DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten"

Transcriptie

1 bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Regnr B&W dd Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige Stad in het Groen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten dd Ingekomen van Afd Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten Onderwerp Dictum START Jeugdoverlast Tegelen, afzien van plaatsing JOP (Jongeren Ontmoetingsplek), aan de Drink Tegelen Kennis nemen van de aanpak jeugdoverlast in Tegelen en de gang van zaken rondom het voornemen om een JOP te plaatsen aan de Drink in Tegelen Kennis te nemen van het verslag van de vergadering met het actiecomite geen JOP aan de Drink van 25 oktober 2012 Te besluiten om thans niet over te gaan tot plaatsing van een JOP aan de Drink in Tegelen De discussie rondom de plaatsing van een JOP afhankelijk te stellen van de ontwikkeling van de jeugdoverlast in Tegelen de komende jaren Voorbesproken met Besluit B&W Team VHBOP Secretaris W Meijering Steller FPM Nooijens Doorkiesnummer Portefeuillehouder R Testroote Datum Paraaf steller Akkoord Bespreke n Paraaf afdelingshoofd 1

2 Samenvatting In Tegelen is al jaren sprake van ernstige overlast door hangjongeren Deze jongeren zijn voornamelijk van Marokkaanse afkomst In verband hiermee is in januari 2012 in dit stadsdeel gestart met een integrale aanpak van de overlast Bij de ketenpartners die nauw betrokken zijn bij deze aanpak (in het bijzonder politie en jongerenwerk) is ook al jaren de behoefte om een zgn JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te plaatsen in het overlastgebied Hierdoor wordt voor de jongeren een legale hangplek gecreëerd, waar naar toe zij verwezen kunnen worden, zonder steeds opgejaagd te worden door politie en straatcoaches De hoge kosten lieten plaatsing echter niet toe Recent is in Blerick een JOP overbodig geworden die tegen zeer geringe kosten in Tegelen geplaatst kon worden Na overleg met wijkraad en direct omwonenden leek er in eerste instantie voldoende draagvlak bij de wijkbewoners te zijn De geringe overlastmeldingen door de burger en de rust die door politie en straatcoaches op straat wordt geconstateerd, bevestigen dit beeld Tijdens een bewonersavond op 11 september 2012 bleek echter het tegendeel het geval te zijn Er was inmiddels een actiecomité geen JOP aan de Drink opgericht en de gemoederen liepen tijdens de avond hoog op De ontstane commotie heeft de nodige aandacht gekregen van de pers en lokale TV Tijdens een vervolgbijeenkomst met het actiecomité op 25 oktober 2012 is gebleken dat het voornemen om een JOP te plaatsen onvoldoende draagvlak heeft bij omwonenden en maatschappelijke organisaties De bestaande subjectieve onveiligheidsgevoelens en een te hoge concentratie van culturele en maatschappelijke activiteiten ter plaatse laten volgens de wijkbewoners de plaatsing van een JOP niet toe Het proces rondom de voorgenomen plaatsing heeft volgens de bewoners de onderlinge saamhorigheid wel versterkt Deze positieve tendens wordt verder opgepakt en uitgewerkt door jongeren- en opbouwwerkers van de stichting Welkom, onder aansturing van de stadsdeelmanager Bijlagen Nr Naam Datum 1 Verslag van de vergadering met het actiecomité

3 Voorstel Probleemstelling In Tegelen is al jaren sprake van ernstige overlast van hangjongeren Het overgrote deel van deze Tegelse jongeren is van Marokkaanse afkomst De overlast is hardnekkig, evenals de zoektocht naar een doeltreffende aanpak ervan Om deze reden is vanaf januari 2012 besloten om naast Blerick ook Tegelen aan te wijzen als zgn hotspot waarvoor ten aanzien van de aanpak van jeugdoverlast een meer integrale aanpak is vereist Een en ander is vastgelegd in de notitie aanpak jeugdoverlast 2012 en in de vergadering van de stuurgroep Veiligheid van 21 juni 2012 goedgekeurd Integrale aanpak Er is voor Tegelen een kernteam opgericht dat zich in het bijzonder bezighoudt met omgevings- en groepsgerichte oplossingen die moeten leiden tot reducering cq beëindiging van de overlast door hangjongeren Naast de gebruikelijke partners zoals politie, Welkom (jongeren- en opbouwwerk), straatcoaches en stadsdeelmanager is bij de aanpak in Tegelen contact gezocht met de Marokkaanse gemeenschap, vertegenwoordigd door de stichting Noemidia Deze stichting neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid voor de overlast door de eigen jeugd Er worden bewonersavonden georganiseerd waarin overlast door (eigen) hangjongeren bespreekbaar wordt gemaakt en een appel gedaan wordt op de ouders van de jongeren om mee te werken de overlast te helpen stoppen Tevens is het buurtvaderproject in het leven geroepen Een aantal vrijwillige Marokkaanse vaders gaat op vaste avonden herkenbaar de straat op om jongeren op straat te ontmoeten en aan te spreken Noemidia wil de jongeren perspectief bieden door hen (in samenwerking met de stichting Welkom) een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en hen op coachende wijze te helpen bij problemen zoals scholing, stage en werk Bovendien wil de stichting fungeren als intermediair bij problemen in de gezinssfeer Tenslotte worden de overlastjongeren individueel besproken tijdens een van de 5 Wijkgerichte Jongeren Overleggen die per stadsdeel maandelijks gehouden worden In dit overleg zijn, onder voorzitterschap van de regisseur jeugdoverlast, de (zorg) ketenpartners (leerplicht, Bureau Jeugdzorg, Vincent van Gogh, politie) vertegenwoordigd en worden gegevens uitgewisseld en gezocht naar oplossingen om te overlast te beëindigen Voorlopig resultaat De aanpak en de intensieve samenwerking lijkt langzaam maar zeker zijn vruchten af te werpen Politie en straatcoaches ervaren dat de overlast in Tegelen aanzienlijk is verminderd, wat ook blijkt uit een daling van het aantal overlastmeldingen door burgers bij politie en gemeente Vanwege deze positieve tendens is in september 2012 door het kernteam overwogen om in Tegelen een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te plaatsen JOP Een JOP is bedoeld voor die jongeren die uitsluitend elkaar buiten willen ontmoeten en niet of moeilijk te motiveren zijn om naar de jongerencentra van Welkom te gaan of om andere vormen van vrije tijdsbesteding te zoeken Door de jongeren een JOP aan te bieden, worden ze door politie en straatcoaches niet opgejaagd van de ene (ongewenste) hangplek naar de andere maar worden ze verwezen naar een aangewezen (legale) hangplek De plaatsing van een JOP in Tegelen wordt door de ketenpartners politie, jongerenwerk en straatcoaches al jaren geadviseerd Voorwaarde voor de plaatsing is dat de JOP tenminste elke avond wordt bezocht door de jongerenwerkers, 3

4 straatcoaches, politie en/of buurtvaders In het voorjaar van 2011 is de plaatsing van een JOP overwogen Vanwege de hoge kosten van naar schatting 20000,-- werd hier voorlopig van af gezien, in overleg met burgemeester Bruls en wethouder Testroote De recente verplaatsing van een van de twee bestaande JOP s in Blerick op het Krajicekplayground aan de Mulkenshofweg maakte dat er daar een JOP overbodig werd en tegen zeer geringe kosten ( 1250,--) geplaatst kon worden in Tegelen Beoogde locatie van de JOP De overlast door jongeren in Tegelen concentreert zich al jaren in het gebied dat is gelegen tussen de Kerkstraat (winkelcentrum), NS station en Nachtegaalstraat In dit gebied is onder meer het Cruijff-court gelegen, waar jongeren zich nu ook al dagelijks ontmoeten In overleg met politie, jongerenwerk en straatcoaches is deze locatie als de meest geschikte beoordeeld Enkele alternatieve locaties zijn weliswaar besproken (ook met de jongeren zelf) maar niet geschikt geacht vanwege de verwachting dat jongeren daar niet naar toe zullen gaan en elke investering (hoe gering ook) om die reden zinloos zou zijn De beoogde locatie aan de Drink is voorgelegd aan het wijkoverleg Tegelen en aan de bewoners in de onmiddellijke omgeving De eerste reacties waren gematigd positief Tijdens de informatieavond op 11 september in gemeenschapshuis t Zaelke in Tegelen liepen de gemoederen echter onverwacht hoog op Vele bewoners waren het niet eens met de beoogde locatie Inmiddels bleek door bewoners uit de wijk binnen een week het actiecomité geen JOP aan de Drink te zijn opgericht Dit comité bleek te beschikken over een lijst met 250 handtekeningen tegen de plaatsing van de JOP op de beoogde locatie De voorgenomen plaatsing heeft grote aandacht gekregen in de lokale media (Dagblad de Limburger, Omroep Venlo en L1) Tijdens de informatieavond is door de regisseur jeugdoverlast aan de wijkbewoners en het actiecomité meegedeeld: - verrast te zijn door de reacties uit de wijk - op korte termijn met het actiecomité verder in gesprek te zullen gaan en - de plaatsing van de JOP op te schorten naar een later tijdstip Vervolggesprekken Op donderdag 25 oktober 2012 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met het actiecomité Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd Tijdens deze bijeenkomst is op verder gesproken over de onwenselijkheid van de plaatsing van een JOP op de beoogde locatie Voorts is gesproken over de oorzaken van de commotie die is ontstaan na het voornemen van de plaatsing van de JOP Er blijken al jaren overlastproblemen te zijn op het Cruijff-court en tevens is naar boven gekomen waar de wijk last van heeft Deze wijksignalen worden opgepakt Verder maakte het actiecomité melding van het feit dat de ontwikkelingen van de afgelopen weken in ieder geval hebben geleid tot meer saamhorigheid en meer bewonersparticipatie Deze positieve ontwikkeling past geheel in het streven van de gemeente tot meer zelfredzaamheid bij de burger en wordt verder opgepakt en uitgebreid door het wijkoverleg en de opbouwwerker van Welkom Conclusie: Voor de plaatsing van een JOP in het overlastgebied in Tegelen is op dit moment onvoldoende draagvlak bij de bewoners en maatschappelijke organisaties rondom de Drink en de Doolhofstraat De focus zal, naast de aanpak van de overlast door hangjongeren sec, 4

5 de komende jaren meer moeten liggen op investering op de vergroting van de zelfredzaamheid van burgers ten opzichte van de overlast door hangjongeren De gemeentelijke aanpak zal worden voortgezet op de hiervoor beschreven ingeslagen weg In het voorjaar van 2013 zal een evaluatie van het gevoerde beleid aan uw college worden voorgelegd Advies Ik adviseer uw college: 1 Kennis nemen van de aanpak jeugdoverlast in Tegelen en de gang van zaken rondom het voornemen om een JOP te plaatsen aan de Drink in Tegelen 2 Kennis te nemen van het verslag van de vergadering met het actiecomité geen JOP aan de Drink van 25 oktober Te besluiten om thans niet over te gaan tot plaatsing van een JOP aan de Drink in Tegelen 4 De discussie rondom de plaatsing van een JOP afhankelijk te stellen van de ontwikkeling van de jeugdoverlast in Tegelen de komende jaren Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering 1 Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) Er zijn geen financiële gevolgen - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur Maarten Verlinden Alleen bij voorstellen van de afdeling Ontwikkelbedrijf betreffende projecten: - Kan team SMO instemmen met het voorstel? nvt - Naam medewerker nvt 2 Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) Het voorstel heeft geen personele gevolgen 5

6 - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? ja - Naam adviseur Sandor Arntz 3 Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? Er is geen relatie met het informatie of automatiseringsbeleid Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Nvt Naam adviseur nvt 4 Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Er is geen relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Nvt - Naam adviseur Nvt 5 Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel? Het voorstel heeft geen juridische gevolgen - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het ja voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Jos Vincken 6 Communicatie intern / extern Nadat de omwonenden en actiecomité persoonlijk telefonisch geïnformeerd zijn over het collegebesluit, worden de lokale media geïnformeerd door middel van een servicebericht - Naam adviseur / voorlichter Chantal Schouten 6

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur 1. Opening Vergadering Bijlagen 1.1 Welkom en kennismakingsronde 2. Praktische zaken 2.1 Beoogd

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie