onderwerp kredietverlening ophoging molen Nooit Gedacht sector/afdeling projectleiding datum advies afdelingscode commissie SWPRJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwerp kredietverlening ophoging molen Nooit Gedacht sector/afdeling projectleiding datum advies afdelingscode commissie 30-01-2009 SWPRJ"

Transcriptie

1 onderwerp MT sector/afdeling projectleiding college van B&W datum advies afdelingscode commissie SWPRJ Ja Nee aard van het stuk auteur OR/GO A B C D Gert-JanMetselaar Ja Nee indien D (geheim), geef reden aan: toestelnummer gemeenteraad 6256 Ja Nee Concept-besluit Het college besluit: De Raad te verzoeken akkoord te gaan met de kredietaanvraag ten behoeve van het ophogen van molen Nooit Gedacht ad ,= en ,= hiervan ten laste te brengen van de algemene reserve. Opdracht te geven een vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en molenaar op te stellen waarin de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van het krediet zijn vastgelegd. Besluit b&w conform conform + aanvulling afwijkend besluit aangehouden datum besluit De secretaris Parafering paraaf leidinggevende datum paraaf directeur datum Mede-adviezen afdeling paraaf datum afdeling paraaf datum paraaf JZ vereist? ja nee paraaf datum paraaf P&O vereist? ja nee paraaf datum paraaf C&R vereist? ja nee paraaf datum financiële consequenties ja nee begrotingswijziging: college van B&W raad aandachtspunten bij besluitvorming: geen/onvolledige dekking financiële risico s integrale afweging paraaf FEZ: paraaf datum Portefeuillehouders circuleren BS WGH WML WCM WHH WJM secretaris C akkoord bespreken bekrachtigd in B&W-vergadering d.d. paraaf

2 projectleiding van 5 Samenvatting advies De ontwikkelingen aan de oostzijde van het centrum en aan weerszijden van de haven qua gewenste bouwhoogten hebben tot gevolg dat er inbreuk wordt gedaan op de biotoop van molen Nooit Gedacht. Vanaf 1999 is door de gemeente overleg gevoerd met provincie en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). De molenaar heeft het verzoek ingediend tot verhoging van de molen om daarmee het windrecht en de molenbiotoop veilig te stellen, zodat de molen kan blijven functioneren. Op basis van een globale raming in 2001 is in de nota Grondexploitaties 2008 een bedrag van ,-- opgenomen voor ophoging van de molen. Een voorlopige begroting van de kosten komt uit op ,-- inclusief advies en begeleidingskosten. Verhoging van de molen is als voorwaarde opgenomen in de verklaring van geen bezwaar van de provincie Zuid-Holland voor het Stadsplein. In mei 2008 heeft het college van B&W het besluit genomen om in principe in te stemmen met de ophoging van de molen teneinde het windrecht voor de molen veilig te stellen en de centrumplannen doorgang te laten vinden. De molenaar is verzocht een bouwvergunning hiervoor aan te vragen. December 2008 is de bouwaanvraag door de molenaar ingediend en tevens het verzoek gedaan de middelen voor de ophoging ter beschikking te stellen. Besluitvormingstraject Deadline datum reden ja nee start bouwwerkzaamheden Ondernemingsraad (OR) / Georganiseerd overleg (GO) OR ter kennisname ter overleg ter advies ter instemming datum GO ter kennisname ter overleg ter advies ter instemming datum Raadscommissie commissie AZ commissie ROB commissie SZ en W commissie Ond en W commissie Centrum datum datum datum datum datum ter kennisneming ter kennisneming ter kennisneming ter kennisneming ter kennisneming ter bespreking ter bespreking ter bespreking ter bespreking ter bespreking ter advisering ter advisering ter advisering ter advisering ter advisering Gemeenteraad datum paraaf griffier datum '09 ter kennisname ter besluitvorming algemene begrotingswijziging (ABW)

3 projectleiding van 5 Inleiding Projectbeschrijving De ontwikkelingen aan de oostzijde van het centrum en aan weerszijden van de haven qua gewenste bouwhoogten hebben tot gevolg dat er inbreuk wordt gedaan in de biotoop van molen Nooit Gedacht. Vanaf 1999 is door de gemeente hierover overleg gevoerd met provincie en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). De molenaar heeft het verzoek tot ophoging van de molen ingediend om daarmee het windrecht en de molenbiotoop veilig te stellen, zodat de molen kan blijven functioneren. Op basis van een globale raming in 2001 is in de nota Grondexploitaties 2008 een bedrag van ,-- opgenomen voor ophoging van de molen. Verhoging van de molen is als voorwaarde opgenomen in de verklaring van geen bezwaar van de provincie Zuid-Holland voor het Stadsplein. In mei 2008 heeft het college van B&W het besluit genomen om in principe in te stemmen met de ophoging van de molen om daarmee het windrecht veilig te stellen en de centrumplannen doorgang te laten vinden. De molenaar is verzocht een bouwvergunning hiervoor aan te vragen. Dit collegeadvies gaat in op het beschikbaar stellen van het krediet om de ophoging mogelijk te maken. Op 12 december 2008 heeft de molenaar een bouwaanvraag voor het ophogen van de molen met 7 meter ingediend. Tevens verzoekt de molenaar de middelen vrij te maken om de ophoging te realiseren. De kostenraming komt uit op ca ,-- inclusief advies en begeleidingskosten. De molenaar heeft molenadviseur W. Herrewijnen opdracht gegeven de voorbereiding en uitvoering van de ophoging te begeleiden. Wanneer de bouwvergunning wordt afgegeven kunnen de werkzaamheden starten (naar verwachting maart 2009). Extern advies n.v.t. Financiële paragraaf De adviseur van de molenaar, molenadviseur W. Herrewijnen, heeft de bouwaanvraag opgesteld en zal de ophoging aansturen. Op basis van een globale raming uit 2001 is in de Nota Grondexploitaties ,-- opgenomen voor het verhogen van de molen. Per 1 januari 2009 is dit bedrag ,-- geworden. De voorlopige begroting komt uit op ,--. Voorgesteld wordt het verschil, zijnde ,-- ten laste te brengen van de algemene reserve. De ophoging van de molen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de molenaar. De gemeente zal haar bijdrage verstrekken in de vorm van een compensatie als gevolg van de noodzakelijke ophoging van de molen in het kader van de centrumontwikkeling. Personele paragraaf Het deelproject ophoging molen valt binnen het project Stadsplein e.o., waarvoor de personele

4 projectleiding van 5 capaciteit is vrijgemaakt. Juridische consequenties De ophoging van de molen is van belang voor de realisering van het Stadsplein. Door het college worden hieraan alleen randvoorwaarden uit het oogpunt van ruimtelijke ordening gesteld. Daarnaast is de molenaar de handelende partij. Hij organiseert en is verantwoordelijk voor de ophoging van de molen. De gemeente compenseert/repareert slechts het nadeel dat de molen(-aar) ondervindt van de bouw van het theater. Op grond hiervan lijkt er geen sprake van een aanbestedingsplichtige activiteit. De compensatie voor de kosten worden uit het oogpunt van schadevergoeding ter beschikking gesteld. De hoogte van de compensatie komt voort uit onderzoek naar de hoogte van de kosten van de ophoging van de molen en zal hieruit bestaan. Tevens wordt er geen economische activiteit ondersteund. Er is geen sprake van een grondtransactie, terwijl een constructie als de onderhavige op de markt zeker wel voorstelbaar is. Er lijkt derhalve geen sprake van staatssteun. Van belang hierbij is de overweging dat het windrecht onlosmakelijk aan de molen verbonden is, zodat de compensatie aangewend dient te worden waarvoor deze wordt verstrekt. Dat dient als voorwaarde bij alle betalingen gesteld te worden. Wanneer het geld niet voor de verhoging wordt aangewend, kan dit alsdan wegens onverschuldigde betaling worden teruggevorderd. In het advies met betrekking tot de Monumentenvergunning dient nader te worden ingegaan op de monumentenstatus. Door middel van een vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en molenaar worden de rechten en plichten van de gemeente en de molenaar vastgelegd. Hierin wordt opgenomen: de manier waarop de gemeente het geld overmaakt aan de molenaar; de manier waarop de molenaar de financiën zal verantwoorden; de toezegging van de gemeente dat zij het windrecht voor de molen in de toekomst zal respecteren Communicatie paragraaf De ophoging van de molen zal breed in de pers worden aangekondigd. Van de werkzaamheden zal een film worden gemaakt, welke tijdens presentaties gebruikt kan worden.

5 projectleiding van 5 Advies Het college wordt geadviseerd: De Raad te verzoeken akkoord te gaan met de kredietaanvraag ten behoeve van het ophogen van molen Nooit Gedacht ad ,= en ,= hiervan ten laste te brengen van de algemene reserve. Opdracht te geven een vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en molenaar op te stellen waarin de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van het krediet zijn vastgelegd.

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie