DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling"

Transcriptie

1 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten dd Ingekomen van Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Afronding project intrekken vervoersindicaties regiotaxi Dictum START Instemmen met het voorstel voor afronding van het project intrekken vervoersindicaties regiotaxi De kosten ad 56000,- ten laste brengen van het budget kosten collectief vervoer Instemmen met de tekst van de brief Voorbesproken met Wethouder Testroote in het uitvoeringsoverleg van 23 september 2013 Besluit B&W Team MOSAM Secretaris W Meijering Steller BCG Peters Doorkiesnummer Portefeuillehoude R Testroote Datum r Paraaf steller Akkoord Bespreke n Paraaf afdelingshoofd 1

2 Samenvatting De gevolgde procedure voor intrekking van indicaties regiotaxi van mensen die de regiotaxi niet gebruiken voldoet niet aan de Algemene wet bestuursrecht Hierdoor kunnen ruim 1000 beschikkingen, waarop cliënten telefonisch of middels formeel bezwaar hebben gereageerd, niet volgens de standaardprocedure worden afgehandeld Uit de reacties blijkt dat 95% van deze mensen de voorziening niet nodig heeft om in de eigen vervoersbehoefte te voorzien In een tijd waarin de overheid zelfredzaamheid wil bevorderen en er op allerlei gebieden moet worden bezuinigd, is het ongewenst om voorzieningen in stand te houden die mensen niet nodig hebben Via een zorgvuldig traject van premediation en een nieuw besluit, en afhandeling van de dan nog resterende bezwaarschriften, is het de bedoeling deze voorzieningen alsnog in te trekken De kosten van dit traject worden bepaald door het aantal formele bezwaarschriften dat uiteindelijk wordt ingediend en door juridische zaken moet worden afgehandeld Uitgaande van 200 bezwaren, worden deze geraamd op De kosten kunnen ten laste van het budget kosten collectief vervoer worden gebracht Bijlagen Nr Naam Datum 1 Concept brief intrekken indicatie regiopas September

3 Voorstel - aanleiding In de Wmo-verordening staat dat een voorziening kan worden ingetrokken als er langdurig geen gebruik van wordt gemaakt Op grond van deze regel zijn begin dit jaar ruim 2300 indicaties regiotaxi beëindigd van mensen die langer dan een jaar niet hebben gereisd met de regiotaxi De gevolgde procedure voldoet niet aan de Awb Om dit te corrigeren wordt het college gevraagd om in te stemmen met dit voorstel - toelichting In 2012 is vastgesteld dat 1/3 van de mensen met een indicatie voor de regiotaxi geen gebruik maakt van deze voorziening, terwijl de gemeente daar wel kosten voor moet maken ( per 1000 pashouders aan gemeentelijke bijdrage voor het projectbureau regiotaxi en het gratis openbaar vervoer) Dit zijn vermijdbare kosten Daarom is besloten om het bestand aan pashouders op te schonen door intrekking van de indicatie van mensen die langer dan een jaar niet met de regiotaxi hebben gereisd Beoogde jaarlijkse besparing: 54000,- (uitgaande van 2250 beëindigingen) Het resultaat: - Totaal aantal pashouders 7196 (peildatum ) intrekkingsbeschikkingen, waarvan er 1343 definitief zijn - Voorlopig resultaat: jaarlijkse besparing van (op basis van 1343 definitieve intrekkingen) reacties (1025 telefonische reacties, 12 bezwaarschriften) De reacties en bezwaarschriften zijn nog niet afgehandeld Het overgrote deel van de mensen die hebben gereageerd (95%) wil de pas houden vanwege het gratis openbaar vervoer (OV) en verzoekt de gemeente om de intrekking ongedaan te maken Aan iedereen die gebeld heeft is uitleg gegeven over de aanleiding van het besluit (mensen hebben langer dan een jaar niet gereisd met regiotaxi, bezuinigingen en kanteling) Ook is met de cliënt gekeken of de voorziening, mede gezien de kosten van de gemeente, wel echt nodig is Uit de gesprekken kwam naar voren dat: - 95% voldoende eigen vervoersmogelijkheden heeft (eigen auto); - gratis OV wordt gebruikt om parkeergeld uit te sparen; - een groot deel van de pashouders van 75 jaar en ouder, waarvan de aanvraag niet inhoudelijk is getoetst vanwege de leeftijd, heeft geen lichamelijke beperkingen die het gebruik van het OV onmogelijk maken (de voorziening is aangevraagd vanwege het gratis OV) De voorzichtige conclusie is dat 5% van de mensen die hebben gereageerd, echt niet in staat is om zich zelfstandig te verplaatsen en bovendien geen alternatief vervoer in de vorm van eigen auto of hulp van netwerk heeft In de overige gevallen lijkt de voorziening terecht ingetrokken 3

4 - Procedure Bij de gevolgde procedure zijn fouten gemaakt Zo zijn de individuele besluiten niet goed geregistreerd en is niet vastgelegd wat er tijdens telefoongesprekken is gezegd Ook is tijdens het telefoongesprek niet vermeld dat men alsnog formeel bezwaar kan maken Vooral dit laatste is een probleem Wetende dat veel mensen de pas van de regiotaxi gebruiken voor het gratis OV, was de verwachting dat veel mensen het niet eens zouden zijn met de intrekking Gebruik van het gratis OV is echter geen reden om een indicatie in stand te houden Om te voorkomen dat er veel bezwaarschriften alleen op grond van gratis OV zouden worden ingediend, konden cliënten telefonisch reageren als ze het niet eens waren met de beslissing De gedachte hierachter was dat de gemeente dan haar beweegredenen zou kunnen uitleggen en dat mensen vervolgens zouden afzien van een formeel bezwaarschrift Van deze telefoongesprekken is alleen genoteerd waarom men het niet eens is met het besluit Het gevolg is dat er ruim 1000 beschikkingen zijn afgegeven, waarop cliënten mondeling hebben gereageerd Deze mondelinge reactie is onvoldoende om als formeel bezwaar volgens de standaard bezwaarprocedure af te handelen Het besluit om de indicaties in te trekken is op goede gronden genomen Er is geen noodzaak voor de voorziening en intrekking past binnen de kantelingsgedachte, waarbij er meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen Bovendien levert beëindiging een besparing op Om de hiervoor genoemde fouten te corrigeren en te voorkomen dat de gemeente in eventuele procedures tekort schiet in de bewijsvoering, is een aanvullende actie nodig - Plan van aanpak Alle cliënten die telefonisch hebben gereageerd, krijgen een brief waarin de achtergrond van het besluit opnieuw wordt toegelicht en waarin nogmaals gelegenheid wordt geboden om formeel bezwaar te maken In de brief staat verder dat als men gebruik kan maken van eigen vervoer en/of het openbaar vervoer, er geen redenen zijn om de voorziening in stand te houden Het verschil met de eerdere actie is vooral dat er meer tijd wordt gestoken in premediation Er wordt met alle betrokkenen eerst telefonisch contact opgenomen om de brief aan te kondigen, uitleg te geven, vragen te stellen, etc Meteen daarna wordt de brief verstuurd Deze aanpak vraagt een flinke tijdsinvestering aan de voorkant, maar de verwachting is dat hiermee het aantal bezwaarschriften wordt beperkt Planning en uitvoering van het plan-van-aanpak gebeurt in overleg met Juridische zaken Ervan uitgaand dat externe inhuur vanaf januari 2014 mogelijk is, zullen de beschikkingen op z n vroegst in november worden verstuurd - Personeel Voor de uitvoering is administratieve, administratief/juridische en juridische ondersteuning nodig Het is de bedoeling om de administratieve en administratief/juridische taken uit te laten voeren door het secretariaat van Maatschappelijke Ontwikkeling en mobiliteits-kandidaten Mobiliteitskandidaten kunnen worden ingezet mits de werkzaamheden aansluiten bij het outplacementtraject van de betrokken medewerker Er wordt in dit voorstel vanuit gegaan dat met deze inzet geen extra kosten gemoeid zijn - Financieel De uitvoeringskosten worden bepaald door het aantal bezwaarschriften Gelet op de omvang 4

5 van het aantal bezwaarschriften is daarvoor namelijk externe ondersteuning nodig Bij 200 bezwaarschriften worden de eenmalige kosten hiervan geraamd op 56000,- Tegenover deze incidentele kosten staat een structurele besparing op van (bij 1000 intrekkingen) op het budget kosten collectief vervoer (werkordernummer ) Ervan uitgaande dat werkzaamheden van de externe inhuur in 2014 worden uitgevoerd, moet hiervoor in 2014 dekking worden aangegeven Het voorstel is om de kosten te dekken uit de structurele besparing van (uitgaande van 2250 beëindigingen) die het totale project vanaf 2014 oplevert Het restant wordt gedekt uit het begrote budget van collectief vervoer (werkordernummer ) De verwachting is dat door de inname van de pasjes het gebruik van gratis OV en daarmee de lasten voor de gemeente ook nog zullen dalen Hierover is in dit stadium nog geen inschatting te maken Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering 1 Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) De kosten van externe inhuur worden geraamd op 56000,- in 2014 De structurele besparing in 2014, geschat op 54000, dient als dekking voor deze extra kosten Indien de kosten hoger zijn dan de besparing, dienen de meerkosten gedekt te worden uit het begrote budget van collectief vervoer (werkordernummer ) Wanneer het exacte aantal beëindigingen bekend is, dient er een structurele begrotingswijziging te worden gemaakt - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Martine van Eijk Alleen bij voorstellen van de afdeling Ontwikkelbedrijf betreffende projecten: - Kan team SMO instemmen met het of Nee - Naam medewerker 2 Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) 5

6 Medewerkers met de mobiliteitsstatus zijn bij het loopbaancentrum Vooruit in beeld ter voorbereiding van een Van-Werk-Naar-Werk-traject Daar waar blijkt dat de administratieve en administratief-juridisch werkzaamheden uit dit voorstel bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de inzetbaarheid van de betreffende mobiliteitskandidaten, zal P&O hierover tijdig schakelen met Vooruit en met het mobiliteitscentrum Tegelijkertijd mogen de werkzaamheden een effectief Van-Werk- Naar-Werk-traject niet in de weg staan In dit verband zal zoveel mogelijk in lijn met de spelregels van het Sociaal Plan gehandeld worden - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Gerald Kowsoleea 6

7 3 Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? Nvt Kan de adviseur instemmen met het of Nee Naam adviseur 4 Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Nvt - Kan de adviseur instemmen met het of Nee - Naam adviseur 5 Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel? Nu sprake is van het geheel vervallen van een voorziening met de daaraan verbonden voordelen en gezien de ervaring met het aantal bezwaarschriften naar aanleiding van de herindicatie hulp bij het huishouden, kan het aantal bezwaarschriften hoog uitvallen In dit voorstel wordt uitgegaan van 200 bezwaarschriften De verwachting is dat premediation het feitelijke aantal bezwaarschriften gunstig zal beïnvloeden, maar zeker is dat niet Mocht het aantal bezwaren hoger uitvallen, dan is er ruimte om deze extra kosten op te vangen Het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling is bij besluit van 30 oktober 2012 gemandateerd voor ondertekening van brieven in het kader van het opschonen van het bestand vervoersindicaties regiotaxi - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het Ja voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Corinne Michels 6 Communicatie intern / extern Met het oog op mogelijke bezwaren moet het besluit juridisch goed zijn onderbouwd Bovendien moet de brief goed leesbaar zijn De brief die ter vaststelling voorligt, is afgestemd met Juridische Zaken en Communicatie De Wmo-raad wordt geïnformeerd over de afronding van het project en er wordt een passief persstatement en Q+A voorbereid - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het Ja voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Linda Verkuijlen 7

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie