OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus 2015 Fase: Gevorderd 1, verkort BOL en BBL Naam student:.

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 5 Beroepstaak B Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg Gevorderd 1 Beroepsopdracht B (praktijk) Feedbackformulier B Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten B Beroepstaak C Begeleiden Gevorderd 1 Beroepsopdracht C (praktijk) Feedbackformulier C Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten C Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken Gevorderd 1 Beroepsopdracht E (praktijk) Feedbackformulier E Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten E Toetsen Algemene instructie toetsen beroepsopdracht voor studenten en werkbegeleiders Toets beroepsopdracht B Bijlagen Bijlage 1: POP en werkplanning beroepsgericht POP en werkplanning persoonlijke leerdoelen Bijlage 2: Overzicht activiteiten school/praktijk Bijlage 3: Instructie feedbackformulier Bijlage 4: Begrippenlijst Bijlage 5: Leerplan en leerlijn BOL Verkort Bijlage 6: Leerplan en leerlijn BBL Verkort Studentenversie leren, ontwikkelen, beoordelen, ijken en assessen (dit document ontvang je van de docent) Instrumenten 1. IJkformulier 2. Overzicht activiteiten school/praktijk 3. Overzicht beroepsopdrachten 4. Waarderingsformulier overgang / voortgang /examendossier 5. Studentenresultaatkaart/rapport DSDO: 6. Stroomschema: harde en zachte eisen 7. Procedure communicatie studenten, ouders en praktijk Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 INLEIDING In deze inleiding krijg je uitleg over de beroepsopdrachten B, C en E in Gevorderde fase 1 en een uitleg over het gebruik van het feedbackformulier. Beroepsopdracht D wordt in een apart opdrachtenboek aangeboden. In dit opdrachtenboek zijn de beroepsopdrachten met de beoordelingscriteria opgenomen die je gaat doen in de gevorderde fase1. Beroepsopdracht B wordt in deze fase van de opleiding getoetst met een beoordelingsformulier. De instructie kun je in dit boek vinden bij het onderdeel toetsen. De beroepsopdrachten C en E worden in deze fase van de opleiding niet getoetst met een beoordelingsformulier, maar kun je afronden door een positief feedback formulier. BOL Verkort In deze fase van de opleiding komen de volgende zorgcategorieën aanbod; chronische zieke zorgvrager, klinische zorgvrager en psychiatrische zorgvrager. De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken op het niveau van gevorderd 1 te werken is ongeveer 20 weken BBL Verkort In deze fase van de opleiding komen de volgende zorgcategorieën aanbod; chronische zieke zorgvrager en klinische zorgvrager De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken op het niveau van gevorderd 1 te werken is ongeveer 20 weken De beroepsopdrachten zijn het uitgangspunt voor het leren. In een beroepsopdracht staat benoemd wat je aan het eind van gevorderde fase 1 moet kunnen. Om je op de beroepsopdrachten in de praktijk voor te bereiden doe je activiteiten op school en in de praktijk. De school-activiteiten staan op studentenmateriaal 2.0. Hierin vind je ook de taal en rekentaken. De praktijk-activiteiten van de gevorderde fase zijn verplicht, mits anders aangegeven. Zij dienen als voorbereiding op de toetsing van de beroepsopdrachten in de praktijk De praktijkactiviteiten kun je achter elke beroepsopdracht in het opdrachtenboek vinden. De uitgevoerde activiteiten teken je af in op overzicht activiteiten school en praktijk (bijlage 2) Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met docenten/slb, begeleiders en praktijkopleiders. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat iedereen op de hoogte is van je voortgang. Je Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) en werkplanning is daarbij hét hulpmiddel (bijlage 1) De SLB begeleid je bij het leerproces en het samenstellen van je portfolio. Verwacht wordt dat jij met behulp van het portfolio jouw leerproces en ontwikkeling aantoont aan de SLB. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van het bewijsmateriaal in het portfolio. De SLB heeft regelmatig een gesprek met je om de voortgang van de opleiding te bespreken. Het portfolio helpt jou in het gesprek met de SLB en/of begeleider om je leerproces, ontwikkeling en studievoortgang aan te tonen De assessor waardeert op ijkmoment 5 je portfolio en geeft advies aan de sub - examencommissie of je je voldoende hebt ontwikkeld om verder te mogen gaan met de opleiding. Het ijkmoment is een belangrijk moment in de opleiding. Het is een go/ no go moment. Voor jou is het dan ook van groot belang dat je weet wat er van je verwacht wordt. Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 Een volledig overzicht van de ijkmomenten en de eisen waaraan je op dat moment moet voldoen, vind je in de studentenversie ijken en assessen.. Per ijkmoment wordt er een overzicht gegeven van de onderdelen waarop de assessor je waardeert. Gebruik dit dus bij het verzamelen van je bewijzen. Veel succes met je opleiding! Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 OPLEIDING Verpleegkundige niveau 4 BEROEPSTAAK B Ondersteunen van de verpleegkundige zorg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie ODB G1 VERKORT 1415 Fase: Gevorderd 1 Naam student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd 1 Bieden van verpleegkundige (basis) zorg Toelichting Voorbereidend op deze beroepsopdracht voer je de activiteiten van het ondersteuningsmagazijn uit en vraag je feedback met behulp van het feedbackformulier Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht Je werkt als leerling-verpleegkundige op een verpleegafdeling in een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten, verpleegkundige (basis) zorg te verlenen aan patiënten in relatief stabiele zorgsituaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Je stelt het aantal patiënten vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je begeleider. Je voert de zorgverlening en coordatie van zorg onder supervisie van de begeleider uit. Dit wil zeggen; dat je de opdracht voorbespreekt, zelfstandig uitvoert en direct erna evalueert met je begeleider. Je herkent een crisissituatie of onvoorziene omstandigheden en roept hulp in van je begeleider of een andere verpleegkundige. Het accent ligt op het bieden van persoonlijke verzorging en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je biedt de patiënten psychosociale begeleiding bij voorbereiding op verschillende operaties, therapieën, behandelingen of onderzoeken. Je verzamelt gegevens over dreigende of bestaande gezondheidsproblemen, stelt op basis hiervan een verpleegplan op en bespreekt dit met de patiënt en betrokkenen. Je biedt op basis van het verpleegplan de verpleegkundige zorg, observeert en monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de patiënt. Je houdt daarbij rekening met de omstandigheden, wensen en behoeften van de patiënt. Je rapporteert verkregen gegeven in het dossier en stelt zo nodig het verpleegplan bij. Je evalueert de verleende zorg met patiënt en begeleider. Je kunt het overzicht bewaren over de zorg en werkzaamheden voor de zorgverlening in logische volgorde plannen. Je raadpleegt indien nodig andere deskundigen en overlegt tijdig en regelmatig met hen. Daarnaast neem je deel aan voor de coördinatie en afstemming relevante overlegvormen en collegiale consultatie. Taaltaken 1 - Kan observatie- en vragenlijsten lezen - Kan voorschriften / procedures/instructies/protocollen/een planning/een overdracht/ een dossier/een verpleegplan/ rapportage/vakliteratuur/leerplan lezen en interpreteren. - Kan een zorgplan bespreken en evalueren - Kan observatielijsten en vragenlijsten invullen - Kan zorgdoelen/begeleidingsdoelen/een zorgplan/een leerplan formuleren en bijhouden(wijzigingen vastleggen). - Kan een opname-overplaatsing-ontslag gesprek voeren Rekentaken - Heeft numerieke vaardigheden m.b.t. vochtlijst en vochtbalans - Kan ondersteunen bij bewegen en verplaatsen - Kan de weg vinden en uitleggen in een instelling 1 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal en rekentaken Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) Feedback 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E- F-J-K-R-V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V-) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B,E,Q) Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Feedback Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 OVERZICHT BEROEPSTAAK B Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatieindicatoren G1 Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. B.1 plannen van verpleegkundige 1.1, 1.8, 1.9 Verpleegkundige zorg zorg B.2 basis zorg 1.2, 1.4, 1.8 en 1.9 B.3 crisissituaties 1.7 Competenties A, B, C, D, E, F, H, J, K, M, Q, R, T, V Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen Prestatie-indicatoren Gaat in overleg met collega en/of begeleider na welke beslissingen in zorgsituaties genomen kan worden Benoemt bij het uitvoeren van palliatieve/terminale zorg de te nemen beslissingen t.a.v. veranderingen en voert dit uit Maakt gericht keuzes in zorgsituaties en kan deze motiveren. Zorgt voor duidelijk informatie/instructies voor collega s, zodat zij concreet weten wat er van hen verwacht wordt Informeert collega s over de prioriteiten van de zorgverlening Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van eigen zelfredzaamheid. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Biedt de zorgvrager steun bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie voeren over het eigen leven in een leefsituatie en bespreekt dit. Maakt de draagkracht en draaglast met de mantelzorger en naasten bespreekbaar. Neemt de tijd om op het juiste moment te luisteren Luistert en kijkt aandachtig naar de gezondheidsproblemen, de zorgbehoeften en de leefomstandigheden van de zorgvrager en naasten. Kan zich inleven in de gevoelens van de zorgvrager en naasten Betrekt de zorgvrager en naasten bij het opstellen van een verpleegplan Biedt de nodige ondersteuning aan naasten bij het uitvoeren van de zorgtaken en bespreekt dit. Toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Behandelt zorgvrager en naasten met respect en geduld Vraagt de zorgvrager en andere betrokkenen naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de geboden zorg en begeleiding Vraagt tijdens het evalueren van de zorgverlening zo nodig door Bespreekt met begeleider welke andere zorgverlener zo nodig ingeschakeld kan worden. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Roept bij calamiteiten tijdig hulp in van ander deskundigen Raadpleegt in het kader van coördinatie van zorgverlening indien nodig collega s. Heeft een actieve rol tijdens overlegmomenten. Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Competenties in de werkprocessen F Ethisch en integer handelen H Overtuigen en beïnvloeden. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Prestatie-indicatoren Stelt de belangen van zorgvrager centraal. Houdt rekening met de leefregels en gewoonten die voor de zorgvrager belangrijk zijn. Handelt volgens ethische maatstaven van de beroepsgroep [beroepscode] en de organisatie. Toont zich eerlijk en betrouwbaar. Respecteert vertrouwelijkheid. Accepteert en respecteert verschillen tussen zorgvragers. Behandelt de zorgvrager respectvol bij de persoonlijke verzorging. Past op doelgerichte wijze gesprekstechnieken toe. Voert anamnesegesprekken uit met standaard vragenlijst. Signaleert de verschillende belangen en mogelijkheden m.b.t. de verpleegkundige zorg en bespreekt deze. Verwerkt verkregen (anamnese)gegevens correct en accuraat Stelt zelfstandig verpleegdoelen, activiteiten en interventies van het verpleegplan op en bespreekt dit met collega s Rapporteert haar bevindingen zelfstandig volgens standaarden Schrijft verslaglegging van de zorgverlening in begrijpelijke taal voor alle betrokkenen. Past haar kennis toe over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden in de zorgverlening en bespreekt dit met collega s. Weet vragen te beantwoorden Bespreekt observaties met collega s Verzamelt met de juiste methodiek gegevens Raadpleegt anderen over de verkregen informatie en benoemt eigen bevindingen Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens en bespreekt dit met collega s Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op of bij en bespreekt dit. Benoemt de hoofd- en bijzaken uit de verkregen evaluatie gegevens en bespreekt dit. Plant in logische volgorde haar werkzaamheden voor de zorgverlening Maakt een dagindeling Controleert tussentijds de dagindeling met collega s. Past indien nodig de planning aan. Stelt prioriteiten en bespreekt dit. Werkt in logische volgorde meerdere taken uit en oefent in het delegeren. Herkent in zorgsituaties de verwachtingen en wensen van de zorgvrager en bespreekt dit met hem/haar. Bespreekt de mogelijkheden en beperkingen van de zorgverlening met de zorgvrager. Gaat na of de zorgvrager tevreden is over de verleende zorg. Komt afspraken na. Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Competenties in de werkprocessen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Prestatie-indicatoren Benoemt in een gesprek met begeleider hoe ze handelt tijdens onvoorziene -/ crisissituaties en hoe ze de procedures daarbij gebruikt. Bespreekt met begeleider de (wettelijke) grenzen van haar beroep. Ondersteunt de collega s in onvoorziene -/ crisissituaties Herkent eigen gevoelens en oefent in het effectief en professioneel blijven handelen in stressvolle zorgsituaties, ook in acute of onder emotionele omstandigheden. Dit onder begeleiding. Maakt op correcte wijze haar grenzen kenbaar tijdens de uitvoering van de zorg. Bespreekt en reflecteert met collega s emoties en gevoelens. Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 OPLEIDING Verpleegkundige niveau 4 Activiteiten Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Praktijkactiviteiten Fase: gevorderd 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie ODB G1 VERKORT 1415 Naam student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 PRAKTIJKACTIVITEITEN BEROEPSTAAK B Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten Beroepstaak B Gevorderd 1 Activiteiten Alle activiteiten zijn verplicht, mits anders aangegeven 1. Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats datum paraaf 2. Oriëntatie op het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan 3. Oriëntatie op doelgroep en zorgvrager 4. Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan 5. Opstellen van een verpleegplan 6. Opname van een zorgvrager 7. Ontslag en overplaatsing van een zorgvrager 8. Overleg op de afdeling 9. Het coördineren van de zorg 10. Handelen en reflecteren op een crisissituatie 11. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 1. Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats Resultaat Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/ keuze Je hebt je gedurende twee weken: - georiënteerd op de organisatie van je stageplaats - georiënteerd op de afdeling - alle informatie verzameld om te kunnen functioneren als leerling/werknemer Verzamel materialen die je nodig hebt om je te oriënteren op je stageplaats Verwerk de antwoorden op onderstaande vragen in een verslag Bespreek het verslag met je begeleider en vraag feedback Stel in overleg met je begeleider vast op welk niveau je deze activiteit uitwerkt (micro, meso- en/of macro niveau) Activiteit Werk de activiteit uit met behulp van onderstaande vragen: Macroniveau: - Organogram van de instellingen: hoe is de hiërarchische structuur van je stage instelling vanaf Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of Directeur Zorg tot en met degene die het dichtste bij de zorgvrager staat. Elke instelling heeft een eigen organogram. Wanneer je vergelijkt met een leerling uit je groep kun je de verschillen en overeenkomsten ontdekken. Hoeveel verschillende disciplines werkzaam zijn in de instelling? - Wat doen de verschillende disciplines dagelijks om de zorg voor de zorgvrager mogelijk te maken? - Hoeveel zorgvragers kunnen er verzorgd of verpleegd worden in deze instelling? - Heeft deze instelling een regionale functie? - Welke visie heeft de instelling? - Welke communicatiemiddelen zet de instelling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? - Welke rechten en plichten heb ik om als medewerker in deze instelling te kunnen functioneren? Mesoniveau: - Welke afdelingen er zijn in deze organisatie? - Welke zorg bieden deze afdelingen? - Welke zorgvrager worden op deze afdelingen verpleegd of verzorgd? - Welke interne telefoonnummers zijn belangrijk Microniveau: - Hoe heet de afdeling waar je stage loopt? - Welke communicatiemiddelen zet de afdeling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? - Welke zorg wordt hier gegeven en aan hoeveel zorgvragers? - Welke visie op zorg of verplegen hanteert je afdeling? - Welke zorgvragers verpleeg jij op je afdeling? - Hoe wordt de zorg op je afdeling georganiseerd? - Welke disciplines zijn er betrokken bij de zorg op je afdeling? - Welke informatie heb ik verder nodig om straks te kunnen functioneren als leerling/werknemer op deze afdeling? - Welke zaken vind de afdeling verder nog belangrijk voor mij om te weten of te onderzoeken? Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 2. Oriëntatie op het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan 2 Resultaat Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Je hebt je georiënteerd op de samenstelling en werkwijze van het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan Je kunt verwoorden door wie en op welke wijze het dossier en het verpleegplan op de afdeling worden gebruikt 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.9 Evalueert de zorgverlening (D-J-M) Boek: Het verpleegplan vaststellen Onderzoek de samenstelling van het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan op jouw afdeling. Onderzoek door wie en op welke wijze dit op de afdeling wordt gebruikt. Voer de activiteit uit en schrijf een verslag over je bevindingen Criteria zijn: Je hebt beschreven wat de functie is van het dossier en het verpleegplan Je hebt beschreven hoe het dossier en het verpleegplan wordt gebruikt Je kunt uitleggen waarom het dossier en het verpleegplan belangrijk zijn Je hebt beschreven wie er gebruikt maakt van het dossier en het verpleegplan Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Bij mutatie naar een andere afdeling binnen de instelling: keuze Bij een volgende stage binnen een andere instelling: verplicht 2 Waar verpleegplan staat kan ook gelezen worden verpleegkundig behandelplan, ondersteuningsplan, zorgleefplan, begeleidingsplan ed. Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 3. Oriëntatie op doelgroep en zorgvrager Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student heeft zich georiënteerd op de doelgroep en de zorgvrager in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Oriënteer je op de doelgroep en de zorgvrager Gebruik de instructie als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Instructie - Ga na wat de specifieke doelgroep is die op deze afdeling is opgenomen en wat de afdelingsdoelstelling is. - Bekijk welke problematiek/ziektebeelden veel voorkomen en zoek hier theorie bij. - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarvan je gaat uitzoeken wat de complexiteit van zorg is, behorende bij de problematiek en/of het ziektebeeld. - Je observeert deze zorgvragers een aantal dagen. Stel in overleg met je begeleider vast hoelang je deze zorgvragers gaat observeren - Je gaat in het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan na of je doelen of interventies kan terugvinden die aansluiten bij deze complexiteit van zorg. - Bespreek met je begeleider je observaties, de gevonden theorie en de bevindingen vanuit het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Bespreek in het team de eventuele verschillen tussen jouw observaties en het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan. Kom ook met een voorstel om het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan aan te passen Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 4. Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Je kunt op correcte wijze verpleegkundige zorg verlenen volgens het verpleegplan aan zorgvragers in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C-D-R) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Onderzoek hoe jij op de afdeling verpleegkundige zorg kunt verlenen volgens het verpleegplan aan de zorgvragers. Gebruik de instructie op de volgende bladzijde als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Instructie: - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit, aan wie jij verpleegkundige zorg gaat bieden volgens het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Bestudeer literatuur over de ziekte/stoornis van deze zorgvragers, de verpleegkundige aandachtspunten en de consequenties voor de verpleegkundige zorg - Maak een verslag van de bestudeerde literatuur en koppel hierin ook de kennis aan praktijkvoorbeelden. - Bespreek het verslag met je begeleider en schenk ook speciale aandacht aan de aandachtspunten voor de verpleegkundige zorg, inclusief de begeleiding van de naasten. - Bereid je voor op de zorgverlening d.m.v. het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Schenk aandacht aan je planning en de prioritering van je werkzaamheden en voer de zorg uit Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 5. Opstellen van een verpleegplan Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkprocessen en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student heeft een verpleegplan opgesteld voor een zorgvrager in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën, de zorg uitgevoerd en het plan geëvalueerd. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C-D-R) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Binnen de afdeling waar je stage loopt ga je een verpleegplan opstellen. Je gebruikt het verpleegmodel van de afdeling of anders dat van Gordon. Je voert de zorg zo veel mogelijk zelf uit en na een afgesproken periode evalueer je het verpleegplan. Gebruik de instructie als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht.Instructie: - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit, voor wie jij een verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan gaat opstellen - Verzamel systematisch en op verschillende manieren (gesprekken, observaties, enz.) gegevens ten behoeve van het verpleegplan - Formuleer de verpleegproblemen volgens de PES - Maak een onderscheid tussen actuele en potentiële problemen. - De verpleegdoelen worden geformuleerd volgens de RUMBA, - Naast de verpleegkundige interventies formuleer je ook evaluatiecriteria. - Bespreek het verpleegplan met jouw begeleider, de zorgvrager en/of de naasten. - Voer het verpleegplan uit. - Evalueer na de afgesproken periode het verpleegplan en de verleende zorg d.m.v. een gesprek met je begeleider en de zorgvrager. - Bespreek ook met de zorgvrager jouw observaties van de afgelopen periode. Pas evt. het verpleegplan aan Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 6. Opname van een zorgvrager Resultaat Je kunt voorbereidingen treffen voor een anamnesegesprek Je kunt een anamnesegesprek voeren met een zorgvrager (in een laag complexe situatie) en/of mantelzorgers volgens de richtlijnen van de afdeling Je kunt verkregen gegevens verwerken in het verpleegkundig dossier Werkproces (sen) en competenties 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt het verpleegplan op. (A-D-H-J-K-M) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Theorie Boeken: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren Voorbereiding activiteit Maak op de afdeling bekend dat je een opname wilt verzorgen en het opnamegesprek wilt doen Onderzoek welke voorbereidingen je moet treffen voor het voeren van een opnamegesprek en verdiep je in de methodiek die op de afdeling wordt gebruikt Bedenk van te voren de aspecten die belangrijk zijn bij het afnemen van de anamnese bij deze zorgvrager. Denk hierbij aan ziektebeeld, emotionele aspecten van deze opname (afscheid thuissituatie, gescheiden worden van partner etc.) Zorg voor alle benodigde faciliteiten die horen bij het voeren van een gesprek. Uitvoering activiteit Voer, na overleg met je begeleider, een anamnesegesprek met een zorgvrager en/of mantelzorgers volgens de richtlijnen van de afdeling Verwerk de verkregen gegevens in het verpleegkundig dossier en bespreek de resultaten met je begeleider Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evaluatie activiteit Evalueer met je begeleider Vraag (schriftelijke) feedback aan je begeleider op werkproces/competenties van 1.1, 1.8 en 1.9 Verplicht/keuze Verplicht Stel in overleg met je begeleider vast in welke fase van de opleiding je deze vaardigheid uitvoert. Gevorderde fase 1 of gevorderde fase 2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 7. Ontslag en overplaatsing van een zorgvrager Resultaat Werkprocessen en competenties Theorie De student heeft een volledig ontslag of overplaatsing georganiseerd voor een zorgvrager van de afdeling 1.8. Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) Boeken: Het verpleegplan vaststellen De zorgverlening coördineren en evalueren Voorbereiding activiteit Bereid je voor op deze activiteit met behulp van de instructie Evaluatie activiteit Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider op werkproces 1.8 Verplicht/keuze Verplicht Stel in overleg met je begeleider vast in welke fase van de opleiding je deze vaardigheid uitvoert. Gevorderde fase 1 of gevorderde fase 2 Instructie - Maak op de afdeling bekend bij alle collega s dat je een ontslag/overplaatsing wilt verzorgen. - Kies in overleg met je begeleider een zorgvrager die binnenkort met ontslag gaat of wordt overgeplaatst. - Inventariseer wat er allemaal geregeld moet worden voor deze zorgvrager tussen nu en de overplaatsing/ontslag. Verzamel alle relevante gegevens en verzamel alle benodigde formulieren - Maak met je begeleider afspraken over welke onderdelen jij hierin zou kunnen uitvoeren - Ga op zoek naar 3 verschillende settingen (of soorten zorg, bijvoorbeeld, ambulant, thuiszorg) die aansluiten als nazorg voor de zorgvrager op de afdeling waar je werkt - Ga in gesprek met de zorgvrager die met ontslag gaat of overplaatst wordt. Het doel van het gesprek is om de verpleegkundige zorg te evalueren, na te gaan hoe de werkelijke situatie er uit ziet bij de zorgvrager na zijn ontslag/overplaatsing en welke verwachtingen hij heeft bij het ontslag/overplaatsing. Stel in overleg met je begeleider de gespreksonderwerpen vast. - Schrijf een verpleegkundige overdracht over de zorgvrager die wordt overplaatst/ontslagen. De overdracht is bedoeld voor de verpleegkundige die de zorg van de zorgvrager gaat overnemen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg Landelijke Kwalificaties MBO Verzorgende-IG Crebonummer: 22190, 95530 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Gezondheidszorg Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie:

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2014-2015 November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2012 KD:2012 Versie 1 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie