Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad"

Transcriptie

1 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14/12057 B&W dd Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten dd Ingekomen van Fontys International Business School Onderwerp Eindrapportage Project 'Agro Food Campus Venlo' Dictum START Kennisnemen van de resultaten project Agro Food Campus Venlo Instemmen met de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project Bijdrage definitief vaststellen op ,= Voorbesproken met Teamleider R&E, wethouder Satijn 24 november 2014 Besluit B&W Team REWBE Secretaris P Lucassen Steller NMJE Ottenheim Doorkiesnummer Portefeuillehoude S Satijn Datum r Paraaf steller Akkoord Bespreke n Paraaf afdelingshoofd 1

2 Samenvatting (Verplicht, maximaal een A4) Het project Agro Food Campus Venlo is gestart op 1 april 2010 en had een looptijd tot en met december 2013 In de projectperiode zijn belangrijke ontwikkelingen voor de regio gerealiseerd door Fontys Hogescholen in samenwerking met onderwijspartijen en ondernemers uit de regio De resultaten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo en de regio Venlo Ondanks dat het +60 instroom scenario niet volledig is gerealiseerd, zijn de inhoudelijke resultaten van dien aard, dat wordt voorgesteld om de bijdrage aan het project Agro Food Campus Venlo definitief vast te stellen op ,= Bijlagen Nr Naam Datum 1 Aanbiedingsbrief bij eindrapportage 1 juli Eindrapportage inclusief accountantsverklaring juni

3 Voorstel In april 2009 hebben de Raad van Bestuur Fontys Hogescholen en bestuurders van de gemeente Venlo gezamenlijk besloten tot het starten van een strategisch onderzoek naar de (door-) ontwikkeling van Fontys Hogescholen Venlo De uitvoering van het strategisch onderzoek is gestart in juni 2009 en uitgevoerd door bureau Blaauwberg Het rapport Strategische Ontwikkeling Hoger Onderwijs in Venlo is besproken op 7 oktober 2009 met de RvB Fontys Hogescholen en bestuurders van de gemeente Venlo De afspraken van dit overleg zijn destijds vastgelegd in een memorandum Er is een onderscheid gemaakt tussen operationele ontwikkelingen en strategische ontwikkelingen Er is gekozen voor inzet op de strategie voor de ontwikkeling van een Agro & Food Campus Venlo Het college heeft dd 4 mei 2010/ , ingestemd met de Business case AFCV, het vervolgproces en het beschikbaar stellen van een subsidie voor de periode 2009 tot en met 2012, in totaal ,= De kern van het project is het realiseren van een door onderwijs-, onderzoeks-, overheids-, en ondernemerspartijen gedragen en uit te voeren verzameling van activiteiten, functionaliteiten en opleidingen die bijdragen aan kennisontwikkeling en kennistransfer én verhoging van het kwalificatieniveau van de regio Het project draagt bij aan de Greenport regio-doelstellingen en Strategische Visie 2030 gemeente Venlo Op basis van de door het college vastgestelde business case AFCV zijn resultaten en producten vastgelegd Onderstaand een overzicht per hoofdthema van de resultaten en producten 1 Breed propedeuse programma en afstudeerroutes a Verbreding van de differentiatie Food & Flower Management binnen de kennisdomeinen Techniek en Engineering; b De differentiatie Food&Flower Technology heeft geresulteerd in een CROHO gecertificeerde opleiding Mechatronica bij Fontys Hogescholen Venlo c De differentiatie Food & Flower Management is uitgebouwd tot een volwaardig en integraal studieprogramma in samenwerking met het bedrijfsleven d Samenwerking binnen de onderwijsprogramma s door bedrijven, studenten en onderwijs 2 Joint programma, participerende onderwijsinstellingen in de regio a Convenant afgesloten tussen Fontys, Hochschule Rhein Waal en Van Hall Larenstein om te komen tot studentuitwisseling, gezamenlijke onderwijsprogramma s en joint degree op HBO bachelor niveau b Fontys en Has hebben ingezet op gezamenlijk projectonderwijs, onderwijsuitvoering en ontwikkeling Concreet voorbeeld is de bootcamp waar studenten van beide instellingen werken aan ondernemersopdrachten c Afspraken met Citaverde College inzake doorstroom van studenten in de Food & Flower Management opleiding 3 Differentiaties in de vorm van specifieke minors die verbredend en verdiepend ingaan op de voor Greenport Venlo relevante ontwikkelingen en behoeften Binnen het Fontys Venlo aanbod is door het project AFCV een focus gelegd op de regio-relevante verdiepingen binnen het onderwijsaanbod door middel van minors a Techniek/Engineering; Minor Agro Food Complex, Engineering oa robotica/vison b Economie; Minor Food-Economie-Ethiek, How to feed the World in

4 4 5 6 oa klimaatverandering, foodproductie, duurzaamheid (C2C) c Logistiek; Minor Agro Logistiek Accreditatietraject van de studieroute Food & Flower Management tot een zelfstandig bachelor programma a International Fresh Business Management is gestart in september 2014 b De studieroute Food & Flower Management heeft geresulteerd in Accreditatie en registratie in het HBO-Croho register in 2013 Project Greenbrains a Gestart in 2011, Wageningen Universiteit eveneens aangesloten b Ingezet op ontwikkeling van een zakelijk dienstenpakket, op de aanwezige expertise van agro-techniek, - logistiek, - economie c In 2012/2013 is gestart met een voucherregeling ten behoeve van de versterking onderwijs en bedrijfsleven Project Greenschool a Greenschool is vormgegeven als onderdeel van Greenbrains b Gekozen is voor inrichting van een herkenbaar loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen met betrekking tot innovatie en competentie ontwikkeling Instroomgegevens op basis van +60 scenario In onderstaande tabel is de instroom opgenomen van studenten vanaf 2010 tot en met heden Waarbij opgemerkt dient te worden dat de instroom 2014 buiten de kaders van het project valt Differentiatie/opleidin Jaar Totaal Opmerking g FFM Start september 2010 FFM Start september 2011 FFM Start september 2012 FFM Start september 2013 Opleiding International Fresh Business Start september 2014 Management Totaal 382 Financiën In de Business Case(2010) van de Agro Food Campus is op basis van aannames qua instroomaantallen, kostenposten en inkomsten de Agro Food Campus winstgevend vanaf 2012 in drie scenario s Op basis van de drie scenario s is een reële instroominschatting van minimaal 60 studenten per jaar (exclusief Internationale instroom) een winstgevend scenario Het college heeft in haar subsidiebeschikking, ECCEA/2010/13271 verzonden 1 juni 2010, besloten uit te gaan van het instroomscenario +60 Het vastgestelde instroomscenario van 4

5 +60 is niet gerealiseerd, echter de inhoudelijke resultaten van het project Agro Food Campus Venlo zijn van dien aard, dat zij voor nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van Venlo en regio Venlo in het kader van Verbreding Hoger Onderwijs en aansluit bij de Greenport Campus ontwikkeling Er is oa een nieuwe formeel geaccrediteerde opleiding gerealiseerd, in samenwerking met ondernemers uit de regio Ten aanzien van begroting en daadwerkelijk gemaakte kosten, kan het volgende worden aangegeven: 1 In de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van de afgesproken resultaten is gebruik gemaakt van de gebudgetteerde uren van docenten, experts en projectleiding; 2 Tussen een aantal posten hebben uitwisselingen plaatsgevonden, dit betekent dat niet in alle gevallen per product/activiteit de gebudgetteerde uren conform plan benut zijn 3 De kosten in de eindafrekening zijn vastgesteld op ,= 4 De kaderraming, zoals opgenomen in het Businessplan (2010) is met ,- overschreden 5 De overschrijding van de kaderraming, de meerkosten, zijn conform beschikking, binnen de begroting van Fontys gedekt 6 Bijdrage aan het project AGFV vaststellen op ,= C Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Advies en Beheer) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Advies en Beheer 1 Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) De bijdrage van in totaal ,- is de afgelopen jaren in tranches vanuit het budget Kennisinfrastructuur gedaan - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur P Driessen Alleen bij voorstellen van de afdeling Ruimte en Economie betreffende projecten: - Kan het Grondbedrijf instemmen met het voorstel? nvt - Naam medewerker 5

6 2 Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? nvt - Naam adviseur 3 Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? Kan de adviseur instemmen met het voorstel? nvt Naam adviseur 4 Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? nvt - Naam adviseur 5 Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel? Bij besluit dd 4 mei 2010 is een zogenaamde buitenwettelijke subsidie op grond van art 4:23 lid 3 sub d Algemene wet bestuursrecht verleend aan Fontys Hogescholen De subsidie bedraagt ,-- ten behoeve van de realisatie van een onderwijscluster op het gebied van Agro & Food en is verspreid over meerdere boekjaren, te weten 2010 t/m 2013 Thans vindt de definitieve subsidievastellling plaats over de gehele subsidieperiode Aan de verantwoordigingsvoorwaarden zoals gesteld in de beschikking tot subsidieverlening is voldaan De inhoudelijke en financiële eindrapportage is voorzien van een verklaring van de accountant - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het Ja voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Mirjam Selen-Boers 6 Communicatie intern / extern Gezien de positieve resultaten van een ambitieus project ligt een servicebericht in de rede Resulterende mediavragen kunnen vervolgens ruimhartig worden beantwoord Verder zal Met het Oog op Venlo worden benaderd met de suggestie om hier een item aan te wijden - Naam adviseur / voorlichter Hans van den Berk 6

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Regnr B&W dd 27-11-2012 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige Stad in het Groen DT dd OR dd

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei 2015

Jaarverslag 2014. mei 2015 Jaarverslag 2014 mei 2015 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Raad van Toezicht 7 1.1 Verslag van de Raad van Toezicht 7 1.2 Samenstelling 7 1.3 Bijeenkomsten 7 1.4 Onderwerpen 8 1.5 Kerncommissies 9 1.6

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Speerpuntplan. Nucleair Opleidingenstelsel

Speerpuntplan. Nucleair Opleidingenstelsel Speerpuntplan Nucleair Opleidingenstelsel Op basis van eendrachtige samenwerking tussen onderwijs en nucleair bedrijfsleven Technocentrum Zeeland Edisonweg 53b 4382 NV Vlissingen telefoon 0118 486810 telefax

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP. Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo

NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP. Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad).

Nadere informatie

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland en Capelle aan den IJssel Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Barendrecht Rekenkamer Lansingerland Rekenkamer Capelle

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Advies Hogeschool Rotterdam

Advies Hogeschool Rotterdam Advies Hogeschool Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van de Hogeschool Rotterdam (hierna HR) dat het College van Bestuur met de brieven van 3 mei 2012

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 1. Bedrijfsvoering...2 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 5 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten...6 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...

Nadere informatie