OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juni 2013 Fase: startbekwaam Naam student:.

2 2

3 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 5 POP en werkplanning beroepsgerichte leerdoelen 7 POP en werkplanning persoonlijke leerdoelen 9 Instructie feedbackformulier 11 Begrippenlijst 13 Leerplan en leerlijn 15 Beroepstaak B: Verlenen van verpleegkundige zorg Beroepsopdracht (praktijk) 21 Feedbackformulier 23 Ondersteuningsmagazijn school/praktijk 29 - B.start.1 Van opname tot.. 31 Een casusanalyse schrijven en uitvoeren - B.start.2 Laatste levensfase 35 - B.start.3 37 Crisis- of risicovolle situaties en/of onvoorziene omstandigheden Beroepstaak C: Ondersteunen bij begeleiden Beroepsopdracht (praktijk) 43 Feedbackformulier 45 Ondersteuningsmagazijn school/praktijk 51 - C.start.1:GVO 53 Voorlichting, instructie en/of advies geven aan de zorgvrager - C.start.2:Begeleiden 55 Gespreksvaardigheden in kritische beroepssituaties - C.start.3:Groepsbegeleiding 57 Begeleiden van een groep zorgvragers - of een groepsgesprek voorbereiden en uitvoeren - of een groepsvoorlichting geven Beroepstaak D: Verpleegtechnische handelingen Beroepsopdracht D verplicht 61 Beroepsopdracht D met keuze 63 Beroepsopdracht startbekwaam 65 Feedbackformulier 67 Ondersteuningsmagazijn school/praktijk 71 Voorbehouden handelingen - Inbrengen van perifeer infuus 73 - Venapunctie 74 - Intraveneus injecteren 75 Voorbehouden handelingen (met keuze) - Toedienen van vloeistoffen via centraal infuus 76 - Controleren en verzorgen van een centraal infuus 77 - Uitvoeren van transfusie 79 - Zelftest parenteraal toedienen van vloeistoffen en transfusie 81 Beoordelingsformulier D 85 Overzichtslijst van verpleegtechnische handelingen 87 3

4 Inhoudsopgave Blz. Beroepstaak E: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepsopdracht (praktijk) 93 Feedbackformulier 95 Ondersteuningsmagazijn school/praktijk E.start.1 Continuïteit en coördinatie van zorg 103 Coördineren en verantwoording van zorg over meerdere zorgvragers - E.start. 2 Deskundigheidsbevordering en professionalisering: 105 actuele ontwikkelingen: Ketenzorg - E.start. 2 Deskundigheidsbevordering en professionalisering: 106 actuele ontwikkelingen: Zorgpad - E.start. 2 Deskundigheidsbevordering en professionalisering: 108 actuele ontwikkelingen: Nieuwe uitgangspunten - E.start. 3 Kwaliteitszorg 110 Knelpunten en kwaliteitsinstrumenten - E.start.4 Werkbegeleiding geven 112 Werkbegeleiding geven Toetsen beroepsopdrachten Algemene instructie toets beroepsopdracht voor studenten en beoordelaars 115 Toets beroepsopdracht B 121 Toets beroepsopdracht C 129 Toets beroepsopdracht D 137 Toets beroepsopdracht E 145 Studentenversie ijken en assessen Bijlagen Instrumenten 1. IJkformulier 2. Overzicht activiteiten school/praktijk 3. Overzicht beroepsopdrachten 4. Waarderingsformulier overgang / voortgang /examendossier 5. Studentenresultaatkaart/rapport DSDO: - kennistoetsen - casustoetsen - beroepsopdrachten - AVO-vakken 6. Stroomschema: harde en zachte eisen 7. Procedure communicatie studenten, ouders en praktijk 4

5 5

6 Inleiding De laatste fase van je opleiding tot verpleegkundige niveau 4 is aangebroken. In dit opdrachtenboek zijn de startbekwame-activiteiten en beroepsopdrachten met de beoordelingscriteria opgenomen die je doet in de startbekwame fase. Van beroepstaak D zit in dit opdrachtenboek de beginner-gevorderde en startbekwame beroepsopdracht. Bij deze beroepstaak vind je een aftekenlijst met de vaardigheden, die je kunt afronden voor beroepstaak D. Wanneer je al vaardigheden hebt afgerond op school en/of de praktijk, voeg dan je aftekenlijst toe in dit opdrachtenboek of laat ze door de docent overnemen op het nieuwe overzichtsformulierformulier uit dit opdrachtenboek De activiteiten van de startbekwame fase zijn verplicht, mits anders aangegeven. Zij dienen als voorbereiding op de beroepsopdrachten in de praktijk en op de Proeve en het Bewust Bekwaam Gesprek (BBG) De activiteiten zijn dusdanig geschreven dat je je kunt voorbereiden op het Bewust Bekwaam Gesprek. De activiteiten zijn geschreven voor theorie én praktijk. Maak daarom duidelijke afspraken met (werk) begeleiders, praktijkopleiders en docenten/coaches en zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van je voortgang. Je POP en werkplanning is daarbij hét hulpmiddel. Deze formulieren kun je voorin het opdrachtenboek vinden. Tijdens het werken aan deze activiteiten zal onderstaande vraag regelmatig worden gesteld door jezelf of door je begeleiders. Zijn de praktijksituaties die gekozen worden voor de opdrachten van de start bekwame fase complex genoeg? Deze vraag is het best te beantwoorden door te kijken naar onderstaande twee richtlijnen: 1. onderzoek wat in je eigen instelling onder complexe zorg wordt verstaan 2. ga op zoek naar zogenaamde kritische beroepssituaties. Een kritische beroepssituatie is een situatie waarin de beroepsbeoefenaar zich gesteld ziet voor een professioneel probleem of dilemma. Deze situaties zijn: het vinden van een goede balans tussen betrokkenheid en distantie in relatie tot de Zorgvrager. het afwegen of je als verpleegkundige vasthoudt aan de afspraken in het verpleegplan versus flexibel omgaan met veranderende behoefte van de zorgvrager. het vinden van een evenwicht in het omgaan met normen en waarden van de zorgvrager en/of mantelzorger en/of naasten versus de eigen normen en waarden. het maken van een afweging tussen de mate van begeleiden van de zorgvrager bij het uitvoeren van taken en het overnemen van die taken en verantwoordelijkheden. het maken van een afweging of je als verpleegkundige zelf de werkzaamheden zal uitvoeren of anderen zal consulteren. het omgaan met de belangen van de zorgvrager en de mantelzorger en/of naasten versus beleid en mogelijkheden van de organisatie. het vinden van een evenwicht tussen het betrekken van mantelzorgers en/of naasten en vrijwilligers bij de zorg of het inschakelen van professionele hulp. het vinden van een goede balans tussen de kwaliteit van de verpleegkundige zorg versus de eisen van doelmatigheid die worden gesteld vanuit de organisatie. 6

7 7

8 POP en werkplanning Naam student:. Groep:.. Datum: Beroepsgericht leerdoel Leerdoel: Planning van activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Beroepstaak, beroepsproduct: Planning Werkprocessen, competenties: Bewijsvoering en evaluatie: 8

9 9

10 POP en werkplanning Naam student:. Groep:.. Datum: Persoonlijk leerdoel Leerdoel: Planning van activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Planning: Bewijsvoering en evaluatie: 10

11 11

12 Instructie Feedbackformulier Inleiding Tijdens het leren kun je een beroepsopdracht, of delen daarvan meerdere keren uitvoeren. Dit met het doel feedback te verzamelen met betrekking tot je handelen, zodat je het uitvoeren van de opdracht steeds verder kunt verbeteren. Instructie voor de student Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Probeer een goed beeld te krijgen van de competenties en werkprocessen waarvan men verwacht dat je die laat zien. Praat erover met collega s, met je werkbegeleider etc. Let op hoe anderen het werk uitvoeren en wat jij daarvan kan leren. - Ga na welke competenties je al goed beheerst en met welke competenties je nog moeite hebt. Vraag collega s, werkbegeleiders om je op specifieke onderdelen, competenties/prestatie-indicatoren, feedback te geven. Dit kan door middel van een gesprek, een gerichte observatie etc. - Voer de opdracht meerdere keren uit en vraag verschillende werkbegeleiders het feedbackformulier in te vullen. Bespreek de uitkomsten met je eigen werkbegeleider. - Kruis een paar competenties/werkprocessen aan waar je extra aandacht aan wil schenken. Beschrijf zelf hoe je vindt dat je deze uitvoert en vergelijk je eigen mening met die van collega s. - Zorg ervoor dat je voldoende feedback hebt verzameld en voeg de formulieren als bewijslast toe aan je portfolio. Gebruik de formulieren in gesprekken met je SLB-er bijvoorbeeld tijdens voortgangsgesprekken. Zorg er wel steeds voor dat datum, naam en paraaf van de werkbegeleider op het formulier staan. Instructie voor de werkbegeleider Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Samen met de student bekijkt u de inhoud van de opdracht, neemt u de werkprocessen, de competenties en prestatie-indicatoren door. Samen scherpt u het beeld aan van wat er verwacht wordt van de student en de betekenis daarvan voor uw praktijksituatie. - Samen met de student neemt u het feedbackformulier door. De student vertelt wat hij daarin moeilijk vindt, goed vindt gaan etc.. U vertelt de student wat uw bevindingen zijn. Een dergelijk gesprek levert informatie op voor het leren en begeleiden van de student. Er kan een keuze gemaakt worden om de komende tijd extra aandacht te hebben voor bepaalde werkprocessen/competenties. (feedforward) - U vindt dat de student al veel geoefend heeft met onderdelen van de beroepstaak. Volgens u is de student in staat de totale zorg voor bijv. 1 zorgvrager uit te voeren. U gebruikt het feedbackformulier om de student van informatie te voorzien over zijn handelen - U vindt dat de student voldoende geleerd heeft om de opdracht uit te voeren en met behulp van feedback zijn handelen te vervolmaken. U maakt een planning met hem welke zorgvragers hij wanneer gaat verzorgen en gebruikt het feedbackformulier om de student van feedback te voorzien. NB: Bij het geven van feedback is het van belang dat u het gedrag van de student (prestatieindicator) altijd bekijkt in het totaal van de opdracht en de werkprocessen. Gebruik hiervoor naast de opdracht altijd het overzicht van de werkprocessen, competenties en prestatieindicatoren 12

13 13

14 Begrippenlijst Om dit opdrachtenboek goed te kunnen lezen worden eerst begrippen uitgelegd die gebruikt worden. Begrip Assessor Beroepsopdracht Beroepsproduct Beroepstaak BPV Casustoets Competentie Feedbackinstrumenten IJkmoment Kwalificatiedossier Uitleg Waardeert op de ijkmomenten het portfolio en geeft advies aan de sub examencommissie of de student verder mag gaan met de opleiding. Een beroepstaak die een student uitvoert op het niveau van beginner, gevorderd en/of start bekwaam niveau. Deze opdracht meet het niveau van de student en kan in de praktijk of op school worden afgenomen. Dit staat omschreven in de opdracht. Een door de beroepsbeoefenaar te leveren dienst (immaterieel) of product (materieel) in de context van het beroep. Een beroepstaak is herkenbare taak / onderdeel in het werk (beroep) en bevat een cluster van werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Beroepspraktijkvorming (praktijk/stage) Een toets waarmee gemeten wordt of studenten in staat zijn om voor de beroepstaak specifieke kennis en inzicht in te zetten om specifieke problemen binnen die beroepstaak te analyseren en op te lossen. Een vermogen dat kennis (wat je moet weten), houding (gedrag) en vaardigheden (wat je moet kunnen uitvoeren) omvat, om in een concrete beroepssituatie doelen te kunnen bereiken. Instrumenten die vanuit verschillende invalshoeken feedback geven aan de student zoals een zelftest of observatielijst. Moment waarop vastgesteld wordt waar de student zich bevindt in het leerproces en of hij/zij verder mag gaan: go/no go. Beschrijft wat de student aan het einde van de opleiding moet kennen en kunnen. 14

15 Begrip Ondersteuningsmagazijn PAP POP Portfolio Prestatie-indicatoren Studieloopbaanbegeleider (SLB) Werkproces Zorgsetting Uitleg Een gestructureerde verzameling van middelen om het leren van de student te ondersteunen zowel op school als in de praktijk. Persoonlijk Activiteiten Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Een map met bewijzen die laat zien hoe ver de student is in de opleiding Indicatie om te bepalen of het gewenste resultaat van de opdracht is behaald. Deze zijn beschreven in het kwalificatiedossier. De student krijgt tijdens zijn opleiding begeleiding van een SLB. Deze begeleiding betreft het leerproces en de loopbaan van de student. Beschrijving van activiteiten die van een beroepsbeoefenaar verwacht worden. Deze zijn beschreven in het kwalificatiedossier. Een organisatie waar zorg wordt verleend: verpleeghuis/verzorgingshuis/thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en Ziekenhuis (Klinische zorg) 15

16 Leerplan Leerplan MBO-Verpleegkundige KD CREBO WEKEN 30 WEKEN 30 WEKEN 10 WEKEN Beroepstaken Kennis,vaardigheden,houding B: Verpleegkundige basiszorg B1: Plannen van zorg B1: Plannen van zorg B1: Plannen van zorg Proeve van bekwaamheid B2: Basiszorg B2: Basiszorg B2: Basiszorg B3: Crisissituaties B3: Crisissituaties B3: Crisissituaties C1: Voorlichting, advies en instructie C1: Voorlichting, advies en instructie C1: Voorlichting, advies en instructie C: Begeleiding C2: Psychosociale begeleiding C2: Psychosociale begeleiding C2: Psychosociale begeleiding C3: Groepsbegeleiding C3: Groepsbegeleiding C3: Groepsbegeleiding D: Verpleegtechnische D1: Voorbehouden handelingen D1: Voorbehouden handelingen handelingen D3: Verpleegtechnische handelingen D3: Verpleegtechnische handelingen met keuze met keuze E: Organisatie en E1-3: Opname, ontslag en overdrachte1-3: Opname, ontslag en overdrachte1-3: Opname, ontslag en overdracht beroepsgebonden taken E4: Werkbegeleiding E4: Werkbegeleiding E4: Werkbegeleiding E5: Klinische les E5: Klinische les E5: Klinische les E6: Overleg E6: Overleg E6: Overleg E7: Kwaliteitszorg E7: Kwaliteitszorg E7: Kwaliteitszorg E8: Coördinatie E8: Coördinatie E8: Coördinatie Werkprocessen 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2.1, 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, ,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, ,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, ,2.3,2.5, ,2.3,2.4,2.5, ,2.3,2.5,3.2,3.3, ,2.3,2.5,3.1,3.2,3.5 Competenties A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,R,T,V, A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,R, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Q,R,S, A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R,S, X T,U,V,X T,U,V,X T,U,V,X Toetsing Vaardigheidstoetsen D Vaardigheidstoetsen D Casustoets D Startbekwaam Casustoets B, C, E startbekwaam Beroepsopdracht B, C, D, E Startbekwaam (beoordeling) Proeve van Bekwaamheid Taal Niveau toets (TNT) Reken Niveau Toets (RNT) Engels Niveau Toets (MVT) Centraal examen Nederlands Centraal examen Rekenen IJkmoment 8: weken 9: weken Kun je de Proeve uitvoeren? Aanwezigheid Beroepshouding Beroepsopdrachten Casustoetsen Competentiegroei Nederlands/Rekenen Beoordeling werkgever (indien aanwezig) Kun je je diploma ontvangen? 16

17 17

18 Leerlijn Leerlijn MBO-Verpleegkundige (BOL-BBL) KD CREBO 93 4e leerjaar 30 WEKEN 30 WEKEN 30 WEKEN 30 WEKEN 10 WEKEN KLINISCHE ZORG PSYCHIATRISCHE ZORG VERPLEEGHUIS - THUISZORG VERSTAND. GEHANDICAPTENZORG PROEVE Accent op: Accent op: Accent op: Accent op: Accent op: Accent op: Accent op: Accent op: van Zelfstandig uitvoeren van beroepstaken Zelfstandig uitvoeren van beroepstaken Zelfstandig uitvoeren van beroepstaken Zelfstandig uitvoeren van beroepstaken bekwaam- Zelfstandigheid in leerproces Zelfstandigheid in leerproces Zelfstandigheid in leerproces Zelfstandigheid in leerproces heid Zelfstandigheid in samenwerken multidisciplinair Zelfstandigheid in samenwerken multidisciplinair Zelfstandigheid in samenwerken multidisciplinairzelfstandigheid in samenwerken multidisciplinair Zelfstandigheid in coördinatie en continuïteit Zelfstandigheid in coördinatie en continuïteit Zelfstandigheid in coördinatie en continuïteit Zelfstandigheid in coördinatie en continuïteit Zelfstandigheid m.b.t. kwaliteitszorg Zelfstandigheid m.b.t. kwaliteitszorg Zelfstandigheid m.b.t. kwaliteitszorg Zelfstandigheid m.b.t. kwaliteitszorg Beroepshouding als rolmodel Beroepshouding als rolmodel Beroepshouding als rolmodel Beroepshouding als rolmodel Beroepsopdracht B Zorgverlenen in alle situaties Zorgverlenen in alle situaties Zorgverlenen in alle situaties Zorgverlenen in alle situaties Methodisch handelen in alle situaties Methodisch handelen in alle situaties Methodisch handelen in alle situaties Methodisch handelen in alle situaties Klinisch redeneren Klinisch redeneren Klinisch redeneren Klinisch redeneren Van opname tot. Van opname tot. Van opname tot. Van opname tot. Casusanalyse schrijven en uitvoeren Casusanalyse schrijven en uitvoeren Casusanalyse schrijven en uitvoeren Casusanalyse schrijven en uitvoeren Laatste levensfase: palliatief terminale zorg, Laatste levensfase: palliatief terminale zorg, Laatste levensfase: palliatief terminale zorg, Laatste levensfase: palliatief terminale zorg, pijnbestrijding, complementaire zorg pijnbestrijding, complementaire zorg pijnbestrijding, complementaire zorg pijnbestrijding, complementaire zorg Risicogedrag Risicogedrag Risicogedrag Risicogedrag Beroepsopdracht C C1: Voorlichting/instructie GVO: individueel of groep GVO: individueel of groep GVO: individueel of groep GVO: individueel of groep C2: Begeleiding Begeleiden bij dilemma's Begeleiden bij dilemma's Begeleiden bij dilemma's Begeleiden bij dilemma's C3 Groepsbegeleidng Groepsprocessen Groepsprocessen Groepsprocessen Groepsprocessen Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn Doorlopende leerlijn D: Verpleegtechnische vaardigheden D1: Voorbehouden handelingen Intraveneus injecteren Intraveneus injecteren Inbrengen van een perifeer infuus Inbrengen van een perifeer infuus Venapunctie uitvoeren Venapunctie uitvoeren D3: Verpleegtechnische handelingen Toedienen van vloeistoffen via centraal infuus Toedienen van vloeistoffen via centraal infuus met keuze Controleren van centraal infuus Controleren van centraal infuus Transfusie Transfusie vaardigheden voorkomend in praktijk vaardigheden voorkomend in praktijk E: Organisatie en professie gebonden taken Deskundigheidsbevordering en Zorgpad Zorgpad Zorgpad Zorgpad professionalisering Ketenzorg Ketenzorg Ketenzorg Ketenzorg Nieuwe uitgangspunten in de zorg Nieuwe uitgangspunten in de zorg Nieuwe uitgangspunten in de zorg Nieuwe uitgangspunten in de zorg Werkbegeleiding Werkbegeleiding geven Werkbegeleiding geven Werkbegeleiding geven Werkbegeleiding geven Kwaliteitszorg Knelpunten en kwaliteitsintrumenten Knelpunten en kwaliteitsintrumenten Knelpunten en kwaliteitsintrumenten Knelpunten en kwaliteitsintrumenten Overleg en coordinatie Continuiteit en coordinatie van zorg; Continuiteit en coordinatie van zorg; Continuiteit en coordinatie van zorg; Continuiteit en coordinatie van zorg; oudste van dienst oudste van dienst oudste van dienst oudste van dienst Nederlands Niveau bepalen TNT Werken aan beroepsspecifiek taal/rekenen/mvtwerken aan beroepsspecifiek taal/rekenen/mvtwerken aan beroepsspecifiek taal/rekenen/mvt Rekenen Niveau bepalen RNT Algemeen en beroepsspecifiek Algemeen en beroepsspecifiek Algemeen en beroepsspecifiek Engels Niveau bepalen Engels Eindtoetsen taal/rekenen/mvt Werken aan beroepsspecifieke taal/rekenen/mvt Burgerschap Domeinen Domeinen Domeinen Domeinen Studieloopbaan Pop/Pap Pop/Pap Pop/Pap Pop/Pap Reflectie Korthage Individuele coaching Individuele coaching Individuele coaching Individuele coaching Groepscoaching Groepscoaching Groepscoaching Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Praktijk Activiteiten ter voorbereiding op Activiteiten ter voorbereiding op Activiteiten ter voorbereiding op Activiteiten ter voorbereiding op beroepsopdrachten beroepsopdrachten beroepsopdrachten beroepsopdrachten beroepsopdrachten Beroepsopdrachten B-C-D-E op beoordelingsniveau Beroepsopdrachten B-C-D-E op beoordelingsniveau Beroepsopdrachten B-C-D-E op beoordelingsniveau Beroepsopdrachten B-C-D-E op beoordelingsniveau 18

19 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK B Ondersteunen van verpleegkundige basiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juni 2013 Fase: startbekwaam Naam student:. 19

20 20

21 Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Verlenen van verpleegkundige (basis) zorg Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren. Vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht 1 : Je werkt als leerling-verpleegkundige op een afdeling in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuiszorg Je leidinggevende geeft je de opdracht om, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten zelfstandig verpleegkundige zorg en ondersteuning te verlenen aan zorgvragers in complexe zorgsituaties. Je stelt het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je werkbegeleider Je voert de opdracht zelfstandig uit en de evt. voor of - nabespreking gebeurt op jouw initiatief. Je geeft zelf sturing aan het leerproces en laat een pro-actieve leerhouding zien. Wat moet je doen? Met je werkbegeleider kies je de zorgvragers uit voor deze opdracht. Gebruik het zorgleefplan om vast te stellen welke zorg deze zorgvragers nodig hebben. Soms kan het nodig zijn het zorgleefplan bij te stellen. Je laat zien dat je verpleegkundige zorg en ondersteuning kunt geven aan deze zorgvragers. Je gebruikt hiervoor het zorgleefplan. Je houdt rekening met de mogelijkheden en zelfstandigheid van de zorgvragers. Alle verleende zorg evalueer je met de zorgvrager en je werkbegeleider. Je observeert tijdens het uitvoeren van de zorg de gezondheidstoestand van de zorgvrager op somatisch en psychosociaal gebied en je rapporteert je bevindingen in het verpleegkundig dossier. 1 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan taal en rekentaken 21

22 22

23 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak B Startbekwaam Niveau 1.1 De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft op basis van intakegegevens, de verpleegkundige diagnose en het zorgleefplan opgesteld. Zij heeft dit besproken met de zorgvrager en betrokkenen en instemming gekregen. (D-H-J-K-M) Feedback 1.2 De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft de ondersteuning bij de persoonlijke basiszorg op een professionele wijze uitgevoerd. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. (F-K-R) 1.3. De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft de ondersteuning bij de terminale zorg op een professionele wijze uitgevoerd. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de wensen van de zorgvrager en betrokkenen. ( E-F-V) 1.5 De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft de gezondheidstoestand en welbevinden van de zorgvrager gemonitord en deze gegevens gerapporteerd. De in gang gezette acties hebben tot het gewenste resultaat geleid. (J-N) 1.7. De mbo-verpleegkundige in de VVT pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie professioneel aan. Ze volgt de geldende procedures en regelgeving (A-T-V) 23

24 Vervolg FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak B Startbekwaam Niveau 1.8 De mbo-verpleegkundige voert branche specifieke werkzaamheden uit om de verpleegkundige zorg en ondersteuning op maat te kunnen geven in één van de branches :Ziekenhuis, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (A-I-K-R-X). Feedback 2.1 De zorgvrager behoudt zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid en de regie over zijn leven. De mboverpleegkundige heeft op passende wijze de mantelzorger en/of naasten begeleid. (C-D) 2.5 De mbo-verpleegkundige voert branche specifieke werkzaamheden uit om de verpleegkundige begeleiding op maat te kunnen geven in één van de branches: Ziekenhuis,, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg( D-G). 3.5 De zorgverlening is regelmatig en zorgvuldig geëvalueerd en het zorgleefplan is zo nodig bijgesteld. Er is een (eind)evaluatie opgesteld van het totale verpleegkundig proces. (D-J-M) 24

25 Vervolg FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Startbekwaam Argumentatie Feedback(verplicht invullen) (maak bij de argumentaties van de beoordeling gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Naam werkbegeleider/pr. opleider: Paraaf: Naam Student: Paraaf Student: 25

26 Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatieindicatoren Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. Verpleegkundige zorg B.1 plannen van verpleegkundige 1.1,1.8, 2.5, 3.5 zorg B.2 basis zorg 1.2,1.3, 1.5,1.8, 2.1, 2.5, 3.5 B.3 crisissituaties 1.7, 1.8, 2.5 Competenties A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, R, T, V, X. Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen Prestatie-indicatoren Leidt de ontstane situatie snel in goede banen en voorkomt escalatie. Neemt zelfstandig, zonodig in overleg met behandelaar, op tijd de nodige beslissingen in hoog complexe zorgsituaties. Maakt zelfstandig een afweging van de risico s. Zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid van de zorgvrager en anderen niet in gevaar komen. Stimuleert en motiveert de zelfredzaamheid van de zorgvrager en benadrukt het belang hiervan. Adviseert de mantelzorger/naasten over hun draaglast en draagkracht Toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Vraagt de zorgvrager en betrokkenen naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de geboden zorg en begeleiding Luistert aandachtig en vraagt zonodig door Doet moeite om gevoelens te begrijpen. Toont betrokkenheid op gepaste wijze. Neemt de benodigde tijd om over de verkregen informatie na te denken zodat deze op de juiste wijze kan worden verwerkt. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld ter vergroting van zelfredzaamheid. Let op het fysieke en mentale welzijn van mantelzorger en naasten en stimuleert hen om overbelasting te voorkomen Consulteert en schakelt zonodig andere zorgverleners in. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Meldt tijdig belangrijk zaken. Handelt volgens ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Toont zich eerlijk en betrouwbaar. Respecteert vertrouwelijkheid. Accepteert verschillen tussen zorgvragers in normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing. Behandelt de zorgvrager met respect bij de persoonlijke verzorging en in voorkomende gevallen bij terminale zorg Handelt volgens de ethische maatstaven van de organisatie, de beroepsgroep en de maatschappij. Gaat discreet om met gevoelige zaken. 26

27 Competenties in de werkprocessen G Relaties bouwen en netwerken H Overtuigen en beïnvloeden. I Presenteren. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren N Onderzoeken Prestatie-indicatoren Legt contacten met bedrijven, opleidingen of verenigingen en onderhoud deze. Toont proactieve houding in het benutten van contacten voor de zorgvrager. Leidt het intakegesprek met de zorgvrager in goede banen, aan de hand van een standaard vragenlijst Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden van de zorgvrager en betrokkenen m.b.t. de verpleegkundige zorg Inventariseert reële mogelijkheden. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke win- win situatie. Creëert draagvlak zodat alle betrokkenen met het zorgleefplan kunnen instemmen Geeft duidelijk informatie en adviezen die zijn afgestemd op de zorgvrager(s) met hoog complexe problematiek en hun naasten. Straalt deskundigheid en betrouwbaarheid uit. Controleert regelmatig of de informatie duidelijk is overgekomen Rapporteer correct, kernachtig en op een logische gestructureerde wijze de actuele gezondheidstoestand van de zorgvrager Formuleert in overleg met de zorgvrager en betrokkenen, verpleegdoelen, activiteiten en interventies, zodanig dat het zorgleefplan voor alle betrokkenen inzichtelijk en begrijpelijk is. Formuleert haar bevindingen vlot en bondig, zodat de evaluatie (verslaglegging) van de zorgverlening voor alle betrokkenen inzichtelijk en begrijpelijk is. Maakt gebruik van haar kennis over ouderen, stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, ziektebeelden en mogelijkheden van alle zorgcategorieën. Gebruikt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager voor het opstellen van de verpleegkundige diagnose en verantwoorde doelen Neemt tijdens observaties snel en veel relevante informatie in zich op, zodat de monitoring op een professionele wijze wordt uitgevoerd Gebruikt vaardigheden gericht op de doelgroep. Werkt en handelt precies. Werkt ergonomisch Analyseert na een intakegesprek, grondig de verkregen gegevens van zorgvrager en betrokkenen. Legt de juiste verbanden en trekt logische conclusies, zodat de verpleegkundige diagnose en het zorgleefplan op adequate en verantwoorde wijze wordt opgesteld. Haalt uit de evaluatiegegevens de belangrijkste gegevens met betrekking tot de resultaten van de zorgverlening en de behaalde verpleegdoelen Vindt manieren om eventuele problemen op te lossen, zodat het zorgleefplan op een verantwoorde wijze bijgesteld wordt. Signaleert snel veranderingen in de gezondheidstoestand. Interpreteert de veranderingen op juiste wijze. Zet actuele informatie om in gerichte vervolgstappen. 27

28 Competenties in de werkprocessen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan X Ondernemend en commercieel handelen Prestatie-indicatoren Controleer ten bespreekt of aan de wensen/verwachtingen van de zorgvrager en betrokkenen wordt voldaan, Checkt en bespreekt regelmatig of de zorgvrager en betrokkenen tevreden zijn en blijven over de begeleiding en ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid Geeft de zorgvrager op maat ondersteuning bij de persoonlijke basiszorg. Houdt zich aan gemaakte afspraken. Houd zich aan voorgeschreven procedures. Kent de wettelijke richtlijnen en past deze toe. Handelt adequaat in onvoorziene / crisissituaties. Is tijdens stressvolle situaties gericht op het werk en zaken die gedaan moeten worden. Hanteert eigen gevoelens zodat zij effectief en professioneel blijft handelen Kent eigen grenzen. Biedt professionele zorg onder emotionele omstandigheden Is alert op de zakelijke aspect van de zorgverlening. Stelt zich professioneel en zelfstandig op als beroepsbeoefenaar en werknemer. Meld mogelijke zakelijke kansen bij leidinggevende zodat je jouw grenzen kan stellen bij de uitvoering van werkzaamheden. 28

29 Ondersteuningsmagazijn School/Praktijk Beroepstaak B Startbekwaam Activiteiten Alle activiteiten zijn verplicht B.start.1 Van opname tot.. Een casusanalyse schrijven en uitvoeren B.start.2 Laatste levensfase B.start.3 Crisis- of risicovolle situaties en/of onvoorziene omstandigheden datum paraaf 29

30 30

31 B.start. 1 Van opname tot.. Een casusanalyse schrijven en verpleegkundige zorg uitvoeren. Resultaat Werkprocessen en competenties op startbekwaam niveau De student heeft de verpleegkundige zorg uitgevoerd aan de hand van een vooraf geschreven casusanalyse. De student heeft naar aanleiding van de uitgevoerde zorg op school geoefend met een BBG ( Bewust Bekwaam Gesprek). KD Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het zorgleefplan 1.2 Ondersteunt bij verpleegkundige basiszorg 1.5 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.7 Hanteert crisissituaties 1.8 Verleent verpleegkundige zorg in een specifieke branche 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in een specifieke branche 3.5 Evalueert de zorgverlening KD Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het zorgleefplan 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden 1.4 Begeleidt een zorgvrager 1.7 Hanteert crisissituaties 1.9 Evalueert de zorgverlening A, C, D, F, G, H, I, J, K, M, N, R, T, V A, C, D, E, F, H, J, K, M, R, V Activiteit Je gaat een casusanalyse schrijven over een zorgvrager uit een bepaalde zorgcategorie. In de praktijk ga je bij deze zorgvrager de verpleegkundige zorg uitvoeren volgens de door jou geformuleerde interventies. Ter afsluiting van de activiteit oefen je op school met het BBG( Bewust Bekwaam Gesprek) Je verdiept je de komende weken in een zorgvrager uit een zorgcategorie. Deze zorgvrager is uitgangspunt voor het schrijven van de casusanalyse. Je kunt hiervoor een zorgvrager kiezen in de periode van opname tot ontslag. Je kunt ook een zorgvrager volgen gedurende zijn/haar behandeling, Deze activiteit wordt voornamelijk in de praktijk uitgevoerd. De activiteit wordt afgesloten met een BBG op school. Dit is een oefening ter voorbereiding op het BBG als onderdeel van de proeve aan het einde van de startbekwame fase. 31

32 Praktijk Kies in overleg met je werkbegeleider een casus waarbij sprake is van een complexe zorgsituatie. Bespreek met je werkbegeleider waarom jij vindt dat de casus voldoet aan de criteria van een complexe zorgsituatie. Als de werkbegeleider akkoord is kun je starten met het schrijven van de casusanalyse. In bijlage 1 kun je terugvinden welke items er aan de orde moeten komen. Bespreek de casusanalyse met je werkbegeleider. Voer de zorg uit aan de hand van de casusanalyse gedurende een afgesproken periode. Criteria praktijk Je hebt de casusanalyse volgens de criteria geschreven en besproken met werkbegeleider Je hebt feedback gekregen naar aanleiding van de door jou uitgevoerde zorg. Je hebt aangetoond dat je het klinisch redeneren beheerst en om kunt gaan met complexe zorgsituaties. Evalueren Product : Bespreek de casusanalyse met je begeleider met behulp van bijlage 1 Proces: Evalueer de uitgevoerde zorg met je begeleider met behulp van Feedbackformulier B School Tijdens het werken aan de casusanalyse bespreek je je voortgang met de docent en vraag je feedback. Indien nodig maak je een afspraak met een vakdocent. Ter afsluiting van de gehele activiteit maak je een afspraak met de begeleidend docent en een groepje medestudenten om de activiteit na te bespreken in de vorm van een BBG. Criteria school Je hebt een BBG voorbereid en uitgevoerd. Je hebt feedback gekregen van de docent en medestudenten. Je hebt het reflectieverslag besproken met de docent. Reflecteren Je schrijft een reflectieverslag over de gehele activiteit. 32

33 Bijlage 1 De casusanalyse Naam : Groep : datum :. Nagekeken door:.. Handtekening: Algemeen Het verslag ziet er netjes verzorgd uit Het verslag bevat: Titelblad met: naam student, adres student, groepsnaam, begeleidend docent, datum - Lettertype Arial 11 - Pagina nummering - Bronnen theorie: Evidence based bronnen praktijk - Inhoudsopgave Inhoud De beschrijving van de zorgcategorie en mate van complexiteit. De casus - Persoonlijke gegevens - Opname indicatie - Gezondheidstoestand Voorgeschiedenis Huidige situatie Verloop van de opname - Situatie bij ontslag of na afronden periode Beschrijving van het ziektebeeld Beschrijving diagnostische fase De uitgevoerde onderzoeken De reden van de onderzoeken Beschrijving van de behandeling De behandeling van de zorgvrager uit de casus Het doel van deze behandeling De prognose Beschrijving van relevante en actuele ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de zorg aan de gekozen zorgvrager Voldaan 33

34 Algemeen Visie van de afdeling m.b.t. de zorgcategorie Beschrijving van de visie van de afdeling 2 voorbeelden van verpleegkundige zorg vanuit deze visie Organisatievorm en de voordelen hiervan voor de zorgvrager ( minimaal 2 voordelen) Wetgeving : Naam en rol van de wetgeving bij behandeling of opname Invloed op het verpleegkundig handelen Beschrijving van de Ketenzorg bij deze casus en de rol van de verpleegkundige Beschrijving indicatiestelling. ( zorgzwaartepakket/ DBC) Verpleegkundige zorg Zorgleefplan: Maak hierbij gebruik van het verpleegdossier en de aanwezige zorgleefplannen of de gehanteerde beschrijving van de verpleegkundige zorg van de afdeling. (begeleidingsplan/verpleegplan/actieplan etc.) : - Actuele en potentiele verpleegproblemen volgens PES - Korte en lange termijn doelen - Evidence based interventies - Beschrijving van de evaluatie Voldaan 34

35 B.start.2 Laatste levensfase Resultaat Werkprocessen en competenties op startbekwaam niveau De student heeft een actuele ontwikkeling in de zorg rondom de laatste levensfase bestudeerd. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de student een vraagstelling geformuleerd, deze onderzocht in de praktijk en conclusies geformuleerd. KD Biedt palliatief-terminale zorg (E, F, V) KD Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C,D) Activiteit Je bestudeert een ontwikkeling rondom de zorg in de laatste levensfase en je formuleert een vraagstelling. Onderzoek in de praktijksituatie deze vraagstelling en formuleer conclusies en aanbevelingen. School 1. Maak een keuze uit de volgende onderwerpen of kies in overleg met de docent een eigen onderwerp gerelateerd aan de zorg in de laatste levensfase. Het onderwerp moet passen bij de branche waarin je stage loopt. Bijvoorbeeld: - palliatieve zorg - terminale zorg - pijnbestrijding - complementaire zorg - abstineren - omgaan met DNR beleid - omgaan met zelfbeschikking - omgaan met cultuurverschillen in de laatste levensfase - orgaandonatie 2. Maak leervragen, wat wil je te weten komen? Bespreek je leervragen met de docent. Werk je leervragen schriftelijk uit. Belangrijk bij dit verslag zijn je conclusies en jouw visie als verpleegkundige op dit onderwerp. Gebruik minimaal 3 bronnen. 3. Bespreek je bevindingen en jouw visie op het onderwerp met een groep medestudenten onder begeleiding van de docent. Criteria school Je hebt een verslag van de schoolactiviteit gemaakt Je hebt je bevindingen en visie besproken met medestudenten. 35

36 Praktijk 1. Formuleer naar aanleiding van je theorieonderzoek een probleem - of vraagstelling. Bijvoorbeeld : Hoe kun je de zorg, of een aspect hiervan, volgens de door jouw bestudeerde ontwikkeling inzetten op jouw afdeling? Of maak een vergelijking tussen theorie en praktijk. 2. Bespreek je probleem - of vraagstelling met je werkbegeleider. Bedenk hoe je dit onderzoek op de afdeling gaat uitvoeren, van welke bronnen ga je gebruik maken, wie je kunt interviewen. 3. Schrijf een verslag met daarin opgenomen de overeenkomsten en verschillen tussen je conclusies uit de theorie en je bevindingen in de praktijk. Je beschrijft aanbevelingen als verbeterpunt voor jouw afdeling bespreekt deze met je werkbegeleider. Beschrijf ook wat er nodig is om jouw aanbeveling in de praktijk te kunnen uitvoeren. Criteria praktijk Je hebt een verslag gemaakt van het praktijkonderzoek met conclusies en aanbevelingen. (maximaal 3A4) Je hebt een ingevuld feedbackformulier gekregen van de begeleider. Reflecteren Schrijf naar aanleiding van je onderzoek een reflectieverslag volgens een model naar keuze Evalueren met de begeleider Product : Bespreek met je werkbegeleider je conclusies en aanbeveling met behulp van het feedbackformulier. Proces : Bespreek je reflectieverslag met je werkbegeleider. 36

37 B.start.3 Crisis- of risicovolle situaties en/of onvoorziene omstandigheden Resultaat Werkprocessen en competenties op startbekwaam niveau De student: - heeft kennis van de verwachtingen die de afdeling/zorginstelling heeft van eigen grenzen en verantwoordelijkheden m.b.t het omgaan met crisis- of risicovolle situaties en/of onvoorziene omstandigheden. - is in staat om een risico-analyse te maken en naar aanleiding hiervan de verpleegkundige zorg uit te voeren. KD Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Ondersteunt bij verpleegkundige basiszorg 1.5 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psycho-sociaal gebied 1.7 Hanteert crisissituaties 1.8 Verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning in een specifieke branche 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in een specifieke branche 3.5 Evalueert de zorgverlening KD Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden 1.4 Begeleidt een zorgvrager 1.7 Hanteert crisis- of risicovolle situaties en onvoorziene situaties 1.9 Evalueert de zorgverlening A, C, D, E, F, H, J, K, M, N, R,T,V A, C, D, E, F, H, J, K, M, R,T,V Activiteit Je gaat 3 vormen van risicogedrag of risicovolle situaties bestuderen en de verschillende oorzaken ervan ( intern en extern) in kaart brengen. Je maakt voor 3 zorgvragers een risicoanalyse. Je schrijft voor een zorgvrager met de hoogste risico-score een verpleegplan en voert vervolgens de zorg uit. 37

38 School 1. Kies een vorm van risicogedrag of risicovolle situaties die voorkomen bij de zorgvragers van de zorgcategorie waarmee jij werkt. ( denk aan shock, complicaties na operatie, agressie, anorexia, therapieontrouw, delier, bloeding, intoxicatie, valaccident, reanimeren etc) Maak voor jezelf een mindmap waarin je uitwerkt welke kennis je al hebt. Bespreek deze mindmap met een medestudent. 2. Vervolgens werk je de volgende items schriftelijk uit: Neem kennis van het VMS veiligheidsprogramma ziekenhuizen en gebruik deze informatie bij de schriftelijke uitwerking Beschrijf welke vormen van risicogedrag of risicovolle situaties er voor kunnen komen bij de doelgroep waarmee je werkt. Beschrijf de oorzaken voor het ontstaan van dit gedrag of deze situaties( interne en externe factoren, aanleidingen, mogelijk hulpverlenergebonden factoren etc.) Schrijf op hoe je als hulpverlener het risicogedrag of situaties het beste kunt signaleren en welke hulpmiddelen je hier eventueel voor kunt gebruiken. Beschrijf per situatie de belangrijkste interventies, wanneer je ingrijpt en ook de preventieve maatregelen. Geef ook aan hoe je omgaat met de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager. 3. Lever je verslag in bij de docent. Criteria school Je hebt een schriftelijke uitwerking gemaakt Het verslag moet minimaal 2 A4 omvatten en er moeten minimaal 2 bronnen vermeld zijn. Praktijk 1. Bespreek met jouw begeleider de wederzijdse verwachtingen die er zijn met betrekking tot een crisis- of risicovolle situatie en/of onvoorziene omstandigheden. Formuleer ten aanzien van dit onderwerp jouw eigen grenzen en verantwoordelijkheden. 2. Ga op zoek in je instelling welk beleid wordt gehanteerd t.a.v. risico s. (denk ook aan het VMS veiligheidsprogramma) 3. In overleg met jouw begeleider kies jij 3 zorgvragers uit, waarvoor jij een risicoanalyse beschrijft: Je brengt in kaart welke factoren ( intern en extern) een rol spelen bij het ontstaan van risicovolle omstandigheden voor deze zorgvragers. a. Interne factoren (vul aan) : de patiënt zelf Voorgeschiedenis, Medicijngebruik Leeftijd Vul zelf in b. Externe factoren (vul aan): de omgeving van de patiënt Patiëntenkamer Familie Zorginstelling Personeel Vul zelf in 38

39 4. Zet deze gegevens in een door jou gemaakte tabel. Geef met bijvoorbeeld 1, 2, 3 etc. of met +, ++,+++ de risicoanalyse weer van de door jouw beschreven 3 zorgvragers. Beschrijf voor elke patiënt de koppeling tussen deze interne en externe factoren. Beschrijf ook het risicogedrag van de zorgvrager, hoe gaat de zorgvrager er zelf mee om? 5. Kies hieruit de zorgvrager die het hoogst scoort in jouw risicoanalyse en formuleer hiervoor een verpleegplan. 6. Je voert gedurende een afgesproken periode de zorg uit bij deze zorgvrager volgens het verpleegplan. Criteria praktijk Je hebt van 3 zorgvragers een risico-analyse beschreven. Je hebt voor 1 zorgvrager een verpleegplan geschreven en de zorg uitgevoerd. Je hebt feedback gekregen van de werkbegeleider over de uitgevoerde zorg. Reflecteren Schrijf een reflectieverslag aan de hand van een model naar keuze over de uitgevoerde zorg. Evalueren Product : Proces: Bespreek met je begeleider de ingevulde risicoanalyse en het verpleegplan en bespreek het resultaat van de interventies. Bespreek je reflectieverslag met de werkbegeleider. 39

40 40

41 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK C Ondersteunen bij begeleiden Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie:1 Fase: startbekwaam Naam student:. 41

42 42

43 Beroepsopdracht Beroepstaak C Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren. Vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht 2 : Je werkt als startbekwaam leerling verpleegkundige in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuiszorg Je leidinggevende geeft je de opdracht om zelfstandig aan zorgvragers advies, instructie en voorlichting te geven. Dit doe je vanuit de individuele zorgbehoefte. Je stelt het aantal zorgvragers vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je werkbegeleider. Je ondersteunt en begeleidt de zorgvrager op psychosociaal gebied, zowel individueel als in de groep, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten. Wat moet je doen? Met je werkbegeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarbij je bovenstaande opdracht kunt uitvoeren. Ga aan de hand van het zorgleefplan na wat de gevolgen zijn van de gezondheidsproblemen. Je laat zien dat je de zorgvragers advies, instructie en voorlichting kunt geven en kunt begeleiden op psychosociaal gebied. Je observeert hoe de zorgvrager reageert op jouw advies, instructie en voorlichting en gaat na of de informatie begrepen is. Daarnaast besteed je aandacht aan het behouden van de eigen regie door de zorgvrager en hebt aandacht voor zingevingsvragen. Je rapporteert zelfstandig je bevindingen in het verpleegkundig dossier. Daarnaast kan het voorkomen dat je ook advies, voorlichting en instructie en psychosociale begeleiding geeft aan een groep zorgvragers en besteed je aandacht aan het groepsproces. Tijdens het uitvoeren van de zorg werk je zelfstandig, daarbij overleg je bij onvoorziene omstandigheden zonodig met je werkbegeleider. 2 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan taal en rekentaken 43

44 44

45 FEEDBACK FORMULIER BEROEPSOPDRACHT C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak C Startbekwaam niveau 1.1 De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft op basis van intakegegevens, de verpleegkundige diagnose en het zorgleefplan opgesteld. Zij heeft dit besproken met de zorgvrager en betrokkenen en instemming gekregen. (D-H-J-K-M) Feedback 1.3. De mbo-verpleegkundige in de VVT heeft de ondersteuning bij de terminale zorg op een professionele wijze uitgevoerd. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de wensen van de zorgvrager en betrokkenen. ( E-F-V) 1.6. De zorgvrager of doelgroep in de VVT heeft duidelijke en begrijpelijke voorlichting, advies en instructie ontvangen (I-L) 1.7 De mbo-verpleegkundige in de VVT pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie professioneel aan. Ze volgt de geldende procedures en regelgeving (A-T-V) 1.8 De mbo-verpleegkundige voert branche specifieke werkzaamheden uit om de verpleegkundige zorg en ondersteuning op maat te kunnen geven in één van de branches: Ziekenhuis, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (A-I-K-R-X). 45

46 VERVOLG FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak C Startbekwaam niveau 2.1 De zorgvrager behoudt zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid en de regie over zijn leven. De mbo-verpleegkundige heeft op passende wijze de zorgvrager en mantelzorger en/of naasten begeleid. (C-D) Feedback 2.2 De zorgvrager is op professionele wijze door de mbo-verpleegkundige begeleid op psychosociaal gebied. (D) 2.3 De zorgvrager kan op sociaal-maatschappelijk gebied optimaal functioneren. De mboverpleegkundige heeft de zorgvrager op een professionele wijze begeleid.(g-r) 2.4 De groep zorgvragers is begeleid op sociaalmaatschappelijk gebied. ( C-U). 2.5 De mbo-verpleegkundige in de VVT voert branche specifieke werkzaamheden uit om de verpleegkundige begeleiding op maat te kunnen geven in één van de branches: Ziekenhuis,, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (D-G). 46

47 VERVOLG FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT C Naam student: Datum: MBO-Verpleegkundige Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak C Startbekwaam niveau 3.5 De zorgverlening is regelmatig en zorgvuldig geëvalueerd en het zorgleefplan is zo nodig bijgesteld. Er is een (eind)evaluatie opgesteld van het totale verpleegkundig proces. (D-J-M) Feedback Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Naam werkbegeleider/pr. opleider: Paraaf: Naam Student: Paraaf Student: 47

48 Overzicht Beroepstaak C Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak C Beroepsproducten Werkprocessen Begeleiden C1: Advies, instructie en voorlichting 1.1, 1.6, 2.3, 3.5 C2: Psychosociale begeleiding 1.1, 1.3, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5 C3: Groepsbegeleiding 1.6, 2.4, 3.5 Competenties: A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, R, T, U, V,X Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. Prestatie-indicatoren Leidt de ontstane situatie snel in goede banen en voorkomt escalatie. Neemt zelfstandig, zonodig in overleg met behandelaar, op tijd de nodige beslissingen in hoog complexe zorgsituaties. Maakt zelfstandig een afweging van de risico s.. Zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid van de zorgvrager en anderen niet in gevaar komen. Zorgvrager Stimuleert en motiveert de zelfredzaamheid van de zorgvrager en benadrukt het belang hiervan. Biedt een sturende, motiverende, ondersteunende of activerende begeleiding aan de zorgvrager Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Adviseert de mantelzorger/naasten rekening te houden met hun draagkracht en geeft ze gerichte adviezen hoe ze deze kunnen versterken, zodat ze niet overbelast raken Groep zorgvragers Motiveert een groep zorgvragers om zich, binnen hun mogelijkheden en behoefte zo ver mogelijk te ontwikkelen op sociaal-maatschappelijk gebied Creëert zonodig met naasten, een omgeving die een groep zorgvragers stimuleert de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen Zorgvrager Toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van de zorgvrager en zijn naasten/ mantelzorgers. Luistert actief en doet moeite om gevoelens te begrijpen. Toont betrokkenheid op gepaste wijze. Neemt de benodigde tijd om over de verkregen informatie na te denken zodat deze op de juiste wijze kan worden verwerkt. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld Let op het fysieke en mentale welzijn van mantelzorger en naasten en geeft ze gerichte adviezen, zodat ze niet overbelast raken Groep zorgvragers Heeft begrip voor ieders houding en standpunten Begrijpt waarom anderen zich op een bepaalde manier gedragen in de groep 48

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: Juni 2014 Crebo 95 1 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KRAAM KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio opleiding Zorghulp

Portfolio opleiding Zorghulp Portfolio opleiding Zorghulp Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Zorghulp 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning gesprekken en gespreksformulier

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 1 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit beroepsopdrachten waarmee de student getoetst wordt op

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG.2014 Crebo 95 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK Verzorgings-verpleegtehuis en thuiszorg GEVORDERD 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: AUGUSTUS 2016 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD: 2012 Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP en PAP/werkplanning

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK VERPLEEGHUIS, VERZORGINGSHUIS EN THUISZORG Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar: 2014-2015 KD 2012 Crebo 95 Versie: 2 juli 2014 Fase: gevorderd 2 Naam student:. 1 Versie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorginnovaties en technologie Code K SBU - niveau 4 Gekoppeld aan MBO - Verpleegkundige (4) en Maatschappelijke Zorg (4)

Trajectlijn keuzedeel Zorginnovaties en technologie Code K SBU - niveau 4 Gekoppeld aan MBO - Verpleegkundige (4) en Maatschappelijke Zorg (4) Trajectlijn keuzedeel Zorginnovaties en technologie Code K0138 480 SBU - niveau 4 Gekoppeld aan MBO - Verpleegkundige (4) en Maatschappelijke Zorg (4) D1 K1 Multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet

Nadere informatie

Basis voor deskundige zorg

Basis voor deskundige zorg Eisen mbo-certificaat Basis voor deskundige zorg Code Het mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 25491 Geestelijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Opleiding mbo-verpleegkundige. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Opleiding mbo-verpleegkundige. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Crebo 95520 Mbo-verpleegkundige Opleiding mbo-verpleegkundige Handleiding Proeve van Bekwaamheid Albeda Zorgcollege Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Vanaf augustus 2014 groepen Versie

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Omschrijving Door middel van deze praktijkopdracht laat je zien dat je in staat bent om verpleegplannen te maken voor (laag) complexe zorgvragers. In

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie