Gezondheidszorg Verzorgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidszorg Verzorgende"

Transcriptie

1 Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede

2 Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers

3 Omslagotwerp: 178 Aardige Otwerpers, Amsterdam Omslagfoto: Rika Looij Fotografie, Abbekerk Illustraties: Iotiv, Zoetermeer Richard Flohr, De Meer ZO totaalcommuicatie bv, Groige Eidredactie: Aeke Ormel e Ak va de Wiel Auteurs: Marjo va der Lide, Aeke Ormel, Ruud va de Plassche, Ak va de Wiel Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier Noordhoff Uitgevers bv, Groige/Houte Behoudes de i of krachtes de Auteurswet va 1912 gestelde uitzoderige mag iets uit deze uitgave wor de verveelvoudigd, opgeslage i ee geautomatiseerd gegevesbestad of opebaar gemaakt, i eige vorm of op eige wijze, hetzij elektroisch, mechaisch, door fotokopieë, opame of eige adere ma ier, zoder vooraf gaade schriftelijke toestemmig va de uitgever. Voor zover het make va repro gra fische verveelvoudigige uit deze uitgave is toegestaa op grod va artikel 16h Auteurswet 1912 diet me de daarvoor verschuldigde ver goe di ge te voldoe aa Stichtig Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofd dorp, Voor het over eme va gedeelte() uit deze uitgave i bloemlezige, readers e adere compilatiewerke (artikel 16 Auteurs wet 1912) ka me zich wede tot Stichtig PRO (Stich tig Publicatie- e Reproductierechte Orgaisatie, P ostbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, ISBN

4 Voorwoord I dit boek vid je alle keis die je odig hebt als verzorgede. Je moet als verzorgede immers kue hadele met hoofd, hart e hade. Keis is dus belagrijk. Keis is echter iet het doel, maar het middel: keis is de bagage waarover je moet beschikke om competet te kue hadele. I deze geheel herziee versie va Niveau 3 oder de kie is de actuele keis va alle kertake uit het Kwalificatiedossier Verzorgede kort e systematisch samegevat. De structuur e ihoud va Niveau 3 oder de kie zij geheel afgestemd op de eise die de kwalificatiestructuur stelt aa verzorgede. Niveau 3 oder de kie ka aast elke leermethode gebruikt worde. De samevattige helpe je om zelf gericht te zoeke aar iformatie, maar ze helpe ook om de keis die je opdoet tijdes het lere i de praktijk te ordee. De samevattige geve je izicht i de grote lije va de keis e samehag tusse de oderwerpe. Daaraast ku je met behulp va deze samevattige grote hoeveelhede stof herhale e overzie, bijvoorbeeld voor ee toets of proeve va bekwaamheid. Op staa ruim 400 oefe- e toetsvrage met automatische feedback. Hiermee ku je zelfstadig je keis teste. Dit boek, dat we oder elkaar het spiekboekje oeme, is tot stad gekome i samewerkig met ee groot aatal docete die hebbe meegedacht over de belagrijkste oderwerpe e probleme die per kertaak aa de orde moeste kome. We wille met ame de volgede persoe bedake: Peter Simos voor het actualisere va de bijlage over wetgevig e Elly Hertogs voor het actualisere va verpleegtechische hadleidige. Natuurlijk houde we os warm aabevole voor opmerkige va docete e studete. We wese je veel succes bij je opleidig e met dit boek i je tas be je alvast lekker op weg. Aeke Ormel e Ak va de Wiel september 2013

5 Hoe werk je met dit boek? I dit boek staat alles wat ee studet moet wete. De samevattige i dit boek zij vraaggestuurd. Dat beteket dat elk stukje samevattig begit met ee vraag, bijvoorbeeld: Wat is begeleide? of Welke rol heb je als verzorgede bij...? Hierop volgt da ee korte uitleg, met waar odig rijtjes kemerke of schema s. Ook vid je ee aatal midmaps, overzichtelijke diagramme die heel duidelijk de samehag tusse bepaalde terme of begrippe late zie. Door de vrage als uitgagsput te eme ku je de leerstof kritisch e doelgericht leze. Je kut i de gate houde op welke vrage je het atwoord weet. Zo ku je je voortgag bewake. Je otdekt welke leerstof je goed begrijpt e waar de moeilijkhede zitte. Met behulp va het register achter i het boek ku je goed opzoeke wat je wilt wete. Op staa ruim 400 oefe- e toetsvrage. De oefevrage zij igedeeld per werkproces e aadachtspute voor de braches. Ook voor de bijlage zij er oefevrage. Per werkproces zij er ee of meer reekse oefevrage. Na het make va ee vraag krijg je direct feedback. De toetsvrage zij igedeeld per kertaak. Per kertaak zij er ee of meer toetsreekse. Voor de bijlage zij ook toetse opgeome. Bij het make va ee toets krijg je pas feedback á het make va ee reeks.

6 Ihoud Kertake Kertaak 1 Biede va zorg e odersteuig op basis va het zorgdossier 7 1 Stelt (mede) het zorgpla op 7 2 Biedt persoolijke verzorgig e observeert gezodheid e welbevide 20 3 Voert verpleegtechische hadelige uit 41 4 Voert partusassistetie uit 68 5 Begeleidt ee zorgvrager 82 6 Begeleidt ee groep zorgvragers Odersteut bij woe e huishoude Geeft voorlichtig, advies e istructie Hateert crisissituaties e ovoorziee situaties Stemt de zorgverleig af Evalueert de zorgverleig 152 Kertaak 2 Uitvoere va orgaisatie- e professiegebode take Werkt aa deskudigheidsbevorderig e professioaliserig va het beroep Werkt aa het bevordere e bewake va kwaliteitszorg Geeft werkbegeleidig 169 Specifieke braches Verpleeg- e Verzorgigshuize e Thuiszorg 173 Aadachtspute bij geriatrie 173 Aadachtspute bij chroisch zieke, lichamelijk gehadicapte e revaliderede 187 Gehadicaptezorg 202 Aadachtspute bij zorgvragers met ee verstadelijke beperkig 202 Geestelijke gezodheidszorg 215 Aadachtspute bij psychiatrie 215 Kraamzorg 223 Aadachtspute bij kraamzorg 223

7 Bijlage Basisaatomie 239 Basisziekteleer 265 Ziektebeelde 270 Wetgevig 287 Register 307

8 Kertaak 1 Biede va zorg e odersteuig op basis va het zorgdossier Aadachtspute bij: verpleeg- e verzorgigshuiszorg e thuiszorg gehadicaptezorg geestelijke gezodheidszorg kraamzorg Zorgpla (mede) opstelle Ee groep zorgvragers begeleide Persoolijke verzorgig biede e gezodheid e welbevide observere Verpleegtechische hadelige uitvoere Kertaak 1 Zorg e odersteuig biede Odersteue bij woe e huishoude Voorlichtig, advies e istructie geve Partusassistetie uitvoere De zorgverleig afstemme Ee zorgvrager begeleide Crisissituaties e ovoorziee situaties hatere De zorgverleig evaluere Werkproces 1 Stelt (mede) het zorgpla op 1 Wat is verzorgig? Verzorge is het odersteue e stimulere va de zorgvrager i zij leefomgevig, waeer deze iet voldoede i staat is zichzelf volledig te verzorge (Arcares, 2005). Het doel va verzorge is de zorgvrager zo veel mogelijk te odersteue i zij algemee dagelijkse levesbehoefte waar hij dit zelf iet meer ka e het verbetere of i stad houde va de kwaliteit va leve va de zorgvrager. De vraag va de zorgvrager is hieri tooaageved.

9 8 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE 2 Wat vraagt de beroepspraktijk va ee beroepsbeoefeaar? Je beroep als verzorgede bestaat uit ee aatal kertake. E het woord zegt het al. Deze take vorme de ker of het hart va je beroep. Als je alle kertake die bij ee beroepsopleidig hore kut uitvoere, be je competet om als vakvolwasse beroepsbeoefeaar te begie. Welke kertake bij jouw opleidig hore, vid je terug i het kwalificatiedossier va jouw opleidig e de kwalificatie-eise Loopbaa e Burgerschap. Het kwalificatiedossier e de kwalificatie-eise Loopbaa e Burgerschap zij door de miister vastgestelde documete. Hieri staat beschreve wat er miimaal vereist is om ee wettelijk erked diploma te behale als begied beroepsbeoefeaar. Naast de kertake va je beroep moet je ook late zie dat je je kut otwikkele e dat je ee bijdrage kut levere i de maatschappij waar je werkt e leeft. Dat is beschreve i de kwalificatie-eise Loopbaa e Burgerschap. De kwalificatiedossiers worde otwikkeld door keiscetra. Voor zorg, welzij e sport heet het keiscetrum Calibris ( Op de website va Calibris vid je de meest recete iformatie over de kwalificatiestructuur. 3 Met welke kertake heb je als verzorgede te make? Het taakgebied verzorge bestaat uit twee kertake: Kertaak 1 Biede va zorg e odersteuig op basis va het zorgdossier. Kertaak 2 Uitvoere va orgaisatie- e professiegebode take. 4 Wat is jouw aadeel i de zorg aa ee zorgvrager? Tijdes ee itakegesprek is vastgesteld waarom de zorgvrager hulp odig heeft e aa welke vorm va hulpverleig de zorgvrager behoefte heeft. Daarover worde afsprake gemaakt tusse de zorgvrager e de zorgistellig. Deze afsprake kue je helpe om duidelijk te make waar je greze ligge e waarom. Jij kut erva uitgaa dat de volgede zake va de zorgverleig vastligge: bij welke take zorg wordt verleed; door wie de zorg wordt verleed; hoeveel ure de zorg wordt verleed; hoe lag de zorg wordt verleed. Je kut ee zorgvrager wijze op deze afsprake.

10 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP 9 5 Wat is zelfzorg? Zelfredzaamheid is het zichzelf kue redde i het dagelijks leve. Mese lere om voor zichzelf te zorge. Je doet dus zélf alle dige die odig zij om zelfstadig te leve. Dat beteket dat je jezelf wast e aakleedt, dat je zelf je hare kamt e je tade poetst. Dit is zelfzorg. Oder zelfzorg verstaa we alle activiteite die iemad uitvoert om zij gezodheid te behoude. De activiteite va zelfzorg zij gericht op: lichamelijke behoefte, bijvoorbeeld ete e lichaamshygiëe; psychische behoefte, bijvoorbeeld lere, otspae, zigevig; sociale behoefte, deze hebbe te make met cotacte met mese. 6 Wat beteket ADL? Als je goed voor jezelf wilt zorge, moet je ee aatal dige kue. Je moet zelf je boodschappe kue hale, zelf ete kue klaarmake, jezelf kue wasse e aaklede, ezovoort. Dit zij Activiteite va het Dagelijks Leve (ADL). Als iemad iet of iet helemaal voor zichzelf ka zorge, heeft hij ee zelfzorgtekort. Iemad met ee zelfzorgtekort heeft dus ovoldoede mogelijkhede om voor zichzelf te zorge. Zo iemad heeft hulpverleig of zorgverleig odig. Iemad die zorg odig heeft, oem je ee zorgvrager. Er zij twee vorme va zorg: matelzorg: iet-betaalde zorg die ee zorgvrager krijgt va de mese om hem hee (familie, bure, keisse); professioele zorg: de georgaiseerde zorg die tege betalig wordt verleed door mese die daarvoor ee speciale opleidig hebbe gevolgd. 7 Wat is professioele zorg? De professioele zorg is: aavulled op zelfzorg e matelzorg; de zorgvrager behoudt altijd zeggeschap over lijf e leve (zelfbeschikkigsrecht). De professioele zorgverleer die de zelfzorg aavult: hadhaaft e stimuleert daarbij de zelfredzaamheid; werkt methodisch; baseert zich op ee zorgvisie.

11 10 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE 8 Wat is zorgvisie? De zorgvisie is de maier waarop je als verzorgede aar je werk kijkt. De zorgvisie bepaalt hoe je zorg verleet. Als verzorgede moet je: kue uitlegge waarom je bepaalde keuzes maakt bij de verzorgig va de zorgvrager; kue vertelle wat speciaal jouw take als verzorgede zij (waar je deskudigheid als verzorgede ligt). De uitgagspute voor professioele zorg zij gebaseerd op ee holistische mesvisie: lichamelijke, psychische e sociale aspecte va het meszij zij alle drie belagrijk e hebbe ivloed op elkaar. De zorgverleer kijkt altijd aar de hele mes. 9 Waarom is zelfredzaamheid belagrijk? Zelfredzaamheid wil zegge dat iemad i staat is voor zichzelf te zorge zoder de hulp va adere. Ee belagrijk doel va de professioele zorg is het herstelle va de zelfredzaamheid, of als dat iet mogelijk is, de aawezige zelfredzaamheid i stad houde. Dit stimuleert de zelfstadigheid. Ook is zelfredzaamheid va belag voor de eigewaarde va de zorgvrager. Als mese zorg odig hebbe, ka dat leide tot verlies va eigewaarde. De verzorgede probeert dit te voorkome door te werke vauit ee emacipatorische mesvisie: ieder mes geeft zo veel als mogelijk is zelf richtig aa het leve e is veratwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. De zelfredzaamheid blijft optimaal als de zorgverleig allee iets met die probleme of ziekte doet, die echt ee zelfzorgtekort ihoude. Daarmee wordt de zorgverleig ee vorm va probleem-oplosse. Bekede methode om te observere of iemad ee zelfzorgtekort heeft, zij de methode va Orem e va Va de Brik-Tjebbes. 10 Uit welke stappe bestaat het zorgproces? Als verzorgede werk je methodisch. Dat beteket dat je de zorg(doele) bepaalt e volges ee plaig werkt. Bovedie bekijk je tijdes het werk geregeld of je met je hadelige bijdraagt aa de geweste doele. Door deze methodiek wordt zorgverlee ee proces waarbij iedere activiteit samehagt met de vorige activiteit e gevolge heeft voor de volgede activiteit.

12 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP 11 Het zorgproces Het zorgproces heeft ee cyclisch karakter: de uitkomste va de laatste stap, de evaluatie, pas je weer toe bij het begiput va de volgede rode. Daarbij zul je steeds opieuw je doele moete bijstelle. Het idividuele zorgpla beschrijft de zorgprobleme bij de zorgvrager, de zorgdoele e de odersteuig die hij odig heeft. De belagrijkste fuctie va het zorgpla is verduidelijkig va de zorg: wat wil je bereike, wie is veratwoordelijk, waeer wordt ee activiteit uitgevoerd? Daarmee draagt het zorgpla bij aa eeheid va zorg. Bij stadaardprobleme worde vaak stadaardzorgplae gebruikt. Hierbij moet je deke aa veelvoorkomede ziektebeelde e specifieke zorg a operaties, bijvoorbeeld ee keizersede. I zo stadaardzorgpla staat alle speciale zorg beschreve die ee vrouw a deze operatie odig heeft. Ee stadaardzorgpla wordt altijd aagevuld met ee idividueel zorgpla. Het zorgpla wordt vastgelegd i het zorgdossier of patiëtedossier. De beschreve zorgdoele e odersteuede activiteite zij da beschikbaar voor alle disciplies. Dit bevordert de samehag va de totale verleede zorg. Naast het zorgpla heeft ee zorgdossier oder adere de volgede oderdele: de persoolijke gegeves va de zorgvrager; de aamese of het verslag va het itakegesprek; vaste afsprake over blijvede zorgprobleme; samevattige va rapportages e besprekige, ook va adere disciplies; uitslage va oderzoeke e medische behadelplae.

13 12 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE Zorgplaformulier Naam Bijgewerkt op Verzorgede Zorgprobleme: Zorgdoel: Evaluatie: Zorgactiviteite: Bie welke fiaciële kaders werk jij? Het CIZ (Cetrum Idicatiestellig Zorg) bepaalt het recht op AWBZ-zorg bij (lagdurige) ziekte, hadicap of ouderdom. De AWBZ is ee volksverzekerig: iederee betaalt ee percetage va het ikome e is daarmee verplicht verzekerd tege de koste va overzekerbare medische risico's e lagdurige zorg (a 366 dage). De

14 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP 13 vergoedig ka op twee maiere plaatsvide: zorg i atura (ZIN) e het persoosgebode budget (PGB). Bij het PGB krijgt de zorgvrager zelf ee bepaald budget toegeked waarmee hij/zij zelf zorg ka ikope. De gemeete bepaalt het recht op hulp i de huishoudig, ee rolstoel of bijvoorbeeld ee woigaapassig. Deze zorg valt oder de Wmo (Wet maatschappelijke odersteuig). Doel va de Wmo: ervoor zorge dat iederee ka meedoe aa de maatschappij e zo veel mogelijk zelfstadig ka blijve woe. 11 Wat is ee zorgzwaartepakket? Als mese iet meer zelfstadig kue woe, beoordeelt het CIZ het recht op professioele hulp: de idicatiestellig. Vervolges bepaalt het CIZ welk zorgzwaartepakket (ZZP) daarbij hoort. Ee zorgzwaartepakket is ee maier om aa te geve welke zorg iemad krijgt die iet lager zelfstadig ka woe. Het zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld ee istellig krijgt voor de zorg aa de zorgvrager. Het budget va ee istellig is dus afhakelijk va de prestatie die zij per zorgvrager levert e iet va de hoeveelheid bedde. I het ZZP staat hoeveel ure zorg er odig zij. De zorgvrager bespreekt met de zorgistellig hoe die ure worde igezet. De afsprake hierover worde vastgelegd i ee zorgleefpla. 12 Wat is ee zorgleefpla? Het zorgleefpla (verplicht sids jauari 2008) is ee praktisch hulpmiddel om de afsprake met de zorgvrager vast te legge. Niet allee de zorg, maar ook adere facette va het leve kome i het zorgleefpla aa bod. I het zorgleefpla staa vier domeie: 1. Metaal welbevide e autoomie: zich geestelijk goed voele. 2. Lichamelijk welbevide: goed verzorgd worde, ee prettig gevoel hebbe. 3. Woo- e leefomstadighede: zich thuis voele. 4. Participatie of meedoe : op eige wijze actief zij. Bij het opstelle va ee zorgleefpla ga je uit va de wese e mogelijkhede va de zorgvrager: hoe hij ka blijve doe wat hij zelf zivol e belagrijk vidt. Bij elk domei zoek je met de zorgvrager het atwoord op twee belagrijke vrage: Wat is belagrijk i uw leve? Welke odersteuig e zorg hebt u daarbij va os odig?

15 14 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE 13 Wat is het verschil tusse ee zorgleefpla e ee zorgpla? I de meeste zorgplae staa zorgprobleme cetraal. Bij ee zorgleefpla draait alles om de kwaliteit va leve, zoals de zorgvrager die ervaart. Het zorgleefpla gaat over het totale leve. Dus ook hobby s, religie, sociale cotacte e de woo- e leefomgevig. Daardoor moet je als verzorgede bijvoorbeeld meedeke over de irichtig va de huiskamer, over de dagivullig, e heb je ee grotere begeleidede rol e werk je itesiever same met matelzorg e vrijwilligers. Er is meer ruimte voor wese va de zorgvrager. Zorgvragers beslisse veel meer zelf. Dat vraagt meer flexibiliteit va de verzorgede. Er wordt va je verwacht dat je er alles aa doet om afsprake met zorgvragers a te kome. Je werkt same met adere disciplies aa het zorgleefpla. Je bedekt wat de keuke, de activiteitebegeleidig of adere behadelaars moete wete. Hoe kue zij bijdrage aa het hale va de doele va de zorgvrager? 14 Wat is ee aamesegesprek? De aamese is het verzamele va gegeves over de zorgvrager bij de opame. Je hebt die gegeves odig, omdat je moet wete wat de zorgbehoefte va de zorgvrager is. Kemerk va het aamesegesprek is dat je systematisch te werk gaat. Je gaat stap voor stap a op welke gebiede de zorgvrager behoefte aa zorg heeft. I het aamesegesprek stel je ope e geslote vrage. Geslote vrage stel je vooral over specifieke gezodheidsgegeves (voedig, slaap-waakpatroo). Met ope vrage probeer je ee beeld va de levesloop va de zorgvrager te krijge. Ope vrage moete zo cocreet e specifiek mogelijk zij, zodat iterpretaties zo veel mogelijk worde vermede.

16 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP Hoe observeer je? Observere is het bewust, systematisch e gericht waareme met als doel gegeves te verzamele die tot da toe obeked ware. Door te observere probeer je atwoord te vide op bepaalde vrage, bijvoorbeeld: Welke zelfzorgtekorte heeft de zorgvrager? Hoe reageert de zorgvrager op ee bepaalde behadelig? Soms krijg je als verzorgede ee observatieopdracht, bijvoorbeeld: Drikt de zorgvrager wel voldoede? Je moet da gegeves verzamele op éé specifiek gebied. Observatieopdrachte worde vaak gegeve bij veraderige va therapie, bijvoorbeeld ieuwe medicije, of waeer de zorgvrager bepaalde gedragsprobleme heeft. Observaties zij subjectief of objectief. Bij subjectief waareme voegt de waaremer zij eige meig toe aa de observaties, bij objectief waareme geeft de waaremer allee de feite weer. Observaties zij betrouwbaar als iedere waaremer i gelijke omstadighede hetzelfde waareemt. Observaties zij valide als de waaremer ook daadwerkelijk datgee meet wat hij wil mete.

17 16 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE 16 Welke observatiemiddele zij er? Er zij techische hulpmiddele zoals ee thermometer, e er zij regi s- tratielijste zoals ee temperatuurlijst. Voor de algemee observatie va ee zorgvrager zij er drie methode: beschrijvede methode: alle waaremige worde verwerkt i ee verslag, zodat ee totaalbeeld va het gedrag va de zorgvrager otstaat; beoordeligsschema: gedrag e situaties worde gescoord; observatieschema: er wordt geteld hoe vaak bepaald gedrag waeer voorkomt. Ee belagrijk aspect va het observere is ook het sigalere va veraderige i de gezodheid (moitore) tijdes het uitvoere va zorg. 17 Hoe formuleer je ee (zelf)zorgprobleem? Zorgprobleme zij de probleme va de zorgvrager waarop je je als verzorgede richt. Je kut ee oderverdelig make tusse: tijdelijke zorgprobleme, deze kue worde vermiderd of opgeheve (bijvoorbeeld ee zelfzorgtekort vawege ee gebroke bee); blijvede zorgprobleme, deze zij vawege hu oorzaak blijved e kue zelfs toeeme (bijvoorbeeld ee zelfzorgtekort door ee oherstelbare verlammig). Bij de formulerig va het probleem ga je als volgt te werk: je beschrijft het probleem vauit het stadput va de zorgvrager; je maakt bij de beschrijvig oderscheid tusse het probleem zelf, de oorzaak erva, e klachte e verschijsele (PES-criteria); je geeft bij je beschrijvig aakopigspute voor zorgdoele. P: het (gezodheids)probleem Mevrouw wordt s achts steeds wakker. E: de oorzaak (etiologie) e de gerelateerde Als gevolg va spaig e agst voor de factore (De keuze va de actie hagt af va uitslag va ee belagrijk oderzoek. de oorzaak va het probleem) S: de symptome: bevidige va de Ze droomt veel e voelt zich s ochteds iet verzorgede e ervarige va de zorgvrager uitgerust. plus aavullede iformatie

18 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP Hoe deel je zorgprobleme i? Iemad ka zorgprobleme hebbe op verschillede gebiede. Ee veelgebruikte idelig is die va Gordo/NANDA. Gordo/NANDA heeft ee idelig gemaakt aar gezodheidspatroe. Dat zij er elf: gezodheidsbelevig e -istadhoudig voedig e stofwisselig uitscheidig activiteite slaap e rust kee e waareme zelfbelevig rolle e relaties seksualiteit e voortplatig verwerkig va stress waarde e levesovertuigig Daaraast is er de ICF-idelig, maar die wordt i de praktijk iet zo veel gebruikt. Deze idelig beschrijft de gezodheid va mese i terme va lichaamsfucties e aatomische eigeschappe, activiteite e participatie i de samelevig. 19 Wat is kliisch redeere? Kliisch redeere is de vaardigheid om eige observaties e iterpretaties aa medische keis te koppele, om zo te beredeere welke volgede stappe geome moete worde i het hadele.

19 18 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE De zes stappe va het kliisch redeere Stap Omschrijvig Vrage die je kut stelle 1. Oriëtatie op situatie/kliisch beeld 2. Kliische probleemstellige Beoeme e beargumetere (wat is het e waarom is het zo?). Wat is de zorgbehoefte? Beredeere kerprobleme op somatisch, psychosociaal e ADL-gebied. Hoe ziek is iemad? (ee beetje, heel erg) Wat zij de klachte e symptome? Hoe zij de vitale fucties? (bijvoorbeeld ademhalig, temperatuur) Wat is de voorgeschiedeis? (medicije, ziektes) Hoe is de leefwijze va de zorgvrager? (roke, bewegig) Hoe driged is hulp odig? Wat dek je dat er aa de had is? Wat is er aa de had met het lichaam? Wat is de psychosociale situatie va de zorgvrager? Welke gevolge heeft de situatie voor de activiteite va het dagelijks leve? 3. Aavulled kliisch oderzoek Meedeke met de arts. 4. Kliisch beleid Beredeere aapak voor kerprobleme. 5. Kliisch verloop Beredeere verloop va e beleid voor de ziekte. 6. Nabeschouwig Beschouwe va de gehele zorgsituatie, eige aadeel e leermomete. Is er aavulled oderzoek odig dat je zelf kut doe of de arts? Wat zij de verwachtige va het oderzoek? Welke iterveties moete worde gestart? Wat zij de kliische overwegige bij de iterveties? Bijvoorbeeld als er medicatie odig is, hoe wordt deze da toegedied? Wat zij de prioriteite? Hoe worde de lichaamsfucties bewaakt? Welke disciplies moet je ischakele? Hoe wordt de zorgvrager igelicht e begeleid? Hoe ziet het kliisch verloop eruit: welke lichamelijke e psychosociale probleme ku je verwachte? Hoe staat het met de veiligheid va de zorgvrager? Hoe is de kwaliteit va de zorg? Zij er evetueel ethische dilemma s? Wat heb je geleerd? Bro: Amstel Academie VUmc Marc Bakker 20 Hoe formuleer je ee zorg- of begeleidigsdoel? Ee zorgdoel (of begeleidigsdoel) is ee omschrijvig va de situatie waaraar de zorgverleer e zorgvrager streve. Ee goed geformuleerd doel: is beschreve vauit de zorgvrager, dit is het oderwerp va het doel; bevat ee actief werkwoord: datgee wat de zorgvrager moet doe of wat er voor hem gedaa moet worde;

20 K1 W1 STELT (MEDE) HET ZORGPLAN OP 19 geeft criteria aa: hoe, waarmee, oder welke omstadighede ezovoort de zorgvrager iets moet bereike; geeft de tijdslimiet aa voor het bereike va dat doel; voldoet aa de RUMBA-eise: relevat, begrijpelijk, meetbaar, cocreet gedrag, haalbaar. (Oorsprokelijk Egels: Relevat, Uderstadable, Measurable, Behavioural, Attaiable). Oderwerp Werkwoord Criteria Tijd Wie moet het Wat moet er Beschrijvig hoe, waar- Waeer doel bereike gedaa worde mee, oder welke omstadighede, hoe goed Meeer drikt 2500 ml vloeistof iedere dag Daiëls Mevrouw ka haar rechter- over vijf dage Oosterma bee strekke Mevrouw De ka aageve welke voedigsmiddele voor ze aar Vries op haar dieetlijst veel huis gaat zout bevatte Ieder goed geformuleerd zorgdoel bestaat uit de oderdele oderwerp, werkwoord, criteria e tijd. Als er meer gezodheidsprobleme zij, orde je ze aar prioriteit. Dat wil zegge: het belagrijkste probleem krijgt voorrag. Bepaalde zorgdoele zij pas a ee lage termij te bereike, bijvoorbeeld otslag uit ee zorgistellig. Zo lagetermijdoel valt vaak uitee i meerdere doele op de korte termij. Kortetermijdoele kue i ekele dage of zelfs ure bereikt worde, bijvoorbeeld: de zorgvrager ka zichzelf wasse. 21 Hoe kies je zorgactiviteite? Zorgactiviteite zij hadelige die ee verzorgede uitvoert om ee zorgvrager va de huidige situatie aar de geweste situatie te helpe. Er zij verschillede soorte zorgactiviteite (soms ook wel iterveties geoemd). Het type zorgactiviteit hagt af va het doel waarop ze gericht zij: gehele overame va de zelfzorg; gedeeltelijke overame va de zelfzorg; begeleide; iformere.

21 20 NIVEAU 3 ONDER DE KNIE Zorgactiviteite moete aa drie voorwaarde voldoe: ze moete passe bij wat de zorgvrager ka e wil; ze moete passe i het zorgbeleid (ze moge iet te veel tijd koste of te duur zij); er moet voldoede deskudigheid zij voor de activiteite. 22 Hoe stem je de zorg af met de zorgvrager e adere disciplies? Je bespreekt het zorgpla altijd met de zorgvrager zodat: de zorgvrager weet wat er allemaal gaat gebeure; de zorgvrager ka zegge of hij de doele zivol e haalbaar vidt. Je bespreekt het zorgpla altijd met adere disciplies. Dat bevordert de samehag va alle verleede zorg. Waeer er meerdere disciplies bij de samewerkig betrokke zij, moet duidelijk zij wie wat doet. Ook moete de activiteite va de zorgverleers op elkaar afgestemd worde, om overlap e tegestrijdighede i de zorg te voorkome. Met adere woorde: ee goede coördiatie va de zorg is omisbaar. Ook is heel belagrijk waéér behadelige of adere activiteite plaatsvide. Door alle zorgactiviteite goed op elkaar aa te late sluite, waarborg je ee goede voortgag of cotiuïteit va de zorg. Werkproces 2 Biedt persoolijke verzorgig e observeert gezodheid e welbevide Lichamelijke verzorgig 23 Hoe ku je de basiszorg plae bie de mogelijkhede? De plaig moet systematisch zij. Er diee garaties gebode te worde voor de cotiuïteit va zorg. De kwaliteit va de zorg moet bevorderd worde. De zorg moet zichtbaar, overdraagbaar e bespreekbaar zij.

22 Niveau 3 oder de kie Aeke Ormel, Ak va de Wiel Niveau 3 oder de kie is ee omisbaar aslagwerk voor alle studete die de opleidig tot Verzorgede volge. I dit boek is alle theorie voor de complete opleidig tot Verzorgede samegevat. De ihoud is volledig geactualiseerd e afgestemd op de competetiegerichte kwalificatiestructuur. De theorie is georded rodom kertake e werkprocesse. Niveau 3 oder de kie ka aast elke leermethode gebruikt worde. Zeker u zelfstadig werke e lere steeds belagrijker wordt, is dit boek ook ee hadig hulpmiddel bij het gericht zoeke aar iformatie. Op staa ruim 500 oefevrage é 500 toetsvrage, waarmee je de geleerde stof zelfstadig kut oefee e toetse. Hadig als aslagwerk i de beroepspraktijk Visuele odersteuig door midmaps Eevoudig taalgebruik Odersteut zelfstadig lere Bregt samehag e structuur i de leerstof Bevat allee stadaardkeis Geschikt voor competetiegerichte oderwijsprogramma s Methodeoafhakelijk Volledig herziee editie ISBN

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie