Veiligheid bij Evenementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid bij Evenementen"

Transcriptie

1 Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Wegens groot succes herhaad! Vorige editie gemidded beoordeed met een 8! Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en voorkom onnodige en tragische incidenten op uw evenement! Congres - 21 maart 2013 Evenementenveiigheid anno 2013: trends en actuee ontwikkeingen Het uitvoeren van een risicoanayse in de praktijk Nieuwe taken en verantwoordeijkheden bij de uitvoering van de drank- en horecawet Het gebruik van sociae media bij evenementen De mutidiscipinaire vergadertafe in de praktijk Crowd Management bij evenementen De macht van het weer Incusief 10 interessante workshops! Verdiepende mastercasses - 22 maart 2013 Opsteen risicoprofie: het signaeren, inventariseren en evaueren van veiigheidsrisico s Op weke manier brengt u de aanwezige risico s voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van de risicoanayse? Hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s op basis van de risicoanayse en hoe schat u de capaciteit (mensen en middeen) in? Op weke wijze vertaat u het risicoprofie naar een concreet pan van aanpak? Samenwerken en regie bij evenementenveiigheid Hoe ziet het speeved eruit qua verantwoordeijkheden, beangen en krachten? Weke competenties en acties worden verangt van een regisseursro? Hoe ziet het regieproces er praktisch uit en weke stappen dient u daarin te nemen? Nu met vroegboekkorting! in samenwerking met en.

2 Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Congres incusief interessante wo 21 maart 2013 Ontvangst: uur Einde: uur Voorkom tragische incidenten op uw evenement Jaarijks vinden er in Nederand duizenden grote en keine evenementen paats. Een groot dee van deze evenementen veroopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegeijkertijd zijn er ook verschiende voorbeeden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanayse is opgested of waar de scherpte en aertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevog. De onheispe ende weerbeeden van Pukkepop en het Dicky Woodstock Festiva en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisberg staan nog scherp op ons netvies. As organisator, vergunningverener bij de gemeente, evenementencoördinator bij poitie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordeijk voor de veiigheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitbijven zijn veiigheidsmaatregeen nodig. Daarvoor moet u dan we eerst de risico s kennen en weten hoe u deze risico s kunt voorkomen of beperken. Op het congres Veiigheid bij Evenementen hoort u van experts hoe u de veiigheid op uw evenement waarborgt. Wat zijn beangrijke trends rond evenementenveiigheid? En weke essen kunt u hieruit trekken? Hoe vut uw gemeente haar regiero in op het terrein van evenementenveiigheid? En op weke manier kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren? Hoe verricht u een integrae en reaistische risicoanayse die recht doet aan de okae situatie? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van het risicoprofie? Wat kunt u eren van goede werkwijzen en bijzondere situaties die zich voordeden rond evenementen in binnen- en buitenand? Zorg dat u goed voorbereid bent en med u nu aan! WIE ONTMOET U? Poitie Gemeente Brandweer Evenementenorganisaties Beveiigingsbedrijven Verhuurders, beheerders en expoitanten van evenementenocaties GGD GHOR En ae andere partijen die betrokken zijn bij evenementen! uur Ontvangst met koffie en thee uur Opening door uw dagvoorzitter Menno van Duin, ector Crisisbeheersing bij het gezamenijke ectoraat Crisisbeheersing van het Nederands Instituut Fysieke Veiigheid en de Poitieacademie uur Evenementenveiigheid anno 2013: trends en actuee ontwikkeingen Nieuwe beangrijke wet- en regegeving op het gebied van evenementenveiigheid (o.a. aanscherping voetbawet en wijziging van de drank- en horecawet): wat komt er aemaa op u af? Groeiende aandacht voor cameratoezicht in uitgaansgebieden en nieuwe mogeijkheden voor preventief fouieren: hoe kunt u hier gebruik van maken? Mogeijkheden en onmogeijkheden bij pubiek-private samenwerking: hoe geeft u deze samenwerking vorm? De toenemende invoed van sociae media: hoe kunt u hiervan gebruik maken om uw evenement veiiger te maken? Het weer as beangrijke factor bij de veiigheid van uw evenement: hoe kunt u hier op anticiperen? Ronny Hoog Antink, directeur Loc7000, speciaist in het organiseren van pubieksevenementen, organiseert o.a. het Lowands Festiva Fokko Venema, coördinator Evenementenveiigheid en Bijzondere Wetgeving van de gemeente Dronten, waar jaarijks het evenement Lowands wordt georganiseerd Robrecht Baving, hoofd ontwikkeing, advies en kwaiteit bij de Security Company, het grootste evenementenbeveiigingsbedrijf van Europa die duizenden nationae en internationae evenementen beveiigd Jitske Roos, commerciee manager Meteovista, een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederand, adviseert evenementenorganisatoren over het weer uur Het uitvoeren van een risicoanayse in de praktijk Wat is het doe van een risicoanayse en waar moet deze aan vodoen? Hoe verricht u een integrae en reaistische risicoanayse die recht doet aan de okae situatie? Het in kaart brengen van mogeijke risicofactoren: wat voor pubiek komt er naar het evenement, weke activiteiten vinden er paats en op weke ocatie wordt het evenement georganiseerd? Het verkennen van scenario s en mogeijke gevogen: hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s? Weke stappen neemt u bij de prioritering van maatregeen en de toewijzing van capaciteit op basis van de risicoanayse? Evert Onink, procesmanager evenementenveiigheid veiigheidsregio Fevoand, verantwoordeijk voor het proces van het ontwerpen, impementeren en naeven van het regionaa beeid en de procedures ten aanzien van de hoog-risicoevenementen in Fevoand en Gooi en Vechtstreek Jan Lohmeijer, teameider kenniscentrum brandweer Fevoand, houdt zich bezig met het inventariseren en anayseren van risico s op het gebied van evenementenveiigheid uur Koffie en theepauze

3 rkshops uur Praktijkcase: Citymoves Queensday 2012 Het (gezamenijk) beang van een veiig veroop van het evenement Citymoves Queensday: wie is wanneer waarvoor verantwoordeijk? Hoe ziet de ro- en taakverdeing eruit bij pubieke private samenwerking? Weke ro heeft de evenementenorganisator en de overheid? De verantwoordeijkheid van de gemeente bij het evenement Citymoves Queensday: mede-organisator, facitator, vergunningverener én toezichthouder Wat is de reatie tussen de evenementenorganisator en de overheid? En tussen overheidsorganisaties ondering? Wie neemt de eindbesissing over veiigheidsmaatregeen? Degene die betaat bepaad? Martin Braam, evenementencoördinator gemeente Leiden, verantwoordeijk voor het veiige veroop van evenementen in de gemeente Leiden Peter Kroep, regionaa adviseur Evenementenveiigheid Bureau CCB Veiigheidsregio Hoands Midden, waar hupvereningsdiensten, gemeenten en partners samenwerken om risico s te verminderen en incidenten te bestrijden Kevin Weijers, adviseur Evenementen GHOR Hoands Midden, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen uur Brainstormunch Tijdens de unch kunt u aan een van de rondetafes met uw vakgenoten discussiëren over uiteenopende thema s op het gebied van evenementenveiigheid. De thema s van de rondetafegesprekken worden bepaad op basis van de aatste actuaiteiten en nieuwste ontwikkeingen. C D Crowd Management: hoe werkt het in de praktijk? Hoe gaat u om met grote massa s mensen op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer? Hoe eidt u een grote menigte naar de uitgang? Op weke manier beheerst u de pubieksdichtheid en hoe stuurt u mensenmassa s? Hoe voorkomt u dat het fout gaat? As het toch fout gaat; hoe organiseert u de ontruiming? Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiiging van De Nederandse Veiigheidsbranche, bestuursid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company,het grootste evenementenbeveiigingsbedrijf van Europa die duizenden nationae en internationae evenementen beveiigd o.a. Oympische Speen uur Workshopronde 2 De ontwikkeing van een verkeers- en vervoerspan Waarom een verkeers- en vervoerspan en voor wie is het pan bedoed? Hoe verkrijgt u inzicht in de verwachte omvang van verkeers- en vervoersstromen, de te reserveren parkeercapaciteit en de te nemen verkeers- en vervoersmaatregeen? Op weke manier vereidt u de bezoekers tot het gebruik van bepaade vervoersmiddeen? Remco Bruijnes, adviseur verkeer en vervoer bij Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiiteit, infrastructuur, ruimteijke ordening, water en energie, heeft jarenange ervaring met het opsteen, uitvoeren en evaueren van verkeers- en vervoerspannen uur Workshopronde 1 Veiigheidscutuur voor 1 dag De ro van de bezoekers as veiigheidspartner: hoe speet u hierop in? Principes rondom groepsgedrag en het beïnvoeden van een groep: hoe stuurt u op veiig gedrag? A B Reatie tussen bewustzijn en gedrag: hoe spreekt u bezoekers aan op risicogedrag? Werken met gedragsconsequenties (speen met beonen, straffen en negeren): hoe doet u dit? Effectieve communicatie: hoe zorgt u ervoor dat u adviezen worden opgevogd? Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group BV, expert op het gebied van het bevorderen van veiigheidscutuur en -gedrag Nieuwe taken en verantwoordeijkheden bij de uitvoering van de drank- en horecawet Wat zijn de consequenties van de wijziging van de drank- en horecawet voor u en uw gemeente? Hoe gaat de vergunningverening in de praktijk en wat zijn de raakvakken met andere vergunningen? Weke handhavinginstrumenten staan uw gemeente ter beschikking? Hein Maas, juridisch en beeidsadviseur voor (okae) overheden, begeeidt en adviseert gemeenten bij de toepassing en de handhaving van Bijzondere Wetten Peter Roumen, directeur Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beeid, vergunningverening, toezicht en handhaving rond de drank- en horecawet E F Het gebruik van sociae media bij evenementen Hoe kunt u sociae media gebruiken om uw evenement veiiger en toegankeijker te maken? Op weke manier zet u Twitter, YouTube, Facebook en Hyves in ter bevordering van de veiigheid op uw evenement? Do s en dont s bij het gebruik van sociae media: wanneer communiceert u wat we en wanneer juist niet? Effectieve communicatie bij incidenten: hoe kunt u bezoekers waarschuwen en handeingsperspectieven meegeven? Afwegingen in de communicatiestrategie: aeen monitoren of inzetten op het actief gebruik van sociae media? Roy Johannink en Niek van As, veiigheidsadviseurs bij VDMMP, ondersteunen, begeeiden en adviseren evenementenorganisatoren, (okae) overheden en hupvereningsdiensten bij het gebruik van sociae media ter bevordering van evenementenveiigheid Predictive Profiing: het vroegtijdig onderkennen van dreigende situaties Hoe kunt u predictive profiing inzetten en wat is de meerwaarde van deze nieuwe manier van beveiigen? Hoe kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen voor de veiigheid van uw evenement? Op weke manier kunt u adequaat reageren op een mogeijke dreiging? Bert van Pe, directeur SoSecure, expert op het gebied van de methodiek predictive profiing om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

4 verdiepende mastercasses 22 maart 2013 Ontvangst: uur Einde: uur uur Koffie en theepauze uur Workshopronde 3 Communiceren met bezoekers via icht Op weke manier communiceert u door midde van icht met bezoekers? G H I J Weke toepassingen zijn er mogeijk? En wat werkt wanneer? Hoe aat u de toepassingen met icht aansuiten op de andere veiigheidsmaatregeen? Ward Roef, managing director Dayight, heeft ruim 20 jaar ervaring in het gebruik van icht ter bevordering van evenementenveiigheid De mutidiscipinaire vergadertafe Hoe komt het dat u boodschap soms moeiijk overkomt in mutidiscipinaire samenwerking? Wat zijn de verschiende cuturen, roen, verantwoordeijkheden en beangen van de gemeente, hupvereningsdiensten én de evenementorganisator? Weke invoed heeft dat op de mutidiscipinaire vergadermomenten? Hoe kunt u uw doesteingen bereiken en draagvak creëren in dit werkgebied? Marit Eders, project- en verandermanager Veiigheid en Evenementen bij van Aetsved, adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking Remco Heijstee, evenementcoördinator Poitie Duin- en Boenstreek, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen De macht van het weer Hoe groot is de invoed van het weer op uw evenement en haar bezoekers? Het weer is een beangrijke factor bij outdoor-evenementen. Hoe benadert/bewaakt u het weer professionee? Het weer is niet te veranderen, maar u kunt er we op anticiperen. Hoe doet u dit? Jitske Roos, commerciee manager Meteovista, een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederand, adviseert evenementenorganisatoren over het weer Mobie en fexibe cameratoezicht bij grote evenementen Hoe zet u cameratoezicht op een simme en effectieve manier in op uw evenement? Op weke manier zorgt u ervoor dat het cameratoezicht goed aansuit op andere veiigheidsmaatregeen? Berry Verhagen, coördinator Spottersopeiding op de Schoo voor Gevaar- & Crisisbeheersing van de Poitieacademie uur Penaire nabeschouwing en overdracht van de visies en adviezen onder eiding van uw dagvoorzitter Hoe zou u de veiigheid bij evenementen wien verbeteren? Gedurende de rondetafegesprekken in de brainstormunch komt u samen tot goede ideeën om de veiigheid bij evenementen te verbeteren. In de penaire nabeschouwing geeft de dagvoorzitter u een overzicht van de beste ideeën om de evenementenveiigheid te verbeteren. Verdiepende mastercasses Veiigheid bij Evenementen Maak u keuze uit twee verdiepende mastercasses 1. Opsteen risicoprofie: het signaeren, inventariseren en evaueren van veiigheidsrisico s Wat is het doe van het opsteen van een risicoprofie en waar moet deze aan vodoen? Op weke manier brengt u de aanwezige risico s voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opsteen van het risicoprofie? Het verkennen van scenario s en mogeijke gevogen: hoe beoordeet u de geïnventariseerde risico s op basis van het risicoprofie? Het beschrijven van de risico s: wat kan er fout gaan? Weke veiigheidsvoorschriften zijn er en weke voorzorgsmaatregeen zijn er a genomen? Hoe vertaat u het risicoprofie naar een concreet pan van aanpak (maatregeen, capaciteit en middeen)? Weke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket van maatregeen en weke criteria zijn hierbij van beang? Roy Johannink en Niek van As, veiigheidsadviseurs bij VDMMP, ondersteunen, begeeiden en adviseren evenementenorganisatoren, (okae) overheden en hupvereningsdiensten bij het opsteen van een risicoprofie van een evenement 2. Samenwerking en regie bij evenementenveiigheid Hoe ziet het speeved eruit qua verantwoordeijkheden, beangen en krachten? Weke competenties en acties worden verangt van een regisseursro? Hoe ziet het regieproces er praktisch uit en weke stappen dient u daarin te nemen? Hoe kunt u invoed uitoefenen zonder directe zeggenschap in de eigen organisatie of naar de samenwerkende partijen? Hoe voorkomt u dat u gaat onderhandeen over veiigheidsrisico s en maatregeen? Weke actoren speen daarbij een ro? Hoe beangrijk is het voeren van een goede evauatie in het proces en hoe kunt u dat aanpakken? Praktijkcase Duin- en Boenstreek: hoe krijgt u zes gemeenten en drie hupvereningsdiensten op één ijn? Hoe werkt dat bestuurijk, tactisch en in de operationee uitvoering? Weke actoren hebben op deze praktijkcase invoed gehad? Hoe kunt u de geeerde essen toepassen in uw eigen praktijksituatie? Marit Eders, projectmanager Veiigheid en Evenementen bij van Aetsved, adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking Remco Heijstee, evenementcoördinator Poitie Duin- en Boenstreek, adviseert over de veiigheid bij (pubieks)evenementen uur Afsuiting en aanvang informatiemarkt en borre

5 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de kantenservice via Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en voorkom onnodige en tragische incidenten op uw evenement! (e-67343) Meer informatie Kantenservice: U kunt zich onine inschrijven! Persoonijk Congresadvies Marie-Jose de Vries Te: Verantwoordeijk voor het programma: Zo medt u zich aan: Via internet: Via e-mai: Teefonisch: Frank van Summeren Congres- en Opeidingsmanager Veiigheid Maries Kuijten-Komp Sr. Project Coördinator Bij aanmeding via teefoon of internet verzoeken wij u vriendeijk uw persoonijke code (geprint bij uw adressering) te vermeden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo sne mogeijk toe. As uw e-maiadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deename binnen een werkdag via e-mai. Data en ocatie 21 en 22 maart 2013 GereDome Batavierenweg 25 Arnhem Uw investering Vroegboekkorting Vóór 15 februari 2013 Vanaf 15 februari 2013 Deename congres 699,- 799,- Deename mastercass 699,- 799,- Deename congres+mastercass 1299,- 1399,- Dit bedrag is incusief koffie, thee, unch en een (digitaa) nasagwerk. Bent u heaas verhinderd? Uw coega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wit u toch annueren, dan moet dat schrifteijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaat u 175,- as administratiekosten (exc. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehee bedrag in rekening gebracht. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkeingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeeinden. Koppen uw gegevens niet of wit u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze kantenservice te Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimteijke ordening & miieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociae zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfseven, overheid en non-profitorganisaties. Van Aetsved Advies- en interimbureau, speciaist op het gebied van project- en verandermanagement. Van Aetsved ondersteunt, begeeidt en adviseert veiigheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking o.a. rond evenementenveiigheid. in samenwerking met en. VDMMP is een adviesbureau met de focus op veiigheid. VDMMP ondersteunt, begeeidt en adviseert organisaties in het veiigheidsdomein. Dit doet VDMMP op het gebied van communicatie, beeidsadvies, onderzoek en sociae media. Daarnaast verzorgt zij trainingen op het gebied van crisiscommunicatie, sociae media, pubieke gezondheid en evenementenveiigheid.

6 De deenemers van de voorgaande editie over het congres Veiigheid bij Evenementen: Kennis opgedaan van de verschiende invashoeken van organisaties en partijen betrokken bij evenementen Goede interactie met het pubiek Leuke contactmomenten met coega s Interessante praktijkvoorbeeden Combinatie van onderwerpen die in ekaars verengde agen Profieer uw organisatie Op dit congres krijgt u de kans potentiëe kanten, uw kennis, ervaring en expertise te tonen. Profieer uw organisatie en ontmoet directie en management van de Nederandse veiigheidsbranche. Neem contact op met: Suzanne van Ko, marketingadviseur congressponsoring, e-mai: te: Incompany De mastercasses op het terrein van veiigheid bij evenementen op maat voor uw organisatie? Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraa staat. Behaa meer rendement door gericht te trainen! Informeer naar de mogeijkheden, neemt contact op met Nataie Vonk manager incompany trainingen (e-mai: te: ). Ook interessant voor u: Opeiding beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid Met de komst van de Nationae Poitie en de Wet Gemeenteijke Regiero komt de regie op het okaa veiigheidsbeeid meer en meer bij gemeenten te iggen. Een seutero igt bij u as beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid. Op 4 apri 2013 gaat de derde editie van de opeiding beeidsmedewerker Openbare Orde en Veiigheid van start in La Vie Utrecht. Deze opeiding eidt u in 7 dagen op tot veiigheidsregisseur in uw gemeente. Met unieke praktijkcases as het schietdrama in Aphen aan den Rijn verzorgt door Bas Eenhoorn, burgemeester van deze gemeente. Meer informatie over het programma van de opeiding, de docenten en inschrijven is te vinden op in samenwerking met en.

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Opleidingsmodules HEv-proof

Opleidingsmodules HEv-proof Opleidingsmodules HEv-proof In-company aanbod 2013 VDMMP en het Kenniscentrum Evenementenveiligheid bieden diverse opleidingsmodules bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEv). Ons in-company

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid 6 - DA AGSE CUR SUS 1, 8, 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014 Hotel Mercure Amersfoort Centre Praktijkgerichte behandeling van 12 wetten in 6 dagen Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid Geeft u

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Kernbeleid Veiligheid

Kernbeleid Veiligheid 2-daagse cursus 27 september en 11 oktober 2012 Hoofdkantoor BMC Amersfoort Verplicht integraal veiligheidsplan voor uw gemeente door de nieuwe wet Gemeentelijke Regierol VNG-handreiking voor integraal

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen

5-daagse cursus. Crowd. management. Tijdens deze cursus leert u: Fokko Oldenhuis hoogleraar recht, Rijksuniversiteit Groningen 5-daagse cursus 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaa van opdrachtverening Tite aanbesteding Aanbestedingsjurist (1,2 fte) Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Veno Garnizoenweg 3 5928NA Veno Contactpersoon Budgethouder

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Ontwikkeld om toekomstige aanslagen te voorkomen! Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme

Nadere informatie

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV)

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) ACTUELE KENNIS EN INZICHTEN VOOR EEN VEILIG EVENEMENT In 2012 publiceert het Veiligheidsberaad de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid.

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

5-daagse cursus Crowd

5-daagse cursus Crowd 5-daagse cursus 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2018 BCN Utrecht (Daltonlaan) Voor security managers, safety managers, facility managers en organisatoren Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop ééndaagse workshop 12 mei 2016 POSTILLION HOTEL BUNNIK Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop www.infotraining.nl Is uw databeleid gereed voor 2016?

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres Congres 7 december 2016 Waarborg de veiligheid en zorg dat u voorbereid bent op een mogelijke terroristische aanslag op uw evenement! Veiligheid bij Evenementen Voorkom gevaarlijke situaties en

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Risico Analyse bij evenementen. Gerard van Duykeren

Risico Analyse bij evenementen. Gerard van Duykeren Risico Analyse bij evenementen Gerard van Duykeren Gerard van Duykeren Directeur The Security Company Voorzitter Evenementen en Horeca sectie Nederlandse Veiligheidsbranche Voorzitter onderwijsfonds Evenementen

Nadere informatie

Symposium. de nieuwe uitdaging. Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht

Symposium. de nieuwe uitdaging. Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht Symposium Hersteondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging Dinsdag 8 december 2009 Jaarbeurs te Utrecht Stichting Rehabiitatie 92 organiseert in samenwerking met het HEE-team en met medewerking van het Kenniscentrum

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar van 2016 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Symposium Sanctieregelgeving. 5 november 2014

Symposium Sanctieregelgeving. 5 november 2014 Symposium Sanctieregelgeving 5 november 2014 Symposium Sanctieregelgeving 5 november 2014 Sanctiemaatregelen staan volop in de schijnwerpers. Internationale organisaties en overheden maken steeds meer

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Coördinator nazorg ex-gedetineerden 5-daagse opleiding 26 september, 3 en 10 oktober, 7 en 14 november 2013 La Vie Utrecht Nieuw en uniek! Max. 25 deelnemers Coördinator nazorg ex-gedetineerden Effectief organiseren en regisseren van nazorg

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Stadslogistiek. 13 april 2016

Stadslogistiek. 13 april 2016 Stadsogistiek 13 apri 2016 Inhoud Wat is stadsogistiek Zutphen? Doe HAN bij stadsogistiek Zutphen MAMCA onderzoek Haabaarheidsonderzoek Huidige onderzoeken Discussie Wat is stadsogistiek Zutphen? Het Zutphense

Nadere informatie

NHG-standaard COPD Anno 2015

NHG-standaard COPD Anno 2015 NHG-standaard COPD Anno 2015 Jiska B. Snoeck-Stroband, huisarts J.B.Snoeck-Stroband@umc.n Huisartspraktijk Akeei, Den Haag Afd Medische Besiskunde, LUMC, Leiden CAHAG bestuur 1 Discosure beangen Jiska

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk

Bewonersavonden Ontwikkeling Werelderfgoed Kinderdijk Bewonersavonden Ontwikkeing Werederfgoed Kinderdijk Suggesties, opmerkingen, kritiekpunten en tips naar aaneiding van de bewonersavonden in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri). In totaa hebben

Nadere informatie

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Proces Evenementenadvisering Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Wat doen wij? Positie binnen evenementen proc. Meegeven richting Organisatie Terreur en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Commissie voor de milieueffectrapportage. Jaarverslag 2006

Commissie voor de milieueffectrapportage. Jaarverslag 2006 Commissie voor de miieueffectrapportage Jaarversag 2006 Miieueffectrapportage in Nederand Nederand kent op dit moment twee typen miieueffectrapportage (m.e.r.): besuit-m.e.r. evert de informatie die nodig

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG)

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG) De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobie Webportas Erik Nijant (T-Mobie Nederand) Dirk van Dae (LogicaCMG) pagina 1 Agenda De business case www.t-mobie.n Het CMS Business Depoyment

Nadere informatie

Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving. Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid 19 juni 2013

Nieuwe politieorganisatie in een veranderende omgeving. Masterclass gemeentelijke regierol op veiligheid 19 juni 2013 congres + Masterclass 18 juni 2013 - Hotel Mercure Amersfoort Centre 19 juni 2013 - BMC Amersfoort Volg ons op LinkedIn: De Nationale Politie Wegens groot succes herhaald! Vorige editie gemiddeld beoordeeld

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie