10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951."

Transcriptie

1 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

2 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

3 Lucas 15 Vertaling L. ten Kate 'Drie parabels: het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon' 1 De tollenaars en zondaars kwamen naar Jezus toe om naar Hem te luisteren. 2 De Farizeen en Schriftgeleerden maakten zich daarover kwaad, en zeiden: 'Hij ontvangt zondaars en eet me hen/ 3 Toen vertelde Jezus de volgende parabels aan hen. 4 Welke mens, die honderd schapen heeft en er een verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn om naar het verlorene te zoeken, totdat hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft neemt hij het mee op z'n schouders, en is zeer verblijd. 6 En als hij thuis komt roept hij vrienden en buren bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap teruggevonden dat verloren was. 7 Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die een nieuwe weg inslaat, dan over 99 rechtvaardigen die en nieuwe weg niet nodig hebben. 8 En welke vrouw, die tien penningen heeft en er een verliest, ontsteekt niet een kaars, keert het huis met bezems en zoekt naarstig todat ze het verlorene gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 10 Zo is er vreugde onder de engelen Gods over een zondaar die een nieuwe weg inslaat. 11 Een man had twee zonen. 12 De jongste zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij dat deel van het zijnde dat me toekomt/ En de vader gaf hun het leven. 13 Enkele dagen daarna vertrok de jongste zoon, nadat hij alles bijeenverzameld had, naar een ver land. Daar gaf hij het zijnde uit, rijkelijk levend. 14 En toen alles op was, kwam er een hongersnood in dat land, en hij begon gebrek te lijden. 15 Hij liet zich opnemen in het huis van een van de inwoners, en werd het land op gestuurd om de varkens te weklen. 16 Op het eind wilde hij zelfs het varkensvoer eten, maar niemand gaf hem dat. 17 Tot zichzelf gekomen, zei hij: 'Hoeveel knechten van mijn vader hebben genoeg brood, en ik verga van honger! 18 Ik ga terug naar mijn vader, en zeg hem: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en tegen u. 19 Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot een van uw knechten/ 20 Zo ging hij naar zijn vader. Die zag hem al van verre aankomen, en werd met ontferming bewogen. Hij liep op zijn zoon toe, viel hem om de hals, en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden/ 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: 'Breng het beste kleed, en doe hem dat aan, geef hem een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.

4 23 En breng het gemeste kalf om het te slachten. Laten we eten en vrolijk zijn. 24 Want mijn zoon hier was dood, en is weer levend geworden. Hij was verloren, en weer gevonden!' En zij begonnen feest te vieren. 25 De oudste zoon nu was in het veld. Toen hij bij het huis kwam, hoorde hij het feestgedruis. 26 Hij vroeg aan een van de knechten wat er aan de hand was. 27 De knecht vertelde hem: 'Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen/ 28 De oudste zoon werd kwaad, en wilde niet naar binnen. De vader ging naar buiten, en nodigde hem binnen. 29 Maar hij antwoordde zijn vader: 'Kijk mij, ik dien u nu zoveel jaren, nooit heb ik uw gebod overtreden. Toch heeft u me nooit een bokje gegeven om feest te vieren met m'n vrienden. 30 Maar nu komt je zoon, die uw leven met hoeren heeft doorgebracht, en u slacht voor hem het gemeste kalf/ 31 De vader zei: 'Kind, je bent altijd bij mij, en al het mijne is het jouwe. 32 Daarom horen we vrolijk en blij te zijn: want je broeder was dood, en is weer levend geworden. Hij was verloren, en is weer gevonden/

5 15 : 1-10 DE GELIJKENIS VAN HET 15 VERLOREN SCHAAP EN DEN VERLOREN PENNING 1 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te kpmen om naar Hem 2 te horen. En de Farizeeen en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ont- 3 vangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide: 4 Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negen en negentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, tptdat hij het vindt? 5 En als hij het vindt, tilt hij het met blijd- 6 schap op zijn schouders, en thuis gekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb 7 mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 8 Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er een verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorg- 9 vuldig, totdat zij hem vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verblijdt u met mij, want ik heb den schelling ge- 10 vonden, dien ik verloren had. Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. vs 1-7 Matth. 18: : DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON 11 En Hij zeide: lemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het 1 13 bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van 14 overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te 15 lijden. En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn 16 varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van 18 den honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dag- 20 loners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om den hals en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn 23 hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en 24 laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. 25 En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en 26 dans. En hij riep een van de knechts tot 27 zich en vroeg, wat er te dpen was. Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel 28 terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. 29 Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gehod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest 30 te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt, gij voor hem 31 het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij 32 en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon

t Salon - De verloren zoon t Salon - De verloren zoon t Salon De Verloren Zoon t Salon De Verloren Zoon 11 1 De verloren zoon Bijbeltekst: Lucas 15,11-32 Hij zei: Iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn

Nadere informatie

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF DE VERLOREN ZONEN RECHT NAAR HET HART VAN HET CHRISTELIJK GELOOF - GEBASEERD OP TIM KELLER: DE VRIJGEVIGE GOD - HANDBOEK VOOR KRINGLEDEN VGSU INHOUD De gelijkenis van de verloren zonen... 3 Avond 1: de

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015

Zondag 9 augustus 2015 Openingslied: Lied 91a: 1, 2, 3 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij Hem om onderkomen dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt zijn vleugels van genade

Nadere informatie

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur.

voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 6 september 2015 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur. Thema: God is op zoek naar jou (10 mooiste bijbelverhalen; nr.

Nadere informatie

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld?

Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? Thema: Wat is er toch mis met deze wereld? 1. Wat gaat er zoal mis in Gods perfecte Plan? De zondeval? : Genesis 1:26-27, 31/ 2:15-17/ 3:1-5,22. De satan? : Richteren 9:22-23/ 1 Sam.16:14/ 2 Sam.24:1/

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow

Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Niveau 1 - Les 6: Bekering Don Krow Sommige mensen hebben een verkeerd idee van wat bekering is. Bekering is niet volmaaktheid, maar een verandering van richting. We zullen gaan spreken over de verloren

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

Orgelspel. 16.55uur: Frans zingt: Breng ons samen - Sela. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6 Jeugddienst 17 november 2013 Thema: Waar kies je voor!. Predikant: Dhr. Joh Bos uit Ridderkerk Muzikale medewerking Frans Korpershoek (zang) en Laurens Priem piano Orgel: Bert Priem Orgelspel 16.55uur:

Nadere informatie

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden.

Over die vader met zijn twee zoons die hem allebei even waren. En van wie die liefde er ondanks alles niets minder op is geworden. Hillegom De Hoeksteen 6 maart 2016 Maurits de Ridder Lucas 15:11-32 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Wat kunnen twee kinderen uit hetzelfde gezin toch van elkaar verschillen. Zoals in het verhaal

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1

Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Wij zingen voor de dienst: Lied 218: 1 Lied 218: 1a, 1b, Lied 218: 1a, 1b, Votum en Groet Wij zingen: Lied 218: 2 Kyrië Gebed Zingt: I still haven t found what i m looking for Schijn met uw licht in

Nadere informatie

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland

Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' s-graveland 2 Gastheer: Bob van Rheenen Piano/orgel: Fieke Neijsen en Johan Haaksma Deze viering is voorbereid en wordt geleid door: Erika Kuiper Jacqueline Valkonet

Nadere informatie

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

2.01 NL. Wat is het Leerhuis? Terwijl je de 12 programma s uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? In dit programma willen we je laten ontdekken hoe belangrijk het is voor een volgeling van Koning Jezus om God als Vader te kennen. We eindigen met een gezamenlijk

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven

Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven Hervormde Gemeente Ameide Tienhoven Doopdienst Morgendienst 5 maart 2017, aanvang 9.30 uur Voorganger: Orgel: Dopeling: ds. G.J. Wolters uit Almkerk Gerben Blokland Liv van Iperen Orgelspel Woord van welkom

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Gevonden worden! Liturgiesuggesties: Schriftberijming 31: 1 en 2 Psalm 107: 1 en 2 Psalm 119: 59 Lucas 15: 11-24 Psalm 51: 1 OB Na verkondiging: Psalm 51: 5 OB of Psalm 32: 3 en 4 e 2 deel avondmaalsformulier

Nadere informatie

Dienst 12 februari Opsporing verzocht_. Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip

Dienst 12 februari Opsporing verzocht_. Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip Dienst 12 februari 2017 Opsporing verzocht_ Nieuw Jeruzalemkerk, 9.30u Voorganger: Jeffrey Bredenhoff Muzikale begeleiding: Henk Lip 1 Muziek Intro OPSPORING VERZOCHT_ Goedemorgen dames en heren, jongens

Nadere informatie

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32

Het staat in de Bijbel in Lukas 15 vers 11-32 tekenboekje In dit boekje staat een verhaal. De Heere Jezus vertelde het, toen Hij op aarde was. Het is niet echt gebeurd. Maar het is ook geen gewoon verhaaltje. Het is een gelijkenis. Dat betekent dat

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

4e zondag van de vasten C 2010

4e zondag van de vasten C 2010 4e zondag van de vasten C 2010 ZONDAGSVIERINGEN vierde zondag van de vasten C (14/03/10) Begroeting Moge de barmhartigheid Gods - + Vader, Zoon en Geest - over ons neerdalen, nu wij hier samen zijn rond

Nadere informatie

Thema Wonen overal nergens thuis

Thema Wonen overal nergens thuis Negende zondag door het jaar TUINDORPKERK - UTRECHT 18 augustus 2013 Thema Wonen overal nergens thuis voorganger: ds. Elles Oprel organist: Willeke Smits lezing: Cock Voorrips Jaargang 2, nummer 33; zondag

Nadere informatie

ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL

ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL Kerkdienst PG Rheden (Dorpskerk), zondag 11 september 2016 De hr Evert W.Brink MA ALS WE GOD VINDEN en ELKAAR is er FEEST IN DE HEMEL Lezing OT (Torah): Deuteronomium 6, 4-9 en Leviticus 19, 1-4, 15-18

Nadere informatie

7 bijzondere uitspraken van Jezus

7 bijzondere uitspraken van Jezus 7 bijzondere uitspraken van Jezus Ik ben het brood dat leven geeft. (Joh. 6:35) Ik ben het licht voor de wereld. (Joh. 8:12) Ik ben de deur voor de schapen. (Joh. 10:7) Ik ben de goede herder. (Joh. 10:14)

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Prediking Kortrijk, 11 november 2012 JE EIGEN WEG GAAN Stedef JE EIGEN WEG GAAN

Prediking Kortrijk, 11 november 2012 JE EIGEN WEG GAAN Stedef JE EIGEN WEG GAAN JE EIGEN WEG GAAN 1/10 Er zijn onder ons mensen die gered zijn en die weten dat ze gered zijn. Maar die toch, ergens onderweg, er toch opnieuw voor kiezen om hun eigen weg te gaan. Om één of andere reden

Nadere informatie

IV. Gemeente, ik zoek nog naar de geloofskant bij dit alles.

IV. Gemeente, ik zoek nog naar de geloofskant bij dit alles. 1 Lucas 15: 11-32, Psalm 34: 8-11, Hebreeën 8: 10-13, de gelijkenis van de twee zonen, kijken met de ogen van God, 6 maart 2016, Oostkerk, veertigdagen 4 I. Gemeente, meestal wordt er in preken gesproken

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32

De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 1 De Verloren zoon. Lukas 15:11-32 Peulen van de Johannesbroodboom. De johannesbroodboom (Ceratonia siliqua) (eng. carob tree) is een plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soort komt voornamelijk

Nadere informatie

Terug van weggeweest!

Terug van weggeweest! Terug van weggeweest! Liturgiesuggesties: Psalm 100: 1 en 2 Psalm 100: 3 en 4 kort formulier avondmaal Psalm 65: 1 Na avondmaalsbediening: Psalm 65: 2 Lucas 15: 20-32 Psalm 121: 1 en 4 OB Na verkondiging:

Nadere informatie

JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT,

JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT, 4ing rond Woord en Brood met Johan Ten Bos, vierde vastenzondag 6 maart 2016 JIJ DIE MIJ ZOEKT, JIJ DIE MIJ VINDT, (? / Vader die in de hemel zijt ) Geen uitzicht om naar toe te gaan, geen plek, geen been

Nadere informatie

Thema: De jongste, de oudste, de vader

Thema: De jongste, de oudste, de vader WELKOMSTDIENST Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen op zondag 13 november 2016 om 19.00 uur. Thema: De jongste, de oudste, de vader Voorganger: ds. A.H. van Veluw Ouderling

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Stil gebed We vragen God in stilte om een goede dienst voor onszelf en voor elkaar.

Stil gebed We vragen God in stilte om een goede dienst voor onszelf en voor elkaar. Liturgie van de dienst op zondag 27 januari 2013 met de kinderen van de Prinses Beatrixschool en de Prins Willem Alexanderschool De Burgt in de Goede Herderkerk van Barneveld. Voorganger Organist : dhr.

Nadere informatie

... NAAR EEN BETERE WERELD

... NAAR EEN BETERE WERELD ... NAAR EEN BETERE WERELD Wat ik waardevolle Wat mijn groep waardeafspraken vind... volle afspraken vindt... Wat God waardevolle afspraken vindt... TIEN WOORDEN VAN GOD Ik ben jullie enige God. Als je

Nadere informatie

TUINDORPKERK - UTRECHT. 29 september 2013

TUINDORPKERK - UTRECHT. 29 september 2013 TUINDORPKERK - UTRECHT 29 september 2013 voorganger: ds. Annemieke Dekker organist: Willeke Smits lezing: Francisca Rietveld piano: Albert Blok Medewerking: Bewoners van Bartiméus Welkom Orgelspel: Gavotte

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Thema: Jezus is de Goede Herder

Thema: Jezus is de Goede Herder Liturgie Scholenzondag 27 januari 2013 Thema: Jezus is de Goede Herder Goede Herderkerk 9.00 uur Voorganger: Ds. K. Timmerman Organist: Henry van den Top Welkom door ouderling Zingen: Psalm 84:1 & 2 1.

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Moment van overwegen (met muziek)

Moment van overwegen (met muziek) Vragen en opmerkingen bij Lucas 15: 1 7 In de dienst van 29 juni 2014 in de Emmaüs-kerk.1 Luisteren naar het verhaal en vraag je eens af: wie ben jij Tollenaars en zondaars die naar Jezus luisteren De

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

WORLDWIDE BROTHERHOOD

WORLDWIDE BROTHERHOOD Ambassadors of a WORLDWIDE BROTHERHOOD MEDITATIE 4: EEN VADER EN TWEE ZONEN LECTIO / LEZING: (LUCAS 15, 11 32) [11] Hij zei: Iemand had twee zonen. [12] De jongste zei tegen zijn vader: Vader, geef mij

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Thema: Er is voor alles in het leven een (geschikte) tijd

Thema: Er is voor alles in het leven een (geschikte) tijd Thema: Er is voor alles in het leven een (geschikte) tijd Liturgie voor de viering op 3 april 217 om 1. uur in de Marktpleinkerk met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Voorganger: ds A.J.O. van

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer

Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Liturgie - 7 mei 2016 Warming up - Zingen in de Zomer Met medewerking van: At Once Jan Willem van Delft Jan Peter Beijersbergen Mark Dekkers Frank van Essen Jacob Schenk en Jaap Kramer Ds. P.J. Stam Piano

Nadere informatie

De verloren penning. Psalm 119:142 (NBG) Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig en Uw Wet is waarheid.

De verloren penning. Psalm 119:142 (NBG) Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig en Uw Wet is waarheid. Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt?

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt? Vader en zoon herenigd. Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Genesis 45:6 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen

Nadere informatie

20 Wie Mij vroeg zoekt...

20 Wie Mij vroeg zoekt... 20 Wie Mij vroeg zoekt... BINNENKOMER Nu niet aan denken Misschien word je ernstig ziek, zodat je over enkele maanden niet meer leeft... Misschien krijg je morgen een ongeluk met dodelijke afloop... Misschien

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

VERBONDENHEIDSVIERING

VERBONDENHEIDSVIERING VERBONDENHEIDSVIERING vormselvoorbereiding Erembodegem 8 februari 2014 2 ALS IN EEN DOOLHOF ZOEK IK MIJN WEG (van Wijngaarden Anneke geïnspireerd door Bette Westera) Dit is de weg van wikken en wegen Als

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Kringstudie 3: Heersen als Koningen

Kringstudie 3: Heersen als Koningen Kringstudie 3: Heersen als Koningen Boekje voor kringlid Bijbelstudie.net Informatie: Heersen als Koningen Jezus predikte het Koninkrijk van God en dat ging gepaard met autoriteit. Zo sprak hij ziekten

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON

Gemeenteschets. GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON Gemeenteschets GKv Spakenburg-Zuid ZO VADER, ZO ZOON Wat is voor jou de betekenis van de gelijkenis van de verloren zoon? Schrijf dit in één zin op.... Wissel je opmerkingen eens heel kort uit met je buurman

Nadere informatie

EINDELIJK THUIS! DRAAIBOEK. Familieviering 21 maart 2004 met ondersteuning van de Jongerenwerking Hadosingers

EINDELIJK THUIS! DRAAIBOEK. Familieviering 21 maart 2004 met ondersteuning van de Jongerenwerking Hadosingers EINDELIJK THUIS! 2 Lied: Lied van het land t: Jan van Opbergen m: Jan-Willem van de Velde Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn. Niemand apart en geen kleuren die minder zijn. Niemand apart

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus, schilderij van Rembrandt "De terugkeer van de verloren zoon" op de beamer

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus, schilderij van Rembrandt De terugkeer van de verloren zoon op de beamer ORDE VAN DIENST 40-dagentijd Hofkerk 6 maart 2016 Lezen: Lucas 15: 11-32 Overdenking door ds. Jan Bos: Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus, schilderij van Rembrandt "De terugkeer

Nadere informatie

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen:

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Matteüs 16:13 25 13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Filippus en de doop van de Ethiopiër. Doopdienst zondag 17 juni 2012. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem)

Filippus en de doop van de Ethiopiër. Doopdienst zondag 17 juni 2012. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Filippus en de doop van de Ethiopiër Doopdienst zondag 17 juni 2012 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Handelingen 8:26-40 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: Ga tegen de middag naar

Nadere informatie

Schrijf eens een aan God, warin je vertel waarom je van Hem houdt of waarom je van hem ging houden.

Schrijf eens een  aan God, warin je vertel waarom je van Hem houdt of waarom je van hem ging houden. Voor volwassenen is het boekje Feest van het Koninkrijk beschikbaar. Hierin staan de themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen persoonlijke verwerking

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Zondag 13 september 2015 Goede buren

Zondag 13 september 2015 Goede buren Zondag 13 september 2015 Goede buren Bij Lucas 15 : 1-10 Goede buren het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk. Ik zal u eerlijk zeggen toen ik de eerste keer over dit thema las, was ik niet meteen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Versie A SAMENLEESBIJBEL

Versie A SAMENLEESBIJBEL Versie A SAMENLEESBIJBEL Tien bijbelvragen BIJBELVRAGEN Vraag 1 2 BIJBELVRAGEN Vraag 1 Over welk bijbelgedeelte gaat het lied 'Als een herder is de Heer voor mij'? A. De goede herder B. Het verloren schaap

Nadere informatie

Ps. 98: 3. Ps. 118: 7. Ps. 17: 7 en 3. Ps. 25: 4. Ps. 2: 6 en 7. Lukas 15

Ps. 98: 3. Ps. 118: 7. Ps. 17: 7 en 3. Ps. 25: 4. Ps. 2: 6 en 7. Lukas 15 Ps. 98: 3 Ps. 118: 7 Ps. 17: 7 en 3 Ps. 25: 4 Ps. 2: 6 en 7 Lukas 15 Een vader had twee zonen Zo begint de bekendste gelijkenis van Jezus. Een vader had twee zonen. Ik denk dat iedereen hier in de kerk

Nadere informatie

De ene familie is de andere niet

De ene familie is de andere niet De ene broer is de andere niet 15 Corrie Vervest De ene familie is de andere niet De parabel van de verloren zoon I n het evangelie volgens Lucas zien we Jezus optreden als een uniek verteller, die zijn

Nadere informatie

EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF

EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam

Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam Preek Zondag Laetare 2013 O.L.V. van de Rozenkrans Amsterdam door diaken Michael Buykx; zie ook www.jesusmafa.com Jz 9-12; 2 Kor 5, 17-21; Lc 15, 1-3 & 11-32. In Nederland hechten we aan zorgvuldige procedures

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : mw. S. Dorsman

Welkom in de Menorah. : mw. S. Dorsman Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. A.J. Nicolai : dhr. H. Bouma : mw. S. Dorsman : dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Lied 185 (nieuw liedboek) Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens?` Antwoord:

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

Lucas 15: Komen tot Jezus Christus 1 vertrouwen. 2 verootmoediging 3 versterking

Lucas 15: Komen tot Jezus Christus 1 vertrouwen. 2 verootmoediging 3 versterking Lucas 15:20-23 Komen tot Jezus Christus 1 vertrouwen 2 verootmoediging 3 versterking Gemeente, Het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. Drie gelijkenissen in Lucas 15. De aanleiding

Nadere informatie

Zondag 26 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten

Zondag 26 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten GEZIEN Zondag 26 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 122 vers 1 en 3. Voorganger : Goede God naar U gaat ons verlangen uit Kind

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009

Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 Kernwaarden Stroom deel 4: Genade. Of: het verhaal van twee verdwaalde broers. Lucas 15: 11 32 Zondag 18 oktober 2009 We hebben een visie voor Stroom, waar we met een grote groep mensen in het voorjaar

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren - zondag 6 maart Lucas 15

Ontmoetingskerk Laren - zondag 6 maart Lucas 15 Ontmoetingskerk Laren - zondag 6 maart 2016 Lucas 15 Zal het weer goed komen in deze familie? Het is duidelijk dat de vader uit het verhaal daar met hart en ziel naar verlangt. De moeder wordt niet genoemd,

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014 Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer Kinderkerstfeest 2014 Binnenkomst kinderen groep 1 tot en met 3 Luid klokjes, klingelingeling, luid klokjes kling! Laat de boodschap

Nadere informatie