN OLE, onze gewone kwaltet, de lterflesch 3,25 PR AL [ENEN, KREElM, 5 verschllende smaken, de doos van Kgr. net, 7,25 GESUKERDE PETJTE BEURRE of GEFOEREERDF. VA- N1LLE, de Kgr. 3,50 Pe r doos van kgr. ong. ; de kgr. 3,25 FJNE GESUKERDE KOEK, het stuk van Kgr. ong. 2,85 Koekjes BOUDORS met EEREN, de Kgr. 7,25 REMCH 1934, wjn van de MOSEL, de langwerpge flesrh 1,95 Goede ROODE en W1TTF. TAFELWJN, de flesch 2,50 Per 1 5 flessc.hen, de flesch 2,40 Per 30 flesschen, de flesch 2,25 WTTE WJN ENTRE-DEUX-MERS» de flesch 4,75 Per 15 flesschen- de flesch 4,50 Onze vermaarde MUSCAT WJNEN Samos of zwarte Malaga, De flesch \ 3,25 OOTNCEN KOMT U OVERTUGEN VAN DE NSPANNNG DOOR ON3 GEDAAN OM VAN ONS HUS DE SCHOONSTE DER GROOTS MAGAZJNEN VAN BRUGGE TE MAKEN. DB MOOR» N DE DUNEN. De derde zttngsdag, waarop belangrjke ge tu ge ns sec» werden, gehoord, was zoowel als de twee voorgaande, ongunstg voor den beklaagde Wjffels. De belangstellng van bet publek bljft even groot, '4>e beschuldgde', oogenscbjulljk reeds meer aan dvj omgevng gewoon, schjnt zeer op zjn gemak en blkt al even de zaal n. De zuster van Van Bockrljck verklaart dat deze om 11,20 uur thus gekomen s. Daarvan s ze zeker, hoywel ze net naar het uur wsrk goke.te» hoeft. Over den datum v:n de beredng der conftuur bj de gu/.usters Clement legde ze ook een verklarng a. welke zo later wjzgde, maar de zaak bljft dv'.ster. Een voorname getuge s Van uraefsclnjpo, oen Oostsudsche journalst. Hj was den hewusten avond n de Calfornla, zag de >;«,-- hemzctngv vrouw en zag haar laatst verdwjnen n de rchtng wuar luter let ljk werd opgegraven. Hj getugt dat Wjffels, Van Bockrjck en de ochtgenootun Bauwens om 11,30 uur nog op hut terras van do Culfor.Ja zaten, Mr. De Gtoote, een der advokaten van do verdedgng, beknbbelt de verplctter-.nde getugens op.'.\>)ke heftge maner, dat de voorztter dregt maatregelen tegen hom te zullen nemen. Eto dchter, Van de Putte, steunt dezo verklarng van Van Graefsehepe, en bevestgt dat het vertal tusschen 11,30 en 11,45 uur nog op het terras van de Calfornla zaten. Evenals voorgaande getuge steunt hj ch op het uur vnn den tram. dat just bepaald wordt door de bedenden van don tram. Door deze twee belangrjke getugenssen wordt het alb van beklaagde een harden slag toegebracht. De «chtgeaoote Lowet hoorde n de Calforna het gesprek tusschen Wjffels en Bauwen s, waarbj de eerste zegde : Alen zal nog taweon dat k haar vermoord heb ; en Bauwens antwoordde : En k zal de schop gegeven hebbts om haar te begraven. Daarop antwoordt Wjffels alleen dat deze getugt gedurg haar verklarngen wtjsgt. Cormun Matheu gng ut Cultornn te voet naar mus en kwun u:ur de 2,30 uur aan. Nocntans werd rocus vrouger door den substtuut 'teugels van Veume verklaard dat Cormun om 1 uur de deur voor hem geopend haj. lor s dtar bjgevolg een onverklnurbategenstrjdghed. Maar nettemn bjtt de getuge bj zl,n verklarng. Hj kan net zeggen hoe laat net gezelschap nog op het te las zul. Een kunstschlder, Georgrs Lubrun, ze vroeger dut Lowet even was butengegaan en m:t gedwongen gelcnt terug bnnen kwam. Hj bekvllt llu dat hj uveruuet. Op «en tusscueko'lïst var Mr. Carton der verdedgng,..h net openbaar mnstere ut dut hj aln.: -.tjun tuumlootj breven ontvangt, waarn ue schryves Van Ur&clschepe, Lebrun en v.ormun as de moordenaars wllet O oen uooty-ur..k.s.b geen schuld aan de naamlooze breven, zegt Mr. Canon. Maar ge zjl er msschen net vreemd aan, zogt het opengaat mnstere. Daameue» ook ue derdv dag der zttng on ento. ue verde dag, door een«vet hoogde belunjsvlng gok» nme kt, vangt aur. met op'uerg uet tcgum.rtjdgv getugenssen van Coremun en 'teugels. Deze luasle trekt?jn vrevg«&«.ugvnu> n. terwjl ue wr.kejuffer van Connan eveneens verklaart dat lj om uur thusgekomen no.vj. ^are -.lent., uu tan ue zusters bj we Wjffels nwoonde, zegt dal hj om 11,'Aj uur thusgekomen s en spreekt zeer te zj- en guns-e. Eveneens hftur zuster, de op haar uurwerk gekeken had ttvn Wjlfas bnnenkwam, hjt was 11,2j uur. Wanneer» «srusè de.me-u»,uau.onuprhootd, vraagt leuter,.,vopr enj(.y>kk,(.'g vah'l'.e't ^-..»S et -ft,er ^chter,, au.,,'o^rdt de 1 vo-zfr. Uw geunyon ljkt me uü net V - t.tf.uw., a. je.uda^ syjlt vragen over legen ut vrees vm 1«luotljkhedca to konten met zjn denst. J.1J vraagt do vspraak vnn W'jffets, steuttande op hot ab >U. on.uu bt/t.d.na. en jslet.u-^c-strutl^- :»eu*». vr^«ger>. verklarngen.., xoóals bot bowezt' v.crd door Uo vftrkuhj;. lo<u'. ; Mara s\m e;n. kenns un Wjf- j fels, maat s noot uleen mot hom utge-- j ^ja. Mugret Gheyns dwong haar eens me- -e te gaan naar den tren waarmubv Wjffels aankwam, waar zj hom dan lvuj te kezen tussc.en t.en beden. Maar Wjels, mu co: < saut 5 wlptu op den tram. Do bfla.g.hteln^ stjgt nu hownmato Ueeds vul ver voor het begn der Utn«a: de nuuwsgerge voo de deur opeengepakt, en toch kutmvn muur et't lu-m doe ( > \ H M S, j.atu, J.ïh, ' vchterljk ot luer, logt de af dut M-rllu Lemmer.-., de than» te 1 loog -H'l tel'. zt. VVLSl vun Bauwens, dal Wjffels let.skchtoffer van een kwaden slag latl loogt l.- acht en dut ze Mr. Samja aön het woord, we.uc ;....uor de burgerljke partj, dé famle Gheyns Na won maandehlangj.ohdct'oek, zegt lj, kwamen de feten v3st ; te staan. Er was genoeg gekend van. den moord om beklaagde voor het Asssenhof te verzonden. En na gedurende S dagen 130 getugen gehoord te hebbop s er geen twjfel meur mogeljk. Gj, zegt de advokvut, zch let U-'.f. t'a wendende, gj bobt Margret Gheytó vermoord. Hj last vooral het alb van uetlaa^de aan, noemt nllogebeurtenssen de er rond v.-re:l ^.onlen en waarop het alb moest steuu n, l)0r Wjffels verzonnen, e(.jvonals 1«l,:;Ugdu zvlf, logen oov Van Bockrjck en de echtgenooton Bauwens. masr dt oj> mu-stokeu va Wjffels, de alleen b-j.e/.e leu-ens belang kon hebben. Beklaagde zegt dut hj de h'-ernzmnlga vrouw net hocf gezen, doch waar alle andere ze wel zagen «n hj zolfs door Lowet verwttgd werd, s dt leugen. Hj s zolfs naar buten 'gegaan om met Margret Gheyns af te spreken, hoowol hj zegt zch daameu me<>r van te hernneren. Doch ovur ten mnuten de hj afwezg t,\s kan hj geen utleg geven Ook over hot uur vun vertrek rjg uj. Het s mmors door ornv:ukelba\, vekarltgen gebleken dat l.j wst om 11,30 ure vertrok, en Van Bockrjck alvou hoon zond; deze Uep n vjf mtauten, zooals hj zelf zegt naar huk Haddc- Wjffels Van Bockrjck ' 'h-' '- du11 /.l'u mte gezen hebben langs waar Wjffels naar hul» B' '5. wt..j lït v-erklu' r.le lo woten. Nadut \'a.- Uockruck vertrokken was heeft Wjffels zjn slag geslagen en u daarna ou Bauwcns jteloopen om het ljk 1«begraven. Dan ls daar nog dp confltuurhltore. Na^ dat eerst verklaurd was v'ul ue«n op ta Jul naar Gbstol om frut was geweest, word lator beweerd dat du geuster» Clenuut «u Wjffels dunr oot wure: 00 T Jul om t uur, terwjl l.et bswejten werd dtt Wjffels gerst om 5 uur van de boot tutu wal stapt». Du» alwevr C«n leugen en utgevonden hstore Maar er moes op,s Jul conftuur «omaakt worden, om c<> ge/uslers Clement te laten verklaren wunheer WJffeU thus «ekomw wa?. Er moest dua 0<>k frut aljn. Het getugens d< r ge.'.usjten Clement kwam maar te voorschjn njdft Bauwen* slch n het g«- vft m-nl'le en dtk-: /.jn munchsvcrs Wjffels ul de gevabgckls kreoj:. Maar Wjff-l«zelf luu er n don bc,'uu: nl.t aan sc.acht. hoewel dt getugens voor hom van zeer gnoote belaag was, Dt aterk pledoo, dat 2 volle uren a besla,:utm, l«een depen ndruk nu Daarna kwam het oponuar mnsl r«atut het woord, waargenomen door den Procureur des konlnga Vorvaet. Hj bepaalt «r zch bj de bewjzen samen te vatten, geeft oon overzcht vatt de faton zooala?.< vt d«s«tugen.«5cn bljken, r.et uteen hoe Wjffels zch na de msdnad een alb ul dacht, N'ttl Boekrjck aanzette om te l«k«n tn ook dv. gezusters Clement dee<l Uok«. Allo osn- «ttdlghedcr. dulden 1:1 op dat Wjffel» de moordenur». Ër s gcr-n twjfel mogeljk?«jt :«t opfhjtr Uü'^.' 11 df juryleden zullen twvesfgond 'rlwoorden op do goskdd«vrsgon. Na het streng rekwstorlum van hot openbaar Mnstere plet Mr. De Grcote uorst voor beschudtde. Hj beweert dat Wjffels.'tfyvrb'uken la<t met Margret Ghtyts., en het deze was de hom lastg vel. Verder tracht hj sommge teyenatr'd:;: verksan;- g*n ta 't voprteel v»a boklaasdo tlt t«leggen. Hj vroeg Vu«Bockrjck nu-en 011» t» van de gezusters Clement. Ook hel pledoo vun Mr De Orooto du'.r- ' twee volle uren. Het laatste bedrjf \ an dc-zv srngodle, de de kustbevolkng zoo lunp, n spannng held, drtjft do publeke belangstellng tot hot ; - ('>punt. Tal vun majtlstüten tvokhtcn \vur".'t «ttkomen om den endstrjd tu.tsch.-n meester Canon en Sx-urdun b;. wnnon Wanroe Wjffels om 10 uur. al.-, altjd,uv r.jtoorv>.r, was bnnengeled. we.l.-t woord v.-r-èrd aan Metstr Lctdun n een prachtg pledoo ontwtkel ;.:v : r... n-ven rn omstandgheden van l" uuo-1. Or<.'( ts al zjn voorttorg-on heef V'.'.ffea trlvn g-laton tüc- hem nuodlotg '.oud'n wonen. en onder do voornaamst., de 10 mnuten de hj op don dramntlsthen avond van hot gezelschap vo-wjd-rd bleef w u:tt- süu-n het. ljk hadden 1 over hj geen ultl«t H;-n g«v-n.-l k<-. met tn-14';ven. Houw's ïu j anders of hj l.f'f ufgcsprokm: <,111 Mar- <0:.. SVjffees zt nu r nlet Gheyns ale n den avond te r,ntm<«-- 'l gevang maar k z.' et hem wel uthalen Kauwen.-) loochent zuks kod-aal. Lemej':, v. 101 Mr. Splllort g.-tug<'rs op andere panh-n just hevou-n werden. ^".1 d'.- daarover noguals gehuoel worden. l,:.lcr had hj tegeïove den 011- lerzoéksrcuhtet de ere beschuldgng.«trokken. Een getuge s afwevj. zek volgens getugschrft van )t' Dac-ls. Daar dt net voldoende betrouwd wordt, stuurt do rechtbank eer: v.: sgek'e.shoor naar de afwezge -rettge. Een gelude Vermero, moet nets verkla ren, omdat hj bj vergssng opgeroepen werd ; bj zal toc betuald wordoj voor zjn werkverlet. Dnsdag wus de Brugschu gerecllzau eens te meer bomvol. De reeks getugen ten ;;unste worden verder gvhoord, maar brengen weng neuws aan. Tusschen twee gendarmé wordt voorgebracht Paul Lemmers, oen der aangyhouden autodeven, thans te Hoogstraten opgesloten. Hj had vroeger verklaard dat Culforna oen hol van deugneten was. Bauwens zou hem over de verdwjnng gesproken hebbon en Wjffels beschuldgd. Nu houdt hj dt net meer staande, maaralleen dat Bauwens ze«de : het s aan mj te danken dat Wjffels losgelaten werd. Hj verklaart nog dat Bauwens er een oogonbl.k uan dacht een matroos te doen doorgaan als do moordenaar, maar van afgezen had met de woorden : Ne.c", het zou toch net kunnen gaan. Weer vervolgen de getugen, de eene al even onbelangrjk als d-o andere, ten gunste van Wjffels. Eon vrouw, met we Wjffels n Uonns was. kjkt naar hom wanneer ze'op den gelugenstoel plaats neemt, en byden scheten n 0011 lach. Ze was op ^on souper bj B.'uwcns, den Maandag na do fvten. Kjkt ze lachen, zegt Mr. Leurdan ze heeft er nog deugd van als ze er aan denkt. Hubrecht Alfons mag onverrchter zake terugkeren. Mon moet Alphonsna opgeroepen hvbben. Van Bt.r.krjck's schoonbroeder getugt dat deze om 11,20 uur hus kwam, terwjl hj vroeger verklaarde dat het rond 10,45 u. was. M. Braet van de rechterljke polte *n nspokteur Gordeyn zetten de omstandgheden uteen n dewelkv Wjffels aangehouden word. Als laatste getuge verschjnt oclrrzoeksreehler Van Hoyo. de getugt voor Mevrouw Boutfcgnle. 1 # e was van oordeel dal bel tro to 11,3011. nog op hef terras van Calforna zat. Zoo noemt het getugenverhoor een ende, en werd Woensdag nrot de debaltc.- begonnen. Reeds vanaf 8 ure stonden talloozu uo.uwsgc'gen aan hol justtepales to wachten, terwjl de deuren tnrh oer.sl om 'J.30 uro zouden g-. opond worden. Kolden zag men voor ecne terechtzttng zulko enorme e-n algomeene belangstellng. De eerste komt ton. wanneer hj hanr don vo.sklop gr^-r\-.- heeft om /leb van haar le ontmaken Op scherpe v. '/u schlden hj bel ;.'evo'll os karakter vrm Wjffels, de g-du..l.- do.rh dagen van tol procos geen spe wn Zt W07.C Vel'',,-k. Omdnt mjn gev..-trn yt-rn.l s, -/.egt bcklnnklaugde. Dan nojc unt woordt moester l^urdan, Uondt ge net ogovoefc bljven bj de Alld Gheyns dramatsche confrontate met Aldu Gheyns. Nu s het oogenbllk aangebrokeu om te zeggen, Wjf/els, we Margret Gl.eyns heeft vermoord, zoo wendt meestor Leurdan zch tot beklaagde. Go hebt het beloofd, zeg het nu. Spreker ontleedt nog de moraltet van Wjffels en zjn vrenden, cn vraagt n oen aangrjpend slot, dat recht zou gescheden : Daarna s het de beurt aan Meester Carton. Hj beweert dat het rekwsltorum op veel fantrue steunt on de pledooen der burgerljke partj een groot deel romantsme btvatten. Er s 100 t.h. zekerhed noothg, aldus Mr Carton om Wjffels te kunnen vcroordeelen Er s nog.twjfel, de aan beklaagde ten goede moot komen, over wlu ten andere de boste nlchtngen verstrekt werden. Meester Carton, n zjn lang tm zakeljk pledoo, tracht te bewjzen dat or geen voldoende gotugen zjn om Wjffels te veroordeelen, dat hel getugens der zustors Clemont ntegendeel.stellg s en hom van de msdaad vrjplet. Hj kan onmogeljk de moord hebben.'uploogd.'zegt hj, en moet derhalve vrjgesproken worden. n zjn replek aanvaardt let openbaar mnstere dat er geen matereele bewjzon of ooggetugen zjn. Maar ook n de zaak van Uecmom was dt het gevul, on toch werden de schuldgen gestraft, zegt hj. Het stelsel van Wjffels s geweest altjd maar llegun om zch ut den slag te trekken, maar het s bewezen dat hj alleen ce moord kan bedreven hebben. Nu een beraadslagng van dre kwarters, terwjl hondorden menschen voor de gorechtzaal n spannende afwachtng samengepakt stonden, antwoordt de jury bevestgend op do vraag 01 Wjffels do moord be- mé Vader Gleyns dsvcn heeft en ontkennend op do vraag van voorbedachthed. Het Hot veroordeelt Octaaf Wjffels tot 10 jnnr opslutng, terwjl Maandag over den osch der burgerljko partj van frank schadevergoedng zal goplet worden, geslacht door vader Gheyns. un VOOR VKKGELUK UMUt van nlo'prov helmluupold» Verbouwd«K 6, Ggant 31 en Flest Grotulsoo Voorvrtcl Go/.aad : 4 mnu wedt aen met de Zaazaad was onlsmot Bemestng '.l pe'. lu Aantal en van 1 are. Groewaa tet door de meests rsss 't Qevolg w on wo bj' Concurrent bj Blenda 218 groot«;roote en 28 Concurrent uoed ; het on hol dort) brand. Bleu ceelen wat het derds op twee vel ntrttd ot 1t ourrent. Het nansev-'st. >ssef V«Het 2e en.( rvl'rü ' van Flslsol staan sch" 3 Jul : Ct vrjwel nog Blond-', s wat brun aan dl», van current nog door elkaar overend gel ren. De lerj van F 6. eov.ce' ovo GHgaota. an 3ï le Kano en ook nelso nndsr H; lengte «s Door h< kon *en njat voor kn* komen den* rassen Weef. moete nodke row Tjd van Bleoda. O JuB ' wr dat Stam 21 rjn w«pd. Atles wee na ocngon Eltt»l N'w ÓxvrntrrtA r * ' OganU 7tets«unau j"1st»ehnvsnn 1-1 el soh marn U»t uuond blevvn dc ercofveld yïf ^ Door m* «ters van beoordeeld «utent s(<sd ap*<). Tus Dan lvtt»reehll. Op grot gaooeg, o U spreke gmramtn DB TOKS1 W«szer Letnsnndu «Oedure kuad net utga «de gsdeel mnderng e»n zeker«landsche vrooger vooroaan landsdhe den. Volge 1 Wn on' Bngeland m Hoon 2.03 rollh vr*r van geer bctar voor 1.58 ton voor Daarenl landen zc bestaat e gtach-fra Op dt handell' op de bekomen de van den n ' Overg Rga, dn gevoerd zoen, brulk st verapnn vlasvezel ook de dt laar terwjl noodg vool mer landsche V letland dat de. tenland deze zon vervaard neer ten de fabrl den. n goedkoop rnb-kallo C u. «K MM WTt > CA

9 ÈÊK Mn 'fmft? t S f t f ZONDAG 81 MAA 'X NEGENDE BLADZJDS derde deel. VOOR ONZE VLASSER ' vergeluksndk VLASlMtOEFVELDEN N NEDERLAND. DüUt vu let UelRlsch Vlaslxzenvorhond. nterprovncaal Vlasjr lefvcld t» den Wl- l-lmluupolucr (Z 154). Verbouwd«rassen : Concurrent, Bleuda, [F 6, Gganta. Flesobmann 22, Fleschmann 131 en Flelscl.mann 41, Grondsoort : Mddelmatg zware kted. Voorvrucht : Tarwe. Gezaad : -1 Aprl. De stammen van Fluseh- mann weden met de band, de overge raspen met <>c groote machum gezaad. Zaazaad -. Tegen 175 kg. per ha. Alles wa» ontsmot met Ccrpsan, Bemestng : Tegen MO kg. sup en 200 kg. '.l pe ha Aantal en grootte der veldjes : 3 perc. elk van 1 are. Gruewoarnemlngen : 8 Jun. De opkomst lllet door de droogte op dt proefveld bj de meeste rassen nogfü wat te wanachen ovwr. 't Oeyolg was een ongeljke «tand. Zoo tel- Jen wo bjv. per strekkcnd«n meter bj Concurrent 26S gxote en 28 klene plnntjes. bj Blenda 107 grootu en 61 klene, bj F 6 [218 groot«on 6 klene en bj Glgantu 206 groot* en 2«klen». Concurrent staat op het eerste perceel foed; het tweede vertoont enkele plekjes en hol derde s sterk eangetaat door vlashrand. Blenda Blaat op de eerste twee per- ceelen wat dunner dan Concurrent, terwjl het derde perceel ook zek s. F 6 vertoont op twee veldjes een mooon. geltjkmatlgen stand en 1«wat langer dan Blenda on C>nlourrent. Het 3e perceel * ook hter door brand 1 of-e'oon mnder dan de andere -«ssen V«;> G^ant la de Htand wat schraal. Het 2e en Se perceel moeten door brand ervlv) Ts-s-lvn de Holgnnrscbe rassen van Flelaohmann ls welnlp verschl ; ze»taan schraler dm de nlmdïche raanen. 3 Jul : Concurrent nog vrj groen. Staat vrjwel nog overend, lengte 70 a 75 cm. Blendn s ook o^jrerul aebleven en begnt wat brun te worden : de lengte s geljk aan de van Concurrent F 6 n evenals Concurrent nog vrj groen : dt gewas lgt wat door elkaar. «[» 75 a 80 cm. Gganta» overend gebl«ven en begnt wat te kleuren. De lengte s ongeveer geljk aan dl«t van V 6. Klelschmann 22 la zoo goed als cev.ee' <wo>-"d gebleven. Mnder rl)p dan GHgant». Lengte ongeveer 76 em. Flclseh> u an 31 lettert nlel, 1«evunver rjp als Glganta en heeft een lengte van 65 a 70 cm. ook Flelnohmann 41 bleef overend, wm let«mnder rjp dan Glgnntn lengte als Btam 31. «n had dezelfde Door het «lerk optreden van vlasbmnd kon een groot gedeelte van de perc.eelen nt»t voor opbrengstvergeljkng n aanmerkte* komen en <ta«r de «tam bj verschelden* naaeen den heelen zomer wat ongeljk Weef. moeten d«opbrctjtsteljfers met de üoodke renervo aanvtard worden. Tjd van rjphed : 10 Jul voor de raaseo Blenda. Glganta. Stam 31 en Stam 41 ; 16 JuB voor O* overge raseen, Btgv>a*rd#. dat 8Urn 25 het vroegs» bloede «* het laaut rjt» werd. Alle«weed e*r»t n «chelfjes geplaatat en na (-engen tyd tn de «ehuur opgeborgen. Ktnd November werd porepold. OttaWÉ <>. Opbreng«s kgr. p*t *M. ' tmmfrw'f* rf*mf M M & ' W r, V 5U «M?.7 M 2 6Ö.B.7,0 r * ' 7.o «u TA M 3 88,8 104 Maan La 1 61,7 U.7 8,3 M yelchmann 31 l « J. 8.1 FleHchmann ,0».0 9,0 relmhmann U 1 SM 59,S 8,2 85 Met utsonderng van Concurrent en F f> bleven dc opbrengsten aan vlaaatroo op dt proefveld door verschllende oorzaken to «aag. Door meergenoemden export warden mon- ters van <le geoogste veldjes on 't gezcht beoordeeld. De utslag waa ala volgt : Con- «Wrrent goed en Flelsrhmann 31 en 41 vrj gned. Tuesehen de overge rassen, de alle Mn dvu matgen kant waren, was weng *»r»ohl. Op grond van deze pruef s het, famtner ook net mogeljk «en oordeel ut t«spreken over neuw«hongaarsohe»»ramen van Dr. Melwhmann. DB TOESTAND KH V.ASNJVERHED N JCTAND, We Uzen het volgende n de «Deutsche Letnenndustrellw» : «Gedurende te laatste Jaren heeft Letluad net alleen een butenrtwone achterutgang van zjn vlasutvoer medegemaakt, 41e gedeelteljk beantwoordde aan de vvj-- mlnderng der vlasoppervlakte, doch ook een zekere verschuvng van l's het rftlandache vlas verbrukende landen. Terwjl vroeger Bege, Frankrjk en erland dv voornaamste afnemers waren van het Letlandaohe vlas. zjn het thans andere landen. Volgen» de Just utgekomen, nanr nlonvolledlge hanelsstatlslek heeft Bngeland n P «ton vlas voor 101 mllloen la' ge;ocht epen ton voor 2.08 mllfoen lat n Dc Dutsche nvoer van ^etlandsch vlas was echter ook»eer belangrjk, en bedroeg n ton voor 1.88 mllloen lat tegenover slechts 590 ton voor 0,45 mllloen lat n Daarentegen zjn alle andrp nvoerende landen zoo goed als verdwenen. Natuurljk bestaat er thans een bewegng om de Bjlgüch-Fransche spnners terug le wnnen, Op dt oogenblk zjn er n Parjs onderhandelngen bezg, dte betrekkng hebben op de kweste, welk aandeel Letland zal bekomen van de ton, de tot het ende van do?» zomer, ngevoerd mogen worden n Frankrjk. Overgens s thans bekend gemaakt n Rga, dat er nel al te veel vlas meer utgevoerd kan wordtn voor hot neuwe sezoen, omdat het bnncnlandsche vlasverbrulk sterk toegenomen heeft. s'let alleen verapnnen de boeren meer dan ton vlasvezel voor hun ngon behoeften, maar ook de hnnenlandssche spnnerjen moeten dt jaar nlel mnder dan -t nno ton hekomen. terwjl er het vorg jaar slechts ton noodg waa : vroonrer werd er 'zelfs noot veel meer dan llrto ton anrljks door de lnlandsche spnners gebezgd Het spnnen n { Letland zelf heeft ook daartoe toegenomen, dat de sukerzakken net meer ul het butenland getrokken worden, le-wjl men las deze zoner een begn gaat maken met het vervaardgen van ljnwaad n 't goot. wanneer tenmnste de gv-plande utbredng van de fabreken n Mlau werkeljk zal worden. Tn eder goval heeft d' aankoop van goedkoop Jthauneh vlas voor de zakken rnb-katle opgehouden. CEHTXCHE AUTOSCHOOL &E5TUU0; WKeMccn voot ö. MOBTEft LAHGE HEßE 2 TEL GtlDZAKEN. BNNEN^ANDSCHE Ï'REMELEENNG S T.H. 193«37e Trekkng, 25 Maart 193S Wnt fr. : reeks Wnnen elk frank : de reeksen U18XÖ ' J S U6Ö S9P8 Elk nummer der utgetrokken reeksen heeft recht op een tende van de onderachedoljk toegekende preme. UTSLAG VAN DE TREKKNG DER F. BENOT TOMBOLA'S WST- BN OOST-VLA ANDEREN. Lljat van net opgoeuchto wnnende nummer» ; Ö S S M Ï M UOO ) V'Kr de houden va«prjswnnende nummer». Wat «taa er hun te doen f 1) De prjzen worden tegen de tombolabrefjes utgewsseld -sedert 1 FEBRUAR Men setde du wnnende brefje«, op den ruc afgeteekend, naar het secretaraat, Gentstraat, 13, Harelbeke. 2) De prljswlnners hebben dre maanden tjd om hun prjzen op te eschen, dua tot het ende Aprl tn den loop der maand Me, wordt alle» wat de tombola betreft gel kwdeerd. FAU J.1S8EMENTEN N B KLOEK. FoJUüementeo. N. V. Van der Graaf en Co (Afdeelng : Handelsnformate«) te Bru»- kp. deelt ons mede : Er werden ver do afgeloopco week endgende , n Betfrle. 89 fallluacmenten utgesproken tegenover 32 voor het zelfde tjdperk van Van tot , n Belg*. 216 fallssementen tegenover 569 voor het zelfde tjdperk vaa Concordaten. Van tot , n Bolgle, 107 aanvragen van fn concordaat en H2 bekrachtgngen tegenover 130 *n 58 voor h*t «elfde tjdperk van 1W4. FEOTÜ8TBN N BUBXO& P»teat«n. ~ N. V. Van dar Graaf «Q Co (afdeelng : Handeldnformatlea) te Bruseel :. deelt ona mede : Sr werden over de afgeloopan waék endgende 15-a-ae, n, Bege, ï&v p^te*t<n tegenover 3008 voor ïet zelfde tjdperk vaa "htt vorfge' Jaar utgeptokeo, Van,tot la..bel rl^. l».00» BrO: toj-n^vcr vóór het'zelfde tljdtrt > m 'mj (> / s / n { s m - f f < HJET BK ) 1U J FSTEKO RT DRB N.&L VAN 8POORWEGBN, De dagbladen hebben gemeld, dat het var- He«der N.M. van Spoorwegen voor de twee cüte maanden van 1935 ongeveer 77.7 mlloon bedroeg tegen 41.9 mllloen n het overeenkomend tjdperk van 1934, spjts de bezungngen, de op het personeel werden verwezenljkt, on d* pogngen, aangewend om het rezgersverkeer te doet toenemen. De spoorwegmaatschappj zal nettemn de vermnderng der explotatekosten trachten door to voeren, door de utbredng van l'.-t gebruk der automotrlces, zooals n Dutschland, Nederland en Frankrjk. Men mag echter net ut het oog verlezen, dat het defct van het rezgersvervoor n hoof /aak wordt toegvsehreven aan het fet dat 78 t.h. der rezgers vervoerd worden tegen -.or'aagde prjzen, en dat dt cjfer 49 th. werklledenabonnementen omvat (weekabonnementen). Geen enkele maatregel (automotrlces. lchte trenen, electrlflcate, enz.) zal oot dt verschl kunnen goedmaken. ntusschen geneten onze spoorwegen van het voorrecht hun tekort door gemeenschap aangevuld to zen, terwjl 7,j langs den anderen kanl het matculer vervoerbedrjf concurrente anndoun. De ssnatora'e commsse van vervoer, beslut haar verslag dan ook, dat er een neuwe explotatopoltek van het vervoer dent gevolgd te worden. Er moet op 'sn overeenkomst lusschen de verschllende vérvoenprjzon aangestuurd worden, opdat er een ende worde gesteld aan dc hudge mededngng. de noodlottg ls voor allen. WAAROM nog Clment-vloeren als U voor DEN ZELFDE VRJS CKRAMEUS VLOKKEN mt bekomen "»'s B BAUTERS Molenstraat 178, EECLOO OUDERDOMSPENSOENEN. Men weet dal het ouderdomspensoen gewegerd wordt aan <le aanvragers de n den loop van de vjf jaar de de aanvraag voorafgaan, een bedrjfskaptaal van fnank of loontrekkende gebrukt hebben ; ook aan degenen de geen bedrjf of een vrj beroep utoefenden. Vele personen uu-l<eerc> n «Ut geval, en zen zch ut den hoofde hun pensoen gewegerd. Nochtans kan het hm opneuw toegestaan worden wanneer ze, vjf jaar na het endgen van dt beletsel om pensoen te trekken, een neuwe aanvraag nd É.en. Beurswaarden de de aanvrager n zjn bezt heeft, worden als nkomen aangerekend tegen 6 t.h. Goederen de afgestaan werden mts levensonderhoud worden gerekend als 10 t.h. opbrengende ; ander afgestane goederen aan tt.h. ; s de afstand meer dan 10 jaar geleden, dan worden ze net meer medegerekend. Wanneer de aanvrager geen ander nkomen heeft mag van het verondersteld nkomen per jaar 2400 voor een ongehuwde en 4200 frank voor een gehuwde afgetrokken worden. Bj vrjstellng der egen wonng worden vun het kadastraal nkomen afgetrokken dc ntresten der hypotheekare lasten de er op wegen van voor 14 Jul n algemeenen zn mag een neuwe aanv'nag gedaan worden wanneer de toestand van l' aanvrager of zjn renteplchtge knderen gewjzgd wordt. Deze heraanvraag wnrdt als een gewone aanvraag behandeld. Wnkelers Husmoeders?.De alher zoo gunstg gekende roode zegel met wtte "lfant bljft bestaan en s spjts allo concurrente toch altjd '"e meest gevraagde. Hj s nwsselbaar tegen waren en geld en geeft u de sterkste wnnr borgen. Hulsmoeders, zorgt vöor UW profjt, elsclt bl uw wnkeler alleen de ROODE 7EGEL MET TT1C OLFANT t.x. ENKELE PRAKTSCHE PUNTEN OVER DE BEMESTNG DÉR AARDAl'l-ELKN Tegenwoordg hangt een goede aardappeloogst tn hoeuatk a vau ue volgende punten : het gebruk van vereueld platgueu en let loepaïst-n van een uoematge bemestng. -en tjd vdor het planten, dent men e volgende losfaat- en potascnbemestng uu te strooen ; 2W a JW Kgr. Fertphos af een evenredge hotvt..neu superfosfaat ; 400 a 8UQ kgr. chloorpg.a-c 40 t.lv., otwel 1200 a 1500 Kgf. Sylvnet-kaïnet 14 t.h. Kort voor het planten, s het ook geraadzaam een zekere hoeveelhed stkstofnvest toe te deaen Voor de aandleeumtreek, ventchlt de gypaste hoeveelhed stkstof van '200 tot 2&0 kgr. per hectare, maar het s nagenoeg onmogeljk een bepaalde doss stkstofmesten voor de zandstreek aan te duden. Door egen ondervndng, zal de landbouwer beet weten welke hoeveelhed stkstof hj met nut kan aanwenden. Het s van h«t grootste belang, de potaach en fosfaatmesten zoo vroeg mogeljk toe të denen. Natuurljk zal een late toepasanfe nog goede utslagen geven, maar het bljft nettemn waar dat de beste opbrengsten alleen zullen bjkom«n worden door vroegtljk dlg gebruk. Eene goede bemestngsformule voor aardappelen moet ten mnsly tweemaal zooveel potaach bevatten dan foafoorauur omdat, knolgewassen veel meer potaach noodg heb-, ben dan fosfoar en daarom wel eens <potaschvreters > geaoemd worden. Het s al- leec met zulke bsméstngsformule te bezgen dat men de beste utslagen zal bekomen en alwe het gebruk van sterke hoeveel heden potaschmesten heeft kunnen beproeven, zal «r mmer voorstander van bljven. n sommge streken gebrukt men ook opgelocta guano voor de bemestng der aardappelen. Deze bemestng moet absoluut volledgd wonden door een goede potaschbe-' nwstng. Verlezen wj net ut het oog dat 100 kgr. guano slechts 2 kgr pótasch bevatten, «n dat bjgevolg, eene sterke guanobe mestng allee» eone heel gernge hoeveelhed potaach aan den grond terugschenkt. Eene goede potasclbemeatng van 800 kgr. chloorpotaach per hectane als aanvullng gebrukt der guanobemeetag, kan de opbrtngst heel gemakkeljk van tot kgr. knollen per hectare verhoogen. Bj laattjdg gebruk der potaschmesten op aardappelen gebrukt men dan ook wel eens bj voorloaur potaschsulfaat 48 t.h. 14 V - ' ' '. en toebehoorten voor alle toepassngen A. DK BOELAARSTRAAT, 99 BECLOO Tel. 3t S HOENDERTEELT NOG WNSTGEVEND. De vraag wordt overal gesteld, s uterst aktueel. Ofwel heeft men te doen met geboren pessmsten de natuurljk zullen antwoorden : «Nets meer te verdenen» ofwel wl een of andere belanghebbende bj hoog en bj laag beweren dat er nog heel veel geld le verdenen s. Geen van beden, hebben naar ons oordeel, geljk. We moeten bovenden vermjden n een andere fout te vervallen. Al te vele kweekers, wanneer ze eeu bjdrage over wnstgevendhed lezen zjn genegd, heel het hoenderbedrjf zoo maar ' te schatten volgens hunne egen bevndngen. Zj vergeten dat, hoe algemeen»omnge toestanden ook werken, hunne gevolgen kunnen verschllen volgens bekwaamhed vau de kweeker, volgens aard der explotate, volgens afzetmogeljkhed enz. We kunnen her nets doen dan het vraagstuk zoo algemeen mogeljk n te zen en te overdenken. Wanneer we de prj2en der eeren nagaan. de gemddelde prjs over heel het jaar, Ann bekomen wc volgende cjfers : 1929 : 0, : 0, : 0, : : 0, : 0,365 Herut kunnen we afleden dat sedert 1929 tot en met 31 we een voortschrjdende dalng beleven dan wanneer sedert 32 we eerder komen tot een betrekkeljke stablsate der eerprjzen. Herbj kunnen we voegen dut sedert de dalng der eerprjzen de prjs van het voeder ook wel gedaald s al hebben nvoerrechten, tolmaatregelen e.d. her de natuurljke gang der zaak tegengehouden. Deze feten vaststaande zouden we nu moeten onderzoeken welke de verschllende utgaven en nkomsten zjn van de hoenderkweeker. We zouden ons artkel vol cjfers kunnen proppen maar zjn nu eenmaal de meenng net toegedaan dat cjfers alles zeggen, al te yaak doet men de cjfers zeggen wat men wl. We stellen dan ook voor dat elke hoenderkweeker even zelf zjne rekenng zou maken. Eerst en vooral denen er delgngen jaarljks te gescheden en wel op hoenderhok terren, afslutng. Dan komen de utgaven en verlezen : loon voor helper, levertraan, voeder, elektrctet, aankoopen kukentjes, sterfte der poeljen, afmaken, afleggen tweejaarsche, nenten. Tel dat alles samen, verdeel het door uw aantal hennen en zet daarnaast wat elke hen U opbrengt. Als de doorsneekweeker een zeer klene wnst maakt mag hj hoogst tevreden zjn. Er bljft dus nog altjd wel ets en dat s, n deze tjden, net te ve^ waarloozen. Nu komt daarbj dat de hoenderkweeker zelf wel de wnstmarge kan verhoogen door maatregelen van technsche en ekonomsche aard. Zoo zal bj voorbeeld de geboortedatum dor poeljen een zeer groote nvloed op het rendement van het bedrjf utoefenen. Van den datum zal het afhangen of men ja dan neen elers zal bekomen op hot gunstge tjdstp d.. wanneer ze het duurst zjn. De markt en de exportmogeljkhed beïnvloeden eveneens de prjs der elers. Wj zjn persoonljk volstrekt geen voorstanders 'van toltareven, kontngenteerngen enz, maar vormts alle landen door de gekhed voor het oogenblk zjn aangetast moeten we er wel het onze van nemen. Wc moeten zoo veel mogeljk het verbruk van elers voorbehouden aan onze voortbrengers. n dt verband zj gewezen op de groote mport van ehneesche eerdooers de n ons land, bjzonder bj pastelbakkers, de plaats van goede nlandsche elers nnemen. Hertegen zouden alle vereenlglngen van hoenderkweekers moeten optreden en de aandacht der regeerng er op vestgen. En om te sluten nog een enkele besehou-». Oë Jcoker*srv24 tabletten: Oe doos,.van 8 poeders «k bennet langer meer J fhet oordeel van een zakenmmj /*D"e (steeds -gróöcere^ moèljïchcü^ van het leven' overtollggen lastg werk}; hadden ten slotte mjn'zenuwen ontred-f derd : k was ^nsch temeeraesagen m< moedeloos* \ "" r "' >De poeders-«wt KRUS» hebber,.; mj verlost s tvan-al mjn ongemakken a Hoofdpjn - Duzelghed - Vermoedhed - Gejaagdhed - Prkkelbaarhed. Slaaplooshed. ' jhc voel mj 'wederom rrïscr en leven"^ kjstrgren' bezeld 5 met' eevneuwe wlskracht, pak' k f nog j^s^denjtrjd van 't leven_aan.» BELGSCH PRÖDÜCf ' 24»' ~ f 48 AFDOEND EN GOEDKOOï - N '«. *U..Ol A P O T H E K E N n 't treot: Apothëh T.o.rpoen, Wot-NM»».' ALL E «EéHSPWt Kww «de H.H.,Apothekers gekc wlng. Aan rechten en taksen op voeders alleen betaalt de hoenderkweeker ongeveer 3,25 fr. per kp. Dat toont eens te meer de onznnghed der nvoerrechten op vele voeders waarvan geen enkele landbouwer profteert, maar waar de boenderkweekers onder ljden. We beoogden net zoozeer een volledg overzcht der rendabltet van het hoenderbedrjf te geven maar veeleer te wjzen op de voornaamste punten opdat 'elke kweeker, op zch zelve en voor zch zelve, de rekenng kunne opmaken... en besluten. HET LEFST ETEN Een boterham mee gemengde stroop, de zoogenaamde «Commercële Appelgele», de 60 % suker bevat. Gezond, voedzaam, K. HAMBROUCK. SUKER N ALLE KRUDENERSWNKELS WAARSCHOOT. VEEKEURNG. UTSLAS Zeher den utslag der keurng van Sprngsteren, Koeen en Vaarzen verleden week alher gehouden : a) GOEDGEKEURDE SPRNGSTEREN : Van Loo Edm., Stuver, met Barnum 78 p. Verhelst Alf., Beke, met Jan en Vos ; Vermeulen Gust., Dam, met Jan ; De Walsche Clement, Boschstraat, met Gcorges ; Neyt Herman, Daesdonck, met Georges ; Vander Hoogerstaete Kare, Daesdonck, met Georges ; De Smet Achel, Oostwnkel, met Jan; De Jaeger Aug Afsdonck, net Leon, 76 p. met Jan en met Frans, n sere B. ; Cïocthals Kamel, Berg, met Leon en net Jules, n sere C. ; Mestdag Alf., Leegevoorde, met Max ; De Kesel Aug., voorn., met Per ; Van Hccke Aug., Somergem, met Cesar; Gernaert Kanjlel, 'Hoogevoorde, mot Max, 76 p. ; Verstraete René, Hoogevoorde, met Jan 77 p. ; F»auwels Roman, Hoogevoorde, met Jan ; De Wspelaere Prosper, Statestraat, met Leon en Frans ; Stasdaert René, Stuver, met Turco en Kwbus, beden n sere B. b) KOEEN EN VAARZEN : Standaert René, Stuver, met Laura en met Loa, beden 76 p. en met Rta, 75 p., met Laura. c) OUDE KOEEN van het SYNDKAAT : De Backer Arthur, met Bella en Blomme, beden n sere A ; De Jaeger August, Arlsdonok, met Lodde, n sere C ; Mestdag Alf. Leegevoorde, met Dna-Cara en Vos, alten n sere B.; Rlebbels Henrt, Oostmoer, met Vos, n sere B ; Standaert René, Stuver, met Bertha, Jeanne, en Sara n sere B. en met Peroska, Olga, Lza-Lea en Neele n sere C. ; Van Vooren Leon, Statestraat, met Bella, n sere B ; Verstraete Wed. met Dlna, n sere B. ETS OVER BJÉNTÉaea/ 1. (Vervolg) 1 Daze week onderbreek k mjn schrjven, over de voortbrengselen, de bjen, daar k door verschedene bjenhouders gevraagd ben, ets over d' werkzaamheden en verzorgng der bjen te zeggen n dees tjdstp t.t.z. n Maart. Een oud spreekwoord zegt : «n Maart s elke be een dutje waard.» Thans schjnt alles n de natuur tot een neuw leven te ontwaken. De haas schet ut, de vogel bouwt, de grasperken krjgen f-»n grnener utzcht. Zelfs eenge bloemplanten leveren aan onze werksters reeds - Met bljdschap zet de beman dat tjdstp caderen. Op het ende \at Maart kest hj een schoonen, zonngen dag om al de bevolkngen van zjn halle tot den grond toe na te zen en te bezcht^n. Onder geen voorwendsel mag hj zlcl van dt algemeen onderzoek ontslaan, want nden hj den staat net kent en aanteekent van zjne kolonën, zal het hem net mogeljk zjn ze op een geregelde wjze t-e behnr.det,. en te geleden. Op een warmen dag dan. rond 10 ure voormdda.: tr^kt de bem r m nnar zjn hallo en begnt zjn onderzoek. Let op: 1) Of r. een? goede ot slechte moeder hebben, of wel moederloos zjn. Dt alles kunt gj herkennen aan de volgende ut- en nwendge feekens : GOEDE UTWENDGE TEEKENS. Vlegen de bjen bj schoon weder n rechte rchtng weg en komen zj op zukdange wjze terug ; brengen zj aan hunne pootjes eeng- stufmeel mede ; dragen zj de zegels der honngcellen buteer ; klopt men op de korf of kas en doen de bjen een lud gegons hooren dat eenge oogenblkken daarna volkomen ophoudt ; 't zjn teekens dat er werkzaamhed heerscht en dat de moederbe n goeden staat s. SLECHTE UTWENDGE VOORTEE- K13NS. -"- Vlegen de bjen bj het verlaten hunne- wonng, dwalend rond en komen zj op dezelfde maner terug ; bljven zj, nadat men op den korf of kas heeft geklopt langdurg voortronken ; brengen zj weng of geene zegels van konngcellen buten ; komen er roofbjen rond het vleggat zweven een gaan zj en bnnen, dan s 't4zeker dat dv; kolone moederloos s. NWENDG GOED VOORTEEKEN. Staan er reeds groote plakkaten fjn broed bjeen, dan s het zeker dat de moederbj zeer vruchtbaar s en dat alles n de beste voorwaarden geschedt. NWENDGE SLECHTE VOORTEE- KENS. Staat er her en daar wat fjn broed rondgestrood, dan s de moederbe heel waarschjnljk gebrekkg; vndt men revjds manneljk broed, dan s ongetwjfeld de moeder onbevrucht of dood. of ook nog bestaat er een werkbe de eeren legt; ls ;r hoegenaamd geen broed te bespeuren, dan s ook, zeer waarschjnljk, de gemeente moederloos. Gaat men n deze laatste veronderstellng, vjf dagen naden nog eens onderzooken en bespeurt men nog geen broed, dan s de kolone zekerljk moederloos. Moederlooze gemeenten, kolonën met gebmkkgc konngn of met zeer zwakke volken, noet men met gemeenten de n goeden staat zjn, zonder utstel vereengen. 2) Of cr voldoende voorraad, honng en stufmeel aanwezg s. Er komt allengskena meer en meer broed, zoodang dat men mag rekenen dat eene goece bevolkte kolone met vruchtbare konngn, gedurende deze maand ongeveer 3 kgr. honng noodg heeft. G<;brek ljkmde gemeenten moet men bjtjds verzorgen, altjd nog met wntervoeder. Honngraten of te wel als het goed en gunstg weder s. sukersroop als volgt samengesteld : 10 kg. suker, 6 lter water, een handgreep zout en 4 lepels azjn, na het k ken bjgevoegd om het krlstalllsee-. ren to beletten. 3) Of er n de bakken geene. met bjen onbezette ramen staan. De wegnemen om da warmte n het broednest zooveel mogeljk te vereengen. 4) Of de raten net beschmmeld, bevuld of van de wasmot aangetast zjn. De deeïen dü aangetast zn utsnjden. 5) Of do deksels c blnnenafslultngen dor bakken net vochtg zjn. De denoods wegnemen en drogen, -n deze door andere vervangen, want n Maart ls de warmte n het broednest hoogst noodg. 0) Ende Maart mag men, bj kolonën P. S. Hoogergemeldo deren, waarbj waarvan men later een kunstzwerm wl het getal bekomen punten s aangedud, zjn bekomen, een raam met voltoode cellen neuw bleekomene van dt laar. voor mannellke nschuven. " nden wj vóór den wnter zoudenverplcht'geweest zjn, eenge ramen mét groote rollfeu te gebruken, ut reden dat daarn zlc( het meeste toegeëegalde zeem bevod. mopten wj deze voor zooveel mogeljk trachten te vervangen door andere bestaande ut cellen voor werkbjen. Dat mmer» geeft meer gelegenhed aan de konngn haren kweek voor werkbjen ut te breden, terwjl zj n het tegenstrjdg geval wel op dt tjdstp nog geenen kweek voor manbjen -zoude aanleggen, maar grooteljks zoude verhnderd worden tn lare natuurljke leggng van eeren voor werksterbjen n bet begn van 't voorjaar. Vervolgt. C M. Godderls, Bjenteler, Lchtenvelde, Alle aatdte typen maehlenen n magazjn Specaltet van gecombneerde maehlenfft. Alle soort gereedschappen lntzagen, boots remen enzoovöort. Magazjn open alle dagen en Zondags van 8 tot 12 Q. n okkase te koop D lntzaag A N C K A E B T en vlakschaaf - 40 ctm. ALDERWlRElDT OnaHankejkkedslaan, 3, Gent St. Peters. - Télef BURGERLJKE OORLOGSNVALEDKN. Het Natonaal Verbond van Burgerljke oorlogsnvaleden, afdeelng Brugge en Omlggende, lokaal Café Leopold, Stateplaats 23, spreekuren : alle dagen laat weten aan alle. nvaleden en rechthebbenden dat er op 22 Februar een beslutwet s verschenen ton hunnen voordee le. Zj de nog geen kndervergoedng trokken, wegens laattjdg ndenen van de aanvragen of ook wel wegens nalatghed kunnen zch althans n orde stellen en gezegde vergoedng; geneten, nden zj daartoe de verelschte aanvraag doen, vergezeld van de noodge stukken. Al de belanghebbenden mogen kosteloc* en zonder eenge verbntens, onzen nlchtngsdenst raadplegen. Zch te wenden aan het hlerbovenstnand adres. Er dent spoed gemaakt want het tjdstp waarn gezegde aanvraag dent gedaan s zeer beperkt. Namens het Bestuur. NFCM1 EEN ABONNEMENT OP 'T GETROUWE MATJDEGKEM. DE VERLCHTNG ONZER STRAAT- EN WATERWEGEN. Na de bevredgende proefnemugen, een paar jaren geleden gedaan met wegverlohtlng door mddel van natrumaapen, wordt thans geledeljk een begn gemaakt met de verlchtng onzer straat- en waterwegen door mddel van Phlp's «Phlora»-natrumlampen. To Brussel s de dubbele rjweg, de het Jubelpark dwars doorkmlst, reeds gedeelteljk met dergeljke lampen verlcht; ook het vak Brussel-Vlvoorde der staatsbaan Brussel-Antwerpen, krjgt een natrlumver-' lchtng. Te Antwerpen kregen de toegangswegen tot den vervoertunnel nsgeljks eene verlchtng met nat) unlampen ; zoo ook de Krulschschansslus aldaar. n Lmburg krjgt de neuwe «lue te Lanaken ook een natrumverllohtng en zullen bljkbaar nog ander kunstwerken, van het Albertkanaal op dezelfde wjze verlcht wonden. 1: fes. W

10 CyfîUAM «'t Getrouwe afüdeghem» 31 Maart OFDPlNEN meerdank aan Waarom langer de hevge schele hoofdpjnen doorstaan de U zenuwachtg, prkkelbaar en onbekwaam maken aan een regelmatg werk? De hevgste hoofdpjnen weerstaan geeft 5 MNU- TEN aan 2 tabletten «ASPRO»>. «ASPRO» s een eenvoudge remede en s volkomen zuver. «ASPRO» nemen, s de pjn tot aan het begn drjven daar hj kalmeert en uw zenuwgeste n evenwcht brengt, werkt «ASPRO» zacht, zonder stoorns bj nname en laat geen enkel spoor n het organsme na. Schele Hoofdpjn k :nag l) verzekeren dat < ASPRO > het beste uddl s dat k tot nu toe voor hoojpjüe alsook tandpjn gebrukt heb en waaraan k veel ljd. Na enkele mnuten 2 tabletten «ASPKO» genomen te hebben verdwenen de pjnen el kon k gerust slapen. M. DE SAVET. Zonnestraat, 32, Ronse nachten zjnkalm dankaan "ASPRO " k lü'l sedert lang aan de gevolgen eener broncbet. Sedert k «ASPRO» neem zjn mjn nachten kal u eo»oe k 's morgens de vermoeens voortkomend van de slapelooshed net meer. k zal net nalaten «ASPRO» aan uftjne vrenden aan te bevelen. Gaston HAtNAUT, Brouwerjstraat, 130, Elsene-Bmssel. ^FLUENZA HOOFDPJN ZEnUWPUN HEUPJCHT JCHT LUMBAtO SfrsOO 0 POOSVAX lotadtettem lofrsoo DE D00SUU25 WBUTTEX SOfrsOO Ö D00SVÀM COtABUÉTTEH Het s voordeelger een pak van 20 fr. te koopen, het bevat 60 tablelten eener waarde van 25 frs. GEBRUKT «ASPRO" TEÖEN : VERKOUDHED SLAPELOOSHED PRKKELBAARHED ZENUWONTSTEKNG HOOKOORTS ZENUWACHTGHED RHUMATEK GEVOLGEN VAN EEN OVERVLOEDG DRNKEN STOORNSSEN DER MAANDSTONDEN MALARA Verkrjgbaar n alle goede apotheken Utslutend Agentschap : Ano. Masott Lous SANDERS, S. A., Brussel. BURGERLJKE STAND trouwrngen Gabrel Deltüe. Noordstraat 12, MALDEGEM. GEBOORTEN : Gabrel. z.v. Camel Van Landschoot en Mare Vanden Dressche, Noortemstraat; Sonja, d.v. Albert Dumon en Yvonne Provoost, Statestraat ; Snona, d.v. Hènr Posman en Gabrelle Raeman, Aardenburgkalsede ; Hbert, z.v. René Van Hoecke en Mara Botteler, Kletkalsede ; Jozef, z.v. Prosper Van Landschoot en Alce ASPRO" HasLjut otfosec B. N«3SS tüsffttm NET AAN ST. KRUS. BELOFTE : René Senaeve met Camlla Colbecq, te Vorst. GEBOORTEN : Clara Goens, Schaakstr. ; Mara Kerctaert, Maele ; gnaee De Baene, Vredestra* ; Walter Strobbe. Moerkerksehe Steenweg. HUWELJK : Achel Herman met Elsabeth Terenteyn. STERFGEVAL : Emma De Smet, 95 jaar wonende te Damme. THELT. GEBOORTEN : Gudo Seghers, z.v. Albert en Florna De Paepe, Oude Ptthemstr. Anny Derckens, d.v. Camel en Sabna Parmenter, Yf>erstraat ; Jozef Verstaen, z.v. August en Alda Vandewele, Kannebank. OVERLJDENS : Adrana Mchelsens, 42 KOO.. ets nuttgs ' 1 Een sehoone kerkstoel met of zon'ler pluche, sehoone zetel, een club GOEDE n spoedge bedenng. Verders beste raatr-.ssen en sehoone meebelen, alsook alles vat gleers betreft, aan de genadgste prjzen Maken n verslaan van matrassen, beste wol aan 20 fr. Waarborg op factuur Vrendeljk aanbevolen. We H. DE CLEKCK en ZOON Nourdstraat «5 MALDEGEM EECLOO. GEBOORTEN : Cnuwels Smona, Prnsen hofstraat; Vanden Neste Donysa, Zudmoerstaat ; De Bruyckcre Andre, Balgerhoekstraat ; Van de Velde Mare, Molenstraat ; Hmscboot Mare Jose, Collegestr. OVERLJDENS ; Goethals Andrea, 22 m.. Snufmolenstraat ; Verbekt Ambrosus, 79 j, echt. Nathale Fockaett, Brugsehesteenweg Batsleer Maetta, 13 m Molenstraat ; Jarnsens Eduardus, 82 j., Moerstraat ; Muylaert Mare Theresa, 46 j., W.ar.schoot, Lppens Pelagle, 79 j., Konng Ahe t-traat ; KeJrsblck Mare Therese, Sö j Konng Albertstr. Lambért, Thyskensstraat. Totaal tot heden : 51. j. eehtg. Vandermeren Jozef, 6e Wjk, Hoogstraat OVERLJDESS : Mehael Ryckenboer, ; Camel Mnne, 80 j., wed. Lootens landbouwer, 39 jaar, eehtg, van Lvna Longuevlle, Mare, Kouter; Adolf De Blauwe, 62 j Eelveldekalsede ; Camel Cobert, eehtg. Dobbels Mare, steenweg Wacken. stoelvleehter, 67 jaar, eehtg. van Sdone Costenobel, Klene Katsweg ; Theodoor Van A S L A u Hoecke, verkenskoopman, 54 jaar, eehtg. Ukkasfc machenen ju van Pharalde Verstraete, Karreweg ; Leo merken. neuw opgedaan Van Óotegem, z. b., 78 jaar, ongehuwd, 5 Jaar waarborg, aan ö Buurtstraat; Clemence Longuevlle, z. b., fr. te begnnen Neuw«78 jaar, ongehuwd, Mevrouw Courtmanslaan. bjzondere h arken aan Totaal tot heden : 33. prjzen buteb alle con BELOFTEN : Theofol Ryckaert, aardewerker, en Barbara Geyssens, huehoudster, currente. EÜMOND VAN landeutj STATÈPLEN, 62, EEKLOt beden alher. Komptant en kredet. Totaal tot heden : 12. HUWELJK : Camel De Llle en Leona De Wndt. Totaal tot heden : 8. l-jxthej. GEBOORTEN : Cleppe Agnes, d.v. Prosper en Vsjï Maele Jula, Berg ; Tuytens Henr, z.v. Charles en De Vooght Jula, leulebeeksche kalsjde ; Debonné Marette, d.v. Kem en D'heygere Mara, Muzelare Hellebuyck vonne, d.v. Camel en Da Semt Mara, Berg ; De Ceunnck Magdalena, d.v. Alt-orc en Vane Margareta, Belg. tlusvel.j, : Stroobe Jczet,.veulebcke, en Bulck Jula. O VEHLlJ U.VÜ : Van Maete Jula, 40 j. echtg. Cleppe Prosper, Berg ; Desrnet Marette 1 j. d.v. Adel en Van Haelewyn rma, Brugsche kalsjde ; eernaert Robert, 3 j. z.v. Cyrel en Seys Ada, Kerkstraat ; De Vooght Julus, 62 j. eehtg. Duyck Elode, Brugjehe kalsjdu ; Vanncste August, j. wed. Seynnaevu Ko«alc-, Hurselhoek ; Bruneel André, 1 j., te Thelt, z.v. Alos en Up.-omer Februne. Alle soorten kleederen up maat, a.<n vourdeelge prjz-en en trouwe tcdlenng by Theofel ÏUU NEKL, Vaekestraat, Ö0, MA.- JEGEM. VERBEN OER NA'rUVRWtKkEtï» u VLAANDEREN Onder ledng nu DOKTER DEÜULkE LAGAE. Hudg (Jutletjn «ter voorhanden zjnde Waren : FjtVTSAPPEN. Appelwjn Nekta- tukoholvrlja Wt druvensap alkoholvrje Rood Borgondlsc druvensap dv; lter 21,00 fr. Deze frutsappen zjn ouder geneeskundge ledng gebotteld eït van hoogst, voedende waarde. De prjsen zjn lager de de om -t even welk ander merk.» ft..jtt^fewsftfrjsg-f voudgeperste oljfole, 1/2 llte 15,00 tr. Ftv Nat uur honng koek ut volrogge 4,75 fr Fr zure gronden geou superfosfaat gebruken. De rasp 10,00 fr. Fr Het konst dus voor dat het vooral de dre Volzout per doos fr. Fe.' 60 volgende punten zjn welke aanledng hebben gegeven tot de ncettng dat Superfos- Edelkoffte koffenvrj 7,90 fr Fr. 100 Koffls Hag koffênvrlj 11,80 fr faat den bodem verzuurt, De bljetten oan de prjs van 90 rank (rank zjn te 'tcop bj de Banken, Undenthee per OQ gram 3,40 fr 1) Het zuur reageeren van Superfosfaat en Postkantoren ; bj do Wsaelagenten en aan de loketten der Kolonale Loterj.»8 Kellogs Al Bran, Ree Crsples én n water ; 2) Het aantasten dvr zakken ; 8) Gulden Vleslaan to Bnssol Corn Flakes per doos J.00 t Het somtjds optreden vau bladverbrandng Geen afhoudng v«t>n helasunt op de lóten. Mneralenkakao, de doos 18,00 fr bj dokbemestlng. N.B. De wjze van trekkng en betalng «ulen dezelfde zjn als deüe n voege vanaf de 2de reeks. Planteavet tl pakken. 11,50 fr Dfzo punten ajn het gevolg va» de schekundge samenstellng van het. Superfos- NatUursulkèr per kgr. ' 5,00 fr 2outarne Volvetkaas 6,50 fr faat waarvan hot voedende bestanddeel het ZEER BELANGRJK BERCHT : Natuurbesehulten pér kgr. 13,00 fr. zuur reageerde monoealclunvfosfaat s. Tevens kan er n Superfosfaat ook een zeke- De formule van de verdeellff dor loten zal, vanaf do 10e reeks z.ekero veranderngen ondergaan, zonder dut eehtor hot totaal bedrag der verdeelng (3» ml joen) Stelnmetz volkorehvlokken, 250 gr, 5,00 fr Honng, 12,00 fr. re hoeveelhed vrj fosfoorzuur en soms volrjst, het pak 3,50 fr klen«hoeveelheden vrj swavezuur tvltrool.' aanwezg zjn. tu gewjzgd worden. loestmenthen 1,50 fr.'nca (me.'kbloem) 6,50 t' Merken wj tevens terloops op dat het 3ala-mek 7,50 fr Superfosfaat op zure grond noot ten volle Natuur-hnvervlokken 1/2 kgr t tot zjn recht komt. Dt moet Worden toegeschreven aan he fet dat het fosfoorzuur Matuur-tarwevlokken 1/2 kgr. 7,50 f 'olrjst, per kgr. 3,50 fr van deze meststof zch n den bodem waarn kalk ootbrevkt, verbndt met jver er alu- altkoffle, de kgr 6,00 fr. 'olkorenmakaron, pak van 1/2 kgr fr mnum v.n d\; slcaten van de kle. De lushoudthee (zonder gft) per 10O aldus gevermdo, onpolosbure jzer esnalunnum gram 9.50 fr. fosfaten zjn zelfs veel mnder op- -'atuurspekuloos de kgr, 15,00 fr neembaar dan het fjngemalen ludkfosfant olkorennoedels pakkng 1/2 kgr f en veroorzaken dus een verles aan het drect atuurgelel opneembaar 4,90 fr. fosfoorzuur. Het bcajcl- lerstroop 1/4 lte» 5,50 fr umfosfaat Fertp'aes s gezen zjn specale /lerstroop 1/2 lter 9.90 fr schekundge samenstellng n oll grondsoorten geheel opneembaar. n prjs van 34 tot 12 fr. 'rune Dampketel» van 13 tot 26 cm. n prjs van 35 tot 79 fr. :-eheeskundg boek Dr De Llle tr 'hken ztbaden van 175 tot 205 frank. NATüt'tWlNKELS : 2l6her de ljst der tot hertoe bestaande latuurwnkels : loofdwftkel : Van Leene. Maldegem, 'e. 5 ; Ad. Rooze, Maldegem Klet ; Weduwe )<* Pckere, Maldegem Donck ; De Schep 'er. Wollestraat. 32, Brugge, Tel ,.achaert, 242, Brugsche Sw, Utkerke ïlankenberghe; Wed. Verkest. Thelt.'ramstraat ; Dé JaSgher Sohnevlle, Tel '70, Kortrjk, Doon'hjkstr 4, Hebbelnek ortrjkstraat, 225, Gert Tel ; G lollanders, Roogémlnan. 56». Gent, lel : Verstraete, Kantstrftat. Eekloo 'Slcke, St Laurëyns ; Lumbreêhts, Pt :em ; Rottey', Ursel ; Dobbelaere. Qostveld raet, Jloe-kerke, Lamere rysseete. Or eüs, Aalter, Tel. 69; De Boever. Poeaele oucke, Oedèém : Str'obbe. Knesselaere loher-ljoste, St. Jora ; Joyë. Staden aele. Watervlet. Maetnmt' Augus' omergern ; Dennees. Bellem ; De Couse.aeker, Kaprjcke ; Carels, Ruddervoorde. 'ed. Hellebulck, Lootenhulle, Neyrnck ehufferscappele ; De Jonckeere. Statc raat, Dktmude ; Dnbleee. Kortekee: leveren ; Geldhof, Konnkljke Laan 'aocke, Te. 499 ; Dhondt V' r.un>;su -a leyst, Tel. 287 ; Matthys Ruysselede lansct.aert, Slflydugê ; G. lngels. Lembe- <e ; Vanden Heuvel, Nevele : Martens lansbeke ; Lagroe, Zudstraat, y. torhout, /an Overbeke. 47 ; leperen, krudenerszaak Thoma, Rj 'straat, J2 ;. Waarsehoot. Verstraete-D<- 'raene, Te. Eekloo 233 Meeréndree. Ver est-de Reu ; Koekelaere, vroedvrouw 'e Meyere ; Oost-Éekloo, vrouw Grjp-Tol ns ; Zwevezeele, Ef-Denoo. Tel. 73'; Ade Marlens. Dentergem, Knderen De aere,, Tel Aeraeel«, 139 Llchterveldé, Pol t. 75. Statestraat ; Oostende, Epcere du d, Bogaert, 27, Alfons Petérslaan : De rabandere bakker Landegem Utkomst bj G RS BP Wacht net tol de koorts toeneemt, als gj hoest, zweel, U huverg en neergedrukt voelt, dan s het oogenblk aaar om de Abdjsroop te gebruken omdat de Abjsroop snel en volledg geneest. Vanaf dén eersten lepel zult gj van da laae sljmen verlost zjn, de bezwangerd zjn met mllöenen zektekemen. Gj hebt een butengewone verlchtng, Uw hoest verdw nt. Gj kunt dan de koorls meester worden en slapen zonder utputtende hoestaanvallen. Neem bj: Hoest-Crep-Bronchet-Âsthma AKKBR 3 jmmump Alt» Apotheken. ±230 Grom fr , Gr fr24.50, ± 1000 Gr r Wek s rtun RecU? door ANDRE l'.odknbach. OVER BOOMEN. 10. VEllA HNG. UTROENG EN HKRPLANTNG. Zeher een wonder geval dat mj over komt : mjn gebuur heeft rond 18 ( J5, dus, meer dan 30 jaar geleden, ten hoornen, aehtkamers, op zjn grond geplant, op een meter en ten centmeter ongeveer van mjn egendom. Nu heelt hj deze hoogstammgc boonen verkocht, utgeroed en verneuwd door ten noogstammlge boomen, op dezelfde plaats, dus nsgeljks op mnder dan twee meter afstand. Mag hj, op dezen afstand, deze beplantng verneuwen 1 ANTWOORD : Hoewel men soms beweerd heeft dat de plantng van boomen, op den net-gcbrukeljken of wetteljken afstand, na dertg jaar, een ware erfdenstbaarhed utmaakt, welke de planter bewaren kan, door herplantng, treden wj deze zenswjze net bj. KNOCKE. GEBOORTEN: Vantorre Utban Knockestaat ; Cromheecke Glberte, Conscencestr. UEKTRAND WLLEMS Vanderendonck Franqne, Concensesttaat; Het s zeker dal, na dertgjarge verju S o h 1 ' d o r Lemnens Wlly, z.v. Honreus ej>. Dovrese rng, de erfdenstbaarhed wetteljk vastgesteld was, voor wat de ten verkochte boo- Kosa ; Vandevede Mare d.v. Cyrel en Van üogaerdeslraat MA LD EGEM Vc-lthoven Martha. men betreft. Maar eens deze boomen weggenomen, bestaat het voorwerp der erf beveelt zch aan vooj SCHLDEREN?n STERFGEVAL: Vankerschaver Euphrasa, 7S j wed. HoZee Frederc, Onderwjsstr. BEHANGEN van alle huzen. Ook bj nem denstbaarhed net meer. Dat men naden, te bekomen alle soorten VERF en BE- HANGPAPER. Dor zj» verzorgd werk ll.ankenbeugue. andere hoornen op dezelfde onregelmatge en spoedge bec-enng verhoopt hj 'e GKBOOR'S EN : Vunderhcegen Anny,.,d.v. plaats moge planten, zonder nachtnemng gunst van eeneder Andres en jje Grande Helena, Lmbur Slumstra:,u; Muler Roger, z.v. Andreas en stand, krachtens dezelfde denstbaarhed van den gebrukeljke) of wetteljken af- Por.jaert l^jusa, Dujardnstrnat ; Helders als deze, voor de eerste boomen verworven, zoo schjnt de geest der wet net te ASSEBROEK. Perre, z.v. Vn.-l en Steyaert Judth, de Smet dc Naeyerlaan. BELOFTEN : l J atyn Leo met Lndeman OVERLJDENS: Verlnde Louse, 20 j., zjn. Wlhelnrna, te Brugge ; Cot tvrendt Rodolt d.v. Gnstaat en Blatck.ert Mathlde toverl te Goldsenhoven met Verscloren Mare ; Ons nzens, hebt gj het recht de utroeng der neuw-geplnte boomen te «1- te Syssonloj ; Vcrsteghc Hlda, 8 m., d.v. Bebelma Nc;el mot Soon Mar-José te Luk. Edward en Pynn-jerl. Margaretlv. P. KrugerKtraat;,omote Henrette, 2 m. d.v. Robert en JuKsoonc Wlhelmnn, de Smet de jarng moge nroepen. Daarvoor zou een schen, zonder dat de gebuur de eerste ver- HUWELJK : De Vlleghere Rudolf, te Vorst, met Vandecastcce Alda. Nacyerlaan : Marmenout Coral«, 65 j. echt. neuwe termjn van dertg jaar moeten volstreken zjn. GEBOORTE : De Wulf Jactjuclne, Vossvrsteertstrant. " Rrugge). Utnr.oye Wllem, Vla-.nwhentraat (nverl OVEKLJjE:;«Sx UosaHu. 76 j wed HUWEL.K : De Pm<-dt Julren met )elm'. M-ta. Prjs: 26 r. Utgave: «le lnuwltr. Vandenbusscc Lnl'.vu VVante.-,traat ; Dt-bruyne l.'harl' j. wed 1. ^ 1 1 : ":'r-' (.:. ' '..V'. t». - :,. >. r «. 37, Zenestraat, BRUSSEL. l'osub. UK VEKSCKJUÏLENDK MESTSTOKFÊN. FOSFAAT-» een vorg artlkfel (ïeblea wj de.nood; zakeljkhed vaa dè fósfoflsauu^ljexuësttng bewezen. Thans s ons doel dè 'verschllende meststoffen de l'osfoorzuur bevatten nader te bespreken n verband met de ve*- schllende grondsoorten on gewassen., voornaamste fosfaatmeststoffen kunnen. evenala'-de stkstofmesten ngedeeld 14,76 fr. 17,50 fr. worden t twee groepen : de stelwet-kend* etv de traogwerkende. De snelwerkend«fosfaatmestsoffon zjn het Superfosfaat en het blcücumfoafaat Fortphos. De uaagwerkende :. da cvetaalslakken en het mnjrtalxosfaab De meststoffen. Superfosfaat en Fertljphos kunnen, wet vcol succes aangewend worden n het voorjaar. Nochtans wllen vele landbouwers op de nderdaad, bj dc beredng van Fertlphos wordt er voor gezorgd dat het moöocalelumfosfaat geneutralseerd wordt met kalkmelk hetgven voor gevolg heeft een zuver neutraal bcatcumfosfau te preclplteeren. Fertphos, dut Wet alleen ongeveer 40 t.h. fosfoorzuur bevat maar tevvns 35 t.h. verbonden kalk, nftr dus ook op zure gronden gestraod worden en geeft noot aanledng tot bludvorbrandlng. Dt laatste punt s voor we- en hoolanden waarop de m-jtstoffeï als dekbemestng aangewend worden een groot voordeel. Hoo- en welanden hebben gewoonljk een zure reaete on gtvqn bjgevolg n l.et algemeen de voorkeur aan kalkloudende losfaatmeststoffen. Wat betreft dv- aard van de gewassen n verband net de keuzo van de fosfaatmeststoffen moeten wj do aandacht van de landbouwers vestgen op h«t fet dat do sukerboeten, de voederbeeten, dc gerst cv luc-;vne, steeds het béste go\va3 geven als zj bemest wórden met kalkhoudende mestsoffen. n het algemee) worden voor aardappelen met oog op de gchurftjltkte noot kalkhoudende fosfaatmeststoffen gebrulkt Er s r.ocbtans onder deze meststoffen óén utzonderng t.t.z. bcaclumlosfaat Fertphos. nderdaad, do kalk van dï?e meststof s geen vrje kalk mnar wel kalk onder den vorm van een benlcumfosfaat dnt geen schadeljks nvloed heeft op aardappelen. Voor delcate planten: groenten, tabak, hop, de soms nadeeüg wonden beïnvloed door do n'et voedende bestanddeelen de aanwezg" 2n n dc meststoffen met ce»laa>r Segem, Statestr. 42. Tel gehalte (b.v.-van 14 t.h. fosfoorzuur) la het aan le raden zuvere, neutrale nsvststofféh met een hoog gehalte aan voedende bestand.deefcn te gebruken, (b.v, Fertlphos <0 t.h. tosfo'orzuür). j prdaad, het gebruk, van groote toevecljedpn.meststoffen met ten laasr gehalte t'n Voedende bestanddeelen verhoogt dtt zout concentale van het bodem vocht, n droge jaren kan een te groote verhoogng van de zouteoncentrate van het bodemvocht nadeeüg werken op sommge planten (plasmolyse en vrbrandngsversehjnscen). Vooral n do moestun waar gezen de ntensvtet van het bedrjf groote hoeveelheden meststoffen op klene oppervlakten worden gebrukt, s dl guvaar to duchten. Het s'rooen v.n meststoffen met een hoog gehalte s n dt geval dus bjzonder to raden. lo -uagwerkendo Kosfatuw slstoffen: Met;ulsl:k)ten m Mueraulfosfnnt Deze meststoffen hebben een veol gern '.e oplotüngss'ïell'.etl dan het bcalcumfcf»ut Fertphos. Het nneraalfoöfaat kan zelfs net onder de goede fosfaatnesutoffen gerangschkt worden. Dc utslagen de men soms op reer zure gronden behaald heeft met mneraal fosfaat zjn vooral toe te schrjven aa-n het kalkgehalte van deze meststof. n 't algemeen zal wat bvreft de fesfoorzuurbcmestng het voordcel'-'er zjn deze zeer zure gronden doelmatg tc kakc-n en van een klene doss drect opneembaar fosfoorzuur te voorzen. De metaalslakken de veel beter werken dan het mneraarfosfnat zjn door hun kalkgehalte goed geschkt voor de herfstbemestng van zure gronden. Daar zj echter n koolzuurhoudend water l.'.z. bodvmvocht veel trager oplossen dan Het neegeslagcn ble.actumfosfaa,t Fertpcs.? het aan te raden de metaalslakken vooral n den Herfst te strooun. Wat betreft het tjdstp voor het gebruk van <'e fosfaatmeststoffcu zjn wj n 't agem%en voostanders van het vroegtjdg gebruk omdat het fosfoorzuur een element u dat zeer snel door de n den bodem aanwezge stoffon, kollodon on kalkverbndngen, wordt vastgelegd cn bjgevolg weng beweegbaar s. Om aan dt fet te verhelpen s een vroegtjdg strooen een goed vermengen, nploegen 'of neggen, van do fosfaatmeststoffen n:v. den grond bjzonder aan te bevelen. De hoeveelhed zuver fosfoorzuur de men per Hectare moet strooen hangt net alleen af van de gesteldhed van den bodem maar ook van den aard van het gewas. De cjfers de w her opgeven zjn dus enkel een aandudng. n het algemeen kan wordon gezegd dat de pculvrechten alsmede de tortel- en groenvoedergewassen veel fosfoorzuur verlangen. Wo- en hoolanden verlangen ook een mddelmatge tot zware fosfoorzuurbemestng en dt s ook waar voor lujnbouwprodukten zooa'.h kool en tomaten. Voor graangewassen zal men mnstens 80 kgr. zuver fosfoorzuur per Hectare gebruken. Voor wel- en hoolanden : 100 kgr. zuver fosfoorzuur ; voor beten en moestun : 120 'ct/r. zuver fosfoorzuur. Nogmaals stppen wj aan dat. de kalkhoudende fosfaatm^ststof Fertphos ongeveer 40 t.h. bezt en b'gevolg zeer voordeelg kan gebrukt worden. U vndt nergens genoegen + +1 lndïen U ljdt aju) HOOFDPJN TANDPJN MGRANE GREP RH KU M AT KK ZE.NUWKOOnrSEN PJN DER MAANDSTONDEN Verlost V sr>-', zeker <>n zonder gevaar van deze pjn door het gebruk van de VOXDERJAR, BRUNE POEDERS van T ROOS KRUS L A'OTUlCLK DE l'oorterb ' «NT NKL\AS-WAAS l'e verkrjgen n ulle goede Apothe. ten. D6 doos van 8 poeders aan 4 fr. Do dre dubbele doos 25 poeders 10 fr Vrachtvrj t* ~.cn Postmudaat EEN ENKELE PROEF XAJ n OVERTUGEN "Mâ-am «ONNKRWK 1USX.Ó0& Ó ~' Hlntter van Kolonen KOLONALE toegelaten door do wet van 30 Me de SNEDE BRUNE BLJETTEN LOTERJ, Voor de 9de anede, boloopand frank. verdeeld (n 10 reekesen, de respqctlovolljk de letters.' B zullen dragen en zullen genummerd zjn van l tot Aantal dor loten : l.131. BEDRAG DER M>TBN 80 Mljoen frank,te verdeelen als volgt: 1 lot van 5 loten van 5 loten van 10 loten van 10 loten van 100 loteo van loten van 10,000 loten vsn loten van Fr. 9 mljoen Fr. 1 mljoen Fr, 50O.OCO Fr zjn de bljetten C D E H K L M P [ L)e U lote. :. to verdeden door het lot tusschen üe 10 reeksen. 1 t per ïeekv 1 lot per reeks 10 loten per reeks ; 100 lotoh per reeks 1000 loten per reeks loten per reeks. ytalactne SAMEHGESTELD OPFOKVOER l45tyerte6pbaab E M t.. 4% VET MARKTEN. M.VUDEGKAt 25 Maart kgr. boter 17,00 u 18,50 ; 2&X) eloren O.ïï» 0,28 ; 55 vlggms 100 a 150 ; aardappelen 20 a 25. KBKJ.OO 28 -Wvnrt kgr. botar 13 a 14 ; eeren 0,25 ; 730 vlggena 70 a 130. Tu^ElUlEM. 'n Mvftrt Boter 13 a ; eeren 0,25 a 0,26. AALTER. _ 27 Mnart. Koter 4200 kgr. 12 a 13,50 ; eeren 8000«) st ; vlgges 225 stuk 60 a 120. ANDER L, tl Cf. 2(1 Muj>rt. 32yJ varkens 3,60 a 4,15 ;»91 varkens steld en geslacht. tentoonge- ANÜERLECHT. 27 Slttört. 580 ossen 3,70 a 5,50 ; 173 etteren 3 «4 ; 1043 koelen 3 a 1,20 ; Totaal 1790 deren. ANDERLECT. '28.Ha»rt. 15S8 kalveren 3,80 a 6,80 ; 2098 kalveren aangevoerd gedurende do week. DENZE. 27 Maart. Botar 12 a 13,f»; eeren stuk 0,25 a 0,20 ; konjnen dc kgr. lev. 4,50 a 5,50 ; oude hennen stuk S a 10 ; jonge duven koppel 7 a 9 ; oud - * duven d. 4 a 5 : braadklekens stuk 16 a 18; 350 vggens stuk 120 a 155. ROESELA UK. 2B Mamrt. Tarwe 61 ; rogge 50 ; ekuantlno 56 ; boekwet 80 ; vocdcrgcrst 62 ; zomergerst 70 ; wntergerst 70 ; erwten 82 ; paardeboonen 80 ; ljn/.ad 89 ; ljnme.el 78 ; Amerkannsehe üjnkev'ten 60 ; ruw vlas n stroo 60 a 120 ; vocderbeeten 3 a 3,50 ; aardappelen roode ster 30 ; Krugers 21 a 25 ; ndustrtcs 22 ; valnqueurs 17 : S'.ldorsche muzen 25 ; klaverzaad 770 ; stroo v.n tarwe 16 ; van rogge 15 ; van haver 13 ; hoo der weden 40 ; klave'hool 46 ; luzemhoo 18 ; sulerjboonen oude beach. 58 ; ld. neuwe 61 : tabak 6 ; koolzaadole 182,50 ; ntraten 100 ; ammonak 83 ; cyanamldu 73 : kalksalpeter 92 ; thomasslakken (scorls) op wagen Charlero ,40: ntroehoux 80; fosfaten 1,40 ; fertphos 3R ; sylvnlet ; ld ; chloorpotaseh 40 t.h. 32 ; d. 50 t.h. 50 ; xwavelpotaach 48 t.h. 82 ; vlggens de kgr. 4 n 5 : boter 14 a 15 ; klotnpeï 13,50 a 14 ; eeun 0,24 a 0,25 ; oude duven koppel 6 ; jonge duven toppel 7,50 a 8 : oude hennen kgr. 5,DO ; kekens a 12 ; konjnen kgr. 5 ; haantjes kgr.10 ; vellen d- kg. 5 a 5,50. KORTU.rn. 2fï Maart. wtte tarwe 58 a.60 ; rogge 55 a 70 ; haver «5 a 72 ; paardeboonen 70 a 82 ; gerst 70 a 87 ; tarwebloem 98 ; n), zemelen 56 ; gorte zemelen 54 ; hoo 40 a 45 ; stroo 12 a 14 ; aardappelen 22 a 27 ; bot-er 15 ; eeren st. 0,28 a 0,30 ; voederbeeten 3 a 3,50; Turltsehe tarwe plata 53 ; ld. cnquantno 58 ; ljnzaad vr. 93 ; d. n). 88 ; ljnzaadkoekon n). 70 ; ld. Amerka 70; d. coco 85 ; d. arachde 75 ; Veemarkt. 365 deren. Mddepprljs lvv. r kgr. Koeen 178, 2,75 a 2,95 ; veefzen 118, 3,15 a 5 ; steren 28, 2,85 a 3,95 ; ossen 14, 3,15 a 4,25. Gevogelte, wld enz. Konjnen kgr. 6 : kekens kgr. 9 a 10 ; hennen stuk 7 a 8 ; duven 3 ; eenden 14 j ganzen 22 a 25. Archdcol'o brut 285 ; arachde caramantel 145 ; ntrate van Chl 98; ammonak sulfaat 83 ; ljnzaadole 180 ; sulkerjboonen 55 : ld. neuwe 59. Groenten en frut. Wortels bundel 1; boonon kgr. 2,50 ; wtloof 1,50 ; kooen stuk 1 ; rapen 0,50 ; tomaten kg. 5 ; bloemkoolen stuk 3 ; Snldcrlj bundel 2 ; pore d. 1,50. Appels ltgr. 1,50 ; noten 4 ; druven 16. Groene vellen van konjnen (stuk) 0,60 ; per kgr. van geten 6 ; schapen 3,25 ; koeen 3,10 ; vc«rzen 3,10 ; steren 3,15 ; ossen 2,40 ; kalvers S, DE VLAS MARKT. Weng veranderng, aan te stppen n de bewerkng op de vlasmarkt. De lchte vragen n de lago wtte vlassen gaan nog door, ook n de mddensoorten, wondt Cr wat afgeteld ; do beate orders zjn deze d^.r Engelsche spnnerjen, de nochtans net geweldg leverng doen. De Gentsehe spnnerjen tellqm enkel hot. hoogst noodge af. Voor Frankrjk wordt weng of nets geleverd. De rjzen hevg betwst gaan naar lchte dalng. De markt der klodden s net zoo bedrjvg meer dan over een 14-tal dagen, rlfl - ' n v/at vermml r, "l... P".,... Per 100 kgr, Veldroote S6Ö a. 600 : blauw vla«500 a 530 ; wlte vla.sson LêlerooU van 600 a 675 ; 2e soür 675 r 700 ; wtte soort 700 tt 725 ; nog betgre 725 a 760 ; kettlng- «oouen 875 a»75) en de allerbeele vuüea WsttWd voor d) Engelsche spnnerjen vsn 1100 a Per ktr. -- Vul«klodden 0.35 a 1 ; gt- /.wngcldt klodden 2 a 2,-M : naturen 3.75 a 3,75 ; lammerllngen 4/Ó a «; en vl&» der Ue 0,70 u NEEMT EKN AüO.NNEJlKNT Ol' 'T GETROUWE MALDEGEM. J)K V.AS.lARKT VAN KMSKL. De gebmt lon.süc-n van den dag werken net gunttg op het zakwlevv en de vlasmarkt van Rljse) bljft moedeloos. Sovjetvlaü bljft onvornuderd. Dc spnnerj heeft er g»en belangstellng voor. De prjzen zjn S pfhd cf-gcnt voor klene beschkbare hoeveelheden en pom fob. Lenngrad. n Fransch vlas zjn do verkooper» teterughouden. 55j dovn geen toegevngen op de prjzen. Hel vlas van Brotagne host leverng Rljscl. Ook hot Belgsch vla.9 s net bedrjvg. Tengevolge van de nuntsohommelng wordt or gewacht. Het garen 1«beter gestemd en ook het ljnwaad ondervlmu er den gunlgen weerslag van. l met de Ä s t woeüww' KpoïheVttn doos n att«0 ïr»^ UT AMERKA. Ut Molne wordt het afsterven gemeld van Vctor Htusck, echtgenoot vaj Löonlo Busschae-t, geboren to VVyngcne, den 5 October Nog te Molne s overleden Edmond Crlüpjn, weduwnaar van Clemence De Deoker, geboren te Eekloo den 21 Maart Te East-Mollne s overleden Gustaaf Dauw, echtgenoot vun Clara Do Soete, geboren te Ruysselcde-Doomkerko don 1 September Ut Ghent, Mnnesota, wordt het overljden bercht van Maro Seynaove, echtgenoote Jan Geurta, 37 Ja&r oud, geboortg van leper. 55j laat haar man achter met vjjf klcno knderen. Te Superor n \yscoualn a overleden Lousa De Ruyaseleyr, geboren te Slnaal- Waas den 10 SepteWber FR. pet dag en uïoet met ons gewaarb. R A P D E Brelmacüten Obze machenon zjn van ouds gekeld als de beste en steeds de beste gebleven, door haar laatste verboterlngen de geen 'ander merk bezt. Z} werken vlugger on breken mn nac-lden. Meer dan 100 uachonen ln voorraad, voor fjn, grot en fantaatewefk. Vraag kosteloos kataloog, 10 Jaar werlt Verzekerd per kontrakt. Kosteloos aanleer. Mautsclmpplj RAPDE, Hoofdhus 28 Astrd, laan, GENT St-Pfeter»; Brabanlstrant, 104, BU'SSK : 1... Mn.-r«««xtraftt., ANT-. U'l.ll'* \. K.. :.-.-» >l\ tofc.'

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD.

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. En ook van wnterleven der Carnërs weet k weng, doordat we maar net de eerste sneeuw hadden zen vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdrngende soldaten ons deden

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren . k Hoe gaat het? Basswoorden: hoe het met emand gaat 1 Antwoorden op de vraag: Hoe gaat het met u/je? Zet de volgende utdrukkngen n de juste volgorde (postef negatef). postef Het gaat wel. negatef Utstekend.,

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Orde. Woensdag 2 november Dankdag voor gewas en arbeid. Oude kerk, Maasland. Voorganger: ds. Wim de Ruyter Organist: Leo Hans Koornneef.

Orde. Woensdag 2 november Dankdag voor gewas en arbeid. Oude kerk, Maasland. Voorganger: ds. Wim de Ruyter Organist: Leo Hans Koornneef. Orde Woensdag 2 november 2016 Dankdag voor gewas en arbeid Oude kerk, Maasland Welkom Voorganger: ds. Wim de Ruyter Organist: Leo Hans Koornneef Introïtus: Ps. 145:1 en 5 5 Zie, aller ogen zijn op U gericht,

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /O.ÓO ' -. '^, J ;, ' \ -. ' 1.. ', ' r-^.f^j.,., ' ; ; ', ^. BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO -,' _. - ^BMH«aBHM-MMMM! CATO GULP een onzer meest bekende voordrachtskunstenaressen, de n ons geheele land n de eerste

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde Onder terugzendng van den bref, mj gezonden bj Uw apostlle dd. 25 Nov. 1939 Afd. B.B. No. 25296, heb k de eer Uwer Excellente te berchten, dat bj onderzoek te Maastrcht het volgende s gebleken: De schrjver

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Voorganger: Ds. K. Meijer uit Onstwedde Organist: H. de Vries Oudejaarsdienst Welkom en mededelingen Lied 8:1, Welzalig die uit uw kracht leeft,

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden,

1 E AANST~LLING. De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, AKTE VAN E AANST~LLING 397 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, alsmede het. epaalde n artkel 6 en artkel 43 van het Beslut Rechtsposte Vrjwllge Polte;!

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

TechnischeSignalen.com - 5/05/2014

TechnischeSignalen.com - 5/05/2014 TechnscheSgnalen.com - // Eurostoxx weegrafe (6 jaar) + wees gemddelde 8 9 Eurostoxx (.7) jaar daggrafe - en daags gemddelde De afgelopen wee on de Europese ndex geen neuw hoogtepunt bereen. Er s een dubbele

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie