Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_id bericht_nummer. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_id bericht_nummer. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer"

Transcriptie

1 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Sport- en Cultuurbevordering DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten dd Rib-nr 18 Ingekomen van Ruimte en Economie Onderwerp Verhuizing Tiendschuur naar Steyl Dictum 1 Instemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief betreffende het besluit van Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen en Stichting Kloosterdorp Steyl dat vestiging van het Keramiekcentrum in het complex Sint Gregor niet realiseerbaar is Voorbesproken met Wethouder Teeuwen dd 9 februari 2015 Besluit B&W Team REWLE Secretaris P Lucassen Steller BTV Ellenbroek Doorkiesnummer Portefeuillehoude J Teeuwen Datum r Paraaf steller Akkoord Bespreke n Paraaf afdelingshoofd 1

2 Samenvatting (Verplicht, maximaal een A4) Bij brief dd 14 januari jl (REWLE 15/417) hebben de besturen van Stichting Keramiekcentrum de Tiendschuur Tegelen en van Stichting Kloosterdorp Steyl laten weten dat in goed overleg is geconcludeerd dat vestiging van de Tiendschuur in het kloostercomplex van Missiemuseum St Gregor niet realiseerbaar is in de gegeven omstandigheden Door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief stellen wij voor de raad te informeren over de stand van zaken De Raadsinformatiebrief en het persbericht zijn afgestemd met het bestuur van De Tiendschuur Op donderdag 26 februari vindt overleg plaats met bestuur Stichting Kloosterdorp Steyl RIB en persbericht worden verzonden nadat dat overleg heeft plaatsgevonden Bijlagen Nr Naam Datum 1 Brief Keramiekcentrum de Tiendschuur en Stichting Kloosterdorp Steyl 2 Concept Raadsinformatiebrief

3 Voorstel Bij brief dd 14 januari jl (REWLE 15/417) hebben de besturen van Stichting Keramiekcentrum de Tiendschuur Tegelen en van Stichting Kloosterdorp Steyl laten weten dat in goed overleg is geconcludeerd dat vestiging van de Tiendschuur in het kloostercomplex van Missiemuseum St Gregor niet realiseerbaar is in de gegeven omstandigheden Als redenen geven de besturen in hun brief aan: Het complex biedt onvoldoende mogelijkheden om als Keramisch Museum en Atelier een eigen identiteit uit te dragen en zichtbaar te zijn voor de eigen bezoekers Ook de groeiambities ten aanzien van bezoekers staan daardoor onder druk De preferente horizontale variant uit het rapport van Lagroup, in Nieuw Gregor is niet rendabel te maken door het belemmeren van de bovenliggende verdiepingen en de bijbehorende kosten Deze variant is gewoonweg duurder dan de verticale variant Of de Tiendschuur moet een veel hogere huurprijs betalen, hetwelk financieel onmogelijk is Tezamen met het bestuur van Stichting Kloosterdorp Steyl zijn verschillende varianten onderzocht, ook elders binnen het complex Hier zijn echter geen passende oplossingen voor de Tiendschuur gevonden welke voldoen aan de vereisten tav hoeveelheid ruimte, de gewenste omloopmogelijkheden en/of verbinding tussen Museum en Atelier De vermelde exploitatietekorten uit het rapport van Lagroup en de door het bestuur van de Tiendschuur al eerder aangegeven risico s, leiden tot een financieel risico waar het bestuur van de Tiendschuur de verantwoordelijkheid niet voor wil en kan dragen Er is geen zicht op het verkrijgen van de investeringsgelden die nodig zijn om welke variant dan ook op redelijke termijn te realiseren Het is te betreuren dat partijen niet tot elkaar zijn gekomen Naar ons oordeel lagen alle gegevens om tot een doordacht en verantwoord besluit te komen op tafel Verder was bij beide stichtingen en het Missiehuis de intentie aanwezig om tot een vruchtbare samenwerking te komen, iets wat nog eens bekrachtigd werd bij de ondertekening van de intentieovereenkomst op 8 oktober 2013 tussen Missiehuis, Stichting Keramiekcentrum de Tiendschuur en de gemeente We hebben er als gemeente al het mogelijke aan gedaan om alle gegevens in beeld te krijgen voor beide partijen om tot een goed doordacht en verantwoord besluit te komen Onderzoeken In 2012 is een eerste onderzoek verricht naar de huisvestingsmogelijkheden Conclusie was dat verhuizen van het Keramiekcentrum in principe mogelijk is Op basis van die gegevens zijn partijen verder met elkaar in gesprek gegaan Dit leidde tot de ondertekening van de intentieverklaring door de drie betrokken partijen; De Tiendschuur, het Missiehuis en gemeente Venlo Na deze ondertekening heeft het college een nadere analyse laten doen van de wijze waarop het Keramiekcentrum de activiteiten op de nieuw locatie in kan richten, en hoe de bijbehorende exploitatiebegroting er uit gaat zien Complicerende factor was ook toen al dat een ingrijpende verbouwing noodzakelijk was om het Keramiekcentrum te huisvesten Een verbouwing waarbij het er niet alleen om zou gaan het Keramiekcentrum te huisvesten, maar ook om de gewenste verbinding met het Missiemuseum te realiseren Uitgangspunt was om kosten te besparen door een aantal faciliteiten te gaan delen, zoals de entree, de horeca en kantoorruimtes Tijdens dit 3

4 onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Lagroup, kwam een nieuwe huisvestingsvariant naar voren die eerder niet in beeld is geweest; de horizontale variant Om deze variant te kunnen vergelijken met varianten die al voorliggen is een nader bouwkundig onderzoek verricht Daaruit kwam de horizontale variant als voorkeursvariant naar voren Het college heeft deze uitkomsten besproken met de Tiendschuur en het Missiehuis Toen is afgesproken dat beide partijen de gesprekken voort gingen zetten op basis van de uitkomsten, met de horizontale variant als voorkeurscenario Aan de zijde van het Missiehuis trad daarna enige vertraging op in het proces vanwege een voorgenomen besluit om beheer en exploitatie van hun vastgoed, dat voor transformatie in aanmerking komt, over te dragen aan een nieuw op te richten Stichting Kloosterdorp Steyl Schriftelijk is ons medegedeeld voor het toekomstig gebruik en functies, en derhalve ook het keramiekcentrum, in overleg te treden met de kwartiermakers van deze stichting Deze nieuwe stichting is inmiddels opgericht per 18 december 2014 De gesprekken tussen kwartiermakers en nu beide stichtingen hebben geleid tot het bijgevoegde besluit Subsidierelatie In het gehele proces is door alle partijen steeds het door de raad bij de begrotingsbehandeling dd 9 november 2012 aangenomen amendement (A4) in acht genomen waarin staat vermeld dat de raad instemt met verhuizing, waarbij als voorwaarden wordt vermeld: Keramiekcentrum De Tiendschuur zet zich er volledig voor in om een succes te maken van de samenwerking met de partners in Steyl De huidige jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage blijft behouden voor ten minste vier jaar De gemeente Venlo faciliteert de omslag van museum naar culturele onderneming Het Keramiekcentrum zet het eigen spaarpotje en de eigen vrijwilligers in voor de verhuizing Voor bouwkundige aanpassingen aan het nieuwe onderkomen in Steyl stelt de gemeente Venlo de volgende middelen taakstellend ter beschikking o De opbrengst van de verkoop van de Tiendschuur o De kapitalisering van het onderhoud aan de Tiendschuur Wij adviseren u een besluit over de consequenties van het besluit van beide stichtingen voor de subsidierelatie met de Tiendschuur in beraad te houden In de nieuwe cultuurnota die dit voorjaar aan het college wordt voorgelegd vindt u een voorstel over de voorwaarden die we aan de subsidierelatie met De Tiendschuur willen verbinden Het is nu te vroeg daar al uitspraken over te doen Toekomstontwikkeling Kloosterdorp Steyl In diverse gemeentelijke beleidsdocumenten, waaronder de ruimtelijke structuurvisie, is vastgelegd dat Kloosterdorp Steyl van bijzondere betekenis is en er ontwikkelingskansen liggen op het gebied van bezinning en cultuurtoerisme Aan de andere kant is er vanwege grootschalige leegstand van monumentaal vastgoed sprake van een transformatie-opgave In de afgelopen jaren zijn er door nauwe samenwerking stapjes gezet in dit transformatieproces oa restauratieprojecten Ketelhuis en Missiemuseum, de huisvesting van het wereldpaviljoen etc De verhuizing van het Keramiekcentrum is altijd beschouwd als een vliegwiel in dit transformatieproces Het is dan ook jammer dat met dit besluit een unieke kans voor een nieuwe functie in Steyl geen doorgang kan vinden De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat voor succesvolle vervolgstappen in dit 4

5 transformatieproces helderheid over ieders positie, verantwoordelijkheden en zeggenschap gewenst is Zoals eerder aangegeven is het voornemen om beheer en exploitatie van vastgoed, dat voor transformatie in aanmerking komt, over te dragen aan de Stichting Kloosterdorp Steyl Dat betekent dat niet meer het Missiehuis Sint Michael maar de Stichting Kloosterdorp Steyl onze gesprekspartner wordt Keramiekcentrum de Tiendschuur De gemeente heeft een structurele subsidierelatie met Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen Structurele financiële ondersteuning is noodzakelijk voor de exploitatie van De Tiendschuur De stichting stelt zich ten doel: Beheren, behouden, conserveren en ontsluiten van de rijke traditie van de plaatselijke kunstnijverheid Deze traditie is een belangrijk cultureel en historisch erfgoed van de gemeente Venlo Verder beoogt de stichting het ontsluiten en het uitvoeren van de openbare functie en de exploitatie van de monumentale panden, waaronder de Tiendschuur en haar omgeving met de Engelse tuin en kruidentuin, en het volgen en ontsluiten van de ontwikkelingen van de moderne regionale, nationale en internationale keramische kunst De Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen heeft een exploitatieomvang van Naast de gemeentelijke subsidie á heeft de stichting inkomsten uit entreegelden, verkoopopbrengsten, horeca en groeps(educatie)activiteiten Met deze activiteiten bereikte de Tiendschuur 6013 bezoekers in

6 Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Advies en Beheer) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Advies en Beheer 1 Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) Het bij de begrotingsbehandeling dd 9 november 2012 vastgestelde krediet kan vervallen Tevens dient de bij het amendement vastgestelde dekking (verkoop Tiendschuur en bijbehorende eigenaarslasten) teruggedraaid te worden De hiertoe benodigde budgettair neutrale begrotingswijziging is bijgevoegd en zal via de Vorap 2015 aan de raad worden voorgelegd - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja - Naam adviseur P Driessen Alleen bij voorstellen van de afdeling Ruimte en Economie betreffende projecten: - Kan het Grondbedrijf instemmen met het of Nee - Naam medewerker 2 Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) - Kan de adviseur instemmen met het of Nee - Naam adviseur 3 Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? Kan de adviseur instemmen met het of Nee Naam adviseur 4 Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? - Kan de adviseur instemmen met het of Nee - Naam adviseur 5 Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel? In het kader te komen tot hervestiging van het Keramiekcentrum in het complex Sint Gregor zijn met de Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen (onder andere) in het kader van de subsidierelatie, bepaalde afspraken gemaakt Van belang is de komende tijd in kaart te brengen wat het niet doorgaan van de hervestiging betekent voor deze afspraken en hierop indien aan de orde, adequate besluitvorming te laten volgen 6

7 - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het Ja voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Corinne Michels 6 Communicatie intern / extern - Naam adviseur / voorlichter 7

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Regnr B&W dd 27-11-2012 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige Stad in het Groen DT dd OR dd

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Advies en Beheer Regnr B&W dd 21-4-2015 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14/12057 B&W dd Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 13-8-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT dd

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Aan de directeur Datum: 3 oktober 2012 Betreft: Advies OR Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht Kenmerk: Geachte heer van Vlimmeren, De Ondernemingsraad (OR) heeft de adviesaanvraag betreffende

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen JAARVERSLAG 2004 Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen Colofon De Nijmeegse Rekenkamer: De (verder de Rekenkamer) bestaat uit raadsleden, heeft een externe voorzitter en wordt ondersteund door een

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie