Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA"

Transcriptie

1 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d Ingekomen van Afdeling Bedrijfsvoering Onderwerp Pilot verloning payroll bij de WAA Dictum 1. Starten pilot verloning via payroll bij de NV WAA-groep voor de periode 15 maart 2012 t/m 15 september 2012, voor de inhuur van tijdelijke medewerkers bij de afdelingen WIZ en BV. 2. Op basis van de evaluatie eind september 2012 een besluit nemen om de verloning via payroll definitief, voor de totale organisatie, bij de WAA onder te brengen. Voorbesproken met Jan Woldring, wethouders Beurskens Besluit B&W Akkoord Bespreken Team BVPOA Secretaris W. Meijering Steller MJH Elsenberg-Parren Doorkiesnummer Portefeuillehouder A. Beurskens Datum Paraaf steller Paraaf afdelingshoofd of ambtelijk opdrachtgever

2 Samenvatting (Verplicht, maximaal een A4) Sinds juli 2007 hebben de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, na een openbare aanbesteding hun dienstverlening op het gebied van flexibiliteit en mobiliteit contractueel ondergebracht in een drietal percelen, te weten: 1. Uitzenden en detacheren, functieschaal 1 t/m 8 en mobiliteit, gegund aan Tempo Team, contract loopt, na verlengingen, tot 31 december 2012, 2. Payroll, gegund aan Driessen, contract loopt, na verlengingen, tot 31 december 2012, 3. Uitzenden en detacheren, functieschaal 9 t/m 15, gegund aan Content, na evaluatie niet meer verlengd en is regionaal gestart met een pilot de marktplaats (DT besluit ). In december 2010 is door statutenwijziging van de WAA, de WAA een zodanig onderdeel van de gemeente geworden, dat de gemeente één op één opdrachten voor diensten aan de WAA kan gunnen zonder deze opdrachten aan te besteden. Voor het uitvoeren van de payroll activiteiten zou de WAA geschikt kunnen zijn. Uit overleg met de WAA blijkt dat zij bereid zijn deze diensten op zich te nemen. Het onderbrengen van de payroll-activiteiten bij de WAA past binnen het beleid van de WAA. De tarieven van de WAA zijn, als gevolg van onze onderhandelingen, iets lager dan de tarieven van Driessen, onze huidige leverancier. Binnen de PKB van de afdeling kan dit een kostenbesparing opleveren. Het effect op het subsidie van de WAA kan eerst achteraf worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om de pilot vorm te geven met de afdelingen WIZ en Bedrijfsvoering. De pilot valt in de contractperiode van Driessen. Omdat de gemeente één op één opdrachten kan verstrekken aan de WAA is er geen sprake van onzorgvuldig handelen richting Driessen, zie advies cluster Inkoop. De huidige raamovereenkomsten van de percelen 1 en 2 en de pilot marktplaats van perceel 3, zijn afgesloten in regioverband. Momenteel loopt een onderzoek naar een nieuwe regionale aanbesteding voor inhuur tijdelijk personeel voor alle 3 de percelen. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met het feit dat Venlo voor het onderdeel payroll, perceel 2, wellicht niet zal mee doen. Streven is dit zoveel mogelijk in elkaar te laten passen, dus bij voorkeur payroll alleen bij de WAA, eventueel met de gemeenten Beesel en Bergen, en de overige inhuur regelen in regioverband. Bijlagen Nr. Naam Datum

3 Onderbouwing Algemene toelichting 1. Inleiding Sinds juli 2007 hebben de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, na een openbare aanbesteding hun dienstverlening op het gebied van flexibiliteit en mobiliteit contractueel ondergebracht in een drietal percelen, te weten: 1. Uitzenden en detacheren, functieschaal 1 t/m 8 en mobiliteit, gegund aan Tempo Team, contract loopt, na verlengingen, tot 31 december 2012, 2. Payroll, gegund aan Driessen, contract loopt, na verlengingen, tot 31 december 2012, 3. Uitzenden en detacheren, functieschaal 9 t/m 15, gegund aan Content, na evaluatie contract niet meer verlengd en is regionaal gestart met een pilot de marktplaats (DT besluit ). Voor de inhuur van tijdelijke medewerkers waarvan de gemeente zelf het werving- en selectieproces uitvoert is verloning via payroll noodzakelijk. De payroll heeft betrekking op het verlonen van de tijdelijk ingehuurde medewerkers. De payroller betaalt de door de gemeente ingehuurde medewerkers en zorgt ervoor dat de gemeente niet het gevaar loopt dat de belastingdienst de ingehuurde medewerker als eigen medewerkers ziet waarover belastingen en premies moeten worden afgedragen Wat is het beoogde resultaat? In december 2010 is door statutenwijziging van de WAA, de WAA een zodanig onderdeel van de gemeente geworden, dat de gemeente één op één opdrachten voor diensten aan de WAA kan gunnen zonder deze opdrachten aan te besteden. De WAA biedt deze dienstverlening aan. Uit overleg met de WAA blijkt dat zij bereid zijn deze diensten op zich te nemen. In dat geval worden de tijdelijke medewerkers die de gemeente zelf werft, via de WAA verloond. In 2010 respectievelijk 2011 bedroeg de totale omzet payroll ,-- en ,--, waarvan ongeveer 40% ten laste van de afdeling WIZ komt. Op basis van deze gegevens en de verwachte daling van de inhuur wordt een volume van verloning payroll geraamd van ,-- voor de pilot. Een pilot is gewenst om vast te stellen hoe de WAA de payroll activiteiten kan uitvoeren en hoeveel resultaat dit oplevert voor de WAA. De pilot valt in de contractperiode van Driessen. Zij zijn geïnformeerd over deze pilot. Omdat de gemeente één op één opdrachten kan verstrekken aan de WAA is er geen sprake van onzorgvuldig handelen richting Driessen, zie advies cluster Inkoop. De huidige raamovereenkomsten van de percelen 1 en 2 en de pilot marktplaats van perceel 3 zijn afgesloten in regioverband. Momenteel loopt een onderzoek naar een nieuwe regionale aanbesteding voor inhuur tijdelijk personeel voor alle 3 de percelen. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met het feit dat Venlo voor het onderdeel payroll, perceel 2, wellicht niet zal mee doen. Streven is dit zoveel mogelijk in elkaar te laten passen, dus bij voorkeur payroll alleen bij de WAA, eventueel met de gemeenten Beesel en Bergen, en de overige percelen inhuur tijdelijk personeel regelen in regioverband. Mocht dit onderzoek tot nieuwe/andere inzichten leiden voor de aanbesteding van het perceel payroll dan zal ik dit separaat aan u voorleggen. 3

4 3. Aanpak, realisatie? Voorgesteld wordt om het onderbrengen van de payroll activiteiten bij de WAA op te zetten in de vorm van een pilot om zodoende ervaring op te doen. Het plan van aanpak ziet er als volgt uit: 1. Start pilot met de WAA 15 maart 2012 tot 15 september Evaluatie pilot in september/okotber Besluit definitief onderbrengen van de verloning via payroll bij de WAA voorleggen aan het DT en aan het college. 4. Financiële consequenties? Als gevolg van onze onderhandelingen zijn de tarieven van de WAA iets lager dan de tarieven van Driessen, onze huidige leverancier. Het voordeel als gevolg van lagere tarieven valt binnen de PKB van de afdeling. In overleg met WIZ wordt geconstateerd dat het subsidie aan de WAA wordt vastgesteld middels de gemeenschappelijke regeling. Hierbinnen valt de verantwoording van de begroting en de exploitatie. Wij, als gemeente, hebben nu derhalve geen zicht op het effect van deze activiteit op de exploitatie van de WAA. Derhalve zullen we bij de evaluatie van de pilot ook gegevens opvragen met betrekking tot het effect op de exploitatie van de WAA. 5. Welke interne en externe partners zijn erbij betrokken? In overleg met de afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën cluster Inkoop is het programma van eisen opgesteld en beoordeeld. Voorgesteld wordt om de pilot vorm te geven met de afdelingen WIZ en Bedrijfsvoering 6. Vervolgprocedure Uitvoering. 4

5 Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering.. 1. Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) De voorgestelde pilot verloning via payroll bij de WAA heeft een positieve uitwerking op het PKB-4kant van afd. Bedrijfsvoering dat door diverse maatregelen (taakstellingen etc.) onder druk staat. Door de iets lagere tarieven van de WAA ten opzichte van Driessen, kan deze pilot leiden tot een (gering) voordeel op de PKB van de deelnemende afdeling WIZ. Zoals ook al hierboven onder punt 4 Financiële consequenties is aangegeven, zal een eventueel (structureel) effect op het subsidie van de WAA pas na afloop van de pilot bepaald kunnen worden. - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Henk Mepschen/Maarten Verlinden 2. Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) Op voorliggend stuk kan ik positief adviseren. Voorliggend stuk heeft geen invloed op de formatie van onze organisatie. Streven van onze organisatie is om het aantal tijdelijke medewerkers (inhuur) en de daarbij komende kosten terug te dringen. Voorliggend stuk draagt bij om de kosten binnen onze PKB te verlagen. Dat er gekozen wordt voor een pilot tot kan ik ondersteunen, mocht deze pilot mislukken resteert voldoende tijd om een aanbestedingsprocedure te volgen. Het contract dient te worden aangegaan met de NV WAA groep. Ingeval van faillissement van de NV dan wel van de Gemeenschappelijke Regeling heeft dat geen consequenties voor de, bij de NV in dienst zijnde, payrollers. De gemeente hoeft ze dus niet in dienst te nemen. - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Simone van de Camp/John Steegh 3. Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? n.v.t. Kan de adviseur instemmen met het of Nee Naam adviseur.. 4. Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? 5

6 Uw college heeft ingestemd met het voorstel om opdrachten aan de WAA Groep NV te verlenen onder de titel van quasi-inbesteding (collegebesluit ). Om tot quasiinbesteding over te gaan dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, afdeling WIZ houdt er toezicht op dat de WAA aan deze voorwaarden blijft voldoen. Met Driessen is een raamovereenkomst pay roll, waarin het volume kan variëren, gesloten die per 31 december 2012 afloopt. Met Driessen is afgestemd dat de gemeente de pilot met de WAA per 15 maart 2012 start en hierdoor het af te nemen volume gedurende deze laatste maanden vermindert. Belangrijk is dat indien de WAA de payroll niet blijvend zal uitvoeren,er voldoende tijd is om aan te sluiten bij de regionale aanbesteding en de Venlose payroll hierin mee te nemen. - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Chris Janssen 5. Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel?.. - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het of Nee - Naam adviseur.. 6. Communicatie intern / extern.. - Naam adviseur / voorlichter.. 6

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Advies en Beheer Regnr B&W dd 21-4-2015 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 13-8-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT dd

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_id bericht_nummer. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_id bericht_nummer. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 24-02-2015 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Sport- en Cultuurbevordering DT dd OR

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Regnr B&W dd 27-11-2012 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige Stad in het Groen DT dd OR dd

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Voorlopig in te stemmen met de bouwopdracht team Inkoop

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Voorlopig in te stemmen met de bouwopdracht team Inkoop zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 15-07-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14/12057 B&W dd Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM 1 Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C (Reinier)

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor:

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor: NOTITIE agendapunt : 14 vergaderdatum : 18 september 2014 onderwerp : Uitgebreidere toelichting MRA-Elektrisch, en samenwerkingsovereenkomst Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam

Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam Ommelander Rekenkamer Onderzoek inhuur externen Gemeente Veendam De Ommelander rekenkamer is een personele unie waarin de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie