Veiligheid bij Evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid bij Evenementen"

Transcriptie

1 Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Wegens groot succes herhaad! Vorige editie gemidded beoordeed met een 8! Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en voorkom onnodige en tragische incidenten op uw evenement! Congres - 21 maart 2013 Evenementenveiigheid anno 2013: trends en actuee ontwikkeingen Het uitvoeren van een risicoanayse in de praktijk Nieuwe taken en verantwoordeijkheden bij de uitvoering van de drank- en horecawet Het gebruik van sociae media bij evenementen De mutidiscipinaire vergadertafe in de praktijk Crowd Management bij evenementen De macht van het weer Incusief 10 interessante workshops! Verdiepende mastercasses - 22 maart 2013 Opsteen risicoprofie: het signaeren, inventariseren en evaueren van veiigheidsrisico s Op weke manier brengt u de aanwezige risico s voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van de risicoanayse? Hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s op basis van de risicoanayse en hoe schat u de capaciteit (mensen en middeen) in? Op weke wijze vertaat u het risicoprofie naar een concreet pan van aanpak? Samenwerken en regie bij evenementenveiigheid Hoe ziet het speeved eruit qua verantwoordeijkheden, beangen en krachten? Weke competenties en acties worden verangt van een regisseursro? Hoe ziet het regieproces er praktisch uit en weke stappen dient u daarin te nemen? Nu met vroegboekkorting! in samenwerking met en.

2 Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Congres incusief interessante wo 21 maart 2013 Ontvangst: uur Einde: uur Voorkom tragische incidenten op uw evenement Jaarijks vinden er in Nederand duizenden grote en keine evenementen paats. Een groot dee van deze evenementen veroopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegeijkertijd zijn er ook verschiende voorbeeden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanayse is opgested of waar de scherpte en aertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevog. De onheispe ende weerbeeden van Pukkepop en het Dicky Woodstock Festiva en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisberg staan nog scherp op ons netvies. As organisator, vergunningverener bij de gemeente, evenementencoördinator bij poitie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordeijk voor de veiigheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitbijven zijn veiigheidsmaatregeen nodig. Daarvoor moet u dan we eerst de risico s kennen en weten hoe u deze risico s kunt voorkomen of beperken. Op het congres Veiigheid bij Evenementen hoort u van experts hoe u de veiigheid op uw evenement waarborgt. Wat zijn beangrijke trends rond evenementenveiigheid? En weke essen kunt u hieruit trekken? Hoe vut uw gemeente haar regiero in op het terrein van evenementenveiigheid? En op weke manier kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren? Hoe verricht u een integrae en reaistische risicoanayse die recht doet aan de okae situatie? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van het risicoprofie? Wat kunt u eren van goede werkwijzen en bijzondere situaties die zich voordeden rond evenementen in binnen- en buitenand? Zorg dat u goed voorbereid bent en med u nu aan! WIE ONTMOET U? Poitie Gemeente Brandweer Evenementenorganisaties Beveiigingsbedrijven Verhuurders, beheerders en expoitanten van evenementenocaties GGD GHOR En ae andere partijen die betrokken zijn bij evenementen! uur Ontvangst met koffie en thee uur Opening door uw dagvoorzitter Menno van Duin, ector Crisisbeheersing bij het gezamenijke ectoraat Crisisbeheersing van het Nederands Instituut Fysieke Veiigheid en de Poitieacademie uur Evenementenveiigheid anno 2013: trends en actuee ontwikkeingen Nieuwe beangrijke wet- en regegeving op het gebied van evenementenveiigheid (o.a. aanscherping voetbawet en wijziging van de drank- en horecawet): wat komt er aemaa op u af? Groeiende aandacht voor cameratoezicht in uitgaansgebieden en nieuwe mogeijkheden voor preventief fouieren: hoe kunt u hier gebruik van maken? Mogeijkheden en onmogeijkheden bij pubiek-private samenwerking: hoe geeft u deze samenwerking vorm? De toenemende invoed van sociae media: hoe kunt u hiervan gebruik maken om uw evenement veiiger te maken? Het weer as beangrijke factor bij de veiigheid van uw evenement: hoe kunt u hier op anticiperen? Ronny Hoog Antink, directeur Loc7000, speciaist in het organiseren van pubieksevenementen, organiseert o.a. het Lowands Festiva Fokko Venema, coördinator Evenementenveiigheid en Bijzondere Wetgeving van de gemeente Dronten, waar jaarijks het evenement Lowands wordt georganiseerd Robrecht Baving, hoofd ontwikkeing, advies en kwaiteit bij de Security Company, het grootste evenementenbeveiigingsbedrijf van Europa die duizenden nationae en internationae evenementen beveiigd Jitske Roos, commerciee manager Meteovista, een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederand, adviseert evenementenorganisatoren over het weer uur Het uitvoeren van een risicoanayse in de praktijk Wat is het doe van een risicoanayse en waar moet deze aan vodoen? Hoe verricht u een integrae en reaistische risicoanayse die recht doet aan de okae situatie? Het in kaart brengen van mogeijke risicofactoren: wat voor pubiek komt er naar het evenement, weke activiteiten vinden er paats en op weke ocatie wordt het evenement georganiseerd? Het verkennen van scenario s en mogeijke gevogen: hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s? Weke stappen neemt u bij de prioritering van maatregeen en de toewijzing van capaciteit op basis van de risicoanayse? Evert Onink, procesmanager evenementenveiigheid veiigheidsregio Fevoand, verantwoordeijk voor het proces van het ontwerpen, impementeren en naeven van het regionaa beeid en de procedures ten aanzien van de hoog-risicoevenementen in Fevoand en Gooi en Vechtstreek Jan Lohmeijer, teameider kenniscentrum brandweer Fevoand, houdt zich bezig met het inventariseren en anayseren van risico s op het gebied van evenementenveiigheid uur Koffie en theepauze

3 rkshops uur Praktijkcase: Citymoves Queensday 2012 Het (gezamenijk) beang van een veiig veroop van het evenement Citymoves Queensday: wie is wanneer waarvoor verantwoordeijk? Hoe ziet de ro- en taakverdeing eruit bij pubieke private samenwerking? Weke ro heeft de evenementenorganisator en de overheid? De verantwoordeijkheid van de gemeente bij het evenement Citymoves Queensday: mede-organisator, facitator, vergunningverener én toezichthouder Wat is de reatie tussen de evenementenorganisator en de overheid? En tussen overheidsorganisaties ondering? Wie neemt de eindbesissing over veiigheidsmaatregeen? Degene die betaat bepaad? Martin Braam, evenementencoördinator gemeente Leiden, verantwoordeijk voor het veiige veroop van evenementen in de gemeente Leiden Peter Kroep, regionaa adviseur Evenementenveiigheid Bureau CCB Veiigheidsregio Hoands Midden, waar hupvereningsdiensten, gemeenten en partners samenwerken om risico s te verminderen en incidenten te bestrijden Kevin Weijers, adviseur Evenementen GHOR Hoands Midden, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen uur Brainstormunch Tijdens de unch kunt u aan een van de rondetafes met uw vakgenoten discussiëren over uiteenopende thema s op het gebied van evenementenveiigheid. De thema s van de rondetafegesprekken worden bepaad op basis van de aatste actuaiteiten en nieuwste ontwikkeingen. C D Crowd Management: hoe werkt het in de praktijk? Hoe gaat u om met grote massa s mensen op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer? Hoe eidt u een grote menigte naar de uitgang? Op weke manier beheerst u de pubieksdichtheid en hoe stuurt u mensenmassa s? Hoe voorkomt u dat het fout gaat? As het toch fout gaat; hoe organiseert u de ontruiming? Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiiging van De Nederandse Veiigheidsbranche, bestuursid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company,het grootste evenementenbeveiigingsbedrijf van Europa die duizenden nationae en internationae evenementen beveiigd o.a. Oympische Speen uur Workshopronde 2 De ontwikkeing van een verkeers- en vervoerspan Waarom een verkeers- en vervoerspan en voor wie is het pan bedoed? Hoe verkrijgt u inzicht in de verwachte omvang van verkeers- en vervoersstromen, de te reserveren parkeercapaciteit en de te nemen verkeers- en vervoersmaatregeen? Op weke manier vereidt u de bezoekers tot het gebruik van bepaade vervoersmiddeen? Remco Bruijnes, adviseur verkeer en vervoer bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiiteit, infrastructuur, ruimteijke ordening, water en energie, heeft jarenange ervaring met het opsteen, uitvoeren en evaueren van verkeers- en vervoerspannen uur Workshopronde 1 Veiigheidscutuur voor 1 dag De ro van de bezoekers as veiigheidspartner: hoe speet u hierop in? Principes rondom groepsgedrag en het beïnvoeden van een groep: hoe stuurt u op veiig gedrag? A B Reatie tussen bewustzijn en gedrag: hoe spreekt u bezoekers aan op risicogedrag? Werken met gedragsconsequenties (speen met beonen, straffen en negeren): hoe doet u dit? Effectieve communicatie: hoe zorgt u ervoor dat u adviezen worden opgevogd? Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group BV, expert op het gebied van het bevorderen van veiigheidscutuur en -gedrag Nieuwe taken en verantwoordeijkheden bij de uitvoering van de drank- en horecawet Wat zijn de consequenties van de wijziging van de drank- en horecawet voor u en uw gemeente? Hoe gaat de vergunningverening in de praktijk en wat zijn de raakvakken met andere vergunningen? Weke handhavinginstrumenten staan uw gemeente ter beschikking? Hein Maas, juridisch en beeidsadviseur voor (okae) overheden, begeeidt en adviseert gemeenten bij de toepassing en de handhaving van Bijzondere Wetten Peter Roumen, directeur Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beeid, vergunningverening, toezicht en handhaving rond de drank- en horecawet E F Het gebruik van sociae media bij evenementen Hoe kunt u sociae media gebruiken om uw evenement veiiger en toegankeijker te maken? Op weke manier zet u Twitter, YouTube, Facebook en Hyves in ter bevordering van de veiigheid op uw evenement? Do s en dont s bij het gebruik van sociae media: wanneer communiceert u wat we en wanneer juist niet? Effectieve communicatie bij incidenten: hoe kunt u bezoekers waarschuwen en handeingsperspectieven meegeven? Afwegingen in de communicatiestrategie: aeen monitoren of inzetten op het actief gebruik van sociae media? Roy Johannink en Niek van As, veiigheidsadviseurs bij VDMMP, ondersteunen, begeeiden en adviseren evenementenorganisatoren, (okae) overheden en hupvereningsdiensten bij het gebruik van sociae media ter bevordering van evenementenveiigheid Predictive Profiing: het vroegtijdig onderkennen van dreigende situaties Hoe kunt u predictive profiing inzetten en wat is de meerwaarde van deze nieuwe manier van beveiigen? Hoe kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen voor de veiigheid van uw evenement? Op weke manier kunt u adequaat reageren op een mogeijke dreiging? Bert van Pe, directeur SoSecure, expert op het gebied van de methodiek predictive profiing om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

4 verdiepende mastercasses 22 maart 2013 Ontvangst: uur Einde: uur uur Koffie en theepauze uur Workshopronde 3 Communiceren met bezoekers via icht Op weke manier communiceert u door midde van icht met bezoekers? G H I J Weke toepassingen zijn er mogeijk? En wat werkt wanneer? Hoe aat u de toepassingen met icht aansuiten op de andere veiigheidsmaatregeen? Ward Roef, managing director Dayight, heeft ruim 20 jaar ervaring in het gebruik van icht ter bevordering van evenementenveiigheid De mutidiscipinaire vergadertafe Hoe komt het dat u boodschap soms moeiijk overkomt in mutidiscipinaire samenwerking? Wat zijn de verschiende cuturen, roen, verantwoordeijkheden en beangen van de gemeente, hupvereningsdiensten én de evenementorganisator? Weke invoed heeft dat op de mutidiscipinaire vergadermomenten? Hoe kunt u uw doesteingen bereiken en draagvak creëren in dit werkgebied? Marit Eders, project- en verandermanager Veiigheid en Evenementen bij van Aetsved, adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking Remco Heijstee, evenementcoördinator Poitie Duin- en Boenstreek, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen De macht van het weer Hoe groot is de invoed van het weer op uw evenement en haar bezoekers? Het weer is een beangrijke factor bij outdoor-evenementen. Hoe benadert/bewaakt u het weer professionee? Het weer is niet te veranderen, maar u kunt er we op anticiperen. Hoe doet u dit? Jitske Roos, commerciee manager Meteovista, een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederand, adviseert evenementenorganisatoren over het weer Mobie en fexibe cameratoezicht bij grote evenementen Hoe zet u cameratoezicht op een simme en effectieve manier in op uw evenement? Op weke manier zorgt u ervoor dat het cameratoezicht goed aansuit op andere veiigheidsmaatregeen? Berry Verhagen, coördinator Spottersopeiding op de Schoo voor Gevaar- & Crisisbeheersing van de Poitieacademie uur Penaire nabeschouwing en overdracht van de visies en adviezen onder eiding van uw dagvoorzitter Hoe zou u de veiigheid bij evenementen wien verbeteren? Gedurende de rondetafegesprekken in de brainstormunch komt u samen tot goede ideeën om de veiigheid bij evenementen te verbeteren. In de penaire nabeschouwing geeft de dagvoorzitter u een overzicht van de beste ideeën om de evenementenveiigheid te verbeteren. Verdiepende mastercasses Veiigheid bij Evenementen Maak u keuze uit twee verdiepende mastercasses 1. Opsteen risicoprofie: het signaeren, inventariseren en evaueren van veiigheidsrisico s Wat is het doe van het opsteen van een risicoprofie en waar moet deze aan vodoen? Op weke manier brengt u de aanwezige risico s voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van het risicoprofie? Het verkennen van scenario s en mogeijke gevogen: hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s op basis van het risicoprofie? Het beschrijven van de risico s: wat kan er fout gaan? Weke veiigheidsvoorschriften zijn er en weke voorzorgsmaatregeen zijn er a genomen? Hoe vertaat u het risicoprofie naar een concreet pan van aanpak (maatregeen, capaciteit en middeen)? Weke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket van maatregeen en weke criteria zijn hierbij van beang? Roy Johannink en Niek van As, veiigheidsadviseurs bij VDMMP, ondersteunen, begeeiden en adviseren evenementenorganisatoren, (okae) overheden en hupvereningsdiensten bij het opsteen van een risicoprofie van een evenement 2. Samenwerking en regie bij evenementenveiigheid Hoe ziet het speeved eruit qua verantwoordeijkheden, beangen en krachten? Weke competenties en acties worden verangt van een regisseursro? Hoe ziet het regieproces er praktisch uit en weke stappen dient u daarin te nemen? Hoe kunt u invoed uitoefenen zonder directe zeggenschap in de eigen organisatie of naar de samenwerkende partijen? Hoe voorkomt u dat u gaat onderhandeen over veiigheidsrisico s en maatregeen? Weke actoren speen daarbij een ro? Hoe beangrijk is het voeren van een goede evauatie in het proces en hoe kunt u dat aanpakken? Praktijkcase Duin- en Boenstreek: hoe krijgt u zes gemeenten en drie hupvereningsdiensten op één ijn? Hoe werkt dat bestuurijk, tactisch en in de operationee uitvoering? Weke actoren hebben op deze praktijkcase invoed gehad? Hoe kunt u de geeerde essen toepassen in uw eigen praktijksituatie? Marit Eders, projectmanager Veiigheid en Evenementen bij van Aetsved, adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking Remco Heijstee, evenementcoördinator Poitie Duin- en Boenstreek, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen uur Afsuiting en aanvang informatiemarkt en borre

5 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de kantenservice via Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en voorkom onnodige en tragische incidenten op uw evenement! (e-67343) Meer informatie Kantenservice: U kunt zich onine inschrijven! Persoonijk Congresadvies Marie-Jose de Vries Te: Verantwoordeijk voor het programma: Zo medt u zich aan: Via internet: Via e-mai: Teefonisch: Frank van Summeren Congres- en Opeidingsmanager Veiigheid Maries Kuijten-Komp Sr. Project Coördinator Bij aanmeding via teefoon of internet verzoeken wij u vriendeijk uw persoonijke code (geprint bij uw adressering) te vermeden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo sne mogeijk toe. As uw e-maiadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deename binnen een werkdag via e-mai. Data en ocatie 21 en 22 maart 2013 GereDome Batavierenweg 25 Arnhem Uw investering Vroegboekkorting Vóór 15 februari 2013 Vanaf 15 februari 2013 Deename congres 699,- 799,- Deename mastercass 699,- 799,- Deename congres+mastercass 1299,- 1399,- Dit bedrag is incusief koffie, thee, unch en een (digitaa) nasagwerk. Bent u heaas verhinderd? Uw coega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wit u toch annueren, dan moet dat schrifteijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaat u 175,- as administratiekosten (exc. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehee bedrag in rekening gebracht. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkeingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeeinden. Koppen uw gegevens niet of wit u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze kantenservice te Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimteijke ordening & miieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociae zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfseven, overheid en non-profitorganisaties. Van Aetsved Advies- en interimbureau, speciaist op het gebied van project- en verandermanagement. Van Aetsved ondersteunt, begeeidt en adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking o.a. rond evenementenveiigheid. in samenwerking met en. VDMMP is een adviesbureau met de focus op veiigheid. VDMMP ondersteunt, begeeidt en adviseert organisaties in het veiigheidsdomein. Dit doet VDMMP op het gebied van communicatie, beeidsadvies, onderzoek en sociae media. Daarnaast verzorgt zij trainingen op het gebied van crisiscommunicatie, sociae media, pubieke gezondheid en evenementenveiigheid.

6 De deenemers van de voorgaande editie over het congres Veiigheid bij Evenementen: Kennis opgedaan van de verschiende invashoeken van organisaties en partijen betrokken bij evenementen Goede interactie met het pubiek Leuke contactmomenten met coega s Interessante praktijkvoorbeeden Combinatie van onderwerpen die in ekaars verengde agen Profieer uw organisatie Op dit congres krijgt u de kans potentiëe kanten, uw kennis, ervaring en expertise te tonen. Profieer uw organisatie en ontmoet directie en management van de Nederandse veiigheidsbranche. Neem contact op met: Suzanne van Ko, marketingadviseur congressponsoring, e-mai: te: Incompany De mastercasses op het terrein van veiigheid bij evenementen op maat voor uw organisatie? Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraa staat. Behaa meer rendement door gericht te trainen! Informeer naar de mogeijkheden, neemt contact op met Nataie Vonk manager incompany trainingen (e-mai: te: ). Ook interessant voor u: Opeiding beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid Met de komst van de Nationae Poitie en de Wet Gemeenteijke Regiero komt de regie op het okaa veiigheidsbeeid meer en meer bij gemeenten te iggen. Een seutero igt bij u as beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid. Op 4 apri 2013 gaat de derde editie van de opeiding beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid van start in La Vie Utrecht. Deze opeiding eidt u in 7 dagen op tot veiigheidsregisseur in uw gemeente. Met unieke praktijkcases as het schietdrama in Aphen aan den Rijn verzorgt door Bas Eenhoorn, burgemeester van deze gemeente. Meer informatie over het programma van de opeiding, de docenten en inschrijven is te vinden op in samenwerking met en.

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Conferentie Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein UPDATE Masterclasses Donderdag 19 maart 2015 9 e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers,

Nadere informatie

Overheid & Jongerenbeleid

Overheid & Jongerenbeleid R e g i o n a l e s t u d i e d a g e n Bereik uw doelen binnen uw regio! Overheid & Jongerenbeleid Jeugd, Gezin en Privacy Slagvaardig organiseren en implementeren van beleid Optimaliseer uw regionale

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie

www.sbo.nl/toetsenvo Actueel en inspectieproof in één dag!

www.sbo.nl/toetsenvo Actueel en inspectieproof in één dag! 8 e Jaarcongres 5 & 6 februari 2013 NBC Nieuwegein directie, management en docenten kies uw eigen pad! 200,- Actueel en inspectieproof in één dag! q De nieuwe richtlijnen CE en CSE q Kunnen we rekenen

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie